Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse den 3. juni 2021 kl. 17:15 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus, Himmerlandsgade 9
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-2-17

40. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

AU

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Søren Greve (V).

 

54.15.00-P27-1-21

41. Regional rammeaftale. Danskuddannelse til voksne udlændinge

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Med "Lov om Danskuddannelse til Voksne Udlændinge m.fl." fra 2017 er det lovpligtigt, at kommunalbestyrelserne i hver region udarbejder en regional rammeaftale om danskuddannelse til voksne udlændinge mindst hvert fjerde år.

Den første regionale rammeaftale skal være indgået senest 1. juli 2021. Udkast til den regionale rammeaftale for Nordjylland gældende for juli 2021-juli 2025 skal godkendes i kommunalbestyrelserne inden oversendelse til Styrelsen for International Rekruttering og Integration. 

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At udkastet til en regional rammeaftale om samarbejde og koordinering af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. godkendes. 

Sagsfremstilling

Den første regionale rammeaftale gældende for juli 2021- juli 2025 skal være indgået senest 1. juli 2021.

Formålet med rammeaftalen er at styrke koordinationen og samarbejdet om at tilbyde danskuddannelse til voksne udlændinge mellem kommunerne i regionerne.

Den regionale rammeaftale er udarbejdet af KKR-sekretariatet med Jobcenterchefkredsen som sparringspart.

Rammeaftalen skal beskrive de tilbud om danskuddannelse, der gives inden for regionen og den forventede udvikling, bland andet i kursistgrundlaget. Den skal desuden beskrive mulighederne for tværkommunalt samarbejde på danskuddannelsesområdet i regionen, for eksempel via fælles udbudsrunder. Den kan endvidere behandle udvalgte temaer inden for danskuddannelsesområdet.

Udlændinge- og integrationsministeren har angivet tre nationalt fastsatte temaer, som skal indgå i de regionale rammeaftaler:

Tema 1: Branche- og virksomhedsrettet danskuddannelse

Tema 2: Det pædagogiske tilsyn

Tema 3: Udbud af danskuddannelse – med særligt fokus på sikring af undervisningens kvalitet.

Overordnede konklusioner i rammeaftalen

Det vurderes, at der generelt er et potentiale i at samarbejde yderligere i de nordjyske kommuner omkring danskuddannelse til voksne udlændinge. Det gælder både i forhold til de virksomheds- og brancherettede tilbud, det pædagogiske tilsyn og udbud af danskuddannelsesopgaven. Kommunerne anfører desuden, at det er relevant at samarbejde omkring brugen af digital undervisning til de stærkeste kursister.

Det videre arbejde med at øge samarbejdet inden for et eller flere af de nævnte områder forankres i jobcenterchefkredsen.

Rammeaftalen skal i maj-juni 2021 behandles i de nordjyske kommunalbestyrelser, hvor efter den ultimo juni 2021 indsendes til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Rammeaftalen er vedlagt i bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Søren Greve (V)

 

15.00.00-A00-1-21

42. Genåbning af beskæftigelsesindsatsen

Forventet sagsgang

AU

Anledning

De seneste led i genåbningen af landet betyder, at beskæftigelsesområdet også så småt vender tilbage til en normaliseret hverdag. Udvalget for Arbejdsmarked og Uddanelse præsenteres for en status på genåbningen af beskæftigelsesindsatsen.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At orienteringen om genåbning af beskæftigelsesindsatsen tages til efterretning

Sagsfremstilling

15. april 2021 påbegyndtes den delvise genåbning af beskæftigelsesindsatsen. Det blev igen muligt at etablere nye løntilskud og virksomhedspraktikker under forudsætning af, at virksomheden kunne overholde de gældende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne (afstandskrav og lignende).

Fra 16. maj 2021 er det blevet muligt at give tilbud om nytteindsats samt øvrig vejledning og opkvalificering. Før denne dato kunne disse tilbud kun gives til borgere, som blev vurderet til at være i særlig risiko for at miste arbejdsmarkedstilknytningen. Øvrig vejledning og opkvalificering kunne dog gives, hvis der forelå en arbejdsgivererklæring om efterfølgende ansættelse.

Borgerne har fra 16. maj igen pligt til at tage imod ovenstående tilbud.

Reglerne og tidspunkterne for, hvornår der senest skal være afgivet ret-og pligttilbud, er fortsat suspenderet. Reglerne for hvornår, borgeren senest har ret til disse tilbud, er også fortsat suspenderet.

Reglerne for ret- og pligttilbud forventes genindført, når ledighedsancienniteten for dagpengemodtagere begynder at tælle igen.

Ledige skal fortsat stå til rådighed for og søge ordinære jobs.

Ovenstående tiltag gælder til og med 12. juni 2021.

Muligheden for at afholde samtaler digitalt og telefonisk videreføres til og med 12. juni 2021.

Foruden ovenstående delvise genåbning af beskæftigelsesindsatsen, er der indgået politisk aftale om medarbejdernes gradvise tilbagevenden til at være fysisk på arbejde.

Aftalen giver mulighed for, at medarbejderne kan vende tilbage i følgende tempo:

 • 20 procent 21. maj 2021
 • 50 procent 14. juni 2021
 • 100 procent 1. august 2021

 

Fagchef Simon Mæng vil på mødet give en aktuel mundtlig status på genåbningen i Mariagerfjord Kommune samt medarbejdernes gradvise tilbagevenden til at være fysisk på arbejde.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Søren Greve (V)

 

00.01.10-G01-4-14

43. Orienteringssager

Forventet sagsgang

AU

Sagsfremstilling

 • Fagchef Simon Mæng orienterer om tilpasning af organiseringen i Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse.

 

 • Jobcenterchef Lene Andersen orienterer om reglerne for jobsøgning og rådighed, når man er i deltidsbeskæftigelse.

 

 • Fagchef Simon Mæng orienterer, på baggrund af møde i Handicaprådet, om et udviklingsarbejde, der sættes i gang om forældreinddragelsen for de unge på den Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Beslutning

Der var orientering om:

 • Tilpasning af organiseringen i Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse. 
 • Reglerne for jobsøgning og rådighed, når man er i deltidsbeskæftigelse.
 • Et udviklingsarbejde, der sættes i gang om forældreinddragelsen for de unge på den Forberedende Grunduddannelse (FGU)
 • Tidligere økonomioversigt over forbruget på 2. aktør fra sidste møde i udvalget, som indeholdt en fejl. Bilaget er opdateret i det offentliggjorte referat.
 • Handicaprådets rolle (foranlediget af spørgsmål på mødet).

 

Taget til orientering.

Fraværende: Søren Greve (V).

 

Lukkede dagsordenspunkter

00.22.00-P35-3-20

44. Underskriftsark

Beslutning

Mødet sluttede kl. 18.25