Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 22. juni 2020 kl. 17:30 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-5-17

131. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Indledningsvist var der dialogmøde med Mariager Vandværk og Mariager Fjernvarme omkring udgiftsfordelingen til belægningsarbejder i Vestergade Mariager.     

Dialogen blev taget til efterretning. Punktet omkring arbejdet i Vestergade drøftes efter sommeren 2020.

Dagsorden blev godkendt. Udvalget godkendte i den sammenhæng at drøfte indkommet ønske til evt. anlægsprojekt i Øster Hurup under orientering.

Fraværende: Peter Muhl (A).

 

02.34.02-P19-12-20

132. Højdevej 13 - Byggesag i partshøring

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Tegnestuen Blåkilde har på vegne af ejeren søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Højdevej 13 i Hobro. Byggeriet er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.

Udvalget for Teknik og Mljø skal tage stilling til, om der skal udstedes byggetilladelse, eller om det skal afvente en lokalplan for området. Desuden skal Udvalget tage stilling til, hvordan byggeri i området fremadrettet skal administreres med hensyn til etageantal og altaner.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til udvalget;

 1. At der udstedes byggetilladelse
 2. At den nuværende administrationspraksis, hvor der tillades byggeri i to etager og tagterasser i henhold til byggeretten i Bygningsreglementet (BR18), fortsættes i området
 3. At der i forbindelse med den næste revision af kommuneplanrammerne anbefales, at etageantallet i området ændres fra 1,5 til 2 etager
 

Sagsfremstilling

Tegnstuen Blaakilde har på vegne af ejeren ansøgt om at ombygge ejendommen Højdevej 13. Byggeprojektet fremgår af bilag. Ombygningen omfatter nedrivning af det eksisterende tag med ca. 25 graders hælding, opførelse af en ny etage, etablering af en altan på ca. 17 m2 samt en carport. Byggeriet overholder byggeretten, og dermed kan Mariagerfjord kommune i henhold til Bygningsreglementet (BR18) ikke umiddelbart nægte at godkende byggeriet.

Partshøring

Imidlertid har byggeriet en så væsentlig påvirkning på naboerne, at byggeriet skal sendes i partshøring i henhold til Forvaltningsloven. I forbindelse med partshøringen er der kommet en del bemærkninger (se sagens bilag). Der er indsigelser fra tre parter, der ikke taler imod byggeriet, mens der er ni indsigelser mod byggeriet, herunder en af de nærmeste naboer.

Indsigelserne retter sig mod følgende forhold:

 • Overholdelse af servitut
 • Terræn
 • Etageantal
 • Udsigt
 • Indbliksgener
 • Skyggegener
 • Byggeriets karakter

 

Overholdelse af servitut

En del af indsigerne henviser til en privatretligservitut fra 1949, hvorefter al bebyggelse på ejendommen skal udføres med "behørig hensynstagen til naboernes uhindrede udsigt". Da der er tale om en privatretlig servitut, og kommunen ikke er påtaleberettiget, kan kommunen vælge at håndhæve servitutten, men er ikke forpligtet til det. Normalt håndhæver kommunen ikke privatretlige servitutter, med mindre de har en offentlig interesse. Fagenheden Teknik og Byg vurderer, at dette ikke er tilfældet.

Terræn

En del af indsigerne peger på, at der tages udgangspunkt i et allerede reguleret terræn og at beregningen af etageantallet dermed er forkert. Fagenheden kan ikke afvise, at terrænnet tidligere er reguleret, men det har ikke været muligt at finde dokumentation for om det er reguleret og hvordan det er reguleret. Hvis det skulle være tilfældet, vil det sandsynligvis være sket i forbindelse med opførelsen af det nuværende hus i 1964. På den baggrund har fagenheden taget udgangspunkt i det nuværende eksisterende terræn i byggesagbehandlingen.

Etageantal

Enkelte indsigere har anført, at det planlagte byggeri er i 3 etager i stedet for 2. Etageantallet beregnes efter reglerne i Bygningsreglementet, og det er fortsat fagenhedens vurdering, at byggeriet er i 2 etager.

Udsigt

En del af indsigerne påpeger, at de vil få forringet deres udsigt. Der er ikke foretaget en analyse af udsigtsforholdene i forbindelse med byggeriet, men da der i området er mulighed for byggeri i 1,5 etage, der typisk er højere end byggeri i to etager på grund af tagkonstruktionen, kan der efter faghenhedens vurdering ikke være en berettiget forventning om, at naboerne kan bevare deres nuværende udsigt.

Indbliksgener

Med et byggeri i to etager og en terasse på 2.etage vil der være større mulighed for indsigt til naboejendommene. Fagenheden har ikke foretaget en besigtigelse for at vurdere evt. indbliksgener, men det skal påpeges, at én af de nærmeste naboer, har gjort indsigelse mod byggeriet. Efter fagenhedens vurdering er indbliksgenerne ikke mere, end hvad der er forventelig i lignende bymæssig bebyggelse. Fagenheden har dog i flere tilfælde afvist etablering af tagterasser på 2. etage i områder, hvor etagehøjden i en lokalplan er fastsat til 1,5 etage med henvisning til indbliksgener.

Skyggegener

Enkelte indsigere har påpeget, at byggeriet vil medføre øgede skyggegener. Den nye bebyggelse vil givet medføre en øget skyggevirkning, men da der ikke er udført skyggeberegninger for byggeriet, kan konsekvenserne ikke fastlægges præcist. Efter fagenhedens vurdering er der dog ikke tale om en større skyggevirkning, end der kan forventes i området. Det underbygges af, at der er mulighed for at bygge i 1,5 etage, der normalt giver en større højde end byggeri i 2 etager.

Byggeriets karakter

En del af indsigerne påpeger, at byggeriet ikke er i overensstremmelse med den eksisterende bebygelse i området. Der henvises til, at byggeriet er for dominerende, og at arkitekturen - funkisbyggeri i 2 etager - ikke passer med den eksisterende bebyggelse, der hovedsageligt er byggeri i 1 eller 1,5 etage med saddeltag.

I området må der i følge kommuneplanens rammer bebygges i 1,5 etage, men dette er i området fraveget i enkelte tilfælde til fordel for bebyggelse i 2 etager. Baggrunden for disse fravigelser har først og fremmest været, at mange i dag ønsker at bygge i 2 etager. Det har samtidig været fagenhedens vurdering, at den eksisterende bebyggelsesstruktur i området ikke var udpræget bevaringsværdig, og der dermed kunne åbnes op for en omdannelse af byggestilen i området.

Kommentarer fra ansøger

Indsigelserne er forelagt ansøger, og ansøgers kommentarer fremgår af sagens bilag.

Fagenhedens kommentarer:

Som nævnt ligger byggeriet indenfor byggeretten I BR18, og kommunen kan ikke umiddelbart nægte at godkende byggeriet i henhold til bygningsreglementet. Kommunen har dog i henhold til Planlovens § 12, stk. 3 mulighed for modsætte sig byggeriet, såfremt det vurderes at byggeriet ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser om etageantal (1,5 etage). Der er desuden mulighed for at nedlægge et såkaldt § 14-forbud mod byggeriet, hvorefter kommunen er forpligtet til at offentliggøre et lokalplanforslag indenfor ét år. Et § 14-forbud bør dog kun anvendes, hvis det ønskes at fastlægge nærmere bestemmelser for området gennem en lokalplan.

På baggrund af de forholdsvis mange indsigelser i denne sag og tilsvarende indsigelser i lignende sager i området anmodes Udvalget for Teknik og Miljø om at tage stilling til, om der skal nedlægges et forbud mod byggeriet eller om byggeriet kan godkendes. Desuden anmodes Udvalget for Teknik og Miljø om at tage stilling til, hvordan byggeri i området fremadrettet skal administreres. Dels med hensyn til etageantal og dels med hensyn til tagterasser, da der typisk er større indsigtsgener fra tagterasser end fra boligens 2. etage.

Fagenheden anbefaler, at der udstedes byggetilladelse til byggeriet på Højdevej 13. Samtidig anbefaler fagenheden, at etageantallet i forbindelse med den næste revision af kommuneplanrammerne fastsættes til 2. Fagenheden anbefaler endvidere at fortsætte den nuværende administrationspraksis, hvor der i området tillades byggeri i 2 etager og tagterasser.

Beslutning

Ad 1: Udvalget besluttede at der ikke skal udstedes byggetilladelse på det foreliggende grundlag, idet man ikke ønsker at dispensere fra kommuneplanen for projektet.

Ad 2 og 3: Udvalget ønsker ikke at der for nærværende gennemføres generelle ændringer i rammerne, men at fremtidige sager håndteres individuelt under skyldig hensyntagen til konkrete fysiske forhold samt omfanget og styrken af indsigelser.

Fraværende: Peter Muhl (A).

 

04.11.00-G00-1-17

133. Etablering af sandstrand i Mariager

Forventet sagsgang

TM

Anledning

I maj 2017 rettede Cittaslow i Mariager henvendelse til Mariagerfjord kommune om muligheden for at etablere en sandstrand øst for Mariager Havn.

Erik Kirkegaard Mikkelsen har stillet forslag om, at sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø med henblik på en kommunal gennemførelse af projektet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At Udvalget træffer beslutning om projektet skal overtages og gennemføres som et kommunalt projekt med deraf følgende afledt drift
 2. At Udvalget tager stilling til hel eller delvis finansiering af projektet 

Sagsfremstilling

I maj 2017 rettede Cittaslow i Mariager henvendelse til kommunen omkring muligheden for at etablere en sandstrand øst for Mariager Havn. Der blev afholdt et møde på lokaliteten med deltagelse fra kommunen og repræsentanter fra Cittaslow i Mariager.

Fagenheden Teknik og Byg er positivt indstillet over for projektet, hvorfor fagenheden indhentede tilladelse fra Kystdirektoratet, som er myndighed, når arealet ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen. Kystdirektoratet gav tilladelse 26.september 2018.

Efter tilladelsen er det muligt at etablere et strandareal på 500 m2 med en beliggenhed, som vist på kortbilag. Overslagsmæssigt vurderes der at være en etableringsomkostning på 35.000-40.000 kr.. I prisen er forudsat tilkørsel af fint og siet sand.

Fagenheden har anslået afledt drift på 5-10.000 kr. årligt.

Mariager Sejlklub har et projekt under planlægning, som blandt andet omfatter uddybning omkring klubbens B-bro. Det er ved at blive undersøgt, om det er muligt at anvende noget af dette uddybningsmateriale, hvilket vil kunne reducere etableringsomkostningerne til sandstranden. Det forudsætter at sandet har tilstrækkelig kvalitet rent (lugt og farve). Grænseværdier for miljømæssige stoffer er i orden.

Det skal også bemærkes, at personer med lokal kendskab har udtrykt tvivl i forhold til, om det vil være attraktivt at bade på lokaliteten på grund af blød og sumpet bund ved strandkanten. I givet fald vil strandarealet mere være til ophold og rekreative aktiviteter end til badning.

Kommunen servicerer i øvrigt allerede en badebro ved Færgehagen vest for campingpladsen, hvor vandkvaliteten er god.

Udvalget for Teknik og Miljø bedes tage stilling til, om projektet skal overtages som et kommunalt projekt, og hvordan finansieringen i givet fald skal tilvejebringes.

Beslutning

Erik Kirkegaard Mikkelsen (V) stillede forslag om at sandstranden etableres og driftes af Mariagerfjord Kommune.

Der var ikke flertal for forslaget idet 3 stemte for og 3 imod.

For forslaget stemte Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), Per Kragelund (V) og Niels Erik Poulsen (V).

Imod forslaget stemte Jørgen Hammer (O), Niels Peter Christoffersen (A) og Jens Riise Dalgaard (A) idet de ønskede, at der skulle forudsættes lokal medfinansiering/drift af sandstranden samt at der udarbejdes en plan for badefaciliteter i de øvrige hovedbyer.

Erik Kirkegaard Mikkelsen (V) begærede sagen i byrådet.

Fraværende: Peter Muhl (A).

 

08.02.00-P20-1-20

134. Mobilt vandsports-platform

Forventet sagsgang

TM

Anledning

I henhold til budgetbemærkningerne for budget 2020-23 skal der med henblik på budgetforhandlingerne for 2021-24 undersøges mulighederne for at etablere en mobil vandsports-platform, som kan indgå i den kommende budgetproces.

Udvalget for Teknik og Miljø bedes forholde sig til projektets indhold.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At udvalget fastlægger projektets indhold

2. At udvalget træffer beslutning om den videre proces

Sagsfremstilling

I budgetbemærkningerne for 2020-23 fremgår følgende:

"Mobil vandsports-platform til anvendelse i Mariagerfjord Kommune

Aftaleparterne er enige om, at der i regi af Udvalget for Teknik og Miljø i samarbejde med Udvalget for Kultur og Fritid i løbet af 2020 skal foretages sonderinger af muligheden for etablering/anskaffelse af et mobilt anlæg/platform til understøttelse af forskellige vandaktiviteter i Mariagerfjord Kommune. Dette med henblik på at eventuelt forslag til anlægsprojekt kan foreligge i forbindelse med budgetforhandlingerne for Budget 2021-24. Aftaleparterne tager udgangspunkt i at et eventuelt anlægs-/anskaffelsesprojekt vil kunne holdes under et samlet budget på 250.000 kr. Fremtidige driftsudgifter skal indgå i beslutningsgrundlaget for eventuel realisering."

Fagenheden Teknik og Byg har drøftet sagen med fagenheden Kultur og Fritid, og der rejser sig en række udfordringer og opmærksomhedspunkter, som der politisk skal afklares, inden projektet kan konkretiseres:

Det fysiske anlæg

- Hvilke kvalitetsmæssige og æstetiske krav skal gælde for et mobilt anlæg på Mariager Fjord?

- Hvor holdbar og robust en konstruktion? Skal det være badeplatform eller aktivitetsanlæg/legeplads? Udførelse i træ eller oppustelige plastelementer?

- Hvilken grad af mobilitet? Skal der være mulighed for at flytte enheden rundt i fjorden, hvor der i givet fald skal være opmærksomhed omkring, at der ved hver lokalitet skal være forankringsmuligheder, som vil være omkostningstunge i etablering alt efter hvor store vanddybder der er tale om.

- Økonomisk lægger en ramme på 250.000 kr. stor begrænsning på både platform og antal steder til forankring.

Organisering

- Skal anlægget etableres og driftes i kommunalt regi eksempelvis Ungdomsskolen eller i en forening, som drives på frivillig basis?

- Der kan også overvejes et samarbejde med private aktører, eksempelvis kano-udlejere og Saltcentret

Generelt 

- Etablering af en mobil vandsports-platform kræver en tilladelse fra Kystdirektoratet. Hver enkelt lokalitet, hvor platformen tænkes at skulle placeres, kræver godkendelse. Dette kan formodentlig klares i en samlet ansøgning

- Det vurderes, at den afsatte beløbsramme på 250.000 kr. ikke vil være tilstrækkelig, hvorfor der skal afsøges yderligere finansieringsmuligheder.

- Der skal være fokus på de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, som skal være tilstede, eksempelvis livredderfunktion

- Der skal være fokus på forsikrings- og ansvarsforhold

- Der skal ske en afklaring af krav til tilsyn med badevandskvaliteten på lokaliteterne.

- Der skal fokus på kravene/vilkårene ved flytning fra en lokalitet til en anden lokalitet.

Til inspiration kan der på vedlagte bilag ses billeder af de faciliteter, som drives af frivillige kræfter i Glyngøre. Omkostningen her vurderes, at have været væsentligt over 250.000 kr. Det er ikke lykkedes på nuværende tidspunkt at få oplyst den samlede omkostning i Glyngøre.

Beslutning

Ad 1: Udvalget ønsker det foreliggende oplæg yderligere kvalificieret.

Ad 2: Udvalget besluttede at der snarest efter sommeren 2020 arrangeres et fællesmøde med udvalget for Kultur og Fritid.

Fraværende: Peter Muhl (A).

 

00.30.00-Ø00-1-20

135. Fremrykning af anlægsinvesteringer som følge af Corona

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Byrådet har anmodet Udvalget for Teknik og Miljø om kommentering af mulige fremrykkede anlægsprojekter forud for endelig behandling i Økonomiudvalget og Byrådet

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø

1. At Udvalget drøfter og kommentere forslagene til fremrykkede anlægsprojekter og fremsender dette til Økonomiudvalg og Byråd

Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere drøftet oplæg til mulige projekter, som vil kunne fremrykkes. Byrådet besluttede at sende forslagene 7-13 til drøftelse og kommentering i Udvalget for Teknik og Miljø inden den endelige behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Nedenfor er knyttet administrative bemærkninger til projektforslagene.

Projektforslagene er angivet indenfor 3 kategorier, som angiver hvor hurtigt projektforberedelsen kan igangsættes og genneføres udfra kompleksitet, nødvendige myndighedsgodkendelse og ekspropriationer mv.:

Kategori A Mulighed for hurtig igangsættelse, lav kompleksitet, ingen tunge myndighedsgodkendelser og ekspropriationer

Kategori B Større kompleksitet i projektet, tunge myndighedsgodkendelser, men ingen ekspropriationer

Kategori C Stor kompleksitet, diverse tunge myndighedsgodkendelser (eks. fra Kystdirektoratet) og iværksættelse af ekspropriationer

7. Der afsættes 5,8 mill. kr. som ny bevilling til cykelsti mellem Assens og Aa Mølle

Indledningsvis skal gøres opmærksom på, at beløbet 5,8 mill. kr er i underkanten. For en linjeføring langs vejen mellem Assens og Hadsund er overslaget på 7,5 mill. kr.

Der er ikke umiddelbart et forventelig behov for stien i forhold til at skabe sikker skolevej, da der vil være en relativ lille trafikmængde i forhold til den gruppe.

Stien vil have en funktion i forhold til øvrig pendling, rekreative formål og cykelturisme.

Et alternativt forslag kunne være en mere rekreativ linjeføring langs vandet. Denne løsning vurderes umiddelbart at blive dyere på grund af mere besværlige adgange i forhold til tilkørsel af materialer og materiel, blød bund mv..

Der er ikke pt. udarbejdet overslag på denne løsning.

Uanset løsning vil der skulle gennemføres jorderhvervelser.

Kategori C

8. Der afsættes 1,0 mill. kr. til ny bevilling til opførelse af nye offentlige toiletter ved Novopladsen i Øster Hurup.

Der vil være fremadrettet afledt drift på størrelsesorden 25-30.000 kr. årligt.

Kategori B

9. Der afsættes et rammebeløb på 4 mio. kr. til igangsætning af relevante, mindre anlægsprojekter på vejområdet eksempelvis svingbaner, fortove eller andet, som findes særligt relevant i forhold til øvrigt planlagt anlægsarbejde.

Fagenheden kan foreslå at følgende projekter indgår i prioriteringen:

- Trafiksikre Gl. Ålborgvej ved nr. 82 - fjernelse af bakketoppe  

   Prisoverslag 1,9 mill kr.  - Kategori A

- 850 meter lang promenade ved Nedre Strandvej i Hobro

  Prisoverslag 1,9 mill. kr. - Kategori A

- Krydsombygning i krydset Gettrupvej/Skjellerup

   Der er registreret en del uheld og nærved uheld i krydset

   Prisoverslag 1,7 mill. kr. - Kategori B/C

- Højre- og venstresvingsbaner ved T-kryds

1. Egelundsvej/Ardenvej - syd for Willestrup

2. Hobrovej/Tobberupvej - nord for Hobro

3. Myhelnbergvej/Hobrovej - højresvingsbane nord for Vebbestrup

4. Mariagervej/Langelandsvej - øst for Hobro

5. Hadsundvej/Koruvej - højresvingsbane vest for Als

6. Astrupvej/Møllevej - vest for Hadsund

7. Randersvej/Kjellerupvej - syd for Mariager

Overslaget for hver enkelt af ovennævnte projekter vil vøre på ca. 0,8 mill kr. - Kategori A (hvis ikke der skal ekproprieres).

På vedlagte kortbilag er angivet placeringerne

10. Der afsættes 1 mio. kr. som ny bevilling til 40 p-pladser i Hadsund (incl. P-fondsmidler)   Det er overvejet at etablering parkeringsplads med udkørsel til Vestergade i Hadsund

Der er angivet et prisoverslag på 1,0 mill. kr. Det vurderes ikke at være tilstrækkelig, da en plads ca. koster 40.000 kr. i etablering

Projektet er vurderet til en kategori A

11. Der afsættes 1 mio. kr. som ny bevilling til 40 p-pladser i Hobro (incl. P-fondsmidler)   Det er overvejet at anlægge parkeringspladser på Korsgade i Hobro

Der er angivet et prisoverslag på 1,0 mill. kr. Det vurderes ikke at være tilstrækkelig, da en plads ca. koster 40.000 kr. i etablering

Projektet er vurderet til en kategori A

12. Der afsættes 2 mio. kr. som ny bevilling til maskinhal på genbrugspladsen i Hobro

13. Der afsættes 0,3 mio. kr. til nedsivningsanlæg på genbrugspladsen i Mariager.

Opmærksomhededn skal henledes på, at det i forbindelse med den politiske prioritering af fremrykning af anlægsprojekter i forbindelse med planlægning og udførelse vil medføre øget ressourcetræk i fagenheden.

Beslutning

Udvalget indstiller følgende til Byrådet:

a) at der gives særlig prioritet til følgende anlægsprojekter:

 • Rammebeløb (forslag 9) til igangsætning af relevante, mindre anlægsprojekter, med særlig prioritet til delprojekter til under 1 mio kr. Udvalget ønsker dog at blive inddraget i den endelige igangsætning
 • En økonomiske ramme til fremrykning af cykelstier, idet Udvalget dog ønsker at foretage en nærmere prioritering af strækninger.
 • Projekterne 12 og 13 på det brugerfinansierede område vedr. ny hal på genbrugspladsen i Hobro og nedsivningsanlæg på pladsen i Mariager.

 

b) at der så vidt muligt også gives prioritet til bevillinger til nyanlæg af p-pladser i Hadsund og Hobro (incl. p-fonds-midler)

Fraværende: Peter Muhl (A).

 

00.01.00-G01-56-17

136. Orienteringssager

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Generel orientering til udvalget.

Indstilling

Direktør for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At orientering tages til efterretning. 

Sagsfremstilling

 1. Teglvænget 16, Als - byggetilladelse til udestue
 2. Andelsboligforeningen Østparken, Valsgaard - privat fællesvej

Beslutning

Der var orientering om:

 • Teglvænget 16, Als - byggetilladelse til udestue, hvor lovgivningen er under forandring men hvor vejlendningen fortsat forudsætter at de tidligere regler gælder for andelsboligforeninger. Sagen hånderes derfor efter beslutningen på sidste møde i udvalget.
 • Andelsboligforeningen Østparken, Valsgaard - privat fællesvej.
 • Henvendelse vedr. skovrejsning, som videreformidles til Miljø- og Naturchefen
 • Politianmeldelse vedr. lovliggørelse af byggeri i Hobro.
 • Afgørelse vedr. erstatning fra BaneDanmark vedr. veteranbanens anlæg ved Faarup. Sagen bringes for taksationskommissionen.
 • Overtaksationskommisionens kendelse for Valsgaard udstykningen.
 • Dialog og forhandlinger med Barslund  A/S vedr. Hostrupvej, Hobro
 • Ansøgning fra Vinterbaderklubben i Øster Hurup om kommunal investering i anlægsrenovering. Udvalget tilkendegiver at man ikke finder anledning til at videresende ansøgningen i budgetprocessen. Fagenheden orienterer ansøger.

 

Taget til orientering.

Fraværende: Peter Muhl (A). 

 

00.01.00-G01-56-17

137. Eventuelt

Beslutning

Der var spørgsmål vedr. Skarodde og toiletforhold.

Ellers intet.

Fraværende: Peter Muhl (A).

 

Lukkede dagsordenspunkter

85.02.02-G01-5-17

138.