Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 3. februar 2021 kl. 15:15 i WebEx
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-5-17

22. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

 

01.15.00-P20-1-20

23. Status på multifunktionelt jordfordelingsprojekt - Fælles Forandring

Forventet sagsgang

KF, TM

Anledning

Det 4. demonstrationsprojekt - Fælles Forandring - i Realdania-initiativet Collective Impact afvikles i området ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk. Fælles Forandring har nu været i gang siden starten af 2019. Der gives en status for projektet samt en plan for projektets sidste år, 2021.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At orientering om status og videre fremdrift tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Biolog og projektleder Rasmus Fuglsang Frederiksen deltager under punktet i forhold til afklaring af eventuelle uddybende spørgsmål.

Formålet med dette punkt er at give en orietering om status på projektet Fælles Forandring. Det er vigtig, at projektet stadig er godt forankret både politisk og organisatorisk i kommunen, da det bl.a. styrker det tværfaglige arbejde. Det er også vigtig, at det er tydeligt, at der er mange gode lokale idéer, hvor der samskabes løsninger til gavn for landdistriktsudvikling, rekreative muligheder, natur, klima, landbruget og miljøet, og at det kræver finansiering fra mange forskellige kanaler. Projektets karakter har vist sig at give en masse positiv omtale af kommunen, og det skal fastholdes med gode resultater.

Mariagerfjord Kommune er projektleder på det fjerde demoprojekt under Realdania-initiativet, Collective Impact, og vi kalder det Fælles Forandring.

Projektet handler om at vise, at multifunktionel jordfordeling kan føre til en mere værdiskabende anvendelse af det åbne land, til gavn for landbrug, klima, natur og vandmiljø og samtidig skabe bedre muligheder for attraktive landdistrikter og friluftsliv. Bag Collective Impact står en række vigtige aktører i forhold til det åbne lands anvendelse. Der er lavet en lille film, som med udgangspunkt i vores lokale projekt, fortæller om tankerne bag Collective Impact: Samarbejde om en jordreform.

Fælles Forandring er også en del af EU LIFE Natureman projektet, som foregår i otte midt- og nordjyske kommuner samtidigt. Natureman handler om naturbevarelse i vores mest værdifulde naturområder, samtidig med at der skabes gevinster på flere bundlinjer.

Fælles Forandring foregår ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk, og startede med offentlige møder og lodsejerdialog i januar 2019.
Frem mod sensommeren 2019 var der et intenst forløb, hvor de lokale borgere og lodsejere fik lejlighed til at formulere idéer og initiativer, som pegede i retning af, at deres eget område skal være et godt sted at bo, leve og arbejde.
Processen blev faciliteret af et team bestående af kommunen, Agri Nord og Landbrugsstyrelsen. Tilgangen til det åbne land er meget tværfaglig, og kalder på mange kompetencer, samt samarbejde på tværs af sektorer og aktører. De lokale ideer og initiativer er samlet i "Lokal Udviklingsplan for Glenstrup Sø og Østerkær Bæk".

Tidligt i forløbet blev der etableret et Råd for Lokal Foranding, som rådgiver og hjælper facilitator-teamet. Rådet består af otte lokale borgere, to erhvervsfolk og to politikere fra henholdsvis Kultur og Fritid (Svend Skifter Andersen) og Teknik og Miljø (Jørgen Hammer Sørensen/Erik Kirkegaard Mikkelsen). Rådets medlemmer har været og er meget aktive i idéudviklingen og realiseringen af idéerne.

Fælles Forandring har fået stor opmærksomhed fra mange forskellige sider. Projektet har været omtalt i flere forskellige medier, to timers radioudsendelse, forskningsprojekter, deltaget i konferencer osv. Det er også værd at nævne, at KL's Udvalg for Forsyning og Miljø har været på studiebesøg i projektområdet, for at høre om vores erfaringer og resultater.

Collective Impact har lavet en årsrapport for 2020, som opsummerer de fleste aktiviteter i 2020. Årsrapporten er vedlagt som bilag.

Siden sensommeren 2019 har facilitaor-teamet, rådet og lokale ildsjæle arbejdet for at realisere de 36 ideer, som er beskrevet i den udarbejdede udviklingsplan. Arbejdet er båret af frivillighed og lokalt engagement.
Ikke alle 36 ideer kræver multifunktionel jordfordeling, men er alligevel vigtige i projektet, da de er lokale bud på vigtige emner, når området skal være et godt sted at bo, leve og arbejde. Som med andre planer, så er det ikke alle initiativer, der forventes gennemført i projektets tre års løbetid. Der kan være idéer, som må realiseres senere, når og hvis, der er lokale, der brænder så meget for det, at de vil arbejde med idéerne. Der er vedlagt en samlet oversigt over idéerne som bilag.

Projektet løber frem til udgangen af 2021. Arbejdet har i 2020, og forsat i 2021, været meget besværliggjort af Corona-situationen. Denne type samskabende projekter kræver, at man kan mødes, se hinanden i øjnene og have en god dialog. For at sikre gode resultater har kommunen derfor taget initiativ til at skærpe fokus yderligere på resultater og fremdrift.
Det særlige i dette projekt er bl.a., at vi har mulighed for at tilbyde omkostningsfri multifunktionel jordfordeling, og det er enestående.
Den skærpede fokus betyder bl.a. en hård prioritering af indsatser i projektets resterende løbetid. De særligt prioriterede indsatser fremgår af vedlagte bilag og kræver alle en eller anden form for multifunktionel jordfordeling. Men det betyder ikke, at der ikke vil blive arbejdet med andre idéer fra udviklingsplanen. Disse er bare ikke på samme måde afhængige af multifunktionel jordfordeling for at blive realiseret.
Arronderingsønsker er et særligt element, som også er prioriteret i projektets sidste år.

De fleste idéer i udviklingsplanen kalder på finansiering fra flere forskellige sider. Collective Impact leverer multifunktionel jordfordeling som et værktøj, men det kan sjældent gøre det alene. Det er en stor udfordring i projektet, at finde og kombinere de nødvendige forskellige finansieringskilder. I projektet forsøger vi at generére et samlet overblik over finansieringsbehov, hvis man skulle realisere samtlige ideer i udviklingsplanen.Der ligger tydeligvis en masse synergi og potentiale i landskabet, når vi tænker multifunktionelt og inddrager de lokale borgere på en samskabende form. De muligheder, som de lokale her har formuleret sammen med kommunen, Agri Nord og Landbrugsstyrelsen, skriver sig ind i en vision for udvikling af landdistrikterne, hvor vi kommer tættere på nationale mål for miljø, klima, vedvarende energi og natur med mindre konflikt og samtidig skaber det større sammanhængskraft mellem land og by.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

01.02.05-P25-87-20

24. Teglværkssvinget 9, Stinesminde - nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse

Forventet sagsgang

TM - høring - TM/administrativ afgørelse

Anledning

Ejeren af Teglværkssvinget 9 i Stineminde ønsker at nedrive ejendommen, som er omfattet af den bevarende lokalplan for Stinesminde. Ejendommen besidder ikke i sig selv nogen særlig bevaringsværdi.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om ansøgningen skal sendes i høring i lokalplanområdet med henblik på at give dispensation til nedrivning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At ansøgningen sendes i høring i lokalplanområdet
 2. At fagenheden bemyndiges til at give dispensation til nedrivning, såfremt der ikke indkommer væsentlige indsigelser i høringsperioden

Sagsfremstilling

Baggrund 

Ejendommen beliggende Teglværkssvinget 9, 9500 Hobro er sat til salg.

Til at fremme salget ønskes det oplyst, om kommunen kan give tilladelse til nedrivning af eksisterende bygninger på grunden og tilladelse til opførelse af en ny helårsbolig på grunden med tilhørende garage/carport efter lokalplanens bestemmelser.

Lokalplan

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 9.0.1 for Stinesminde by, som er en bevarende lokalplan. Den pågældende ejendommen ligger inden for lokalplanens delområde A.

Ifølge lokalplanens § 8, stk. 1 må bygninger i delområde A ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, medmindre byrådet giver tilladelse til det enkelte tilfælde.

Fagenhedens bemærkninger

En bygnings bevaringsværdi angives som en SAVE-værdi. SAVE-skalaen går fra 1-9, og vurderingen bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. SAVE-værdien bygger på fem parametre: Arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi, miljømæssig værdi, originalitet og tilstand - hvor den arkitektoniske og den kulturhistoriske værdi dog vil veje tungest. Karaktererne 1-3 regnes for en høj bevaringsværdi, 4-6 for middel værdi og 7-9 for lav værdi. I Mariagerfjord Kommune skal bebyggelse med bevaringsværdi 1-4 som udgangspunkt bevares.

Bygningen Teglværkssvinget 9 besidder ikke i sig selv nogen særlig bevaringsværdi, og den er i dårlig stand. Fagenheden Teknik og Byg kan anbefale en dispensation til nedrivning.

Såfremt Udvalget for Teknik og Miljø er indstillet på at meddele dispensation, skal ansøgningen om nedrivning offentliggøres og i høring i mindst 4 uger. Hvis der ikke indkommer indsigelser til ansøgningen, kan der meddeles dispensation, som så vil gælde i 3 år. Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet indenfor 3 år.

Hvis der kan gives tilladelse til nedrivning af bygningerne, kan der derefter forventes byggetilladelse til et nyt hus med tilhørende garage/carport og lignende, der overholder lokalplanens bestemmelser.

Beslutning

Godkendt.

 

01.10.00-P00-66-20

25. Skrødstrupvej 5 ved Mariager - nedrivning af bevaringsværdig bygning

Forventet sagsgang

TM - administrativ afgørelse

Anledning

Ansøger har købt ejendommen Skrødstrupvej 5 på betingelse af, at det bevaringsværdige stuehus kan tillades nedrevet. Stuehuset har bevaringsværdi 3 i Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om fagenheden skal sende anmodningen i høring i lokalplanområdet med henblik på at imødekomme ansøgningen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvaget for Teknik og Miljø:

 1. At det bevaringsværdige stuehus ikke tillades nedrevet på grund af bevaringsværdien.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ansøger oplyser, at ejendommen ikke har været beboet i 8 år og, at den har stået uden varme. Der er tydelige tegn på fugt indvendigt, og huset er generelt i dårlig stand.

Ansøger oplyser, at de ikke kan bruge huset, da det er for lille til deres behov. De har derfor købt det på betingelse af, at det kan nedrives. Såfremt det besluttes, at huset ikke kan nedrives, vil de lade salget gå tilbage.

Fagenhedens bemærkninger

En bygnings bevaringsværdi angives som en SAVE-værdi. SAVE-skalaen går fra 1-9 og vurderingen bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. SAVE-værdien bygger på fem parametre: Arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi, miljømæssig værdi, originalitet og tilstand - hvor den arkitektoniske og den kulturhistoriske værdi dog vil veje tungest. Karaktererne 1-3 regnes for en høj bevaringsværdi, 4-6 for middel værdi og 7-9 for lav værdi. I Mariagerfjord Kommune skal bebyggelse med bevaringsværdi 1-4 som udgangspunkt bevares.

Ejendommen er beliggende i landzone i kommuneplanramme SKR.BL.1 for Skrødstrup landsby. Landsbyen er ikke udpeget som kulturmiljø, men der står i rammen at bebyggelse skal sikres en placering og udformning, der medvirker til at opretholde landsbymiljøet.

Fagenheden Teknik og Byg vurderer, at der er tale om et fint bindingsværkshus, som holder bevaringsværdien 3. Fagenheden anbefaler, at bindingsværkshuset ikke tillades nedrevet.

Såfremt Udvalget for Teknik og Miljø ønsker at imødekomme ansøgningen, skal ansøgningen om nedrivning offentliggøres og i høring i mindst 4 uger. Hvis der ikke er indsigelser imod nedrivningen kan udvalget bemyndige fagenheden til at give nedrivningstilladelse.

Beslutning

Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen. Beslutningen offentliggøres og sendes i høring i 4 uger. Hvis der ikke er indsigelser imod nedrivningen bemyndiges fagenheden til at give nedrivningstilladelse.

 

01.02.03-P16-3-20

26. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 55 - Boliger på Skibsgade/Sdr. Kajgade i Hobro

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 55 som en forudsætning for vedtagelsen af forslag til Lokalplan 158/2020 for boliger på Skibsgade/Sdr. Kajgade i Hobro.

Udvalget for Teknik og Miljø udsatte sagen i december og ønskede mere tegningsmateriale for projektet på Sdr. Kajgade 20 i forbindelse med behandling af punkt om behandling af tilhørende lokalplanforslag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At forslag til Kommuneplantillæg nr. 55 vedtages endeligt uden ændringer.

Sagsfremstilling

Baggrund

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 55 er en forudsætning for vedtagelsen af Forslag til Lokalplan 158/2020 for boliger på skibsgade/Sdr. Kajgade i Hobro (se senere dagsordenspunkt). Lokalplanforslaget udlægger områdets anvendelse til boligformål og restaurant/café samt tekniske anlæg, hvilket er i strid med rammebestemmelserne i kommuneplanen, og derfor er det nødvendigt at udarbejde forslag til Kommuneplantillæg nr. 55 således, at lokalplanforslaget kommer i overensstemmelse med kommuneplanen.

Formål

Idet kommuneplanrammen HOB.C.4 for området ikke giver mulighed for at lave boliger, restaurant/café eller tekniske anlæg, er der udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 55 til kommuneplanen.

I kommuneplantillægget tilføjes "boliger, restaurant, café og tekniske anlæg i form af pumpehus til fjernvarme" til den gældende anvendelse i HOB.C.4.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 55 har været i offentlig høring i  perioden 30. september til 28. oktober 2020.

Indsigelser

Der er i forbindelse med den offentlige høring indkommet én samlet indsigelse fra Kirsten Hjarnø Mathiassen, Helle Munkholm Mathiassen og Dorthe Palm Hansen. Indsigelsesbehandlingen er vedlagt som bilag.

Indsigelsen omhandler følgende:

 • Overblik over konsekvenser af planforslaget
 • Bygningshøjde er for høj
 • Friarealer er utilstrækkelige
 • Mangler beskrivelse af kulturmiljø, landskab og sammenhænge
 • Mangler vurdering af virkninger på miljøet
 • Ønsker ny bevarende lokalplan

 

Fagenheden kommentarer

Fagenheden anbefaler, at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i forslag til kommuneplantilæg nr. 55. Indsigelsen vedrører mest lokalplanforslag 158/2020. Baggrunden for fagenhedens anbefaling fremgår af vedlagte indsigelsesnotat.

Beslutning

Godkendt.

 

01.02.05-P16-17-19

27. Endelig vedtagelse af lokalplan 158/2020 - Boliger på Skibsgade/Sdr. Kajgade i Hobro

Forventet sagsgang

TM

Anledning

På baggrund af henvendelser fra to grundejere med konkrete byggeprojekter, der ikke kan indeholdes i de gældende lokalplaner, har fagenheden Teknik og Byg udarbejdet forslag til Lokalplan 158/2020 for boliger på Skibsgade/Sdr. Kajgade i Hobro.

Udvalget for Teknik og Miljø udsatte punktet i december 2020, indtil der foreligger mere illustrative skitser for byggeriet på Sdr. Kajgade 20. Ansøger har nu fremsendt supplerende skitsemateriale, og Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om forslag til lokalplan 158/2020 skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1.    At forslag til Lokalplan 158/2020 for boliger på Skibsgade/Sdr. Kajgade i Hobro vedtages endeligt uden ændringer.

Sagsfremstilling

Baggrund

Mariagerfjord Kommune har modtaget en anmodning om at ændre anvendelsen af Søndre Kajgade 20 fra erhvervsformål til bolig formål. Næsten samtidigt bad ejeren af Skibsgade 46 om lov til at ændre på tagkonstruktionen, så der kunne etableres taglejligheder i ejendommen.

Begge anmodninger er i strid med formålet i de gældende lokalplaner og vil derfor kræve, at der bliver udarbejdet nye lokalplaner, hvis de skal imødekommes.

Fagenheden betragter anmodningerne som gode tiltag i forhold til udviklingen på Hobro Havn, og derfor har fagenheden udarbejdet nærværende forslag til ny lokalplan for disse to ejendomme og for yderligere tre ejendomme, som vurderes at kunne få gavn af at blive omfattet af den nye lokalplan.

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede i december, at de afvente den endelige skitser for projektet for Sdr. Kajgade 20. Bygherre har på baggrund af dette fremsendt nyt tegningsmateriale.

Formål

Lokalplanen udpeger et område centralt i Hobro på Hobro Havn, hvor der er mulighed for at fortætte byen med højere og tættere bebyggelse. Da lokalplanområdet ligger op i mod skråningen til plejehjemmet, kan fortætningen ske uden eksisterende boliger mister udsigt.

I lokalplanen vurderes det, at bygningerne inden for lokalplanområdet ikke i sig selv besidder nogen særlig bevaringsværdi. Deres værdi for kulturmiljøet Hobro Havn er i form af det byrum, de er med til at skabe gennem deres placering i facadelinie og med deres højde og tætte placering. Derfor udpeger lokalplanen ikke bevaringsværdig bebyggelse, men søger i stedet at fastholde bebyggelsesstrukturen i området og fastsætte bestemmelser, der sikre en høj bebyggelsesprocent, bebyggelse i mindst to etager og mulighed for at lave bebyggelse i skel (karrébebyggelse). Dermed kan fortætningen ske uden at ødelægge kulturmiljøet på og omkring Hobro Havn.

Lokalplanen fastsætter også bestemmelser om, at stueetagen på Sdr. Kajgade 20 skal anvendes til liberalt erhverv, restaurant/café eller kulturelle formål for at understøtte udviklingen af Kulturkajen på Hobro Havn. Lokalplanen fastlægger ikke nærmere bestemmelser om udformning og udseende af ny bebyggelse.

I forbindelse med ombygningen af Sdr. Kajgade 20 har ansøger fremsendt sine idéer til fremtidig ombygning, hvor taget hæves ca. 3 meter. På den lille tilbygning, hvor stueetagen skal anvendes til parkering, tilføjes en etage med tagterrasse ovenpå. Der bliver ca. ti boliger og 500 m² erhverv/kultur fordelt på fire etager. Der er plads til 24 parkeringspladser på grunden. Tegningsmateriale er vedlagt som bilag.

Kommuneplantillæg

Idet kommuneplanramme HOB.C.4 for området ikke giver mulighed for at lave boliger, restaurant/café og tekniske anlæg, er der samtidigt udarbejdet Forslag til kommuneplantillæg nr. 55 til kommuneplanen.

I kommuneplantillægget tilføjes "boliger, restaurant, café og tekniske anlæg i form af pumpehus til fjernevarme" til den gældende anvendelse i HOB.C.4.

Indsigelser

Forslag til lokalplan 158/2020 Boliger på Skibsgade/Sdr. Kajgade i Hobro har været i offentlig høring i perioden 30.september til 28. oktober 2020.

Der er i forbindelse med den offentlige høring indkommet én samlet indsigelse fra Kirsten Hjarnø Mathiassen, Helle Munkholm Mathiassen og Dorthe Palm Hansen. Indsigelsen omhandler følgende:

 • Overblik over konsekvenser af planforslaget
 • Bygningshøjde er for høj
 • Friarealer er utilstrækkelige
 • Mangler beskrivelse af kulturmiljø, landskab og sammenhænge
 • Mangler vurdering af virkninger på miljøet
 • Ønsker ny bevarende lokalplan

 

Fagenhedens kommentarer

Fagenheden anbefaler, at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget. Begrundelsen for fagenhedens anbefaling fremgår af vedlagte indsigelsesnotat.

Det bemærkes, at lokalplanen ikke indeholder så præcise bestemmelser, at ny bebyggelse på Sdr. Kajgade 20 sikres udformet i henhold til det skitsemateriale, som ansøger har fremsendt. Mere præcise lokalplanbestemmelser kræver et tilrettet lokalplanforslag, som skal i partshøring inden endelig vedtagelse.

Beslutning

Godkendt, idet udvalget bemærker at udvalget dermed ikke har taget stilling til om det skitserede byggeri på alle parametre er holdt inden for lokalplanens rammer.

 

01.02.05-P15-17-20

28. Ny lokalplan for boligbebyggelse på Oxenhøj i Mariager

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Udvalget for Teknik og Miljø har tidligere godkendt igangsætning af en dialog med grundejerne i boligområdet Oxenhøj i Mariager om de fremtidige byggemuligheder i området omfattet af lokalplan M.1.62.

På baggrund af resultaterne af et dialogmøde med grundejerne og en efterfølgende skriftlig nabohøring bedes Udvalget for Teknik og Miljø tage stilling til, om der skal udarbejdes en ny lokalplan, hvis primære formål er at fastlægge byggefelter på alle områdets ejendomme.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At der udarbejdes en ny lokalplan for boligområdet Oxenhøj i Mariager til erstatning for lokalplanerne M.1.62 og 11/2007.

Inddragelse

Fagenheden Teknik og Byg afholdt den 26. november 2020 et dialogmøde med alle grundejere i området, og der har efterfølgende været gennemført en skriftlig nabohøring.

Sagsfremstilling

Nuværende forhold

I boligområdet Oxenhøj i Mariager, som er omfattet af lokalplan M.1.62, tager fagenheden i behandling af byggesager, udgangspunkt i et "dobbelt" administrationsgrundlag, hvor kommunen næsten har tilladt ejerne af de enkelte grunde i princippet at vælge mellem følgende:

 • at bygge efter lokalplanens bestemmelse om, at bebyggelse skal placeres i facadelinien mod vejen, eller
 • at få dispensation fra byggelinjen på betingelse af, at bebyggelsen placeres indenfor byggefeltet på den pågældende grund.

 

Baggrund for dette er nærmere beskrevet under punkt 243 på Udvalget for Teknik og Miljøs møde den 2. december 2020. Det dobbelte administrationsgrundlag giver en del forvirring og frustration hos de nye grundejere, som ønsker at bygge huse i området. Særligt da mange ikke er blevet orienteret om de ikke-tinglyste byggefelter i forbindelse med køb af grunden.

Nyt administrationsgrundlag?

Det vil derfor juridisk set være den bedste løsning at udarbejde en ny lokalplan, hvor byggefelterne er bindende. Det er dog forbundet med nogle "moralske" overvejelser, da nogle har købt grund i området under de betingelser, som lokalplanen giver. Hvis der er ejere i området, som ikke ønsker byggefelterne, vil de i givet fald få en politisk vedtaget lokalplan, som de ikke ønsker.

Fagenheden afholdt den 26. november 2020 et dialogmøde med alle grundejere i området. Der blev ikke opnået enighed på mødet om, hvad der skal ske fremover, og

mødedeltagerne kunne godt se, at det bliver svært at gøre alle tilfredse. Mødereferat er vedlagt som bilag.

På dialogmødet blev det aftalt, at der skulle gennemføres en nabohøring af alle grundejere i området. Notat om de indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.  

Fagenhedens vurdering

På baggrund af de indkomne høringssvar vurderer fagenheden, at der bør udarbejdes en ny lokalplan i tæt dialog med grundejerne i området herunder også dem, der er i gang med at få udarbejdet et byggeprojekt. Formålet er at få fastlagt byggefelterne og dermed gøre dem bindende for grundejerne. Der vil herefter kunne søges om dispensation fra byggefelterne efter Planlovens regler på helt sædvanlig vis. I forbindelse med en ansøgning om dispensation vil indgå en høring af de berørte naboer.

Grundene på P.A. Heises Vej er omfattet af en selvstændig lokalplan 11/2007, hvori byggefelterne er fastlagt. Fagenheden vurderer, at der bør udarbejdet én samlet lokalplan for hele området, så den nye lokalplan afløser både lokalplan M.1.62 og lokalplan 11/2007.

Beslutning

Et flertal i udvalget godkendte som indstillet.

For stemte: Jørgen Hammer Sørensen (O), Jens Riise Dalgaard (A), Niels Peter Christoffersen (A) og Peter Muhl (A).

Imod stemte Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), Niels Erik Poulsen (V) og Per Kragelund (V), idet de ikke ønskede der skulle laves ny lokalplan.

 

01.02.05-P15-22-19

29. Miehesgade 3, Arden - dispensation fra lokalplan 72/2014 for Centerområde ved Østergade og Miehesgade i Arden

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Ejeren af Miehesgade 3 i Arden har søgt om tilladelse til at opføre et etagebyggeri i 2 etager og med flad, ensidig taghældning. Byggeriet er i strid med en række bestemmelser i lokalplan 72/2014 for Centerområde ved Østergade og Miehesgade i Arden, og det ansøgte kræver derfor en dispensation.

Som grundlag for stillingstagen til dispensationer, har projektet været i nabohøring. Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til om der skal meddeles dispensation.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At der tages stilling til om der skal meddelse dispensation til det ønskede byggeri.

Inddragelse

Projektet har været sendt i nabohøring og der er indkommet en indsigelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ejeren af Miehesgade 3 i Arden har søgt om tilladelse til at opføre et etagebyggeri i 2 etager med en højde på 7 meter. Etagebyggeriet vil indeholde 4 lejligheder på 95m2. Der etableres 6 parkerings pladser på egen grund med ny indkørsel fra parkerings plads på Østergade. Postadresse bibeholdes dog fra Miehesgade.

Formål

Miehesgade 3 i Arden er omfattet af lokalplan 72/2014 for Centerområde ved Østergade og Miehesgade i Arden som indeholder bestemmelser om etageantal og taghældning.

Ejerens ønsker om, at bygge et etagebyggeri i 2 etager med ensidig taghældning, kræver dispensation fra følgende bestemmelser i lokalplanen:

 • § 4.1 Bebyggelse skal opføres i 1½ etage eller 2½ etage.
 • § 5.11 Tage skal udføres med en hældning på 45 grader.

 

Indsigelser

Projektet har været i nabohøring i 2 uger, i perioden den 18. december 2020 til den. 5 januar 2021. Under høringsprocessen er der indkommet én indsigelse fra nærmeste nabo mod nord.

Indsigelsen går på at, naboen ikke ønsker et byggeri i 2 etager, grundet bekymringer om indbliksgener og grundforringelse.

Fagenhedens kommentarer

Fagenheden Teknik og Byg bemærker, at der kan forekomme indbliksgener mod naboen, men generne vil efter fagenhedens vurdering ikke være større end ved byggeri efter lokalplanen i 2½ etage.

Beslutning

Udvalget besluttede at der skal meddeles dispensation.

 

02.34.02-P19-12-20

30. Højdevej 13, Ny overetage med tagterrasse og en carport

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Ejeren af Højdevej 13 i Hobro har ansøgt om at ombygge boligen, så der etableres en ekstra etage.

Projektet er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, hvorfor Udvalget for Teknik og Miljø 7. december 2020 besluttede at tillade ombygningen på nærmere vilkår om begrænsning af indblikgener for naboer.

I en efterfølgende dialog med ansøger og bygherre er projektet blevet ændret, og det ændrede projekt har været sendt i partshøring.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om det reviderede projekt kan godkendes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At det reviderede projekt godkendes på betingelse af, at der på altanen etableres et uigennemsigtigt værn i en højde af 1,8 m mod øst.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ejeren af Højdevej 13 i Hobro ansøgte tilbage i december 2019 om at ombygge boligen således, at den blev udvidet med en ekstra etage. Fagenheden Teknik og Byg sendte projektet i høring hos relevante parter, og der kom en række indsigelser. Indsigelserne rettede sig mod følgende forhold:

 • Byggeriets omfang, højde og etageantal
 • Indbliksgener
 • Skyggegener
 • Udsigt
 • Parkering
 • Byggestil og områdets karakter

 

På baggrund af indsigelsernes omfang og indhold forelagde fagenheden sagen for Udvalget for Teknik og Miljø, som 22. juni 2020 besluttede at afvise byggeriet.

Fagenheden indledte efterfølgende en dialog med bygherre om et revideret projekt.

Udvalget fik forlagt det reviderede projekt på møde den 7. september 2020 (se bilag). Udvalget for Teknik og Miljø besluttede, at der for byggeriet skal godkendes byggeri i to etager, dog således at enkeltdele af byggeriet (altan) accepteres i 3 etager fra haven. Der skulle som et led i godkendelsen sikres yderligere foranstaltninger mod indsigt til naboer. Når projektet var tilpasset skulle det udsendes i høring forud for endelig behandling i Udvalget for Teknik og Miljø.

Revideret projekt

På baggrund af Udvalgets beslutning har fagenheden indledt endnu en dialog med bygherre og er blevet enige om et projekt, som skulle sendes i høring (se bilag). Ændringerne i forhold til det sidste projekt: 

 • Overbygningen er rykket længere væk fra vejen, så den er 1,20 m længere væk fra vejen mod nord
 • Brystningen under vinduer i gavle har fået en højde således, at der siddende i opholdsrummene ikke er indsigt til naboens terrasse.

 

Indsigelserne

De indsigelser, som fagenheden har modtaget i den sidste høring efter revideringen af projektet, er sammenfattet ikke væsenligt ændret i forhold til de oprindelige kommentarer. De parter, der er kommet med bemærkninger, fastholder synspunkterne fra den forudgående høring. I det vedhæftede bilag "Høringsnotat" er der et sammendrag af indsigelserne, ansøgers kommentar til disse og fagenhedens bemærkninger til de enkelte punkter.

Fagenhedens bemærkninger

Det er fagenheden Teknik og Bygs vurdering, at det revidere projekt er tilstræbt ændret efter de forhold, som Udvalget for Teknik og Miljø besluttede 7. september 2020. Der er ikke kommet nye oplysninger i partshøringen, som ændrer på fagenhedens opfattelse af dette.

Dog bemærker fagenheden, at der for at imødekomme en indsigelse om indblik fra den høje terrasse mod nabo i øst bør stilles krav om værn i en højde af 1,8 m, så der ikke vil blive væsentlige indsigtgener mod øst i stående højde. Samme krav har fagenheden stillet i lignende sager, og da Udvalget for Teknik og Miljø 7. september besluttede, at denne sag skulle danne præcedens for lignende sager, anbefaler fagenheden, at dette indføjes som en betingelse for godkendelse af projektet.

Fagenheden bemærker, at indsigtgener fra udendørs arealer ofte forekommer større, end hvis det sker inde fra boligen.  

Indbliksgener i haver kan generelt ikke undgås, og fagenheden finder, at der med placering af vinduer i gavle og terrasseværn mod øst er fundet et passende niveau til imødegåelse af væsentlige indbliksgener ved naboers terrasser.

Beslutning

Indledningsvist blev præciseret, at det foreslåede værn ikke er begrundet i en konkret indsigelse, men ud fra en faglig betragtning og ud fra hensynet til at undgå indsigtgener.

Udvalget besluttede at godkende som indstillet, dog med den ændring at det forudsatte uigennemsigtige værn mod øst skal have en højde af 1,5 meter.

Udvalget besluttede endvidere, at der skal igangsættes lokalplan for området.

 

05.02.01-P19-6-20

31. Tildeling af vejret Hestehaven for lokalplan 157/2020

Forventet sagsgang

TM

Anledning

I lokalplan 157/2020 er adgang til offentlig vej fastlagt via den private fællesvej Hestehaven. Udstykker og vejejer er ikke blevet enige om en vejretsaftale. Udstykker har derfor ansøgt om vejret til Hestehaven for de ejendomme, som fremkommer ved udstykningen.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om der skal gives vejret til realisering af lokalplanen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At der tildeles vejret til den private fællesvej Hestehaven for de ejendomme, der fremkommer ved udstykning med lokalplan 157/2020 fra det nordlige skel på matr. nr. 16d Nr. Hurup By, Als til den offentlige vej Langerimsvej.
 2. At de grundejere der opnår vejret, skal afholde en forholdsmæssig del af udgifterne til vejens fremtidige vedligeholdelse og ikke-afskrevne anlægsudgifter
 3. At de grundejere der opnår vejret, skal afholde udgifter til vejens anlæg, som kræves i et detailprojekt
 

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune vedtog den 27. januar 2021 Lokalplan 157/2020 for et sommerhusområde i Øster Hurup. I lokalplanen er der udlagt 15 sommerhusgrunde. Lokalplanen fastlagde vejadgang til området via den private fællesvej Hestehaven. Da Hestehaven er privat fællesvej i sommerhusområde, administreres området efter privatvejslovens afsnit III. Idag er der 16 ejendomme, der har vejen som eneste adgang til offentlig vej, heraf 6 fra sidevejen Hestefolden i den sydlige ende af vejen. Udstykker og vejejer har ikke kunnet forhandle sig til en aftale om vejret, hvorfor Mariagerfjord Kommune inddrages i sagen.

Der er ikke behov for, at vejen udlægges i en større bredde, da en evt. udvidelse af vejen er mulig inden for det eksisterende vejudlæg. Sagen drejer sig kun om tildeling af vejret.

Mariagerfjord Kommune kan efter Privatvejsloven § 26, stk. 2 tildele vejret til de ejendomme, der opstår ved udstykningen.

Aktuelle forhold

Ved besigtigelse er det konstateret, at vejens befæstede bredde ligger mellem 3 og 3,5 meter og med ca. 1 meter rabat. Belægning er grus med toplag af knust asfalt. Vejens belægning er på nuværende tidspunkt i god stand. I 2019 er der etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger på vejen. Grundejerforeningen Hestehaven står for drift og vedligehold af vejen.

Der er skiltet med gennemkørselsforbud mellem Rævehaven og Langerimsvej. Grundejerforeningen har ved flere lejligheder klaget over gennemkørende trafik, og har i flere omgange forsøgt at få den gennemkørende trafik standset med fysisk afspærring. Der er ikke udført trafiktællinger, som kan bekræfte kørsel i strid med forbuddet. På baggrund af udtalelser i forbindelse med tidligere sagsbehandling, er der sandsynlighed for, at gennemkørselsforbuddet ikke overholdes. 

Partshøring 

Høringsperioden er afsluttet, og fagenheden har modtaget 4 indsigelser og et notat fra udstykker.

Bemærkningerne fra partshøringen handler hovedsageligt om følgende punkter:

 • Manglende overholdelse af gennemkørselsforbud
 • Gener ved øget trafik på vejen
 • Vedligeholdelse af vejen
 • Mulig etape 2 af udstykning
 • Alternative adgang til offentlig vej
 • Vejret

 

I indsigelserne gives der udtryk for, at forbuddet mod gennemkørsel ikke overholdes, og at hastigheden overstiger den lokale hastighedsbegrænsning på 30 km/t. I 2019 er der etableret bump på vejen for at nedsætte hastigheden, men der er stadigt mange, som trodser gennemkørselsforbuddet.

Grundejerforeningen Hestehaven vedligeholder vejen. De er bekymret for, om udgiften til vedligehold af vejen stiger, dels i byggefasen og dels generel trafik fra de nye 15 grunde, og at en eventuel etape 2 for det resterende areal vil betyde en endnu større trafikal belastning.

Grundejerforeningen Hestehaven har ikke modtaget bidrag til vedligehold af vejen fra de brugere af vejen, som ikke er medlem af grundejerforeningen Hestehaven.

I indsigelserne peges der på muligheder for alternative adgange. Det kan ske mod nord over matr. nr. 21c til den offentlige vej Nørre Hurupvej. Grundejerforeningen er indstillet på at give vejret fra den eksisterende adgang til matr. nr 16d ud til Nr. Hurupvej mod, at der etableres en fysisk afspærring på Hestehaven syd for adgangen til matr. nr. 16d.

Alternativt kan der etableres en ny privat fællesvej vest for udstykningen ud til Langerimsvej. Grundejerforeningen skriver i en bemærkning, at den grundejer, der ejer arealet ud mod Langerimsvej, vil være positivt indstillet på denne løsning.

Udstykker har i sine bemærkninger anført, at flere ejendomme på Nørre Hurupvej har vejret, og vedlagt erklæring om vejret. Udstykker erklærer sig villig til at deltage i vedligehold af vejen, men ønsker ikke en fysisk afspærring. Udstykker henvise i øvrigt til historisk vejlovgivning.

Anlæg og vedligeholdelse af vejen

I forbindelse med tildeling af vejret kan Udvalget for Teknik og Miljø tage stilling til, at de grundejere, der opnår vejret, skal afholde en forholdsmæssig del af udgifterne til vejens vedligehold. Udgiftsfordelingen sker efter reglerne i Privatvejsloven kapitel 9.

Der kan også stilles krav om, at de grundejere der opnår vejret, skal bidrage til eksisterende vej, for så vidt angår den del, der ikke er afskrevet. Eksempelvis kan nævnes de bump, som er etableret på vejen, må påregnes at være en del af det, som ikke er afskrevet. Der kan også stilles krav om, at den der opnår vejret, skal betale for en eventuel udvidelse af vejen. Før ibrugtagning skal kommunen godkende et detailprojekt. Det kan betyde, at eksisterende vej skal udvides.

Vejret

Denne sagsfremstilling handler kun om tildeling af vejret til de ejendomme, som udstykkes fra matr. nr. 16d. Hvis vejejer (Grundejerforeningen Hestehaven) ikke anerkender de vejberettigede, må der anlægges et civilretligt søgsmål. Udstykkers vedlagte erklæring om andres vejret til vejen er derfor uden betydning for denne sag. Uanset om der eksisterer en vejret eller ej, er gennemkørsel ikke tilladt. Derfor vil det også være et spørgsmål, om det vil være muligt at udnytte denne vejret, når gennemkørsel er forbudt. 

Alternative vejadgange

De mulige vejadgange er vist på bilaget "Oversigt over vejadgange". I indsigelserne er der peget på alternative muligheder for vejadgang ad Nr. Hurupvej eller en ny adgang vest for Ridestien. Disse muligheder har også været drøftet i lokalplanprocessen. Adgang ad Nr. Hurupvej giver de samme problemstillinger af vejretsspørgsmålet som på Hestehaven, samtidig er der vejtekniske forhold, der gør denne adgang mindre egnet på grund af dårlige oversigtsforhold.

Adgang vest for sommerhusområdet Ridestien er en mulighed, såfremt der kan opnås aftale med den grundejer, som ejer grunden ud til Langerimsvej. Arealet ligger udenfor lokalplanområdet og i landzone. Området administreres derfor efter Privatvejslovens afsnit II (landreglerne), som ikke rummer mulighed for tildeling af vejret efter Privatvejsloven. Aftale om vejret kan kun ske efter aftale med grundejer. Grundejerforeningen har udtalt om denne mulighed er tilstede.

Beslutning

Peter Muhl (A) fremsatte ændringsforslag om at der skal ske en alternativ vejadgang direkte fra Langerimsvej.

Ændringsforslaget blev ikke godkendt. For stemte Peter Muhl (A). Imod stemte Jørgen Hammer Sørensen (O), Per Kragelund (V), Niels Erik Poulsen (V), Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), Jens Riise Dalgaard (A) og Niels Peter Christoffersen (A).

Niels Peter Christoffersen (A) og Niels Erik Poulsen (V) fremsatte ændringsforslag om at tiltræde indstillingen med den tilføjelse at der i løbet af 2021-22 skal foretages en trafiktælling på strækningen.

Forslaget blev godkendt.

 

05.05.06-P16-1-18

32. Brotorv, Hobro - igangsætning af projekt

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Brotorv i Hobro skal renoveres. Det er tidligere besluttet politisk 11. marts 2019, at Brotorv skal gennemgå en renovering, som blandt andet skaber flere parkeringspladser. Projektet er igang ved rådgiver og koordineres med projekt ved Mariagerfjord Vand. I forlængelse heraf har fagenheden Teknik og Byg set nærmere på håndtering af klimaregn på pladsen.

Byrådet anmodes om at godkende projektet, at meddele anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb og at bemyndige fagenheden Teknik og Byg til at antage lavestbydende entreprenør.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At anlægsprojekt for Brotorvs renovering godkendes.

2. At der meddeles anlægsbevilling på 3,3 mio kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

5. At fagenheden Teknik og Byg bemyndiges til at antage lavestbydende entreprenør.

Inddragelse

Handelstandsforeningen er tidligere inddraget og er positive overfor projektet. Sidenhen er projektet bearbejdet med hensyn til klimasikring. Handelstandsforeningen og de nærmeste beboere og erhvervsliv vil blive orienteret via brev inden, arbejderne går igang i marken.

Mariagerfjord Vand og fagenheden for Teknik og Byg har løbende samarbejdet og koordineret projekter. Mariagerfjord Vands projekt omfatter blandt andet nye ledningsanlæg henover Brotorv og videre af H.I. Biesgade og Jernbanegade mm. Øvrige ledningsejere vil blive inddraget i den videre proces.

Sagsfremstilling

Projekt, klimahåndtering:

Udvalget for Teknik og Byg besluttede den 11. marts 2019, at Brotorv skal renoveres efter løsning 3, se bilag. Bilaget viser principløsning for renovering af Brotorv, hvor de eksisterende heller fjernes, og der etableres vinkelret parkering. Principløsningen skaber flere parkeringspladser på torvet, og der arbejdes endvidere med brugen af granitmaterialer i heller.

Principløsningen er sidenhen bearbejdet ved rådgiver, herunder med henblik på indarbejdelse af klimasikring. Klimasikring af Hobro skal ses i et større perspektiv, hvor klimaløsningen på Brotorv er en lokal løsning, som bidrager positivt i håndteringen af den øgede vandmængde som følge af klimaforandringer. Brotorv er med sin placering beliggende i et lavpunkt, og der strømmer derfor en del overfladevand til området.

I forbindelse med klimasikring af Brotorv, er det tydeligt, at kommunen er nødt til at arbejde videre med en afskæring af områderne i det nordlige og sydlige Hobro således, at overfladevand fra disse områder ifm. klimaregn ikke ender på Brotorv, da der ikke kan sikres kapacitet nok. Arbejdet med at konkretisere dette samt arbejdet med klimasikring af Hobro i det større perspektiv, ligger udenfor dette projekt. I den forbindelse må det også nævnes, at det nærliggende og eksisterende dybdepunkt ved rutebilstationen stadig kan opleve udfordringer med at komme af med klimaregn.

 

Den lokale klimaløsning på Brotorv er vist i bilag Plantegning, og er beskrevet i bilag Klimanotat. Brotorv inddeles i delområder, som vil fungere dels som forsinkelsesområde og som magasineringsareal ved klimaregn. Ved en 100 års hændelse er pladsen indrettet til, at der maks vil stå ca. 10 cm vand på pladsen, og derved vil den stadig kunne fungere som parkeringsplads. Undtaget dette er de sydligste parkeringspladser op mod Jutlanderstien, hvor det kan risikeres i nogle tilfælde, at der må spærres nogle parkeringspladser. Som led i inddeling af pladsen i delområder vil der være nogle støttemure af forskellig højde, som ses i bilag Plantegning. Støttemurerne laves i betonmateriale, og i bilag er vist to billeder af et eksempel på en støttemursløsning.

Udover inddeling af pladsen i delområder består klimaløsningen i etablering af en pumpeledning med pumpebrønd på Brotorv. Forudsætningerne for klimaløsningen og beregningen af gentagelsesperioder er den føromtalte afskæring af det nordlige og sydlige Hobro.

Projekt, beplantning og elladestandere:

Det bearbejdede projekt er forsøgt begrønnet ved fortsat at sikre træer i hellerne ud mod adgangsvejen Brotorv, hvor de sættes i belægningssten, og der er lavet plads til træer i nye grønne heller midt på pladsen.  

Siden start af projektet er det blevet klart, at Mariagerfjord Kommune ikke må opsætte elladestandere på offentlige parkeringspladser som Brotorv. Det har derfor været nødvendigt at tage den del ud af projektet. Dog etableres der trækrør under dele af pladsen, så der sidenhen kan etableres den nødvendige strømforsyning til eventuelle elladestandere eller anden forsyning til pladsen.

Projekt, parkeringspladser og cirkulationsareal:

Det bearbejdede projekt sikrer 152 parkeringspladser på Brotorv nord for Jutlanderstien i modsætning til de idag 115 pladser. I forbindelse med projektet afmærkes der en ekstra handicapplads syd for Jutlanderstien. Bilerne kan cirkulere rundt på parkeringspladsen med den detailskitserede løsning, se bilag Plantegning, hvor der med pile er angivet kørselsretning. Såfremt der ønskes forbedrede cirkulationsmulighed, kan der sløjfes ca. 6 parkeringspladser øst for pumpestationen på pladsen. Det er dog ikke en del af projektet, som foreligges til politisk godkendelse i nærværende dagsordenpunkt.

  

Tidsplan:

Tidsplanen for Mariagerfjord Kommunes renovering af Brotorv er afhængig af Mariagerfjord Vands tidsplan for deres arbejder på Brotorv. Der forventes derfor en anlægsperiode med opstart primo april for Mariagerfjord Kommunes vedkommende og med anlæg til medio september.

Når Mariagerfjord Kommune renoverer Brotorv må det forventes, at parkeringspladsen spærres delvist af. I en periode kan trafikanterne således forvente at blive henvist til andre parkeringspladser.

  

Økonomi:

Anlægsøkonomien til projektet bliver presset som følge af nødvendigheden for at klimasikre området, og budgetoverholdelsen er usikker. Først med licitationen vil det være klart, hvorvidt projektet kan holdes inden for budgettet.

Der er tidligere frigivet 1 mio. kr. til projektet, og der ønskes nu frigivet de resterende midler i budgettet 3,3 mio. kr. i alt 4,3 mio. kr. Samtidig beder fagenheden for Teknik og Byg om bemyndigelse til at anvende lavestbydende entreprenør.

   

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

05.04.06-P20-1-20

33. Cykelsti mellem Skjellerup og Mariager - Arealerhvervelser

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Udvalget for Teknik og Miljø har 9. november 2020 truffet beslutning om, hvilken linjeføring der skal arbejdes videre med i projektering og arealerhvervelse for cykelsti mellem Skjellerup og Mariager.

Byrådet anmodes om at godkende de nødvendige arealerhvervelser og midlertidige arbejdsarealer samt at proceduren for ekspropriation igangsættes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At anlægsprojektets nødvendige arealerhvervelser og midlertidige arbejdsarealer godkendes og igangsættes
 2. At arealerhvervelserne om nødvendigt sker ved ekspropriation

Sagsfremstilling

Udvalget for Teknik og Miljø har d. 9. november 2020 truffet beslutning om, at der skal etableres enkeltrettede cykelstier på hver side af hovedvejen mellem Skjellerup og Mariager.

Byrådet har i Budget 2020 reserveret 14 mio. kr. til gennemførelse af ny cykelsti mellem Skjellerup og Mariager. Byrådet har d. 25. juni 2020 godkendt frigivelse af 1,5 mio. kr. af investeringsoversigtens rådighedsbeløb til projektplanlægning, som nødvendigt skal afholdes inden licitation på selve entreprisen.

Projektet

Formålet med cykelstiforbindelsen er bl.a. at forbinde Skjellerup og Mariager via Katbjerg som et led i Fjorden Rundt. Strækningen er ca. 5,5 km. De nye enkeltrettede cykelstier kobles på eksisterende enkeltrettede stier ved Skjellerup og eksisterende 2-1 vej på Gl. Hobrovej ved Mariager.

Cykelstiernes udformning vil tage udgangspunkt i skitserede tværprofil, som findes i bilag, med en cykelstibredde på 1,5 meter. Udgangspunktet er, at cykelstierne etableres parallelt med hovedvejen og hæves på kantsten i byzone. Det vurderes sandsynligt, at pladsmangel gennem Katbjerg gør, at cykelstierne på kortere stræk vil blive i niveau med kørebane adskilt med kantbane. Ved større terrænforskelle gennem Katbjerg vil der blive etableret støttemure mod ejendomme. Enkelte steder langs strækningen, er der behov for at fjerne hække og mindre træer, som kan blive reetableret andetsteds.

Projektet kræver dispensation fra fredning ved Katbjerg, kirkebyggelinje i Skjellerup, skovbyggelinje øst for Katbjerg og fra flere fortidsmindebeskyttelseslinjer øst for Katbjerg. Herudover skal projektet gennemgå en VVM-screening. For at kunne etablere cykelstierne, kræves det, at der erhverves jord. De nævnte forudsætninger er tidskrævende, da det bl.a. medfører myndighedsbehandling, hørings-, varslings- og klageperioder mm. Det forventes, at anlæg af cykelstierne kan påbegyndes ultimo oktober, under forudsætning af nødvendige myndighedsgodkendelser og arealerhvervelser. Anlægsfasen forventes at vare ca. et år, alt efter vejrforhold.

Arealerhvervelse

En gennemførelse af projektet kræver arealerhvervelser og midlertidige arbejdsarealer på begge sider af vejen.

Samlet ekspropriationsareal: ca. 50.000 m2

Samlet midlertidige arbejdsarealer: ca. 20.000 m2

Udgiften til arealerhvervelse og midlertidige arbejdsarealer er indregnet i de samlede udgifter for projektet.

Arealerhvervelser søges gennemført ved frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår. Om nødvendigt gennemføres ekspropriation, hvorfor Byrådet skal principgodkende gennemførelse af ekspropriation for de nødvendige arealerhervelser og arbejdsarealer.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

05.04.00-G01-5-20

34. Cykelsti mellem Assens og Åmølle

Forventet sagsgang

TM 

Anledning

Byrådet besluttede den 27. august 2020, at fremrykke anlægsprojekter for 16,8 mio. kr., herunder en cykelsti mellem Assens og Åmølle budgetteret til 7,5 mio. kr.

Fagenheden Teknik og Byg har undersøgt 4 linjeføringer for etablering af cykelstien Assens - Åmølle.

Udvalget for Teknik og Miljø skal beslutte, hvilken linjeføring der skal arbejdes videre med, og om cykelstien skal udføres som en dobbeltrettet cykelsti eller som to enkeltrettede cykelstier.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At der træffes beslutning om placering af cykelstien mellem Assens og Åmølle.
 2. At der træffes beslutning om, at den skal udføres som enkeltrettet eller dobbeltrettet cykelsti.

Sagsfremstilling

Eksisterende cykelstier

Fra Fladbjerg til Assens er der en dobbeltrettet cykelsti, der 300 m vest for Assens krydser Hadsundvej og er tilsluttet Storegade. I Assens er der generelt ikke cykelstier. I den østlige del af byen er der en kortere strækning med ensrettede cykelstier på begge sider af Storegade. Disse slutter ved den østlige bygrænse.

Mellem Hadsund og Åmølle er der dobbeltrettet cykelsti, der ender ved Åmøllevej, på den sydøstlige side af Hadsundvej.

Fagenheden Teknik og Byg har arbejdet med 4 forskellige linjeføringer:

 1.      Langs Gl. Hadsundvej og Hadsundvej som dobbeltrettet cykelsti på sydsiden siden af vejen.
 2.      Langs Gl. Hadsundvej og Hadsundvej som enkeltrettet cykelsti på begge sider af vejen.
 3.      En rekreativ løsning langs fjorden fra Assens.
 4.      En rekreativ løsning langs fjorden fra Assens Vest.
 

Løsning1234
Anlægsoverslag7,5 mio. kr.10 mio. kr.8 mio. kr.10,5 mio. kr.
CykelstitypeDobbeltrettetEnkeltrettetDobbeltrettetDobbeltrettet
LinjeføringParallelt med hovedvejenParallelt med hovedvejenEget tracéEget tracé
FormålTransportsti

Rekreativ
Transportsti

Rekreativ
RekreativRekreativ

Alle linjeføringer kan først etableres, under forudsætning af nødvendige myndighedsgodkendelser.

For nærmere vurdering af alternativerne henvises til vedlagte notat og kortbilag.

Fagenheden vurderer, at løsning 3 og 4 har store rekreative værdier grundet nærhed til fjorden. Der er komplicerede myndighedsforhold knyttet til disse løsninger, ligesom de i relation til tilgængelighed er uhensigtsmæssige, da stierne bliver stejle.

Fagenheden vurderer, at løsning 1 og 2 har rekreative værdier, blandt andet er der flotte udsigtsforhold og der kan foretages afstikker ud i naturen fra cykelstierne.

Løsning 1 er den billigste af de undersøgte alternativer og den er den mest hensigtsmæssige i relation til trafiksikkerhed og tilgængelighed.

Fagenhedens anbefaling

Fagenheden anbefaler, at der arbejdes videre med løsning 1, en dobbeltrettet cykelsti langs Gl Hadsundvej og Hadsundvej.

Beslutning

Udvalget besluttede at der skal arbejdes med løsning 1 langs hovedvejen og som dobbeltrettet sti.

 

00.32.00-S00-13-20

35. Driftsoverførsel fra 2020-2021

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

I henhold til den politiske budgetvejledning for 2020 til 2023 skal Byrådet tage stilling til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2020 til 2021. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At mindreforbruget på 9,569 mio. kr. overføres til budget-/regnskabsåret 2021.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2020 har Økonomi, Analyse og Udbud udarbejdet oversigt over driftsoverførsler fra 2020 til 2021 på institutionsniveau samt øvrige områder, hvor der er aftaler om driftsoverførsler fra 2020 til 2021.

På de Dialog- og aftalestyrede områder kan der overføres et overskud på op til 10 % af den korrigerede netto budgetramme samt et underskud på op til 5 % af den korrigerede netto budgetramme.

Opgørelserne er udarbejdet på baggrund af Økonomirapporter 2020 udskrevet pr. 18. januar 2021.

Samlede overførsler på i alt 9,569 mio. kr. kan specificeres således:

Natur og Miljø 1,982 mio. kr.

Teknik og Byg 8,264 mio. kr.

Projekter med ekstern finansiering -0,677 mio. kr.

For Natur og Miljø kan den væsentligste årsag tilskrives corona-situationen, hvor det har været vanskeligt at holde fremdriften i projekter, der involverer eksterne parter.

  

Park og Vej har et samlet mindre forbrug  8,8 mio. kr., hvor de væsentligste poster knytter sig til nedenstående:

- Momsfejl ved regulering af budget til vejafvandingsbidrag 1,2 mio. kr.

- Asfaltindex 0,5 mio. kr. (tillægges kassebeholdningen)

- Vinter-økonomi 5,2 mio. kr.

- Styringsgrundlag 0,5 mio. kr.

Resten handler om mindre afvigelser inden for budgetrammen, som til dels kan tilskrives overskridelser fra budget 2019, som der forsøges at rette op på; løn vedr. den store fratrædelsesrunde, manglende maskinindtægter fra vinter og afvandingsledning i Ø. Hurup. Herudover ikke mindst corona-situationen, hvor driftspersonale også var hjemsendt i en periode og ikke kunne varetage deres job hjemmefra.

Det bemærkes, at der ikke bør røres yderligere ved vinter-økonomien. Dels mangler der sammenlagt 2,3 mio. kr. på maskinindtægter for vinteren 2019-2020, hvor der arbejdes på at finde en model for dækning af beredskabsudgifter, og dernæst er der allerede i januar 2021 udført vinterberedskab for mere end i hele sæsonen 2020.

Eventuelle mindre korrektioner af overførslerne vil blive foretaget i forbindelse med aflæggelse af det endelige årsregnskab 2020 for Mariagerfjord Kommune.

Årsregnskabet for Mariagerfjord Kommune skal forelægges Byrådet den 25. marts 2021.

Økonomi

Tillægsbevilling på 9,569 mio. kr., som finansieres af likvide midler.

Beslutning

Indstilles godkendt idet udvalget samtidig indstiller, at beløbet for asfaltindeks på kr 0,5 mio ikke tilgår kassen, men disponeres til øget myndighedsbehandling og tilsynsindsats for at imødegå det øgede aktivitetsniveau for fremmede ledningsejeres gravearbejder.

 

00.32.00-S00-13-20

36. Anlægsoverførsler fra 2020 til 2021

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

I henhold til den politiske budgetvejledning for 2020 til 2023 skal Byrådet tage stilling til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb/anlægsbevillinger fra 2020 til 2021. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At uforbrugte anlægsmidler på 66,619 mio. kr. overføres til 2021.

2. At de 29 angivne projekter med "ja" for afslutning på oversigten, afsluttes i 2020.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2020 har Økonomi, Analyse og Udbud udarbejdet en oversigt over uforbrugte rådighedsbeløb i 2020 på udvalgets områder, indeholdende forslag til overførsler til 2021.

Oversigten skal gennemgås, og der skal tages stilling til, hvilke uforbrugte rådighedsbeløb som ønskes overført.

Hvis der på oversigten er projekter, hvor der er et merforbrug, skal der tages stilling til, hvordan dette merforbrug skal finansieres.

Endelig skal udvalget beslutte, hvilke projekter der skal afsluttes i 2020.

Projekter med "2020" i projektnavn afsluttes alle, da der findes tilsvarende projekt i 2021.

Økonomi

Tillægsbevilling på 66,619 mio. kr., som finansieres af likvide midler.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

13.03.01-P20-1-21

37. Fjernvarmeforsyning af Rold By

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Arden Varmeværk A.m.b.a Søger om "Betinget godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Rold"

Udvalget for Teknik og Miljø bedes udføre en betinget godkendelse af projektforslaget. (Betinget af at der gives tilskud fra Energistyrelsen)

I henhold til Energistyrelsens vejledning for godkendelse af projekter, hvor der søges tilskud fra fjernvarmepuljen er det en forudsætning at projektet er betinget godkendt, før der kan ansøges om tilskud til projektet.

 .

Den endelige godkendelse foretages, når der er modtaget tilsagn om tilskud til projektet

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:1. At projektforslaget godkendes, betinget af at der opnås tilskud fra Energistyrelsen.

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At projektforslaget godkendes, betinget af at der opnås tilskud fra Energistyrelsen.

Inddragelse

Projektforslaget sendes i 4 ugers offentlig høring, så snart der er givet tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen.

Når høringsperioden er overstået, genfremsættes projektforslaget til endelig godkendelse på førstkommende møde i Udvalget For Teknik og Miljø.

Sagsfremstilling

Arden Fjernvarme A.m.b.a fremsender i januar 2021 projektforslag for fjernvarmeforsyning af Rold.

Rold By forsynes med fjernvarme fra det eksisternede varmeanlæg, som i dag forsyner Arden by med fjernvarme.

Der etableres transmissionsledning mellem varmeværket på Myhlenbergvej 64, 9510 Arden, og Rold By.

Der etableres fjernvarmeledningsnet til forsyning af forbrugerne indenfor projektområdet.

Arden Varmeværk A.m.b.a får forsyningspligt for området, når der er givet tilsagn om tilskud til projektet.

Der søges særskilt om kommunegaranti, for lån til projektet.

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til "Projektbekendtgørelsen om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg"

BEK nr. 1794 af 02. december 2020.

Projektet gennemføres under betingelse af, at der opnås tilsagn om tilskud gennem fjernvarmepuljen.

"Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende udrulning af Fjernvarmedistributionsnet" BEK nr. 2306 af 18. december 2020.

Projektet udviser den lovbestemte positive samfundsøkonomi.

Samfundsøkonomien udviser en samlet besparelse på ca. 1,9 mio. kr. over en periode på 20 år.

Brugerøkonomien udviser en årlig besparelse pr. husstand på ca. 5.300 kr./år. i forhold til fortsat fyring med olie.

Projektet kan betinget godkendes af Udvalget for Teknik og Miljø, og skal ikke behandles i ØK og BY.

Beslutning

Godkendt.

 

13.03.01-P20-2-21

38. Fjernvarmeforsyning Højmarken, Arden

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Arden Varmeværk A.m.b.a Søger om "Betinget godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Højmarken, Arden"

Udvalget for Teknik og Miljø bedes udføre en betinget godkendelse af projektforslaget. (Betinget af at der gives tilskud fra Energistyrelsen)

I henhold til Energistyrelsens vejledning for godkendelse af projekter, hvor der søges tilskud fra fjernvarmepuljen, er det en forudsætning at projektet er betinget godkendt, før der kan ansøges om tilskud til projektet.

Den endelige godkendelse foretages, når der er modtaget tilsagn om tilskud til projektet

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:1. At projektforslaget godkendes, betinget af at der opnås tilskud fra Energistyrelsen.

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At projektforslaget godkendes, betinget af at der opnås tilskud fra Energistyrelsen.

Inddragelse

Projektforslaget sendes i 4 ugers offentlig høring, så snart der er givet tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen.

Når høringsperioden er overstået, genfremsættes projektforslaget til endelig godkendelse på førstkommende møde i Udvalget For Teknik og Miljø.

Sagsfremstilling

Arden Fjernvarme A.m.b.a fremsender i januar 2021 projektforslag for fjernvarmeforsyning af Højmarken i Arden.

Højmarken forsynes med fjernvarme fra det eksisternede varmeanlæg, som i dag forsyner Arden by med fjernvarme.

Der etableres transmissionsledning mellem varmeværket på Myhlenbergvej 64, 9510 Arden, og Højmarken.

Der etableres fjernvarmeledningsnet til forsyning af forbrugerne indenfor projektområdet.

Arden Varmeværk A.m.b.a får forsyningspligt for området, når der er givet tilsagn om tilskud til projektet.

Der søges særskilt om kommunegaranti, for lån til projektet.

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til "Projektbekendtgørelsen om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg"

BEK nr. 1794 af 02. december 2020.

Projektet gennemføres under betingelse af, at der opnås tilsagn om tilskud gennem fjernvarmepuljen.

"Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende udrulning af Fjernvarmedistributionsnet" BEK nr. 2306 af 18. december 2020.

Projektet udviser den lovbestemte positive samfundsøkonomi.

Samfundsøkonomien udviser en samlet besparelse på 1,3 mio. kr. over en periode på 20 år.

Brugerøkonomien udviser en årlig besparelse pr. husstand på ca. 6.100 kr./år. i forhold til fortsat fyring med olie,

og samme økonomi, som gasfyring, ved anvendelse af fjernvarme.

Projektet kan betinget godkendes af Udvalget for Teknik og Miljø, og skal ikke behandles i ØK og BY.

Beslutning

Godkendt.

 

27.69.48-K07-1-21

39. Årsberetning 2020 for Handicaprådet

Forventet sagsgang

Handicaprådet, AU/TM/BF/SO/KF, ØK, BY

Anledning

I denne sag præsenteres årsberetning for 2020 for Handicaprådet i Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At årsberetningen for Handicaprådet godkendes.

Inddragelse

Handicaprådet godkendte årsberetningen på handicaprådsmødet den 13. januar 2021.

Sagsfremstilling

Formanden for Handicaprådet har udarbejdet årsberetning for Handicaprådets arbejde i 2020.

Beretningen er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

00.01.00-G01-56-17

40. Orienteringssager

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Generel orientering til udvalget.

Indstilling

Direktør for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At orienteringen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling

1) Orientering om status på projektet "Natur på tværs af Nordjylland"(JU)

2) Anmodning om generel dispensation for kravet om fuld implementering af 10 affaldsfraktioner i klimaplan pr. 1. juli 2021(JU)

3) Orientering om ansøgning fra Cirkus (TL)

 

 

Beslutning

Der var orientering om:

 • status på projektet "Natur på tværs af Nordjylland"
 • anmodning om generel dispensation for kravet om fuld implementering af 10 affaldsfraktioner i klimaplan pr. 1. juli 2021
 • indsat omkring synliggørelse af mulighed for nedrivningsstøtte på ejendom for forestående tvangsauktion, som udvalget er positiv overfor
 • udfordringer med tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen til stiprojekt ved Mølhøjparken, Hobro
 • Trafiktællinger og henvendelse med tilbud om private vej-foranstaltninger i Hadsund, som ikke imødekommes.
 • Henvendelse om tilskud til lejeplads på havneområde, som ikke imødekommes. På forespørgsel fra Peter Muhl vil blive opgjort kommunale udgifter til legepladser og antallet heraf.
 • Proces omkring fremtidig status for kirkeveje, som igangsættes primo 2022.
 • Forestående opfølgning på tidligere sag omkring farve på bygning.
 • ansøgning fra Cirkus om fritagelse af pladsleje, som ikke imødekommes
 • ansøgning til Tilsynet om mulig tilladelse til at sælge areal på Mariager Havn
 • KL-konference Teknik og Miljø 2021, som gennemføres på web. Der tilmeldes og info udsendes.

 

Taget til orientering.

 

00.01.00-G01-56-17

41. Eventuelt

Beslutning

Der var spørgsmål vedrørende strandrensningslaug i Øster Hurup og bortskaffelse af affald. Besvarelse sendes til Udvalget.

 

Lukkede dagsordenspunkter

85.02.02-G01-5-17

42.

Beslutning

Mødet sluttede kl. 20.50.

 

Bilag