Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Seniorrådet den 21. januar 2020 kl. 10:00 i Hadsund Rådhus, Mødelokale 2
  

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.40-G01-3-17

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

1. At dagsorden godkendes.

Beslutning

Dagsorden godkendes.

 

27.69.40-G01-3-17

2. Orientering fra Fagchefen for Sundhed og Ældre

Anledning

Fagchefen for Sundhed og Ældre orienterer bredt om, hvad der rører sig på området.

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

 1. At orientering fra fagchef for Sundhed og Ældre tages til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Fagchefen vil give en orientering om:

 • status på ortopædkirurgisk genoptræning
 • plejecenterlæger
 • hjemmeplejen 2019

 

Beslutning

Tue

 • Informerer om økonomi indenfor hjemmeplejen
 • Der er tilknyttet en praktiserende læge til det enkelte plejecenter, og den ordning forventes at fortsætte. Samme ordning gælder Hobro Friplejehjem. De beboere, der ønsker at bibeholde egen læge, har mulighed for det.
 • Udvalget for Sundhed og Omsorg har på møde 2. december 2019 fået en status på Ortopædkirurgisk genoptræning. Generelt er der en høj brugertilfredshed blandt alle leverandører.

 

27.69.40-G01-3-17

3. Orientering fra medlemmer

Sagsfremstilling

Jens Peter Ellefsen:

 1. Der er modtaget invitation til Årsmøde i Landdistriktsrådet (vedlagt).
 2. Udpegning af borgerpanel vedrørende sundhedsstrategi.
 3. Dato for Danske Ældreråds temadag i Aalborg er 4. marts 2020. Tilmeldingsfrist 17. februar 2020.
 4. Seniorrådsmødet 21. april 2020 holdes på Nyt Aalborg Universitetshospital, Hadsund Landevej, hvor der vil være information ved John Stephansen og kort rundvisning.
 5. Orientering om sag vedrørende Seniorbofællesskaber.
 

Lene Lundsgaard:

 1. Status på arbejde med pårørendesamarbejde, ensomhed og sundhed.

Beslutning

Jens Peter Ellefsen:

 1. Mariane Enevoldsen vil deltage i Årsmødet i Landdistriktsrådet.
 2. Lene Lundsgaard, Lisbeth Roth og Finn Frandsen har tilmeldt sig borgerpanel vedrørende sundhedsstrategi.
 3. Lisbeth Roth har tilmeldt sig.
 4. Mødet 21. april starter 9:30. Der kommer yderligere information forud for mødet.
 5. Jens Peter Ellefsen peger på mulige områder for etablering af seniorbofællesskaber. Jens Peter Ellefsen og Lene Lundsgaard har aftalt møde med borgmesteren og kommunaldirektøren for drøftelse af seniorbofællesskaber.
 

Lene Lundsgaard:

 1. Lene Lundsgaard og Lisbeth Roth har været til møde med plejecentre om bla. pårørenderåd. Derudover er på møder fokus på bla. klippekortordning og arbejde i forhold til ensomhed og definition af ensomhed.
 

Jytte Frederiksen:

Der har været opblomstring af interesse for pårørenderåd på Hobro Alderdomshjem, hvilket Jytte tilskriver Seniorrådets fokus på området.

 

27.69.40-G01-3-17

4. Nye regler om magtanvendelse pr. 1.1.20

Anledning

Folketinget har vedtaget nye regler for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. De reviderede regler i serviceloven er trådt i kraft den 1. januar 2020.

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Demenssygeplejerske Hanne Lundsgaard vil fortælle om den nye lovgivning vedrørende magtanvendelse med fokus på ændringer og eventuelle planer for information til/undervisning af personale.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

27.69.40-G01-3-17

5. Planlægning af møde med formanden for Udvalget for Sundhed og Omsorg

Anledning

Seniorrådet har inviteret formand for Udvalget for Sundhed og Omsorg, Jan Andersen til møde med Seniorrådet.

Indstilling

Formanden for Seniorrådet indstiller:

 1. At Seniorrådet beskriver emner til drøftelse med Jan Andersen
 

Sagsfremstilling

Formanden for Udvalget for Sundhed og Omsorg Jan Andersen er inviteret til at deltage i møde med Seniorrådet den 17. marts 2020. Han har accepteret invitationen.

På Seniorrådsmøde 8. oktober 2019 blev foreslået følgende emner til drøftelse:

 • Takstfastsættelse på kommunens plejehjem.
 • Sundhedspolitikken.
 • Plejehjemsstrukturen.
 • Flytning fra region til kommune ved sygdom.

 

Endvidere blev besluttet at Seniorrådet på møde i januar 2020, præciserer yderligere, hvad der ønskes drøftet under hvert punkt.

Beslutning

Forslag til drøftelse med Jan Andersen blev aftalt. Lene Lundsgaard renskriver forslaget, og det sendes til Jan Andersen forud for mødet.

 

27.69.40-G01-2-19

6. Informationsmøde for kommende folkepensionister

Anledning

Seniorrådet har i en årerække holdt informationsmøder for kommende folkepensionister i Mariagerfjord kommune.

Indstilling

Formanden indstiller:

1. At status på arbejdsgruppens planlægning tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Seniorrådet har i en årerække holdt informationsmøder for kommende folkepensionister i Mariagerfjord kommune. Folkepensionsalderen stiger løbende, og nedenfor er opgjort tidspunkt for opnåelse af pensionsalder for personer født fra 1. juli 1954 til 30. juni 1955.

Personer, der er født i perioden 1. juli 1954 til 31. december 1954, fylder 66 år og får ret til folkepension i efteråret 2020, og man kunne vælge at invitere den persongruppe til informationsmøde i foråret 2020.

Personer, der er født i perioden 1. januar 1955 til 30. juni 1955, fylder 66 ½ år og får ret til folkepension i efteråret 2021, og man kunne vælge at invitere den persongruppe til informationsmøde i foråret 2021.

På Seniorrådets møde 15. januar 2019 blev besluttet, at mødestedet går på skift mellem kommunens fire store byer. I 2019 blev orienteringsmøde holdt i Hadsund Kulturcenter den 23. maj 2019. Der blev sendt personlig invitation til de kommende pensionister. Tilmelding var ikke påkrævet og omkring 100 personer deltog.

En arbejdsgruppe bestående af Lene Lundsgaard, Erik Jensen og Mariane Enevoldsen planlagde informationsmødet i 2019.

Seniorrådet, 10. december 2019, pkt. 113:

Seniorrådet foreslår, at der holdes et informationsmøde for kommende pensionister i maj 2020 og at mødet holdes i Hobro. Lene Lundsgaard, Erik Jensen og Mariane Enevoldsen står for planlægning af mødet. Mariane indkalder til planlægningsmøde, og arbejdsgruppen præsenterer forslag til dato og program på mødet i Seniorrådet 21. januar 2020.

Beslutning

Informationsmøde afholdes den 25. maj 2020 i Hobro Idrætscenter. Program for mødet godkendes.

 

27.69.40-P07-2-19

7. Årsberetning for Seniorrådet 2019

Forventet sagsgang

Seniorråd, TM/SO/KF, BY

Anledning

Årsberetning 2019 for Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

1. At årsberetningen for 2019 godkendes.

2. At årsberetningen fremsendes til Udvalget for Sundhed og Omsorg, Udvalget for Teknik og Miljø samt Udvalget for Kultur og Fritid med indstilling til byrådet om at tage årsberetningen til efterretning.

Sagsfremstilling

I Seniorrådets årsberetning for 2019 er rådets arbejde i løbet af året nærmere beskrevet. Årsberetningen er vedlagt som bilag.

I årsberetningen fremhæves blandt andet, at Seniorrådet i 2020 vil arbejde for, at der oprettes seniorbofællesskaber i Mariagerfjord Kommune.

Beslutning

Drøftet og godkendt.

 

27.69.40-A26-1-17

8. Årsplan Seniorrådet 2020

Anledning

Der er udarbejdet en årsplan for Seniorrådet 2020.

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

 1. At eventuelle ændringer eller tilføjelser til årsplanen drøftes.
 

Sagsfremstilling

Det er besluttet, at årsplanen tages med som punkt på hvert møde. Eventuelle ændringer og nye punkter tages op fra gang til gang.

Beslutning

Informationsmøde for kommende pensionister 25. maj 2020 tilføjes årsplanen.

 

27.69.40-G01-3-17

9. Mødested for næste møde

Anledning

Mødested for Seniorrådsmøde den 18. februar 2020 aftales.

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

 1. At møde den 18. februar 2020 holdes på Frivilligcenter Mariagerfjord, Kirkegade 4, 9560 Hadsund.
 

Beslutning

Indstilling godkendes. Mødet starter kl. 10.

 

27.69.40-G01-3-17

10. Eventuelt

Beslutning

Intet.

 

Lukkede dagsordenspunkter