Sbsys dagsorden preview

Dagsorden til mødet i Handicaprådet den 15. januar 2020 kl. 16:00 i Botilbud Enggården i Mariager
  

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.48-A00-2-17

1. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller dagsorden til godkendelse.

Beslutning 

54.18.00-G01-20-19

2. Høring om serviceniveau på Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Forventet sagsgang

Høring i Handicaprådet, AU

Anledning

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse har 5. december 2019 fastlagt serviceniveau på området for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Forslag og beslutning fremsendes til høring i Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller:

1. Punktet til høring i Handicaprådet

Sagsfremstilling

Ved en fejl har forslag vedrørende serviceniveau for STU-området ikke været sendt i høring i Handicaprådet inden møde i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse.

Derfor genbehandles sagen og forslaget fremsendes hermed i høring.

Handicaprådets høringssvar vil blive forelagt på næste møde i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse (6. februar 2020).

Herefter træffer Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse endelig beslutning om forslaget kan godkendes.

Handicaprådet bedes senest 23. januar 2020 fremsende høringssvaret.

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse har 5. december 2019 fastlagt serviceniveau på området omkring Særligt Tilrettelagt Uddannelse for unge (STU).

I den forbindelse har Udvalget besluttet, at der skal anvendes en kravspecifikation og en servicedeklaration som udgangspunkt for det serviceniveau, som kommunen tilbyder fremadrettet og at alle leverandører skal opfylde betingelserne jævnfør kravspecifikationen for at kunne modtage elever fremadrettet (fra 1. januar 2020 og frem efter).

Udvalget besluttede også at godkende forslag 1 om visitationsprincippet "Billigste tilbud efter nærhedsprincippet" samt scenarie 2 "Fremadrettede kontrakter forhandles på baggrund af det fastlagte serviceniveau".

Fagchef Michael Tidemand deltager i punktet med henblik på en orientering til Handicaprådet om sagen.

De vedhæftede bilag 1-3 er lukkede bilag.  

Indstilling 5. december 2019, pkt. 76:

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At fastlæggelse af serviceniveauet for STU-uddannelsen drøftes med udgangspunkt i sagsfremstilling, samt bilag om kravsspecifikation og servicedeklaration.

2. At Udvalget godkender, at alle aftaler om STU-forløb, der indgås pr. 1. januar 2020 og derefter, skal opfylde serviceniveauet beskrevet i kravspecifikationen.

3. At forslag 1 om visitationsprincippet "Billigste tilbud efter nærhedsprincippet" godkendes.

4. At scenarie 2 "Fremadrettede kontrakter forhandles på baggrund af det fastlagte serviceniveau" godkendes. 

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, 5. december 2019, pkt. 76:

Niels Peter Christoffersen (A) bad om at få udvalgets vurdering af hvorvidt han var inhabil som ansat i en institution, der tilbyder STU.

Udvalget vurderede at Niels Peter Christoffersen ikke var inhabil.

Ad 1: drøftet.

Ad 2-4: Godkendt.

Udvalget ønsker, at der sker en særlig orientering af Handicaprådet. 

Beslutning 

27.00.00-G01-132-19

3. Nordjysk Socialaftale 2021-2022

Forventet sagsgang

SO/BF/Handicaprådet

Anledning

Nordjysk Socialaftale er en politisk aftale, der sætter retningen for samarbejdet på tværs af kommunegrænserne på det specialiserede socialområde. Der er behov for, at finde det kommende fokus for Nordjysk Socialaftale 2021-2022. Derfor ønsker Den Administrative Styregruppe på Socialområdet en drøftelse af fokusområderne og visionen for Nordjysk Socialaftale 2021-2022.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg, Udvalget for Børn og Familie samt Handicaprådet:

  1. At punktet drøftes

Inddragelse

Sagen er til drøftelse på Udvalget for Sundhed og Omsorg, Udvalget for Børn og Familie den 14. januar 2020 og Handicaprådet den 15. januar 2020.

Sagsfremstilling

Den Administrative Styregruppe på socialområdet (DAS) har på baggrund af faglige input fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland udpeget tre fokusområder. For at finde en fælles politisk retning for de tre fokusområder, samt at sikre at vision og fokusområder spiller bedst sammen med kommunerne og regionens behov og ønsker, ønskes en drøftelse af fokusområderne i de kommunale og regionale politiske udvalg samt i de nordjyske handicapråd.

Baggrund

Nordjysk Socialaftale er grundstenen for samarbejdet mellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland på det specialiserede socialområde. Det er i Nordjysk Socialaftale, at der er udviklet og nedskrevet de fælles spilleregler i forhold til køb og salg af pladser på tværs af kommunegrænserne.

Endvidere besluttede de nordjyske kommuner og Region Nordjylland tilbage i 2017, at Nordjysk Socialaftale også skal udstikke en fælles retning for, hvor vi gerne vil bevæge os hen på det specialiserede socialområde. Det betød, at de nordjyske politikere, på en politisk visionsdag, drøftede og satte kursen for det nordjyske samarbejde på tværs af landsdelen for de kommende års samarbejde.

Drøftelse i politiske udvalg og handicapråd

Nordjysk Socialaftale handler om det, vi er fælles om på tværs af de nordjyske kommuner. Det er således ikke meningen, at Nordjysk Socialaftale skal diktere kommunernes og regionens planlægning og styring af socialområdet i egen organisation. Derfor ønsker DAS at betone vigtigheden af, at fokusområderne i den kommende socialaftale skal tage udgangspunkt i, at vi skal samarbejde om det, der giver mening. Fokus skal være på der, hvor vi har fælles udfordringer, og hvor giver det mening med fælles løsninger.

Vision

Visionen for Nordjysk Socialaftale 2018-2020 lyder: “Alle borgere skal have muligheden og redskaberne til at kunne leve et så selvstændigt liv som muligt. Kommunerne og regionen skal understøtte borgerens egenmestring gennem dialog mellem myndighed, driftsherrer, borgeren og om muligt borgerens netværk”

Spørgsmål til visionen:

1. Hvilket fokus på egenmestring giver mening at have på tværs af de nordjyske kommuner?

2. Hvad ønskes ændret i forhold til den nuværende vision?

Fokusområder

DAS har udpeget tre fokusområder, der kan understøtte borgerens vej mod øget egenmestring.

  •  Fokusområde 1: Den gode alderdom for borgere med et handicap
  •  Fokusområde 2: Flere borgere med behov for hjælp i socialpsykiatrien
  •  Fokusområde 3: Hvordan udvikler vi de bedste og billigste tilbud i Nordjylland?

 

Fokusområderne gennemgås kort herunder (se også bilag), og for hvert fokusområde ønskes en drøftelse i udvalgene og handicaprådet, hvor man kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

  1. Hvad giver mening, at vi kan samarbejde om i fællesskab og hvad giver bedst mening at den enkelte organisation selv tager sig af?
  2. Hvilken politisk retning ønskes der for de enkelte fokusområder?
  3. Er der forslag til fælleskommunale initiativer for de enkelte fokusområder?
  4. Er der særlige vinkler og perspektiver, der bør tages højde for under de enkelte fokusområder?  
 

Uddybning af fokusområderne samt information om Nordjysk Socialaftale 2021-2022 er vedhæftet som bilag.

Beslutning 

27.69.48-A00-2-17

4. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. bygninger til samvær, aktivitets og beskæftigelsesområdet

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At beslutte, hvem der deltager i en arbejdsgruppe vedr. bygninger til Samvær, Aktivitets og Beskæftigelsesområdet.

Beslutning 

27.69.48-A00-2-17

5. Ændring af dato til inspirationsdag for de nordjyske handicapråd

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Orientering om ændring af dato til ”reserver datoen” for en inspirationsdag i 2020, som afholdes af KKR’s Dialogforum på handicapområdet.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At Handicaprådet orienteres om inspirationsdag for de nordjyske handicapråd - 16. april 2020. (den tidligere dato var den 24. februar.)

2. At Handciprådet træffer beslutning om det er Peter Muhl der deltager til inspirationsdagen den 16. april 2020.

Sagsfremstilling

KKR’s Dialogforum på handicapområdet vil gerne invitere til en fælles inspirationsdag for de nordjyske handicapråd. Formålet med dagen er at sætte fokus på handicaprådenes arbejde som rådgivende organ og på tværs af de nordjyske kommunegrænser give inspiration til samarbejdet. Dialogforum består bl.a. af repræsentanter fra brugerorganisationer samt KKR formandsskabet, og skal bidrage til åbenhed, vidensdeling og drøftelse mellem brugerorganisationer og kommunerne på det fælleskommunale område. I den ånd ønsker dialogforum at invitere til en dag, hvor vi sammen kan lade os inspirere og motivere til det fremadrettede arbejde i de nordjyske handicapråd.

Der er endnu ikke udarbejdet et program eller en invitation for dagen, men jeg håber, at I allerede nu vil sætte kryds i kalenderen for Jeres handicapråd.

Vedhæftet bilag hvor inspirationsdagen er nærmere beskrevet.

Der er skrevet forkert i invitationen til inspirationsdagen i forhold til dagen. Der står i det vedhæftede, at dato er ændret til mandag den 16. april men den korrekte dag er torsdag den 16. april.

Til handicaprådmødet den 9. oktober blev det besluttet at Peter Muhl deltager til inspirationsdagen den 24. februar.

  

Beslutning 

27.69.48-A26-1-19

6. Årshjul 2020

Forventet sagsgang

Hancicaprådet

Anledning

Handicaprådet har fået udarbejdet et årshjul.

Årshjulet vil blive opdateret efter hvert møde i Handicaprådet og vil blive sat på som fast punkt på alle møder.

Sagsfremstilling

Det opdaterede årshjul for 2020 er vedlagt som bilag.

Beslutning 

27.69.48-A00-2-17

7. Orientering for medlemmer

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller til orientering og eventuel drøftelse.

Sagsfremstilling

Orientering om overrækkelse af Handicapprisen og Frivillighedsprisen på ældreområdet 2019

Årets Handicappris blev overrakt ved morgenmadsarrangementet til AMBU-festen den 31. august 2019. Modtageren af prisen er i år Tove Schwartz, der er stifter og tidligere formand for Hjerneskadeforeningens Himmerlandsafdeling. Tove har siden 2011 været engageret i afdelingen og er det stadig den dag i dag.

Årets Frivillighedspris på ældreområdet blev overrakt til Frivillig Fredag den 27. september 2019. Modtageren af prisen er i år Bendt C. Jørgensen, der har været frivilligt engageret i Mariagerfjord Kommune siden 2001. Bendt har blandt andet været frivillig på Biecentret i Hobro, i oprettelsen af Frivillighedscentret i Hadsund samt medlem af Seniorrådet i en årrække.

Beslutning 

27.69.48-A26-1-19

8. Mødested for næste møde

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Med mindre andet er aftalt forventes det, at møderne i Handicaprådet afholdes i Hobro, så vidt muligt.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At beslutte, hvor næste møde - den 18. februar 2020 - skal holdes.

Beslutning 

27.69.48-A00-2-17

9. Eventuelt

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Beslutning 

Lukkede dagsordenspunkter