Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse den 12. november 2020 kl. 16:15 i Mødelokale 1, Borgmesterkontoret, Ndr. Kajgade 1, Hobro
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-2-17

69. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

AU

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Søren Greve (V)

 

00.32.00-S00-11-20

70. Økonomivurdering pr. 30.09.2020

Forventet sagsgang

AU, ØK, BY

Anledning

I henhold til Mariagerfjord Kommunes økonomistyringsprincipper 2018-2022 skal der for de enkelte fagudvalg aflægges Økonomivurdering pr. 30. september 2020 til endelig godkendelse i Byrådet 26. november 2020.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet tager den aktuelle økonomivurdering til efterretning.

2. At der gives en negativ tillægsbevilling på i alt 21.297 t.kr. Beløbet fordeler sig således: Serviceudgifter 3.397 t.kr. og Overførsler 17.900 t.kr.

Sagsfremstilling

Økonomi, Analyse og Udbud har i samarbejde med Fagchef og Fagenhed udarbejdet Økonomivurdering for Arbejdsmarked og Uddannelse pr. 30. september 2020.

Der fremgår følgende resumé af bilag til Økonomivurderingen:

Mindreforbruget skal ses i lyset af, at Budgetrammen blev forøget med 46.702 t. kr. som følge af Midtvejsregulering m.v. for 2020, der bl.a. også dækker øgede udgifter relateret til COVID19. Førtidspensioner er presset som følge af større tilgang af nye pensionister samt tilgang af borgere på den nye seniorpension. Her er der tale om en helt ny lov, der trådte i kraft pr. 1. januar 2020. Under ”Kontante ydelser” er især A-dagpenge- og sygedagpengekontoen under pres. Grundet corona-situationen kan der komme et yderligere, øget pres på budgetrammen over de kommende måneder i Budget-/regnskabsåret 2020, bl.a. på Beskæftigelsesrammen i form af dagpenge til ledige. Derudover er der fortsat en række usikkerheder vedr. fejl i data fra Kombit, der har medført og kan medføre efterreguleringer i 2020. Endvidere gøres der opmærksom på en eventuel efterregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud i 2021.

I vedlagte bilag findes en mere detaljeret gennemgang af områderne.

Udover økonomivurderingen er der vedhæftet et notat, som overordnet beskriver de områder, hvor der foreløbigt forventes ekstraordinære udgifter som følge af Covid-19 situationen i Mariagerfjord Kommune. 

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Søren Greve (V)

 

15.00.15-P15-1-20

71. Behandling af Beskæftigelsesplan 2021-24 med høringssvar

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse førstebehandlede på udvalgsmødet den 1. oktober 2020 Beskæftigelsesplan 2021-24, hvorefter planen blev sendt i høring. Høringsfristen er udløbet og Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse får indkomne høringssvar til behandling. Beskæftigelsesplan 2021-24 sendes herefter til endelig godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At høringssvar til Beskæftigelsesplan 2021-24 tages til efterretning.

2. At Beskæftigelsesplan 2021-24 sendes til endelig godkendelse i Byrådet.

Inddragelse

Beskæftigelsesplan 2021-24 har været i offentlig høring i perioden den 5. oktober 2020 til den 23. oktober 2020.

Der er modtaget høringssvar fra Handicaprådet. Handicaprådet ser positivt på flere punkter i beskæftigelsesplanen, herunder at der er fokus på at skabe et match for alle på arbejdsmarkedet. Det bemærkes ligeledes, at der også bør være opmærksomhed på den gruppe af udsatte borgere, som er meget langt væk fra arbejdsmarkedet.

Handicaprådet retter også opmærksomheden på, at øget digitalisering af beskæftigelsesindsatsen er godt for mange borgere, men at det samtidig vil ekskludere den gruppe af borgere, som ikke har mulighed for at bruge de digitale løsninger.

Herudover er der ikke modtaget høringssvar vedrørende Beskæftigelsesplan 2021-24.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplan 2021-2024 er ligeledes planlagt til behandling på Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelses udvalgsmøde den 5. december 2020. Godkender udvalget Beskæftigelsesplan 2021-24, som den fremlægges i nærværende sag, sendes planen til godkendelse i Byrådet og skal derfor ikke behandlings mere i udvalget. 

Inden Beskæftigelsesplan 2021-24 sendes til godkendelse i Byrådet, bliver der tilføjet et forord og lavet mindre layoutmæssige ændringer.

De konkrete handlinger, der skal igangsættes for at nå målene i beskæftigelsesplanen, behandles på møde i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse 4. marts 2021.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Søren Greve (V)

 

54.00.00-P20-1-19

72. Status på arbejdet med udvikling af uddannelsesudbuddet i Mariagerfjord Kommune

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse har bedt om et overblik over det allerede udførte og det igangværende arbejde i forhold til at udvikle uddannelsesudbuddet i Mariagerfjord Kommune samt en drøftelse af emnet.

Der gives en status på arbejdet og et oplæg til udvalgets drøftelse af formål med indsatsen og ambition for området.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At orienteringen tages til efterretning.

2. At formål med og ambition for det videre arbejde drøftes.

Inddragelse

I arbejdet med at udvikle udbuddet af uddannelser i Mariagerfjord Kommune har interessenterne på ungdomsuddannelsesområdet med udbud i eller interesse for Mariagerfjord Kommune været inddraget. Desuden har der været dialog med Erhvervsakademiet Dania og UCN samt Mariagerfjord Erhvervsråd i forhold til de videregående uddannelser.

Sagsfremstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse holder et kort oplæg omkring de tiltag, der allerede er udført i arbejdet med at udvikle uddannelsesudbuddet i Mariagerfjord Kommune, og det arbejde der på nuværende tidspunkt er i gang i den sammenhæng. Sidst i oplægget lægges der op til en drøftelse i Udvalget af formål med og ambition for det videre arbejde.

I forhold til at drøfte formål kan følgende overvejes og drøftes:

  • Hvilken forskel for Mariagerfjord Kommune skal arbejdet med at styrke Hobro som uddannelsesby gøre?
  • Hvilken forskel skal det gøre for de unge mennesker i kommunen?
  • Hvilken forskel skal det gøre for virksomhederne i kommunen?

 

I forhold til at drøfte ambitionsniveau kan følgende overvejes og drøftes:

  • Hvornår er vi som kommune lykkedes med opgaven?
  • Hvordan ser virkeligheden ud når vi er i mål med opgaven?

 

Til udvalgets behandling 3. september 2020 vedrørende fordeling af aktivitetsbestemte midler 2020 var en af de prioriterede aktiviteter en fokuseret indsats omkring arbejdet med at styrke Mariagerfjord Kommune på uddannelsesområdet, og herunder særligt Hobro som uddannelsesby. Det forventes at blive sat på dagsordenen på udvalgets møde 12. november 2020 med et oplæg til indsatser i det videre arbejde.

Økonomi

Der har hidtil udelukkende været afsat administrativ arbejdstid inden for budgetrammen til indsatserne.

Hvis der besluttes en yderligere indsats, som drøftet i forbindelse med fordeling af aktivitetsbestemte midler 2020 på udvalgsmødet 3. september 2020, anvendes ressourcerne fra de afsatte midler dertil.

Beslutning

Taget til orientering og drøftet. Udvalgets pointer blev noteret.

Fraværende: Søren Greve (V)

 

15.20.00-Ø40-1-19

73. Aktivitetsbestemte midler 2020: Projekt Hobro som uddannelsesby og projekt Fritidsjob som introduktion til arbejdsmarkedet

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse skal drøfte projekterne "Hobro som attraktiv uddannelsesby" og "Fritidsjob som introduktion til arbejdsmarkedet" med henblik på eventuel bevilling af midler til de to projekter.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At Udvalget afsætter midler til projekt "Hobro som styrket uddannelsesby".

2. At Udvalget afsætter midler til projekt "Fritidsjob som introduktion til arbejdsmarkedet".

3. At der ikke reserveres midler til Mariagerfjord Cykler.

Sagsfremstilling

Hobro som attraktiv uddannelsesby

Der er udarbejdet et notat med handleplan for analyser og aktiviteter, der kan fokusere og styrke indsatsen for at styrke Hobro som uddannelsesby, herunder Mariagerfjord som uddannelseskommune.

Udarbejdelse af deskresearch, undersøgelse af de unges behov og de kommende års markedsføringsinitiativer forventes at kunne rummes i et budget på 150.000 kr.

Beskrivelse af aktiviteter er vedlagt i bilag.

Fritidsjob som introduktion til arbejdsmarkedet

Projekt til undersøgelse af om man kan gøre mere for udsatte unge ved at bruge nogle af de gode erfaringer fra ”Samspil med Succes” om koblingen mellem erhvervslivet og de unge.

Den økonomiske ramme forventes at være på 250.000 kr. Økonomien skal dække udgifter til aflønning af medarbejder(e), der finder fritidsjob og matcher de unge samt følger op. Det er forventeligt, at nogle unge har behov for mere håndholdt opfølgning end andre. Forarbejdet med undersøgelse af UPV og opsøgende arbejde i forhold til virksomheder påbegyndes forsommeren 2021, så ’fritidsjob-kataloget’ er klar til august/september 2021, når eleverne er klar.

Beskrivelse af projektet er vedlagt i bilag. 

  

Mariagerfjord Cykler

Foreningen "Mariagefjord Cykler" nedlagde sig selv i december 2019, da der ikke var tilslutning til at starte et hold.

Der er indtil videre ingen planer om at starte lignende aktiviteter.   

Beslutning

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Godkendt idet det bemærkes, at der særligt skal være fokus på de unge, hvor hjælpen vurderes at være særlig nyttig. Men også på at understøtte virksomhederne undervejs.

Ad 3: Godkendt.

Udvalget vil blive orienteret om status på de godkendte projekter.

Fraværende: Søren Greve (V)

 

15.00.00-P35-1-18

74. Dialogmøde med Frivilligcenteret

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse ønsker at afholde dialogmøde med Frivilligcenteret 3. december 2020.

Plan for mødet skal drøftes og fastlægges.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At emner, som ønskes drøftet med Frivilligcenteret, afklares.

Sagsfremstilling

Der skal udarbejdes program for dialogmøde med Frivilligcenteret.

Emner, som udvalget ønsker drøftet, fremlægges på mødet.

Beslutning

Frivilligcentret inviteres til at deltage pr. video i dialogmødet.

Emner til dialogen blev drøftet og noteret.

Fraværende: Søren Greve (V)

 

54.18.00-G01-20-19

75. Status på STU (Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov)

Forventet sagsgang

AU, Handicaprådet

Anledning

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse orienteres om udviklingen på STU-området fra 2018 til oktober 2020.

Der er generelt færre igangværende STU-forløb, færre ny-visitationer og der ses et fald i de samlede udgifter til området.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Serviceniveauet for STU-forløb og ny visitationsmodel for valg af STU-udbyder blev godkendt på møde i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse 5. december 2019. 

Visitationsmodellen præciserer, at den bedste og billigste STU-plads i Mariagerfjord Kommune har 1. prioritet, når valget står mellem to lige gode og billige STU-udbydere, og den ene ligger uden for Mariagerfjord Kommune og den anden ligger i kommunen (princippet om bedst, billigst og inden for Mariagerfjord Kommune )

I januar-marts 2020 blev der gennemført kontraktforhandlinger med STU-udbydere i og uden for Mariagerfjord Kommune med henblik på at sikre ensartede vilkår for udbyderne i forhold til Mariagerfjord Kommunes ønsker og krav til indhold, dokumentation, betalingsbetingelser med mere.

Kontraktforhandlingerne resulterede i at seks STU-udbydere i Mariagerfjord Kommune reducerede deres årspriser på fremtidige og eksisterende STU-forløb med 2-14 %.

Tre STU-udbydere hjemmehørende i andre kommuner regulerede taksterne op med 1-3 % i forhold til taksterne for 2019. Stigningerne blev begrundet med den almindelige prisregulering for 2020 og at man ikke kunne tilbyde Mariagerfjord Kommune en bedre prisaftale end den, som STU-udbyderens hjemkommune havde indgået.

Udviklingen 2018-2020

Fuldtidspersoner

Antallet af fuldtidspersoner i STU-forløb er generelt faldende fra 2018 til 2020.

I 2020 er der gennemført færre visitationer til STU-forløb. Anvendelsen af forebyggende indsatser til unge, der potentielt kunne være i målgruppen for STU, har været medvirkende årsag til det nedbragte antal af visitationer.  

Opholdsbetaling

Udgifterne til betaling for ophold på STU-institutioner er faldet fra 2018 til 2020.

Befordring
Der arbejdes på, at udgifterne til kørsel reduceres via anvendelse af visitationsmodellen og ved at træne elever (hvor det er relevant) i at anvende offentlig transport.

Ungecenteret arbejder videre med de nye kriterier for transport, og dette forventes at sænke transportudgifterne yderligere i 2020 og fremefter.

Der er jævnfør en omfattende befordringsanalyse indlagt en besparelse på 202 t. kr. i 2021 samt overslagsårene 2022-2024.

Det samlede forbrug

De samlede omkostninger på STU-området er faldet i 2020.

Dette kan tilskrives et lavere antal STU-forløb, lavere takster på nogle af de nye og eksisterende forløb fra 2. halvår af 2020, lavere udgifter til opholdsbetaling og lavere udgifter til transport på grund af Covid-19.

Endelig har der ikke i de seneste år været visitationer til nogle af de tungeste og dyreste STU-forløb. Dette kan dog ændre sig fremadrettet.

Med en vis usikkerhed kan der samlet set forventes et mindreforbrug på ca. 1,9 mio. kr. i 2020 på STU-området.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Søren Greve (V)

 

00.01.10-G01-4-14

76. Orienteringssager

Forventet sagsgang

AU

Sagsfremstilling

  • Orientering om kommende ændring af partnerskabsaftale med de faglige organisationer.

Beslutning

Der var orientering om:

  • kommende ændring af partnerskabsaftale med de faglige organisationer, som fremover bliver på administrativt niveau. Partnerne kan inviteres til dialogmøde.
  • Pulje fra STAR til projekter, hvor der skal afgives borgmesterbrev, hvis en kommune ikke deltager. Et sådant borgmesterbrev indsendes, hvilket udvalget ser sig enige i.
  • Eksempler på skriftlig kommunikation fra central myndighed, som borgerne skal præsenteres for.

 

Taget til orientering.

Fraværende: Søren Greve (V)

 

Lukkede dagsordenspunkter

15.00.00-Ø54-1-20

77. Sundhedsfaglig rådgivning 2021

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Søren Greve (V)

 

00.22.00-P35-9-19

78. Underskriftsark