Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Handicaprådet den 10. september 2020 kl. 16:00 i Det Blå Værested i Arden
  

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.48-A00-1-20

65. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Jf. vejledende forretningsorden, udarbejder formandskabet med sekretariatsbistand fra forvaltningen dagsorden for møder i Handicaprådet.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet: 

1. At dagsorden godkendes.

Beslutning

Dagsorden godkendt.

Fraværende: Helle Mølgaard og Torben Jensen.

For Torben Jensen, deltager suppleant Vivi Harbo Christiansen.

 

27.69.48-A00-1-20

66. Godkendelse af referat

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Referat fra mødet i Handicaprådet den 19. august 2020 foreligger til godkendelse.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At referat fra mødet den 19. august 2020 godkendes.

Beslutning

Handicaprådet ønsker ikke at have godkendelse af referat på som dagsordenspunkt.

Fraværende: Helle Mølgaard og Torben Jensen.

For Torben Jensen, deltager suppleant Vivi Harbo Christiansen.

 

27.69.48-A00-2-17

67. Orientering om job med løntilskud

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At Handicaprådet tager orientering om job med løntilskud til efterretning.

Sagsfremstilling

Information om, hvilke muligheder førtidspensionister har for at få job med løntilskud. Oplæg ved hjemmevejleder Ivan Ramsdal.

Leder Søtte Cilleborg og hjemmevejleder Ivan Ramsdal deltager under dette punkt.

Beslutning

 

Hjemmevejleder Ivan Ramsdal orienterede om job med løntilskud i Mariagerfjord Kommune.

Ivan Ramsdal oplyste blandt andet, at det er svært at finde nok kandidater til alle de jobmuligheder, som der faktisk findes.

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

Handicaprådet opfordrer til, at der altid informeres om muligheden for job med løntilskud i forbindelse med at personer tilkendes førtidspension.

Desuden at der iværksættes målrettet information til nuværende førtidspensionister om muligheden. Det kan evt. ske i forbindelse med udsendelse af udbetalingsmeddelelser til førtidspensionister.

Samt at der ses på om oplysningerne på kommunes hjemmeside kan forbedres så budskabet når bedre ud til ledige førtidspensionister.

Rådet peger på, at kommunens kommunikationskonsulenter formentligt kan medvirke til denne informationsspredning.

Fraværende: Helle Mølgaard og Torben Jensen.

For Torben Jensen, deltager suppleant Vivi Harbo Christiansen.

 

27.00.00-G01-92-15

68. Forebyggelse af ensomhed

Forventet sagsgang

SO

Anledning

Den 28 november 2019 godkendte Byrådet i Mariagerfjord Kommune temaet "Bekæmpelse af ensomhed" i kommunens værdighedspolitik. For at udmønte temaet til konkrete initiativer og tiltag, blev der i 2019 nedsat en arbejdsgruppe. I denne sag orienteres Handicaprådet om arbejdsgruppens oplæg til ensomhedsindsatsen.

Indstilling

Fagchefen for Handicap indstiller til Handicaprådet:

1. At orienteringen om forebyggelse af ensomhed i Mariagerfjord Kommune tages til efterretning.

Inddragelse

Udvalget for Sundhed og Omsorg orientreres om samme sag på møde den 31 august 2020.

Seniorrådet orienteres om samme sag på møde den 15 september 2020.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har siden den 1. marts 2016 været forpligtet til at træffe beslutning om en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Partierne bag finanslovsaftalen for 2019 er enige om, at kommunernes indsatser i forhold til at bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre, skal styrkes. ”Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen” af 29. januar 2018 er ændret, således at ”Bekæmpelse af ensomhed” fremover indgår som et af de områder, som Kommunalbestyrelsen som minimum skal beskrive i værdighedspolitikken.

I den forbindelse er temaet "Bekæmpelse af ensomhed" skrevet ind i Mariagerfjord Kommunes værdighedspolitik. Indsatsen er beskrevet således: ”En tidlig indsats er vigtig for at forebygge ensomhed. Vi skal styrke det opsøgende arbejde for at gribe de borgere, der oplever en uønsket ensomhed. Vi ønsker at skabe netværk for alle borgere i Mariagerfjord Kommune, der kan afhjælpe ensomhed i borgerens egne omgivelser.” Politikken er godkendt i Byrådet den 28. november 2019 og vedhæftet som bilag.

For at udmønte temaet til konkrete tiltag er der i 2019 nedsat en arbejdsgruppe. For at favne bredt i arbejdet med opsporing og forebyggelse af ensomhed består arbejdsgruppen af repræsentanter fra både forenings- og frivillighedslivet, Seniorrådet, samt ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra fagenhederne Handicap samt Sundhed og Ældre. I arbejdsgruppen deltager Erik B. Hansen, Dansk Blindsamfund og Peter Steen, Afdelingsleder for Værestederne, der begge repræsenterer fagenheden Handicap.

Arbejdsgruppen har siden ultimo 2019 arbejdet med at kortlægge, hvilke initiativer og indsatser, der fremadrettet kan anbefales i arbejdet med ensomhedsindsatsen i Mariagerfjord Kommune.

Samskabelse og samproduktion - to centrale elementer

Det centrale i arbejdet med ensomhed er, at sikre samarbejde og inddragelse på flere niveauer. Eksempelvis er den daglige kontakt og relation mellem personale, borgeren og dennes pårørende vigtig for at kunne opspore ensomhed i tide. Samtidig er samarbejdet mellem frivillig- og foreningslivet og Mariagerfjord Kommunes fagenheder vigtig for at skabe de nødvendige synergier og samarbejdsflader i en målrettet ensomhedsindsats.

Arbejdsgruppen for ensomhed har identificeret flere kort- og langsigtede initiativer og indsatser, der vil være relevante at igangsætte, og som der derfor arbejdes videre med:

1. Netværksmedarbejder

For at skabe de bedste forudsætninger for tidlig opsporing og forebyggelse af ensomhed, er det vigtigt, at indsatsen er tæt på borgeren. Erfaringer fra andre kommuner viser, at en nøglemedarbejder, der er tæt på den enkelte borger og skaber sammenhæng i en målrettet indsats ved at koordinere et samarbejde og inddragelse af både frontpersonalet og foreningslivet er vigtig. På den baggrund vurderes det oplagt at ansætte en netværksmedarbejder, der kan bidrage med faglige og målrettede indsatser på flere niveauer på sundheds- og omsorgsområdet i Mariagerfjord Kommune. Funktionen ønskes startet op ultimo 2020.

2. Lokale events og aktiviteter

For at skabe en lokal forankring i ensomhedsindsatsen afholdes lokale events og aktiviteter for forenings- og frivillighedsområdet. Formålet er, at invitere en bred deltagerkreds ind; frontmedarbejdere, ledere og frivillige foreninger. Dette for at sikre netværksskabelse på tværs og skabe samhørighed ved at bringe frivilligheds- og foreningslivet tættere på kommunens frontmedarbejdere.

3. App - et tilbudsoverblik

Tidlig opsporing af ensomhed handler blandt andet om tilpasse de aktuelle indsatser til at identificere hvilke borgere, der befinder sig i målgruppen for at opleve ensomhed. Som et supplement til frontpersonalets relations- og opsporingsarbejde vurderes det, at oplysning om de kommunale indsatser er essentiel. Mariagerfjord Kommune udbyder aktuelt en bred palet af tilbud, der er i tråd med ensomhedsindsatsen. For at skabe et elektronisk overblik over alle aktuelle indsatser og tilbud i Sundhed og Ældre, ønskes der etableret en App. Appen udvikles til at indeholde et samlet overblik over, hvilke aktuelle tilbud og indsatser borgere og pårørende kan benytte sig af. Appen bliver tilgængelig på blandt andet frontpersonalets tablets, telefoner mm., således personalet løbende er oplyst om aktuelle indsatser og kan videreformidle dette til borgerne.

Afdelingsleder Jonna Bohlbro deltager under dette punkt.

Økonomi

I forlængelse af udmøtning af værdighedspolitikken er der med finansloven for 2019 afsat 100 mio. kr. årligt til at styrke kommunernes indsatser til bekæmpelse af ensomhed på landsplan. Midlerne udmøntes til kommunerne via bloktilskuddet. Mariagerfjord Kommunes andel om året udgør 852.000 kr.

Netværksmedarbejder

Det forventes at der ansættes en netværksmedarbejder forløbeligt for en 3 årig periode. Estimeret lønudgift ca. 420.000 kr. årligt.

Lokale events og aktiviteter

Det forventes, at der afsættes ca. 350.000 kr. årligt til planlægning og afvikling af lokale events og aktiviteter i forbindelse med udmøtning af ensomhedsindsatsen.

App

Da der i flere sammenhænge er efterspørgsel på en App, der skaber et samlet overblik over tilbud og indsatser, er det oplagt at gå sammen på tværs af fagområderne i Mariagerfjord Kommune for at udvikle og finanisere denne. Da der er overførte midler fra 2019 forventes det, at der afsættes op mod 200.000 kr. til dette. Derudover forventes det, at der skal afsættes et mindre beløb til drift.

Beslutning

Afdelingsleder Jonna Bohlbro orienterede om kommunes indsats for forebyggelse af ensomhed blandt ældre over 65 år i Mariagerfjord Kommune

Handicaprådet tog orienteringen om forebyggelse af ensomhed i Mariagerfjord Kommune til efterretning.

Handicaprådet peger på, at problematikken omkring ensomhed også gælder for yngre aldersgrupper, og opfodrer til, at der er også er opmærksomhed på hvad kommunen kan gøre for disse personer.

Fraværende: Helle Mølgaard og Torben Jensen.

For Torben Jensen, deltager suppleant Vivi Harbo Christiansen.

 

29.00.00-G01-14-18

69. Orientering om Sundhedsstrategier 2019-2025

Forventet sagsgang

Handicaprådet, Seniorråd

Anledning

I forbindelse med udmøntningen af Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik 2019-2025, blev der medio 2019 igangsat en proces, for udarbejdelse af tre sundhedsstrategier for henholdsvis mental sundhed, sundhedsadfærd og kronisk sygdom. Sundhedsstrategierne har været til orientering i alle stående udvalg og er endeligt godkendt i udvalget for Sundhed og Omsorg den 31. august. Herefter skal Strategierne til orientering i alle råd.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Handicaprådet:

 1. At rådet orienteres i Sundhedsstrategier 2019-2025.

Inddragelse

Sagen sættes på til orientering i følgende råd:

• Handicaprådet d. 10. september

• Seniorrådet d. 15. september

• Foreningsrådet d. 21. oktober

• Landdistriktsrådet d. 26. oktober

• Integrationsmødet d. 25. november

• Ungdomsrådet d. XXX

Sagsfremstilling

Udarbejdelsen af Sundhedsstrategier 2019-2025

Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik 2019-2025 blev godkendt i Byrådet den 27. juni 2019. På baggrund af Sundhedspolitikken, er der nedsat tre arbejdsgrupper for henholdsvis mental sundhed, kronisk sygdom og sundhedsadfærd. De tre arbejdsgrupper har haft til opgave at udarbejde tre overordnede strategier for, hvordan der frem mod 2025 skal arbejdes med sundhed i Mariagerfjord Kommune. Disse strategier er samlet i materialet Sundhedsstrategier 2019-2025, der er vedhæftet som bilag.

Sundhedsstrategier 2019-2025 skal ses i forlængelse af strategien for sundhed og trivsel 0-18 år, og er derfor primært målrettet borgere over 18 år.

I udarbejdelsen af de tre strategier, har de tværgående indsatsområder for henholdsvis lighed i sundhed, sunde rammer, meningsfulde fællesskaber og tidlig indsats haft et gennemgående fokus.

I forlængelse af Sundhedspolitikken peges der ligeledes på en række faktorer, der kan påvirke den enkeltes sundhed, og som Mariagerfjord Kommune prioriterer et særligt fokus på. Dette vedrører blandt andet KRAM-faktorerne for kost, rygning, alkohol og motion. Selvom en KRAM-faktor ikke er nævnt eksplicit i strategien, eksempelvis rygning, er det fortsat et undertema, der arbejdes videre med i udmøntningen af Sundhedsstrategier 2019-2025.

De tre strategier indeholder strategiske perspektiver på, hvordan Mariagerfjord Kommune skal arbejde med sundhed frem mod 2025. På den baggrund er strategimaterialet overordnet, hvorfor der endnu ikke er udarbejdet konkrete handlingsforslag for, hvordan strategierne skal udmøntes i praksis.

Arbejdet med sundhedsstrategierne i arbejdsgrupperne

I Sundhedspolitikken understreges det, at sundhed er et fælles anliggende og at udviklingen af det samlede arbejde med sundhed blandt andet skal ske på tværs af kommunens fagenheder. Derfor har de tre arbejdsgrupper været bredt sammensat af ledelsesrepræsentanter fra hele organisationen samt råd, der repræsenterer frivillige- og foreningslivet. Derudover har afdelingsleder fra Sundhed og Træning samt to konsulenter fra Velfærdsområdet været gennemgående tovholdere på processen og har udarbejdet strategimaterialet med afsæt i arbejdsgruppernes input.

Arbejdet har været konstruktivt og dialogbaseret. De tre arbejdsgrupper er bredt sammensat på tværs af forskellige fagområder, hvorfor det ikke er alle, der i lige høj grad arbejder med sundhed i det daglige. Det har derfor været en naturlig udfordring for arbejdsgrupperne at tale sig ind i sundhedsperspektivet.   

Repræsentanterne i de tre arbejdsgrupper er illustreret i tabellen herunder.

Mental sundhedSundhedsadfærdKronisk sygdom
Formand Arne Omar Sørensen, Familie/Skole/Dagtilbud

Ledelsesrepræsentanter fra fagenhederne:

• Hanne Virkman, Sundhed og Ældre/Handicap

• Lene Andersen, Arbejdsmarked

• Mette Secher Hede, Kultur og Fritid

• Allan Aksel Jensen, Teknik og Byg/Natur og Miljø

En til to repræsentant(er) fra frivillig- og foreningslivet:

• Knud Erik Jensen, Foreningsrådet

• Peter Mikkelsen, Landdistriktsrådet (suppleant Belinda Vendelbo)

 
Formand Joan Kamstrup, Kultur og Fritid

Ledelsesrepræsentanter fra fagenhederne:

• Birgit Sørensen, Sundhed og Ældre/Handicap

• Line M. Jensen, Arbejdsmarked

• Gitte Gade, Familie/Skole/Dagtilbud

• Inger Taylor, Natur og Miljø /Teknik og Byg

• Jan Stigaard/Skole

En til to repræsentant(er) fra frivillig- og foreningslivet:

• Faketa Leto, Integrationsrådet

• Lene Lundsgaard, Seniorrådet

 
Formand Michael Bredahl Tidemand, Arbejdsmarked

Ledelsesrepræsentanter fra fagenhederne:

• Torben Fredriksen, Sundhed og Ældre/Handicap

• Niels Sørensen, Kultur og Fritid

• Maria Friis Jensen, Familie/Skole/Dagtilbud

• Carina Lassen, Teknik og Byg/Natur og Miljø

En til to repræsentant(er) fra frivillig- og foreningslivet:

• Lene Nielsen, Handicaprådet

 

 

Inddragelse af borgerperspektiver i Sundhedsstrategier 2019-2025

For at sikre borgerperspektivet i udarbejdelsen af sundhedsstrategierne, inviterede Mariagerfjord Kommune alle interesserede borgere til at deltage i to borgerpanelmøder. Der er i alt afholdt to møder i borgerpanelet i hhv. januar og februar 2020. Fremmødet til de to møder var henholdsvis 13 og 8 deltagere, der var aldersmæssigt bredt repræsenteret. Borgerne blev rekrutteret via Facebook og kommunens medarbejdere. Borgerpanelet har bidraget med mange gode og konstruktive perspektiver til materialet – herunder konkrete forslag til tiltag, der ønskes arbejdet videre med i udmøntning af strategierne.

Pixi-udgave

For at forenkle de tre sundhedsstrategier er der udarbejdet en pixi-udgave af materialet. Pixi-udgaven er udarbejdet som ”bordkort” og har til formål at give borgeren et overblik over, hvordan der arbejdes med sundhed i Mariagerfjord Kommune. Hensigten er, at disse bordkort skal stå fremme på eksempelvis sundhedscentre og rådhuse, så de er tilgængelige på de steder i kommunen, som borgerne kommer.

Hvordan udmøntes Sundhedsstrategier 2019-2025 i praksis

Der nedsættes et tværgående sundhedsforum, der har til opgave at udarbejde handleplaner for udmøntningen af målene i strategierne, der går på tværs af organisationen. Sundhedsforummet er sammensat af repræsentanter fra alle kommunens fagenheder på mellemlederniveau. Dette skal sikre, at Sundhedsstrategier 2019-2025 spiller sammen med kommunens øvrige strategier og politikker, så der skabes synergi frem for overlap. Sundhedsforummet har også til opgave løbende at evaluere de indsatser, der igangsættes på baggrund af Sundhedsstrategier 2019-2025. De mål i strategien, der ikke er tværsektorielle, arbejdes der med individuelt i de relevante fagenheder.

Dernæst nedsættes et borgerpanel på 15-20 deltagere, der har til formål at bidrage med borgerperspektivet i implementeringen af Sundhedsstrategier 2019-2025, ved at komme med forslag til handleplaner, som sundhedsforummet efterfølgende tager til efterretning. Medlemmerne af borgerpanelet skal repræsentere et bredt udsnit af kommunen, og det er oplagt også at have repræsentanter fra rådene samt de lokale foreninger. Borgerpanelet mødes 2 gange årligt, og drøfter målene i Sundhedsstrategier 2019-2025 ud fra en på forhånd fastlagt dagsorden.

Afdelingsleder Jonna Bohlbro deltager under dette punkt.

Økonomi

Sundhedsstrategierne bør i høj grad tænkes sammen med den enkelte fagenheds øvrige politikker og strategier, således at fagenhedens indsatser, der hvor det er relevant også har fokus på sundhedsstrategiernes tre temaer, mental sundhed, sundhedsadfærd og kroniks sygdom. Indsatser, som sættes i gang på tværs af fagenheder på baggrund af sundhedsstrategierne, kan i et vist omfang understøttes af midler fra masterplanen for Sundhed og Træning for en afgrænset periode. Det betyder, at den enkelte fagenhed også må afsætte ressourcer til sundhedsstrategiernes tværgående indsatser og fremadrettet må de nødvendige ressourcer til disse tænkes ind i kommende budgetter.

Beslutning

Afdelingsleder Jonna Bohlbro orienterede om Mariagerfjord Kommunes Sundhedsstrategier 2019-2025.

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

Handicaprådet peger på, at mennesker med handicaps har nogle særlige udfordringer i forhold til at opnå og fastholde en god sundhedstilstand, og at dette kalder på særlig opmærksomhed.

Fraværende: Helle Mølgaard og Torben Jensen.

For Torben Jensen, deltager suppleant Vivi Harbo Christiansen.

 

27.69.48-A00-2-17

70. Orientering fra medlemmer

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller til orientering og eventuel drøftelse.

Beslutning

1. Lene Nielsen orienterede om, at der den 25. september er et "Frivillig fredag"- arrangement i Hobro med opstilling af stande fra kl. 15.00, med velkomst af borgmester

    kl.16.00, og kl. 18.30 fælles spisning og uddeling af årets Frivilligpris. Invitationen findes på Frivilligcenterets hjemmeside. Link: https://fcmf.dk/frivilligfredag

2. Handicaprådet er glade for det netop indgåede budget-forlig for handicapområdet.

Fraværende: Helle Mølgaard og Torben Jensen.

For Torben Jensen, deltager suppleant Vivi Harbo Christiansen.

 

27.69.48-A26-1-19

71. Årshjul for Handicaprådet

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Handicaprådet har fået udarbejdet et årshjul.

Årshjulet vil blive opdateret efter hvert møde i Handicaprådet og vil blive sat på som fast punkt på alle møder.

Indstilling

Velfærdssekretariatet indstiller til Handicaprådet:

1. At det opdaterede årshjul godkendes.

Sagsfremstilling

Det opdaterede årshjul er vedlagt som bilag.

Beslutning

1. Rådet vil gerne have lagt et besøg af Dagtilbud- og skolechef ind i årshjulet.

2. Rådet vil gerne have besøg i november fra leder af Frivilligcenter MFK til en orientering om frivilligområdet.

Fraværende: Helle Mølgaard og Torben Jensen.

For Torben Jensen, deltager suppleant Vivi Harbo Christiansen.

 

27.69.48-A26-1-19

72. Mødested for næste møde

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Med mindre andet er aftalt forventes det, at møderne i Handicaprådet afholdes i Hobro, så vidt muligt.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At beslutte, hvor næste møde - den  7. oktober 2020 - skal holdes.

Beslutning

Næste møde afholdes i Ndr. Kajgade.

Fraværende: Helle Mølgaard og Torben Jensen.

For Torben Jensen, deltager suppleant Vivi Harbo Christiansen.

 

27.69.48-A00-2-17

73. Eventuelt

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Beslutning

1. Den 15. september 2020 er der et arrangement i DS Arene om beskæftigelsesplan.

Svend Jensen deltager, men Bent Manø er blevet forhindret, og det er ikke muligt at sende en suppleant.

2. Bent Manø er blevet forhindret i at deltage i næste uges skærm-møde omkring ombygningen af Sjællandsvej.

Bent sender mail med invitationen rundt til rådets medlemmer, med henblik på, om en kan træde til som suppleant.

Fraværende: Helle Mølgaard og Torben Jensen.

For Torben Jensen, deltager suppleant Vivi Harbo Christiansen.

 

27.69.48-A00-1-20

74. Underskriftsark

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Sagsfremstilling

Når Handicaprådet er færdig med mødet, skal alle medlemmer skrive under ved

at trykke på den grønne 'Godkend' knap i First Agenda.

Beslutning

Alle tilstedeværende medlemmer har godkendt protokollen i FirstAgenda.

Bent Manø og Vivi Harboe Christiansen kunne ikke underskrive elektronisk, og har i stedet underskrevet manuelt på udskrift af dagordensforside.

Fraværende: Helle Mølgaard og Torben Jensen.

For Torben Jensen, deltager suppleant Vivi Harbo Christiansen.

 

Lukkede dagsordenspunkter