Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Seniorrådet den 11. september 2019 kl. 16:00 i Rådhuset Hobro, Ndr. Kajgade 1, Hobro - mødelokale 1
 

 

Pkt.Tekst
Åbne dagsordenspunkter
84Budget 2020-2023
Lukkede dagsordenspunkter

Åbne dagsordenspunkter

00.30.10-S00-1-19

84. Budget 2020-2023

Anledning

Høringsperioden før 1. behandling af budget 2020-2023 er fra 31. august - 23. september 2019 kl. 10.00.

Seniorrådet bedes drøfte det overordnede budget for så vidt angår budgettets betydning og konsekvenser for Seniorrådets område.

Budgetmateriale er vedlagt som bilag.

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

1. At budgetmaterialet drøftes.

2. At der afgives udtalelse til budget 2020-2023 med fokus på betydning og konsekvenser for Seniorrådets område.

Sagsfremstilling

Seniorrådet har mulighed for at afgive udtalelse om budgettets konsekvenser for Seniorrådets område. Frist for indsendelse af udtalelse er 23. september kl. 10.00.

Materiale til høringen er vedlagt som bilag.

Byrådet 1. behandler budgettet 10. oktober 2019, hvor høringssvar vedlægges dagsordenen.

Beslutning

Økonomidirektør Kim Jakobsen redegjorde for budgetprocessen. Fagchef Tue von Påhlman og Fagchef Kit Borup gennemgik det relevante budgetmateriale med tilknyttede bemærkninger. Seniorrådet har efterfølgende udarbejdet nedenstående høringssvar:

Ad Note 1, Barselsudligning fra 90% til 85%:

Seniorrådet ser med bekymring på denne besparelse, som udhuler normeringen, og fx også vil ramme personalet på plejecentrene. Det er uheldigt, når man tager rekrutteringsproblemerne på plejeområdet i betragtning, og sender også et dårligt signal til unge familier, som måtte overveje at flytte til kommunen.

Ad Note 38, Velfærdsteknologi:

Seniorrådet vil gerne rose initiativet med at skubbe en reduktion i udgifterne til velfærdsteknologien et år i erkendelse af, at den planlagte virkning ikke kan opnås med den ønskede hastighed.

Ad Note 49, Reduktioner af indsatser igangsat med Værdighedsmidler:

Seniorrådet er glade for udvalgets bemærkning om, at det fortsat skal være en styregruppe, som indstiller til udvalget hvordan midlerne skal prioriteres, idet vi mener, at puljepengene er givet med et moralsk mål om at støtte et værdigt ældreliv. Dette formål mener vi bør fastholdes, hvorfor vi også stadigvæk vil have ekstra opmærksomhed rettet imod overgange fra pulje- til bloktilskud.

Ad Note 51, Medicindosering:

Seniorrådet er bekymret for mulig fejlmedicinering ved valg af løsninger, hvor flere borgere i højere grad selv håndterer medicindosering og medicinindtagelse.

Ad Note 56, Klippekortsordning, reduktion:

Alle har rost ordningen fordi den forøger mange ældres livskvalitet, såvel for plejehjemsbeboere som for hjemmeboende (se vedhæftet bilag)

Ordningen kom først i gang midt i 2017, og det har taget tid at finde den mest hensigtsmæssige måde at udnytte ordningen på.

Seniorrådet mener, at man med denne ordning endelig fik en efterspurgt ekstra omsorg og varme hænder, og da bekæmpelse af ensomhed nu er kommet med i kommunens Værdighedspolitik, harmonerer det ikke at skære i puljen, tværtimod mener vi det er vigtigt at ordningen fortsætter, også udover 2021.

Ad Note 64, Merudgifter til elever på ældreområdet:

Seniorrådet noterer med tilfredshed udvalgets ønske om specifikt at støtte uddannelsen af ny arbejdskraft til den fremtidige ældrepleje i stedet for blot at udmelde en rammebesparelse i hjemmepleje og på plejecentre.

Fraværende: John Bastrup

 

Lukkede dagsordenspunkter