Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Byrådet den 26. november 2020 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus
  

 

Åbne dagsordenspunkter

00.01.00-G01-45-17

200. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

BY

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender dagsordenen. 

Beslutning

Godkendt. Byrådet besluttede, at sag nummer 218 ikke behandles på dagens møde.

 

00.32.14-G01-1-20

201. Indberettet likviditet 3. kvartal 2020

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I henhold til reglerne for Budget- og regnskabssystemer for kommuner skal der hvert kvartal udarbejdes en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen. Likviditetsoversigten skal som minimum indeholde oplysninger om kommunens likviditet det seneste år. Oversigten ledsages af forklarende bemærkninger og forelægges byrådets medlemmer.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:
1. At likviditetsindberetning tages til efterretning.

Økonomiudvalget, 4. november 2020, pkt. 274:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jan Andersen (V)

Sagsfremstilling

Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kommunens likvide konti, dvs. nettoindeståender på bankkonti, kontant- og obligationsbeholdninger samt beholdning af indskudsbeviser.

Deponerede midler indgår ikke i opgørelsen. De deponerede midler udgør 38,9 mio. kr. ultimo september 2020. Midlerne er relateret til salget af selskabet HMN naturgas, og frigives fra depot ligeligt over en periode på 10 år. I takt med at midlerne frigives, øges den gennemsnitlige likvide beholdning tilsvarende.

Likviditeten ultimo september 2020 er 221 mio. kr. Det er en stigning på 20 mio. kr. i forhold til sidste kvartalsindberetning ultimo juni 2020.

Tabel 1 viser udvikllingen i månedlig ultimolikviditet efter kassekreditreglen samt månedens likviditetstræk/likviditetsforøgelse for perioden 1. januar 2019 til 30. september 2020.

Tabel 1. LikviditetsudviklingLikviditeten efter kassekreditreglen har i perioden været støt stigende. Det skal ses i sammenhæng med en samlet likviditetsforøgelse i 2019 på 81,9 mio. kr. jf. Regnskab 2019.

Baseret på det aktuelle budget 2020 (Korrigeret budget 2020) forventes en ultimolikviditet 2020 i omegnen af 248 mio. kr. Det er en stigning på 8 mio. kr. i forhold til sidste kvartalsindberetning, hvor forventningen til ultimolikviditeten 2020 var 240 mio. kr.

Stigningen i forventet ultimolikviditet skyldes alene, at kassetrækket de seneste tre måneder har været mindre end forudsat i seneste prognose. Det slår igennem på gennemsnitslikviditeten ultimo året.

Det er ikke taget højde for eventuelle budgetkorrektioner som følge af den forestående økonomivurdering pr. 30. september 2020. Forventede mer/mindreudgifter i form af eventuelle tillægsbevillinger knyttet til hertil vil have betydning for udviklingen i gennemsnitslikviditeten.

Beslutning

Godkendt.

 

82.09.01-G01-5-15

202. Retningslinier for kommunale lån og tilskud

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Økonomi, Analyse og Udbud har i samarbejde med Kultur og Fritid opstillet retningslinier for behandling af ansøgninger om kommunale lån og tilskud.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At retningslinier for kommunale lån og tilskud tages til efterretning.

Økonomiudvalget, 4. november 2020, pkt. 275:

Indstilles godkendt med den bemærkning, at der i punkt 3, tilføjes, at det er gældende for de projekter, der er godkendt politisk.

Fraværende: Jan Andersen (V)

Sagsfremstilling

Økonomi, Analyse og Udbud har i samarbejde med Kultur og Fritid opstillet retningslinier for behandling af ansøgninger om kommunale lån og tilskud.

Retningslinierne for lån og tilskud er udarbejdet med det formål at skabe klarhed og ensretning for håndtering af ansøgninger om lån og tilskud af forskellig karakter.

De kommunale lån og tilskud er opdelt i 5 kategorier alt efter hvilken type lån og tilskud, der er tale om:

1.       Udlæg til anlægsprojekter med eksterne tilskud

2.       Restfinansiering til mindre anlægsprojekter

3.       Restfinansiering til større anlægsprojektet

4.       Ekstraordinært driftstilskud mod tilbagebetaling

5.       Leasingaftaler

Retningslinierne fremgår af vedhæftede notat.

Beslutning

Godkendt.

 

00.32.00-S00-11-20

203. Samlet Økonomivurdering 30.09.2020

Forventet sagsgang

BF/SO/KF/AU/TM, ØK, BY

Anledning

Ifølge Mariagerfjord Kommunes principper for økonomistyring for perioden 2018-2021 skal der udarbejdes to årlige økonomivurderinger. Den første pr. 31. marts og den anden pr. 30. september.

Ifølge den tidsplan, som Økonomi, Analyse og Udbud har udarbejdet på baggrund af de politiske udvalgs mødeplaner, skal økonomivurderingen pr. 30. september 2020 til endelig godkendelse i Byrådet 26. november 2020. Inden behandlingen i Byrådet skal økonomivurderingen være behandlet i de respektive fagudvalg.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender den aktuelle økonomivurdering.

2. At der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 38.452 t.kr., som tillægges kassebeholdningen.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 2. november 2020, pkt. 79:

Indstilles godkendt.

Udvalget for Kultur og Fritid, 3. november 2020, pkt. 127:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Thomas Høj (A)

Udvalget for Teknik og Miljø, 9. november 2020, pkt. 212:

Indstilles godkendt.

Udvalget for Børn og Familie, 10. november 2020, pkt. 78:

Indstilles godkendt.

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, 12. november 2020, pkt. 70:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Søren Greve (V)

Økonomiudvalget, 18. november 2020, pkt. 289:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomi, Analyse og Udbud har i samarbejde med fag- og centercheferne udarbejdet samlet økonomivurdering pr. 30. september 2020.


Økonomivurderingen pr. 30. september 2020 viser et generelt billede af en god økonomi, hvor der for 2020 forventes et mindreforbrug på i alt 38.452 t.kr.

Økonomivurderingen giver anledning til budgetmæssige tilretninger på alle udvalgsområder. Serviceudgifterne reduceres med samlet 3.265 t.kr., overførsler reduceres med 20.114 t.kr., mens finansiering, renter og afdrag samlet set giver en mindreudgift på 6.795 t.kr. På Forsyningsområdet forventes en samlet mindreudgift på 8.278 t.kr., som bruges til afdrag på gælden til kommunen.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesområdet forventer et samlet mindreforbrug på 21.297 t.kr. Mindreforbruget skal dog ses i lyset af, at budgetrammen blev forøget med 46.702 t.kr. som følge af midtvejsregulering m.v. for 2020.

 

På Børne- og Familieområdet er der udfordringer vedrørende tilbud til Børn og unge med særlige behov samt Særlige dagtilbud, hvor der forventes et merforbrug.

 
På trods af gode resultater ved fokuserede indsatser og ændrede arbejdsgange, har det ikke været muligt at imødekomme stigningen i antallet af borgere på forsorgshjem og midlertidige botilbud i 2020, hvorfor der forventes et merforbrug på Handicapområdet.

På Kultur og Fritid forventes der, i forbindelse med nedlukningen af Visit Mariagerfjord og overgangen til Destination Himmerland, en merudgift på 807 t.kr.

Der forventes mindreforbrug på vintervedligeholdelse pga. de fortsatte milde vintre samt på renter og afdrag som følge af det lave renteniveau.

Økonomien på alle fagområder følges tæt frem mod regnskabsafslutningen.

Tillægsbevillingsbehov
I forbindelse med denne økonomivurdering søges der om følgende tillægsbevillinger:

ServiceudgifterØkonomiudvalget-6.713 t.kr.
 Børn og Familie 699 t.kr.
 Arbejdsmarked og Uddannelse-3.397 t.kr.
 Sundhed og Omsorg6.600 t.kr.
 Kultur og Fritid 807 t.kr.
 Teknik og Miljø-1.261 t.kr.
   
 OverførslerBørn og Familie-1.500 t.kr.
 Arbejdsmarked og Uddannelse-17.900 t.kr.
 Sundhed og Omsorg-714 t.kr.
   
Finansiering, renter og afdragØkonomiudvalget-6.795 t.kr.
   
Brugerfinansieret områdeDrift Forsyning, Teknik og Miljø-3.278 t.kr.
 Anlæg Forsyning, Teknik og Miljø-5.000 t.kr.
   
Tillægsbevilling i alt -38.452 t.kr.

 
Kassebeholdningen tillægges således 38.452 t.kr. i forbindelse med økonomivurderingen pr. 30. september 2020.

I bilaget findes den samlede økonomivurdering, som indeholder en mere detaljeret gennemgang af økonomien på de enkelte fagområder.

Ud over økonomivurderingen er der vedhæftet et notat, som overordnet beskriver de områder, hvor der foreløbigt forventes ekstraordinære udgifter som følge af Covid-19-situationen.

Beslutning

Godkendt.

 

13.03.01-G01-1-20

204. Astrup Kraftvarmeværk kommunegaranti

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Astrup Kraftvarmeværk anmoder om kommunegaranti i forbindelse med optagelse af lån på 3,3 mio. kr.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At ansøgningen imødekommes.
2. At der opkræves en garantiprovision på 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden i hele lånets løbetid.

Økonomiudvalget, 18. november 2020, pkt. 290:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Astrup Kraftvarmeværk har undersøgt mulighederne for fortsat at kunne levere varme til en fornuftig pris, hvorfor man har undersøgt muligheder for at investere i yderligere varmekilde som supplement og delvis erstatning for de nuværende varmekilder. Bestyrelsen har besluttet at investere i en varmepumpe, der i effekt passer til behovet og sammen med træpille kedlen kan dække hel værkets produktion på ca. 4.500 mwh årligt.

Den samlede investeringssum er på 3,3 mio. kr. Der anmodes om kommunegaranti i forbindelse med optagelse af lån i Kommunekredit på op til 3,3 mio. kr. Fast rente med en løbetid på 20 år.

Astrup Kraftvarmeværk er bekendt med indstillingen om, at der opkræves en årlig garantiprovision beregnet af lånets restgæld ultimo året forinden i hele lånets løbetid.

Økonomi

Garantien påvirker ikke Mariagerfjord Kommunes låneramme.

Beslutning

Godkendt.

 

03.11.00-G00-6-20

205. Almene Boligorganisationer Årsregnskab 2019 og Styringsdialogmøder 2020

Forventet sagsgang

 ØK, BY

Anledning

Mariagerfjord Kommune fører tilsyn med boligorganisationernes drift og vedligeholdelse af de almene boliger og skal sikre at boligerne administreres i overensstemmelse med almenboliglovens regler. Som led i tilsynet med De Almene Boligorganisationer skal der en gang årligt, afholdes et Styringsdialogmøde med de enkelte boligorganisationer.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:
1. At revisionsprotokollerne tages til efterretning.
2. At årsberetningerne for 2019 tages til efterretning.
3. At referaterne fra Styringsdialogmøderne 2020 tages til efterretning.

Økonomiudvalget, 18. november 2020, pkt. 291:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

De Almene Boligorganisationer med afdelinger i Mariagerfjord Kommune, har indsendt boligorganisationens regnskab, afdelingsregnskaber, revisionsprotokol og årsberetning for 2019. Revisionsprotokoller, årsberetninger og referaterne fra styringsdialogmøder er vedlagt som bilag.

Kommunens tilsyn og boligorganisationerne skal afholde et årligt dialogmøde. Referaterne fra styringsdialogmøderne er godkendt af boligorganisationerne og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

I Mariagerfjord Kommune er der fire Almene Boligorganisationer, der er hjemmehørende i kommunen, hvorfor der skal føres styringsdialogmøder med disse:

 • Mariager Andelsboligforening (Himmerland Boligforening),
 • Boligselskabet Freja,
 • Lejerbo, Hadsund Afdeling,
 • Hobro Boligforening.


Regnskaberne er godkendt af afdelingsbestyrelserne og boligorganisationernes/-foreningernes bestyrelser.

Mariager Andelsboligforening (Himmerland Boligforening)
Revisionspåtegning uden forbehold med en supplerende bemærkning om, at budgettal ikke er underlagt revision.

Boligselskabet Freja
Revisionspåtegning uden forbehold med en supplerende oplysning om at budgettal ikke er underlagt revision.

Lejerbo Hadsund Afdeling
Revisionspåtegning uden yderligere modifikation end en bemærkning om, at det er revisionens opfattelse at omkostninger vedrørende tillægsydelser leveret af Administrationsorganisationen Lejerbo i årsregnskabet der er modregnet i indtægter vedrørende tillægsydelser opkrævet fra boligafdelingerne, er i strid med det generelle modregningsforbud i årsregnskabsloven. Dette fremgår tillige af vejledning om drift af almene boliger.

Supplerende oplyses, at budgettal ikke er underlagt revision.

Hobro Boligforening
Revisionspåtegning er uden forbehold med den bemærkning om, at budgettal ikke er underlagt revision.

Udover ovennævnte boligorganisationer, er der tre boligorganisationer, Nørresundby Boligselskab og PlusBolig (begge hjemmehørende i Aalborg Kommune) og Boligorganisationen af 2014 (hjemmehørende i Randers Kommune - tidligere Randersegnens Boligforening).

Der har været afholdt styringsdialogmøde med Nørresundby Boligselskab, i forhold til afdeling 50 (Hadsund Kulturhus og Broparken) beliggende i Hadsund. Endvidere med PlusBolig i forhold til afdeling 75 på Mølhøjvej, Hobro og med Boligselskabet af 2014 i forhold til afdeling 05 beliggende i Mariager.

Nørresundby Boligselskab
Der er modtaget regnskab, revisionsprotokol og ledelsesberetning for årsregnskab 2019. Revisionspåtegning uden forbehold, men med en supplerende oplysning vedrørende forståelsen af årsregnskabet.

Boligselskabet af 2014
Boligorganisationens økonomiske udvikling er i væsentlig grad afhængig af gennemførelse af opretningsplan, Landsbyggefondens forventede beslutninger og salg af boliger.

Afdeling 05 er stadig på rette vej økonomisk og der er løbende drøftelser med Landsbyggefonden med henblik på at forbedre økonomien og samtidig holde huslejen på hensigtsmæssigt niveau.

PlusBolig
Revisionspåtegningen er uden forbehold og, i forhold til afdeling 75, alene med en supplerende bemærkning om, at budgettal ikke er underlagt revision.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Godkendt.

 

82.09.01-G01-5-15

206. Hobro IK - Ansøgning om udsættelse af afdrag

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Hobro IK har fremsendt ansøgning om udsættelse af betaling af afdrag for 2020.

Indstilling

Økonomidirekøren indstiller til Byrådet:

1. At ansøgningen om udsættelse af afdrag imødekommes, således at afviklingsperioden forskydes med 1 år.

Økonomiudvalget, 18. november 2020, pkt. 293:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Hobro IK har ved brev af 6. november 2020 ansøgt Mariagerfjord Kommune om udsættelse af betaling af afdrag for 2020.

Årsagen til ønsket om udsættelsen skyldes primært Covid-19.

Der har siden marts været begrænsinger på antal tilskuere til hjemmekampene, planlagte arrangementer er blevet aflyst, og udlejning af Loungen har ikke været muligt.

Der arbejdes på at få kompensation for det tabte dækningsbidrag, men der er endnu ikke afklaring omkring udbetalingen.

Restgælden på lånet udgør 823.250 kr.

Det årlige afdrag udgør 329.300 kr.

Hvis ansøgningen imødekommes, vil afviklingsperioden udskydes et år, og lånet vil således være tilbagebetalt i 2023.

Økonomi

Der er i 2020 budgetteret med et afdrag fra Hobro IK på 329.000 kr.

Beslutning

Godkendt.

 

01.00.00-G01-2-20

207. Energianlæg i Als Enge

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

I 2016 vedtog Byrådet kommuneplantillæg nr. 19 for vindmølleplanlægning. I kommuneplantillægget er der udlagt et potentielt vindmølleområde i Als Enge.

Byrådet vedtog samtidig, at der skulle gennemføres en proces med borgerne i lokalområdet på samme måde som ved Handest Hede og Veddum Kær, før processen med en VVM-redegørelsen kunne sættes igang i Als Enge. Der er nu gennemført en dialog med borgerne om opstilling af energianlæg i Als Enge.

På baggrund af de indkomne høringssvar og input for borger- og dialogmøderne samt fra møde i følgegruppen skal Byrådet tage stilling til mulighederne for planlægning for vindmøller i Als Enge.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet, at der tages stilling til én af følgende muligheder for planlægning for energianlæg i Als Enge:

 1. Fastholde det potentielle vindmølleområde i kommuneplantillæg nr. 19 og fastlægge et antal og en højde på vindmøller (eventuelt med en udvidelse op til 180 meters højde).
 2. Udvide det potentielle vindmølleområde i kommuneplantillæg nr. 19, fastlægge et antal vindmøller og en højde på vindmøller (eventuelt med en udvidelse op til 180 meters højde).
 3. Reducere det potentielle vindmølleområde og fastlægge et antal og en højde på vindmøller (eventuelt med en udvidelse op til 180 meters højde).
 4. Udsætte beslutningen og tage emnet op som et tema i forbindelse med revision af kommuneplanen.
 5. Tage det potentielle vindmølleområde ud af kommuneplanen.
 

Udvalget for Teknik og Miljø, 9. november 2020, pkt. 217:

Udvalget indstiller mulighed 5, at vindmølleområdet tages ud af kommuneplanen.

Økonomiudvalget, 18. november 2020, pkt. 285:

Økonomiudvalget indstiller indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø til godkendelse.

Peder Larsen (F) kunne ikke tiltræde indstillingen med den bemærkning, at han ønsker at fastholde det potentielle vindmølleområde i Als Enge. Ellers bliver det yderst svært for kommunen at leve op til kravet om 100% vedvarende energi senest i 2050.

Casper Hedegaard (B) kunne ikke tiltræde indstillingen.

Inddragelse

Høringssvar

I de indkomne høringssvar er de gennemgående temaer for bekymring hos borgerne følgende:

 • Støj fra vindmøllerne - fred og ro
 • Skyggekast fra vindmøllerne
 • Negativ påvirkning af turismen
 • Negativ påvirkning af ejendomsværdierne
 • Negativ påvirkning af naturinteresserne
 • Negativ påvirkning af landskabet
 • Grøn omstilling

 

I "notat om opsummering af borgerinddragelse om energianlæg i Als Enge" kan ses en opsamling på høringssvarene fordelt på ovenstående emner. Af tids- og ressourcemæssige årsager er det ikke en dybdegående gennemgang af alle høringssvar, men høringssvarene er vedlagt som bilag og kan således læses i deres helhed. De første ti høringssvar, der er vedlagt denne sagsfremstilling, kan ses som repræsentative og bredt dækkende for de øvrige høringssvar.

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2016 vedtog Byrådet kommuneplantillæg nr. 19 for vindmølleplanlægning. I kommuneplantillægget er der udlagt et potentielt vindmølleområde i Als Enge. Området var tidligere udlagt som et potentielt område til testvindmøller for staten, men kommunen overtog det som et potentielt vindmølleområde i forbindelse med kommuneplantillægget.

Byrådet vedtog samtidig, at der skulle gennemføres en proces med borgerne i lokalområdet ligesom det var sket i Handest Hede og i Veddum Kær før processen med en VVM-redegørelsen kunne sættes igang i Als Enge.

Ansøgning om opstilling af vindmøller og solceller

Eurowind har søgt om opstilling af 8 vindmøller med en højde af 180 meter alternativt 10 vindmøller med en højde af 150 meter. Eurowind har desuden søgt om etablering af solceller i området med et bruttoområde på ca. 150 hektar.

Da der sideløbende med borgerinddragelsen omkring vindmøller i Als Enge er igangsat en politisk proces om udpegning af områder til store solcelleanlæg i forbindelse med kommuneplanrevision 2021, har Fagenheden bedt borgerne om også at komme med bidrag til debatten omkring solceller. Disse bidrag vil blive brugt i det videre forløb omkring solcelleplanlægningen og de politiske beslutninger, der ligger forude. Høringssvar omkring solceller vil derfor ikke blive beskrevet yderligere i denne sagsfremstilling.

Proces med borgerne

Fagenheden har inddraget borgerne i lokalområdet ved en fordebat med en høringsfrist den 5. oktober 2020. Der er indkommet 133 høringssvar, en underskriftsindsamling med 9 underskrifter og en underskriftsindsamling med 731 underskrifter.

I løbet af fordebatten har der været afholdt et åbent borgermøde den 14. september 2020 og to dialogmøder med de nærmeste naboer den 23. september 2020. Opsamling på disse møder kan ses i bilagene 1A-1D.

Der har også været afholdt et møde i den følgegruppe, der blev nedsat i forbindelse med borger- og dialogmøderne. Følgegruppens ialt 15 medlemmer består af repræsentanter for naboer, lodsejere, lokale interessenter, vindmølleopstiller samt fra Fagenheden. Referat af mødet i følgegruppen kan ses i bilag 1E.

  

Hvad skal der ske med det potentielle vindmølleområde i Als Enge?

På baggrund af den gennemførte borgerinddragelse vil Fagenheden bede Byrådet om at tage stilling til den videre proces med energianlæg i Als Enge. Fagenheden ser følgende muligheder for en beslutning hvad angår vindmøller:

 1. Fastholde det potentielle vindmølleområde i kommuneplantillæg nr. 19 og fastlægge et antal og en højde på vindmøller (eventuelt med en udvidelse op til 180 meter).
 2. Udvide det potentielle vindmølleområde i kommuneplantillæg nr. 19, fastlægge et antal vindmøller og en højde på vindmøller (eventuelt med en udvidelse op til 180 meter).
 3. Reducere det potentielle vindmølleområde og fastlægge et antal og en højde på vindmøller (eventuelt med en udvidelse op til 180 meter).
 4. Udsætte beslutningen og tage emnet op som et tema i forbindelse med revision af kommuneplanen.
 5. Tage det potentielle vindmølleområde ud af kommuneplanen.
 

Ad. 1 Fastholde det potentielle vindmølleområde

Formålet med beslutningen er at udbygge med vindmøller i overensstemmelse med Byrådets beslutning i kommuneplantillæg nr. 19 for at opnå 100 % vedvarende energi (VE) i 2050.

Konsekvenser af beslutningen er, at hensyn til lokalsamfundet vil skulle tages gennem krav til antal, højde og placering af vindmøller og krav til skyggestop. Kommunen følger planen med omstilling til VE.

Ad. 2 Udvide det potentielle vindmølleområde

Formålet med beslutningen er, at få maksimal energiproduktion ud af området i Als Enge og fremme målet om at opnå 100 % VE i 2050.

Konsekvenser af beslutningen er, at hensyn til lokalsamfundet vil skulle tages gennem krav til antal, højde og placering af vindmøller og krav til skyggestop. Der skal laves en revideret udpegning af vindmølleområdet i kommuneplanen. Kommunen er på forkant med omstilling til VE.

Ad. 3 Reducere det potentielle vindmølleområde

Formålet med beslutningen er at kombinere udbygning med VE under hensyntagen til lokalområdet og stadig arbejde hen imod at opnå 100 % VE i 2050.

Konsekvenser af beslutningen er, at hensyn til lokalsamfundet vil skulle tages gennem krav til antal, højde og placering af vindmøller og krav til skyggestop. Der skal laves en revideret udpegning af arealet i kommuneplanen. Kommunen sakker bagud med omstilling til VE.

Ad. 4 Udsætte beslutningen

Formålet med beslutningen er at bruge tid på at sammentænke vindmøller med planlægning for store solcelleanlæg og kobling til Energinets netkapacitet.

Konsekvenser af beslutningen er, at der vil gå noget tid, før der kommer en endelig afklaring omkring Als Enge. Lokalsamfundet, lodsejere og opstiller må afvente, at der bliver kørt proces omkring dette i forbindelse med kommuneplanen.

Ad. 5 Tage området ud af kommuneplanen

Formålet med beslutningen er at tilgodese de borgere, der ikke ønsker, at der kommer vindmøller i Als Enge.

Konsekvenserne af beslutningen er, at området skal tages ud af kommuneplanen. Byrådet udnytter ikke, at staten har overdraget muligheden for, at kommunen kan planlægge for vindmøller i Als Enge. Området vil fremstå som ikke-udnyttet i forbindelse med en screening for egnede områder til vindmøller. Kommunen har svært ved at nå en omstilling til 100 % VE, da der er begrænsede alternative.  

Beslutning

Godkendt.

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev godkendt.

For stemte 26: Mogens Jespersen (V), Peter Krogh Olsen (V), Søren Greve (V), Per Kragelund (V), Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), Danny Juul Jensen (V), Niels Erik Poulsen (V), Henrik Sloth (V), Per Laursen (V), Helle Mølgaard (V), Jan Andersen (V), Jørgen Pontoppidan (V), Jens-Henrik Kirk (C), Jørgen Hammer (O), Pia Adelsteen (O), Leif Skaarup (A), Jens Riise Dalgaard (A), Niels Peter Christoffersen (A), Mette Binderup (A), Jane Grøn (A), Edin Hajder (A), Karen Østergaard (A), Svend Skifter Andersen (A), Lene Nielsen (A), Thomas Høj (A) og Peter Muhl (A).

Imod stemte 3: Svend Madsen (V), Casper Hedegaard (B) og Peder Larsen (F).

Bilag

 

01.02.05-P16-2-19

208. Forslag om ophævelse af lokalplan 76/2014 for en daginstitution i Assens

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY - høring - TM, ØK, BY/administativ vedtagelse

Anledning

Lokalplan 76/2014 for en daginstitution på Egevej i Assens ønskes ophævet, idet den aldrig er udnyttet. Daginstitutionen er blevet placeret et andet sted.

Byrådet skal tage stilling til, om beslutningen om at ophæve Lokalplan 76/2014 skal sendes i høring i otte uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At beslutning om at ophæve lokalplan 76/2014 skal sendes i otte ugers høring.

2. At fagenheden Teknik og Byg bemyndiges til at godkende forslaget om ophævelse endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Udvalget for Teknik og Miljø, 9. november 2020, pkt. 213:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. november 2020, pkt. 295:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Ejeren og brugerne af de berørte arealer har haft mulighed for at udtale sig, men de havde ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Lokalplan 74/2014 for en daginstitution i Assens er aldrig blevet udnyttet, og der er ingen planer om at udnytte den i fremtiden. Derfor ønsker ejeren at lokalplanen ophæves.

I henhold til Planlovens § 33, stk. 1, pkt. 2 kan en lokalplan ophæves og de berørte arealer tilbageføres til landzone, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig. Beslutningen kan først træffes, når ejere af de berørte arealer har haft mulighed for at udtale sig i mindst otte uger.

Screening for miljøvurdering

Der er foretaget en screening til vurdering af, om ophævelse af lokalplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Det vurderes, at ophævelsen af lokalplanen ikke udløse krav om miljøvurdering. Denne afgørelse offentliggøres samtidigt med høringen og kan påklages til Planklgenævnet med en frist på fire uger fra offentliggørelsen. Screeningen er vedlagt som bilag sammen med lokalplanen som søges ophævet.

Beslutning

Godkendt.

 

01.02.05-P16-8-20

209. Forslag om ophævelse af Lokalplan A.1.15 for en bolig ved de gule huse i Dania

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY - høring - TM, ØK og BY/administrativ vedtagelse

Anledning

Lokalplan A.1.15 for et område til boligformål ved De Gule Huse i Assens by, som udelukkende omfatter ejendommen Daniavej 107, ønskes ophævet af ejeren. Baggrunden er, at ejendommen ikke længere kan administreres, uden der udarbejdes en ny lokalplan eller den gældende lokalplan ophæves, så ejendommen fremover administreres efter kommuneplanrammerne.

Byrådet skal tage stilling til, om beslutningen om at ophæve Lokalplan A.1.15 skal sendes i høring i otte uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At beslutning om at ophæve lokalplan A.1.15 skal sendes i otte ugers høring.

2. At fagenheden Teknik og Byg bemyndiges til at godkende forslaget om ophævelse endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Udvalget for Teknik og Miljø, 9. november 2020, pkt. 214:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. november 2020, pkt. 296:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Ejeren af ejendommen og beboerne i "De Gule Huse" har haft mulighed for at udtale sig. Grundejerforeningen for De Gule Huse er indstillet på at ejendommen udgår af foreningen, og de har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Sagsfremstilling

Ejer af ejendommen har søgt om lovliggørelse af en garage og om byggetilladelse til en ny udestue og kviste ud mod vandet. Fagenheden vurderer, at samtlige tilbygninger og småbygninger på grunden, samt den ansøgte udestue ligger uden for byggefeltet i lokalplan A.1.15 for et område til boligformål ved De Gule Huse i Assens by.

Fagenheden vurderer, at det ikke er muligt at administrere tilladelser m.v. inden for lokalplanområdet med mindre, der udarbejdes en ny lokalplan eller ved at den gældende lokalplan ophæves. Fysisk lovliggørelse ved at fjerne bebyggelse opført udenfor byggefeltet vurderes ikke at være en mulighed.

Den gældende lokalplan

Lokalplanen for denne ene ejendom blev lavet for at give mulighed for at opføre en fritliggende bolig på et areal der tidligere var et grønt område tilhørende De Gule Huse. På daværende tidspunkt kunne man kun ophæve en del af en vedtaget lokalplan med en ny lokalplan, så derfor udarbejdede man en.

Lokalplanen for Daniavej 107 fik i store træk de sammen bestemmelser som De Gule Huse og hvad angår materialer og udformning, hvilket er uhensigtsmæssigt for ejeren af Daniavej 107. De strenge krav til materialevalg og udformning passer ikke på nr. 107, da det ikke er et af rækkehusene og da det ikke er bevaringsværdigt. Ejendommen er ny og har ikke været en del af industiområdet Danias oprindeligt bygningsmasse. Ejendommen ligner i højere grad husene til den anden side, som ikke er omfattet af en lokalplan og administreres efter kommuneplanens rammebestemmelser.

Fagenhedens bemærkninger

Fagenheden vurderer, at der ikke er nogen arkitektonisk sammenhæng mellem De Gule Huse og Daniavej 107.

Afstanden mellem De Gule Huse og Daniavej 107 gør, at De Gule Huse ikke påvirkes negativt af ændringer på huset på Daniavej 107.

De tilbygninger, der er opført på Daniavej 107, ligger alle bag huset og er derfor ikke særligt synlige ude fra vejen.

Ny lokalplan?

Det vurderes, at de ansøgte lovliggørelser og nybyggeri ikke udløser krav om en ny lokalplan for ejendommen, og at ejendommen kan administreres efter kommuneplanrammerne, hvorfor Mariagerfjord Kommune fremsætter forslag om at ophæve lokalplan A.1.15.

I henhold til Planlovens § 33, stk. 1, pkt. 2 kan en lokalplan ophæves og de berørte arealer tilbageføres til landzone, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig. Beslutningen kan først træffes, når ejere af de berørte arealer har haft mulighed for at udtale sig i mindst otte uger.

Screening for miljøvurdering

Der er foretaget en screening til vurdering af, om ophævelse af lokalplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Det vurderes, at ophævelsen af lokalplanen ikke udløse krav om miljøvurdering. Denne afgørelse offentliggøres samtidigt med høringen og kan påklages til Planklgenævnet med en frist på fire uger fra offentliggørelsen. Screeningen er vedlagt som bilag sammen med lokalplanen som søges ophævet.

Beslutning

Godkendt.

 

01.02.05-P16-7-20

210. Forslag om ophævelse af lokalplan 1.14 for et Boligområde ved Hesselholtvej i Arden

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY - høring - TM, ØK, BY/administrativ vedtagelse

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg foreslår, at Lokalplan 1.14 for et boligområde ved Hesselholtvej i Arden ophæves, idet lokalplanen udlægger området til parcelhuse og en butik, mens området reelt er bebygget med rækkehuse og et enkelt parcelhus.

Byrådet skal tage stilling til, om beslutningen om at ophæve Lokalplan 1.14 skal sendes i høring i otte uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At beslutningen om at ophæve lokalplan 1.14 skal sendes i otte ugers høring.

2. At fagenheden Teknik og Byg bemyndiges til at godkende forslaget om ophævelse endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Udvalget for Teknik og Miljø, 9. november 2020, pkt. 215:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. november 2020, pkt. 297:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Ejere og lejere i området har haft mulighed for at udtale sig, men fagenheden har ikke modtaget nogen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Fagenheden modtog den 21. juni 2020 en ansøgning om byggetilladelse til en udestue på Hesselholtvej 1H, 9510 Arden. Umiddelbart kan fagenheden ikke give tilladelse idet bebyggelsesprocenten i forvejen er overskredet.

Bebyggelsesprocenter er overskredet, fordi der (lovligt) er opført 8 tæt-lav boligbebyggelser i strid med lokalplan 1.14, som udlægger området til åben-lav boligbebyggelse og dagligvarebutik. Bebyggelsesprocenten til åben-lav er typisk 25, mens den for tæt-lav er ofte er 30 procent.

Mariagerfjord kommune har givet dispensation til, at det meste af området kan bebygges med tæt-lav bebyggelse, hvilket i bund og grund sætter lokalplanen ud af spil, da den var skrevet til åben-lav bebyggelse. Der ligger også et parcelhus indenfor lokalplanområdet i overensstemmelse med lokalplanen. Der er ikke udsigt til, at der kommer en dagligvarebutik i området, selv om lokalplanen giver denne mulighed.

Idet selve bebyggelsen er i strid med lokalplanen og som udgangspunkt har en højere bebyggelsesprocent end tilladt, kræver al ny bebyggelse dispensation fra lokalplanen, hvad enten det gælder et skur, et drivhus, en udestue eller et overdækket areal.

Lokalplanen er således ikke længere brugbar, men blot til gene for beboerne og administationen af området.

Hvis lokalplanen ophæves, vil området være reguleret gennem kommuneplanens rammer for rammeområde ARD.B.1. I henhold til rammerne vil der kunne opføres tæt-lav boliger, og bebyggelsesprocenten er 30%. Dermed er de eksisterende forhold i overensstemmelse med kommuneplanens rammer og der er mulighed for mindre tilbygninger og småbygninger til tæt-lav boligerne. Det vil ikke have væsentlig betydning for parcelhuset i området, da de blot får en højere bebyggelsesprocent. Muligheden for at lave en dagligvarebutik bortfalder.

I henhold til Planlovens § 33, stk. 1, pkt. 2 kan en lokalplan ophæves og de berørte arealer tilbageføres til landzone, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig. Beslutningen kan først træffes, når ejere af de berørte arealer har haft mulighed for at udtale sig i mindst otte uger.

Screening for miljøvurdering

Der er foretaget en screening til vurdering af, om ophævelse af lokalplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Det vurderes, at ophævelsen af lokalplanen ikke udløse krav om miljøvurdering. Denne afgørelse offentliggøres samtidigt med høringen og kan påklages til Planklgenævnet med en frist på fire uger fra offentliggørelsen. Screeningen er vedlagt som bilag sammen med lokalplanen som søges ophævet.

Beslutning

Godkendt.

 

06.11.01-K08-7-20

211. Status på udledning fra overløbsbygværker i Mariagerfjord Kommune

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Sommerens debat om udledning af urenset spildevand i en Sjællandsk kommune har givet anledning til spørgsmål om status og planer for udledning af spildevand til vandmiljøet i Mariagerfjord kommune. Den 12. maj 2016 blev der afholdt et temamøde for Udvalget for Teknik og Miljø om samme emne, og efterfølgende blev det besluttet, at udvalget løbende skal orienteres om status og planer for området. Mariagerfjord Vand A/S og fagenheden Natur og Miljø har i samarbejde udarbejdet en statusredegørelse. 

Indstilling

Direktør for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:
1. At orienteringen tages til efterretning. 

Udvalget for Teknik og Miljø, 9. november 2020, pkt. 222:

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, 18. november 2020, pkt. 298:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I maj 2020 foregik der en stor debat blandt fagfolk, medier og politikere om udledningen af urenset spildevand fra kloakkerne til vandløb, søer, fjorde og havet. Årsagen til debatten var, at Københavns og Gentofte Kommune havde givet tilladelse til en planlagt udledning af urenset spildevand, som led i udbygning af Svanemølleholmen.

Sagen medførte en række spørgsmål fra politisk side i Mariagerfjord Kommune. Derfor lovede fagområdet, at politikerne vil blive orienteret om status for udledningerne i Mariagerfjord Kommune, samt planerne for at mindske disse udledninger i fremtiden.

Mariagerfjord Vand A/S og fagenheden Natur og Miljø har i samarbejde udarbejdet en statusredegørelse, som er vedlagt som bilag. Hovedkonklusionerne i redegørelsen er følgende:

- Mariagerfjord Kommune har endnu ikke haft behov for at meddele Mariagerfjord Vand tilladelse til udledning af urenset ufortyndet spildevand til vandmiljøet, som tilfældet var i Københavns og Gladsaxe Kommune.

 - I lighed med de øvrige kommuner i Danmark, findes der stadig ældre kloaksystemer med fælleskloak i Mariagerfjord Kommune. Fra fælleskloaksystemerne udledes der fortyndet spildevand via overløbsbygværker når det regner. Mariagerfjord Kommune har besluttet, at alle de ældre kloaksystemer i kommunen på sigt skal ændres til separatkloaksystemer, hvorved overløbsbygværkerne nedlægges og udledningerne herfra stoppes.

- Mariagerfjord Vand har siden 2007 anvendt ca. 500. mio kr. til omlægning af fælleskloakker til separatkloakker. I de kommende 10 år forventer vandselskabet at anvende 300-400 mio. kr. til yderligere omlægning af de ældre kloaksystemer.

- I Mariagerfjord Kommune var der i 2011 registreret 63 overløbsbygværker, hvorfra der udledes fortyndet spildevand når det regner.

I 2020 er antallet af overløbsbygværker reduceret til 38 (25 er således nedlagt på 9 år).

I 2030 forventes det at antallet af overløbsbygværker er nedbragt til 26.

Samtidig vil belastningen fra flere af de resterende overløbsbygværker være reduceret.

- Det er teknisk yderst vanskeligt at måle, hvor ofte der sker overløb fra overløbsbygværker og derved at opgøre hvor meget der reelt udledes fra disse. Der findes således endnu ikke standardiserede metoder til at måle dette, men der er stor fokus på at udvikle en metode fra både statens og forskerverdenens side.

- De opgørelser, som findes i dag, er beregnet ud fra modeller over kloaksystemernes opbygning og de statistikker over regnvejr, som Danmarks Meterologiske Institut (DMI) udarbejder.

- Der er muligt ud fra modellerne, at lave en tilnærmet beregning på hvor meget det skal regne, før et overløbsbygværk medfører overløb. Mariagerfjord Vand har eksempelvis beregnet, at der skal falde 2,5 - 3,5 mm regn i hele kloakoplandet til overløbsbyværket på Gasværksvej i Hobro, før det medfører overløb. Oplandet til Gasværksvej er meget stort og omfatter store dele af Hobro samt den sydvestlige del af Mariagerfjord Kommune (Bl.a Skjellerup, Sønder Onsild og Sønder Onsild Stationsby).

- Det er beregnet, at der i 2019 blev udledt 5,0 ton kvælstof og 0,85 ton fosfor fra overløbsbygværkerne i Mariagerfjord Kommune.

Til sammenligning er den gennemsnitslige samlede udledning fra alle kilder til Mariager Fjord, 880 ton Kvælstof og 19 ton fosfor om året.

- Af den samlede udledning af kvælstof og fosfor til det danske vandmiljø i 2018, udgjorde udledningen fra kloakkerne ca. 1,4% af den udledte kvælstofmængde og ca. 7% af den udledte fosformængde. Udledningerne fra rensningsanlæggene bidrog med henholdsvis 6% (kvælstof) og 19% (fosfor). Den resterende udledning stammede primært fra landbruget samt øvrige kilder (dambrug, atmosfæren m.m.).

Beslutning

Godkendt.

 

05.04.06-G00-2-19

212. Stiforbindelse mellem Mølhøjparken og Løgstørvej

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Udvalget for Teknik og Miljø har 5. oktober 2020 besluttet, at sti 1 skal realiseres. Udvalget for Teknik og Miljø har anmodet fagenheden Teknik og Byg om at fremsætte forslag til udvalgets godkendelse om finansiering fra teknik- og miljøområdets budget, når budget 2021 er vedtaget af Byrådet.

Byrådet anmodes om at meddele tillægsbevilling af anførte mindreforbrug på øvrige anlæg, godkende de nødvendige arealerhvervelser og midlertidige arbejdsarealer samt at proceduren for ekspropriation igangsættes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At tilgængeligheden for den valgte linjeføring for sti mellem Mølhøjparken og Løgstørvej eventuelt genovervejes
 2. At der meddeles tillægsbevilling på 715.000 kr. i tillæg til eksisterende bevilling
 3. At tillægsbevillingen finansieres af anviste mindreforbrug på puljen Cykelsti (Trafikplan)
 4. At godkende erhvervelse af de nødvendige arealerhvervelser og midlertidige arbejdsarealer
 5. At proceduren for ekspropriation igangsættes

Udvalget for Teknik og Miljø, 9. november 2020, pkt. 224:

Ad 1: Udvalget besluttede at fastholde linjeføringen (sti 1) men under accept af, at stien lægges relativt terrænnær med deraf følgende tilgængelighed.

Ad 2-5: Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. november 2020, pkt. 299:

Økonomiudvalget indstiller indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø til godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet har d. 28. maj 2020 truffet beslutning om at godkende Udvalget for Teknik og Miljøs indstilling om Linjeføring 1. Terrænet gør, at denne linjeføring kun kan overholde vejreglernes anbefalinger om tilgængelighed ved at grave stien ned i eksisterende terræn i op til 3 meters dybde. Det betyder, at udgifter til anlæg og arealerhvervelse øges. Fagenheden Teknik og Byg har undersøgt om terrænet kan følges bedre ved alternative linjeføringer, som blev præsenteret for Udvalget for Teknik og Miljø d. 5. oktober 2020. Et flertal i Udvalget for Teknik og Miljø besluttede, at stiens forløb skulle være uændret. Der er afsat 2,3 mio. kr. til projektet og det nye anlægsoverslag er 3,0 mio. kr. En tillægsbevilling på 700.000 kr. er derfor nødvendig for projektets gennemførelse.

Ved den valgte linjeføring kan det overvejes at gå på kompromis med tilgængelighedsreglerne om stigninger og fald, så stien i større udstrækning følger terræn og giver en bedre naturoplevelse. Mulighederne vil blive gennemgået på mødet.

Budget

Budget 2021 blev vedtaget af Byrådet d. 8. oktober 2020. Fagenheden foreslår at finde restfinansieringen inden for indeværende års anlægsbudget, som også indeholder overførte midler fra 2019 til 2020. Der er for nuværende mindreforbrug på Cykelsti (Trafikplan) 2020 på ca. 720.000 kr og afsat 1,0 mio. kr. til puljen Cykelsti (Trafikplan) for budget 2021.

Fagenheden foreslår, at tillægsbevilling på 700.000 kr. finansieres af mindreforbrug på puljen Cykelsti (Trafikplan). Forslag til restfinansiering vil ikke påvirke igangværende eller allerede planlagte aktiviteter.

Arealerhvervelse

I Kommuneplan 2013-2025 er det planlagt, at stier skal forbinde området ved Mølhøjvej med Løgstørvej. Det omhandlende projekt skal bl.a. forbinde boligområdet Mølhøjparken til Løgstørvej gennem en stiforbindelse. En gennemførelse af projektet kræver arealerhvervelse og midlertidlige arbejdsarealer fra følgende matrikler.

Matr.nr. 163b, Hobro Markjorder

Matr.nr. 163a, Hobro Markjorder

Matr.nr. 159b, Hobro Markjorder

Matr.nr. 159c, Hobro Markjorder

Matr.nr. 157b, Hobro Markjorder

Samlet ekspropriationsareal: ca. 10.000 m2

Samlet midlertidige arbejdsarealer: ca. 4.000 m2

Udgiften til arealerhvervelse og midlertidige arbejdsarealer er indregnet i de samlede udgifter for projektet.

Arealerhvervelser reduceres ved en mere terrænnær linjeføring, hvor der ikke er behov for store skråningsanlæg.

Beslutning

Godkendt.

 

27.00.00-G01-299-18

213. Nordjysk socialaftale

Forventet sagsgang

SO/BF, ØK, BY

Anledning

De nordjyske kommuner har sammen med Region Nordjylland ansvaret for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland. Som en del heraf udarbejdes Nordjysk Socialaftale, der sætter den politiske retning for samarbejdet på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Socialaftalen forelægges hermed til politisk godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At Nordjysk Socialaftale 2021-2022 godkendes.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 2. november 2020, pkt. 81:
Indstilles godkendt.

Udvalget for Børn og Familie, 10. november 2020, pkt. 83:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. november 2020, pkt. 300:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Handicaprådet drøftede Nordjysk Socialaftale på deres møde 7. oktober 2020 og havde følgende bemærkninger:

Fokus område 2. Handicaprådet ser med glæde på budgetforslagene, der støtter op om dette fokusområde: Musikterapi på Handicap og psykiatriområdet og fremtidens botilbud samt klippekortet til borgere med handicap, der er blevet ældre.

Fokus område 3. Der skal være opmærksomhed på, at borgerne stadig skal have, de indsatser de har behov for.

Sagsfremstilling

Nordjysk Socialaftale er en politisk strategi, som dels fastsætter spillereglerne for køb og salg af pladser og dels sætter retningen for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Socialaftalen er udarbejdet af Den Administrative Styregruppe på Socialområdet (DAS) i tæt samspil med borgere, brugerorganisationer, politikere, fagfolk og embedsmænd. Samarbejdet med og inddragelsen af de mange parter sikrer, at Nordjysk Socialaftale sætter fokus på de mest relevante problemstillinger og udviklingsområder.

Med Nordjysk Socialaftale 2021-2022 har de nordjyske kommuner og regionen udpeget en vision, som skal sætte retningen for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Ligesom i den nuværende socialaftale, vil visionen for Nordjysk Socialaftale 2021-2022 have fokus på egenmestring. Egenmestring er valgt som vision, fordi der ønskes at blive sat fokus på, at alle borgere skal have mulighed og redskaber til at kunne mestre så meget af sit eget liv som muligt. Øget egenmestring med fokus på den enkelte borgers behov og ressourcer kan give borgeren øget frihed, livskvalitet og selvbestemmelse.

Visionen udmøntes gennem tre fokusområder:

Fokusområde 1: Socialpsykiatri
Dette fokusområde omhandler stigningen i borgere med psykiske vanskeligheder, som modtager ydelser fra det specialiserede socialområde, og sætter fokus på kompetencer og indsatser indenfor området.

Fokusområde 2: Den gode alderdom

Dette fokusområde omhandler borgere med udviklingshæmning, som får demens, og sætter fokus på, hvordan vi kan sikre fælles kompetencer, tværfaglighed og skabe de bedst mulige løsninger til borgernes behov.

Fokusområde 3: Kvalitetsindsatser for færre ressourcer

Dette fokusområde har fokus på, hvordan de rette incitamenter kan skabe indsatser, hvor der i endnu højere grad er fokus på både borgerens behov og progression. Fokusområdet sætter fokus på, hvordan vi kan samarbejde om udvikling og vidensdeling af effektive indsatser, arbejdsgange og samarbejder.

Fokusområderne er nærmere beskrevet i bilaget 'Udkast til Nordjysk Socialaftale 2021-2022'.

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

Kommunerne og regionen har i regi af Nordjysk Socialaftale løbende fokus på, om der er det rigtige udbud af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet hermed er at sikre, at der til stadighed er de nødvendige tilbud til såvel brede målgrupper som små målgrupper med komplekse udfordringer.

På baggrund af afdækninger af området foretaget i 2020 vurderes det, at der overordnet er god sammenhæng mellem efterspørgsel og det samlede udbud af pladser og indsatser på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Kommunerne og regionen er dog enige om, at det skal undersøges nærmere hvilke muligheder, der er for at styrke indsatsen til målgruppen af børn og unge med svært selvskadende adfærd, hvorfor der er igangsat et arbejde herfor.

I regi af KL er der fokus på de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger, hvor der er fokus på sammenhængen på udbud/efterspørgsel for de tilbud, som der er helt eller delvis objektiv finansiering på. Her er der enkelte tilbud, som er udfordret i forhold til bæredygtigheden, blandt andet Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland). Der er igangsat initiativer, som skal afhjælpe dette.

Det forstærkede samarbejde

Med det forstærkede samarbejde har de nordjyske kommuner og regionen et særligt fokus på udvalgte unikke tilbud. Den faglige følgegruppe for de unikke tilbud – Ekspertpanelet – har indstillet, at to af tilbuddene Birken (Aalborg Kommune) og Kvisten (Region Nordjylland) kommer i nødsporet, da de er udfordret i forhold til bæredygtigheden. DAS har fulgt indstillingen, og der vil blive nedsat arbejdsgrupper, som skal komme med forslag til, hvordan det kan sikres, at der fortsat vil være indsatser til de pågældende målgrupper.

Centrale udmeldinger

Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger i 2019 og 2020, som de nordjyske kommuner afrapporterer på i forbindelse med Nordjysk Socialaftale.

En Central Udmelding udsendes, når Socialstyrelsen er bekymret for udbuddet af tilbud til små og komplekse målgrupper.

De tre målgrupper er:

• Borgere med udviklingshæmning og dom og behov for ophold på sikret afdeling.

• Gravide kvinder med skadeligt rusmiddelmisbrug og behov for højt specialiseret døgnbehandling.

• Børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede socialt rehabiliterende indsatser.

De nordjyske kommuner har i samarbejde med Region Nordjylland udarbejdet afrapporteringer på de tre målgrupper som svar til Socialstyrelsens Centrale Udmeldinger. Afrapporteringerne er vedlagt som bilag til Nordjysk Socialaftale. De nordjyske kommuner vurderer overordnet, at der er tilstrækkeligt udbud af tilbud til de benævnte målgrupper i Nordjylland, men at der kan være behov for at undersøge muligheden for et nyt tilbud i Vestdanmark, som kan tilbyde sikrede pladser til borgere med udviklingshæmning og dom. Dog med en opmærksomhed på, at den samlede kapacitet af pladser på landsplan skal matche det nødvendige udbud af pladser.

Styringsaftalen

Styringsaftalen definerer rammerne for køb og salg af indsatser til borgere med et handicap eller sociale udfordringer. Styringsaftalen har gennemgået en revidering i 2020, hvor der er givet flere muligheder til at oprette nye tilbud under særlige vilkår, fx objektiv finansiering i opstartsårene, lavere belægningsprocent eller kollektiv underskudsdækning.

De nye vilkår skal ses som et instrument til at kunne etablere tilbud til små målgrupper. Før en driftsherre kan etablere på særlige vilkår, kræver det godkendelse i DAS, hvor det er op til den enkelte kommune, om hvorvidt man ønsker at være en del af de særlige vilkår for tilbuddet.

Administrationen har efter sagens behandling i Økonomiudvalget indsat følgende link:

https://www.youtube.com/watch?v=0m3YWDFgj4Y&feature=youtu.be

Beslutning

Godkendt.

 

17.20.17-Ø36-14-18

214. Revidering af tildelingsmodel for skolerne

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY, høring – BF, ØK, BY.

Anledning

Tildelingsmodellen på skoleområdet er blevet revideret. Revideringen er sket efter anmodning fra Byrådet. Den nye model forventes at træde i kraft pr. 01.08.2021.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At den reviderede tildelingsmodel sendes i høring.

Udvalget for Børn og Familie, 10. november 2020, pkt. 80:

Indstilles godkendt.

Udvalget udtrykker tilfredshed med den nye tildelingsmodel for skoleområdet, der genspejler udvalgets ønsker for området.

Økonomiudvalget, 18. november 2020, pkt. 301:

Indstilles godkendt med den bemærkning, at det sikres, at formuleringen fra budgetaftalen for budget 2021 tilgår skolerne i forbindelse med tildelingsmodellen.

Inddragelse

Undervejs i arbejdet med at revidere tildelingsmodellen er skoleledelser, forældrebestyrelser og Fag MED Dagtilbud og Skole blevet orienteret om processen. Derudover har der været nedsat en kvalificeringsgruppe og en styregruppe. Kvalificeringsgruppen har bestået af to repræsentater fra henholdsvis skolelederforeningen i Mariagerfjord Kommune samt to repræsentaterer fra Danmarks Læreforening og BUPL. Derudover har kvalificeringsgruppen bestået af repræsentanter fra forvaltningen, heriblandt Dagtilbuds- og Skolechefen som tovholder for gruppen. Den samlede skoleledergruppe og Fag MED Skole og Dagtilbud er undervejs i processen løbende blevet orienteret om arbejdet.

Kvalificeringsgruppens kommentarer, inputs og overvejelser er blevet overleveret til styregruppen, som har indarbejdet det i oplægget til en revideret model.

Tildelingsmodellen sendes i høring i alle skolebestyrelser, Fag MED Skole og Dagtilbud, lokale MED udvalg på skolerne, BUPL Nordjylland, Mariagerfjord Lærerkreds, FOA og Skolelederforeningen i Mariagerfjord Kommune.

Sagsfremstilling

Det er politisk besluttet, at der skal ske en revidering af skolernes tildelingsmodel. Revideringen skal ske under hensyntagen til følgende politiske opdrag:

 • tildelingsmodellen bliver mere enkel.
 • tildelingsmodellen indeholder overvejelser omkring tildeling til ledelse.
 • tildelingsmodellen tager højde for de beslutninger, der er truffet vedr. indvendig vedligehold og teknisk/service.
 • tildelingsmodellen indeholder overvejelser omkring fordelingen af midler mellem skolestørrelser.

 

Udvalget for Børn og Familie har på møde d. 08. juni 2020 godkendt principper for den reviderede tildelingsmodel, som tager højde for ovenstående politiske opdrag.

Overordnet set bygger den reviderede tildelingsmodel på tre samlede tildelinger:

1)    Undervisningsrelateret tildeling på baggrund af antal elever og klasser

2)    Tildeling til ledelse og administration

3)    Tildeling til bygningsdrift

Derudover vil der være særtildelinger, som ligger udover ovenstående tildelinger:

1)    Tildeling til indsatser i relation til et rummeligt arbejdsmarked

2)    Tildeling til tosprogede elever

3)    Tildeling til leje af idrætshaller og svømmehaller

Undervisningsrelateret tildeling:

Ligesom i den nuværende tildelingsmodel indeholder den reviderede model en takst pr. elev og en takst pr. klasse. Ud af den samlede sum fordelt efter antal elever og klasser, fordeles 81% efter elevtallet og 19% efter antal klasser i den nuværende model. I den reviderede model er fordelingen 65% efter elevtallet og 35% efter antal klasser. Hver klasse udløser i den reviderede model samme klassetakst, mens elevtaksten er differentieret på baggrund af timetallene jf. folkeskoleloven.

Tildeling til ledelse og administration:

Hver skole tildeles et grundbeløb på 2,03 mio. kr. til ledelse og administration. Tildelingen skal dække en øverste skoleleder, en viceskoleleder samt en administrativ medarbejder. Derudover tildeles der et elevafhængigt beløb til de skoler, som har over 301 elever.

Tildeling til bygningsdrift:

Den reviderede tildelingsmodel indeholder en samlet tildeling til bygningsdrift, således at alle udgifter relateret til bygningsdrift tildeles særskilt. Tildelingen til bygningsdrift indebærer bl.a. en tildeling til indvendig vedligehold, vedligeholdelse af udearealer samt budget til el, vand og varme. Tildelingen til bygningsdriften er bl.a. udregnet på baggrund af forbruget fra 2017-2019.

Udover ovenstående tildelingsparametre er der fortsat en række særtildelinger.

Tildeling til indsatser i relation til et rummeligt arbejdsmarked:

Der tildeles særskilte midler til fleksjobbere på den gamle ordning, hvilket vil sige fleksjobebre ansat før 01.01.2013. Der tildeles i dag samlet set ca. 3 mio. kr. til fleksjobbere på tværs af alle skoler.Tildelingen følger de konkrete medarbejdere og der er store forskelle på, hvor meget hver skole får tildelt til fleksjobbere. For at sikre et mere ensartet serviceniveau udjævnes den samlede tildeling i dag over fem år i den reviderede tildelingsmodel, således at hvert skole får tildelt et børnetalsafhængigt beløb. Som overskriften antyder, skal denne tildeling bidrage til at understøtte et rummeligt arbejdsmarked i Mariagerfjord Kommune. For nuværende er der kun fleksjobbere indeholdt i puljen, men fremadrettet vil der være mulighed for, at skolerne i samarbejde med fagenheden Arbejdsmarked, kan indgå samarbejde om andre typer medarbejdere, som står uden for arbejdsmarkedet.

Tildeling til tosprogede elever:

Der tildeles et beløb pr. elev, opgjort d. 05.09. hvert skoleår, til elever, som har behov for ekstra støtte i undervisningen i form af dansk som andetsprog. Denne takst til elever med behov for undervisning i dansk som andetsprog gives til elever, som er uden for "modtageklasseregi". En elev kan være i modtageklasseregi i op til to år, hvorefter eleven modtager støtte gennem tildelingsmodellen.

Tildeling til leje af idrætshaller og svømmehaller:

Skolerne modtager et beløb pr. klasse til leje af idrætshaller og svømmehaller. Samlet set tildeles skolerne den samme sum, som der gennemsnitligt er brugt fra 2017-2019 til leje af haller og svømmehaller. Tildelingen til leje af svømmehaller gives kun til klasser på mellemtrinnet.

Skoleområdet er omfattet af Dialog- og aftalestyring i Mariagerfjord Kommune, hvilket indebærer en decentral budgetramme og et decentralt budgetansvar. Det betyder, at tildelingsmodellen fastsætter den enkelte skoles økonomiske ramme ud fra ovenstående tildelingskriterier. Den enkelte skole har som udgangspunkt fri disponeringsret over det tildelte budget, hvilket giver plads til lokale prioriteringer og tilpasninger. Det indebærer blandt andet, at den enkelte skole samlet kan prioritere sine midler mellem de enkelte klassetrin. Der tildeles i den reviderede tildelingsmodel midler ud fra forskellige kategorier, som f.eks. en tildeling til ledelse og administration og en tildeling til bygningsdrift, som er baseret på nogle faglige kriterier. Såfremt en skole ønsker at afvige forbruget væsentligt fra de tildelte midler, drøftes det med Dagtilbuds- og Skolechefen.

I det vedhæftede notat er hver enkelt tildeling beskrevet, ligesom det fremgår, hvor meget hver enkel skole får tildelt i de enkelte kategorier. Den reviderede tildelingsmodel betyder følgende ændringer for det samlede budget for hver af de ni skoler i Mariagerfjord Kommune.

SkoleSkoleåret 20/21 nuværende model (i 1.000 kr.)Skoleåret 20/21 revideret model (i 1.000 kr.)Difference (i 1.000 kr.)Ændring i %
Arden30.071 kr.30.064 kr.-7 kr.-0,02%
Assens12.597 kr.13.435 kr.838 kr. 6,65%
Bymark25.499 kr.25.507 kr.8 kr. 0,03%
Hadsund39.726 kr.40.190 kr.464 kr. 1,17%
Havbakke16.147 kr.16.715 kr.568 kr. 3,52%
Søndre/MF1029.864 kr.30.133 kr.269 kr. 0,90%
Mariager22.823 kr.23.452 kr.628 kr. 2,75%
Rosendal41.207 kr.41.146 kr.-61 kr.-0,15%
Valsgård17.357 kr.17.650 kr.294 kr. 1,69%
I alt235.292 kr.238.292 kr.3.000 kr. 1,28%

 

Økonomi

Udgangspunktet for beregning af den reviderede tildelingsmodel er den gældende tildelingsmodel, hvor der tildeles 235,3 mio. kr. Den reviderede tildelingsmodel tildeler 238,3 mio. kr., idet der tillægges en million kroner, som byrådet i forbindelse med budget 2020 bevilgede til skoleområdet. Derudover har byrådet i forbindelse med budget 2021 bevilget yderligere 2 mio. kr. til skoleområdet i helårsvirkning.

Beslutning

Godkendt.

 

19.03.00-P27-1-20

215. Samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum 2021-2024

Forventet sagsgang

KF, ØK, BY

Anledning

Der skal indgås en ny 4-årig samarbejdsaftale for 2021-2024 mellem Nordjyllands Historiske Museum, Rebild, Aalborg og Mariagerfjord Kommuner.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:

1. At samarbejdsaftalen godkendes.

Udvalget for Kultur og Fritid, 3. november 2020, pkt. 125:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Thomas Høj (A)

Økonomiudvalget, 18. november 2020, pkt. 303:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Den nuværende samarbejdsaftale med Nordjyllands Historiske Museum gælder perioden 2017-2020 og udløber således ved årsskiftet.

Samarbejdsaftalen med Nordjyllands Historiske Museum er bl.a. kendetegnet ved, at den indgås af fire parter, hhv. museet, Aalborg Kommune, Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune.

Der har i løbet af 2020 været dialog mellem de fire parter om en ny samarbejdsaftale for perioden 2021-2024, dels i de relevante politiske udvalg i de tre kommuner og dels på administrativt niveau. Ligeledes er samarbejdsaftalen drøftet i museets bestyrelse.

Den nye aftale bygger på Aalborg Kommunes nye koncept for indgåelse af samarbejdsaftaler samt på hhv. museets visioner og kulturpolitiske mål fra hhv. Aalborg, Rebild og Mariagerfjord kommuner.

Samarbejdsaftalen for Nordjyllands Historiske Museum for 2021-2024 bygger på fire overordnede strategiske mål:

 • Museet varetager tre store udviklingsprojekter: Bymuseet i Aalborg, REGAN Vest og Vikingeborgen Fyrkat.
 • Museet vil styrke sit driftsgrundlag.
 • Museet vil medvirke til at udfolde museets potentialer på andre velfærdsområder.
 • Museet vil medvirke til at øge lighed i kulturen.

 

De strategiske mål udmøntes via en række udviklingsmål, som skal realiseres på forskellig vis i løbet af den fireårige samarbejdsperiode.

Samarbejdsaftalen fremsendes til politisk behandling i de tre kommuner, så aftalen forventeligt er godkendt inden årets udgang og med tiltrædelse pr. 1. januar 2021.

I tilknytning til den nye samarbejdsaftale foreslås desuden en ajourføring af bestyrelsens vedtægter vedr. en passus om låntagning (pkt 8.10), jf. drøftelser med Juridisk Kontor i Aalborg Kommune. Derudover er vedtægterne redigeret ift. navnet på museets nuværende formand og Mariager Museum er ikke længere en del af museets driftsgrundlag. Vedtægtsændringen fremsendes til politisk behandling parallelt med samarbejdsaftalen.

Beslutning

Godkendt.

 

20.01.00-P27-1-19

216. Himmerlands Teater - driftsaftale 2021-2024

Forventet sagsgang

KF, ØK, BY

Anledning

Himmerlands Teater er en selvejende institution, der driver virksomhed i henhold til egnsteaterlovgivningen. Mariagerfjord Kommune er hovedtilskudsyder. Aftaleudkastet for en 4-årig driftsaftale for 2021-2024 har været i KF, ØK og BY i februar 2020, hvor det blev godkendt med den bemærkning, at formuleringen i aftalens punkt 10 omkring Byrådets udpegning tilrettes efter de aktuelt gældende forhold, hvor der ikke er krav om udpegning af medlemmer med sæde i Byrådet. Det blev tilrettet og aftalen er efterfølgende godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Udvalget for Kultur og Fritid, 3. november 2020, pkt. 126:

Taget til efterretning.

Fraværende: Thomas Høj (A)

Økonomiudvalget, 18. november 2020, pkt. 304:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Repræsentanter fra teatrets bestyrelse og fagenheden har haft forhandlingsmøder, hvor udkastet er udarbejdet.

Sagsfremstilling

Formålet med driftsaftalen er at fastlægge rammerne for styring af egnsteatervirksomheden og for dialogen mellem aftaleparterne om den fortsatte udvikling af teatrets virksomhed. Aftalen skal sikre et langsigtet og aftalt grundlag for teatrets strategi og økonomi og er en gensidig tilkendegivelse, om den ønskede fremtidige udvikling i teatrets aktiviteter og de vilkår, der politisk og økonomisk gives herfor.

Aftalen er blevet godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. I deres godkendelse anerkender styrelsen at teatret, efter anbefaling fra den evaluering, der har været af teatret, i den nye aftaleperiode vil arbejde med publikumsudvikling, produktioner målrettet et yngre publikum samt præsentation af forestillinger andre steder i lokalområdet.

Beslutning

Godkendt.

 

04.04.00-P20-7-17

217. Anlægsprojekt Hadsund Hallerne

Forventet sagsgang

KF, ØK, BY

Anledning

Mariagerfjord Kommune har på deres budget fra 2018 og overslagsårene afsat midler til projektet 'Det østlige Kraftcenter' ved Hadsund Hallerne.

Hadsund Hallerne har arbejdet med projektet sammen med deres brugere og andre sparringspartnere, og anmoder nu Mariagerfjord Kommune, dels om frigivelse af de afsatte midler, en yderligere bevilling samt tilsagn om kommunalt lån.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:

1. At der tages stilling til anmodningen.

Udvalget for Kultur og Fritid, 3. november 2020, pkt. 118:

Udvalget indstiller følgende til Byrådet:

 • At resten af de bevilgede midler på netto 9.112.850 kr. frigives under forudsætning af, at dette kan medvirke til præsentation af et realiserbart projekt inden udgangen af 2022.
 • At der bevilges et lån på netto 4.207.711 kr. til finansiering under de beskrevne vilkår.
 • At anmodningen om tillægsbevilling delvist imødekommes med netto 1.755.000 kr., således Hadsund Hallerne forventes at sikre restfinansieringen på ca 1.755.000 kr. via fonde eller anden ikke kommunal finansiering til et realiserbart projekt.


Økonomiudvalget, 18. november 2020, pkt. 305:

Økonomiudvalget kunne ikke tiltræde indstillingen fra Udvalget fra Kultur og Fritid.

Økonomiudvalget indstiller, at det ansøgte beløb bevilges til Hadsund Hallerne.

Sagsfremstilling

Hadsund Hallernes projekt 'Det østlige Kraftcenter' har i løbet af de seneste år arbejdet med et forprojekt, som har haft til formål, at undersøge og beskrive mulighederne og behovet for modernisering af Hadsund Hallernes faciliteter. I forprojektet har hallens bestyrelse og ansatte inddraget det lokale foreningsliv (hallens brugere) samt haft ekstern sparring af konsulent fra Halinspektørforeningen.

Forprojektet har mundet ud i et tegnet projekt med forskellige etapeopdelinger samt en beregning af udgifterne til de første etaper.

Hadsund Hallerne er dermed nu klar til at realisere etape 1 og 2 af projektet, og har derfor fremsendt anmodning om finansiering til fagenheden.

Etape 1:

Omfatter en nedrivning af gamle omklædningsrum, tribune og skydebane, og opførelse af ny multisal. Multisalen indrettes med springgrav, og der etableres mulighed for forbindelse med den nuværende Hal A.

Etape 2:

Der etableres ny bygning med rum til motion og bevægelse samt omklædningsrum i stueplan. På 1. sal opføres der en multifunktionel skydebane. Skydebanen indrettes så den også kan benyttes til andre aktiviteter. Skydebanerne etableres med 25 meters baner og vil leve op til krav til konkurrencer mv. Banerne vil desuden kunne bruges til bueskydning.

Gulvet på 1. sal etableres så det er brugbart til andre aktiviteter, når skydebanerne ikke er i brug.

Hadsund Hallerne ønsker at igangsætte etape 1 og 2, og de beregnede anlægsudgifter vil være 20.278.125 kroner.

Anmodning fra Hadsund Hallerne:

Der er til projektet 'Det østlige Kraftcenter' (Hadsund Hallerne) afsat i alt 9.200.000 kroner i Mariagerfjord Kommunes budget, fordelt på følgende år:

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Samlet beløb
700.000 500.000 500.000 1.000.000 2.000.000 4.500.000 9.200.000

 

Der er i tilknytning til bevilling til både Hadsund Hallerne samt iøvrigt også Hobro Idrætscenter tilknyttet krav om medfinansiering af projektet. Der er senest i 2020 vedtaget nye retningslinjer for krav til bevillingen som er følgende:

"Byrådet tilkendegiver, at man stadig har interesse i at fremme udviklingsprojekterne omkring Hobro Kraftcenter (Hobro Idrætscenter) og Østlige Kraftcenter (Hadsund Hallerne), men at man samtidig ønsker at stille som forudsætning, at projekternes udsigt til realisering er helt afklaret med udgangen af 2022. Er de ikke det, vil der skulle ske fornyet bevilling, idet Byrådet ønsker, at de allokerede midler i et hastigere omfang skaber grundlag for fremdrift for udvikling i lokalområderne. For disse to projekter har Byrådet på møde i august 2020 besluttet at reducere kravene til selvfinansiering til 25%, ligesom der er åbnet op for, at der kan ske lånefinansiering heraf. Dette forudsat, at der kan fremlægges bæredygtigt driftsbudget."

Af de afsatte midler til projektet ved Hadsund Hallerne er der tidligere frigivet 105.000 kroner (efter købsmoms 87.150 kroner) til forundersøgelsen.

Hadsund Hallerne anmoder om frigivelse af hele det øvrige beløb, i alt 9.112.850 kroner.

Herudover anmoder Hadsund Hallerne om følgende til deres projekt:

Yderligere bevilling fra Mariagerfjord Kommune 3.510.283 kroner.

Anlægsudgiften 20.278.125 kroner (efter købsmoms 16.830.844 kroner) minus frigivet beløb 9.112.850 minus egenbetaling 4.207.711 kroner)

Lån fra Mariagerfjord Kommune til egenbetaling 5.069.531 kroner (efter købsmoms 4.207.711 kroner), svarende til 25% af anlægsudgiften på 20.278.125 kroner (efter købsmoms 16.830.844)

De afsatte midler på budget, ny bevilling samt lån vil udgøre de 20.278.125 kroner udbetalt.

Der er i anlægsbeløbet ikke medtaget indkøb af inventar, dette vil i samarbejde mellem Hadsund Hallerne og brugerne (foreninger) søges hjem via fonde.

Lånet der anmodes om, afdrages over 15 år. Ud fra Hadsund Hallernes seneste fremlagte årsregnskaber, er det fagenhedens vurdering, at hallens drift kan bære at afdrage lånet.

Resultat årsregnskab seneste år:

2017: 265.000 kr.

2018: 427.000 kr.

2019: 578.000 kr. 

Økonomi

Hadsund Hallerne anmoder om følgende:

- Frigivelse af afsatte midler på Mariagerfjord Kommunes budget på i alt 9.112.850 kroner (beløbet er afsat i årene 2018 - 2023)

- Yderligere bevilling fra Mariagerfjord Kommune på 3.510.283 kroner

- Lån fra Mariagerfjord Kommune på netto 4.207.711 kroner

Fagenheden for Kultur og Fritid kan ikke pege på finansiering af de ekstra 3.510.283 kroner. 

Beslutning

Byrådet godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget.

 

05.01.02-P00-2-20

218. Henvendelse til Byråd fra Erik Kirkegaard Mikkelsen - Procedure for udgiftsfordeling i fællesprojektet på offentlige veje

Forventet sagsgang

BY

Anledning

Erik Kirkegaard Mikkelsen har i mail af 19. november 2020 til borgmesteren anmodet om at få følgende sag på Byrådets dagsorden:

Procedure for udgiftsfordeling i fællesprojektet på offentlige veje, punkt 200 på Udvalget for Teknik og Miljø, 5. oktober 2020.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At forslaget fra Erik Kirkegaard Mikkelsen drøftes i Byrådet.

Sagsfremstilling

Erik Kirkegaard Mikkelsens mail af 19. november 2020:

Af sagsfremstillingen fremgår, at Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet en procedure for en økonomisk retfærdig fordeling af udgifter ved fællesprojekter på offentlige veje, og dermed stille alle ledningsejere lige, så der ikke sker forskelsbehandling.

Endvidere at et samlet udbud på fx belægninger forventeligt medfører lavere enhedspriser til gavn for alle i projektet.

Der gøres opmærksom på, at der er behov for en ensretning af proceduren for udgiftsfordeling i fællesprojekterne, da der ikke tidligere har været et ens princip herfor.

Det er påfaldende, at der netop nu, 14 år efter dannelsen af Mariagerfjord Kommune, og ved indgangen til separatkloakering af Vestergade i Mariager, præsenteres et forslag om udgiftsfordeling, som har været svært at gennemskue konsekvensen af, netop også fordi ordene at alle ledningsejere stilles lige, og økonomisk retfærdig fordeling anvendes.

Det kaldes gæsteprincippet.

Det hele lød tilforladeligt, og efter godkendelse af dette punkt behandledes punktet om Vestergade, og så var det åbenbart hvilke konsekvenser, det ville afstedkomme.

Ord som alle ledningsejere stilles lige og økonomisk retfærdigt mistede fuldstændig deres værdi, da det blev kendt, at ledningsejerne i Vestergade skal betale 5½ gang mere end ledningsejere andre steder.

Heldigvis kunne UTM ikke godkende forslaget, hvorfor sagen blev udsat på ubestemt tid.

Hvis gæsteprincippet står ved magt, kan det tømme enhver privat vandværks- og fjernvarmekasse.

Hvis det drejer sig om afvanding/kloakering af en boligområde gælder gæsteprincippet ikke, og i så fald skal ledningsejerne kun betale for egne arbejder, og i Vestergade drejer det sig jo netop om kloakering.

Som det fremstilles har der været forskellig praksis i forbindelse med udgiftsfordeling i de tidligere kommuner.

I Mariager Kommune klarede enhver sit. Ledningsejerne sørge for egne ledninger, og kommunen sørgede, som vejejer, for vejbelægningen mv.

Et fjernvarmeværk er sat i verden for at levere varme til byens beboere, og ikke til at deltage i vedligeholdelse af byens gader og stræder.

Det samme gør sig gældende for vandværker og andre ledningsejere, der har en speciel funktion at udrette.

Sker der et ledningsbrud sørger ledningsejeren selv for at udbedre skaden, og i den forbindelse også for at vejbelægningen retableres det pågældende sted.

Sådan må og bør det være: Hver især sørger for sit eget og naturligvis koordineres arbejdet, så der opstår en god og glidende arbejdsgang.

Jeg skal således kraftig anbefale, at UTM/Byrådet annullerer godkendelsen af pkt. 200.

Mariager, den 17. november 2020

Erik Kirkegaard Mikkelsen

Beslutning

Byrådet besluttede, at sagen blev taget af dagsordenen.

 

00.22.04-A30-1-17

219. Udpegning til bestyrelsen for Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser

Forventet sagsgang

BY

Anledning

I forbindelse med fusion mellem Erhvervsskolerne i Aars og en afdeling af Tradium i Mariagerfjord Kommune, har den fusionerede uddannelsesinstitution med navnet Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG) registeret sig med nye vedtægter.

Af vedtægternes § 4, stk. 2, fremgår at Byrådet i Mariagerfjord Kommune skal udpege et medlem til bestyrelsen.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At der udpeges et medlem til bestyrelsen for Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser.

Sagsfremstilling

Jævnfør vedtægternes § 4, stk. 2, sammensættes bestyrelsen for Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser således:

1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Vesthimmerlands Kommune.

1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Mariagerfjord Kommune.

4 medlemmer udpeget af arbejdsgiverorganisationer.

4 medlemmer udpeget af arbejdstagerorganisationer.

samt to medlemmer valgt af og blandt eleverne og to medlemmer af og blandt medarbejderne.

De kommunalt udpegede medlemmer udpeges blandt repræsentanter, som ikke er bestyrelsesmedlem eller ansat i institutioner for ungdomsuddannelser.

Udpegningen sker for den resterende funktionsperiode fra 1. december 2020 til 30. april 2022. Bemærk, at der afholdes bestyrelsesmøde tirsdag 1. december 2020 kl. 8-11 online via teams.

Beslutning

Byrådet udpegede Søren Greve (V).

 

00.01.00-G01-46-17

220. Spørgetid

Sagsfremstilling

I forbindelse med ordinære byrådsmøder kan presse og tilhørere stille korte spørgsmål om alle emner indenfor et max. tidsforbrug på 15 minutter.

Spørgsmålene rettes til Borgmesteren til eventuel videregivelse til de enkelte udvalgsformænd.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

 

Lukkede dagsordenspunkter

20.10.00-Ø40-1-20

221. Økonomiske udfordringer

Beslutning 

82.01.00-G10-2-20

222. Køb af ejendom

Beslutning 

13.07.01-Ø54-143-20

223. Prioritering af almene boligprojekter - budget 2021

Beslutning 

00.01.00-G01-47-17

224. Orientering fra Borgmesteren

 

00.22.00-P35-4-19

225. Underskriftsark

 

Bilag