Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 10. maj 2021 kl. 15:15 i Hadsund Rådhus, Byrådssalen
  

 

Pkt.Tekst
Åbne dagsordenspunkter
98Godkendelse af dagsorden
99Fastlæggelse af indsatsbehov i Boringsnære Beskyttelsesområder for Broløs, Fladbjerg, Kjellerup-Gunderup, Nr. Redsø og Vindblæs Vandværk
100Gunderup Deponi - Udkast til årsregnskab 2020
101Handlingsplan for rottebekæmpelse 2021-2024
102Status for biodiversitetsstrategi
103Orientering om arbejdet med vandredestination
104Natur på tværs - mere og vildere natur i Nordjylland
105Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 60 - Erhvervsområde ved Benshøj Industrivej i Sdr. Onsild
106Endelig vedtagelse af Lokalplan 163/2021 - Erhvervsområde ved Benshøj Industrivej i Sdr.
107Forslag til Kommuneplantillæg nr. 62 - Erhvervområde ved Skelund Hovedgade
108Forslag til lokalplan 165/2021 for erhvervsområde ved Skelund Hovedgade
109Ny lagerhal på Valsgaardvej 10, 9500 Hobro
110Boligprojekt på Havnevej 13, Hadsund - Forhåndsvurdering af dispensationer fra lokalplan
111Alment boligprojekt på Kirketerp, Hobro - Forhåndsvurdering af dispensationer
112Ombygning af rundkørsel ved Landsbyen Kirketerp, Aalborgvej/Ndr. Ringvej - Hobro nord
113Stiforbindelse mellem Mølhøjparken og Løgstørvej - Arealerhvervelser
114Nordjyllands Beredskab - Ny betalingsmodel
115Økonomivurdering pr. 31.03.2021
116Orienteringssager
117Eventuelt
Lukkede dagsordenspunkter
118Ansøgning om nedrivningsstøttte
119Ansøgning om nedrivningsstøtte
120Kondemnering af bolig
121Ansøgning om nedrivningsstøtte
122Ansøgning om nedrivningsstøtte
123Ansøgning om nedrivningsstøtte
124

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-5-17

98. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A).

 

13.02.03-P20-1-20

99. Fastlæggelse af indsatsbehov i Boringsnære Beskyttelsesområder for Broløs, Fladbjerg, Kjellerup-Gunderup, Nr. Redsø og Vindblæs Vandværk

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Kommunen skal fastlægge indsatsbehovet i BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) for Broløs, Fladbjerg, Kjellerup-Gunderup, Nr. Redsø og Vindblæs Vandværk

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At der i Broløs, Fladbjerg, Kjellerup-Gunderup, Nr. Redsø og Vindblæs Vandværks BNBO ikke skal laves nogen indsats.

Sagsfremstilling

Kommunen skal inden udgangen af 2022 fastlægge indsatsbehovet for BNBO omkring alle almene vandværker.

Rammerne for kommunens behandling af BNBO er fastlagt i en Bekendtgørelse. Udvalget for Teknik og Miljø har 8. juni 2020 i pkt. 108 godkendt en køreplan for arbejdet.

Fagenheden for Natur og Miljø har udarbejdet en risikovurdering af indsatsbehovet for alle kommunens vandværker.

Fagenheden har i perioden 1. september 2020 - 1. april 2021 afholdt individuelle møder med alle vandværker om deres BNBO. På møderne præsenteres hvert vandværk for risikovurderingen, samt kommunens vurdering af indsatsbehovet i deres BNBO. Risikovurderingen er baseret på den statslige kortlægning af grundvandsressourcens sårbarhed, vandværkernes forsyningssikkerhed og vandanalyser, samt på en specifik beregning af omridset af det enkelte vandværks BNBO. I forhandlingerne tilstræbes opnåelse af enighed om indsatsbehovet, inden for de nærmere fastlagte statslige retningslinjer.

Der er opnået enighed om indsatsbehovet med Broløs Vandværk (Bilag 1), Fladbjerg Vandværk (Bilag 2), Kjellerup-Gunderup Vandværk (Bilag 3), Nr. Redsø Vandværk (Bilag 4) og Vindblæs Vandværk (Bilag 5).

Broløs Vandværk

Der skal ikke laves indsats i Broløs Vandværks BNBO, idet forsyningen overtages af Mariager Vand A.M.B.A. pr. 1. august 2021.

Vandforsyningsboringen ved Broløs Vandværk bliver sløjfet.

Fladbjerg Vandværk

Det vurderes ikke nødvendigt at gennemføre en indsats i Fladbjerg Vandværks BNBO, idet der i grundvandsmagasinet er målt et artesisk tryk (vandet strømmer op af borehullet uden brug af pumpe), BNBO ligger uden for det grundvandsdannende opland, og er naturligt beskyttet (lerlag > 15 m).

1. Der er målt en opadrettet gradient af vandet i boringen (artesisk tryk), hvilket indikerer, at nedsivning ikke sker fra terræn i BNBO. BNBO ligger ydermere ikke i det grundvandsdannende opland.

2. Indvindingen sker fra et sandmagasin, som er overlejret af et ca. 25 m tykt lerlag. Tykke lerlag yder en naturlig beskyttelse af et grundvandsmagasin.

3. Fladbjerg Vandværk er et mindre vandværk. Kildepladsen ligger uden for område med særlige drikkevandsinteresser.

Kjellerup-Gunderup Vandværk

Det vurderes ikke nødvendigt at gennemføre en indsats i Kjellerup-Gunderup Vandværks BNBO, idet grundvandsmagasinet er naturligt beskyttet og arealanvendelsen ikke i fremtiden tillader brug af erhvervsmæssige pesticider.

1. Indvindingen sker fra et kalkmagasin, som er overlejret af et ca. 23 m tykt lerlag. Tykke lerlag yder en naturlig beskyttelse af et grundvandsmagasin.

2. Kjellerup-Gunderup Vandværk er et mindre vandværk. 

Nr. Redsø Vandværk

Det vurderes ikke nødvendigt at gennemføre en indsats i Nr. Redsø Vandværks BNBO, idet grundvandsmagasinet er naturligt beskyttet.

1. Indvindingen sker fra et kalkmagasin, som er overlejret af et ca. 50 m tykt lerlag. Tykke lerlag yder en naturlig beskyttelse af et grundvandsmagasin.

2. Grundvandet har en stærkt reducerende vandtype, hvilket gør, at magasinet ikke vurderes sårbar over for forurening. Vandtypen repræsenterer ofte gammelt grundvand fra dybe magasiner, der ikke er påvirket fra overfladen.

3. Nr. Redsø Vandværk er et mindre vandværk.

Vindblæs Vandværk

Det vurderes ikke nødvendigt at gennemføre en indsats i Vindblæs Vandværks BNBO, idet grundvandsmagasinet er naturligt beskyttet.

1. Indvindingen sker fra et kalkmagasin, som er overlejret af et ca. 15-20 m tykt lerlag. Tykke lerlag yder en naturlig beskyttelse af et grundvandsmagasin.

2. Grundvandet har en stærkt reducerende vandtype, hvilket gør, at magasinet ikke vurderes sårbar over for forurening. Vandtypen repræsenterer ofte gammelt grundvand fra dybe magasiner, der ikke er påvirket fra overfladen.

3. Vindblæs Vandværk er et mindre vandværk. Kildepladsen ligger uden for område med særlige drikkevandsinteresser.

Beslutning

Godkendt.

 

07.04.00-Ø54-1-14

100. Gunderup Deponi - Udkast til årsregnskab 2020

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

Gunderup Deponi drives som et samarbejde mellem Mariagerfjord, Randers og Rebild Kommuner. Regnskab for deponiet skal godkendes af byrådene i de tre kommuner. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At udkast til årsregnskab godkendes.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune har, på vegne af I/S Gunderup Deponi, udarbejdet et regnskab dækkende perioden fra 1. januar 2020 til 31. december 2020.  

Siden 2014 er driften af det nedlukkede deponi i Gunderup blevet varetaget af et formaliseret samarbejde mellem Randers, Rebild og Mariagerfjord Kommuner.

Samarbejdet, herunder samarbejdsaftalen, er godkendt af de respektive Byråd.

Samarbejdets forpligtelser vedrører blandt andet udgifter til følgende opgaver:

 • Retablering og slutafdækning af deponiet
 • Bortskaffelse af spildevand
 • Analyser af spildevand og grundvand
 • Drift og vedligehold af pumpesystem mv. til spildevand

 

Forpligtelsen kan række 20 - 40 år frem i tiden, og samarbejdet skal være gældende indtil forpligtelserne ophører.

Da deponiet var aktivt, blev der afsat midler til at dække udgifterne til forpligtelserne. Udgifterne dækkes derfor af en økonomisk pulje på ca. 14,2 mio. kr. (ultimo 2020).  

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vurderer, at udkast til årsregnskab i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

I forlængelse af den politiske behandling af udkast til årsregnskab, vil regnskabet blive påtegnet af BDO, ledelsen og samarbejdsgruppen.

Økonomi

I regnskabsåret 2020 er der konteret et driftsresultat på -1.439.591 kr.

I 2020 var der budgetteret med et driftsresultat på -735.965 kr.

Regnskabet for 2020 afviger fra budgettet pga. følgende:

 • Flere udgifter til slutafdækning af deponiet
 • Flere udgifter til udskiftning af system til håndtering af spildevand

 

Selvom deponiet er lukket, skal der fortsat opsamles spildevand samt udtages prøver af spildevand, grundvand mm.

I perioden fra maj 2018 til og med april 2021 er der udført en slutafdækning af deponiet. Slutafdækningen forventes godkendt af Miljøstyrelsen i 2021.

Samarbejdet Gunderup Deponi har udarbejdet en grafisk fremstilling af de forventede årlige udgifter fra 2021 til 2026. I 2021 forventer Gunderup Deponi øgede udgifter i forbindelse med slutafdækning. Herefter forventer Gunderup Deponi, at de årlige udgifter primært vil omfatte udgifter til bortskaffelse af spildevand og udgifter til analyser af spildevand og grundvand.Samarbejdets samlede beløb til afholdelse af udgifter er pr. 31. december 2020, 14.229.240 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

09.13.01-P15-1-21

101. Handlingsplan for rottebekæmpelse 2021-2024

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Ifølge bekendtgørelse nr. 1686 af 18. december 2021 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, kapitel 3, § 5, skal kommunen udarbejde en handlingsplan, som skal revideres hvert tredje år.

Kommunens nuværende handlingsplan udløber august 2021.

Fagområdet Natur- og Miljø har udarbejdet forslag til revideret handlingsplan.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At den reviderede rottehandlingsplan for perioden 2021 til 2024 godkendes.

Sagsfremstilling

Behovet for bekæmpelse og forebyggelse af rotter er voksende i takt med, at antallet af anmeldelser stiger. Rotter udgør en sundhedsmæssig risiko og forvolder skade for store værdier i samfundet hvert år. Derfor er det vigtigt, at have særlig fokus på at minimere denne stigning eller ligefrem få kurven knækket.
For samtidig at minimere de medfølgende  udgiftsstigningerne, er det ligeledes vigtigt, at kommunen planlægger nye tiltag og tænker innovativt med hensyn til samarbejde og udvikling på området for bekæmpelse og forebyggelse af rotter. Dette gøres f.eks. ved at indlede aktive samarbejder med relevante parter samt at være proaktiv på udvalgte områder, hvor erfaring viser, at rotter tager ophold eller på særligt vanskelige bekæmpelsesområder. Dette afspejler nærværende udkast til handlingsplan, idet den indeholder flere konkrete forslag til indsatser som f.eks:

- at udføre koordinerende og tværgående indsatser på området.

- at forebygge rotter på steder, hvor erfaring viser, at rotter gerne tager ophold, f.eks. havnearealer, vildtfodringspladser, offentlige arealer, udvalgte byområder, fjordområder og lignende steder eller i naboomgivelser hertil.

- at foretage forebyggelse/bekæmpelse i et større område end hvor anmeldelser er, der hvor det vurderes at have en god effekt.

- at få kortlagt forekomsten af rotter i kommunen med henblik på en aktiv forebyggelse og bekæmpelse.

- at have særlig fokus på kommunens offentlige arealer med henblik på forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

- at etablere samarbejde med Mariagerfjord Vand om bekæmpelse af rotter i kloakkerne.

- at søge et smidigt samarbejde med alle parter og dermed opnå den størst mulige effekt på bekæmpelse og forebyggelse af rotter.

Økonomi

Der er i 2021 afsat 3.597.768 kr. til rottebekæmpelse, svarende til 0,1 promille af ejendomsværdien.
Der er afsat midler til særlige indsatser i budgettet. Der er et underskud fra tidligere år på kr. 274.000.

Beslutning

Godkendt.

 

01.05.00-P15-1-19

102. Status for biodiversitetsstrategi

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Vedtagelsen af en strategi for biodiversitet i Mariagerfjord Kommune er blevet udskudt som følge af restriktionerne i forbindelse med Covid 19 og forventes udarbejdet i efteråret 2021.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At udskydelsen af den politiske vedtagelse af strategien tages til efterretning. 

Sagsfremstilling

Byrådet i Mariagerfjord Kommune vedtog i maj 2019 en biodiversitetspolitik for kommunen. Herefter har Fagenheden for Natur og Miljø arbejdet på at udarbejde en strategi for biodiversiteten, der skal beskrive, hvordan politikken omsættes i praksis.

Både i efteråret 2020 og igen i foråret 2021 har fagenheden modtaget mange henvendelser fra særligt borgere, foreninger og kommunale institutioner, der ønsker at få mere viden eller at bidrage aktivt til arbejdet med at skabe mere biodiversitet i kommunen. Der kvitteres for samtlige henvendelser, men i første omgang har indsatsen været koncentreret om at understøtte en række pilotprojekter, som alle er beskrevet på kommunens hjemmeside www.mariagerfjord.dk/biodiversitet.

Pilotprojekterne er også meldt ind som kommunens indspark til Miljøministerens konkurrence om at blive Danmarks VILDESTE Kommune.

I særlige tilfælde, hvor der vurderes at være et ekstra potentiale for at skabe spændende projekter, følges henvendelser op med konkret råd og vejledning om specifikke tiltag og initiativer til fremme af biodiversitet. Dette arbejde opvejes løbende mod den nuværende ressourcesituation i fagenheden, som stadig er kraftigt påvirket af manglende nøglemedarbejder på området.

Et vigtigt element i strategien er at inddrage kommunens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i arbejdet med strategien, så den bliver bredt forankret i kommunen. Som følge af restriktionerne i forbindelse med Covid 19 har det endnu ikke været muligt at have en bred, offentlig proces om strategien. Det er forventningen, at der efter sommerferien igen vil være normale rammer for at mødes med borgerne i større forsamlinger. Derfor vil fagenheden arbejde videre med pilotprojekterne og relevante henvendelser indtil sommerferien, hvorefter den offentlige inddragelse vil ske henover efteråret 2021. Et endeligt udkast til strategi forventes fremlagt politisk i primo 2022.

Beslutning

Taget til efteretning.

 

01.05.15-A00-1-19

103. Orientering om arbejdet med vandredestination

Forventet sagsgang

KF, TM

Anledning

Orientering om arbejdet i Netværk til oplevelser af natur, kultur og turisme i Mariagerfjord.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen i Netværk til oplevelser af natur, kultur og turisme har det seneste år arbejdet med Mariagerfjord som vandredestination. Arbejdet har været vanskeliggjort af forskellige forhold, hvilket har forsinket den oprindelige plan for netværkets første år.

Arbejdsgruppen har derfor i det første år haft fokus på, at etablere en kort rute i Mariager på ca. 5. km.

Der er en række forhold, der gør området omkring Mariager velegnet til pilotprojekt for netværkets vision om Mariagerfjord som vandredestination i særklasse. Det er blandt andet den rige kulturhistorie, diversitet i natur og muligt ruteforløb, mulighed for kobling mellem natur, kultur, turisme- og serviceerhverv og områdets nære placering i forhold til fjorden. Derudover er der et veludviklet stinetværk i og omkring byen at bygge et nyt netværk af stier op omkring. Der er grundlag for en kort rute på ca. 5. km., en rute på 10 km. i og omkring Mariager og en længere rute, der forbinder Mariager med de eksisterende vandreruter ved Kastbjerg Å.

Netværket skal på sigt arbejde med flere og længere ruter i hele Mariagerfjord.

Der er skitseret en fem kilometer rute og i den forbindelse indgået indledende dialog med lodsejere og med byens forskellige aktører. Den borgerinddragelse arbejdsgruppen havde planlagt har desværre ikke været mulig grundet Corona restriktioner, her tænkes specielt muligheden for at holde fysiske møder. Planen er derfor nu, at den korte rute på 5 km. etableres i løbet af de næste par måneder.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

01.05.12-P20-2-19

104. Natur på tværs - mere og vildere natur i Nordjylland

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

De nordjyske kommuner og Business Region North vil fremme etableringen af store sammenhængende naturområder i Nordjylland. Naturområderne skal bidrage til at bremse tabet i biodiversitet samtidigt med, at de vil bidrage til at lagre kulstof, modvirke oversvømmelser, tiltrække nye borgere og turister og fremme undervisning, friluftsliv og sundhed. Naturområderne etableres i samarbejde med både private og offentlige lodsejere og sker på frivillig basis.

Indstilling

Direktøren for Udvalget for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At det godkendes, at Mariagerfjord Kommune indgår som deltager i Natur på tværs af Nordjylland
 2. At det godkendes, at der udarbejdes en fælles projektbeskrivelse til politisk godkendelse i efteråret 2021
 3. At det godkendes, at der efter den politiske godkendelse gennemføres en oplysningskampagne om projektet

Sagsfremstilling

Nordjylland har allerede en fantastisk natur og enestående landskaber, som vi er meget stolte af. De nordjyske kommuner har i flere år i fællesskab præsenteret den nordjyske natur på ’Naturmødet’ i Hirtshals. Det ’Grønne Danmarkskort er ligeledes udarbejdet gennem et samarbejde mellem kommunerne, efter indstilling fra de tværkommunale Naturråd. Naturrådene har anbefalet kommunerne at samarbejdet videreføres i at implementere Det grønne Danmarkskort. Der er således skabt et solidt fælles fundament - både fagligt og organisatorisk.

Tidligere på året har alle de nordjyske kommuner behandlet den fælles nordjyske klimastrategi og Natur på tværs kan ses som en konkret handling i forlængelse af denne strategi. Det fremgår af strategien, at der er store fordele ved at fremme synergierne og skabe sammenhæng på tværs.

Et næste skridt vil være, at skabe en fælles politisk retning i Nordjylland i forhold til at satse på mere og vildere natur. Projektet benævnes ’Natur på tværs af Nordjylland’ og projektet er et samarbejde mellem Business Region North (BRN) og 10 nordjyske kommuner.

’Natur på tværs af Nordjylland’ er målet om at at udpege og udvikle større og vildere natur i Nordjylland. Projektet har fire overordnede sigtelinjer for de nye naturområder:

-        Storhed. Større områder med plads til vild og dynamisk natur.

-        Sammenhængende områder på tværs af kommunegrænser, hvor der er højt til loftet og plads til både den vilde natur og mennesker.

-        Værdiskabende ved ikke bare at levere på natur og biodiversitet, men også på at lagre kulstof og vand i landskabet, tiltrække nye borgere og turister samt danne en spændende ramme for undervisning og et aktivt friluftsliv.

-        Samarbejde både på tværs af kommunegrænser og normale fagskel, men også med de lokale kræfter, der skal lægge jord til de kommende naturområder.

På national og international plan er der stor fokus på at skabe mere plads til vild natur, hvilket blandt andet blev illustreret af den biodiversitetspakke på 880 mio. kr., som blev vedtaget i Danmark før jul. ”Natur på tværs af Nordjylland” er hele regionens bud på, hvordan de nordjyske kommuner og BRN i fællesskab kan blive en aktiv del af dette arbejde. Målet med Natur på Tværs af Nordjylland er således at identificere en række konkrete naturområder i Nordjylland, som har potentiale til at blive store og sammenhængende naturområder, og derefter at arbejde aktivt for at udvikle områderne som vilde naturområder.

Udvælgelse af områderne sker på baggrund af en faglig rapport fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. Den bygger på den nyeste viden om natur og biodiversitet og indeholder en screening af hele Nordjylland i forhold til at udpege områder med størst muligt potentiale for vild natur. Det er planen, at BRN og de nordjyske kommuner på baggrund af rapporten skal søge at starte en række pilotprojekter i de mest værdifulde områder, i tæt samarbejde med borgerne i de relevante områder. Det er en forudsætning for projektets succes, at lodsejere indgår på 100 procent frivillig basis, og at der er en solid lokal forankring og opbakning til projektet.

’Natur på tværs af Nordjylland’ skal ikke kun bremse tabet af biodiversitet ved at afsætte plads til vild og dynamisk natur. Der vil også være en række positive, afledte effekter af store naturområder, som kommer både lokalsamfundet og regionen til gavn.

Udtagning af landbrugsjord til natur vil bidrage til at fremtidssikre landbrugserhvervet ved at kompensere for ophør af dyrkning af arealer, som ikke i dag er rentable. Vild natur er også et effektivt klimaværktøj, både i forhold til lagring af kulstof og tilbageholdelse af mere vand i landskabet, ligesom vild natur kan fjerne uønskede næringsstoffer. Vild natur er endvidere en meget vigtig kulisse for et levende friluftsliv og byder på gode muligheder for både sundhedsfremme og undervisning på alle niveauer. Endelig vil vild natur være et trækplaster i forhold til bosætning og turisme.

Værktøjerne til at skabe plads til vild natur kan være mange, herunder multifunktionel jordfordeling, men det vil afhænge af de lokale forhold i hvert af de enkelte projekter.

Natur på tværs af Nordjylland er godkendt i BRN’s bestyrelse og er nu fremsendt til godkendelse i de 10 kommuners byråd. Sker dette, vil den nedsatte arbejdsgruppe udarbejde en mere konkret projektbeskrivelse, der beskriver, hvordan projektet foldes ud over hele regionen. Herunder vil der blive opstillet en række kriterier for, hvordan områder kan kvalificere til projektet, en tidsplan samt en plan for formidling og kommunikation af projektet. Projektbeskrivelsen skal godkendes i efteråret 2021 af BRN’s bestyrelse og af de enkelte kommuners byråd. Herefter forventes projektet at have formel opstart 1. januar 2022.

Såfremt projektet i foråret 2021 bliver politisk godkendt, vil arbejdsgruppen og BRN’s sekretariat præsentere idéerne og det faglige grundlag bag ’Natur på tværs af Nordjylland’ for offentligheden via en oplysningskampagne. Kampagnen vil tage udgangspunkt i de potentialer og fordele, der er ved at afsætte plads til vild natur. Det vil både være specifikt for den truede biodiversitet, men også generelt for Nordjylland. Kampagnen vil rette sig mod lokale og nationale medier samt de sociale medier.

Økonomi

Natur på tværs af Nordjylland arbejder indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

01.02.15-P16-1-20

105. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 60 - Erhvervsområde ved Benshøj Industrivej i Sdr. Onsild

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

På ejers anmodning har fagenheden Teknik og Byg udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 60 for at tilvejebringe plangrundlaget for udvidelse af erhvervsområdet ved Benshøj Industrivej i Sønder Onsild.

Byrådet skal tage stilling til, om kommuneplantillæg nr. 60 skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til kommuneplantillæg 60 vedtages endeligt uden ændringer.

Inddragelse

Forslag til kommuneplantillæg nr. 60 har været i offentlig høring i otte uger, og der er i løbet af høringsfasen ikke indkommet indsigelser eller kommentarer.

Sagsfremstilling

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet Forslag til kommuneplantillæg nr. 60 for Erhvervsområde ved Benshøj Industrivej i Sønder Onsild.

Området er placeret i udkanten af Sønder Onsild ved det eksisterende erhvervsområde ved Benshøj Industrivej. Området er på tre sider omkranset af det eksisterende erhvervsområde, og tillægget bliver dermed en huludfyldning af det eksisterende erhvervsområde.

Tillægget giver mulighed for etablering af erhverv af samme karakter, som i det eksisterende erhvervsområde dvs. lettere industri-, håndværks- og værkstedsvirksomheder, herunder servicevirksomhed samt kontorvirksomhed.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 60 er en forudsætning for efterfølgende vedtagelse af Forslag til lokalplan 163/2021 og offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. Det område, som Forslag til lokalplan 63/2021 omfatter, er ikke omfattet af/i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplanen, og derfor er det nødvendigt at udarbejde Forslag til kommuneplantillæg nr. 60, så lokalplanforslaget kommer i overensstemmelse med kommuneplanen.

I kommuneplantillægget udvides eksisterende rammeområde ONK.E.2.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

01.02.05-P16-12-20

106. Endelig vedtagelse af Lokalplan 163/2021 - Erhvervsområde ved Benshøj Industrivej i Sdr.

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

På baggrund af ejers anmodning har fagenheden Teknik og Byg udarbejdet forslag til Lokalplan 163/2021 for at tilvejebringe plangrundlaget for udvidelse af erhvervsområdet ved Benshøj Industrivej i Sønder Onsild.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At forslag til Lokalplan 163/2021 for et erhvervsområde ved Benshøj Industrivej i Sdr. Onsild vedtages endeligt.

Inddragelse

Forslag til lokalplan163/2021 har været i offentlig høring i otte uger. Der er i løbet af høringsperioden ikke indkommet indsigelser

Sagsfremstilling

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til lokalplan 163/2020 for Erhvervsområde ved Benshøj Industrivej i Sønder Onsild. Lokalplanforslaget giver virksomheden Svend Møller Hansen Holding A/S mulighed for at etablere yderligere erhverv af samme karakter, som allerede er i området.

Området er placeret i udkanten af Sønder Onsild ved det eksisterende erhvervsområde ved Benshøj Industrivej. Området er på tre sider omkranset af det eksisterende erhvervområde, og tillægget bliver dermed en huludfyldning af eksisterende erhvervsområde. Lokalplanen giver mulighed for etablering af erhverv af samme karakter, som i det eksisterende erhvervsområde dvs. lettere industri-, håndværks- og værkstedsvirksomheder, herunder servicevirksomhed samt kontorvirksomhed.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

01.02.03-P16-1-21

107. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 62 - Erhvervområde ved Skelund Hovedgade

Forventet sagsgang

TM, ØK og BY - høring - TM, ØK og BY

Anledning

Salget af Skelund Skole er betinget af, at der udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg, der ændrer områdets anvendelse fra offentligt område til erhvervsområde.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring i otte uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til Kommuneplantillæg nr. 62 for erhvervsområde ved Skelund Hovedgade sendes i offentlig høring i otte uger. 

Inddragelse

Idet anvendelsen ændres fra offentligt område til erhvervsområde, er der forud for udarbejdelse kommuneplantillæget, afholdt en for-debat efter Planlovens § 23c. I denne forbindelse er der modtaget fire høringssvar (vedlagt), som alle var meget positive overfor projektet og kom med forslag til, hvad bygningerne ville kunne udnyttes til. Høringssvarene findes i dagsordenen for kommuneplantillæg nr. 62.

De ønsker dog en begrænsning af de udendørs støjende aktiviteter af hensyn til naboerne. 

Sagsfremstilling

Salget af Skelund Skole er betinget af, at det udarbejdes et nyt plangrundlag for området, hvor anvendelsen ændres fra offentligt område til erhvervsområde.

Den nye ejer ønsker at lave er erhvervs-fællesskab på 23 lejemål, hvor han ønsker så brede rammer som muligt, for hvilke erhverv der kan være der.

Indhold

Fagenheden har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 62 for at ændre anvendelsen for området fra offentligt område til erhvervsområde. Tillæg nr. 62 udlægger et nyt rammeområde SKE.E.2 - Erhvervsområde hvor der kan være iværksætter virksomheder, lettere håndværks- og værkstedsvirksomheder, kontorer, liberalt erhverv, lager, servicevirksomheder, butikker og webshops, kantine og catering, samt mødelokaler til foreninger.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 62 er en forudsætning for vedtagelsen af Forslag til Lokalplan 165/2021 - Område ved Skelund hovedgade (se senere dagsordenspunkt) og offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. Det område, som forslag til Forslag til Lokalplan 165/2021 omfatter, er ikke omfattet i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplanen, og derfor er det nødvendigt at udarbejde Forslag til kommuneplantillæg nr. 62 således, at lokalplanforslaget kommer i overensstemmelse med kommuneplanen.

Bebyggelsesprocenten for området fastlægges til højst 40 % for den enkelte ejendom. Den maksimale bygningshøjde for området er 10 meter og ny bebyggelse må højst opføres i 2,5 etager.

Kommentarer fra for-debat

Alle indkomne høringssvar var positive og indeholdt forslag til hvad området kan bruges til. De beder os dog begrænse de udendørs støjende aktiviteter af hensyn til naboerne.

Høringssvarene er vedlagt som bilag til dagsordenen.

Anbefalet høringsperiode

Da der er tale om et forslag til kommuneplantillæg, der i henhold til Planlovens bestemmelser har været i to ugers foroffentlighed, skal planforslaget i høring i otte uger.  

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

01.02.05-P16-20-20

108. Forslag til lokalplan 165/2021 for erhvervsområde ved Skelund Hovedgade

Forventet sagsgang

TM, ØK og BY - høring - TM, ØK og BY

Anledning

Salget af Skelund Skole er betinget af, at der udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg, der ændrer områdets anvendelse fra offentligt område til erhvervsområde.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring i otte uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til Lokalplan 165/2021 for erhvervsområde ved Skelund Hovedgade sendes i offentlig høring i otte uger.

Inddragelse

Idet anvendelsen ændres fra offentligt område til erhvervsområde, er der forud for udarbejdelse af det kommuneplantillæg, som er en forusætning for lokalplanen, afholdt en for-debat efter Planlovens § 23c. I denne forbindelse er der modtaget fire høringssvar, som alle var meget positive overfor projektet og kom med forslag til, hvad bygningerne ville kunne udnyttes til. Høringssvarene findes i dagsordenen for kommuneplantillæg nr. 62.

De ønsker dog en begrænsning af de udendørs støjende aktiviteter af hensyn til naboerne.

Sagsfremstilling

Salget af Skelund Skole er betinget af, at det udarbejdes et nyt plangrundlag for området, hvor anvendelsen ændres fra offentligt område til erhvervsområde.

Den nye ejer ønsker at lave er erhvervs-fællesskab på 23 lejemål, hvor han ønsker så brede rammer som muligt, for hvilke erhverv der kan være der.

Indhold

Lokalplanens formål er at give mulighed for erhverv i form af iværksættervirksomheder, lettere håndværks- og værkstedsvirksomheder, kontorer, liberalt erhverv, lager, servicevirksomheder, butikker og webshops, kantine og catering, samt mødelokaler til foreninger.

Områdets anvendelse begrænses af, at det ligger centralt i Skelund by med boliger som naboer, så der må ikke støjes mere i området, end der må i et almindeligt boligområde.

Den nye ejer ønsker at indrette sig i den eksisterende bebyggelse, men planen tager også højde for, at der kan bygges nyt.

Kommunen og museet har vurderet bygninger og de er ikke bevaringsværdige, hvorfor lokalplanen ikke indeholder bevaringsbestemmelser.

Kommuneplantillæg

Fagenheden har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 62 for at ændre anvendelsen for området fra offentligt område til erhvervsområde.

Fagenheden vurderer, at lokalplanforsag 165/2021, med tillæg nr. 62, er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.

Anbefalet høringsperiode

Fagenheden anbefaler en høringsperiode på otte uger. Forslaget vil dermed følge høringsperioden for forslaget til det tilhørende forsalg til kommuneplantilæg nr. 62, der i henhold til planloven skal være i offentlig høring i otte uger.  

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

01.03.03-P19-23-21

109. Ny lagerhal på Valsgaardvej 10, 9500 Hobro

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Schnoor Ejendomme ApS (Schnoor Plast) ved Valsgård har søgt om tilladelse til at opføre en ny lagerhal på Valsgaardvej 10, 9500 Hobro.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om der skal gives landzonetilladelse til det søgte byggeri. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At der tages stilling til, om der skal gives landzonetilladelse til den nye lagerhal.
 

Sagsfremstilling

Projektet

Schnoor Ejendomme ApS har søgt om tilladelse til at bygge en ny lager- og produktionshal på 964 m² på Valsgaardvej 10. De har ligeledes søgt om lovliggørelse af en 33 m² slusebygning, der er bygget til den eksisterende produktionsbygning.

Ejendommen ligger i landzone og virksomheden har i 1994 etableret sig på adressen i de gamle landbrugsbygninger. Virksomheden har i dag erhvervsbygninger med et samlet bruttoetageareal på 3.072 m², jf. BBR, og efter udvidelsen vil det samlede areal for erhvervsbygningerne stige til 4.069 m².

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede i 2014 at meddele landzonetilladelse til en produktionshal på 1220 m², og det er denne bygning, som virksomheden nu ønsker at udvide med i alt 997 m² (964 m² hal og 33 m² slusebygning). Derudover er der i 2018 givet landzonetilladelse til en telthal på 288 m² og en udendørs oplagsplads på 600 m² til opbevaring af færdige produkter.

Den søgte lager- og produktionshal er således en væsentlig udvidelse af virksomheden i forhold til den oprindelige bygningsmasse og virksomhed, der har været på ejendommen.

Den nye hal får samme bygningshøjde som den eksisterende lager- og produktionshal, som er 8 m. Vi vurderer at den samlede bygningsmasse vil fremtræde markant i landskabet, når den eksisterende bygning er udvidet med den søgte tilbygning, jf. bilag 2.

Ved udvidelsen forventer virksomheden ikke en yderligere varetransport til og fra ejendommen, men der forventes en stigning i antallet af kørslerne fra personalet, da virksomheden forventer en stigning i antallet af ansatte med 5-10.

Planloven

Planloven bestemmer, at landzonen skal anvendes til landbrug og skovbrug og dermed søges friholdt for spredt bebyggelse herunder erhvervsbyggeri. Den ansøgte udvidelse er i strid med Planlovens intentioner og retspraksis på området.

Planloven giver mulighed for, at eksisterende overflødiggjorte bygninger kan udnyttes til erhvervsformål, så nye virksomheder kan udnytte de potentialer, der er i disse bygninger til at opstarte deres erhverv. Derudover giver loven mulighed for, at mindre virksomheder, der er etableret i sådanne eksisterende bygninger, kan udvide op til 500 m² uden landzonetilladelse.

Siden opførelsen af den eksisterende lager- og produktionshal er antallet af virksomhedens faste arbejdspladser tredoblet, så de i dag har 25 ansatte. Efter opførelsen af den søgte hal forventer virksomheden at udvide antallet af faste ansatte med 5-10.

Planloven er i 2017 ændret sådan, at den ikke længere stiller krav om, at antallet af ansatte i en mindre virksomhed ikke må ovestige 5. Det er dog Fagenheden Teknik og Bygs vurdering, at den udvikling, der har været hos virksomheden og som måske kan forventes at fortsætte, viser en virksomhed i fortsat udvikling og som bør placeres i et planlagt erhvervsområde. Hvis der gives landzonetilladelse til den nye hal/udvidelse, så vil de omfattende investeringer måske give virksomheden en forventning om senere at kunne udvide igen.

Lokalplan

Fagenheden har i 2014 i forbindelse med sagsbehandlingen af den eksisterende produktionshal forespurgt Miljøministeriet om muligheden for at sikre udvidelsen af Schnoor Plast gennem en lokalplan. Ministeriet oplyste dengang, at kommunen i så fald ville kunne forvente et veto mod lokalplanen, da den vil stride mod planlovens overordnede hensyn om at undgå spredt bebyggelse og byfunktioner i det åbne land.

Da planloven ikke har ændret sig på dette område, vil der fortsat være betydelig risiko for, at ministeriet vil nedlægge veto mod udarbejdelsen af en lokalplan for ejendommen.

Kommuneplanen

Ifølge Kommuneplanen ligger ejendommen i et område med jordbrugsmæssige interesser. Ejendommen ligger også i kystnærhedszonen. Det er Fagenhedens vurdering, at byggeriet ikke væsentligt påvirker de interesser, som Kommuneplanen varetager i disse områder.

Naboorientering

Fagenheden har sendt projektet i naboorientering, og der er ikke indkommet indsigelser fra naboerne.

Fagenhedens anbefaling

Da den ansøgte udvidelse er i strid med både Planlovens intentioner og den retspraksis, der er på området, kan fagenheden anbefale, at der ikke meddeles landzonetilladelse.

Beslutning

Udvalget besluttede, at der skal meddeles landzonetilladelse, idet det vurderes at den ønskede udvidelse er erhvervsmæssig afgørende og idet udvalget ikke vurderer udvidelsen vil medføre gene for omgivelserne.

 

01.02.05-P15-27-20

110. Boligprojekt på Havnevej 13, Hadsund - Forhåndsvurdering af dispensationer fra lokalplan

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har modtaget et skitseprojekt for et etageboligprojekt på Havnevej 13 i Hadsund. Projektet forudsætter dispensation fra to bestemmelser i Lokalplan 61/2014 - Hadsund Havn vest.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om det principielt er indstillet på meddele disse dipensationer.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Byg indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At der indledes en sagsbehandling med henblik på at meddele dispensationer til følgende forhold:
 

 • Bebyggelse i fire etager må opføres i højest i kote 16,8 m/DVR903 (jf. § 5.1)
 • Udvendige bygningssider må udføres i teglsten i stedet for i træ eller med markante bygningsdele udført i træ (jf. § 6.4)

 

Sagsfremstilling

Udvalget for Teknik og Byg har tidligere behandlet et skitseprojekt for byggeriet på Havnevej 13 i Hadsund. I den forbindelse skulle udvalget tage stilling til, om projektet kunne danne grundlag for en videre dialog om byggeriets omfang og udformning. I den forbindelse besluttede udvalget at fastholde lokalplanens bestemmelser (vedlagt).

Fagenheden Teknik og Byg har modtaget en ny projektskitse for et etageboligprojekt på Havnevej 13 i Hadsund (vedlagt). Projektet er fremsendt af arkitekt Leif Høgh og er blevet tilrettet i dialog med fagenheden.

Projektet

Området er omfattet af Lokalplan 61/2014 - Hadsund Havn -vest. Projektet er beliggende i delområde A, hvor der kan etableres liberalt erhverv, hotel, reataurant/café og boliger i form af tæt-lav boligbebyggelse og etageboligbebyggelse.

Projektet omfatter 18 boliger i tre og fire etager samt et fælleshus på ca. 55 m2 med tilhørende fælles tagterrasse på ca. 60 m2. Hertil kommer depotrum på ca. 110 m2. Der er desuden udlagt 10 p-pladser på egen grund. De resterende p-pladser tilvejebringes dels gennem salg af en del af vejarealet på Havnevej og dels ved etablering og salg af offentlige tilgængelige parkeringsfonds-pladser på Havnevej.

Fagenhedens generelle bemærkninger

Det er fagenhedens vurdering, at projektet generelt lever op til lokalplanens intentioner, og fagenheden kan dermed generelt anbefale projektet.

Dispensationer

Fagenheden har gennemgået projektet med henblik på at afklare, om det overholder lokalplanens bestemmelser. På baggrund af gennemgangen kan det konstateres, at projektet forudsætter dispensationer til følgende forhold:

 • Bebyggelse i fire etager må opføres i højest i kote 16,8 m/DVR903 (jf. § 5.1)
 • Udvendige bygningssider må udføres i teglsten i stedet for i træ eller med markante bygningsdele udført i træ (jf. § 6.4). Dog på betingelse af, at der opnås enighed med fagenh.een om en teglsten,der dels farvemæssigt er afstemt med nabobyggeriet på Havnevej 17 og dels fremstår med en "varm" farve.

 

I det følgende beskrives dispensationerne nærmere efterfulgt at fagenhedens kommentarer.

Bebyggelse i fire etager

Bebyggelse inden for byggefelt A må højst opføres i 3 etager i kote 15,1 m/DVR903. Dog kan bebyggelse opføres i op til 4 etager, hvis det følger princippet om at bygge terrasserende jf. kap. 3.5 i redegørelsen.

Projektet overholder lokalplanens bestemmelser om tre etager med en højde, der ikke overskrider kote 15,1 m/DVR903. Dette svarer ifølge lokalplanen til en højde på ca. 14 meter over terræn.

Projektet overholder efter fagenhedens vurdering ligeledes lokalplanens bestemmelser om terrassering for den del af projektet som omfatter fire etager, men denne del af bebyggelsen kommer op i kote 16,80. Altså 1,70 meter højere end byggeriet i tre etager.

Desværre har lokalplanen ikke angivet en makismal højde for byggeri i fire etager. Da naboer og andre parter således ikke har haft mulighed for at vurdere byggeriets omfang i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget, er det fagenhedens vurdering, at fastsættelsen af højden på de fire etager, skal behandles som en dispensationssag, hvori der indgår en høring af naboer m.v.

Fagenhedens kommentarer

Det er fagenhedens vurdering, at højden på de 4 etager ikke vil virke markant i forhold til højden på de tre etager. Byggeriet vil altså fremstå visuelt harmonisk.

Desuden er det fagenhedens vurdering, at ekstrahøjden på de 1,70 meter ikke vil få væsentlige konsekvenser for udsigten for de bagvedliggende bebyggelser. Denne vurdering er dog baseret på en vurdering fra gadeplan, og evt. udsigtsforhold vil sandsynligvis blive belyst i forbindelse med den partshøring, som skal foretages i forbindelse med dispensationen.

Fagenheden anbefaler, at der meddeles dispensation dog med forbehold for resultatet af en partshøring.

Facademateriale

Ejer ønsker af vedligeholdelseshensyn at opføre bebyggelsen i teglsten i stedet for træ eller med markante bygningsdele i træ.

Dette er i strid med lokalplanens § 6.4.

Fagenhedens kommentarer

Bestemmelsen er indført i lokalplanen for at give bebyggelsen et maritimt præg, der referer til nabobygningen på Havnen 11 (TripTrap-bygningen). Den anden nabobygning på Havnen 17 er imidlertid opført i teglsten.

Det er fagenhedens vurdering, at såfremt der anvendes en teglsten, der farvemæssigt er afstemt med byggeriet på Havnevej 17, og samitidig fremstår i en ”varm” farve, vil byggeriet arkitektonisk passe ind i området., selv om bebyggelsen ikke opnår det maritime præg.

Fagenheden anbefaler at der meddeles dispensation.

Beslutning

Et flertal i udvalget godkendte som indstillet.

For stemte Per Kragelund (V), Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), Niels Erik Poulsen (V), Jens Riise Dalgaard (A), Jørgen Hammer Sørensen (O) og Niels Peter Christoffersen (A).

Imod stemte Peter Muhl (A) idet han ikke ønskede at godkende et byggeri højere end nabobygningen.

 

01.02.05-P25-31-21

111. Alment boligprojekt på Kirketerp, Hobro - Forhåndsvurdering af dispensationer

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har modtaget en projektskitse for et boligprojekt for almene boliger (Lejerbo) på etape 1 på Kirketerp i Hobro.

Projektet forudsætter, at der meddeles en række dispensationer, og Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om det principielt er indstillet på meddele disse dipensationer.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Byg indstiller til Udvalget for Teknik og Byg:

 1. At der indledes en sagsbehandling med henblik på at meddele dispensationer til følgende forhold:
 

 • Overskridelse af delområdegrænsen således, at vejudlægget i delområde 5 inddrages i delområde 1 (jf. § 2.3)
 • Udvidelse af byggeretten, så der kan opføres ca. 200 kvm udover de tilladte 2.500 m2 for delområde 1 (jf. § 5.1)
 • Opførelse af en støjskærm som afbødende foranstaltning i stedet for en støjvold (jf. § 3.5)
 • Fælles friarealer placeres ikke i tilknytning til vejadgang (jf. § 11.2)

Sagsfremstilling

Fagenheden Teknik og Byg har modtaget en projektskitse for et alment boligprojekt i delområde 1 i udviklingsområdet Kirketerp i Hobro (vedlagt). Projektet er fremsendt af ATRA Arkitekter på vegne af Lejerbo og er blevet tilrettet i dialog med fagenheden.

Området er omfattet af Lokalplan 115/2017 - Blandet byområde ved Kirketerp i Hobro (vedlagt), hvor området er udlagt til tæt lav-boliger i form af rækkehuse.

Projektet

Projekt omfatter 30 boliger i én og to etager samt et fælleshus - samlet etageareal på ca. 2.700 m2. Hertil kommer depotrum på ca. 250 m2. Der er desuden udlagt 45 p-pladser.

I områdets sydvestlige skel, er der udlagt et areal til en evt. støjdæmpende foranstaltning.

Fagenhedens generelle bemærkninger

Det er fagenhedens vurdering, at projektet generelt lever op til lokalplanens intentioner, og fagenheden kan dermed generelt anbefale projektet.

Dispensationer

Fagenheden har gennemgået projektet med henblik på at afklare om det overholder lokalplanens bestemmelser. På baggrund af gennemgangen kan det konstateres, at projektet forudsætter dispensationer til følgende forhold:

 • Overskridelse af delområdegrænsen, så vejudlægget i delområde 5 inddrages til bebyggelsen i delområde 1 (jf. § 2.3)
 • Udvidelse af byggeretten, så der kan opføres ca. 200 m2 udover det der er tilladt for delområde 1 (jf. § 5.1)
 • Opførelse af en støjskærm som afbødende foranstaltning i stedet for en støjvold (jf. § 3.5)
 • Fælles friarealer placeres ikke i tilknytning til vejadgang (jf. § 11.2)

 

I det følgende beskrives dispensationerne nærmere efterfulgt at fagenhedens kommentarer.

Overskridelse af delområdegrænsen 

For at få plads til bebyggelsen, skabe attraktive gårdrum og stier samt udlægge areal til en støjdæmpende foranstaltning, har ansøger fundet det nødvendigt at inddrage en del af det udlagte erhvervsområde mod sydvest (delområde 5). Der er tale om et areal i ca. 12 meters bredde lang hele delområde 1's sydvestlige skel. Arealet svarer til det areal, som er udlagt til vejadgang i delområde 5. Vejadgangen i delområde 5 skal således flyttes tilsvarende 12 meter længere mod sydvest.

Dette forhold er i strid med lokalplanens § 2.3, der opdeler lokalplanområdet i delområder med forskellig anvendelser.

Fagenhedens kommentarer

Det er fagenhedens vurdering, at selv om dispensationen berører lokalplanens anvendelsesbestemmelser og dermed ikke nødvendigvis er omfattet af dispensationskompetencen i planloven, er den ikke i strid med de grundlæggende principper i lokalplanen. Desuden vurderer fagenheden, at indskrænkningen af delområde 5 er af et så begrænset omfang, at delområde 5 forsat vil have et omfang og en udformning, der gør den egnet til den erhvervsanvendelse, som lokalplanen foreskriver.

Fagenheden kan - med forbehold for usikkerhed om kommunens dispensationskompetence - anbefale dispensationen.

Udvidelse af byggeretten

Af hensyn til økonomien i projektet har ansøger behov for at overskride lokalplanens bestemmelse om, at der maksimalt må opføres 2.500 etagekvadratmeter i delområde 1. Overskridelsen er på ca. 200 m2.

Dette er i strid med lokalplanens § 5.1, der fastlægger et maksimal boligetageareal for delområde 1 på 2.500 m2.

Fagenhedens kommentarer

Det er fagenhedens vurdering af overskridelsen på knap 10% er af underordnet betydning i forhold til lokalplanens intentioner om at sikre en vis åbenhed i området. Baggrunden for denne vurdering er at der opføres færre antal etagekvadratmeter til carporte, servicebygninger, skure eller garager - 300 m2 af de 600 m2, som lokalplanen tillader. Desuden udvides delområdet som ovenfor nævnt med ca. 2.000 m2 som følge af inddragelsen af en del af delområde 5.

Fagenheden kan på det grundlag anbefale dispensationen

Opførelse af støjskærm i stedet for støjvold

I lokalplanens redegørelse, afsnit 4.6 om støj fremgår det, at skal lave en støjberegning, som dokumenterer, at bebyggelsen kan overholde de vejledende støjgrænser for støj fra virksomheder der etableres i delområde 5. En støjberegning vil sandsynligvis medføre et krav om etablering af en støjvold, hvilket der i lokalplanen er sikret areal til.

På grund af behovet for flere etagekvadratmeter samt hensynet til at sikre en vis åbenheden i bebyggelsen er projektet som nævnt presset arealmæssigt. Projektet forudsætter derfor, at der kan etableres en støjskærm i stedet for en mere arealkrævende støjvold.

Forholdet er i strid med lokalplanens § 3.5, der fastlægger, at støjdæmpningen skal ske ved en beplantet støjvold.

Fagenhedens kommentarer

Det er fagenhedens vurdering, at dispensationen ikke er i strid med de grundlæggende principper i lokalplanen. Såfremt en evt. dispensation bliver betinget af krav til en æstetisk acceptabel løsning - f.eks. en begrønnet væg - vurderer fagenheden, at dispensationen ikke vil få visuelle eller funktionelle uheldige konsekvenser.

Fagenheden kan på det grundlag anbefale dispensationen.

Fælles friarealer placeres ikke i tilknytning til vejadgang

I henhold til lokalplanen skal de fælles friarealer ligge i tilknytning til adgangsvejene og stierne. Fællesarealerne ligger i tilknytning til stierne, men da adgangsvejen og p-pladserne til området er placeret samlet udenfor bebyggelsen, opfylder projektet ikke betingelsen om at ligge i tilknytning til adgangsvejen.

Forholdet er i strid med lokalplanens § 11.2.

Fagenhedens kommentarer

Dette kræver dispensation, som vurderes at kunne meddeles, da det ikke strider mod principperne i planen. Fagenheden vuderer, at det også kan være en kvalitet, at biltrafikken holdes i afstand af boligerne.

Fagenheden kan på det grundlag anbefale dispensationen.

Beslutning

Godkendt.

 

05.01.02-G01-3-14

112. Ombygning af rundkørsel ved Landsbyen Kirketerp, Aalborgvej/Ndr. Ringvej - Hobro nord

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

I forbindelse med privat byudvikling ved Landsbyen Kirketerp i det nordlige Hobro har fagenheden Teknik og Byg udarbejdet projekt for etablering af et 5. ben i den eksisterende 4-benede rundkørsel beliggende ved Nordre Ringvej/Ny Hadsundvej. Af hensyn til den øgede trafikale belastning nu og fremover udvides rundkørslen samtidig fra et til to spor med cykelsti rundt.

Byrådet anmodes om at godkende projektet, de nødvendige arealerhvevelser og meddele bevilling.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At projektet for rundkørslens udvidelse og etablering af et 5. ben godkendes
 2. At der bevilges 6,0 mio. kr. til projektering, arealerhvervelser og anlæggelse
 3. At bevillingen finansieres af privat vejbidrag på 3,0 mio. kr. og 3,0 mio. kr. fra kassen
 4. At fagenheden bemyndiges til at igansætte ekspropriation til arealerhvervelse, hvis ikke der kan indgås frivillige aftaler
 5. At fagenheden bemyndiges til at ansætte lavestbydende entreprenør

Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere godkendt, at der kan etableres et 5. ben i rundkørslen ved Nordre Ringvej/Ny Aalborgvej i Hobros nordlige udkant i forbindelse med en privat byudvikling i området (Landsbyen Kirketerp). Projektet er samlet set estimeret til 6,0 mio. kr. Forudsætningen er dels, at rundkørslen indrettes, så den kan tage den ekstra trafikmængde og forberedes for en øget trafikudvikling, og dels at den private bygherre medfinansierer projektet med 3,0 mio. kr.

  

På Nordre Ringvej har der været en markant udvikling i trafikken siden 2001, med en årlig vækst svarende til knap 2% pr. år. Der foreligger ingen tællinger, som kan vise væksten på Ny Hadsundvej og Aalborgvej, men også her, må der forventes at have været vækst. Det vurderes derfor at være sandsynligt, at rundkørslen ved Nordre Ringvej / Ny Hadsundvej fremadrettet skal afvikle en stigende trafik – trafik der dels knytter sig til generel trafikvækst (for eksempel på grund af øget pendling) og dels trafik, der knytter sig til den planlagte byvækst i Hobro. Ved en vækst i trafikken på 15% for alle ben – det vil over 10 år svare til en årlig vækst på 1,4% pr. år – vil det nå en situation, hvor belastningsgraden på Aalborgvej nærmer sig 0,9 og hvor det vil være nødvendigt at overveje krydsets fremtidige udformning.

Det vurderes, at den løsning som vil afvikle den fremtidige trafik mest hensigtsmæssigt, vil være at udbygge rundkørslen til en 2-sporet rundkørsel med et 5. ben ind mod byudviklingen ved Landsbyen Kirketerp, hvor det er skønnet, at byudviklingsområdet til Kirketerp vil øge belastningen på rundkørslen med ca. 1.000 køretøjer pr. døgn.

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet indledende projektoverslag for ombygning af eksisterende rundkørsel til en 2-sporet løsning med et 5. ben mod den nye udstykning, Landsbyen Kirketerp. Det nye ben anlægges som vist på skitseprojektet. Det gulfarvede areal (215 m2) skal erhverves til selve rundkørslens vejareal, mens det blåfarvede areal skal overdrages som privat fællesvej efter projektets færdiggørelse med det 5. ben. Der skal også erhverves mindre arealer ved Politistationen (4,5 m2) og ved Cemtec (68 m2). Arealerne er foreløbige og konkretiseres ved endelig opmåling efter gennemførelsen.

Arealererhvervelse/arealoverførsel og midlertidig rådighed under anlægsperiode for det 5. ben forudsættes at ske vederlagsfrit for Mariagerfjord kommune. I projekteringen vil der blive taget stilling til, om erhvervelse af jord fra Politistationen og Cemtec kan ske efter frivillig aftale eller ved ekspropriation.

Projektets anlægsfase vil kunne gennemføres på ca. 4 måneder.

Den samlede projektsum forventes at være 6,0 mio. kr. Heraf finaniseres 3,0 mio. kr. fra privat vejbidrag fra Lejerbo, som planlægger opførelse af støttet boligbyggeri i den private byudvikling. Der er indgået aftale med Lejerbo om vejbidraget under forudsætning af, at kommunen kan godkende boligprojektets Skema B. Ombygning af rundkørslen og det 5. ben gennemføres først, når forudsætningen for det private vejbidrag er på plads.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

05.04.06-G00-2-19

113. Stiforbindelse mellem Mølhøjparken og Løgstørvej - Arealerhvervelser

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

Udvalget for Teknik og Miljø har 8. marts 2021 besluttet, at linjeføringen for stiforbindelse mellem Mølhøjparken og Løgstørvej ændres og lægges mod vest, så den undgår gravhøjes beskyttelseszoner og krydser Løgstørvej ud for eksisterende skolesti vest for idrætshal og skole.

Der er tidligere frigivet 3,015 mio. kr. til realisering af stiforslag 1. Der er usikkerhed om et revideret anlægsoverslag inkl. rådgivning for en vestlig linjeføring, men det skal påregnes at blive dyrere.

Byrådet anmodes om godkendelse af projektet trods økonomisk anlægsusikkerhed, af igangsætning af de nødvendige arealerhvervelser og midlertidige arbejdsarealer, samt at proceduren for ekspropriation igangsættes for den nye linjeføring.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At eventuelt behov for tillægsbevilling afventer licitationsresultatet og i givet fald finansieres af eksisterende anlægsbevilling Cykelstier (Trafikplan) 2021.
 2. At tidligere godkendelse af igangsætning af nødvendige arealerhvervelser for tidligere sti 1 aflyses.
 3. At de nødvendige arealerhvervelser og midlertidige arbejdsarealer for ny vestlig linjeføring godkendes.
 4. At proceduren for ekspropriation igangsættes.

Sagsfremstilling

Den tidligere valgte linjeføring, sti 1, kræver dispensation for fortidsmindebeskyttelseszoner for tre gravhøje. Fagenheden Natur og Miljø har været i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, som er afvisende over for dispensation og henviser til et andet afslag, der minder om nærværende projekt. Der har i de tidligere afgørelser været lagt vægt på ikke at sektionere et "gravhøjskompleks", hvilket denne linjeføring vil medføre. Under hensyntagen til præcedens, vurderer fagenheden Natur og Miljø, at der ikke er stor sandsynlighed for, at der kan vindes en evt. sag i klagenævnet. Udvalget for Teknik og Miljø har d. 8. marts 2021 besluttet, at linjeføringen lægges mod vest, så den undgår gravhøjes beskyttelseszoner og krydser Løgstørvej ud for eksisterende skolesti vest for idrætshal og skole.

Der er tidligere frigivet 3,015 mio. kr. til realisering af stiforslag 1. Ændringen til en mere vestlig stiforbindelse med ca. 370 meter længere sti og en krydsningshelle på Løgstørvej medfører et revideret anlægsoverslag, som med allerede forbrugte midler og fremadrettet rådgivning forventes at blive dyrere.

Byrådet har d. 26. november 2020 godkendt nødvendige arealerhvervelser og midlertidige arbejdsarealer for tidligere stiforslag 1. En ændring til en mere vestlig linjeføring, medfører at den godkendelse skal aflyses.

En gennemførelse af projektet med vestlig linjeføring kræver arealerhvervelse og midlertidige arbejdsarealer fra følgende matrikler: Matr.nr. 20al, Hørby By, Hørby, Matr.nr. 157b Hobro Markjorder, Matr.nr. 20a Hørby By, Hørby, Matr.nr. 17a, Hørby By, Hørby, Matr.nr. 11a, Hørby By, Hørby og Matr.nr. 13n Hørby By, Hørby. Samlet ekspropriationsareal: ca. 6.500 m2, hvoraf ca. 4.000 m2 er ejet af Mariagerfjord Kommune. Samlet midlertidige arbejdsarealer: ca. 4500 m2. Udgifter i forbindelse med arealerhvervelse er indeholdt i det reviderede anlægsoverslag.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

14.00.04-G01-1-21

114. Nordjyllands Beredskab - Ny betalingsmodel

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Nordjyllands Beredskab fremsender forslag til ny mellemkommunal betalingsmodel for Nordjyllands Beredskab til godkendelse i alle de Nordjyske kommunalbestyrelser.

Byrådet anmodes om godkendelse af forslaget til ny betalingsmodel for Nordjyllands Beredskab.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At den nye betalingsmodel for Nordjyllands Beredskab godkendes med udmøntning fra 1. januar 2022. 

Sagsfremstilling

Den nuværende betalingsmodel for Nordjyllands Beredskab blev godkendt i maj 2019 med en gensidig forståelse af, at der skulle indgås ny aftale, baseret på befolkningstal, fra det tidspunkt, hvor en udligningsreform var gennemført.

Bestyrelsen besluttede på et ekstraordinært møde i juni 2020, at betalingsmodellen skulle revideres med henblik på en model, der kunne implementeres fra1. januar 2022.

Kommunaldirektørkredsen blev anmodet om sammen med Nordjyllands Beredskab at udarbejde et oplæg til fremtidig betalingsmodel med henblik på godkendelse i marts 2021 for implementering fra 2022.

Kommunaldirektørerne anbefalede til bestyrelsen på mødet den 16. marts 2021 en etape opdelt indfasningsmodel, der indebar følgende:

 • Pr. 1. januar 2022 tages 1. skridt mod en 60% udligning – befolkningstal 2016
 • Pr. 1. januar 2024 udgør betalingen 80% udligning – befolkningstal 2016
 • Pr. 1. januar 2026 tages sidste skridt til en ren befolkningstalsmodel, baseret på aktuelt befolkningstal januar 2026.

 

En konsekvensoversigt for de enkelte kommuner fremgår nedenfor (2026 er beregnet ud fra samme befolkningstal som i 2016, da det fremtidige befolkningstal ikke er kendt). Nedenfor også indsat en oversigt over kommunernes fremtidige betaling i perioden frem til 2026.

Bestyrelsen godkendte på mødet 16. marts 2021 kommunaldirektørernes anbefalede model med indfasning i perioden 1. januar 2022 til 1. januar 2026.

Vedtægternes bilag 4.5 er tilpasset med den nye betalingsmodel og fremsendes således til behandling i de 11 kommuner efter aftale med Bestyrelsen.Med den nye betalingsmodel indfrier Nordjyllands Beredskab endelig den forudsætning, som ligger til grund for selskabets dannelse; at bidraget fra alle borgere i Nordjylland principielt skal være ens. Ved selskabets dannelse accepterede alle kommunalbestyrelserne dog en overgangsordning, hvor selskabsøkonomien blev baseret på de enkelte kommuners tidligere budgetter. Overgangsordningen har dog trukket ud og hele tiden været til ugunst for Mariagerfjord kommune, som på den måde har betalt for meget alle årene, men fra 2026 indrettes betalingsmodellen efter de oprindeligt vedtagne principper.  

 

Af Nordjyllands Beredskabs vedtægter punkt 4.7 fremgår at ændringer i omkostningsfordelingsnøglen for selskabet kræver godkendelse af alle 11 byråd/kommunalbestyrelser og Statsforvaltningen (nu Ankestyrelsen).

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

00.32.00-S00-13-21

115. Økonomivurdering pr. 31.03.2021

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

I henhold til Mariagerfjord Kommunes økonomistyringsprincipper 2018-2022 skal der for de enkelte fagudvalg aflægges Økonomivurdering pr. 31. marts 2021 til endelig godkendelse i Byrådet 27. maj 2021.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet tager den aktuelle økonomivurdering til efterretning.

2. At økonomien følges tæt frem mod næste Økonomivurdering pr. 30. september 2021.

3. At der gives en negativ tillægsbevilling på 2,5 mio. kr., som tillægges kassebeholdningen. 

Sagsfremstilling

Økonomi, Analyse og Udbud har i samarbejde med fagchefer og fagenheder udarbejdet Økonomivurdering for Teknik og Miljø pr. 31. marts 2021.

Økonomivurderingen pr. 31. marts 2021 for Teknik og Miljø giver anledning til budgetmæssige ændringer, idet overskuddet på Renovationsområdet nulstilles med 2.500 t.kr., som bruges til afdrag på områdets gæld til kommunen.

Derudover følges følgende områder tæt frem mod næste økonomivurdering pr. 30. september 2021:

Der forventes et merforbrug på Beredskabsområdet til dækning af abonnementsbetaling til Nordjyllands Beredskab.

Budgettet for vejafvandingsbidrag er fortsat under pres som følge af ekstraordinær store opgørelser fra Mariagerfjord Vand A/S.

Budgettet for underføringer, afvandingsledninger og brønde er udfordret som følge af større udgifter til reparation og vedligeholdelse.

Et fortsat stigende antal anmeldelser vedr. rottebekæmpelse udfordrer budgettet i årene fremover.

Tillægsbevillingsbehov:

Der søges om en negativ tillægsbevilling på renovationsområdet på 2.500 t.kr.

I vedlagte bilag findes en mere detaljeret gennemgang af områderne.

Ud over økonomivurderingen er der vedhæftet et notat, som overordnet beskriver de områder, hvor der forventes ekstraordinære udgifter som følge af Covid-19 situationen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

00.01.00-G01-56-17

116. Orienteringssager

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Generel orientering til udvalget.

Indstilling

Direktør for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At orienteringen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling

1. Licitation på Brotorv (LH) 

2. Sti ved Hadsund Fiskerihavn (JU)

3. Klage over afgørelse fra Region Nordjylland.(JU)

4. Badevandsanalyser 2020 (JU)

5. Personale situationen på Landbrugsgodkendelses siden (JU)

6. Dialog med det lokale erhvervsliv og Dansk Byggeri Region Nordjylland om markedssituationen for fremrykkede investeringer (LH)

Beslutning

 

Der var orientering om:

 • Sti ved Hadsund Fiskerihavn, hvor der er foretaget en række alternative overvejelser om muligheder for at forbedre tilgængeligheden. Der arbejdes videre med en konkret løsning, som søges finansieret af puljen, som blev etableret i forbindelse med vedtagelse af budget 2021-24.
 • Klage over afgørelse fra Region Nordjylland vedr. afslag omkring jorddeponi.
 • Badevandsanalyser 2020, som betyder at både Haslevgaard Strand og strækningen ved Mariager lystbådehavn/sandstrandsområdet er positivt opgraderet til h.h.v. 3-stjernet (excellent/udemærket) og 2-stjernet (god).
 • Personalesitutationen på området for landbrugsgodkendelser, hvor der indhentes hjælp fra nabokommune og ekstern konsulent.
 • Licitation på Brotorv P-plads og klimasikring.
 • Dialog med det lokale erhvervsliv og Dansk Byggeri Region Nordjylland om markedssituationen for fremrykkede investeringer
 • Status for dialog omkring mulige vejadgange for evt. udstykning "Levefællesskabet" i Arden.
 • Politisk henvendelse vedr. fodgængerovergang ved Mariager Skole.
 • Mindre anlægs/anskaffelsesønsker, som udvalget godkender finansieres af kontoen for mindre anlægsprojekter.

 

Taget til orientering og efterretning.

 

00.01.00-G01-56-17

117. Eventuelt

Beslutning

Der var kort drøftelse af råge-problemer i Hadsund.

 

Lukkede dagsordenspunkter

01.11.22-P19-1-21

118. Ansøgning om nedrivningsstøttte

Beslutning

Godkendt.

 

01.11.24-P19-8-21

119. Ansøgning om nedrivningsstøtte

Beslutning

Godkendt.

 

01.11.34-P19-9-21

120. Kondemnering af bolig

Beslutning

Godkendt.

 

01.11.22-P19-2-21

121. Ansøgning om nedrivningsstøtte

Beslutning

Godkendt.

 

01.11.22-P19-3-21

122. Ansøgning om nedrivningsstøtte

Beslutning

Godkendt.

 

01.11.24-P19-9-21

123. Ansøgning om nedrivningsstøtte

Beslutning

Godkendt.

 

85.02.02-G01-5-17

124.

Beslutning

Mødet sluttede kl. 18.00