Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 5. januar 2021 kl. 15:30 i WebEx
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-1-17

1. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

KF

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Per Laursen (V)

 

00.01.00-P22-1-20

2. Udkast til opdateret Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Udvalget for Kultur og Fritid besluttede i foråret 2020, at der ud fra den eksisterende Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik og dertilhørende strategier skulle udarbejdes et samlet administrativt forslag til opdateret oplæg.

Fagenheden har lavet et udkast, som drøftes på udvalgsmødet.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At udkast til politik og strategi drøftes.

Sagsfremstilling

Kulturkonsulent deltager i behandling af punktet.

Fagenheden har arbejdet med et oplæg til ny politik. Oplægget er skrevet på baggrund af dels eksisterende politik og dels udvalgets visionsarbejde, pejlemærker, oplæg til budget, noter fra institutionslederseminar, noter fra temperaturmåling mm. samt drøftelse på institutionsledermøde 9. december 2020.

Institutionsledermøde - Kultur og Fritid, 9. december 2020, pkt. 65:

Udkast til politik og strategi blev drøftet. Fagenheden arbejder videre med strategien og udsender oplæg til institutionerne til kommentering.

Input til politik:

Biblioteket kan ikke 100 % se sig selv i poltikken, da de ikke er et decideret fritidstilbud.

Formulering om stærke institutioner kan indgå.

Input til strategi:

Der kan evt. stå noget om natur og det maritime område.

Beslutning

Drøftet og input noteret.

 

20.00.00-P27-2-20

3. Kulturaftale Nordjylland 2021-2024

Forventet sagsgang

KF, ØK, BY

Anledning

KulturKANten 2017-2020 udløb ved udgangen af 2020. I løbet af 2020 har KulturKANtens politiske og administrative styregrupper, på baggrund af grundig evaluering og medinddragelse af regionens kulturaktører, udarbejdet en ny vision og nye indsatsområder med henblik på at fortsætte samarbejdet i en ny 4-årig aftale med Kulturministeriet.

KulturKANten 2021-2024, som er Nordjyllands sjette kulturaftale, udsendes hermed til godkendelse i de 11 nordjyske kommuner og i Region Nordjylland.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:
1. At Mariagerfjord Kommune tilslutter sig KulturKANten 2021-2024.

2. At der afsættes midler til at indgå i samarbejdet for årene 2021-2024. Det årlige medlemsbidrag for kommunerne udgør 3 kr. pr. borger og hertil kommer for medlemskommunerne et mindre administrationsbidrag. Det årlige bidrag for Region Nordjylland udgør 1,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

KulturKANten 2021-2024 vil være Nordjyllands sjette kulturaftale. De nordjyske kulturaftaler har gennem tiden været foregangseksempler for mange andre kulturaftaler, fordi Nordjylland allerede fra den anden kulturaftale har samlet samtlige 11 kommuner og amt/region i et forpligtende samarbejde omkring udvikling og synliggørelse af det nordjyske kulturområde.

Kulturaftalen er et vigtigt instrument til at konkretisere den kulturegionale sammenhængskraft. Nordjylland har samarbejdet om kulturaftaler siden 2001, og de foregående aftaler har demonstreret en stærk samarbejdskultur på tværs af den nordjyske geografi. En ny kulturaftale vil derfor stå på et solidt fundament af eksisterende samarbejdsrelationer og masser af velvilje blandt både kommuner, kulturaktører og kulturbrugere.

Processen for igangsættelse af denne kulturaftale har været forsinket i forhold til tidligere år grundet forhold i Kulturministeriet - der har her hersket tvivl, om man ønskede at fortsætte ordningen. Kort inden sommerferien blev vi dog meddelt, at man ønskede at fortsætte og medio september har vi modtaget en model for indgåelse af kulturaftaler. Den ny kulturminister har ønsket en større grad af indflydelse på valg af indsatsområder under aftaler samt en national ensretning. Da vi som bekendt allerede havde en bred inddragende politisk proces i vores region med udgangspunkt i den hidtidige aftalemodel, er den nuværende aftale at forstå som et kompromis mellem to modeller. Vi tager højde for ministerens ønske om, at minimum 40% af statens medfinansiering skal anvendes på kulturprojekter, der er målrettet børn og unge, men vi fastholder også vores ønsker om at arbejde med feltet sundhed og kultur samt brede projekter, der undersøger det autentiske nordjyske.

Vision for KulturKANten 2021-2024

Væk lysten og skab fællesskaber

Den nye kulturaftale KulturKANten har visionen: Væk lysten og skab fællesskaber. Visionen udmøntes gennem de tre indsatsområder:
- At lære at være
- Sund med kultur
- Nordjyske fortællinger

Aftalen er vedhæftet som bilag i den form, den er sendt til behandling i styrelsen.

Bagvedliggende værdier

Aftalens kulturprojekter skal:

 • Vække nysgerrighed
 • Skabe engagement og ejerskab
 • Give rum for fordybelse og eftertænksomhed
 • Skabe plads til provokation og udvidelse af horisonter
 • Sikre kvalitet og højt ambitionsniveau
 • Udnytte de digitale muligheder
 • Bruge kulturen som værdiskaber i nye sammenhænge
 • Skabe stolthed over de nordjyske fortællinger og stedbundne kvaliteter

 

Med kultur vil vi styrke fælleskaber, udvide horisonter og give næring til kreativitet og lyst til at skabe forandringer, der kan mærkes. Vi vil skabe samarbejder på tværs, som sikrer, at kunst og kultur både udfolder sig til gavn og glæde for borgerne i alle aldersgrupper, kulturinstituioner og aktører, og som giver værdiskabende input i andre forvaltningsområder, uanset om det er sundhed, integration, skole, omsorg eller erhvervsudvikling.

Navnet KulturKANten føres videre fra sidste kulturaftale, og der lægges fortsat vægt på "kultur med kant". Aftalen skal række ud til nordjyderne og vække nysgerrighed og udvide horisonter ved at udvikle og tilbyde kunst og kultur af høj kvalitet. Kulturaftalen skal dog stadig favne bredt og række hånden ud mod nye målgrupper. Dette ligger til grund for aftalens vision om at skabe fællesskaber, engagement og ejerskab. Visionen favner både det smalle og det brede og skaber mulighed for at en rig mangfoldighed af aktører og interessenter kan se sig selv i aftalen.

Visionen udmøntes gennem tre indsatsområder:

 1. At lære at være, hvor vi vil fremme talentudvikling og udvikle vækstlag i hele kulturregionen og give børn og unge redskaber til at leve gode liv.
 2. Sund med kultur, hvor vi gennem brug af kunst og kultur vil forbedre nordjyske borgeres sundhed i bred forstand og skabe nye arbejdsområder for kunstnere.
 3. Nordjyske fortællinger, hvor vi vil sætte fokus på det stedsspecifikke og det, der samler os som mennesker.
 

Under hvert af de tre indsatsområder vil findes en pulje, der skal understøtte områdets målsætninger, samt strategiske aftaleprojekter med regionens aktører.

Tidsplan

Kulturaftalen er behandlet, godkendt og underskrevet af Kulturministeriet. Aftalerne er nu til godkendelse og underskrift i alle 11 kommuner samt i regionen og vil efterfølgende blive returneret til Kulturministeriet.

Økonomi

I den nuværende kulturaftale har de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland forpligtet sig med 3 kr. pr. borger pr. år samt med et administrationsbidrag mellem 0-20.000 kr. årligt afhængigt af kommunens størrelse. Læsø og Region Nordjylland er fritaget for administrationsbidrag.

I den kommende kulturaftale er medlemsbidraget fortsat sat til at udgøre 3 kr. per borger pr. år, ligesom der fortsat vil være et administrationsbidrag. Region Nordjylland betaler et fast medlemsbidrag på 1,5 mio. kr. Kulturministeriet bidrager til KulturKANten med 2,3 mio. kr. om året til indsatsområderne og med ca. 1,46 mio. kr. årligt specifikt til de tidligere amtslige ordninger Børns Møde Med Kunsten og Med Skolen i Biografen.Beløbet er afsat i budget 2021-2024.

Beslutning

Godkendt.

 

20.03.00-G00-1-20

4. Spil Dansk 2021

Forventet sagsgang

KF

Anledning

I uge 44 i 2020 blev der afholdt en række koncerter i forbindelse med Spil Dansk - en markering af dansk musik i hele landet.

Indstilling

Direktøren for Udvalget for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At overførslen af restmidler på 12.896 kr. fra 2020 til 2021 godkendes.

2. At der bevilges 30.000 kr. af de frie midler i 2021 til gennemførelse af projektet.

Sagsfremstilling

En mindre arbejdsgruppe med repræsentanter fra musikforeninger, skole, kulturskole og bibliotek har arbejdet med et Spil Dansk program i Mariagerfjord i forbindelse med den landsdækkende markering af dansk musik i uge 44.

Ugen blev lettere amputeret af aflysninger og retningslinjer, men der kom alligevel nogle gode arrangementer og koncerter ud af det.

Programmet for ugen:  

 • 24. okt. Back to Back, koncert, Frikvarteret
 • 27. okt. Ginne Marker/Kenneth D. Knudsen, Arden Kulturhus
 • 28. okt. Rappens historie ifølge Peyk, Hobro Bibliotek
 • 29. okt. Alsang med Als-Øster Hurup Kirkekor og Als Mandekor, Als Hallen – aflyst af hallens bestyrelse
 • 31. okt. Mathilde Falch Trio
 • 31. okt. Beatværksted – Hadsund og Hobro biblioteker – aflyst grundet få tilmeldte
 • Workshop i børnehave i samarbejde med BMMK
 • Koncert i Ishuset – fredag uge 44.
 • Skolekoncerter med kulturskolen på folkeskoler. Aflyst af skole og aflyst grundet sygdom blandt kulturskoleunderviser.

 

Arbejdsgruppen søgte og fik 40.000 kr. fra Udvalget for Kultur og Fritid i 2020 til at gennemføre ugen med opfordring til at skabe lokal forankring og ejerskab. Det er lykkedes, da flere foreninger byder ind. Men som med så meget andet har Covid-19 været en udfordring og flere af tidligere års arrangementer, fx morgenssang rundt omkring og fællessangsarrangementer er ikke gennemført i år.

Af de 40.000 kr. er der 12.896 kr. tilbage.

Arbejdsgruppen ønsker at fortsætte det gode engagement lokalt omkring konceptet med Spil Dansk og for at understøtte de forskellige foreningers bidrag til markeringen af dansk musik i uge 44 2021, søges der om at få overført restmidler af de 40.000 fra 2020 til 2021 samt et nyt beløb på 30.000 kr.

Alle foreninger mv. der bidrager ind i projektet har også en del egenfinasiering.

Økonomi

Der ansøges om 30.000 kr. af de frie midler i 2021.

Beslutning

Godkendt.

 

18.00.00-P05-1-20

5. Frivilligcenter Mariagerfjord - frivilligundersøgelse

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Frivilligcenter Mariagerfjord har i efteråret 2020 lavet en undersøgelse af frivilligheden i Mariagerfjord Kommune. Undersøgelsen har lokalt fokus, med udgangspunkt i de tilsvarende landsdækkende undersøgelser, der laves af Center For Frivilligt Socialt Arbejde.

Fagenheden Kultur og Fritid har bidraget til undersøgelsen med sparring på udformning af spørgsmål i spørgeskema samt ved udbredelse af spørgeskema blandt kommunens forenings- og fritidsliv.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Frivilligundersøgelsen Mariagerfjord 2020 (FUM) er udarbejdet med det formål, at skabe et lokalt indblik i frivilligheden i Mariagerfjord Kommune. Nogle af de spørgsmål undersøgelsen har ønsket at rette fokus mod er:

 • Hvordan går det med frivilligheden i Mariagerfjord Kommune?
 • Hvem er de frivillige?
 • Er der forskel på frivilligheden i en landkommune som Mariagerfjord Kommune og Danmark som helhed?

 

Det er fagenhedens vurdering, at rapporten der er kommet ud af undersøgelsen er godt udarbejdet. Der er flere interessante områder i rapporten, som kan bruges i det fremtidige arbejde med frivillighed i kommunen. Det er dog også vigtigt at være opmærksom på de forbehold for rapportens resultater, som der også gøres opmærksom på i rapporten.

I forhold til rapportens brug for fremtidigt arbejde med frivillighed, er det fagenhedens vurdering, at især nedenstående emner er relavnte i forhold til FUM rapporten:

 • Hvad der motiverer til at være frivillig
 • Hvordan de frivillige blev rekrutteret
 • At der tilsyneladende er et godt potentiale for at rekruttere flere frivillige
 • At en del af de frivillige er aktive mere end et sted

 

FUM rapporten er vedlagt som bilag.

Fagenheden vil på mødet gennemgå de mest væsentlige resultater i rapporten.                                           

Beslutning

Taget til efterretning.  

 

04.08.10-P20-2-20

6. Vandpark Mariager

Forventet sagsgang

KF, ØK, BY

Anledning

Mariagerfjord Kommune har på budget 2021 afsat 450.000 kr. til etablering af en vandpark i Mariager. Der er herudover afsat 40.000 kr. om året fra 2022 til drift af vandparken. En lokal initiativgruppe har efterfølgende arbejdet videre med en projektbeskrivelse for vandparken. Projektbeskrivelsen er færdiglavet, og der vil i nærmeste fremtid blive dannet en forening, som skal varetage etableringen og ansvaret for drift/vedligehold af vandparken.

Initiativgruppen anmoder derfor om, at der frigives 200.000 kr. af de afsatte 450.000 kr. Samtidig anmoder gruppen om, at Mariagerfjord Kommune indleder arbejdet med ansøging om tilladelser, så vandparken kan etableres og tages i brug fra sommeren 2021.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:

1. At der frigives 200.000 kr. af de afsatte midler til vandpark i Mariager. Midlerne frigives på betingelse af, at midlerne først kan udbetales, når foreningen, der skal stå for anlæg og drift, er etableret ved en stiftende generalforsamling.

2. At det skal fremgå af foreningens vedtægter, at foreningens formål er at etablere og efterfølgende stå for drift af vandparken i Mariager. Foreningen skal inden etablering sikre sig, at alle tilladelser og myndighedsbehandling er givet og godkendt.

Sagsfremstilling

Vandparken i Mariager vil blive opstillet ved sandstranden i sommermånederne - juni, juli og august, og forventes at give et stort boost til aktivitetsniveauet i Mariager i turistsæsonen.  

Vandparken skal være et gratis tilbud til alle, der elsker vand - unge som ældre.

Vandparken vil få en størrelse på ca. 8 x 16 meter. Det er meningen, at den skal sættes op i slutningen af maj måned og at den skal være i vandet ca. 3 måneder, indtil den bliver taget op igen i slutningen af august, afhængigt af vejret.

De enkelte elementer, som vandparken består af, bliver samlet og hele vandparken fæstnes til 500 kg. tunge betonelementer, som placeres på 2,5-3,0 meters dybde.

Elementerne er lavet af plastik og er oppustelige. Der er taget kontakt til Aage Vestergaard Larsen, en lokal specialist i at genbruge plastmaterialer, med henblik på en sikker og bæredygtig bortskaffelse af elementerne, når den tid kommer.

Vandparken tænkes placeret ved den røde farve på søkortet herunder, i minimum 2,5 meters dybde ud for sandstranden i Mariager. På den modsatte side af sejlrenden ligger Saltcenteret ude på pynten.

Placeringen vurderes, af arbejdsgruppen omkring vandparken, som ideel, da der i sommeren 2020 er kommet en nyanlagt sandstrand og bunden ud til vandparken vil være uden sten. Man kan derfor let gå det første stykke ud gennem vandet, inden man svømmer det sidste stykke ud til vandparken.

Ovenstående er med forbehold for, at der kan ske ændringer i konceptet i forhold til myndighedsbehandlingen.Kravene for alle besøgende er som beskrevet på plakaten herunder, som er en kopi af plakat fra Vandparken i Glyngøre.

Vandparken vil være gratis at benytte for alle over 12 år (og yngre ifølge en voksen). Der kræves svømmevest for at benytte vandparken, da der skal svømmes det sidste stykke over til vandparken. Platformen er aflang med 8-10 forskellige ’forhindringer’ i form af rutsjebaner, balanceredskaber og hoppepuder.Af sikkerhedsmæssige grunde skal brugere af parken være minimum 12 år og skal kunne svømme 400 m. Det vil ikke være muligt at kontrollere, da der ingen livredder er tilstede, men der er et sæt sikkerhedsregler, som brugere skal/bør følge.

Alle gæster skal benytte svømmevest. Derfor vil det være muligt, at leje svømmevest eller våddragt hos en forretning i nærheden af vandparken.

Vandparken bliver betragtet som en offentlig legeplads - blot placeret ude i vandet - derfor er det brugernes eget ansvar, at færdes sikkert ud fra de sikkerhedsregler, der er angivet på synlige skilte.

Af sikkerhedsgrunde er vandparken placeret på mindst 2,5 meters dybt vand. Det må ikke være muligt, at nå bunden og slå sig, hvis man rutsjer eller glider ned fra vandparken.

Initiativgruppen gør opmærksom på, at der kan opstå behov for toilet ved udgangen til vandparken. Etablering af toiletter er ikke taget med i projektbeskrivelsen, og dermed heller ikke i budgettet for etableringen.

Etablering og drift

Vandparken etableres af en forening i Mariager, der efterfølgende skal stå for drift og løbende vedligehold.

Foreningen bag vandparken etableres på baggrund af netværksmøder i Mariager, hvor ideen er blevet drøftet. Foreningen vil derfor være bredt funderet med Mariager Handelsstandsforening, Mariager Turistforening og Cittaslow som centrale aktører. Foreningen oprettes på en stiftende generalforsamling i starten af 2021.

Foreningen, der etableres i forbindelse med vandparken i Mariager, vil være ansvarlige for etablering og efterfølgende drift af vandparken. Der er afsat 40.000 kr. i Mariagerfjord Kommunes budget fra budgetåret 2022. Efter stiftelse af foreningen fremsendes et driftsbudget til Kultur og Fritid til godkendelse.

Foreningen håber, at have de forskellige tilladelser og den endelige finansiering på plads således, at der vil være opstart af projektet 1. april 2021, med henblik på åbning af parken 28. maj 2021.

Tilladelser

Foreningen ansøger Mariagerfjord Kommune om at starte behandling af tilladelser til vandparken, med henblik på etablering af vandparken i foråret 2021.

Behandling i Teknik og Miljø

Sagen oversendes til videre myndighedsbehandling i fagenheden Teknik og Miljø, forinden sagen videresendes til behandling i Udvalget for Teknik og Miljø.

Økonomi

Budget etablering

Vandpark inklusiv markedsføringsmateriale 320.000 kr.

Opsætning inklusiv forankring 100.000 kr.

Trailer med våddragt og svømmeveste 80.000 kr.

Vogne til vinteropbevaring 20.000 kr.

I alt 520.000 kr.

Moms 130.000 kr.

Pris i alt inkl. moms 650.000 kr.

I beløbet er der taget højde for åbningsceremoni og drift i 2021.

Finansieringsplan

Mariagerfjord Kommune 200.000 kr.

ELRO Fonden (i dialog) 250.000 kr.

Norlys Vækstpulje (ansøgt og bevilget dec. 2020) 100.000 kr.

Jutlanderbank Fonden Hobro (ansøgt og bevilget okt. 2020) 150.000 kr.

Initiativgruppen ansøger om frigivelse af 200.000 kr. af de afsatte midler på budget 2021.

Der er på budget 2021 afsat 450.000 kr. til etablering af vandpark i Mariager.

Beslutning

Godkendt.

 

18.15.15-Ø40-6-20

7. Ekstra lokaletilskud 2021 - Rideklubben Hadsund

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Rideklubben Hadsund søger om et ekstra lokaletilskud til halleje i forhold til tidligere indsendt budget for 2021.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At ansøgningen godkendes.

Sagsfremstilling

Alle foreninger, som er berettiget til at modtage lokaletilskud, indsender i oktober deres budget på forventede udgifter for det kommende år. Ud fra de indsendte budgetter beregnes årets procentsats til lokaletilskud, som godkendes i Udvalget for Kultur og Fritid. Ved godkendelse af budgettet gøres foreningerne opmærksomme på, at de ikke kan forvente yderligere i tilskud, end til udgifter medtaget i budgettet. Foreningerne skal derfor, hvis de i løbet af året kan se, at de får større udgifter end forventet, indsende et revideret budget påført de forventede ekstraudgifter, hvorefter de ekstraudgifter skal godkendes som berettiget til lokaletilskud.

Rideklubben Hadsund indsendte i oktober 2020 et budget for 2021 på 232.800 kr. til halleje svarende til et lokaletilskud på 167.616 kr.

Rideklubben startede i sommeren 2019 op med diciplinen "Voltigering" som er akrobatik på hesteryg. Aktiviteten er blevet meget populær, og er vokset stødt til idag at have 22 deltagere, som er fordelt på fire hold, og er idag, efter kun et år, bland landets tre største voltige teams. Der er 11 klubber, der tilbyder voltige i hele Danmark. Rideklubben Hadsund oplever fortsat tilgang af nye medlemmer. Medlemmerne på voltiholdene er mellen 5 og 24 år.

Voltigeholdene startede med at træne på rideklubbens faciliteter i Hadsund, men med den store interesse, er der behov for flere træningstider, og det er ikke muligt at efterkomme i ridehallen i Hadsund.

Derfor er voltigetræningen flyttet til ridehallen på Stutteri Lynghøj i Skrødstrup.

Rideklubben Hadsund har nu indsendt et nyt budget for 2021, hvori udgifter til leje af ridehallen i Skrødstrup og ekstra aktivitetstimer for volti er medtaget.

Voltigholdene træner 2-3 gange om ugen, hvilket giver en udvidelse af klubbens årlige aktivitetstimetal på 572 timer, og de søger om et ekstra tilskud til halleje på yderligere 91.800 kr. svarende til 66.096 kr. ekstra i lokaletilskud.

Voltigholdene har i 2019 deltaget til både Landsmesterskaberne, Danmarksmesterskaberne og Nordisk mesterskab, derudover deltager de til landsstævner flere gange om året i både træhestcup og på hest.

I 2020 deltog de ligeledes til både Danmarksmesterskaberne og Landsmesterskaberne, og her erhvervede en af deres deltagere 13 år sig titlen som landsmester 2020.

Teamet har netop været afsted til første kvalifikationsrunde i den landsdækkende træhestecup, og er kommet hjem med flotte resultater indenfor de klasser de startede, heriblandt to førstepladser og fem andenpladser.

Den øgede udgift kan indeholdes i eksisterende budget.

Beslutning

Godkendt.

 

20.00.00-P20-6-20

8. Aktiv Ferie i vinterferien 2021

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Kultur og Fritid arrangerer sammen med institutioner og foreningsliv ferieaktiviteter for børn i vinterferie, sommerferie og efterårsferie. Alle aktiviteterne har fællesskab som omdrejningspunkt, og det er blevet populært hos børnene. Det ses ofte, at børnene tager turen på tværs af kommunen, for at deltage i en aktivitet, som de finder interessant. Men med Corona som medspiller, er det ikke ønskværdigt, at børnene blander sig for meget på tværs af byer og skoledistrikter. Derfor forsøger fagenheden, at tænke anderledes og lave en coronasikker tilgang til Aktiv Ferie i vinterferien 2021.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At modellen for Aktiv Ferie i vinterferien 2021 tages til orientering.

Sagsfremstilling

Udgangspunkt for Aktiv Ferie i vinterferien 2021 er, at børnene ikke skal blandes på tværs af alder og byer.

Så derfor er overskrifterne:

 • Online-aktiviteter
 • Aktivitetspakker, som man kan hente, og selv sysle med derhjemme (fx krea-pakker)
 • En kombination, hvor man henter noget, som så bruges i en online aktivitet.

 

Målgruppen for Aktiv Ferie er normalt 2.-6. klasse, men vi er i vinterferien 2021 åbne for at udvide målgruppen til at omfatte alle 0-18-årige, men fortsat med muligheden for, at den enkelte aktør kan begrænse målgruppen mere specifikt til deres aktvitet. Det er kun børn, der bor og/eller går i skole i Mariagerfjord Kommune, der kan deltage i Aktiv Ferie i vinterferien.

Den normale tilskudsmodel, med et fast tilskud pr. deltagende barn, er midlertidigt lagt på hylden.

I stedet går vi i dialog med aktørerne enkeltvis om, hvad de har behov for af økonomiske midler for at lave en aktivitet i Aktiv Ferie. Der er også muligt at hente/købe aktiviteter udefra.

Aktiviteterne i Aktiv Ferie er normalt hovedsageligt arrangeret af de lokale foreninger, men de bliver denne gang ikke indbudt så bredt som tidligere, men er blevet orienteret om denne model. Er der nogle af dem, som kan se sig selv i det, så indgåes der naturligvis en dialog med dem. Fagenheden er klar over, at det ikke er så attraktivt og nemt tilgængeligt for foreningerne, at lave denne form for aktivitet.

Institutionerne under Kultur og Fritid vil derfor blive det store omdrejningspunkt i vinterferien. Både Kulturskolen, Ungdomsskolen og Bibliotekerne har tilkendegivet, at de vil forsøge at lave aktiviteter, som ikke kræver fysisk fremmøde.

Fagenheden arbejder også med muligheden for, at tilbyde børn gratis/billigere adgang til kommunens svømmehaller og biografer i vinterferien.

Da vi bevæger os på nyopdaget land, har vi ingen viden om, hvordan børnene og deres forældre vil tage imod de anderledes tiltag.

I forhold til markedsføring, så annonceres alle aktiviteter på Aktiv Feries hjemmeside www.aktiv-ferie.nu, og det vil være muligt, at sætte tilmelding på med individuelle tilmeldingsfrister på de forskellige aktiviteter.
Der vil blive omdelt et postkort til alle skolebørn i kommunen i midten af januar, hvor der henvises til hjemmesiden. De enkelte aktiviteter vil ikke fremgå af postkortet. Der vil også blive udarbejdet samlet pressemeddelelse og markedsføring via facebook som normalt.

Beslutning

Taget til orientering.

 

18.16.00-P20-5-20

9. Regnskab pulje til sommeraktiviteter for børn og unge

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Børne- og Undervisningsministeriet udbød i juni 2020 en pulje til sommeraktiviteter, der skulle sikre, at alle børn og unge fik den bedst mulige sommer med mulighed for at deltage i både faglige og sociale fællesskaber og aktiviteter i en tid præget af Covid-19. Mariagerfjord Kommune blev bevilget 1.469.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fagenhederne for Kultur og Fritid og Skole fordelte midlerne mellem sig, og via skoler, SFO'er, institutioner og foreningsliv blev der sat aktiviteter i gang hen over sommeren. Størstedelen af aktiviteterne blev afholdt i skolernes sommerferie.

Udmeldingen om puljen kom sent, i forhold til at kunne trække i større grad på kulturinstitutioner og foreninger, der enten allerede havde afsluttet sæsonen, var gået på ferie eller havde planlagt ferie. Der var kort tid til at udvikle og planlægge samt at markedsføre aktiviteterne overfor målgruppen.

Der er nu udarbejdet regnskab og rapport for puljen. Regnskabet og rapporten skulle sendes til ministeriet senest 30. november 2020, men på grund af travlhed ved revisionen, blev der søgt om dispensation, som blev godkendt indtil 7. december.

Det fulde regnskab er vedlagt som bilag. Regnskabet er revideret af BDO, og indsendt til ministeriet 3. december 2020.

Der er i alt brugt 1.205.062,44 kr. af de bevilgede 1.469.000 kr. Restbeløbet er returneret til ministeriet.

Kultur og Fritid 
Ungdomsskolen286.137
Bibliotekerne90.820,26
Workshops gadeidræt44.000
Gratis adgang i svømmehallerne 0-18 årige41.400
Pulje til foreningsaktiviteter mv.354.078
  
Skole 
Aktiviteter i skoler og SFO'er332.338
  
Administration 
Markedsføring18.539
Administration (arbejdstimer)22.750
Revision15.000

 

Det blev til 66 forskellige aktiviteter med ca. 5000 deltagende børn.

Foreningslivet og kulturinstitutioner tog godt imod puljen, og fik arrangeret rigtig mange ting på tværs af hele kommunen. Flere foreninger bød indenfor til både gymnastik, badminton og fodboldtræning, og Mariagerfjord Bibliokerne arrangerede et videnskabsshow på Store Torv i Hobro samt flere mindre aktiviteter med et læringsperspektiv rundt i kommunen.

Ungdomsskolen tog på tur med en campingvogn og lavede aktiviteter, som løbehjul, grill, sejlads i Ribbåd, Motorcross mv. og tog klubaktiviteterne ud, hvor de unge var, for på den måde at komme i dialog og få opbygget en god kontakt med dem.

Idéen med campingvognen opstod i dialog med kommunens SSP-afdeling, og blev placeret nogle af de steder, hvor der er, eller let opstår, negative sociale fællesskaber. Campingvognen har så været et alternativ og har skabt en god ramme for unge.

Fagenheden købte en ekstern aktør, All Access, ind til at lave workshops i BMX og løbehjul samt show i BMX/løbehjul. Det var vældig populært og hænger sammen med et fokus på gadeidræt.

Ungdomsskole og All Access var koblet sammen i de fire byer – Arden, Mariager, Hadsund og Hobro.

Derudover tilbød Ungdomsskolen forløbet GROW, som er et læringsforløb for unge i alderen 13-15 år. Det minder lidt om et mini-læringslokomotiv, og foregik over en weekend. Formålet med dette forløb var at styrke elevernes faglige niveau inden for dansk og matematik samt styrke elevernes personlige og sociale kompetencer.  

Skolernes og sfo'ernes aktiviteter var både sociale og faglige. Flere benyttede sig fx af koncertpakker udbudt af Levende Musik i Skolen, andre af Ungdomsskolens tilbud og andre aktører. Aktiviteterne måtte ikke gå ind og erstatte reel undervisning.

En samlet oversigt over aktiviteterne arrangeret af kulturinstitutioner og foreninger i Mariagerfjord Kommune, kan ses på kommunens hjemmeside her.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

18.16.00-P20-1-17

10. Revideret ansøgning om vinterbadefacilliteter

Forventet sagsgang

KF

Anledning

I forbindelse med en særlig udviklingspulje til større landdistriktsprojekter, bevilgede Udvalget for Kultur og Fritid i januar 2017 100.000 kr. til udvikling af vinterbadefacilliteter i Snæbum Sø. Grundet nogle efterfølgende klagesager, har man lokalt valgt at revidere projektet, således at der i stedet ansøges om en mobil badeplatform.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At der bevilges et tilskud på 45.330 kr. til projektet.

Inddragelse

Lokalrådet er inddraget og projektet ligger forankret her.

Sagsfremstilling

Efter bevilling af midler til projektet i 2017, har kommunen modtaget en række henvendelser fra lokale borgere, der var modstandere af det oprindeligt ansøgte projekt, der omfattede badebro, saunahytte, lege og fitnessfacilliteter.

Sagen har været behandlet i Mariagerfjord Kommunens naturafdeling, og der er givet tilladelse til etableringen af selve pontonbadebroen. Lokalrådet i Snæbum har indsendt fornyet projektansøgning, og ansøger alene om at etablere broen, dog som en mobil enhed (platform/tømmerflåde). Platformen vil kunne flyttes rundt i søen efter behov, og opfylde flere formål, bl.a. fiskeri, landingsplads for kanoer og mindre både osv. Lokalrådet vil sikre forsvarlig opbevaring og drift/vedligeholdelse. Man har ligeledes forpligtet sig til, at de sikkerhedsmæssige forhold bliver håndteret.

I modsætning til det oprindelige projekt, der var forankret i en nystartet forening, er projektet nu forankret i Lokalrådet. Vurderingen er, at dette sikrer den bredere forankring i lokalområdet. I forvejen har private aktører tømmerflåder og småbåde i søen, og den daglige opbevaring, drift og administration af Lokalrådets projekt er aftalt forankret hos bestyrelsens medlemmer.

Lokalrådet har i samarbejde med forsamlingshuset etableret nogle af de øvrigt påtænkte aktiviteter i det oprindelige projekt (legeplads, petanquebane) med finansiering via private fonde.

Fagenheden for Kultur og Fritid har tillige oversendt ansøgningen til kommunens naturgruppe med henblik på en udtalelse om det reviderede projekt, under indtryk af den lange historik, der har været på sagen. 

Økonomi

Tilskuddet til det oprindelige projekt (100.000 kr. ) er reserveret på puljen med særlige tilskud til landdistrikterne. Ikke forbrugte midler går retur til puljen.

Beslutning

Godkendt idet det noteres, at tidligere bevilling tilbageføres.

 

20.01.00-P24-1-20

11. Himmerlands Teater - reviderede vedtægter pr. 17.11.2020

Forventet sagsgang

KF, ØK, BY

Anledning

Himmerlands Teaters bestyrelse har på møde 17. november 2020 vedtaget en ændring i teatrets vedtægter, der sendes til godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:

1. At ændringerne godkendes.

Sagsfremstilling

 Afstedkommet af Kulturstyrelsen ændres §1 til:

Den selvejende institution Himmerlands Teater har hjemsted i Mariagerfjord Kommune og drives som egnsteater i henhold til § 15 i Lov om Scenekunst nr. 246 af 18.3.2020. Ændringen vedrører bestyrelsens sammensætning jf. § 3. Tidligere skulle der af Byrådet udpeges to medlemmer til bestyrelsen, hvoraf det ene medlem skulle have sæde i Byrådet, og med ændringsforslaget skal begge medlemmer udpeget af Byrådet have sæde i Byrådet.

Hvis ændringerne godkendes, træder de i kraft samtidig med driftsaftalen 1. januar 2021.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

00.01.00-G01-51-17

12. Orienteringssager

Forventet sagsgang

KF

Sagsfremstilling

Status på overdragelse af Mariager Museum fra NHM til foreningsmuseum.

Status på byggesagen Rud Thygesen Arkivet.

Beslutning

Der var orientering om:

 • Status på overdragelse af Mariager Museum fra NHM til foreningsmuseum.
 • Status på byggesagen i Rud Thygesen Arkivet.
 • Projekt "Kulturvitaminer", hvor der internt i fagenheden findes rest-lønmidler, som indskydes til medfinansiering af projektets lønudgifter i en periode.
 • Midlerne til "kulturkørsel", hvor der laves et fælles udvalgsmøde mellem Børn og Familie og Kultur og Fritid.

 

Endvidere var der spøgsmål om regnskab vedr. øgede aktiviteter for HIK, som udvalget ønsker at se.

Taget til orientering.

 

00.01.00-G01-50-17

13. Eventuelt

Forventet sagsgang

KF

Beslutning

Intet

 

Lukkede dagsordenspunkter

00.22.00-P35-4-20

14. Underskriftsark

Beslutning

Mødet sluttede kl. 17.00