Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Seniorrådet den 20. oktober 2020 kl. 10:00 i Færgekroen, Hadsund
  

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.40-G01-3-17

69. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formanden for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At dagsorden godkendes.

Beslutning

Jvf. punkt 72: Det besluttes, at der sættes et ekstra punkt på dagsordenen: Konstituering af ny næstformand.

Dagsordenen godkendt.

Fraværende: Lene Lundsgaard.

 

27.69.40-G01-3-17

70. Information om brug af skærmmøder

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Fagchefen for Sundhed og Ældre indstiller til Seniorrådets medlemmer:

1. At orientering af brug af skærmmøder tages til efterretning.

Teamleder Chris Anthonsen deltager under dette punkt. Inviteret til kl. 10.00.

Sagsfremstilling

Oplæg ved teamleder Chris Anthonsen.

Beslutning

Teamleder ved IT Chris Anthonsen og IT-medarbejder Claus Lybæk Kirkegaard Madsen fremviser opsætning og brug af WebEx.

Det besluttes, at der torsdag den 29. oktober 2020 kl. 12.30 indkaldes til generalprøve i brug af WebEx.

Fraværende: Lene Lundsgaard.

 

27.69.40-G01-3-17

71. Dialogmøde med Formanden for Udvalget for Sundhed og Omsorg

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Anledning

Seniorrådet har inviteret Formand for Udvalget for Sundhed og Omsorg Jan Andersen til dialogmøde.

Indstilling

Formanden for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At dialog om spørgsmål vedrørende ældre tages til efterretning.

Udvalgsformand Jan T. Andersen deltager under dette punkt. Inviteret til kl. 11.00.

Sagsfremstilling

Til mødet med udvalgsformand Jan T. Andersen ønsker Seniorrådet blandt andet at drøfte:

 • Takstfastsættelse på plejehjem.
 • Plejehjemsstruktur.
 • Personalerekruttering og personalenormering på plejecentre.

Beslutning

Seniorrådet havde en bred drøftelse med udvalgsformand Jan T. Andersen omhandlende emner relateret til ældre:

 • Betaling af nyt indskud ved flytning mellem plejecentre.
 • Der er tidligere sendt skrivelse ud til alle plejecentre, at der er gratis kaffe/the til besøgende/pårørende på plejecentrene.
 • I Mariagerfjord Kommune er den ens husleje på alle plejecentre, er der mulighed for differentieret husleje? Dette tages op i forbindelse med plejehjemsanalysen.
 • Udvalget afholder temamøde, hvor seniorbofællesskaber skal drøftes.
 • Klippekort - drøftelse af dokumentation for brugen af klippkort, så det sikres, at borgeren får det, de har krav på.
 • Frivillighed.
 • Ungarbejdere på plejecentrene.
 • Sundhedshus.

 

Udvalgsformand Jan T. Andersen deltager fremover gerne i dialogmøder med Seniorrådet.

Fraværende: Lene Lundsgaard.

.

.

 

27.69.40-G01-3-17

72. Orientering fra formanden

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formanden for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Budskaber på Ældretopmøde 2020.
 • Aflysning af repræsentantsskabsmøde i Vingsted 24. november 2020.
 • Svarskrivelse fra Udvalget for Teknik og Miljø - chikaner på cykelstier.

Beslutning

Orientering fra formand Jens Peter Ellefsen:

Budskaber på Ældretopmøde 2020.

Aflysning af repræsentantsskabsmøde i Vingsted 24. november 2020.

Svarskrivelse fra Udvalget for Teknik og Miljø - chikaner på cykelstier.

Orientering om ovenstående taget til efterretning.

 • Da Seniorrådets næstformand er sygemeldt på ubestemt tid, indstiller formanden til, at der konstitueres ny næstformand.Det besluttes, at der oprettes et ekstra punkt på dagsordenen med henblik på konstituering.

 

 • Ældrekonference 2021: Det aftales, at der afholdes opstartsmøde i starten af november måned 2020 med deltagelse af Jens Peter Ellefsen, Lisbeth Roth, Ole Knudsen samt Anni Raahauge Jakobsen.

 

Fraværende: Lene Lundsgaard.

 

27.69.40-G01-3-17

73. Konstituering af ny næstformand

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formanden for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At der vælges ny næstformand i nuværende næstformands fravær.

Sagsfremstilling

Jvf. punkt 72 på dagsordenen.

Ifølge gældende valgregler for Seniorrådet og efter diaglog med Mariagerfjord Kommunes jurist Caspar Halbye er der mulighed for udnævnelse af ny næstformand i nuværende næstformands fravær.

Seniorrådsmedlem Lisbeth Roth ønsker at træde ind i rollen som næstformand.

Beslutning

Et enigt Seniorråd peger på Lisbeth Roth som ny næstformand i Seniorrådet.

Fraværende: Lene Lundsgaard.

 

27.69.40-G01-3-17

74. Orientering fra Sundheds- og ældrechefen

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formanden for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundheds- og ældrechef Michael Bredahl Tidemand orienterer:

 • Status Covid-19.
 • Orientering fra udvalgsmøde.
 • Influenza-vaccination.

Beslutning

Orientering fra Sundheds- og ældrechef Michael Bredahl Tidemand:

Orientering om skrivelse fra Ældresagen fra administrerende direktør Bjarne Hastrup: Overholdelse af de gældende retningslinjer i forhold til besøg på plejehjem/plejebolig:

 • I Mariagerfjord Kommune er der udarbejdet retningslinjer, som gælder for alle vores plejecentre. Retningslinjerne tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området. Her har vi blandt andet fokus på, hvordan vi bedst muligt kan organisere besøgene, således at det er sundhedsmæssigt forsvarligt.
 • Der er sendt brev til alle pårørende om, at de ved besøg på plejecentrene skal følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om god hygiejne.
 •  Besøg aftales med det enkelte plejecenter.
 • Besøgende skal anvende den korteste vej til borgerens bolig, fx. hvis der er en terassedør, benyttes denne.
 • Pårørende skal bære mundbind på fællesarealer. 

 

Status covid-19 

 • Incidenstallet er 41 - et tal, der viser, hvor mange nye smittede er der i løbet af de sidste 7 dage. Et tal over 20 gør, at man kommer i "rød kommune".
 • Der er uddannet 14 podere i Mariagerfjord Kommune til testning af medarbejdere.

 

Influenza-vaccination

 • Alle medarbejdere i Mariagerfjord Kommune er tilbudt vaccination, men er sat i bero, da man frygter, at der ikke er nok vacciner til alle. Dog gælder det, at alle kronikere og sundhedspersonale tilbydes vaccinationen.

 

Nyt fra udvalgsmøde

 • Sidste møde blev aflyst.

 

Fraværende: Lene Lundsgaard.

 

27.69.40-A26-1-17

75. Årsplan 2020/2021

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formanden for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At årsplan gennemgåes og opdateres.

Sagsfremstilling

Årsplan 2020/2021 vedlagt.

Beslutning

Årsplan godkendt.

Fraværende: Lene Lundsgaard.

 

27.69.40-G01-3-17

76. Mødested for næste møde

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formanden for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At der tages stilling til, hvor næste møde skal afholdes.

Beslutning

Mødested for Seniorrådsmøde den 17. november 2020 bliver på Færgekroen i Hadsund. Sekretær har foretaget booking af lokaler.

Fraværende: Lene Lundsgaard.

 

27.69.40-G01-3-17

77. Evt.

Beslutning

Intet.

Fraværende: Lene Lundsgaard.

 

Lukkede dagsordenspunkter