Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse den 4. marts 2021 kl. 16:15 i Webex
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-2-17

11. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

AU

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Pia Adelsteen (O) og Søren Greve (V)

 

00.32.00-S00-13-20

12. Regnskab 2020 - Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse

Forventet sagsgang

AU, ØK, BY

Anledning

Ifølge Lov om Kommunernes Styrelse skal årsregnskabet i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger.

Regnskab 2020 med bemærkninger behandles i samtlige stående udvalg ved regnskabets afslutning. Regnskab og bemærkninger kan herefter blive sendt til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Byrådet:
1. At bemærkninger for 2020 godkendes.

Sagsfremstilling

For at følge tidsplanen for afslutning af regnskabet i Mariagerfjord Kommune skal årsregnskabet behandles i Økonomiudvalget 17. marts 2021 og Byrådet 25. marts 2021.

Inden da skal regnskaberne behandles i de stående udvalg.

Regnskabet 2020 for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

Beløb i hele 1.000 kr.Oprindeligt budgetKorrigeret budgetRegnskabAfvigelse
Drift i alt Arbejdsmarked og Uddannelse582.928 608.043 605.522 2.521 

 

*) På møde 10. februar 2021 har Økonomiudvalget godkendt driftsoverførsler på 1,0 mio. kr. Byrådet forventes at godkende drifts- og anlægsoverførslerne på møde 25. februar 2021.

Se bilaget for et mere specificeret regnskab med bemærkninger. 

Beslutning

Det blev bemærket, at resultatet ikke til fulde levner mulighed for den forventede overførsel af 3 mio. kr. til Investeringspuljen. Der kan i forbindelse med regnskabet overføres ca 1,8 mio. kr. Administrativt arbejdes på, at der i forbindelse med kommende økonomivurderinger kan tilføres yderligere midler til puljen.

Indstilles godkendt.

Fraværende: Pia Adelsteen (O) og Søren Greve (V)

 

15.00.00-G01-120-20

13. Handlinger til realisering af mål i Beskæftigelsesplan 2021-2024

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse godkendte 12. november 2020 Beskæftigelsesplan 2021-2024. Efterfølgende er Beskæftigelsesplan 2021-2024 endeligt godkendt i Byrådet 17. december 2020.

Fagenheden har siden da arbejdet med en plan for, hvordan målene i Beskæftigelsesplan 2021-2024 kan realiseres. For at kunne realisere målene ønsker forvaltningen, at Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse drøfter og godkender omprioritering og investeringer i beskæftigelsesindsatsen som præsenteret herunder.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At forslag til omprioritering af mindreforbrug fra STU til individuel vejledning i folkeskolen drøftes og godkendes.

2. At forslag til investering på 2 millioner kroner til opnormering med henblik på at sikre lavere sagsantal samt øget fokus på det opsøgende virksomhedsarbejde drøftes og godkendes. 

Sagsfremstilling

Med mandat fra den politisk vedtagne Beskæftigelsesplan 2021-2024 har medarbejdere og ledere i Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse udarbejdet handleplaner, der konkretiserer de beskrevne mål.

I arbejdet med at omsætte de politiske mål til konkret handling, er der ligeledes taget udgangspunkt i intentionerne i strategien for styring og investering. De planlagte handlinger implementeres og udvikles løbende over den fireårige periode, der er rammen for beskæftigelsesplanen. Handlingerne fokuserer på at:

 • Øge det opsøgende virksomhedsarbejde.
 • Skabe en tættere tilknytning mellem lokale virksomheder og borgere med udfordringer ud over ledighed.
 • Øge individuel vejledning af unge med henblik på blandt andet lokale uddannelsesvalg.
 • Opkvalificere medarbejdere med henblik på at have en medarbejderstab, der altid matcher kravene til fremtidens beskæftigelsesmedarbejder samt at give medarbejderne et bedre kendskab til det lokale erhvervsliv.
 • Omlægge arbejdsgange og processer for at frigive tid til borger- og virksomhedsrettet service.
 • Forbedre skriftlig og mundtlig kommunikation til borgere og virksomheder.
 • Sikre bedre koordinering på tværs af fagenheden og den øvrige kommunale forvaltning.
 • Øge brugen af digitalisering i beskæftigelsesindsatsen.

 

Handlingerne er præsenteret nærmere i et bilag.

Omprioritering

Det er fagenhedens vurdering, at det kræver en tidligere og mere intensiv vejledning af unge i folkeskolen at lykkes med at understøtte tilgangen til lokale uddannelser, at arbejde for, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse og for at gøre flere unge uddannelsesparate. Ligeledes er det for denne målgruppe centralt at fokusere på, at flere får et fritidsjob.

Denne intensivering kræver, at der omprioriteres 800.000 kr. fra Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) til en forebyggende indsats igennem individuel uddannelsesvejledning i grundskolen.

Der var i 2020 et mindreforbrug på cirka 2,3 millioner kr. på STU, og der ventes ligeledes et mindreforbrug i 2021. Som det fremgår af udvalgssagen fra november 2020, er mindreforbruget på STU en følge af færre STU forløb, de forebyggende indsatser, lavere takster, mindre opholdsbetaling og færre udgifter til transport. Dette følger af de nye kriterier for visitation til STU, som Udvalget godkendte i december 2019. Omprioriteringen forventes på langt sigt at understøtte, at flere udsatte unge fastholdes i uddannelse og arbejde. Udvalget har i beskæftigelsesplanen ønsket at sætte fokus på søgningen til de lokale ungdomsuddannelser, og nedenstående viser de forventede resultater for denne del med og uden en omprioritering af ressourcerne:

 • Ved uændret personalemæssig ressource og dermed kollektiv vejledning: 10-15 % flere søger ungdomsuddannelser i Mariagerfjord Kommune i 2024
 • Ved investering i uddannelsesvejledning via individuelle samtaler med alle i 8., 9. og 10. årgange: 50 % flere søger ungdomsuddannelser i Mariagerfjord Kommune i 2024

 

Allerede igangsatte omprioriteringer er beskrevet i et bilag.

Investering

Hovedparten af de planlagte handlinger kan prioriteres inden for Fagenhedens eget budget. Der udstår dog fortsat et behov for ressourcer til at styrke vejen til job eller uddannelse for borgere med udfordringer ud over ledighed både over og under 30 år.

For disse målgrupper er der behov for forpligtigende samarbejder med virksomhederne, så de opkvalificeres og på sigt kan bidrage til at opfylde virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Det forpligtende samarbejde er vigtigt for, at disse målgrupper lykkes – ikke mindst i en periode, hvor den generelle ledighed har været stigende grundet covid 19. Samtidig er der evidens for, at netop den virksomhedsrettede indsats har en god effekt for udsatte grupper. Det samme gør sig gældende i forhold til sagsbehandlerens tid til at sikre rette match, forventningsafstemning og opfølgning.

Fagenheden lægger op til, at der investeres i to spor.

 • En styrkelse af erhvervs- og virksomhedsservice med to medarbejdere. Det vil give mulighed for at opprioritere det opsøgende arbejde i virksomhederne samt netværk med virksomhederne. Der kan ligeledes afsættes ressourcer til at etablere forpligtigende samarbejder med virksomhederne, som det er beskrevet i beskæftigelsesplanen. Samtidig vil det give mulighed for at understøtte flere virksomheder i forhold til praktikker, rekruttering på få timer, rekruttering af fritidsjobs og ordinær rekruttering.
 • En styrkelse af den virksomhedsrettede indsats for borgere med udfordringer ud over ledighed i den individuelle sagsbehandling med 2 sagsbehandlere. Dette kan gøres gennem et lavere salgstal hos den enkelte sagsbehandler, så der er bedre mulighed for at hjælpe flere borgere ud på virksomhederne. Det vil endvidere betyde, at borgere med udfordringer ud over ledighed møder færre professionelle, og kan oparbejde en tættere relation, da sagsbehandleren agerer som både mentor, virksomhedskonsulent og sagsbehandler. For disse målgrupper er timingen afgørende for at lykkes. Sagsbehandler skal derfor kunne understøtte borgeren, når han eller hun er klar.

 

Målgrupperne bestående af borgere med udfordringer ud over ledighed kræver et langsigtet fokus, da der ofte er lang vej til selvforsørgelse. En investering som beskrevet ovenfor vil styrke muligheden for, at flere borgere i disse målgrupper kommer i virksomhedsrettet indsats, opnår ordinære timer og kommer i beskæftigelse eller uddannelse. Dette forventes at bidrage til at lykkes med målene i beskæftigelsesplanen, og dermed betyde, at Mariagerfjord Kommune inden for et fireårigt sigte vil kunne flytte sig positivt i benchmarkmålingerne.

Der følges op på investeringen årligt jævnfør rammerne for investeringspuljen, der behandles i Byrådet 25. februar 2021. Såfremt investeringen godkendes, vil Udvalget senere blive præsenteret for konkrete forslag til forpligtende samarbejder med virksomhederne.

Investeringsrammen for 2021 lyder på 3 millioner kr. Fagenheden anmoder Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse om en investering på 2 millioner kr. De resterende 1 million kr. foreslås hensat til eventuel senere disposition i forbindelse med justering af handlinger eller nye initiativer.

Opfølgning

Som et led i handlingerne opprioriteres ledelsesinformationen i Fagenheden, så den generelle udvikling og enkelte elementer i handleplanerne kan følges tæt. Det sikrer, at der kan foretages løbende faglige og politiske justeringer under den fireårige periode. Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse vil halvårligt blive præsenteret for en status på den løbende implementering af handlingerne samt resultater og generel fremdrift i beskrevne handlinger. En gang årligt vil der endvidere være lejlighed til at genbesøge retning og fokusområder i beskæftigelsesplanen, således at handlingerne løbende kan tilpasses de politiske prioriteringer. 

Beslutning

Ad 1: Godkendt, idet udvalget noterer sig, at der ikke er tale om en nedprioritering af STU-indsatsen.

Ad 2: Godkendt, idet udvalget samtidig godkender, at der suppleres med en midlertidig finansiering fra overførte midler fra servicerammen på ca 200.000 kr. og at der senere søges at få tilført de manglende midler til investeringspuljen hvis dette viser sig muligt ved økonomivurderinger i løbet af 2021.  

Fraværende: Pia Adelsteen (O)

 

15.00.20-P27-1-21

14. Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri og uddannelsesinstitioner

Forventet sagsgang

AU/BF, ØK, BY

Anledning

Mariagerfjord Kommuner, de lokale uddannelsesinstitutioner og Dansk Byggeri ønsker at forlænge Partnerskabsaftalen yderligere tre år grundet gode erfaringer med den seneste aftale.

Aftalen har til formål, at flere unge i Mariagerfjord Kommune påbegynder og afslutter en uddannelse indenfor bygge- og anlægsbranchen og skal ligeledes sikre, at parterne kan rekruttere rette kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.

Mariagerfjord Kommune har i et samarbejde med parterne udarbejdet et forslag til forlængelse af partnerskabsaftalen.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Byrådet:
1. At aftalen drøftes og godkendes.

Inddragelse

Aftalen er udarbejdet i et samarbejde mellem Mariagerfjord Kommune, HEG, FGU, Tradium, Techcollege og Dansk Industri.

Sagsfremstilling

Parterne bag aftalen ønsker at fortsætte et samarbejde, der bidrager til, at flere unge fra Mariagerfjord Kommune påbegynder, finder en læreplads samt færdiggør en uddannelse inden for bygge- og anlægsbranchen samt andre brancher under Dansk Byggeri (DI). Samtidig skal aftalen sikre, at parterne i fremtiden har rette kvalificeret arbejdskraft og fremme kendskabet til de erhvervsfaglige bygge- og anlægsuddannelser hos Mariagerfjord Kommunes folkeskoleelever.

Det nye i denne aftale er, at Dansk Byggeri er blevet til DI Dansk Byggeri, som muliggør at løfte indsatser og aktiviteter med andre branchefælesskaber under DI. Aftalen er understøttet af en ny lærlingeindsats og regionale kollegaer under DI. Derudover er aftalen forøget med endnu en samarbejdspartner, som er FGU (Forberedende grunduddannelse), der vil blive en vigtig part som bindeled mellem folkeskolen og EUD (Erhvervsuddannelse). Partnerskabsaftalen er denne gang forankret i Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse og med en tilkoblet styregruppe bestående af interne og eksterne aktører, som løbende er med til at kvalitetssikre og udføre aftalen.

Det er hensigten, at Partnerskabsaftalen og samarbejdet skal understøtte eksisterende aktiviteter i kommunen og samtidig bidrage til udvikling af nye initiativer og samarbejdsflader.

Det overordnende formål med aftalen er:

 • at sikre bygge- og anlægsbranchen den tilstrækkelige kvalificerede arbejdskraft nu og i årene fremover.
 • at sikre, at unge med interesse og evner for en bygge- og anlægsfaglig uddannelse får mulighed for at gennemføre det ønskede uddannelsesforløb.
 • at øge indsatsen for, at flere ledige finder beskæftigelse inden for bygge- og anlægsbranchen. Det gælder såvel faglærte som ufaglærte. Ufaglærte skal vejledes om og opfordres til at begynde en uddannelse.
 • at sikre en tæt dialog med virksomhederne om virksomhedspraktik og voksenlærlinge
 • at styrke kendskabet til de byggefaglige erhvervsuddannelser og jobmuligheder hos folkeskoleelever, forældre, lærere og vejledere.
 • at udvikle samarbejdsinitiativer mellem folkeskolerne, UU, FGU, Tech College, Himmerlands erhvervs- og gymnasieuddannelser (HEG) og Dansk Byggeris medlemsvirksomheder.
 • at dele og anvende værktøjer og gode initiativer fra andre partnerskaber og projekter, der kan understøtte samarbejdet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Udvalget ønsker, at der også for den hidtidige aftale præsenteres en kort evaluering/status på et kommende møde.

Fraværende: Pia Adelsteen (O)

 

15.00.00-P35-1-18

15. Planlægning af dialogmøde med Integrationsrådet

Forventet sagsgang

AU, Integrationsrådet

Anledning

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse ønsker at indbyde Integrationsrådet til dialogmøde 8. april 2021.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At program for dialogmøde med Integrationsrådet drøftes.

Sagsfremstilling

Integrationsrådet deltog i dialogmøde med udvalget 2. oktober 2020.

Her havde man en dialog omkring, hvordan Integrationsrådet kan bidrage til integrationspolitikken og hvilke opmærksomhedspunkter rådet ser i integrationsindsatsen i Mariagerfjord Kommune.

Dialogmødet kan skabe rum for en orientering om de emner, som optager Integrationsrådet lige nu.

Emner til dialogmødet kunne være:

- Rådets årsberetning for 2020.

- En status på Integrationsrådets arbejde siden sidst.

- Overvejelser omkring, hvordan rådet kan bidrage til at omsætte integrationspolitikken.

Det endelige program for dialogmødet drøftes og fastlægges. 

Beslutning

Det foreslåede program blev godkendt.

Fraværende: Pia Adelsteen (O)

 

15.00.00-G01-26-19

16. Evaluering af investeringsplan 2019

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Der blev på Budget 2019 afsat i alt 2 millioner kr. til investeringer på Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelses område, som skulle indfri en besparelse på 4 millioner kr. i 2020.

Investeringen skulle udmøntes på sygedagpengeområdet og integrationsområdet for at nedbringe antallet af ydelsesmodtagere i disse målgrupper.

Investeringerne er tidligere beskrevet og fremlagt for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse 7. februar 2019, 8. august 2019 samt 6. februar 2020.

Der redegøres i denne sagsfremstilling for forløbet i den samlede periode og der gives en status på besparelsens realisering.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Sygedagpengeområdet
I 1. kvartal 2018 var antallet af sygedagpengemodtagere i Mariagerfjord Kommune på et højere niveau end forventet. Derfor blev der i Budget 2019 afsat 1 million kr. til investeringer i sygedagpengeområdet med henblik på at nedbringe antallet af ydelsesmodtagere.

 Fuldtidspersoner i procent af befolkningen

 Hele landetMariagerfjord
4. kvartal 20181.8 1.9
4. kvartal 20191.9 2.0
4. kvartal 20202.5 2.6

Kilde: Jobindsats sygedagpenge

I perioden for investeringen er området blevet prioriteret gennem en fokuseret styring og tæt opfølgning ved økonomivurderingerne.

I 4. kvartal 2018 var der 504 fuldtidspersoner, der modtog sygedagpenge. Dette svarede til 1,9 procent af befolkningen. På landsplan modtog 1,8 procent af befolkningen sygedagpenge i samme periode. Mariagerfjord Kommune lå således 0,1 procent over niveauet for hele landet.

Udviklingen frem til 2020 har vist en stigning til 696 fuldtidspersoner i 4. kvartal 2020. Det svarer til 2,6 procent af befolkningen i Mariagerfjord Kommune, hvilket er 0,1 procent højere end landsgennemsnittet på 2,5 procent.

Der har således i perioden 2018 til 2020 været en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere, men niveauet er fastholdt i forhold til landsplan.

Sygedagpenge. Udvikling i løbende udgifter

Regnskabsår201820192020
Fagenheden Arbejdsmarked og uddannelse (kr.)53.931.165 50.085.926 63.983.302


Det samlede forbrug på sygedagpenge blev i 2018 på 53.931.165 kr. Forbruget i 2019 blev på 50.086.926 kr. I 2020 er forbruget foreløbig opgjort til 63.983.302 kr.

Der var i både 2018 og 2019 et fald i omkostningerne på sygedagpengeområdet, ligesom niveauet for borgere på sygedagpenge havde nået så lavt et niveau, som det kunne forventes. Arbejdsmarkedschefens vurdering var på daværende tidspunkt derfor, at resultatet i 2020 vil kunne indfries uden investeringen på 1 millioner kr. Investeringen blev således ikke foretaget og pengene blev tilbageført.

Den efterfølgende stigning i antallet af borgere på sygedagpenge og dermed stigningen i forbruget i 2020, kan i høj grad tilskrives covid-19.

På sygedagpengeområdet har det blandt andet betydet, at det ikke har været muligt at tilkende borgere jobafklaringsforløb i det meste af 2020. Der er derfor et efterslæb på dette og omkring 70 borgere forventes at kunne overgå til jobafklaringsforløb i foråret 2021. Den aktive beskæftigelsesindsats er fortsat suspenderet frem til 21. april 2021.

På trods af at investeringen på 1 million kr. ikke blev foretaget i 2019, har der været igangsat initiativer på sygedagpengeområdet inden for eget budget. 

Der blev i 2019 blandt andet arbejdet med at kompetenceudvikle sagsbehandlerne og der er implementeret et nyt it-redskab, som understøtter arbejdet med at matche borgere med skånehensyn til job.

I 2020 har man på trods af den suspenderede aktive beskæftigelsesindsats grundet covid-19 fastholdt kontakten med de borgere, der ønskede dette.

Integrationsområdet

Fuldtidspersoner i procent af befolkningen

 Hele landetMariagerfjord
4. kvartal 20160.70.8
4. kvartal 20170.60.7
4. kvartal 20180.40.5
4. kvartal 20190.30.4
4. kvartal 20200.30.3

Kilde: Jobindsats. Selvforsørgelse- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse

Integrationsområdet. Udvikling i løbende priser

Regnskabsår2017201820192020
Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse (kr.)14.973.573 11.243.894 7.417.794 6.031.035

 

Der er løbende sket et fald i antallet af ydelsesmodtagere på integrationsområdet siden 4. kvartal 2016, hvor antallet var på sit højeste med 247 fuldtidspersoner.

I 4. kvartal 2020 var niveauet faldet til 93 fuldtidspersoner.

I 2017 var forbruget på 14.973.573 kr. Forbruget var i 2018 på 11.243.894 kr. mens det i 2019 var på 7.418.000 kr. for endelig i 2020 at falde til 6.031.035 kr. jævnfør den foreløbige opgørelse.

På integrationsområdet blev der i 2019 investeret i to indsatser: "Turbovejen" og "Integrationsgrunduddannelsen" (IGU), da det blev vurderet, at det krævede en ekstraordinær indsats at øge antallet af selvforsørgende i målgruppen.

"Turbovejen" blev gennemført af aktøren, som varetager sprogundervisningen i Mariagerfjord Kommune. Det gav et tæt samarbejde mellem borgerens jobcoach og borgerens sprogkonsulent og muliggjorde en intensiv, brancherettet sprogundervisning kombineret med virksomhedspraktik.

Der blev investeret i, at 25 jobparate borgere deltog i "Turbovejen", hvilket frigav medarbejderressourcer i Jobcentret til en øget virksomhedsrettet indsats for 25 andre borgere. 30 borgere modtog den normale beskæftigelsesindsats i Jobcentret. Indsatsen blev afsluttet 31. juli 2019 med en samlet udgift på 375.000 kr.

For målgruppen, der modtog en øget virksomhedsrettet indsats, var deres arbejdsmarkedsstatus i oktober 2019: 11 borgere i job og 26 borgere fortsat modtagere af integrationsydelse.

De resterende borgere var enten selvforsørgende uden indkomst eller modtagere af SU.  

IGU-forløb

Der blev i 2019 investeret i oprettelse af IGU-forløb på kommunale arbejdspladser inden for social- og sundhedsområdet.

Uddannelsen sikrer arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. IGU'en varer 2 år og indeholder en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse. Når borgeren påbegynder et IGU-forløb sparer kommunen forsørgelse til borgeren, som i stedet modtager løn under praktikken fra arbejdsgiver og skoleperioderne er udgiftsneutrale for kommunen grundet refusion. Desuden kan virksomheden over den 2-årige periode søge Udlændinge- og Integrationsministeriet om en bonus efter 6 måneder og efter 24 måneder.

Indsatsen er et samarbejde mellem Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse og Fagenheden Sundhed og Ældre, hvor selve investeringen består i, at Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse finansierer de lønomkostninger, som Fagenheden Sundhed og Ældre har til IGU-eleverne under praktikforløbet.

En samlet investering på 927.981,99 kr. finansierede 6 IGU-forløb over forløbets 2-årige periode. I efteråret 2019 blev der igangsat afklarende praktikker, hvorefter 6 borgere påbegyndte IGU-uddannelsen i december 2019. 

For at kunne indfri forventningerne til besparelserne i 2020 blev der i 2019 investeret i alt 1.302.984 kr. Beløbet over 1 million kroner blev prioriteret inden for eget budget i 2019.

I 2020 har integrationsområdet, ligesom på de øvrige områder, været udfordret af covid-19, hvor de fleste indsatser har været suspenderet. Dog har sprogundervisningen været omlagt til onlineundervisning.

Udbytte af investeringerne

Samlet set er der i perioden 2019-2020 investeret 1 million kr. ud af de bevilligede 2 millioner kr. på de to områder. Dertil kommer, at Fagenheden inden for eget budget har allokeret ressourcer til områderne.

Målet med investeringen var, at der ved udgangen af 2020 skulle været indhentet en besparelse på 4 millioner kr. Som det er beskrevet ovenfor, er dette mål ikke nået, idet man på sygedagpengeområdet kommer ud af 2020 med et forbrug, der er omkring 10 millioner kr. større end forbruget i 2018.

Det bør dog bemærkes, at den samlede økonomi for beskæftigelsesområdet er knyttet op på, hvordan kommunen klarer sig sammenlignet med øvrige kommuner.

Mariagerfjord Kommune har i perioden fastholdt andelen af befolkningen på sygedagpenge på samme niveau i forhold til landsgennemsnittet og ligger fortsat 0,1 procent højere end landsgennemsnittet i 2020.

Samtidig ligger Mariagerfjord Kommune væsentligt bedre placeret i rangering af kommunerne ud fra ramme vilkår på sygedagpengeområdet med en placering som nummer 7 på ministreriets benchmark. Der vurderes derfor ikke at være et yderligere besparelsespotentiale på sygedagepengeområde.

På integrationsområdet, hvor investeringen blev foretaget, har man ved udgangen af 2020 et mindreforbrug på godt 5 millioner kr. sammenlignet med 2018.

Som beskrevet ovenfor har covid-19 lagt en dæmper på hele beskæftigelsesindsatsen. Det har derfor været en vanskelig periode at opnå de ønskede besparelser.

Det er Fagenhedens vurdering, at investeringen og det generelle politiske og administrative fokus har bidraget positivt til at styrke indsatsen på de to områder.

Det kommende arbejde med at udmønte målene i Beskæftigelsesplan 2021-2024 bygger derfor videre på nogle af de elementer, der er igangsat med denne investering.

Der fastholdes et fokus på løbende opkvalificering af medarbejderstaben, der sættes øget fokus på den virksomhedsrettede indsats, og ikke mindst lægges der op til, at sagsstammerne hos de sagsbehandlere, der har ansvar for de mest udsatte borgere holdes på et relativt lavt niveau for at sikre en tæt og håndholdt indsats.

Denne orientering er den sidste i rækken af orienteringer om de investerede midler på sygedagpengeområdet og på integrationsområdet.

Opfølgningen på indsatser overgår fremover til den samlede opfølgning på handlinger som i led i udmøntning af Beskæftigelsesplan 2021-2024.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Pia Adelsteen (O)

 

00.17.00-A21-1-19

17. Afrapportering på projekt Bedre Koordineret Sagsbehandling

Forventet sagsgang

SO/AU/BF

Anledning

På baggrund af bemærkningerne i borgerrådgiverens årsberetning for 2019 samt ud fra Økonomiudvalgets Vision for 2018-2021 igangsatte fagenhederne Arbejdsmarked og Uddannelse og Handicap i det tidlige forår 2020 en flerstrenget indsats for at styrke den koordinerede sagsbehandling. Formålet var at forbedre borgernes oplevelse af en koordineret sagsbehandling på tværs af fagenheder og, at borgerne samtidig føler en større grad af inddragelse i egne sagsforløb.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:
1. At orientering om status på projekt Bedre Koordineret Sagsbehandling tages til efterretning.

Inddragelse

I projektgruppen indgår både ledere og medarbejdere fra de involverede fagenheder. Det er med til at sikre en bred faglig forankring i organisationen samtidig med, at praksisnær viden inddrages i forandringsprocessen.   

Fag MED Familie og Handicap samt Fag MED Arbejdsmarked og Uddannelse har været inddraget gennem hele processen, og har ved projektets opstart udpeget de fem medarbejderrepræsentanter, der indgår i projektgruppen.

De to Fag MED har på et fælles møde den 8. februar 2021 drøftet og kvalificeret modellen for tværfaglig koordination og samarbejde. Der var stor opbakning til processen og beslutningen om at nedsætte et team med rådgivere på tværs af fagenhederne til at varetage én samlet sagsbehandling, som beskrevet under modellens højeste niveau for koordinering og samarbejde.

Sagsfremstilling

I processen om at styrke koordineringen af sagsbehandlingen for de borgere, som får hjælp fra flere af kommunens fagenheder, er fire fagenheder involveret: Arbejdsmarked og Uddannelse, Handicap, Familie og Sundhed. Målet med indsatsen er:

 • at borgeren oplever sig hjulpet og mærker
 • at indsatsen fra de forskellige fagenheder i højere grad er koordineret og afstemt, så den giver mening for borgeren og hjælper med en udvikling i en retning af at få det bedre og en højere grad af selvmestring for borgeren.

 

Økonomiudvalget er på mødet den 10. februar blevet orienteret om resultaterne af den intensive udviklingsfase hen over efteråret, som er sket siden sidste orientering af Økonomiudvalget den 19. august 2020. Projektgruppen har arbejdet intensivt med afsæt i pointerne fra analysen af ca. 35 udvalgte borgeres sager samt fem borgerinterview, som Marselisborg Consulting udarbejdede i den indledende fase. Analysen har givet et solidt udgangspunkt for, hvordan og i hvilke typer af borgersager vi både vil kunne forbedre borgernes oplevelse, og samtidig øge effektiviteten i opgaveløsningen ved at sammentænke indsatsen på tværs af fagenhederne.

Udviklingsfasen

I løbet af perioden august til november 2020 har der været afholdt to udviklingseminare og to arbejds- og kvalificeringsmøder i projektgruppen. Projektgruppen har arbejdet med stort engagement og nået frem til en model for, hvordan vi i sagsbehandlingen fremover vil koordinere og samarbejde på tværs af fagenheder i kommunen med borgeren i centrum.

Modellen for tværfaglig koordination og samarbejde bygger på en vision og faglige principper, som fokuserer på:

 • mødet med borgeren - hvordan vi koordinerer og samarbejder med borgeren
 • koordination og samarbejde mellem fagpersoner - hvornår vi koordinerer og samarbejder mellem fagenheder, og hvem der er ansvarlige i processen

 

Vi skal koordinere om de borger, hvor der er et behov. For de borgere er der forskellige niveauer at foretage koordination og samarbejde ud fra – fra den grundlæggende almindelige afstemning og koordination til de mere komplicerede sagsforløb, som kræver tæt koordination og samarbejde om mål, indsatser og planer for borgeren. Det er i modellen illustreret og beskrevet ud fra tre niveauer for koordination og samarbejde. De kan ses som en trappemodel, hvor graden af kompleksitet i borgerens sager bestemmer behovet for tværfaglig koordination og samarbejde og dermed, hvilket trin sagsbehandlerne vælger i modellen – jo større behov, des højere trin på trappen. Hvilket trin, der koordineres og samarbejdes ud fra afgøres ud fra en række vurderingsparametre.På de øverste to trin i modellen stiger kompleksiteten i borgerens sager, hvilket kræver en fast struktur for koordination og samarbejde. Hvilket trin afgøres ud fra vurderingsparametre som fx ud fra antallet af borgerens sager, kompleksiteten i borgerens sager og hvorvidt borgeren selv er i stand til at koordinere mellem de forskellige faglige kontaktpersoner. På næstøverste trin i modellen systematiseres samarbejdet omkring Tværfaglige koordinations- og samarbejdsmøder. Her samles borgeren regelmæssigt med de fagpersoner, som er tilknyttet borgeren, for at fastsætte fælles mål, koordinere indsatser og planer. Til de møder udvælges en koordinerende sagsbehandler (myndighedsperson) med ansvar for samarbejdsmødet og den fælles plan.

Det  højeste trin i modellen kræver én samlet sagsbehandling for borgere og familier med særlig komplekse problemstillinger. Familiemedlemmerne er kendetegnet ved at have komplekse, sammenfaldende og sammenhængende udfordringer på tværs af fagenhederne i kommunen. I de tilfælde er én samlet og koordineret indsats nødvendigt for at hjælpe og støtte borgerne bedst muligt i deres udvikling. Det forventes at handle om ca. 20-30 familier i den målgruppe, som det af flere grunde er vigtigt og relevant at beskæftige sig med, blandt andet, fordi det er vigtigt at understøtte denne gruppe af borgere med en helhedsorienteret sagsbehandling for at yde den bedste støtte til de borgere, men også fordi denne gruppe er udgiftstung.

Til at varetage den samlede sagsbehandling nedsættes et tværorganisatorisk team af sagsbehandlere med samlet myndighedsansvar. Det betyder, familien får én sagsbehandler, som har det samlede ansvar for familiens mål og planer. Teamet samles organisatorisk, og vil løse opgaven i et tæt samspil med de nuværende fagenheder. Teammedlemmerne vil samtidig fortsætte med at løse opgaver for de enkelete fagenheder, så viden og relationer til de specialiserede opgaver fastholdes.

Det nye i modellen for tværfaglig koordination og samarbejde

Der koordineres og samarbejdes allerede i dag mellem afdelinger og fagenheder. Modellen her indeholder en række tiltag og elementer, som ligger ud over den koordination og samarbejde, der eksisterer i dag. Det nye i modellen skitseres i følgende fire punkter:

1. En fast struktur og ramme for den tværfaglige koordination og samarbejde

Med modellen får vi en overordnet ramme for, hvordan vi fremover koordinerer og samarbejder med borgeren i centrum og mellem fagenheder i kommunen. Modellen er bygget op omkring en systematisk tilgang, som indfanger flere niveauer af koordination og samarbejde – fra det grundlæggende niveau til det fuldt ud komplekse niveau med behov for en fast struktur.

2. En fælles og koordineret plan for borgeren

Som noget nyt følger også en overordnet og fælles plan for borgeren i de tilfælde, hvor der er behov for tværfaglig koordination og samarbejde mellem fagenheder (de to øverste niveauer i modellen). En fælles plan giver borgeren overblik over kontaktpersoner og forløb. Det er samtidig med til at sikre en sammenhæng i borgerens mål, indsatser og forløb, så det giver mening for borgeren.  

3. Borgerinddragelse og afsæt i borgerens behov

Det er en central del af modellen, at borgeren får en større stemme i sit eget forløb og i højere grad inddrages i den løbende koordination. Samtidig tager koordination og samarbejde omkring borgeren afsæt i borgerens behov og ønsker. Det gælder således, at vi afholder møder og koordinerer sammen med borgeren, og at vi afholder møder fysisk andre steder end på de respektive rådhus, hvis det giver mening, og borgeren ønsker det.

4. Digital understøttelse af tværfaglig koordination og samarbejde

Yderligere vil den koordinerede sagsbehandling fremover blive understøttet af to nye digitale løsninger, KMD Nova Link og LetDialog. Med KMD Nova Link bliver det blandt andet muligt at skabe et digitalt overblik over borgerens kontaktpersoner og indsatser på tværs af fagenheder i kommunen. Systemet tilbyder samtidig en digital platform med mulighed for at arbejde med fælles planer for borgeren, hvilket understøtter en helhedsorienteret indsat for borgeren. Via en App kan dette overblik også deles med borgeren. LetDialog tilbyder et lukket dialogforum mellem borgeren og tilknyttede fagpersoner, hvor fagpersonerne (både myndighed og udfører) kan kommunikere direkte med og omkring borgeren. LetDialog kan understøtte samarbejdet og den løbende dialog med borgeren mellem møder.

Implementeringsfase

For at indarbejde denne kulturændring i organisationen er der planlagt et kompetenceforløb over to dage for de ledere og medarbejdere i organisationen, der hjælper og understøtter borgere med flere forløb og indsatser hos kommunen. Deltagerne introduceres for den tværfaglige koordinations- og samarbejdsmodel, principperne bag, og hvad man som medarbejder konkret gør.

Sideløbende er der også en proces i gang for, hvordan KMD Nova Link integreres med kommunens øvrige relevante fagsystemer, og hvordan KMD rulles ud i organisationen med uddannelse af superbrugere, så den digitale løsning er klar og kan understøtte de nye arbejdsgange om tværfaglig koordination og samarbejde.

Styregruppen har besluttet at udskyde kompetenceforløbet til efter påske på grund af udviklingen i Corona smitten og medfølgende restriktioner. Hvis det fortsat ikke er muligt at møde fysisk frem på det tidspunkt, vil det blive gennemført virtuelt.

Kulturændring

Det vil tage tid at indarbejde den kulturforandring, der er forbundet med de nye rammer og strukturer i modellen.

For at lederne kan følge med i, om modellens rammer og systematik bliver indarbejdet i den daglige sagsbehandling, bliver der som en del af det eksisterende ledelsestilsyn på afdelingsniveau indarbejdet tilsyn med antal afholdte samarbejdsmøder og antal fælles planer på medarbejder- såvel som på teamniveau. Begge disse parametre er en del af det næst højeste niveau for tværfaglig koordination og samarbejde i modellen. Om et år skal vi derfor kunne se, at der bliver afholdt samarbejdsmøder og bliver udarbejdet fælles mål og fælles planer for de borgere, hvor det er relevant. Det er med til at give faktuelle data på, om de forskellige niveauer i modellen bliver brugt. Som supplement til de data, skal der halvårligt foretages ti observationer af samarbejdsmøder for at få mere kvalitativ indblik i, hvordan samarbejdsmøderne forløber, borgerne inddrages, og hvordan der arbejdes med at sikre og koordinere en fælles plan sammen med borgeren.

Som en sidste del af implementeringen og tilpasning af modellen vil der efter sommerferien være observation på nogle af samarbejdsmøderne og interview af de medarbejdere og borgere, der deltager. Målet hermed er at blive klogere på deres oplevelse af, hvordan samarbejdsmøderne fungerer og eventuelle behov for at justere modellen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker - på lige fod med andre udvalg - at få belyst et konkret eksempel på en kompliceret sag, som kan nyde fremme af det nye koncept.

Fraværende: Pia Adelsteen (O)

 

00.01.10-G01-4-14

18. Orienteringssager

Forventet sagsgang

AU

Beslutning

Der var orientering om:

 • En dansk EGU arbejdsgruppe i regi af FGU Danmark, hvor Edin Hajder deltager og hvor fagenheden har bidraget med input. Arbejdsgruppen arbejder med bud på, hvordan EGU-systemet kan forbedres på en række områder. Gruppens oplæg vil blive sendt til ministeren. Oplægget vil kunne nyttiggøres i forhold til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelses egne drøftelser om netop EGU.

 

Taget til orientering.

Fraværende: Pia Adelsteen (O)

 

Lukkede dagsordenspunkter

88.08.17-Ø54-1-16

19. Danskuddannelse for voksne flygtninge m.fl.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Pia Adelsteen (O)

 

00.22.00-P35-3-20

20. Underskriftsark

Beslutning

Mødet sluttede kl 18.40.