Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 9. marts 2020 kl. 15:15 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-5-17

35. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

 

05.00.00-P15-1-19

36. Trafikhandlingsplan 2020

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til Trafikhandlingsplan 2020.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om forslaget til Trafikhandlingsplan 2020 kan godkendes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At Trafikhandlingsplan 2020 godkendes.

Inddragelse

Trafikhandlingsplan 2020 har været i høring ved Seniorrådet og Handicaprådet.

Både Seniorrådet og Handicaprådet har taget Trafikhandlingsplanen 2020 til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvert år skal Udvalget for Teknik og Miljø godkende den årlige Trafikhandlingsplan for Mariagerfjord Kommune. Forinden sendes Trafikhandlingsplanen i intern høring i Seniorrådet og Handicaprådet. 

Fagenheden Teknik og Byg har ajourført og opdateret Trafikhandlingsplanen med nyeste data om udviklingen i trafikken og uheld. Trafikhandlingsplanen behandler også det forgangne års løbende henvendelser fra borgere, foreninger og institutioner. Endelig samler planen også op på de igangsatte og gennemførte projekter i 2019.

Uheldsudviklingen for 2019 har vist en stigning i forhold til de foregående år. Hvilke faktorer, der spiller ind i den konkrete stigning, er svære at identificere, da uheldsbilledet er diffust med årsager som solouheld, spiritus og høj fart. Trafiksikkerhedsindsatsen bør derfor fortsat prioriteres de kommende år.

Trafikhandlingsplan 2020 udpeger og prioriterer projekter, der forventes gennemført i 2020 og 2021 og i årene efter 2021. Forslag til prioritering af indsatsen på trafiksikkerhedsområdet er holdt inden for det afsatte budget for 2020.

I Trafikhandlingsplanen er stiprojekter samt skole- og trafiksikkerhedsprojekter prioriteret. Med prioriteringsmodellen behandles henvendelserne systematisk og på samme vilkår. Prioriteringsmodellen tager højde for faktorer som trafiksikkerhed, hastighed, utryghed, skoleruter og økonomi.

Fagenheden har i 2020 gennemført og igangsat en række af de prioriterede projekter fra 2019 med det formål at forbedre trafikken og trafiksikkerheden. De igangsatte og gennemførte projekter fremgår af Trafikhandlingsplan 2020.

I 2019 har fagenheden modtaget 23 relevante henvendelser:

 • 7 imødekommes med nye projekter
 • 7 projektforslag skal undersøges nærmere
 • 3 imødekommes med allerede udpegede projekter
 • 6 projekter afvises på baggrund af trafikfaglige vurderinger.

 

De 7 nye projekter er indarbejdet i Trafikhandlingsplan 2020.

Ved hver henvendelse har der været dialog med ansøger. Skolernes ønsker fra Skolevejsundersøgelsen er indarbejdet i Trafikhandlingsplanen.

Man kan ikke alene bygge sig til bedre trafiksikkerhed, da det i høj grad afhænger af personerne i trafikken. Derfor vil indsatsen for trafiksikkerheden i 2020 også have et adfærdsregulerende formål i form af deltagelse i kampagner og i samarbejde med relevante parter som skoler, Rådet for Sikker Trafik, Politi, Vejdirektoratet og øvrige kommuner.

Beslutning

Godkendt, idet det bemærkes, at projekter, som i planen er anført til forventet gennemførsel i 2021 og senere, vil indgå i prioriteringen / til evt. genovervejelse til næste års trafikhandlingsplan.

Udvalget ønsker at projekt "Omfartsvej ved Mariager" omdøbes til "Forbindelsesvej Hobro-Assens".

 

04.10.01-P20-1-12

37. Forslag til hundeskov i omegnen af Hobro

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden Natur og Miljø bliver løbende opfordret af Hobro-borgere, til at gøre endnu et forsøg på at tilbyde Hobro og omegn et hundeskovstilbud, som i Hadsund og i andre byer på størrelse med Hobro.

Indstilling

 Direktør for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At overveje om der skal arbejdes videre med anlægge en hundeskov i omegnen af Hobro.
 2. At det, i givet fald, besluttes på hvilken lokalitet.

 

Sagsfremstilling

Udvalget har senest i juni 2016 haft et forslag om hundeskov ved Hobro på dagsordenen. Her blev beslutningen at "Udvalget ikke ønskede at anvende nogen af forslagene, idet udvalget ønsker en placering i "gåafstand" fra Hobro. Der arbejdes ikke videre med projektet, idet fagenheden ikke kan anvise et brugbart areal".  

På baggrund af nye opfordringer fra Hobro-borgere om at opføre en hundeskov i omegnen af Hobro, fremlægges sagen atter for udvalget.

Forvaltningen har to forslag til områder, hvor der kan ske hundeluftning under hegn.

Forslag 1) Sydenden af Hørby Plantage (samme areal som ved forslag i 2016).

Forslag 2) Tidligere Nordre skoles idrætsplads.

For begge arealer gælder at der påtænkes at opsætte et 1,7 m højt hegn om områderne, 2-3 klaplåger, borde - bænkesæt samt adviseringsskilte og affaldsstativ. Nedenstående er en gennemgang af de 2 områder, med fordele, ulemper og økonomi.

Forslag 1 - Sydenden af Hørby Plantage

Areal størrelse 2,5 ha. Arealet er fladt og i relativ mørk granskov, men der gennemføres en svag tynding i dette forår, så der bliver lidt mere lys i enkelte delområder på arealet. Arealet med fortindsvis tør skovbund, og det vurderes at der ikke er behov for etablerede stier inden for hegnet.

Fordele

 • 5 km fra Hobro centrum. Adspurgte hundejere fra Hobro nævner, at de stort set under alle omstændigheder vil skulle køre for at komme til et hundeskovområde, selv i indre Hobro, og de synes dette areal virker mere attraktivt end fx ved tidligere Nordre skoles idrætsanlæg pga. skoven og naturen på arealet.
 • Gode muligheder for at lave en egnet P plads i umiddelbar nærhed af arealet
 • Arealet er ved etablering af et hundeskovsareal sikret ikke at skulle benyttes til andre formål i fremtiden
 • Ved sidste høring i 2016 af Hørby Borgerforening, naboer samt Hobro Jægerklub og Hobro Jagtforening anbefalede de dette areal, som det mest egnede til en hundeskov i Hørby plantage, fordi:

  • der er ingen beboelse op af denne placering.
  • det vil medføre mindre trafik gennem Hørby Kirkeby end den nordlige placering (ved sidste høring i 2016), da man lettere kan komme til sydenden af skoven via Skivevej sydfra. Kommer man nordfra vil man køre gennem Hørby Kirkeby. og her vil man køre gennem et område, hvor der bl.a. er en meget benyttet legeplads af fx dagplejere og et etableret stisystem, for at komme til Hørby plantage.
  • der vil blive en meget lille påvirkning af de esksisterende rekreative interesser, da der ikke er stier eller lignende på arealet.
  • da arealet er en granskov, er der meget lidt vildt som rådyr og fasaner tilknyttet området, som vil blive forstyrret af tiltaget.

 

Ulemper

 • arealet er kun 2,5 ha., i følge anbefalinger og Arbejdsgruppen "Hobro Hundeskove" er det ikke optimalt ift. et besøgstal der måske kommer op på 30 eller flere på en gang. Det er forvaltningens vurdering, at der er stor interesse blandt folk med hund for en hundeskov i omegnen af Hobro, og kommunens hundeskov i Hadsund er også meget besøgt. Dog vurderes det at max. 20 hunde indenfor hegnet på en gang vil være et realistisk gennemsnits scenarie. Kommunen har dog ingen forslag til områder i nærheden af de anbefalede 7-8 ha.
 • det er ikke muligt at udvide arealet, da der er en skovvej og moseområde nord for arealet. Mod syd grænser arealet op til mark i omdrift, der ikke ejes af kommunen.
 • fra P pladsen vil man skulle krydse skovvejen for at komme ind i den hegnede hundeskov. Det er dog meget begrænset hvad der er af trafik i skoven.

 

Økonomi:

Samlet pris for hegn, klaplåger, bord – bænkesæt, affaldsstativ, skilte og P plads: 137.000 kr. Prisen er uden vandtilslutning eller etablerede stenmelsstier på arealet. Årlig vedligehold (tilsyn, hegn og affaldsstativ): 20.000 kr

Forslag 2 - tidligere Nordre skoles idrætsplads 

Arealet er 1,3 ha og er helt fladt med græs og træer langs sydkanten, og arealet er ikke vedligeholdt for nyligt. Arealet er ikke benyttet pt, på nær en lille gennemgående sti i det nordøstlige hjørne, som dog let vil kunne ligges uden om et eventuelt hegn. Det vurderes at der ikke er behov for etablerede stenmels stier. Der er eksisterende trådnethegn på beton pæle, der dog er i stykker og skal fjernes på en stor del af strækningen.

Fordele:

 • Arealet er placeret bynært, tæt ved centrum af Hobro. Der går en sti via stejle trapper op fra syd og flere småtier fra nord (privat område)
 • Det er en god anvendelse af et areal der bare ligger urørt hen
 • Eksisterende betonpæle kan genbruges til hegnssætning (efter at gammelt hegn er fjernet sammen med tilstødende indgroede træer)

 

Ulemper:

 • En forudsætning for etablering af en hundeskov på arealet, er en p plads på nabogrund mod nord ejet af Hobro Boligforening, hvor der på sigt er lokalplanlagt til boliger
 • 1,3 ha er ikke optimalt ift. størrelsen på en hundeskov (Se forslag 1). Det er ikke muligt at udvide arealet på kommunal ejet jord pt.
 • Der er pt ikke meget andet end græs på størstedelen af arealet, så det er ikke så spændende. Der vil dog kunne plantes træer og buske i små grupper.
 • På sigt skal arealet måske benyttes til andet formål.

 

Økonomi:

Samlet pris for hegn, fjernelse af eksisterende hegn, klaplåger, bord – bænkesæt, affaldsstativ, plantning af lidt træer og buske og P plads: 167.000 kr. Prisen er uden vandtilslutning eller etablerede stenmelsstier på arealet. Årlig vedligehold (tilsyn, hegn og affaldsstativ): 20.000 kr

Fagenhenden Natur og Miljø gennemførte ved sidste forslagdrøftelse i 2016 en høring af diverse relevante interessenter. Hvis det besluttes at gå videre med et af forslagene denne gang, vil forvaltningen også gennemføre en høring af relevante parter. Hvis denne høring medfører væsentlige indsigelser, vil de blive forelagt Udvalget.

Økonomi

Fagenheden Natur og Miljø og Park og Vej gennemfører i foråret 2020 tynding og skovning i nogle af kommunens skovområder. Udgiften til anlæg af hundeskov vil kunne finansieres af indtægten ved dette arbejde. Årlig drift og vedligehold beløber sig til 20.000 kr. (Økonomien er vurderet af fagområdet)

Beslutning

Udvalget besluttede, at der ikke skal arbejdes videre med at anlægge hundeskov i Hobro-området.

 

07.00.03-K08-856-19

38. Indkøb af beholder til af dagrenovation ved husstandene

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Mariagerfjord Kommunes nuværende beholderkontrakt til indsamling af dagrenovation ved hustandende udløber pr. 31. juli 2020 og Mariagerfjord Kommunes kontrakt vedrørende selve indsamling af dagrenovation ved husstandene udløber pr. 30. september 2020 – denne dog med mulighed for forlængelse i op til 2 år.

Udvalget for Teknik og Miljø skal derfor træffe beslutning om principperne for konkurrenceudsættelse af beholdere samt indsamling af madaffald.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At det godkendes, at Mariagerfjord Kommune konkurrenceudsætter indkøb af beholdere, med henblik på at indsamle madaffald og restaffald i todelt beholder ved husstanden.

Sagsfremstilling

Den nuværende beholderkontrakt udløber pr. 31. juli 2020, mens den nuværende kontrakt vedrørende indsamling af dagrenovation ved husstanden udløber pr. 30. september 2020, med mulighed for forlængelse 2 x 1 år. To opgaver (kontrakter) der indbyrdes er afhængige af hinanden og derfor har fagenheden for Natur og Miljø behov for at kunne konkurrenceudsætte indkøb af beholdere snarest muligt inden det nye udbud for indsamling af dagrenovation ved husstandene udbydes senere på året.

Fra 2023 stiller EU’s affaldsdirektiv krav om separat indsamling af madaffald ved hussstanden i samtlige kommuner. Et krav der har betydning for hvilken type beholder der skal indsamles i, hvilke biler der kan stå for indsamlingen, og ikke mindst hvordan madaffaldet skal håndteres efter indsamlingen.

I det foreløbige udkast fra Miljøstyrelsen om fælles branchestandarder for sortering og indsamling af husholdningsaffald, peger Miljøstyrelsen kun på én fælles branchestand til indsamling af madaffald, nemlig indsamling af madaffald i en todelt beholder sammen med restaffald.

Men madaffald kan også indsamles i en selvstændig beholder eller i en fælles beholder sammen med andre fraktioner, hvor hver fraktion har sin specielle posefarve fx grøn til madaffald og sort til restaffald. Poserne bliver efterfølgende sorteret efter farve på et specielt opført anlæg (farvesepareringsanlæg) til sortering af poserne efter farve.

 

Nøgletal fra 2018 viser at 35 kommuner indsamler madaffald ved husstanden, hvoraf 24 kommuner indsamler i todelte beholder, mens 9 kommuner indsamler i separat sæk eller beholder.

Indsamling af madaffald i separat eller i todelt beholder samt den efterfølgende forarbejdning af madaffaldet er efterhånden en velafprøvet indsamlings- og behandlingsmetode i Danmark, med flere eksisterende anlæg rundt i landet til den efterfølgende behandling.

Der eksisterer endnu ikke et optisk sorteringsanlæg i Danmark til farveseparering af indsamlede poser. Aalborg kommune er i gang med at undersøge mulighederne, inkl. økonomi, for opførelse af et farvesepareringsanlæg ved I/S RenoNord i Aalborg. En undersøgelse som Mariagerfjord Kommune, i et mindre omfang, er en del af, jf. dagsordenspunkt nr. 131 af 12. august 2019.

Affaldskontoret i Natur og Miljø anbefaler, at indsamlingen af madaffald i Mariagerfjord Kommune følger Miljøstyrelsens fælles branchestandard med indsamling i todelt beholder sammen med restaffald. Dette vil sikre den største grad af fleksibilitet med hensyn til indsamling og efterfølgende håndtering og værdiudnyttelse.

Indsamling af madaffald i samme beholder som restaffald (eller andre fraktioner) har også den fordel, at det kun er en bil der skal køre indsamlingsruten og dermed mindst mulig belastning af veje og borgere.

Da Mariagerfjord Kommune på mange områder er sammenlignelige med Rebild Kommune inden for affaldsordningerne, demografi mm., og da Rebild Kommune ligeledes står over for at skulle udbyde indkøb af beholdere og indsamling af dagrenovation i nærmest fremtid, vil fagenheden i størst muligt omfang søge samarbejde med Rebild Kommune.

Beslutning

Godkendt.

 

01.02.05-P16-9-19

39. Forslag til Lokalplan 156/2020 for rækkehuse på Ålborgvej i Hadsund

Forventet sagsgang

TM, offentlig høring, administrativ vedtagelse

Anledning

Ejeren af ejendommene Ålborgvej 19 og 21 ønsker at opføre fem rækkehuse på de to ejendomme. Den gældende lokalplan giver kun mulighed for at opføre parcelhuse, hvorfor fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til lokalplan 156/2020 for rækkehuse på Ålborgvej i Hadsund.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal sendes i offentlig høring.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At forslag til lokalplan 156/2020 sendes i offentlig høring i fire uger
 2. At fagenheden bemyndiges til at godkende forslaget endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ejeren af ejendommene Ålborgvej 19 og 21 ønsker at opføre fem rækkehuse på de to ejendomme. Den gældende lokalplan giver kun mulighed for at opføre parcelhuse, hvorfor fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til lokalplan 156/2020 for rækkehuse på Ålborgvej i Hadsund.

Formål

Inden for lokalplanområdet gives der mulighed for at opføre rækkehuse med tilhørende carporte og udhuse. Adgang til rækkehusene sker til et samlet parkeringsanlæg, så området omkring boligerne friholdes for parkeringspladser og kørende trafik. Adgang fra parkeringsanlægget sker ad en kørefast sti, som leder beboerne fra parkeringspladserne til deres bolig. I tilknytning til ankomst og parkeringsanlægget skal der etableres et fælles friareal, som kan bruges af områdets beboere.

Alle boliger skal have direkte adgang til deres bolig fra stien. Foran hver bolig skal der etableres en forhave i en bredde af mindst 2 meter. For at sikre, at stien og de omgivende forhaver bliver åbne og imødekommende arealer, må hegn i forhaverne ikke gives en højde på mere end 1,2 meter.

Hensigten er at rækkehusbebyggelsen bliver et trygt nabolag, hvor der er øjne på boligernes hoveddøre, og hvor man kender sine naboer ved at man mødes, når man forlader eller ankommer til sin bolig. Samtidig bliver der ikke kørsel med biler mellem husene, hvorved stien og forhaverne i kombination giver bebyggelsen et ekstra friareal, hvor relationer mellem naboerne kan opstå og trives.

Anbefaling af høringsperiode

På grund af lokalplanforslagets begrænsede omfang og kompleksitet anbefaler fagenheden en høringsperiode på fire uger.

Beslutning

Godkendt.

 

00.32.00-S00-3-19

40. Regnskab 2019 - Udvalget for Teknik og Miljø

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Ifølge lov om kommunernes styrelse skal årsregnskabet i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger.

Regnskab 2019 med bemærkninger behandles i samtlige stående udvalg ved regnskabets afslutning. Regnskab og bemærkninger kan herefter blive sendt til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At bemærkninger for 2019 godkendes.

Sagsfremstilling

For at følge tidsplanen for afslutning af regnskabet i Mariagerfjord Kommune skal årsregnskabet behandles i Økonomiudvalget 18. marts 2020 og Byrådet 26. marts 2020.

Inden da skal regnskaberne behandles i de stående udvalg.

Her er regnskabet 2019 for Udvalget for Teknik og Miljø:

Beløb i hele 1.000 kr.Oprindeligt budgetKorrigeret budgetRegnskabAfvigelse
DRIFT    
Skattefinansieret96.339103.826106.704-2.878
Takstfinansieret0-3.797-2.102-.1695
Drift i alt Teknik og Miljø96.339100.029104.602*) -4.573

 

Beløb i hele 1.000 kr.Oprindeligt budgetKorrigeret budgetRegnskabAfvigelse
ANLÆG    
Skattefinansieret34.43771.07537.05934.016
Takstfinansieret0220-5.4375.657
Anlæg i alt Teknik og Miljø34.43771.29531.622*) 39.673

 

*) I møde den 19. februar 2020 har Økonomiudvalget godkendt driftsoverførsler på -2,271 mio. kr. og anlægsoverførsler på 38,168 mio. kr. på politikområderne Natur og Miljø, Teknik og Byg samt Forsyning. Byrådet forventes at godkende drifts- og anlægsoverførslerne i møde den 27. februar 2020.

Se bilaget for et mere specificeret regnskab med bemærkninger.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

05.00.00-S55-3-20

41. Anlægsregnskab - Asfalt veje 2019 - Kontrakt med MUNCK

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Hvis et anlægsregnskab har bruttoudgifter over 2,0 mio. kr., så skal det godkendes af Byrådet, ifølge Lov om Kommunernes styrelse.

Anlægsregnskab for anlægsprojekt "Asfalt veje - Kontrakt med MUNCK 2019" fremsendes til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At anlægsregnskabet godkendes.
 

Sagsfremstilling

Økonomi har lavet regnskab over det afsluttede anlægsprojekt i 2019 "Asfalt veje - Kontrakt med MUNCK 2019".

  

Udgifterne til asfaltering fordeles med 50% på driften og 50% på anlæg, og nærværende regnskab vedrører anlægsdelen.

Bevillingen i 2019 på anlægsprojektet var på 7,950 mio. kr., og der er anvendt i alt 7,058 mio. kr. til asfaltering i 2019.

Det uforbrugte rådighedsbeløb på 892.000 kr. tilgår kassen ifølge Byrådets beslutning 27. februar 2020.

Mariagerfjord kommune har indgået en 15 årig funktionskontrakt med asfaltfirmaet Munck om vedligeholdelsen af vejene på landet. Funktionskontrakten løber frem til 2023.

Funktionskontrakten fastlægger indhold og serviceniveau på kommunens landeveje, og asfaltfirmaet Munck prioriterer selv omfang, metode, tidspunkt og rækkefølge for vedligehold af asfaltvejene herunder bl.a. reparationer af eksisterende asfalt og udlægning af nyt asfalt. Det sikrer, at vejene lever op til en beskrevet tilstand og service, og kommunes vejkapital bibeholdes og visse steder forbedres, så der ikke sker accelerende nedslidning af vejene.

På trods af det meget regnfulde år i 2019 nåede Munck mere end oprindelig planlagt og sat som mål. Alle arbejder er udført tilfredsstillende i overensstemmelse med kontraktens foreskrifter. I lighed med tidligere år har samarbejdet fungeret fint, og der er ikke modtaget nævneværdige klager fra borgere.

Munck A/S har gennem funktionskontrakten i 2019 leveret følgende mængder:

 • 55 km veje med overfladebehandling
 • 20 km vej med asfalt 
 • 5.5 km asfalt på stier
 • 2.600 tons asfalt er udlagt i forbindelse med bassinfræsning og klargøring til overfladebehandling
 • 126 tons asfalt er anvendt til opfyldning af slaghuller
 • 945 tons skærver er anvendt kantfyld langs vejene
 • 50 km striber

      

De største asfaltarbejder på landet i 2019: 

 • Snæbumvej
 • Skovbovej
 • Bønfeldtvej
 • Spangvadvej
 • Hedegårdsvej
 • Korupvej
 • Havndalvej
 • Hobrovej
 • Daniavej
 • Hadsundvej Vest
 • Nordre Ringvej

 

Asfalteret stier: 

 • Als - Øster Hurup
 • Bilidtvej
 • Foulum - Sdr. Onsild

 

Økonomi

.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

05.00.00-S55-1-20

42. Anlægsregnskab - Veje i byområder 2019

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY 

Anledning

Hvis et anlægsregnskab har bruttoudgifter over 2,0 mio. kr., så skal det godkendes af Byrådet, ifølge Lov om Kommunernes styrelse.

Anlægsregnskab for anlægsprojekt "Asfaltering af veje i byområder 2019" fremsendes til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At anlægsregnskabet godkendes. 
 

Sagsfremstilling

Økonomi har lavet regnskab over det afsluttede anlægsprojekt i 2019 "Asfaltering af veje i byområder 2019".

Bevillingen på anlægsprojektet var i 2019 på 4,0 mio. kr., og der er anvendt i alt 4,014 mio. kr. til asfaltering i byområder i 2019.

Merforbruget på 14.000 kr. overføres til 2020 ifølge Byrådets beslutning 27. februar 2020.

Mariagerfjord kommune har indgået en 4 årig partneringkontrakt med asfaltfirmaet YIT Danmark om vejbelægninger i kommunens byer. Med udgangen af 2019 gik det 3. af partneringskontraktens 4 år.

Kontrakten omfatter asfaltarbejder på vore kommunale veje og stier indenfor byskiltene.

Arbejderne er udført efter prioriteringer, som fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet og orienteret Udvalget for Teknik og Miljø om. Udgangspunktet for prioriteringen er asfaltens tilstand på de enkelte veje, men i prioriteringen er der dels taget højde for, hvor det samtidig er nødvendigt og hensigtsmæssigt at renovere kantsten og eventuel fortove, inden asfalten udlægges, og dels er der taget mest muligt hensyn til tidsmæssige sammenfald med forsyningsselskabers ledningsarbejder for at opnå størst kvalitet og sammenhæng i asfaltbelægningen. Ind imellem udfordrer disse fællesarbejder bestræbelserne på at at renovere de mest trængende vejstrækninger.

Asfaltarbejderne udføres løbende hen over hele året, og alle arbejderne er udført tilfredsstillende i overensstemmelse med de i kontrakten beskrevne forhold. Fagenheden Teknik og Byg har ikke modtaget henvendelse fra borgere, der har manglet orientering forud eller under arbejderne.

YIT har i 2019 leveret følgende ydelser indenfor byskiltene:

 • 45 km nyt asfaltslidlag
 • 800 m2 er repareret ved udskiftning af mindre områder.
 • 95 tons er brugt til lukning af slaghuller i vejene.

 

De væsentligste steder der er lagt asfalt i byerne

 • Arden: Skovmarken, skovvej.
 • Hobro: Hodalsvej,
 • Hadsund: Timandsvej Stadionvej, Transbjergholt og Plantagevej og Vindingsvej.
 • Valsgårde: Brinken, Bakkevej
 • Ø.Hurup: Kongensvej og Siestavej
 • Als: Hulvej, Korsbakken og Bakkevej.
 • Assens: Nordre industrigade, Blåmejsevej, Gærdsmuttevej og Damvej.
 • Mariager: Fjordparken.

 

Fællesarbejder med Mariagerfjord Vand og Hobro Fjernvarme

 • Hobro: Skolegade/fredensgade, Løgstørvej, Skovvej, Blåkildevej, Fayersgade, Skibsbakken, Wedelsgade, Beltoftsgade, Ligustevej, Hybenvej og Slåenvej,
 • Hørby: Døstrupvej, Ribesvej

 

En del af fællesarbejderne fordeler sig over både 2019 og 2020 

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

05.00.00-S55-2-20

43. Anlægsregnskab - Omlægning af fortove 2019.

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

Regnskabet for anlægsprojektet "Omlægning af fortove 2019" er afsluttet og forelægges til Byrådets godkendelse. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomi har lavet regnskab over det afsluttede anlægsprojekt i 2019 "Omlægning af fortove 2019". 

Bevillingen på anlægsprojektet var i 2019 på 3,641 mio. kr. Der er anvendt i alt  3,984 mio. kr. til omlægning af fortove i 2019.

Merforbruget på 343.000 kr. overføres til projekt "Omlægning af fortove 2020" ifølge Byrådets beslutning 27. februar 2020.

Fagenheden Teknik og Byg har klassificeret alle fortove i forhold til tilstand, men budgettet tillader ikke renovering eller udskiftning i takt med nedslidningen. Derfor sker udskiftning efter en prioritering. Udgangspunktet for prioriteringen er naturligt, hvor behovet for renovering er størst. Imidlertid giver det ofte god mening at renovere nedslidte fortove og kansten på veje, hvor der samtidig skal renoveres asfaltbelægning. Det er der økonomisk synergi i, og det giver ikke visuel kvalitet at udlægge ny asfalt uden at se på kantsten og fortov. Derfor bliver resultatet, at det ikke altid er de mest trængende fortove, som renoveres.

Da fagenheden også ofte renoverer asfaltbelægning, når fremmede ledningsejere udskifter væsentlige forsyningsledninger, har de væsentligste fortovsreparationer og udskiftninger de seneste år fundet sted i samgravningsprojekter med Mariagerfjord Vand og Hobro Varmeværk.

De væsentligste fortovsrenoveringer 2019 er sket følgende steder: 

 • Hobro: Hodalsvej, Strandvej Skolegade/Fredensgade, Korsgade, Nedre Strandvej, Rosendalsvænget Løgstørvej og Skovvej, Blåkildevej, Fayersgade, Skibsbakken, Ligustervej, Hybenvej og Slåenvej
 • Hadsund: Tranbjergholdtvej
 • Valsgårde: Toppen
 • Als: Korsbakken  

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

04.01.11-P35-1-18

44. Bies Have - Omlægning

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

I forbindelse med omlægning og reetablering af Bies Have ønskes de budgetterede midler på kr. 1 mio. i 2020 frigivet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At der frigives kr. 1 mio. til omlægning af Bies Have.

Sagsfremstilling

Bies Have i Hobro er byens grønne oase. I dag fremstår parken som et stort parkområde til gåture og med mulighed for at nyde en række af byens skulpturer og kunstværker.

Historisk set har en del af parkområdet været anlagt som en tidstypisk have, den fredede del af Bies Have. En del har været anlagt som indførselshistorisk have og har i dag mere karakter af en urtehave. Den sidst del af parken ved Vesterfjord fremstår som et græsareal med gamle bevaringsværdige træer.

Udvalget for Teknik og Miljø gav 5. februar 2018 Foreningen H. I. Bies Have tilladelse til at skabe grundlag for at gennemfører en omlægning af parkområdet med særlig fokus på den fredede del af haven - efter krav fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Landskabsarkitekt Kirsten Lund-Andersen har udarbejdet en helhedsorienteret projektbeskrivelse, som omfatter løsninger til den fredede del af Bies Have. Endvidere indeholder projektbeskrivelsen forslag til de to andre haver, som vil blive præsenteret på et borgermøde med det formål, at inddrage borgernes ønsker til de to haver uden for det fredede areal. Derefter udarbejdes et endeligt projektgrundlag.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

05.01.02-G00-1-20

45. Vejbidrag og arealerhvervelse - Vielshøjen og Døstrupvej i Hobro

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

I forbindelse med virkeliggørelse af privat udstykning under lokalplan 149 skal den offentlige vej Vielshøjen udvides fra 4 til 6 meters bredde, og fortov langs Døstrupvej skal forlænges fra Ribesvej til Liljevang.

Byrådet skal godkende projektet herunder, at der meddeles bevilling til de kommunale udgifter, og at Vielshøjen Aps og Karl Jensen A/S pålægges vejbidrag til anlægsudgifterne efter vejlovens bestemmelser.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At der pålægges vejbidrag til Vielshøjen Aps for udvidelse af det befæstede vejareal på Vielshøjen.
 2. At der pålægges vejbidrag til Vielshøjen Aps og Karl Jensen A/S til udvidelse af fortovsareal på Døstrupvej.
 3. At der gives tillægsbevilling på 85.000 kr. til arealerhvervelse og et supplerende asfaltbærelag på den eksisterende vej Vielshøjen.
 

Sagsfremstilling

Baggrund

Lokalplan 149 er en privat udstykning til boligformål. Der er to ejendomudviklere inden for lokalplanområdet. Det nordlige område har vejadgang til den offentlige vej Vielshøjen. Vielshøjen har en asfaltbelægning på 4 meter. I lokalplanen er vejen beskrevet som en del af vejstykket E-E, som skal udlægges i en bredde på mindst 10 meter og en anlagt bredde på 6 meter. Vejudvidelsen er efter lokalplanen en forudsætning for ibrugtagning af udstykningen.

Vejbidrag efter vejloven

Mariagerfjord Kommune har som vejmyndighed mulighed for at pålægge tilstødende ejendomme vejbidrag.

De udgifter, som vejmyndigheden kan medregne, er udgifter til befæstede arealer, vandafledning, belysning og dokumenterede administrative omkostninger.

Udgifter til forbedringer af bestående belægning og til arealerhvervelse kan ikke medtages i vejbidraget.

Vejbidrag Vielshøjen

Vielshøjen fungerer i dag som en lokalvej mellem Kirkegårdsvej og Døstrupvej, og seks ejendomme har vejadgang via vejen. Vejen genererer ikke nok trafik til, at kommunen i nær fremtiden har behov for at udvide vejen. Baggrunden for udvidelsen er derfor udelukkende begrundet i Vielshøjen Aps´s virkeligggørelse af lokalplanen.

Fagenheden Teknik og Byg foreslår derfor, at Vielshøjen Aps pålægges at betale vejbidrag. Fagenheden vurderer ikke, at der er andre af de tilstødende ejendomme, der kan pålægges vejbidrag, da de ikke er beliggende i byzone. Der påtænkes ikke at etablere belysning på Vielshøjen, da vejen er udenfor de færdselsmæssige byzonetavler. Bløde trafikanter fra lokalplanområdet kan færdes på belyste, interne stier ad det lokale stisystem.

Vejbidrag fortov Ribesvej-Liljevang

Det nuværende fortov på Døstrupvej slutter ved Ribesvej. Stisystemet fra lokalplanområdet føres ud til Døstrupvej mellem Ribesvej og den nye vej Liljevang. For at fodgængere kan færdes sikkert, bør der anlægges fortov mellem Ribesvej og Liljevang.

Fagenheden foreslår, at Karl Jensen A/S og Vielshøjen Aps pålægges bidrag til etablering af fortov mellem Ribesvej og Liljevang efter vejlovens bestemmelser. Begrundelse for vejbidraget er, at behovet alene er begrundet i færdsel fra lokalplanområdet. Det forventes, at fortovet kan anlægges indenfor det eksisterende vejareal, hvorfor der ikke vil være behov for arealerhvervelse.

Kommunale udgifter

Efter de oplysninger, som foreligger i vejdatabasen, skal den nuværende vej Vielshøjen forstærkes med et supplerende asfaltbærelag for at sikre en ensartet belægning. Der kan ikke pålægges vejbidrag til forbedringer af eksisterende vejanlæg. Arealerhvervelse kan ikke indgå som en del af vejbidraget, hvorfor kommunen må erhverve udvidelse af det udlagte vejareal fra 6 til 10 m. Arealerhvervelsen vil udgøre ca. 800 m2.

De kommunale udgifter fordeler sig som følger: Forstærkning af asfaltbærelag på 40 mm = 65.000 kr. og arealerhvervelse af 800 m2 á 25 kr/m2 = 20.000 kr. Ialt 85.000 kr. Udvidelse af Vielshøjen indgår ikke i kommunens anlægsbudget, hvorfor Byrådet anmodes om en tillægsbevilling finansieret af kassen. 

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

05.01.02-G01-3-14

46. Ombygning af rundkørsel ved Nordre Ringvej og Aalborgvej i Hobro

Forventet sagsgang

TM

Anledning

I forbindelse med planlagt byudvikling ved Kirketerp i det nordlige Hobro har fagenheden Teknik og Byg haft drøftelser med udvikleren af området vedrørende etablering et femte ben i den eksisterende fire-benede rundkørsel ved Nordre Ringvej/Ny Hadsundvej.

Udvalget for Teknik og Miljø skal drøfte sagen, og tage stilling til, hvorvidt der skal arbejdes videre med projektet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Fagenheden Teknik og Byg har afholdt møder med udvikleren af Kirketerp-området om muligheden for at etablere et femte ben i rundkørslen ved Nordre Ringvej/Ny Hadsundvej i Hobro.

Sagen har tidligere været drøftet under orientering i Udvalget for Teknik og Miljø, hvor udvalget tilkendegav åbenhed for at sætte sagen på dagsorden, såfremt ansøgeren for egen regning tilvejebringer skitseprojekt for en ombygning.

Et femte ben vil som udgangspunkt medføre, at hastigheden skal nedsættes til 50 km/t. En sådan nedsættelse kan ske ved at flytte bytavlerne ud på indfaldsvejene. Politiet er positivt indstillet, men kan ikke meddele endelig godkendelse, før der foreligger et endeligt, detaljeret projekt.

Vejtekniske anlæg skal udføres efter Vejdirektoratets vejregler for at sikre, at anlæggene kan godkendes af en trafikrevisor. Som det kan ses på de to skitser i bilagene kan der etableres et femte ben, der forventeligt kan overholde vejreglerne efter anvisninger til rundkørsler i byområder med 20 m mellem benene i rundkørslen.

Hastigheden for de forskellige indfaldsveje er på nuværende tidspunkt:

 • Ny Hadsundvej 70 km/t
 • Nordre Ringvej 80 km/t
 • Aalborgvej 80 km/t
 • Digterparken 80 km/t

 

Det er sædvanligt, at hastigheden skiltes ned til 60 km/t før en rundkørsel, hvorfor en løsning med at byzonetavlerne rykkes ud på den anden side af rundkørslen anses for hensigtsmæssig.

Hvis byzonetavler flyttes ud på indfaldsvejene til rundkørslen, anbefales det at gøre rundkørslen mindre dynamisk i tilfarterne for at nedsætte hastigheden ved indkørsel i rundkørslen og i cirkulationsarealet. Dette kan ske ved at justere hellerne i tilfarterne, og ved at etablere et overkørbart svingbaneareal med rødt asfalt. Projektet vil kræve Politiets godkendelse.

  

Anlægsoverslag ved etablering af et femte ben (ekskl. arealerhvervelser)ekskl. moms
  
Etablering af et femte benkr.   950.000
Dynamisk tilfartsheller og kurverkr.   700.000
Projektering, tilsyn og adm.kr.    350.000
Basisoverslag i altkr. 2.000.000

 

Trafikvurdering

I forhold til fremtidssikring af rundkørslen, er der blevet udarbejdet en trafikvurdering af Cowi.

På Nordre Ringvej har der været en markant udvikling i trafikken siden 2001 med en årlig vækst svarende til knap 2 % p.a. Der foreligger ikke tællinger som kan vise væksten på Ny Hadsundvej og Aalborgvej, men også her må der forventes at have været vækst. Ved en forventet vækst i trafikken på 15 % for alle indfaldsveje (det vil over 10 år svare til en årlig vækst på 1,4% p.a.) vil belastningsgraden nærme sig den maksimale kapacitet, og det vil være nødvendigt at overveje krydsets fremtidige udformning. Der vil her være to mulige scenarier, at udbygge rundkørslen til en to-sporet rundkørsel eller at ændre krydset til et signalreguleret kryds.

Sammenfattende viser de gennemførte beregninger, at det vil være muligt at afvikle trafikken i en fembenet rundkørsel. Etableres der et femte ben i rundkørslen, bør der derfor sikres areal, så en udbygning af rundkørslen til en 2-sporet rundkørsel kan realiseres på det tidspunkt, hvor dette måtte blive påkrævet. Med en øget trafik som følge af det femte ben vil der hurtigere blive behov for at udbygge rundkørslen.  

Af hensyn til en økonomisk vurdering af en kommende krydsudbygning, har COWI også beregnet på en ombygning til et lysreguleret kryds, idet en lysregulering har en række trafikstyringsmæssige fordele i forhold til prioritering af de enkelte trafikstrømme i forhold til hinanden. Et lysreguleret kryds er dog ikke muligt med 5 vejtilslutninger, hvorfor beregningen tager udgangspunkt i, at der udføres et kanaliseringsanlæg for vejadgang til Kirketerp fra Aalborgvej ca. 100 m øst for rundkørslen.

Anlægsoverslag ved omdannelse af Rundkørsel med 2 spor ekskl. arealerhvervelseekskl. moms
  
Omdannelse af rundkørsel med 2 sporkr. 4.850.000
Projektering, tilsyn og adm.kr.    970.000
Basisoverslag i altkr. 5.820.000

 

  

Anlægsoverslag ved omdann. af Rundkørsel til signalreguleret kryds ekskl. arealerhvervelseekskl. moms
  
Omdannelse af rundkørsel til signalreguleret krydskr. 2.150.000
Vejadgang til Kirketerp - kanaliseringsanlægkr.    750.000
Projektering, tilsyn og admkr.    430.000
Basisoverslag i altkr. 3.300.000

  

Beslutning

Indledningsvist blev oplyst at Nordjyllands Politi - efter udsendelsen af dagsorden - har taget forbehold for sagsfremstillingens formulering og at politiet først kan tage endelig stilling, når der foreligger et endeligt projekt.

Udvalget ønsker ikke at godkende en kortsigtet løsning med en 1-sporet rundkørsel og de trafikale begræsninger dette alternativ medfører. Udvalget peger derfor på den 2-sporede model med nuværende placering som mulig løsning. Udvalget vil også kunne godkende en indkørsel fra Ny Hadsundvej mellem de to nuværende rundkørsler. Udvalget foreslår der tages dialog med den private udstykker herom, hvor der også drøftes en finansiering. Et muligt projekt vil være udenfor Udvalgets budget.

 

01.02.03-P15-1-20

47. Hadsund kanalområde - Præcisering af byggefelter

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

I forbindelse med salg af arealer ved kanalområdet på Hadsund Havn, skal der foretages en præcisering af byggefelter, stier og offentlig parkering.

Byrådet skal tage stilling til områdets disponering som grundlag for udbud og efterfølgende lokalplanlægning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At de justerede byggefelter godkendes.
 2. At der udlægges ny offentlig parkering ved Vestergade.
 3. At planlagt sti fra Banktorvet til kanalområdet udgår.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 21. december 2013 Udviklingsstrategi Hadsund. I processen blev der blandt andet arbejdet konkret med den fremtidige anvendelse af havnearealet vest for broen ved den nye kanal. Dette arbejde blev samlet i en ”Værdi- og kvalitetsmanual” for området. Manualen lagde sig tæt op ad den eksistrerende planlægning for området, men havde dog enkelte elementer som ikke var i overensstemmelse med planlægningen. Et af disse elementer var en grøn kile med stiforbindlese mellem Banktorvet og Kanalen (se bilag).

Byrådet besluttede, at det videre arbejde med Værdi- og kvalitetsmanualen og udviklingen af området omkring kanalen skulle oversendes til Udvalget for Teknik og Miljø.

Fagenheden Teknik og Byg har derfor efterfølgende udarbejdet en forskønnelsesplan for havneområdet (se bilag). Planen, der er vedtaget af Byrådet 28. februar 2019, indeholder permanente anlæg af stier og pladser, men også midlertidige forskønnelsestiltag i form af beplantning. I den forbindelse er den grønne kile mellem Banktorvet og kanalen ikke anlagt, men planlagt markeret med en række træer.

Desuden indeholder planen anlæg af både permanente og midlertidige offentlig parkeringspladser.

I forbindelse med forberedelsen af salgsudbud er der en række spørgsmål, som skal afklares, inden arealerne kan sættes til salg. To af disse spørgsmål relaterer sig til den fysiske planlægning for området:

 1. Skal der reserveres plads til flere offentlige p-pladser i området, end planlægningen foreskriver?
 2. Skal den grønne kile mellem Bankpladsen og kanalen fastholdes?
 

Flere offentlige p-pladser

Genoptræningscentret på Storegade har ytret behov for flere p-pladser. Centret har i en længere periode benyttet de ubebyggede arealer på havneområdet, men i forbindelse med salg af arealerne skal det afklares, om der skal reserveres særskilt parkeringsareal til genoptræningscentret. På vedhæftede bilag, er der angivet et areal i den nordlige del Byggefelt D, hvor der med ombygning kan etableres ca. 20 p.pladser.

Der har været en række velbesøgte arrangementer på havnen. I den forbindelse har der været behov for mange p-pladser, og også i disse tilfælde er de ubebygede arealer blevet benyttet til parkering. På vedhæftede bilag har Fagenheden angivet de offentlige p-pladser, som umiddelbart vurderes som minimum at være behov for i området - ikke mindst i lyset af forventede besøgende til havneområdets faciliteter. Det er dog ikke muligt at forudsige det fremtidige parkeringsbehov i området.

Den grønne kile mellem Banktorvet og kanalen

Den hidtil planlagte, grønne kile til forbindelse af Bankpladsen med kanalområdet opdeler byggefelt D således, at det bliver svært at bebygge (se bilag).

Samtidig forudsætter etableringen af den grønne kile, at bebyggelsen på Banktorvet 4 nedrives.

Beslutning

 Indstilles godkendt.

 

05.01.11-P19-3-20

48. Storardenvej 42 i Arden - Byggeri inden for vejbyggelinje til Storardenvej

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Ejer af ejendommen Storardenvej 42 ved Arden ønsker at bygge ud over en tinglyst vejbyggelinje langs Storardenvej.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til vejbyggelinjens håndhævelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At der tages stilling til, hvordan vejbyggelinjen skal håndhæves på ejendommen. 

Sagsfremstilling

Fagenheden Teknik og Byg har modtaget en ansøgning om byggetilladelse til at opføre en ny tilbygning til den eksisterende bolig på ejendommen Storardenvej 42 ved Arden. Ca. 90 m² (i grundplan) af det ansøgte byggeri er beliggende inden for vejbyggelinjen.

Vejbyggelinjen har til formål at friholde et areal langs hovedvejen fra bebyggelse, for på den måde at undgå fordyrelse af eventuelle fremtidige vejarbejder, som kræver en udvidelse af vejarealet. Ved at der ikke er byggeri mellem den eksisterende vej og vejbyggelinjen, er der færre fordyrende elementer, som skal erstattes i forbindelse med en ekspropriation af areal til vejformål. En udvidelse af vejarealet til vejformål kan f.eks. være etablering af svingbane, lyskryds, rundkørsel, udviddelse af kryds samt opretning af vejforløb.

Den omtalte vejbyggelinje er pålagt 17,5 meter fra vejmidten på begge sider af Storardenvej og byggelinjen er pålagt ejendommene langs Storardenvej i 1972.

Den eksisterende bolig er opført i 1906, altså inden vejbyggelinjen blev pålagt. Boligen er på 74 m² i grundplan og hele boligen er placeret inden for vejbyggelinjen. Boligen er placeret i landzone.

Vejforholdene på Storardenvej ved den berørte ejendom består i dag af 2 vejbaner samt dobbeltrettet cykelsti på den sydlige side af vejen - samme side som boligen er beliggende.

Det er fagenhedens vurdering, at forholdene i dag på denne del af Storardenvej er tidssvarende for området, og at der ikke umiddelbart er udsigt til, at Storardenvej skal udvides med flere vejbaner, midterheller, cykelstier eller fortov.

Konsekvenser for de tre senarier:

1. Vejbyggelinjen fastholdes.

Den tinglyste vejbyggelinje fastholdes, og der gives afslag på den ansøgte dispensation fra vejbyggelinjen.

2. Der gives dispensation fra vejbyggelinjen.

Der gives dispensation fra den tinglyste vejbyggelinje, således at ejeren af ejendommen kan opføre den ansøgte entre/tilbygning.

Hvis der senere skal ske udvidelse af vejarealet, vil bygningerne være et fordyrende element, som der skal betales erstatning for i forbindelse med en ekspropriation.

3. Der gives dispensation fra vejbyggelinjen med krav om tinglysning af fjernelsesdeklaration.

Der gives dispensation fra den tinglyste vejbyggelinje, således at ejeren af ejendommen kan opføre den ansøgte entre/tilbygning.

Der bliver stillet krav om, at der på ejendommen tinglyses en fjernelsesdeklaration. I fjernelsesdeklarationen er det beskrevet, at hvis kommunen får behov for at ekspropriere (del af) arealet inden for vejbyggelinjen til vejformål, skal ejeren uden omkostning for kommunen fjerne den del af byggeriet, som ligger inden for vejbyggelinjen.

Oftest tinglyses fjernelsesdeklarationer i forbindelse med mindre byggerier (skure/carporte mv.) og skilte, som ikke udgør så stor værdi. Det er dog uvist, om kommunen kan holdes erstatningsfri, hvis kommunen først giver byggetilladelse til et byggeri af denne størrelse for senere at kræve byggeriet fjernet.

4. Vejbyggelinjen aflyses på ejendommen.

Vejbyggelinjen aflyses på den pågældende ejendom, men er stadig gældende for de resterende ejendomme hvor vejbyggelinjen er tinglyst.

Fagenheden imødeser flere henvendelser om byggeri inden for vejbyggelinjer, hvorfor det kan være hensigtsmæssigt, at Udvalget for Teknik og Miljø tager principiel stilling til administration af området. Til det formål vil fagenheden til et kommende møde fremlægge forslag til administrationsgrundlag gældende i hele kommunen.

Beslutning

Udvalget besluttede alternativ 2; at der gives dispensation.

 

05.01.11-P19-2-20

49. Kystvejen 89 i Øster Hurup - byggeri inden for vejbyggelinje til Kystvejen

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Ejer af ejendommen Kystvejen 89 i Øster Hurup ønsker at bygge ud over en tinglyst vejbyggelinje langs Kystvejen.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til vejbyggelinjens håndhævelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At der tages stilling til, hvordan vejbyggelinjen skal håndhæves på ejendommen. 

Sagsfremstilling

Fagenheden Teknik og Byg har modtaget en ansøgning om byggetilladelse til at opføre en ny entre/tilbygning på 12,8 m² til den eksisterende bolig på ejendommen Kystvejen 89 i Øster Hurup.

Vejbyggelinjen har til formål at friholde et areal langs hovedvejen fra bebyggelse, for på den måde at undgå fordyrelse af eventuelle fremtidige vejarbejder, som kræver en udvidelse af vejarealet. Ved at der ikke er byggeri mellem den eksisterende vej og vejbyggelinjen, er der færre fordyrende elementer, som skal erstattes i forbindelse med en ekspropriation af areal til vejformål. En udvidelse af vejarealet til vejformål kan f.eks. være etablering af cykelsti, svingbane, lyskryds, rundkørsel, udviddelse af kryds samt opretning af vejforløb.

Den omtalte vejbyggelinje er pålagt 17,5 meter fra vejmidten på begge sider af Kystvejen, og byggelinjen er pålagt ejendommene langs Kystvejen i 1969.

Den eksisterende bolig er opført i 1946, altså inden vejbyggelinjen blev pålagt. Boligen er på 84 m², hvoraf de ca. 60 m² er placeret inden for vejbyggelinjen.

Vejforholdene på Kystvejen ved den berørte ejendom består i dag af 2 vejbaner samt cykelbane og fortov i begge sider.

Det er fagenhedens vurdering, at forholdene i dag på denne del af Kystvejen er tidssvarende for en by af denne størrelse, og at der ikke umiddelbart er udsigt til, at Kystvejen skal udvides med flere vejbaner, midterheller, cykelstier eller fortov.

Konsekvenser for de tre senarier:

1. Vejbyggelinjen fastholdes.

Den tinglyste vejbyggelinje fastholdes, og der gives afslag på den ansøgte dispensation fra vejbyggelinjen.

2. Der gives dispensation fra vejbyggelinjen.

Der gives dispensation fra den tinglyste vejbyggelinje, således at ejeren af ejendommen kan opføre den ansøgte entre/tilbygning.

Hvis der senere skal ske udvidelse af vejarealet, vil bygningerne være et fordyrende element, som der skal betales erstatning for i forbindelse med en ekspropriation.

3. Der gives dispensation fra vejbyggelinjen med krav om tinglysning af fjernelsesdeklaration.

Der gives dispensation fra den tinglyste vejbyggelinje, således at ejeren af ejendommen kan opføre den ansøgte entre/tilbygning.

Der bliver stillet krav om, at der på ejendommen tinglyses en fjernelsesdeklaration. I fjernelsesdeklarationen er det beskrevet, at hvis kommunen får behov for at ekspropriere (del af) arealet inden for vejbyggelinjen til vejformål, skal ejeren uden omkostning for kommunen fjerne den del af byggeriet, som ligger inden for vejbyggelinjen.

Oftest tinglyses fjernelsesdeklarationer i forbindelse med mindre byggerier (skure/carporte mv.) og skilte, som ikke udgør så stor værdi. Det er dog uvist om kommunen kan holdes erstatningsfri, hvis kommunen først giver byggetilladelse til et byggeri af denne størrelse for senere at kræve byggeriet fjernet.

4. Vejbyggelinjen aflyses på ejendommen.

Vejbyggelinjen aflyses på den pågældende ejendom, men er stadig gældende for de resterende ejendomme hvor vejbyggelinjen er tinglyst.

Fagenheden imødeser flere henvendelser om byggeri inden for vejbyggelinjer, hvorfor det kan være hensigtsmæssigt, at Udvalget for Teknik og Miljø tager principiel stilling til administration af området. Til det formål vil fagenheden til et kommende møde fremlægge forslag til administrationsgrundlag gældende i hele kommunen.

Beslutning

Udvalget besluttede alternativ 2; at der gives dispensation.

 

27.69.48-K07-1-20

50. Årsberetning 2019 for Handicaprådet

Forventet sagsgang

AU/TM/BF/SO/KF/ØK, BY

Anledning

I denne sag præsenteres årsberetning 2019 for Handicaprådet i Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At årsberetningen for Handicaprådet godkendes. 

Inddragelse

Handicaprådet godkendte årsberetningen på handicaprådsmødet 18. februar 2020.

Sagsfremstilling

Formanden for Handicaprådet udarbejder årsberetning for Handicaprådets arbejde i 2019.

Beretningen er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

27.69.40-P07-2-19

51. Årsberetning 2019 for Seniorrådet

Forventet sagsgang

SO/KF/TM/ØK, BY

Anledning

I denne sag præsenteres årsberetning 2019 for Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At årsberetningen 2019 fra Seniorrådet godkendes.

Inddragelse

Seniorrådet godkendte årsberetningen på seniorrådsmøde 21. januar 2020.

Sagsfremstilling

I Seniorrådets årsberetning for 2019 er rådets arbejde i løbet af året nærmere beskrevet. Årsberetningen er vedlagt som bilag.

I årsberetningen fremhæves blandt andet, at Seniorrådet i 2020 vil arbejde for, at der oprettes seniorbofællesskaber i Mariagerfjord Kommune.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

00.01.00-G01-56-17

52. Orienteringssager

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Generel orientering til udvalget.

Indstilling

Direktør for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At orientering tages til efterretning.  

Sagsfremstilling

 1. Orientering om nyansættelse af "åmand" pr. 1. april 2020 ( JU).
 

Beslutning

Der var orientering om:

 • Ansættelse af Åmand
 • Forudersøgelse og detailprojekt for Tisted-Terndrup Bæk, som kommer i fornyet høring
 • Konkret sag vedr. Nedrivningsstøtte
 • Møde med Transportministeriet
 • Drøftelser omkring navngivning af Torv i Øster Hurup med Torveudvalget, som bliver et punkt på et kommende møde.
 • Skiltning /antal af skilte på specifikke strækninger.
 • Spørgsmål fra Anlægskonferencen vedrørende affaldstakster for erhverv på genbrugspladser
 • Ansøgning om liggeplads på Hadsund Havn

 

Taget til orientering.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A).

 

00.01.00-G01-56-17

53. Eventuelt

Beslutning

Der var drøftelse af:

 • Tidligere ansøgning om støtte til nedrivning
 • Politisk henvendelse om genbehandling af lokalplan
 • Henvendelse vedr. byggefelter i Mariager
 • Henvendelsen vedr. vandresti fra Hadsund Fiskerihavn - hvor der rykkes for et svar
 • Byggesagspris på konkret sag
 • Forslag om plantning af lupin-blomster langs cykelsti

 

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A).

 

Lukkede dagsordenspunkter

01.11.24-P19-5-17

54.

 

02.00.11-K08-1-07

55. Oprydning i det åbne land