Sbsys dagsorden preview

Dagsorden til mødet i Handicaprådet den 9. juni 2021 kl. 16:00 i Byrådssalen Hadsund
  

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.48-A00-2-17

48. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Jf. vejledende forretningsorden, udarbejder formandskabet med sekretariatsbistand fra forvaltningen dagsorden for møder i Handicaprådet.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet: 

1. At dagsorden godkendes.

Beslutning 

27.69.48-A00-2-17

49. Besøg af Borgerrådgiver

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller til:

1. At årsberetningen fra Borgerrådgiver tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiver Diana Christensen vil til mødet orientere om årsberetningen. (Årsberetningen er vedhæftet)

Borgerrådgiveren har fra Handicaprådet fået tilsendt DH og KL´s fælles principper for borgerindragelse. Borgerrådgiveren vil drøfte hendes synspunkter i forhold til dette.

Borgerrådgiver Diana Christensen deltager under dette punkt.

Beslutning 

27.69.48-A00-2-17

50. Årsberetning fra Frivilligcenter Mariagerfjord 2020

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At årsrapporten for 2020 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Leder Tommy Sørensen fra Frivilligcenter Mariagerfjord orientere om årsrapporten for 2020.

Handicaprådet ønsker opfølgning på hvordan det går med søgning af fonde til etablering af foreningsven. 

 Leder Tommy Sørensen fra Frivilligcenter Mariagerfjord deltager under dette punkt.

Beslutning 

00.17.00-G01-3-20

51. Høring vedr. oprettelse af specialplejeboliger i Mariagerfjord kommune

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Udvalget for Sundhed og Omsorg sender hermed forslag om oprettelse af specialplejeboliger for borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse i Mariagerfjord Kommune i høring i Handicaprådet.

Ifølge budgetoplægget for Budget 2021-24 skal der laves en foranalyse til, hvordan Mariagerfjord Kommune kan etablere et specialafsnit for borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Udvalget for Sundhed og Omsorg blev på møde d. 4. januar 2021 præsenteret for denne analyse og ønskede en yderligere præcisering af bl.a. målgruppen og den faglige indsats i tilbuddet. I denne sag præsenteres udvalget for det nye oplæg med henblik på godkendelse heraf.

Indstilling

Fagchefen for Handicap indstiller til Handicaprådet:

 1. At Handicaprådet drøfter sagen om oprettelse af specialplejeboliger for borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse på Myhlenbergparken
 2. At der afgives evt. høringssvar
Indstilling til Udvalget for Sundhed og Omsorg, d. 31. maj 2021, pkt. 62:

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At der etableres syv specialplejeboliger, haraf 1 korttidsplads, i afdeling "Svinget" på plejecenter Myhlenbergparken i Arden. 

2. At der som konsekvens heraf nedlægges 9 almindelige plejeboliger på ”Svinget” (Myhlenbergparken) for at skabe plads til de nye specialplejeboliger.  

3. At visiteringen til ”Svinget” på Myhlenbergparken - såfremt de øvrige indstillingspunkter godkendes -  stopper med øjeblikkelig virkning. 

4. At rammebeskrivelsen for specialplejeboligerne tages til efterretning og at denne herefter i tillæg til gældende lovgivning og lokale politikker vil fungere som grundlag for driften af de nye specialpladser. 

5. At pladserne i de nye specialboliger finansieres via den beskrevne fasttakstmodel. 

6. At forvaltningen får mandat til at gå i dialog med berørte nuværende borgere i afdeling "Svinget" på Myhlenbergparken og borgere, som er i målgruppen til de fremtidige specialpladser.  

7. At udvalget sender sagen i høring i hhv. Handicaprådet og Seniorrådet.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 31. maj 2021, pkt. 62:

Godkendt.

Udvalget ønsker, at administrationen er opmærksom på i tilbuddet også at trække på interne kompetencer som eksempelvis musikterapi.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

Inddragelse

Sagen sendes i høring i Handicaprådet og Seniorrådet til behandling på møde hhv. 9. og 15. juni 2021.

Sagen sendes til drøftelse i LokalMED Plejecentre, FagMED Sundhed og ældre samt FagMED Handicap.

Beboer- og pårørenderådet på plejecenter Myhlenbergparken orienteres om samme sag.

Sagsfremstilling

De seneste år har fagenhederne Sundhed og Ældre og Handicap oplevet en udvikling i andelen af borgere med en psykisk og fysisk funktionsnedsættelse og langvarige sociale udfordringer. Mange borgere i denne målgruppe udvikler med tiden fysiske senkomplikationer, hvilket kalder på en tværfaglig indsats, hvor de fysiske rammer og omgivelser er tilpasset.

Mariagerfjord Kommune har i dag ikke et tilbud til borgere i denne målgruppe, hvorfor mange borgere må visiteres til et eksternt botilbud. Det betyder, at borgere i målgruppen i dag ikke har mulighed for at blive boende i Mariagerfjord Kommune. Samtidig er visitering til eksterne tilbud ofte en økonomisk dyr løsning, fordi der ud over en grundtakst, som borgeren ikke altid kan få fuld glæde af, også skal betales supplerende tillægstakster på grund af borgerens handicap. Såfremt der etableres specialpladser foreslås dette at ske med en fasttakstmodel, som skal kunne rumme alle visiterede borgere. Samlet set vil der derfor være en rationaliseringsgevinst både fagligt og økonomisk ved at samle samme målgruppe af borgere i eget regi.

For at imødegå et ønske om at kunne tilbyde borgere i Mariagerfjord Kommune en plejebolig med tilpassede fysiske rammer, omgivelser og indhold, foreslås det, at der i første omgang oprettes 6 specialplejeboliger og 1 korttidsplads. På sigt forventes det, at efterspørgslen på boliger til denne målgruppe af borgere vil stige.

Analysens perspektiver

Udvalget for Sundhed og Omsorg blev på møde 4. januar 2021 præsenteret for en analyse, der vurderer de nuværende arealer på kommunens otte plejecentre og bygningernes muligheder for at rumme specialpladser til målgruppen. Analysen afledte et oplæg til tre følgende scenarier:

Scenarie 1: Omlægning af et eksisterende afsnit på kommunens plejecentre

Scenarie 2: Ny tilbygning til eksisterende plejecentre

Scenarie 3: Opførsel af nye bygninger / boliger andetsteds  

For at imødekomme Mariagerfjord Kommunes behov ift. at oprette specialplejeboliger på kort sigt, er der arbejdet videre med scenarie 1.

En tværgående arbejdsgruppe mellem Sundhed og Ældre og Handicap har undersøgt mulighederne for at oprette 6 specialplejeboliger og 1 korttidsplads i tilknytning til et af kommunens otte plejecentre samt Solgårdscentret i Arden. Ejendomscentret har været inddraget i forhold til gennemgang af bygninger mv.

Analysen fra januar 2021 peger på at en evt. oprettelse af specialplejeboliger vil kunne realiseres på afdelingen "Svinget" på plejecenter Myhlenbergparken i Arden, da den opfylder de seks oplistede funktionskrav til inde- og udearealer, jf. vedhæftede notat om Oprettelse af specialplejeboliger på Plejecenter Myhlenbergparken.

Afdelingen "Svinget" er beliggende i den ene ende af plejecentret og rummer aktuelt 9 almene plejeboliger. Afdelingen kan på kort sigt rumme 6 specialplejeboliger og 1 korttidsplads uden at det går ud over de beskrevne funktionskrav, jf. ovenstående. På sigt vil det være muligt at udvide med yderligere 8 boliger i den tilstødende afdeling "Bøgen" på plejecentret, såfremt dette måtte vise sig relevant i forhold til efterspørgslen. Ud fra et økonomisk perspektiv vurderes denne løsning samtidig at være den mest fordelagtige.

  

Det anbefales, at 2 af de 9 nuværende boliger nedlægges og konverteres til hhv. et aktivitets- og samtalerum samt et personalerum. De resterende 7 almene boliger i afdelingen ændres til hhv. 6 specialplejeboliger og 1 korttidsplads. Korttidspladsen er tiltænkt borgere, hvor der f.eks. er behov for aflastning i hjemmet. Anbefalingen om at oprette en korttidsplads skal ses i lyset af ældreområdets gode erfaringer med de nuværende afklaringspladser på plejecentrene Solgaven og Hobro Alderdomshjem.

Det forventes, at der vil kunne laves en løbende ind- og udslusning til specialplejeboligerne tidligst fra andet kvartal i 2022 og frem. Det forudsætter et stop for indvisitering til de 9 boliger i afdeling "Svinget" i foråret 2021. Det må forventes, at indkøringen vil medføre øget tomgang og dermed lejetab.

Nedlægning af de to boliger og oprettelse af de 6 specialplejeboliger får ikke indflydelse på huslejen for de øvrige plejeboliger i Mariagerfjord Kommunes samlede afdeling. Samtidig får oprettelse af en korttidsplads heller ikke indflydelse på huslejen for de øvrige plejeboliger i Mariagerfjord Kommunes samlede afdeling, da kommunen vil stå som lejer af boligen på lige fod med de kommunale afklaringspladser. Det betyder, at Mariagerfjord Kommune betaler husleje til korttidspladsen på lige fod med øvrige lejere i Mariagerfjord Kommunes samlede afdeling.

Tilbuddets faglige indsats

For at tydeliggøre den faglige ramme i tilknytning til specialplejeboligerne, er der udarbejdet en rammebeskrivelse. Beskrivelsen specificerer målgruppen, den faglige kerneydelse, visiteringspraksis og sammensætning af fagpersonale. Rammebeskrivelsen er vedhæftet som bilag.

Målgruppen er primært ældre med funktionsnedsættelse og udfordringer, hvor den plejemæssige og omsorgsmæssige del er borgerens primære behov. Borgerne kan have specialiserede behov relateret til psykiatriske og/eller kognitive udfordringer. Borgerne har en funktionsevne, der er nedsat i en sådan grad, at der er behov for personlig pleje og/eller omsorg de fleste af døgnets timer og/eller at den psykiske funktionsevne er nedsat i en sådan grad, at der er behov for guidning og hjælp til at strukturere døgnet og de daglige gøremål. Borgerne har desuden behov for at bo i et beskyttet miljø og støtte til at deltage i dagligdagsaktiviteter ud fra aktuel formåen. Visitering til en specialplejebolig sker efter en fælles tværgående vurdering mellem Specialrådgivningen (Handicap) og Myndighed (Sundhed og ældre).

Tilbuddets kerneydelse er, at støtte borgeren i at udvikle sig og mestre eget liv med en funktionsnedsættelse, i det omfang det er muligt; fysisk, psykisk, socialt og kognitivt. Den faglige indsats har derfor til formål at vedligeholde, træne eller støtte borgerens aktuelle funktionsniveau.

Specialplejeboligerne har fast tilknytning af fagpersonale, der består af en SOSU-medarbejder, pædagog samt en terapeut. Personalegruppen er tværfaglig sammensat og indgår som en del i helhedsplejen af borgerne med hver deres faglighed. Ud over den faste personalegruppe kan der i nogle tilfælde være behov for adgang til mere specifikke indsatser, eksempelvis fysioterapi, neurofaglighed og sygepleje. En stor del af disse indsatser og specialer er der adgang til i fagenhederne Handicap og Sundhed og Ældre uden ekstra omkostninger ved køb hos ekstern leverandør.  

Fremtidsscenarier

Såfremt det besluttes, at etablere de anbefalede specialplejeboliger, nedlægges der 9 somatiske plejehjemspladser. Det er vurderingen, at behovet for almene pladser for nuværende kan håndteres via ledig kapacitet andre steder i kommunen. Plejeboligprognosen tilsiger dog, at der på sigt kan opstå en kapacitetsudfordring også på de almene plejeboliger. Sammenhængen mellem efterspørgsel og kapacitet følges løbende. Såfremt det besluttes, at etablere specialplejeboliger vil Sundhed og Ældre indgå i en dialog med de nuværende beboere og deres pårørende på "Svinget" omkring evt. omplacering til en ledig plejebolig andetsteds.

Involvering af berørte borgere og pårørende

I almene boliger er der beboerdemokrati, hvilket gør, at afdelingen principielt altid skal orienteres, når der foretages forandringer. Da nedlægning af de 2 boliger ikke har nogen indflydelse for huslejen for de øvrige boliger i afdelingen, vurderes en orientering til lejerne lokalt på Myhlenbergparken at være tilstrækkeligt. Forvaltningen vil i foråret 2021 påbegynde en lokal dialog og orientering til de berørte borgere, der i dag bor i afdelingen "Svinget" på Myhlenbergparken, deres pårørende samt borgere, som er i målgruppen til at flytte ind på de nye pladser.

Økonomi

I forbindelse med oprettelse af 6 specialplejeboliger og 1 kortidsplads på Myhlenbergparken er der lavet et oplæg til en tildelingsmodel for pladserne. Der har på tværs af fagenhederne Sundhed og Ældre og Handicap været drøftet forskellige takstmodeller. Der er på tværs af fagenhederne bred enighed om en fasttakstmodel.

Fasttakstmodel

Takstmodellen er beregnet med afsæt i seks borgereksempler, der i dag er bosat på eksterne botilbud og som alle matcher målgruppebeskrivelsen.

Den årlige udgift for Mariagerfjord Kommune ved at have 6 borgere på eksterne botilbud beløber sig til ca. 5,5-6,0 mio. kr.

Såfremt der træffes beslutning om at etablere specialplejeboliger foreslås det, at dette sker ud fra en fasttakstmodel, med et fast tillæg pr. plads. Visitering til en specialplejebolig sker ud fra fælles visitationskriterier. Der er beregnet en fasttakstmodel, som udgør 576.000 kr. årligt pr. plads. Fasttakstmodellen visiteres individuelt pr. plads. Mariagerfjord Kommunes samlede omkostning vurderes på sigt at udgøre ca. 4. mio. kr. Den samlede årlige udgiftsreduktion for Mariagerfjord Kommune udgør dermed 1,5-2,0 mio. kr. om året.  

Fordele: Ledelsen kender det fulde budget, der er afsat til pladserne. Modellen minimerer samtidig behov for styring og administrativ opfølgning.

Ulemper: Målgruppen kan blive for snæver. Uanset om alle pladserne er optaget eller ej, koster pladsen det faste tillæg. Dog kan der, såfremt der mod forventning ikke er den nødvendige efterspørgsel, være mulighed for, at andre kommuner kan søge om at få visiteret en plads.  

Det økonomiske potentiale

I dag tildeles Myhlenbergparken ca. 2. mio. kr. til 9 somatiske pladser i afdeling ”Svinget”. Ved at omlægge pladserne til specialplejeboliger, vil de ni pladser således blive nedlagt. Midler som vil kunne indgå i finansieringen af specialplejeboligerne.

Oprettelsen af specialplejeboligerne i afdelingen "Svinget" på Myhlenbergparken, vil forudsætte en anlægsinvestering på ca. 1,7 mio. kr. Dette til omlægning af to boliger til fællesareal/samtalerum. Heraf er størstedelen indbetaling til afvikling af restgæld på de to boliger. Anlægsudgiften kan indgå i budgetarbejdet for 2022.

Ud over at skabe et målrettet tilbud til borgerne lokalt, vil det således også kunne reducere det fremadrettede udgiftspres på handicapområdet. Den konkrete udgiftsreduktionen vil afhænge af, hvilke borgere der visiteres til tilbuddet samt af udnyttelsesgraden. I dag købes en samlet pakke hos private udbydere, hvori der kan indgå del-ydelser, der nødvendigvis ikke er efterspurgt for at sikre en helhedsorienteret borgerindsats. Den nye enhedspris i eget regi via fasttakstmodellen er ikke styret af udbud. Der er derfor mulighed for, at målrette de del-ydelser der skal leveres til den enkelte borger mere ”skræddersyet”.

Såfremt etableringen af specialpladser godkendes vil de bevillingsmæssige konsekevnser – omplacering af budgetter fra Handicap til Sundhed og Ældre samt etablering af en anlægsbevilling til ombygning – kunne indarbejdes i budget 2022.

Beslutning 

27.69.48-A00-2-17

52. Invitation til fokusgruppeinterview om nyt sundhedshus i Hobro

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At der udpeges to repræsentanter fra Handicaprådet til deltagelse til fokusgruppeinterview.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udviklingen af et beslutningsoplæg vedrørende et sundhedshus i Hobro vil vi gerne afholde et fokusgruppemøde med deltagere fra de tre kommunale råd Seniorråd, Handicapråd og Ungdomsråd samt det regionale Patientinddragelsesnævn.

Arrangementet afholdes onsdag d. 1. september 2021 kl.16-18 på Rådhuset i Hobro, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro. Efter interviewet serveres en sandwich at drage hjem på.

Vi håber meget at se to repræsentanter fra hvert organ, og vi beder om at få navnene tilsendt senest d. 17. august 2021 via mail til Rikke Hylleberg Clausen på rikcl@mariagerfjord.dk.

Invitationen er vedhæftet

Beslutning 

27.66.08-K09-7-21

53. Magtanvendelser på handicapområdet 2020

Forventet sagsgang

SO, Handicapråd

Anledning

I henhold til § 15 i Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne af 22. november 2019, er kommunalbestyrelsen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelse af magt og andre indgreb i den personlige frihed i forhold til de borgere, kommunen er ansvarlig for. Årsstatus herpå forelægges til politiske behandling.

Indstilling

Formand og næstformand for Handicaprådet indstiller til medlemmerne:
1. At orientering om årsberetning om magtanvendelser på handicapområdet for 2020 tages til efterretning.

Inddragelse

Udvalget for Sundhed og Omsorg: Indstilling 3. maj 2021, pkt. 54:

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At orientering om årsberetning om magtanvendelser på handicapområdet i 2020 tages til efterretning.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, Beslutning 3. maj 2021, pkt. 54:

Taget til efterretning.

Sagen sendes efter behandling i Udvalget for Sundhed og Omsorg videre til orientering i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Pr. 1. janaur 2020 trådte nye regler for magtanvendelse i serviceloven ikraft, hvilket Udvalget for Sundhed og Omsorg blev orienteret om på udvalgsmødet i februar 2020.

I denne sag gives en årsstatus for 2020 på omfanget af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne på handicapområdet.

I servicelovens kap. 24 er magtanvendelsesreglerne beskrevet under følgende typer af magtanvendelse for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsævne:

 • Afværgehjælp §124 c
 • Akut fastholdelse og føren §124 d
 • Anvendelse af særlige døråbnere §125
 • Anvendelse af stofseler §128
 • Anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologi på baggrund af afgørelse §128 b
 • Låsning og sikring af yderdøre og vinduer §128 c
 • Flytning uden samtykke §129 og §129 a
 • Kortvarig fastholdelse i personlig hygiejnesituationer §136 a
 • Indgreb foretaget som nødværge (straffelovens §13) eller nødret (straffelovens §14)
 • Ukendt type af indgreb

 

Følgende tabel viser et overblik over det samlede antal indberettede magtanvendelser inden for handicapområdet fordelt på typen af magtanvendelse, på hvilken institution magtanvendelsen er foregået, og hvor mange borgere, der har været anvendt magt overfor.

§Antal magtanvendelser Magtanendelser fordelt på antal borgere På hvilken institution er magtanvendelsen forgået
§124 d
Akut fastholdelse og føren
 

1
 

1
 

Kærvej, Mariagerfjord Kommune
§124 d
Akut fastholdelse og føren
 

8
 

2
 

Et botilbud drevet af anden kommune
§124 d
Akut fastholdelse og føren
 

4
 

1 (samme borger, som den ene i række 4)
 

Et dagtilbud drevet af regionen
§124 d
Akut fastholdelse og føren
 

12
 

1 (samme borger som den ene i række 3)
 

Et privat tilbud
§124 d
Akut fastholdelse og føren
 

6
 

2
 

Et botilbud drevet af regionen
I alt på handicap-området 

31

 
  

 

Samlet set er der i 2020 indberettet 31 tilfælde af magtanvendelse fordelt på 5 voksne inden for handicapområdet i Mariagerfjord Kommune. Det omfatter borgere fra Mariagerfjord Kommune på driftsinstitutioner i kommunen og uden for kommunen. Alle indberettede tilfælde af magtanvendelse er foretaget efter servicelovcens  §124 d (fastholdelse og føren).

Antallet af indberetninger det enkelte år kan være følsomt over for ændringer hos individuelle borgere med særlige problematikker. Det er således ikke ualmindeligt, at behovet for at iværksætte magtanvendelse kan svinge markant i perioder.

Én borger står for 19 af de 31 indberettede magtanvendelser, heraf de 12 på én institution, hvorfra borgeren senere flyttede til en anden institution. En anden borger står for 8 af de øvrige tilfælde. Der er typisk tale om situationer, hvor borgerne, grundet meget lav udviklingsalder, griber for hårdt fat i andre beboere eller personale, og i de tilfælde må grebet løsnes med fysisk indgriben.

Sammenlignes antallet af magtanvendelser med antallet sidste år er der for 2020 indberettet 31 tilfælde fordelt på 5 borgere mod 22 tilfælde fordelt på 10 borgere i 2019. Trods en stigning på 40% fra 2019 - 2020, har disse været begrænset til halvt så mange borgere. To ud af de fem borgere står for samlet 27 af de 31 tilfælde (87%), hvor det har været nødvendigt at anvende magt overfor borgeren.

Der arbejdes løbende på, at antallet af magtanvendelser kan holdes på et minimum. Der er generelt stort fokus på, at man altid skal forsøge at opnå borgers frivillige medvirken, inden der gribes til anvendelse af magt. Desuden skal magtanvendelsen altid udøves så skånsomt og kortvvarigt som muligt, og den skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. I de situationer, hvor anvendelse af magt vurderes nødvendig, sker det også for at sikre andre borgeres eller ansattes sikkerhed.

Der er fortsat stor opmærksomhed på området omkring magtanvendelse - ikke mindst efter de nye regler trådte ikraft pr. 1. januar 2020. I den forbindelse var ledere og medarbejdere samlet til en temadag i efteråret 2019 med fokus på det nye regelsæt. Der er efterfølgende blevet udarbejdet en ny instruks om de nye regler til medarbejderne, og denne er godkendt af ledergruppen på handicapområdet.

Indberetninger af magtanvendelser skal foretages på særlige skemaer, som er udarbejdet af Socialstyrelsen. Det er forvaltningens vurdering, at skemaerne er egnede til at understøtte fyldestgørende indberetninger. Det er konstateret, at nogle indberetninger i første omgang – af indberetter – henviser til forkerte lovbestemmelser, typisk servicelovens §124 c om afværgehjælp, hvor der i stedet skulle have været henvist til §124 d om fastholdelse og føren. I ovenstående statistik er disse fejlagtige lovhenvisninger rettet. Her ud over har indberetningerne typisk været fyldestgørende.

Beslutning 

27.69.48-A26-1-20

54. Årshjul for Handicaprådet

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Handicaprådet har fået udarbejdet et årshjul. Årshjulet vil blive opdateret efter hvert møde i Handicaprådet og vil blive sat på som fast punkt på alle møder.

Indstilling

Velfærdssekretariatet indstiller til Handicaprådet:

 1. At det opdaterede årshjul godkendes.

Beslutning 

27.69.48-A26-1-20

55. Mødested for næste møde

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Med mindre andet er aftalt forventes det, at møderne i Handicaprådet afholdes i Hobro, så vidt muligt.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

 1. At beslutte, hvor næste møde - den 17. august 2021 - skal holdes.

Beslutning 

27.69.48-A00-2-17

56. Orientering fra medlemmer

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller til orientering og eventuel drøftelse.

Sagsfremstilling

Orientering om sommerpakker.

  

Orientering om midler til interesseorganisationer - samarbejde om at de skal realiseres.

Opfølgning på punkt 37 fra sidste møde den 12. maj - STU og ungestrategi.

Overgang fra barn til voksen - Kit orientere om det videre forløb.

Let adgang til lettere støtte - Afdelingsleder Peter Steen deltager under dette punkt, er inviteret til deltage kl. 17.30.

Beslutning 

27.69.48-A00-2-17

57. Eventuelt

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Beslutning 

00.22.04-P35-1-20

58. Underskriftsark

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Sagsfremstilling

Når Handicaprådet er færdig med mødet, skal alle medlemmer skrive under ved

at trykke på den grønne 'Godkend' knap i First Agenda.

Beslutning 

Lukkede dagsordenspunkter