Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 2. december 2020 kl. 17:00 i Hadsund Rådhus - Byrådssalen
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-4-17

86. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Mette Binderup (S) under punkt 86, 87, 88 og 89.

 

29.15.00-G01-1-20

87. Kvalitetsstandarder for Social-, Special- og Omsorgstandpleje

Forventet sagsgang

BF - høring - ØK, BY

Anledning

For at informere borgerne om hvilke ydelser de kan forvente at modtage fra tandplejen, er der udarbejdet kvalitetsstandarder for omsorgs-, special- og socialtandpleje, der beskriver det servicenivau, Mariagerfjord Kommune har fastsat.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At administrationen sikrer en koordineret behandling af kvalitetsstandarder for omsorgs-, social- og specialtandpleje.

Inddragelse

Kvalitetsstandarderne for social- og specialtandpleje, sendes i høring i henholdsvis Seniorråd og Handicapråd i december 2020.

Sagsfremstilling

Inden for kommunal tandpleje er der udarbejdet tre kvalitetsstandarder for:

• Specialtandpleje

• Socialtandpleje

• Omsorgstandpleje

De to kvalitetsstandarder nævnt først er nye (special- og socialtandpleje). Den nuværenden kvalitetsstandard for omsorgstandpleje blev godkendt primo 2020 sammen med de øvrige kvalitetsstandarder på Sundheds- og Omsorgsområdet og blev i den forbindelse hørt i Seniorrådet. Der har ikke været behov for at foretage yderligere revidering af denne.

Kvalitetsstandarderne beskriver det grundlæggende serviceniveau, hvilke kriterier der skal opfyldes for at være i målgruppen, hvilke aktiviteter der indgår i ydelsen mv.

Specialtandpleje

Specialtandpleje er målrettet voksne med sindslidelse, udviklingshæmning eller betydelig og varig funktionsnedsættelse, der typisk har behov for omfattende sygepleje eller pædagogisk bistand. Specialtandpleje gives, hvis man ikke er i stand til at benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller i omsorgstandplejen. Tilbuddet Specialtandpleje er gratis for børn og unge under 18 år. Formålet er at sikre borgeren en så god tyggefunktion som muligt, holde borgeren smertefri samt give mulighed for at opretholde selvværd og sociale kontakter.

Socialtandpleje

Socialtandpleje er et gratis tilbud til de mest udsatte borgere, som er hjemløse eller i en tilsvarende situation. Socialtandplejen er for de borgere, som ikke kan benytte de øvrige kommunale tandplejetilbud, herunder tilbud under aktivloven. Dette omfatter også manglende evne til at overholde aftaler eller udfylde nødvendige ansøgninger om tandpleje. Formålet med socialtandplejen er at mindske ydereligere marginalisering ved at kunne tilbyde gratis smertelindrende- og funktionsopbyggende tandpleje.

Omsorgstandpleje

Omsorgstandplejen kan bevilliges til en borger, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Omsorgstandpleje gives hyppigt til borgere bosiddende på plejehjem. Som med specialtandplejen er formålet med omsorgstandplejen at sikre borgeren en så god tyggefunktion som mulig, holde borgeren smertefri samt give mulighed for at opretholde selvværd og sociale kontakter. Omsorgstandpleje omfatter både behandling og forebyggende tiltag. Forebyggelsen sker i tæt samarbejde med personalet på f.eks. plejehjem, der støtter borgeren med den daglige tandhygiejne.

  

Økonomi

Til dækning af udgifter til socialtandpleje modtager Mariagerfjord Kommune statligt tilskud på 286.000 kr. i 2020 og 435.000 kr. de følgende år. Det forventes, at det vil dække udgifterne til de borgere, der vurderes at indgå i målgruppen.

Socialtandpleje vil også kunne udføres af en privatpraktiserende tandlæge, hvis der er indgået aftale med Mariagerfjord Kommune herom.  

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Mette Binderup (S) under punkt 86, 87, 88 og 89.

 

29.15.00-G01-1-20

88. Kvalitetsstandard for Børn- og Ungetandpleje

Forventet sagsgang

BF

Anledning

For at informere forældre til børn og unge om hvilke ydelser de kan forvente at modtage fra den kommunale tandpleje for børn og unge, er der udarbejdet en kvalitetsstandard for Børn og Ungetandpleje, der beskriver det fastlagte servicenivau i Mariagerfjord Kommune.  

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At kvalitetsstandarden for Børn og Ungetandpleje godkendes. 

Sagsfremstilling

Inden for kommunal tandpleje er der udarbejdet en kvalitetsstandard for tandpleje til børn og unge. Kvalitetsstandarden beskriver det grundlæggende serviceniveau, hvilke kriterier der skal opfyldes for at være i målgruppen, hvilke aktiviteter der indgår i ydelsen mv.

Tandpleje til børn og unge er et gratis tilbud for børn og unge fra 0 år og frem til de fylder 18 år. De skal have folkeregisteradresse i Mariagerfjord Kommune. Tandbehandling tilbydes på de to tandklinikker i Hadsund og Hobro samt på de to privat tandklinikker, der har indgået samarbejdsaftale med kommunen.

Formålet hermed er at sikre, de unge kan udvikle hensigtsmæssige vaner til pleje af tænder samt sunde tænder, mund og kæber og bevare disse i god funktion og stand gennem hele livet.

Tilbud om tandpleje er et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling samt information og vejledning til børn og forældre om, hvordan god pleje af tænderne foretages hjemme. Det omfatter blandt andet en tidlig forebyggende indsats for børn allerede i 8-9 månders alderen og et besøg på tandklinikken i 2½ års alderen. Fra 3 års alderen indkaldes barnet til regelmæssig undersøgelse, forebyggende og sundhedsfremmende tiltag og nødvendig tandbehandling. Indkaldelse til eftersyn sker ud fra et individuelt behov og som udgangspunkt med højest 18 måneders interval. Her vurderes også tandstilling og kæbefunktion og på baggund heraf tilbydes børn og unge tandregulering efter fastlagte visitationskriterier. Der tilbydes også undervisning af børn og unge individuelt og/eller i grupper, og ligeledes tilbydes forældrene samtaler individuelt og/eller i grupper hvis der vurderes behov herfor. 

Økonomi

Der har siden 01.01.2018 været mulighed for fritvalgsordning. For de 0-15 årige betyder det, at de kan vælge en privat tandlæge mod en forældrebetaling på 35% af tandlægeregningen. Mariagerfjord Kommuen betaler de resterende 65% ud fra den gældende lovgivning. For andre ydelser, som tandregulering, vil det kun være muligt at modtage kommunalt tilskud på 65% af det beløb, som den kommunale tandpleje selv vil kunne udføre behandlingen for. En kommunal tandreguleringsbehandling beregnes ud fra det samlede tidsforbrug samt udgifter til specialmaterialer, herunder bøjlematerialer. Timeprisen inklusiv momstillæg er opgjort til 673,88 kr. Dermed vil egenbetalingen for forældre være på differencen mellem prisen på kommunal tandregulering og prisen hos privat tandlæge + 35% af den kommunale pris.

For unge mellem 16-18 år gælder, at de kan vælge mellem at fortsætte gratis tandpleje på enten kommunal tandklinik eller hos en privat tandklinik. Ved ønske om tandregulering hos privat tandlæge kan unge mellem 16 og 17 år få et tilskud svarende til den beregnede pris ved den kommunale tandpleje. Egenbetalingen vil derfor være differencen mellem den kommunale og den private pris.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Mette Binderup (S) under punkt 86, 87, 88 og 89.

 

17.00.00-G01-2266-20

89. Regnskab pulje til sommeraktiviteter for børn og unge

Forventet sagsgang

KF/BF

Anledning

Børne- og Undervisningsministeriet udbød i juni 2020 en pulje til sommeraktiviteter, der skulle sikre, at alle børn og unge fik den bedst mulige sommer med mulighed for at deltage i både faglige og sociale fællesskaber og aktiviteter, i en tid præget af COVID-19. Mariagerfjord Kommune blev bevilget 1.469.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At regnskab og afrapportering for pulje til sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID-19 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af de tildelte midler blev der hen over sommeren igangsat en række aktiviteret på skoler, SFO'er, institutioner og foreningsliv i Mariagerfjord Kommune. Størstedelen af aktiviteterne blev afholdt i skolernes sommerferie.

Udmeldingen om puljen kom sent i forhold til at kunne trække i større grad på kulturinstitutioner og foreninger, der enten allerede havde afsluttet sæsonen, var gået på ferie eller havde planlagt ferie. Ligeledes gav den korte tidshorisont begrænset mulighed for at markedsføre aktiviteterne tilstrækkeligt overfor målgruppen.

Eksempler på aktiviteter

Skolerne har holdt mange forskellige aktiviteter i SFO-regi - både med et fagligt og et trivselsmæssigt/socialt sigte.

Eksempelvis byggede Valsgård Skole en løbehjulsbane, hvor eleverne deltog aktivt i byggeriet. Byggeriet blev afsluttet med en åbningsfest. Eleverne har efterfølgende haft stor fornøjelse af banen.

Flere af SFOérne har holdt sommerkoncerter i SFO med blandt andet stump, arrangementerne har bl.a. skabt sammenhold og trivsel for eleverne samt en øget nysgerrighed for musik blandt eleverne.

SFOérne har også været på besøg på forskellige lokale attraktioner som eksempelvis Verdenskortet, Fyrkat mm., hvilket både har haft et trivselsmæssigt og fagligt sigte.

Mariager Skole har i samarbejde med Ungdomsskolen haft et særligt forløb for ordblinde elever udenfor skoletid, hvilket primært har haft et fagligt sigte men har også bidraget til øget trivsel blandt eleverne.

Arden Skole har haft forfatterforedrag med det sigte at underbygge "læselyst"-projektet.

Derudover har der været planlagt andre trivselsarrangementer, som klatreture, rulleskøjteløb mm.

Ungdomsskolen tog på tur rundt i kommunen med en campingvogn og lavede aktiviteter, som løbehjul, grill, sejlads i Ribbåd, Motorcross mv. og tog klubaktiviteterne ud hvor de unge var, for på den måde at komme i dialog og få opbygget en god kontakt med dem.

Idéen med campingvognen opstod i dialog med kommunens SSP afdeling, og blev placeret nogle af de steder, hvor der er eller let opstår negative sociale fællesskaber. Campingvognen har så været et alternativ og har skabt en god ramme for unge.

All Access er en ekstern aktør, som vi købte ind til at lave workshops i BMX og løbehjul samt show i BMX/løbehjul. Det var vældig populært og hænger sammen med et fokus på gadeidræt.

Ungdomsskole og All Access var koblet sammen i de fire byer – Arden, Mariager, Hadsund og Hobro.

Derudover tilbød Ungdomsskolen forløbet GROW, som er et læringsforløb for unge i alderen 13– 15 år. Det minder lidt om et mini læringslokomotiv, som jeg forstår det, og foregik over en dag/eller en weekend. Formålet med dette forløb var at styrke elevernes faglige niveau inden for dansk og matematik samt styrke elevernes personlige og sociale kompetencer.  

I alt blev det til 66 forskellige aktiviteter med ca. 5.000 deltagende børn.

Økonomi

Der er nu udarbejdet og indsendt regnskab og rapport for puljen.

Det fulde regnskab er vedlagt som bilag.

Der er alt i alt brugt 1.214.099 kr. ud af de bevilgede 1.469.000 kr.

Kultur og FritidBeløb
Ungdomsskolen286.137
Bibilitekerne106.857
Workshops Gadeidræt44.000
Gratis adgang i svømmehallerne 0-18 årige41.400
Pulje til foreningsaktivitet mv.354.078
  
Skolerne 
Aktiviteter i skoler og SFO'er332.338
  
Administration 
Markedsføring18.539
Administration (arbejdstimer)22.750
Revision8.000
  
I alt1.214.099

 

Beslutning

Behandling af punktet udskudt.

Fraværende: Mette Binderup (S) under punkt 86, 87, 88 og 89.

 

00.01.00-G01-134-19

91. Orientering

Sagsfremstilling

1. Temaudvalgsmøde i foråret 2021

2. Status på anlægsprojekter på Børne- og Familieområdet

3. SSP

4. Status COVID-19

5. Årsrulleplan 2021

Beslutning

Taget til efterretning.

 

00.22.00-P35-7-19

92. Underskriftsark

Sagsfremstilling

Når udvalget har gennemgået dagsordenen, skal alle tilstedeværende udvalgsmedlemmer skrive under på protokollen ved at trykke på den grønne godkendelses-knap i FirstAgenda.

Beslutning

Fraværende: Mette Binderup (S) under punkt 86, 87, 88 og 89.

Mødet sluttede kl. 18:10.

 

Lukkede dagsordenspunkter