Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 5. februar 2020 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-4-17

8. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Udvalget bemærker, at aftaler om ønsker til de næste møder protokolføres under orientering.

Fraværende: Mette Binderup (A)

 

00.32.00-S00-3-19

9. Driftsoverførsel fra 2019 til 2020

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

I henhold til den politiske budgetvejledning for 2019 til 2022 skal Byrådet tage stilling til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2019 til 2020.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

 1. At uforbrugte midler på 26,295 mio. kr. overføres til budget-/regnskabsåret 2020. 

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2019 har Økonomi udarbejdet oversigt over driftsoverførsler fra 2019 til 2020 på institutionsniveau samt øvrige områder, hvor der er aftaler om driftsoverførsler fra 2019 til 2020.

På de dialog- og aftalestyrede områder kan der overføres et overskud på op til 10 % af den korrigerede netto budgetramme samt et underskud på op til 5 % af den korrigerede netto budgetramme.

Opgørelserne er udarbejdet på baggrund af Økonomirapporter 2019 udskrevet pr. 22. januar 2020.

Samlede overførsler på i alt 26,295 mio. kr. kan specificeres således:

 • Familie 1,223 mio. kr.
 • Dagtilbud 8,239 mio. kr.
 • Skoler 16,833 mio. kr.

 

Eventuelle mindre korrektioner af overførslerne vil blive foretaget i forbindelse med aflæggelse af det endelige årsregnskab 2019 for Mariagerfjord Kommune.

Årsregnskabet for Mariagerfjord Kommune skal forelægges Byrådet den 26. marts 2020.

Økonomi

Tillægsbevilling på 26,295 mio. kr., som finansieres af likvide midler.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Mette Binderup (A)

 

00.32.00-S00-3-19

10. Anlægsoverførsler fra 2019 til 2020

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY.

Anledning

I henhold til den politiske budgetvejledning for 2019 til 2022 skal Byrådet tage stilling til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb/anlægsbevillinger fra 2019 til 2020. 

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

 1. At uforbrugte anlægsmidler på 48,461 mio. kr. overføres til 2020.
 2. At de 5 angivne projekter, på oversigten noteret med afslutning, afsluttes i 2019. 

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2019 har Økonomi udarbejdet en oversigt over uforbrugte rådighedsbeløb i 2019 på udvalgets områder, indeholdende forslag til overførsler til 2020.

Oversigten skal gennemgås, og der skal tages stilling til, hvilke uforbrugte rådighedsbeløb som ønskes overført.

Hvis der på oversigten er projekter, hvor der er et merforbrug, skal der tages stilling til, hvordan dette merforbrug skal finansieres.

Endelig skal udvalget beslutte hvilke projekter, der skal afsluttes i 2019.

Økonomi

Tillægsbevilling på 48,461 mio. kr., som finansieres af likvide midler.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Mette Binderup (A)

 

17.03.00-G01-63-19

11. Oprettelse af nyt specialundervisningstilbud

Forventet sagsgang

BF/KF, Høring - BF/KF, ØK, BY

Anledning

En evaluering udarbejdet i 2018 omkring nedlæggelsen af de tidligere S-klasser viste, at der burde overvejes, hvorvidt der skulle oprettes et særligt tilbud til de ældste elever med generelle indlæringsvanskeligheder. På den baggrund har Udvalget for Børn og Familie anmodet om at få afdækket behovet for et evt. nyt specialundervisningstilbud til de ældste elever med generelle indlæringsvanskeligheder. En nedsat arbejdsgruppe og styregruppe har i efteråret 2019 udarbejdet forslag til et sådan nyt specialundervisningstilbud.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At forslag om at der oprettes undervisningstilbud til de ældste elever med generelle indlæringsvanskeligheder fra skoleåret 2019-20 foreløbigt godkendes og sendes i høring.

2. At tilbuddet placeres på Mariagerfjord Ungdomsskole med fysisk base i Hobro midtby.

3. At tilbuddet foreløbigt oprettes for en to-årig periode.

4. At tilbuddet evalueres efter det første skoleår.

Inddragelse

Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra skolerne, specialafdelingerne, FAG MED Skole, PPR, Ungdomsskolen og konsulenter, som har drøftet oprettelse af et nyt specialundervisningstilbud. Arbejdsgruppens drøftelser blev overleveret til en styregruppe.

Beslutningen sendes i høring i alle skolebestyrelser, Ungdomsskolen og handicaprådet. 

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Familie besluttede i januar 2016 at nedlægge de daværende s-klasser, som var et specialundervisningstilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Nedlæggelsen skete i forbindelse med en større strukturændring på området, som blev evalueret i marts 2018. Her var konklusionen af evalueringen, at det skulle overvejes, hvorvidt der skulle oprettes et særligt tilbud til de ældste elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det skyldes, at særligt de ældste elever ikke oplever den nødvendige faglige progression og trivsel i almenområdet.

I efteråret 2019 besluttede den daværende konstituerede skolechef at nedsætte en arbejdsgruppe og en styregruppe. Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra specialafdelingerne i kommunen, skoleledere, PPR, FAG MED Skole, Ungdomsskole og specialundervisningskonsulent. Styregruppen bestod af den konstituerede skolechef, samt to konsulenter fra Velfærdssekretariatet. Arbejdsgruppen konkluderede, bl.a. på baggrund af indhentede data fra skolerne, at der er et behov for at tilrettelægge et anderledes skoletilbud til de ældste elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Alle skoler blev bedt om at vurdere, hvor mange elever inden for den specifikke målgruppe, som de havde i almenområdet, og ligeledes hvor mange de ville visitere til et evt. nyt tilbud. Datene viste, at skolerne samlet set ville visitere mellem 10-15 elever i udskolingen, hvis tilbuddet var oprettet.

Karakteristisk for denne målgruppe er, at de af flere årsager ikke kan honorere de faglige krav, de mødes af i folkeskolen. Disse faglige krav bliver mere udpræget i udskolingen. Idet eleverne ikke kognitivt har forudsætninger for at følge det faglige niveau, er det svært at bevare de sociale relationer med de andre elever, hvilket i sidste ende kan medvirke til mistrivsel hos eleverne.

Erfaringer fra skolerne viser, at målgruppen typisk profiterer og motiveres af læring, som tager udgangspunkt i mere praktisk betonet undervisning. Disse erfaringer ses dels på almenskolerne, men også på Astrup Skole og Ungdomsskolen, som har haft elever inden for målgruppen. Styregruppen anbefaler derfor, at der oprettes et undervisningstilbud for 7.-10. klasse, hvor praktikker og værkstedsarbejde kombineres med traditionel boglig undervisning. Formålet med et sådan tilbud er, at eleverne bliver så dygtige, som de kan, at trivslen og livsglæden øges, samt at eleverne klargøres til efterfølgende beskæftigelse/ungdomsuddannelse og til det videre ungdoms- og voksenliv.

Styregruppen peger på to mulige scenarier for organisering og placering af et sådan undervisningstilbud:

 1. På Mariagerfjord Ungdomsskole
 2. På Søndre Skole og MF10
 

Nedenstående beskriver fordele og ulemper ved de to scenarier:

Fordele og ulemper ved placering på Mariagerfjord Ungdomsskole:

Fordele:

 • Ungdomsskolen kender konceptet fra erhvervsklassen og har kørt det i mange år.
 • De har de rette fysiske rammer, herunder faglige lokaler og værkstedsfaciliteter.
 • Stor erfaring med at netværke og skabe relevante praktikpladser.
 • Har stor erfaring og berøringsflade med netop denne målgruppe. Både fra arbejdet med eleverne i erhvervsklassen og også i forbindelse med Ungdomsskolens arbejde i ungdomsklubber.
 • Stort fokus og erfaring med at klargøre elever til ungdomsuddannelse.
 • Undervisningen kan tilrettelægges fleksibelt jf. loven om heltidsundervisning.
 • Skolen har biler/busser, som efter behov vil kunne anvendes i forbindelse med arrangementer/arbejdsopgaver/praktikker ude af huset.

 

Ulemper:

 • Har ikke konkret erfaring med specialundervisning.
 • Ungdomsskolen er forankret i Kultur-Fritid. Det betyder bl.a., at ungdomsskolens personale/ledere ikke indgår i de faglige fællesskaber, som folkeskolerne har.
 • Eleverne vil på Ungdomsskolen have ringere mulighed for at spejle sig i det almene miljø. Dog vil der være tæt tilknytning til Erhvervsklassen.

 

Fordele og ulemper ved placering på Søndre Skole og MF10:

Fordele:

 • Har kompetencer blandt personalet til at varetage specialundervisning.
 • Kan skabe et fagligt miljø, hvor eleverne efter behov og potentiale, kan indgå i faglige sammenhænge med de almene klasser.
 • Kan tilbyde den fulde fagpakke af valgfag efter FL §9.
 • Eleverne vil kunne undervises i idræt med mulighed for en afsluttende eksamen.

 

Ulemper:

 • Søndre Skole har behov for yderligere lokaler for at varetage opgaven.
 • Søndre Skole har ikke værkstedsfaciliteter, som kan være motiverende for målgruppen.
 • Søndre Skole har ikke erfaring med udvikling af praktikker til målgruppen.

 

To-årig forsøgsperiode:

Såfremt der etableres et nyt tilbud til de ældste elever med generelle indlæringsvanskeligheder, forslår styregruppen, at tilbuddet etableres i en toårig forsøgsperiode. Det forslås endvidere at tilbuddet evalueres efter første skoleår. Dette for dels at blive klogere på behovet og omfanget af tilbuddet, men ligeledes for at drøfte, hvorvidt erfaringerne fra tilbuddet kan overføres til almenskolerne. Evalueringen efter det første skoleår, skal danne baggrund for den videre beslutning om, hvorvidt tilbuddet skal forlænges eller stoppes efter de første to år. Det er hensigten, at de erfaringer der opnås i tilbuddet, kan føre til en drøftelse af, hvorledes en tidligere indsats på mellemtrinnet kan imødekomme dele af problemstillingerne hos de ældste elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Lukkes tilbuddet efter den to-årige prøveperiode vil det være muligt for de elever, som endnu ikke har afsluttet folkeskolen i 9. eller 10. klasse, at fortsætte i tilbuddet og dermed afslutte folkeskolen.

 

Visitation:
Visitationen til det nye tilbud sker i lighed med visitation til kommunens øvrige specialtilbud. I samarbejde med forældre og PPR indstiller distriktsskolen eleven til specialundervisning, hvorefter Det Centrale Visitationsudvalg peger på det mest hensigtsmæssige undervisningstilbud.

Når sagen har været i høring, vil den blive tilpasset i forhold til de input høringen har givet anledning til. Sagen sendes herefter til fornyet behandling i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomi

På baggrund af de data, som arbejdsgruppen har indhentet på distriktsskolerne, vurderes det, at der er behov for et tilbud, som kan rumme ca. 10-15 elever fordelt på 7.-10. årgang. I ganske særlige tilfælde, kan der dispenseres for elever på 6. årgang.

Da der er tale om en relativt lille elevgruppe, vil det være nødvendigt at oprette et tilbud, hvor der er garanteret en grundtakst svarende til ti pladser a’ 140.000 kr. svarende til i alt. 1.400.000 kr. pr år., for at tilbuddet er bæredygtigt. Elever ud over de ti første, udløser hver 140.000 kr. yderligere pr. skoleår.

Prisen på de 140.000 kr. pr. elev dækker undervisning, pædagogik, drift, administration og ledelse. Prisen pr. elev er udregnet i samarbejde med Ungdomsskolen og Søndre Skole. Økonomien vil betyde, at der vil være to lærere i klassen hele tiden. Eleverne til tilbuddet (7.-9. klasse) finansieres således af distriktsskolerne selv.

Ved at bevilge en grundtakst, er der risiko for, at prisen pr. elev ved et samlet elevtal under ti elever bliver højere end de 140.000 kr. I tilfælde af, at der er mindre end ti elever, finansieres differencen op til de 1.400.000 kr. af Den Centrale Visitationspulje.

Elever i 10. klasse og anbragte elever finansieres af den centrale visitationspulje. Til at dække udgiften til 10. klasse og anbragte elever, har Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 bevilget 700.000 kr. i helårsvirkning.

I forbindelse med oprettelse af tilbuddet, vil der være mindre etableringsomkostninger på ca. 50.000 kr., der finansieres inden for fagenheden.

Såfremt tilbuddet ikke skal fortsætte efter den to-årige prøveperiode, vil den økonomiske tildeling ændre sig for de elever, som evt. skal færdiggøre sin skolegang i tilbuddet. Såfremt der er under fire elever i tilbuddet i en udfasningsperiode, vil der blive givet en grundtakst på 500.000 kr., som skal sikre, at der fortsat er råd til at ansætte en specialuddannet lærer.

Den økonomiske tildeling til tilbuddet er skitseret i tabellen nedenfor.

 2020-20212021-2022 2022-20232023-2024
to-årig prøveperiodeEvt. udfasnings periode
Grundtakst for første 10 elever1.400.000 kr.1.400.000 kr.Grundtakst for første 3 elever500.000 kr.500.000 kr.
Efterfølgende elever140.000 pr. elev140.000 pr. elevEfterfølgende elever140.000 pr. elev140.000 pr. elev
Etableringsudgifter

 
50.000 kr.  Etableringsudgifter

 
  

 

Beslutning

Godkendt og bemærker at det er fra skoleåret 20/21.

Fraværende: Mette Binderup (A)

 

20.00.00-P22-1-19

12. Kvalificering af oplæg til Landdistriktspolitik 2020

Forventet sagsgang

BF/KF/AU/TM/SO, ØK, BY

Anledning

Byrådet etablerede primo 2019 et §17.4-udvalg med fokus på Landdistrikter. Udvalgets opgave var at komme med en række konkrete anbefalinger med henblik på udarbejdelse af en ny Landdistriktspolitik for Mariagerfjord kommune.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At sagen drøftes med henblik på udvalgets kvalificering af politikoplæggets indhold.

Sagsfremstilling

På baggrund af de 21 anbefalinger, som §17.4-udvalget ultimo november præsenterede for Byrådet, har en administrativ redaktionsgruppe sammenskrevet et konkret oplæg til Landdistriktspolitik. Dokumentet indeholder følgende elementer:

 1. Vision for Landdistrikterne
 2. Overordnede fokusområder
 3. Øvrige fokusområder
 4. Strategier, ansvar og økonomi
 

Oplægget er efterfølgende drøftet med et udvalg af fagpersoner fra kommunens fagenheder.

Politikken omfatter alle borgere, bosiddende udenfor kommunens 4 hovedbyer. Politikken har ingen aftalt udløbsdato, men skal minimum virke indtil midten af kommende byrådsperiode.

Byrådets vision for landdistrikterne bygger på et samspil med hovedbyerne med henblik på at opfylde den overordenede kommunale vision om, at Mariagerfjord Kommune skal være et godt sted at bo, leve og arbejde.

Politikken skal styrke det gode hverdagsliv og samtidig sikre, at der arbejdes strategisk og proaktivt. Et af nøgleordene er samskabelse, og det tilstræbes, at der arbejdes med afsæt i de stedbundne potentialer kombineret med bæredygtige løsninger.

Overordnede fokusområder:

 • Lokale udviklingsplaner og samarbejde på tværs
 • Kommunalt fokus på rollefordeling og ressourcer til landdistrikterne

 

Øvrige fokusområder:

 • Adgang til natur og landskaber
 • Hurtigt bredbånd og sikkert mobilsignal
 • Klog mobilitet og fleksible transportløsninger
 • Den gode visuelle oplevelse i lokalområderne
 • Det gode levende mødested
 • Branding og storytelling

 

Processen omkring den politiske behandling er designet således:

 • Primo februar: Kvalificering i de politiske udvalg
 • Ultimo februar: Byrådet sender politikoplægget i offentlig høring
 • Marts: Offentlig høring
 • April: Politisk behandling (KF, ØK, BY) - Forventelig vedtagelse i Byrådet: 30.april.

 

Oplægget indeholder en strategisk del, der peger på konkrete handlinger, ansvar og økonomi.

Udvalget for Kultur og Fritid bedes vurdere følgende spørgsmål:

 • Er forslaget til politiske fokusområder fyldestgørende for landdistriktsudfordringerne i Mariagerfjord Kommune?
 • Hvordan matcher oplægget de politske fokusområder/strategier, som fagudvalget iøvrigt arbejder med?
 • I hvilket omfang kan Fagudvalget bidrage til implementering af de politiske fokusområder i oplæg til Landdistriktspolitik?

 

Konsulent for Landdistrikterne medvirker i udvalgsmødet med et kort oplæg samt facilitering af ovenstående drøftelser.

Økonomi

I tillæg til politikken er der foretaget et økonomisk estimat for implemetering af fokusområder.

Beslutning

Udvalgets medlemmer gav udtryk for følgende bemærkninger:

 • Mobilitet i forhold til børn og unges adgang til skole og fritidsaktiviteter.
 • Bredbåndsforbindelser er afgørende for børn og unge.
 • Lukke skoler og dagtilbud mere op.
 • Får solgt eller nedrevet kommunale bygninger der ikke anvendes.

 

Fraværende: Mette Binderup (A)

 

00.01.00-G01-134-19

13. Orientering

Sagsfremstilling

1. Orientering ved Dagtilbuds- og skolechef Berit Winther:

 • Puljemidler til ansættelse af mere pædagogisk personale i vuggestue
 • Der afholdes i maj måned fælles dialogmøde mellem Udvalget for Børn og Familie og forældrebestyrelserne i skoler og dagtilbud. Det overordnede tema for dialogmødet er kvalitetsrapporten. Udvalget bedes vælge mellem en af følgende tidspunkter for afholdelse: d. 25. maj fra kl. 19-21 eller d. 26. maj fra kl. 19-21
 • Der blev orienteret om at 10. klasse også næste skoleår drives af Søndre Skole. En arbejdsgruppe vil senere indkalde udvalget for arbejdmarked og uddannelse og udvalget for børn og familie til et fælles temamøde om det fremtidige 10 klassetilbud
 • Der blev orienteret om igangsættelse af AULA
 • Trafik sikkerhed. Det er et stærkt fokusområde for udvalget.
 • Maleri til dronningens fødselsdag
 • Dialogmødet havde bl.a følgende input

  • overgange
  • inklusion, forældrerolle
  • ventetid hos PPR
  • forældresamarbejdet
  • dagtilbudsbestyrelses medlem i skolebestyrelse
  • gode tilbud overalt i kommunen
  • lærer på flere skoler

 • Der arbejdes videre med studietur til Oslo

 

2. Foreløbige punkter til næste udvalgsmøde d. 10. marts 2020:

 • Opsamling på dialogmøde d. 21. november 2019
 • Kvalitetsrapport og elevernes faglige niveau
 • Status på ventilation
 • Erhvervsplaymaker orienterer om Mariagerfjord kommunes indsats.
 • Orblindeindsats

 

Beslutning

 • Der blev orienteret om at 10. klasse også næste skoleår drives af Søndre Skole. En arbejdsgruppe vil senere indkalde Udvalget for Arbejdmarked og Uddannelse og Udvalget for Børn og Familie til et fælles temamøde om det fremtidige 10. klassetilbud.
 • Der blev orienteret om igangsættelse af AULA.
 • Trafiksikkerhed.
 • Maleri til dronningens fødselsdag.

 

Fraværende: Mette Binderup (A)

 

Lukkede dagsordenspunkter