Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Handicaprådet den 10. marts 2021 kl. 16:00 i WebEx møde
  

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.48-A00-2-17

16. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Jf. vejledende forretningsorden, udarbejder formandskabet med sekretariatsbistand fra forvaltningen dagsorden for møder i Handicaprådet.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet: 

1. At dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Niels Erik Poulsen og Helle Mølgaard.

 

05.00.00-P15-1-20

17. Trafikhandlingsplan 2021

Forventet sagsgang

Intern høring i Handicaprådet og Seniorrådet, TM

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til Trafikhandlingsplan for 2021, som hermed sendes i intern høring i Handicaprådet og Seniorrådet, og som Udvalget for Teknik og Miljø efterfølgende bedes drøfte og godkende.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller:

  1. At Handicaprådet afgiver evt. høringssvar til Trafikhandlingsplan 2021.

Inddragelse

Trafikhandlingsplan 2021 sendes hermed i intern høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Hvert år skal Udvalget for Teknik og Miljø godkende den årlige Trafikhandlingsplan for Mariagerfjord Kommune. Forinden sendes Trafikhandlingsplanen i intern høring i Handicaprådet og Seniorrådet. 

Fagenheden Teknik og Byg har ajourført og opdateret Trafikhandlingsplanen, så den er tilpasset udviklingen i trafikken og uheld. Desuden inddrager Trafikhandlingsplanen borgernes løbende henvendelser i den fremtidige trafikplanlægning.

Uheldsudviklingen for 2020 har vist et fald i forhold til de foregående år. Hvilke faktorer, der spiller ind i det konkrete fald, er svære at identificere, da uheldsbilledet er diffust med årsager som solouheld, spiritus og høj fart. Covid 19 pandemien har også medført mindre trafik på vejene og færre uheld på landsplan.

Trafikhandlingsplan 2021 udpeger og prioriterer projekter, der skal gennemføres i 2021 og 2022 samt efter 2022. I Trafikhandlingsplanen er stiprojekter samt skole- og trafiksikkerhedsprojekter prioriteret. Med prioriteringsmodellen behandles henvendelserne systematisk og på samme vilkår. Prioriteringsmodellen tager højde for faktorer som trafiksikkerhed, hastighed, utryghed, skoleruter og økonomi.

Fagenheden har i 2020 gennemført og igangsat en række af de prioriterede projekter fra 2020 med det formål at forbedre trafikken og trafiksikkerheden. De igangsatte og gennemførte projekter fremgår af Trafikhandlingsplan 2021.

I 2020 har fagenheden modtaget 45 relevante henvendelser, hvilket er en stigning på 96 % ift. året før:

  • 6 imødekommes med nye projekter.
  • 7 projektforslag skal undersøges nærmere.
  • 10 imødekommes med allerede udpegede projekter.
  • 22 projekter afvises på baggrund af trafikfaglige vurderinger.

 

De 6 nye projekter er indarbejdet i Trafikhandlingsplan 2021.

Ved hver henvendelse har der været løbende dialog med ansøger. Skolernes ønsker fra Skolevejsundersøgelsen er også indarbejdet i Trafikhandlingsplanen.

Man kan ikke alene bygge sig til bedre trafiksikkerhed, da det i høj grad afhænger af personerne i trafikken. Derfor vil indsatsen for trafiksikkerheden i 2021 også være adfærdsregulerende i form af deltagelse i kampagner i samarbejde med relevante parter som skoler, Rådet for Sikker Trafik, politi, Vejdirektoratet og øvrige kommuner.

Trafikplanlægger Birgit Krogh Alminde deltager under dette punkt.

Beslutning

Trafikhandleplanen tages til efterretning, dog bemærkes at de tilgængelighedsproblemstillinger der har været rejst om stiprojekt Mølholtparken til Løgstørvej forventer Handicaprådet der er taget hånd om?

Det bemærkes at tilgængeligheds konsulentens arbejde savnes.

Hørringsfrist er 17.03.2021.

Fraværende Niels Erik Poulsen. Helle Mølgaard deltog i punktet fra kl. 16.30.

 

00.05.07-G01-1-21

18. Handicapprisen 2021

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Handicapprisen uddeles hvert år den sidste lørdag i august til AMBU-festen i Hobro. Handicaprådet bedes i denne sag indledningsvis drøfte, hvordan Handicapprisen 2021 ønskes uddelt.

Indstilling

Fagchefen for Handicap indstiller til Handicaprådet:

1. At Handicaprådet beslutter, hvordan Handicapprisen 2021 ønskes uddelt.

3. At kommunikationsplanen for 2021 godkendes.

4. At annonceringstekst godkendes .

Sagsfremstilling

Handicapprisen uddeles hvert år ved morgenmaden til AMBU-festen i Hobro den sidste lørdag i august. Grundet situationen med Covid-19 blev AMBU-festen i 2020 aflyst. På den baggrund besluttede Handicaprådet i 2020, at Handicapprisen udskydes et år pga. Covid-19.

Da situationen med Covid-19 og de dertilhørende restriktioner fortsat er aktuelt primo 2021, er det endnu uvist, om AMBU-festen forventes afholdt i 2021. Handicaprådet bedes på mødet drøfte og beslutte, hvordan og hvornår Handicapprisen 2021 ønskes uddelt.

Uddeling af Handicapprisen 2021

Som de forgange år vil Velfærdssekretariatet i samarbejde med Kommunikationsafdelingen i foråret 2021 igangsætte processen for uddeling af Handicapprisen 2021. Dette med henblik på at sikre annoncering og reklame for Handicapprisen.

Handicaprådet bedes på mødet drøfte, om administrationen indledningsvis skal planlægge efter, at prisen uddeles til AMBU-festen i august eller om der ønskes et alternativ for uddeling af prisen i 2021.

Uddeling til AMBU-festen 28. august 2021

AMBU-festen afholdes hvert år den sidste lørdag i august måned. Dette vil i år blive lørdag den 28. august 2021. Såfremt AMBU-festen i Hobro afholdes på vanlig vis og Handicaprådet ønsker at fastholde uddelingen af prisen til arrangementet, bedes Handicaprådet godkende vedhæftede kommunikationsplan.

Alternativ overrækkelse af Handicapprisen 2021

Såfremt AMBU-festen ikke afholdes på vanlig vis i 2021, bedes Handicaprådet indledningsvis beslutte, hvordan Handicapprisen 2021 ønskes uddelt.

Annoncering af Handicapprisen 2021
For at sikre en strømligning af den tekst, der bruges i forbindelse med annoncering for prisen bedes Handicaprådet også godkende nedenstående tekst til annoncering:

Handicapprisen uddeles årligt til en enkeltperson, forening, institution eller virksomhed, der gør en beundringsværdig indsats for kommunens borgere med handicap.

Formålet er at anerkende de gode eksempler og give et klap på skulderen til dem, der giver vores borgere med handicap en god og indholdsrig hverdag. Samtidig tænkes prisen som en inspiration for andre, der også kæmper eller ønsker at kæmpe for borgere med et handicap.

Såfremt prisen uddeles til AMBU-festen, foreslås følgende tekst sendt til arrangørerne af AMBU-festen, som de kan benytte på deres hjemmeside/ i deres program:

I forbindelse med morgenarrangementet, overrækker Handicaprådet Mariagerfjord Kommunes handicappris. Prisen uddeles til en enkeltperson, forening, institution eller virksomhed, der gør en beundringsværdig indsats for borgere med et handicap

Konsulent fra Velfærdssekretariatet, Annette Munkbøl og Kommunikationskonsulent Kjartan Klein deltager under dette punkt.

Beslutning

Handicaprådet ønsker samme fine proces som i 2019. Hvis Covid 19 forhindrer uddeling af pris på ambufestivalen findes en alternativ uddelingsmåde.

Fraværende Niels Erik Poulsen.

 

27.69.48-A00-2-17

19. Tilbagemelding fra Frivilligcenteret vedr. foreningsven

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Til Handicaprådsmødet den 11. november 2020 holdte leder for Frivilligcenter Tommy Sørensen et oplæg for Handicaprådet. Til mødet blev det aftalt, at Tommy Sørensen ville komme med en tilbagemelding på forslag om f.eks. foreningsven for borgere med handicap på Handicaprådets næstkommende møde.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller til medlemmerne:

1. At orientering om tilbagemelding tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Leder for Frivilligcenter Mariagerfjord kom den 11. november 2020 med et oplæg og der udspandt sig en god og konkret dialog.

Leder for Frivilligcenter Mariagerfjord kommer hermed en tilbagemelding på forslag om f.eks. foreningsven for borgere med handicap.

Forslaget er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Familie og Handicapchef har telefonisk kontaktet leder af frivilligcenteret for et mere konkret svar omkring foreningsven for børn og unge med handicap. Leder af frivilligcenteret vil gerne søge fonde for at få foreningsven op at stå.

Leder af frivilligcenteret ønsker handicaprådets opbakning når der søges. Dette vil Handicaprådet gerne imødekomme.

Leder af frivilligcenteret inviteres igen til juni mødet for at høre hvor lang sagen er.

Fraværende Niels Erik Poulsen.

 

27.69.48-A00-2-17

20. Handicaprådenes Dag 12. april 2021 - virtuel konference

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller til medlemmerne:

1. At Handicaprådet orienteres om invitation til Handicaprådenes Dag den 12. april 2021 kl. 10:00-14:00

Sagsfremstilling

Det Centrale Handicapråd invitere til Handicaprådenes Dag den 12. april 2021 kl. 10:00-14:00 som en virtuel konference. Dagen vil sætte fokus på, hvordan tilliden øges og hvordan der skabes gode betingelser for samarbejdet mellem borgere og kommuner. Der vil blive taget udgangspunkt i en analyse fra VIVE, som stiller skarpt på, hvordan henholdsvis borgere med handicap og kommunale forvaltninger oplever samarbejdet med og tilliden til hinanden.

Forsker Katrine Syppli Kohl fra VIVE fremlægger resultaterne af analysen, og formanden for Det Centrale Handicapråd præsentere rådets anbefalinger til, hvor der kan sættes ind for at øge tilliden.

Beslutning

Handicaprådets mellemmer skal melde ind til sekretær om de ønsker at deltage - så melder hun dem til.

Fraværende Niels Erik Poulsen.

 

27.69.48-A00-2-17

21. Orientering fra medlemmer

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller til orientering og eventuel drøftelse.

Beslutning

Familie og Handicapchef gennemgik den orientering Sundheds og Omsorgsudvalget har fået om observationer i forbindelse med fastlæggelse af støtte til borgere. Observationer har været omtalt i pressen på landsplan.

Orienteringen er vedlagt referatet.

Orientering om forprojekt til ombygning af sjællandsvej.

Fraværende Niels Erik Poulsen.

 

27.69.48-A26-1-20

22. Årshjul for Handicaprådet

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Handicaprådet har fået udarbejdet et årshjul. Årshjulet vil blive opdateret efter hvert møde i Handicaprådet og vil blive sat på som fast punkt på alle møder.

Indstilling

Velfærdssekretariatet indstiller til Handicaprådet:

1. At det opdaterede årshjul godkendes.

Beslutning

Høringssvar om STU sendes med dagsorden ud i april og bruges til at udarbejde spørgsmål til Arbejdsmarkedschef Simon Mæng som deltager til maj mødet.

Fremtides botilbud sættes på i maj mødet.

Leder af frivilligcenteret inviteres til juni mødet.

 Fraværende Niels Erik Poulsen.

 

27.69.48-A26-1-20

23. Mødested for næste møde

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Med mindre andet er aftalt forventes det, at møderne i Handicaprådet afholdes i Hobro, så vidt muligt.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At beslutte, at mødet den 10. marts holdes som WebEx.

2. At beslutte, hvor næste møde - den  15. april 2021 - skal holdes.

Beslutning

Mødet i april forventes holdt på webex.

Fraværende Niels Erik Poulsen.

 

27.69.48-A00-2-17

24. Eventuelt

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Beslutning

Intet.

 Fraværende Niels Erik Poulsen.

 

00.22.04-P35-1-20

25. Underskriftsark

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Sagsfremstilling

Når Handicaprådet er færdig med mødet, skal alle medlemmer skrive under ved

at trykke på den grønne 'Godkend' knap i First Agenda.

Beslutning

Alle tilstedeværende medlemmer har godkendt protokollen i FirstAgenda.

 Fraværende Niels Erik Poulsen.

 

Lukkede dagsordenspunkter

88.20.12-Ø54-1-14

26. Udbudsmateriale i høring

Beslutning

Punktet er taget til efterretning.