Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Handicaprådet den 9. oktober 2019 kl. 16:00 i Hobro Idrætscenter
 

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.48-A00-2-17

85. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller dagsorden til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Niels Erik Poulsen, Helle Mølgaard, Svend Jensen og Lene Nielsen var fraværende under punktet.

 

00.05.07-G01-1-19

86. Evaluering af årets Handicappris

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Årets Handicappris blev overrakt den 31. august 2019 på AMBU-festen og er nu afsluttet for i år.

Indstilling

Fagchefen for Handicap indstiller til Handicaprådet:

1. At årets proces for handicapprisen evalueres.

Sagsfremstilling

Årets Handicappris blev uddelt til stifter og tidligere formand af Hjerneskadeforeningens Himmerlandsafdeling Tove Swartz, på AMBU-festen lørdag den 31. august 2019 ved morgenkaffen.

Velfærdssekretariatet har bistået med en konsulent og har i processen så vidt muligt fulgt kommunikationsplanen, i samarbejde med kommunikationsafdelingen, der blev vedtaget i marts 2019. Kommunikationsafdelingen har udarbejdet opslag til facebook, informationsvideo med Formanden for Handicaprådet, annoncering i lokalaviserne samt udsendt pressemeddelelse og -invitationer. Velfærdssekretariatet har ligeledes udarbejdet en plakat, der er sendt til alle lederne på handicapområdet og ophængt denne på rådhusene. Flere af lederne på handicapområdet har været behjælpelige med at ophænge plakaten på tilbuddene.

For at opkvalificere arbejdsgange og processer i forbindelse med handicapprisen, er det væsentligt at evaluere på årets forløb. Derfor bedes Handicaprådet tage stilling til både positive og negative oplevelser, tanker og meninger omkring årets proces, og derudover komme med forslag og ændringer hertil.

På denne baggrund bedes Handicaprådet evaluere processen med afsæt i følgende spørgsmål:

1. Hvad har fungeret godt?

2. Hvad har fungeret mindre godt?

3. Hvad kan gøres anderledes næste år?

Konsulent Mathilde Hougaard Madsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Handicaprådet var meget tilfredse med afviklingen af uddelingen, og også med den forudgående omtale på forskellige medier.

Rådet kunne dog godt ønske, at det tydeligøres, at prisen ikke alene gives til ulønnet indsats. I stedet bør der tages udgangspunkt i det, som er beskrevet under pkt. 54 i mødet den 13. juni 2019.

Det foreslås også, at de øvrige nominerede nævnes og inviteres til at være tilstede ved uddelingen af prisen.

Niels Erik Poulsen, Helle Mølgaard, Svend Jensen og Lene Nielsen var fraværende under punktet.

 

27.00.00-G01-92-15

87. Godkendelse af temaet "Bekæmpelse af ensomhed" i Mariagerfjord Kommunes Værdighedspolitik

Forventet sagsgang

SO og høring - SO, ØK, BY.

Anledning

Den 22. november 2018 godkendte Byrådet i Mariagerfjord Kommune en ny værdighedspolitik for perioden 2018–2021. Som led i finanslovsaftalen for 2019 forpligtes Kommunalbestyrelsen til at tilføje og beskrive i værdighedspolitikken, hvorledes kommunens ældrepleje kan understøtte bekæmpelse af ensomhed. På denne baggrund er det syvende tema, ”Bekæmpelse af ensomhed", indarbejdet i Værdighedspolitikken.

Indstilling

Indstilling 2. september 2019, pkt. 62:

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At beskrivelsen af temaet ”Bekæmpelse af ensomhed" i Mariagerfjord Kommunes værdighedspolitik godkendes. 

2. At forslaget sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. 

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 2. september 2019, pkt. 62:

Godkendt. Fraværende: Jan Andersen (UP).

Inddragelse

Punktet sendes i høring i Seniorrådet 8. oktober 2019 og Handicaprådet 9. oktober 2019.

Herudover sendes forslaget til drøftelse i FagMED Sundhed og Ældre 25. september 2019.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har siden den 1. marts 2016 været forpligtet til at træffe beslutning om en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Partierne bag finanslovsaftalen for 2019 er enige om, at kommunernes indsatser i forhold til at bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre, skal styrkes.

”Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen” af 29. januar 2018 er ændret, således at ”Bekæmpelse af ensomhed” fremover indgår som et af de områder, som Kommunalbestyrelsen som minimum skal beskrive i værdighedspolitikken.

  

De følgende syv temaer skal indgå i værdighedspolitikken, som ældreplejen skal understøtte i plejen og omsorgen til den ældre borger:

1. Livskvalitet

2. Selvbestemmelse

3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

4. Mad og ernæring

5. En værdig død

6. Pårørende

7. Bekæmpelse af ensomhed

Styregruppen for udmøntning af værdighedspolitikken har i foråret 2019 drøftet nuværende initiativer og indsatser for at imødekomme borgere, der oplever en uønsket ensomhed.

På ældreområdet er der allerede iværksat initiativer med formålet om at bekæmpe ensomhed. Her kan nævnes udmøntning af værdighedsmidlerne, klippekortordningen og bedre bemanding i hjemmeplejen. På baggrund af dette har Styregruppen udarbejdet et forslag til beskrivelse af det syvende tema, der styrker det opsøgende arbejde tidligere i borgerens liv:

”En tidlig indsats er vigtig for at forebygge ensomhed. Vi skal styrke det opsøgende arbejde for at gribe de borgere, der oplever en uønsket ensomhed. Vi ønsker at skabe netværk for alle borgere i Mariagerfjord Kommune, der kan afhjælpe ensomhed i borgerens egne omgivelser.”

Værdighedspolitikken er vedhæftet som bilag. 

Afdelingsleder Jonna Bohlbro deltager under dette punkt.

Beslutning

Afdelingsleder Jonna Bohlbro orienterede om de foreløbige tanker om arbejdet med temaet bekæmpelse af ensomhed, som indgår i Mariagerfjord Kommunes værdighedspolitik. Herunder at der skal nedsættes en arbejdsgruppe med bred repræsentation. De konkrete indsatser tænkes primært bygget ovenpå eksisterende indsatser. Centralt står tilbuddet til ældre borgere om forebyggende besøg.

Herefter afgav rådet følgende høringssvar:

Handicaprådet hilser det velkomment, at temaet om ensomhed får særlig fokus.

Rådet peger på, at der bør være et særligt handicapfokus i arbejdet, idet ældre med funktionsnedsættelser ofte har særlige udfordringer i forhold til at opretholde sociale relationer.

Det anbefales i den sammenhæng, der inddrages repræsentanter fra handicapområdet i arbejdet. Fra den kommunale verden kunne det være fra egne botilbud eller fra bostøtterne. Det foreslås, at Jonna Bohlbro retter henvendelse herom til familie- og handicapchef Kit Borup.

Handicaprådet vil overveje hvem der fra brugerorganisationer kan deltage. Formanden orienterer Jonna Bohlbro nærmere.

Rådet ønsker også at indgå i dialog med Seniorrådet om temaet.

Niels Erik Poulsen, Svend Jensen og Lene Nielsen var fraværende under punktet.

 

27.69.48-A00-2-17

88. Inspirationsdag for de nordjyske handicapråd

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Orientering og ”reserver datoen” for en inspirationsdag i 2020, som afholdes af KKR’s Dialogforum på handicapområdet.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At Handicaprådet orienteres om inspirationsdag for de nordjyske handicapråd - 24. februar 2020.

Sagsfremstilling

KKR’s Dialogforum på handicapområdet vil gerne invitere til en fælles inspirationsdag for de nordjyske handicapråd. Formålet med dagen er at sætte fokus på handicaprådenes arbejde som rådgivende organ og på tværs af de nordjyske kommunegrænser give inspiration til samarbejdet. Dialogforum består bl.a. af repræsentanter fra brugerorganisationer samt KKR formandsskabet, og skal bidrage til åbenhed, vidensdeling og drøftelse mellem brugerorganisationer og kommunerne på det fælleskommunale område. I den ånd ønsker dialogforum at invitere til en dag, hvor vi sammen kan lade os inspirere og motivere til det fremadrettede arbejde i de nordjyske handicapråd.

Der er endnu ikke udarbejdet et program eller en invitation for dagen, men jeg håber, at I allerede nu vil sætte kryds i kalenderen for Jeres handicapråd.

Vedhæftet bilag hvor inspirationsdagen er nærmere beskrevet.

Beslutning

Peter Muhl har planlagt at deltage i inspirationsdagen.

Niels Erik Poulsen og Svend Jensen var fraværende under punktet.

 

27.69.48-A26-1-18

89. Årshjul for Handicaprådet

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Handicaprådet har fået udarbejdet et årshjul.

Årshjulet vil blive opdateret efter hvert møde i Handicaprådet og vil blive sat på som fast punkt på alle møder.

Indstilling

Velfærdssekretariatet indstiller til Handicaprådet:

1.At det opdaterede årshjul godkendes.

Sagsfremstilling

Det opdaterede årshjul vedlægges som bilag.

Beslutning

Årshjulet for 2020 godkendes, dog med den tilføjelse, at planlægning af Handicaprisen skal på med mødet i marts 2020.

Niels Erik Poulsen og Svend Jensen var fraværende under punktet.

 

27.69.48-A26-1-18

90. Mødekalender 2020

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Fastsættelse af datoer og klokkeslæt for møder i Handicaprådet i 2020.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At møderne holdes de foreslåede dage.

2. At møderne begynder kl. 16.00.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for de ordinære møder er onsdage kl. 16.00. Af hensyn til andre udvalgsmøder er nogle af møderne dog tirsdage og torsdage.

Møderne afholdes som udgangspunkt i Hobro på Ndr. Kajgade, medmindre andet aftales.

Der er ingen møder i juli måned.

Der må påregnes et ekstra møde i august i forbindelse med budgetlægningen.

Administrationen foreslår følgende mødedatoer i 2020:

Onsdag den 15. januar 2020

Tirsdag den 18. februar 2020

Onsdag den 11. marts 2020

Onsdag den 15. april 2020

Onsdag den 13. maj 2020

Onsdag den 10. juni 2020

Onsdag den 12. august 2020

Torsdag den 10. september 2020

Onsdag den 7. oktober 2020

Onsdag den 11. november 2020

Tirsdag den 8. december 2020

Udkast til mødekalender for Handicaprådet er vedlagt.

Beslutning

Mødeplanen for 2020 blev godkendt.

Niels Erik Poulsen og Svend Jensen var fraværende under punktet.

 

27.69.48-A26-1-18

91. Mødested for næste møde

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Med mindre andet er aftalt forventes det, at møderne i Handicaprådet afholdes i Hobro, så vidt muligt.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At beslutte, hvor næste møde - den 13. november 2019 - skal holdes.

Beslutning

Mødet den 13. november 2019 ønskes afholdt på Botilbud Enggården i Mariager. Som led i besøget, vil rådet gerne orienteres om dagbeskæftigelsen for beboerne på Enggården.

Niels Erik Poulsen og Svend Jensen var fraværende under punktet.

 

27.69.48-A00-2-17

92. Orientering fra medlemmer

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller til orientering og eventuel drøftelse.

Sagsfremstilling

Handicaprådet besluttede på sidste møde, at de ønskede en status fra Teknik og Byg på tilgængeligheden i forhold til trafik.

Teknik og Byg oplyser, at der ikke er nyt i forhold til tilgængelighedsarbejdet men Teknik og Byg forventer, at de kan gå i dybden med tilgængelighedsarbejdet i nærmest fremtid.

Teknik og Byg vil i løbet af andet kvartal i 2020 indkalde Handicapråd og Seniorråd til fælles orientering om tilgængelighed.

Beslutning

1.

Peter Muhl orienterede fra et møde i Naturrådet med besøg på stranden i Øster Hurup. Ambitionen for Naturrådet er, at stranden skal være Danmarks mest handicapvenlige strand i løbet af en årrække.

2.

Bent Manø orienterede fra arrangementet Frivillig Fredag, som afholdes hvert år den sidste fredag i september. Her blev ældreområdets Frivilligpris samt Integrationsprisen uddelt.

3.

Bent Manø orienterede desuden om møde i Mariagerfjord Kommunes Erhvervsråd, hvor et af punkterne handlede om handicap. En idé var en behovsbank for virksomhederne, hvor de kan melde ind med hvilke opgaver de kunne forestille sig at personer med funktionsnedsættelser kan løse i deres virksomhed.

4.

Lene Nielsen indstilles af brugerorganisationerne til bestyrelsen i CKU, og vil gerne have en suppleant hvis dette er muligt ifølge vedtægterne. I så fald.

Niels Erik Poulsen og Svend Jensen var fraværende under punktet.

 

27.69.48-A00-2-17

93. Eventuelt

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Beslutning

En henvendelse fra Isaac Danmark vil blive indscannet og udsendt sammen med referatet.

Niels Erik Poulsen og Svend Jensen var fraværende under punktet.

 

Lukkede dagsordenspunkter

88.00.00-Ø54-2-19

94. udbudsmateriale i høring