Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Seniorrådet den 12. marts 2019 kl. 10:00 i Mødelokale 2, Hadsund Rådhus
 

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.40-G01-3-17

19. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formanden for Seniorrådet indstiller:

 1. At dagsorden godkendes.

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

 

27.69.40-G01-3-17

20. Orientering fra Fagchefen for Sundhed og Ældre

Anledning

Fagchefen for Sundhed og Ældre orienterer bredt om, hvad der rører sig på området.

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

 1. At orientering fra fagchef Tue von Påhlman tages til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Fagchefen for Sundhed og Ældre vil blandt anden informere om:

 • brandsikkerhed på plejecentre
 • status på uddeling af midler til frivilligt socialt arbejder (§ 18) og til aktiverende og forebyggende tilbud (§ 79)

 

Beslutning

Fagchefen for Sundhed og Ældre informerede om 

 • Brandsikkerhed på kommunens plejecentre. Ejendomsservice og Beredskabet har været rundt på plejecentre for at påse, at brandsikkerheden er i orden. Udvalget for Sundhed og Omsorg præsenteres for de udfordringer, der er konstateret samt løsningsforslag.
 • Midler efter § 18 og § 79 er ved at blive fordelt. Der er endnu ikke sket udmelding til foreninger.

 

27.69.40-G01-3-17

21. Orientering fra medlemmer

Indstilling

Formanden for Seniorrådet indstiller:

 1. At arbejdsgruppen for planlægning af Ældrekonference aftaler tidspunkt for 1. møde. Arbejdsgruppen består af Jens Peter Ellefsen, Lene Lundsgaard, Lisbeth Roth og Ole Knudsen. Fagkonsulent Annette Munkbøl tilknyttes arbejdsgruppen.
 2. At Seniorrådet tilkendegiver, hvad de konkret har behov for at vide mere om i forbindelse med planlægning af temadrøftelse om genoptræning på mødet 7. maj 2019.
 3. At orientering drøftes og tages til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Formand Jens Peter Ellefsen informerer om:

 • arbejde med tilgængelighed og tilgængelighedsstrategi fremadrettet. Seniorrådet har ved konstitueringen udpeget Jens Jensen til at deltage som repræsentant i styregruppe for tilgængelighed. John Bastrup er stedfortræder.
 • Ældre Sagens notat om udvikling i hjemmehjælp fra 2008 til 2017 (notat vedlagt)

 

Beslutning

1. Arbejdsgruppen for planlægning af Ældrekonference indkaldes til første møde d. 10. april 2019 kl. 10:00.

2. Ønske til temadrøftelse vedr. genoptræning blev præsiceret og oplæg sendes til Sundhed og Træning.

Jens Peter Ellefsen:

På baggrund af svar på forespørgsel til Park og Trafik om arbejde med tilgængelighedsstrategi, orienterede Jens Peter Ellefsen om, at repræsentanter fra Seniorråd og Handicapråd vil blive inviteret til at deltage i møder i forbindelse med arbejdet med en tilgængelighedsstrategi. Seniorrådet påpeger vigtigheden af, at man fastholder fokus på tilgængelighed. Park og Trafik informeres om, hvem Seniorrådet har udpeget som repræsentant i styrergruppe for tilgængelighed. (Jens Jensen, stedfortræder John Bastrup).

Ældre Sagens notat om udvikling i hjemmehjælp blev drøftet og taget til efterretning.

Informerede om møde i regionsældreråd 13.3.19.

Erik Jensen fra Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune er valgt til suppleant i Danske Ældreråds bestyrelse i valgkreds 1. Inger Møller Nielsen, Brønderslev blev valgt til formand i valgkreds 1.

Formand for Danske Ældreråd Erik Stagsted har valgt at stoppe.

 

27.69.40-G01-3-17

22. Dialog med Idrætskonsulent

Anledning

Seniorrådet har ønsket en dialog med idrætskonsulent ved Mariagerfjord Kommune om idræt og motion for ældre.

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

 1. At drøftelse med idrætskonsulent tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Idrætskonsulent ved Mariagerfjord Kommune, Niels Sørensen og kollega Lene Kirstine Hougaard er inviteret til dialog med Seniorrådet om idræt og motion for ældre. Dels vil Seniorrådet gerne høre lidt om, hvilke tiltag idrætskonsulenten har gang i, og dels vil de gerne fortælle om ønsker og forslag.

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning.

Idrætskonsulent Niels Sørensen opfordrede Seniorrådet til at deltage i en drøftelse med henblik på oprettelse af en samlet portal for tilbud til Aktive Seniorer. Repræsentanter fra Seniorrådet Erik Jensen, Birthe Jørgensen, Ole Knudsen og Lisbeth Roth udpeges til at deltage i denne drøftelse.

 

27.69.40-A26-1-17

23. Årsplan Seniorrådet 2019

Anledning

Der er udarbejdet en årsplan for Seniorrådet 2019.

Indstilling

Formanden indstiller:

 1. At den reviderede årsplan tages til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Det er besluttet, at årsplanen tages med som punkt på hvert møde. Eventuelle ændringer og nye punkter tages op fra gang til gang.

Årsplan dateret 1.3.19 med tilføjelse af dato for repræsentantskabsmøde m.v. vedlægges. Betegnelsen Årshjul er ændret til Årsplan.

Beslutning

Der blev ikke tilføjet nye punkter.

 

29.00.00-G01-14-18

24. Høring af ny sundhedspolitik

Forventet sagsgang

BY

Anledning

Processen for udarbejdelsen af en ny sundhedspolitik for Mariagerfjord Kommune er nu kommet så langt, at et udkast til en ny sundhedspolitik er klar. Derfor præsenteres Seniorrådet i denne sag for den nye sundhedspolitik med henblik på afgive høringssvar til politikken. Sundhedspolitikken er vedlagt som bilag ”Sundhedspolitik 2019-2025 (høringsudkast)”.

Indstilling

Fagchefen for Sundhed og Ældre indstiller til Seniorrådet:

 1. At  afgive høringssvar til en ny sundhedspolitik for Mariagerfjord Kommune forud for Byrådets endelige godkendelse af politikken

Inddragelse

Sundhedspolitikken er i den offentlige høringsperiode tilgængelig for eventuelle høringssvar fra borgere på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside. Desuden er politikken sendt i direkte høring i Handicaprådet, Foreningsrådet, Landdistriktsrådet og Integrationsråd samt til orientering i Hoved MED.

Sagsfremstilling

Sundhedspolitikken skal sætte rammerne for det samlede arbejde med at styrke borgernes sundhed og trivsel lige fra vugge til krukke.

I sundhedspolitikken lægges der op til, at faktorerne mental sundhed, sundhedsvaner og kronisk sygdom er styrende for temaerne i strategi- og handleplanerne, som udarbejdes i forlængelse af sundhedspolitikken. I det arbejde er hensigten, at indsatsområderne lighed i sundhed, sunde rammer og meningsfulde fællesskaber får et særligt gennemgående fokus på tværs af alle strategi- og handplaner.

Det opfordres i sundhedspolitikken til, at den ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker og strategier, da de supplerer hinanden og på forskellig vis bidrager til sundhedspolitikkens ambition om, at sammen skaber vi de bedst mulige rammer og vilkår for det gode liv for borgerne i Mariagerfjord Kommune.

På den baggrund ønskes Seniorrådets høringssvar til den nye sundhedspolitik, da det kan kvalificere politikken og i særlig grad den efterfølgende udarbejdelse af strategi- og handleplaner på tværs af alle fagenheder og med civilsamfundet.

Sundhedspolitikken er i høring indtil den 1. april 2019 og forventes endelig godkendt af Byrådet i april 2019.

Beslutning

I det videre arbejde med kommunens sundhedspolitik håber Seniorrådet:

 1. at ambitionerne kan fastholdes
 2. at handleplanerne for indsatsområderne vil have fokus på sociale faktorer i lige så høj grad som på rent fysisk sundhed
 3. at arbejdet med sundhedspolitikken ikke kun ses som kommunens ansvar, men at foreningslivet i bred forstand inddrages, sportsforeninger såvel som socialt forankrede organisationer m.fl.  
 

 

29.00.00-G01-2-19

25. Udvidet frit valg på genoptræning

Forventet sagsgang

SO

Anledning

1. juli 2018 trådte en ny lovændring i kraft, som indebærer, at patienter der udskrives med en genoptræningsplan har ret til at opstarte genoptræning senest syv kalenderdage efter udskrivning. Hvis kommunen eller leverandører, som kommunen har indgået aftale med, ikke kan tilbyde dette, har borgeren ret til at benytte det såkaldte udvidede frie valg. I denne sag præsenteres udvalget for det udvidede frie valg og de tilpasninger, som er blevet gennemført eller iværksat i forbindelse med implementering af de nye tidsfrister, som lovændringen fordrer.

Indstilling

Sundheds- og ældrechefen indstiller til Seniorrådet:

1. At orienteringen tages til efterretning.  

Sagsfremstilling

1. juli 2018 trådte en ny lov om ændring af Sundhedslovens § 140 i kraft, som har til hensigt at nedbringe ventetider til genoptræning på landsplan. Lovændringen betyder, at borgere som udskrives fra sygehuset med en genoptræningsplan har ret til frit valg af genoptræning, når den ansvarlige kommune ikke kan tilbyde opstart af det tildelte genoptræningsforløb senest syv dage efter udskrivning fra hospitalet. Denne ret gælder ifølge loven for den såkaldte almene genoptræning og den specialiserede rehabilitering. Lovændringen indebærer altså, efter samme tankegang som behandlingsgarantien på sygehusområdet en helt ny mulighed for, at borgeren med en genoptræningsplan kan vælge at modtage genoptræningen hos en privat leverandør (leverandørkorps godkendt af KL), hvis kommunen og kommunalt godkendte leverandører ikke kan tilbyde opstart af genoptræningen inden for syv kalenderdage fra udskrivning fra sygehuset. Det fremgår endvidere af bekendtgørelsen om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus, som ligeledes trådte i kraft pr. 1. juli 2018, at kommunerne senest fire dage efter udskrivning skal kunne meddele borgeren et konkret sted og tidspunkt for opstart af genoptræningen.

KL har ansvaret for at indgå aftaler med private leverandører. Til at løse denne opgave har KL indgået aftale med Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), som skal indgå og vedligeholde aftaler med de private leverandører. SKI har oprettet et datterselskab med navnet FritValgService til at varetage denne opgave. Der vil ske en løbende implementering af loven takt med at KL/FritValgService indgår aftaler. Alle kommuner skal dog fra 18. februar 2019 oplyse borgere med behov for genoptræning på basalt niveau, som ikke kan tilbydes opstart af genoptræning inden for syv dage, om muligheden for det udvidede frie valg.

Kommunerne kan fortsat selv indgå aftale med private leverandører og have et frit valg på genoptræning. Dette forudsætter dog, at kommunalt godkendte private leverandører også skal kunne levere opstart af genoptræningen inden for syv kalenderdage.  

Kort fortalt forudsætter den nye lovgivning, at kommunen inden for fire kalenderdage skal nå at:

 • Modtage genoptræningsplanen fra sygehuset (Den modtages ofte ikke samme dag, som udskrivningen finder sted).
 • (Hvis kommunen selv har indgået aftale med private leverandører): Informere borgeren om det frie valg og få borgeren til at meddele sit valg. Den pågældende leverandør skal herefter have at vide, at vedkommende er blevet valgt.
 • Finde et træningssted og træningstidspunkt for den første træning, hvor tidspunktet skal ligge inden for syv dage efter udskrivningsdatoen.
 • Meddele borgeren tid og sted for første træning.

 

De generelle konsekvenser af den nye lovgivning er således, at der vil være kortere respit på sagsbehandlingstiden, da træningsstarten skal foregå hurtigere end hidtil med en frist på syv kalenderdage. Det betyder især, at det vil blive en stor udfordring at overholde lovgivningen i forbindelse med udskrivninger onsdag til fredag, samt påsken og julen, medmindre der ansættes medarbejdere til vagter i weekender og de nævnte højtider. Samtidig stiller det krav til borgeren om at kunne reagere hurtigt og træffe beslutning om hvilken leverandør, de ønsker. KL har vurderet, at en rimelig frist er, at borgeren senest på dag to skal have meldt tilbage hvilken leverandør, der ønskes.

Såfremt kommunen ikke kan opretholde fristen på de syv dage tilbydes borgeren muligheden for at anvende udvidet frit valg. Ved det udvidede frie valg skal borgeren senest på dag fire have modtaget en såkaldt forløbskode af kommunen, som generes på baggrund af borgerens genoptræningsbehov. Med denne forløbskode kan borgeren via hjemmesiden mingenoptræning.dk se hvilke leverandører, der kan vælges mellem og selv rette kontakt med henblik på tidsbestilling. Vedhæftet er visuel oversigt over, hvornår proceduren for udvidet frit valg træder i kraft (bilag 1).

  

Tilpasning af nuværende praksis i Mariagerfjord Kommune i forbindelse med implementering af det udvidede frie valg

I Mariagerfjord Kommune er der frit valg på den ortopædkirurgiske genoptræning. Der er på nuværende tidspunkt i alt fire private leverandører, som er godkendt og kommunens egen genoptræningsenhed.

I forbindelse med implementering af ændringsloven har de private leverandører været indbudt til dialogmøde med henblik på at drøfte en ny arbejdsgang, som lever op til kravene i ændringsloven. På dialogmødet blev der aftalt en ny arbejdsgang for samarbejdet, hvor partnerne er blevet enige om, hvordan de nye tidsfrister bedst kan honoreres. I den nuværende kontrakt med de godkendte leverandører er der taget forbehold for mulige ændringer i lovgivningen, hvorfor der ikke er behov for at revidere kontrakten. Den nye arbejdsgang i forbindelse med implementering af udvidet frit valg vedlægges som tillæg til den nuværende kontrakt. Arbejdsgangen er vedlagt som bilag (bilag 2).

Såfremt det ikke er muligt at træffe borgeren inden for to kalenderdage, skal der findes en løsning, så borgeren modtager et tilbud om genoptræning. I denne løsning skal der også tages højde for regler om samtykke og videregivelse af personlige oplysninger. På denne baggrund blev det ved dialogmødet aftalt med de private leverandører, at de borgere som ikke kan træffes, tilbydes en tid til genoptræning ved den kommunale leverandør.

Det er aftalt, at følgende betingelser indgår som en del af denne løsning:

 • Kommunen skal kontakte borger via både e-boks, telefonisk og via sms
 • Kommunen skal udvise fleksibilitet, hvis borgeren efter første træning ved kommunal leverandør har et ønske om at skift til en af de private leverandører.

 

Derudover havde de private leverandører et ønske om, at der i formidlingen til borgeren skrives, at borgeren er velkommen til at kontakte leverandør, hvis tiden ikke passer evt. med et krav om, at datoen skal ændres senest dagen før den tilbudte træning inden kl. 12.00.

For at imødegå de skærpede tidskrav i forbindelse med implementering af lovændringen er følgende tiltag blevet gennemført eller iværksat:

 • Det brev borgerne modtager i forbindelse med opstart af genoptræning er blevet skærpet i forhold til de nye tidsfrister. Det indebærer blandt andet, at borgerne nu senest skal melde tilbage på dag to, hvilken leverandør de ønsker.
 • Sagsbehandlingstiden er blevet skærpet ved blandt andet at tilpasse processen omkring udarbejdelse af bevillinger.
 • Der arbejdes på en mulig sms løsning til advisering af borgerne for at imødekomme de godkendte leverandørers betingelser.
 • Mulighederne for et tættere samarbejde med sygehusene undersøges, herunder mulighederne for at bistå en fremskudt visitation. Vi oplever dog allerede, at sygehusene i genoptræningsplanerne er opmærksomme på de korte frister i kommunerne.
 • Vi tilpasser hjemmesiden, så der oplyses om det udvidede frie valg.

 

For så vidt angår al anden basal genoptræning og specialiseret rehabilitering, der ikke er omfattet af kommunens frit valgs ordning, er arbejdsgangen ligeledes revideret med henblik på at kunne overholde de nye tidsfrister.  

Den nuværende kvalitetsstandard på genoptræning efter § 140 tilpasses efter de nye tidsfrister. Denne vil blive fremsendt til politisk godkendelse sammen med kvalitetsstandarden for midlertidigt døgndækket ophold.

Der er på nuværende tidspunkt ved at blive udarbejdet en status på samarbejdet omkring det frie valg på det ortopædkirurgiske område. Denne status vil blive præsenteret i løbet af foråret 2019.

Økonomi

Implementering af det udvidede frie valg

I forbindelse med implementering af det nye krav har Folketinget ved vedtagelsen af lovændringen afsat 71 mio.kr. i 2018 (2018 pris og lønniveau) og 71,4 mio.kr. (2019 pris og lønniveau) fremadrettet til pukkelafvikling af eksisterende ventelister, øget administration samt varig kapacitetsudbygning i kommunerne. Dette svarer til at Mariagerfjord Kommune i år 2018 får tildelt 630.000 kr, og fra 2019-2021 får kommunen årligt overført 563.000 til implementering. Midlerne udmøntes via bloktilskuddet. Forslaget om frit valg til genoptræning skønnes at indebære offentlige merudgifter i størrelsesordenen 61 mio. kr. i 2018 og 50 mio. kr. årligt fra 2019 og fremefter.

Priser på genoptræningsforløb

Genoptræningsforløbene i det udvidede frie valg prissammensættes ud fra den enkelte borgers behov for genoptræning. Priserne i det udvidede frie valg er dannet på baggrund af et gennemsnit af landsdækkende priser. Det er på nuværende tidspunkt svært at vurdere pris- og serviceniveauet nærmere, fordi der endnu ikke ligger kvalitetsstandarder på ydelserne i det udvidede frie valg. Der er således ikke et sammenligningsgrundlag i forhold til kommunens eget serviceniveau og indhold i genoptræningsforløb.

 

Økonomiske konsekvenser for borgere ved at benytte det udvidede frie valg

Borgere, der vælger at gøre brug af det udvidede frie valg, skal være opmærksomme på, at der kan være egenomkostninger til transport forbundet hermed. Dette skyldes, at borgere kun kan bevilges kørsel svarende til det, borgeren ville være berettiget til, hvis vedkommende havde valgt det genoptræningssted kommunen har henvist. Det kan ikke garanteres, at leverandørerne som KL har indgået aftale med har praksis i umiddelbar nærhed af borgerens hjem. Derfor kan borgeren ved anvendelse af det udvidede frie valg have egenomkostninger i forbindelse med transport.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

27.69.40-G01-5-18

26. Informationsmøde for kommende folkepensionister

Anledning

Seniorrådet holder hvert år informationsmøder for kommende folkepensionister i kommunen.

Indstilling

Formanden indstiller:

 1. At program for informationsmøde 23. maj 2019 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe bestående af Lene Lundsgaard, Mariane Enevoldsen og Erik Jensen har udarbejdet program for informationsmøde 23. maj 2019. Af hensyn til lokaleledighed og deltagelse fra Udbetaling Danmark er mødet planlagt til afholdelse 23. maj 2019 kl. 14 - 16 i Kulturcenter Hadsund. Der er efterfølgende modtaget besked om, at Udbetaling Danmark ikke kan deltage pga. opsigelse af medarbejdere. Arbejdsgruppen har besluttet selv at stå for information om pension (Erik Jensen) og flextur (Lene Lundsgaard).

Det er aftalt at de borgere der bliver folkepensionister i sidste halvår af 2019 indbydes til informationsmødet via brev i e-boks (evt. papirbrev). Der er ikke tilmelding til mødet.

Arbejdsgruppen har besluttet, at der ikke holdes informationsmøde i efteråret 2019, da den gruppe personer, der kunne inviteres, først bliver folkepensionister i efteråret 2020, da pensionsalderen stiger løbende.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

27.69.40-G01-3-17

27. Udpegning af repræsentant til § 17,4-udvalg vedr. Landdistriktsudvikling

Anledning

Byrådet besluttede på sit møde ultimo januar 2019 at nedsætte et såkaldt §17.4-udvalg med fokus på Landdistriktsområdet.

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

 1. At Seniorrådet udpeger en repræsentant samt en suppleant til § 17,4-udvalget vedr. Landdistriktsudvikling.

Sagsfremstilling

 

Byrådet besluttede på sit møde ultimo januar 2019 at nedsætte et såkaldt §17.4-udvalg med fokus på Landdistriktsområdet.

Et §17.4-udvalg er et tværgående, rådgivende udvalg, der kan komme med anbefalinger til Byrådet. Udvalget etableres som et midlertidigt udvalg.

Udvalgets funktionsperiode er perioden marts – oktober 2019.

Der er udarbejdet et kommissorium og en vejledende tidsplan for arbejdet (vedhæftet). I kommissoriet fremgår det hvad Udvalgets arbejde skal indeholde, og hvordan sammensætningen er.

I henhold til Kommissoriet skal Seniorrådet udpege en repræsentant til Udvalget. Af praktiske årsager bør der ligeledes udpeges en suppleant.

Arbejdet i udvalget omfatter 5-6 møder, der primært forsøges placeret sent eftermiddag/aften, og placeres på forskellige lokaliteter i kommunen.

Borgmester Mogens Jespersen er formand for udvalget, og i tilknytning til udvalget vil der være en sekretariatsgruppe/koordinator. Desuden er der indtænkt en følgegruppe til at give Udvalget inputs.

Der stiles efter at afholde det første møde i §17.4-udvalget i uge 14 (1.-4.april).

Nærmere informationer følger når der er et komplet overblik over de konkrete deltagere i Udvalgsarbejdet.

Seniorrådet bedes senest mandag den 25. marts 2019 tilkendegive, hvem der der deltager som Rådets repræsentant (suppleant) i §17.4-udvalget.

Beslutning

Som repræsentant til § 17,4-udvalget vedr. Landdistriktsudvikling udpeger Seniorrådet Jens Peter Ellefsen og Lene Lundsgaard.

 

27.69.40-G01-3-17

28. Mødested for næste møde

Anledning

Mødested for Seniorrådsmøde den 8. april 2019 er aftalt til

 • Hobro Friplejehjem

Indstilling

Formanden for Seniorrådet indstiller:

 1. At mødelokalitet tages til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Jævnfør årshjul er Seniorrådsmøde den 8. april 2019 planlagt afholdt på Hobro Friplejehjem, Købmagergade 35, 9500 Hobro.

Der er aftalt rundvisning af forstander Susanne Gerberg Madsen fra kl. 9:30 til kl. 10:00.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

27.69.40-G01-3-17

29. Eventuelt

Beslutning

Intet.

 

Lukkede dagsordenspunkter