Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Seniorrådet den 8. april 2019 kl. 10:00 i Hobro Friplejehjem, Købmagergade 35, 9500 Hobro
 

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.40-G01-3-17

30. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

1. At dagsorden godkendes.

Beslutning

Dagsorden godkendes.

John Bastrup, Birthe Jørgensen og Jens Jensen var fraværende.

 

27.69.40-G01-3-17

31. Orientering fra Fagchefen for Sundhed og Ældre

Anledning

Fagchefen for Sundhed og Ældre orienterer bredt om, hvad der rører sig på området.

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

 1. At orientering fra fagchef for Sundhed og Ældre tages til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Fagchefen for Sundhed og Ældre vil blandt andet informere om:

 • Fagenheden Sundhed og Ældre har pr. 1. marts 2019 ansat praktiserende læge Stefan Bendtsen som praksiskonsulent.
 • Start på budgetproces for budget 2020-2023

Beslutning

 • Praktiserende læge Stefan Bendtsen er ansat som praksiskonsulent 3 timer ugl. Han skal være med til at styrke samarbejdet og koordineringen mellem den kommunale og den lægefaglige verden.
 • Budgetproces er startet. Seniorrådet efterspørger en løbende dialog, og det er aftalt, at fagchefen også på næste møde i Seniorrådet vil informere om status på budgetprocessen.

 

John Bastrup, Birthe Jørgensen og Jens Jensen var fraværende.

 

27.00.00-G01-301-18

32. Status på arbejdet med brandsikkerhed i plejeboliger

Forventet sagsgang

SO, ØK

Anledning

Mariagerfjord Kommune har, som landets øvrige kommuner, i efteråret 2018 besvaret et spørgeskema vedrørende brandsikkerhed i plejeboliger udsendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. På denne baggrund har styrelsen konstateret, at der er plejeboliger i flere kommunner, heriblandt i Mariagerfjord Kommune, hvor brandsikkerhedsforanstalningerne ikke er i overensstemmelse med de brandkrav, som var gældende, da bygningen blev opført eller ombygget senest. Derfor har styrelsen nu bedt Mariagerfjord Kommune om senest 15. april at redegøre for, hvornår kommunen vil tage initiativ til at sikre, at alle kommunens plejeboliger lever op til den krævede brandsikkerhedsmæssige standard.

Indstilling

Fagchefen for Sundhed og Omsorg indstiller til Seniorrådet:

 1. At status på arbejdet med brandsikkerhed i plejeboliger tages til efterretning.


Indstilling 1. april 2019, pkt. 28:

Direktøren for Velfærd indstiller til Økonomiudvalget:

1. At nuværende status på arbejdet med brandsikkerhed i plejeboliger tages til efterretning.

2. At redegørelsen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendes.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 1. april 2019, pkt. 28:

Godkendt.

Udvalget bemærker, at der fremadrettet kan blive tale om anlægsinvesteringer.

Inddragelse

Seniorrådet orienteres 7. maj 2019. Handicaprådet orienteres 8. maj 2019.

Sagsfremstilling

I forbindelse med besvarelsen af spørgeskemaet fra Trafik- Bygge og Boligstyrelsen i efteråret 2018 udarbejdede Mariagerfjord Kommune en vurdering af brandsikkerheden plejeboliger og ejendomme i kommunen. Vurderingen er vedhæftet som bilag 0.

Ved vurderingen blev der fundet forhold, som der siden er blevet arbejdet videre med. Det er disse forhold, som belyses i redegørelsen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Redegørelsen er vedhæftet som bilag 1.

Der har været fokus på tre områder:

 • Uddannelse af driftsansvarlige og brandinstruktion af det øvrige personale
 • Drift og vedligholdelse af brandsikkerheden
 • Konstruktive forhold

 

Der er igangsat tiltag i forhold til de to øverste punkter og herunder udarbejdet handleplaner. Handlerplanerne er vedhæftet som bilag 3 og bilag 4.

For så vidt angår de konstruktive forhold er disse inddelt i forskellige typer af indsatser.

Type 1: Mindre opgaver der kan løses, uden at det får betydning for bygningens funktion og indretning

Opgaverne er eksempelvis:

 • Montering af ekstra slangevindere
 • Udskiftning af vinduespartier til brandglas som følge af vinkelsmitte
 • Udskiftning af branddøre
 • Montage af pumper på eksisterende branddøre
 • Forbedring/udskiftning af eksisterende med defekte branddøre
 • Reperationer af sektionsvægge
 • Forbedring af brandveje og udvendige redningsforhold

 

Type 2: Opgaver der ikke kan løses uden stor økonomisk betydning eller uden at ødelægge brugen af bygningen, forholdene kan i stedet forbedres:

Omhandler eksisterende indretninger, hvor kravet til flugtveje ikke vurderes OK, fordi de står i åben forbindelse med leve bo miljøer. Det skaber øget brandbelastning.   

Type 3:

Bygninger hvor der ikke er dispenseret for sprinkling, selvom dette er lovkrav.

Handleplanen for konstruktive forhold er vedlagt som bilag 2.

Økonomi

De estimerede omkostninger til udbedring af type 1 og type 2 forhold fordeler sig således:

Fordelt efter lokalitet:     Overslagspris ex. moms
Teglgården                            107.000,00
Fjordvang Oasen                           125.000,00
Skovgården                              65.000,00
Bernadottegården                              28.000,00
Hobro alderdomshjem                            249.000,00
Vadgård                              10.000,00
Vestergade                             -  
Kirketoften                              30.000,00
Solgårdscentret                            154.000,00
Myhlenbergparken                            186.000,00
De Gamles Gård                            238.000,00
Solgaven                            361.000,00
        
I alt                        1.553.000,00 kr.

 

Fordelt efter opgaver:       
Type 1 opgaver                        1.301.000,00
Type 2 opgaver                          252.000,00
Type 3 opgaver                                             -  

 

 Af de 1,550 mio. er 1 mio. kr. til udbedring af forhold på servicearealer og 550.000 kr. er til udbedring af forhold i boligerne. I forhold til en finansiering af type 1 og 2 tiltag, vil der blive anvendt APV midler fra både Handicap samt Sundhed og Ældre og midler fra vedligeholdskontoen. Forholdene i boligerne vil blive finansieret via huslejestigninger for beboerne svarende til mindre end 1000 kr. pr. år pr. bolig.

For så vidt angår type 3 opgaver arbejdes der på at estimere omkostningerne.  

Beslutning

Orientering om status på brandsikkerhed tages til efterretning.

John Bastrup, Birthe Jørgensen og Jens Jensen var fraværende.

 

27.69.40-G01-3-17

33. Orientering fra medlemmer

Beslutning

Erik Jensen

- har d. 2.4.19 deltaget i møde i beboer- og pårørenderåd på plejecenter Myhlenbergparken

Jytte Frederiksen

- skal til møde på Hobro Alderdomshjem d. 8.4.19

John Bastrup, Birthe Jørgensen og Jens Jensen var fraværende.

 

84.12.00-P21-1-18

34. Revision af Seniorrådets vedtægter, forretningsorden og valgregler

Forventet sagsgang

SO, ØK, BY

Anledning

Der er konstateret behov for revidering af Seniorrådets vedtægter, forretningsorden og valgregler.

Indstilling

 

Formanden indstiller til Seniorrådet:

1. At Seniorrådets reviderede vedtægter, forretningsorden, aftale om sekretariatsbistand samt valgregler drøftes.

Sagsfremstilling

Seniorrådet tilkendegav efter Seniorrådsvalg i 2017 ønske om ændring af forskellige forhold, dels i valgreglerne og dels i vedtægterne. I forbindelse med gennemgang af vedtægter og valgregler konstaterede forvaltningen derudover behov for visse ændringer. Eksempelvis er der uklarhed om konstitueringen af Seniorrådet, hvis der ved valg af formand er stemmelighed. Der er ikke beskrevet i nuværende vedtægter, hvilke regler der så er gældende. Forvaltningen har med bistand af jurist udarbejdet forslag til reviderede vedtægter, forretningsorden og valgregler samt særskilt aftale om sekretariatsbistand.

Der er hovedsageligt tale om ændret opsætning og forskellige præciseringer, men der er punkter, der er flyttet mellem vedtægter, forretningsorden og aftale om sekretariatsbistand, og der er indsat forslag til nye punkter. Dette er beskrevet i særskilt notat.

Beslutning

Seniorrådet indstiller til Byrådet, at Seniorrådets reviderede vedtægter, aftale om sekretariatsbistand samt valgregler godkendes.

Seniorrådets reviderede forretningsorden fremlægges samtidig til orientering.

John Bastrup, Birthe Jørgensen og Jens Jensen var fraværende.

 

27.69.40-G01-3-17

35. Fællesmøde mellem Seniorråd og Handicapråd

Anledning

Handicaprådet har foreslået, at der holdes et fællesmøde med deltagelse af både Handicapråd og Seniorråd.

Indstilling

Formanden for Seniorrådet indstiller:

 1. At forslag om fællesmøde drøftes.

Sagsfremstilling

Handicaprådet har foreslået, at der holdes et fællesmøde med deltagelse af både Handicapråd og Seniorråd i efteråret 2019.

Beslutning

Formand og næstformand for Seniorrådet mødes med repræsentanter for Handicaprådet for at drøfte relevante emner eller temaer for et fælles møde.

John Bastrup, Birthe Jørgensen og Jens Jensen var fraværende.

 

27.35.08-Ø40-1-19

36. Tildeling af midler til aktivitetstilbud for + 60 årige (§ 79 i Serviceloven)

Forventet sagsgang

SO.

Anledning

Der er i 2019 afsat 284.000 kr. i §79 puljen til frivillige foreninger i Mariagerfjord Kommune, der laver aktivitetstilbud for de + 60 årige. Puljen er oprettet på baggrund af §79 i Serviceloven. Puljens formål er at støtte aktiviteter målrettet + 60 årige for at fremme sundhed og trivsel. Der redegøres i sagen for den foretagne tildeling i 2019.

Indstilling

Seniorrådet får tildelingen af § 79 midler 2019 til orientering.

Indstilling 1. april 2019, pkt. 5:

Direktøren for Sundhed og Omsorg indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At administrationens tildeling til aktivitetstilbud for de + 60 årige tages til efterretning.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 1. april 2019, pkt. 5:

Inddragelse

Seniorrådet får sagen til orientring på deres møde 8. april 2019.

Handicaprådet får sagen til orientering på deres møde 9. april 2019.

Sagsfremstilling

Én gang om året tildeler Mariagerfjord Kommune midler til de frivillige i kommunen, der søger kommunens pulje med de såkaldte § 79-midler. I loven står der bl.a., at ”Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte”. Det er således en "kan-opgave".  

Administrationen behandler ansøgningerne på baggrund af kriterier, der er beskrevet i en politisk godkendt strategi (”Strategi for aktiverende og forebyggende tiltag efter Servicelovens § 79”.). Der er altid tale om en konkret, individuel vurdering af ansøgningerne.

Strategien blev revideret i efteråret 2018. De væsentligste ændringer var:

• Der gives ikke støtte til løn og husleje, hvis der kan stilles egnede kommunale lokaler til rådighed.

• Eventuelle ubrugte midler kan kræves tilbageført til kommunen.

• Hvis foreningen tildeles 20.000 kr. eller derover, skal der laves regnskab for de tildelte midler samt laves en kort skriftlig evlauering af de igangsatte initiativer efterfølgende år.

Det fremgår af strategien, at tilbud, der støttes, skal være såkaldt generelle tilbud. Det betyder, at de tilbud, der får støtte, skal være åbne for alle + 60 årige, der måtte have lyst til at benytte de pågældende tilbud. Desuden skal tilbuddene være aktiverende og forebyggende tiltag. Det betyder, at tilbuddene skal gøre noget for at fremme sundhed og trivsel samt forebygge sygdom for de + 60 årige i kommunen.

Der kan nævnes flere eksempler på aktiviteter, der kan støttes. Det kunne fx være en pensionistklub, der laver sociale aktiviteter for + 60 årige. Det kunne også være en forening, der arrangerer foredrag for + 60 årige. Slutteligt kunne det være en forening, der laver idrætstilbud for målgruppen.

 Ansøgningsfristen for tildeling af §79-midler var fredag den 25. januar 2019.

Økonomi

Fagenheden oplyser, at der i budget 2019 er afsat 284.000 kr. til §79 puljen. Der er tildelt 282.200 kr.
Der er et restbeløb på 1.800 kr.

Beslutning

Seniorrådet tager information om tildeling af § 79 midler til efterretning.

Seniorrådet beklager stadig, at der ved budgetlægning er lavet en besparelse på området.

John Bastrup, Birthe Jørgensen og Jens Jensen var fraværende.

 

27.15.12-Ø40-1-19

37. Puljen til frivilligt socialt arbejde (§18 i Serviceloven)

Forventet sagsgang

SO

Anledning

Der er afsat 862.000 kr. til puljen for frivlligt socialt arbejde efter §18 i Servicelove.Målgruppen for denne puljen er alle borgere, og midlerne kan søges af frivillige foreninger m.fl., som har specifikke aktiviteter for særligt udsatte borgere. Midlerne tildeles af administrationen én gang om året, og der redegøres i sagen for den foretagne tildeling i 2019.

Indstilling

Seniorrådet får tildelingen af § 18 midler 2019 til orientering.

Indstilling 1. april 2019, pkt. 4:

Direktøren for Sundhed og Omsorg indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At tildelingerne til puljen frivilligt socialt arbejde efter §18 i Serviceloven tages til efterretning.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 1. april 2019, pkt. 4:

Inddragelse

Seniorrådet får sagen til orientering på deres kommende møde 8. april 2019.

Handicaprådet får sagen til orientering på deres kommende møde 9. april 2019

Sagsfremstilling

Midler til frivilligt socialt arbejde tildeles efter reglerne om frivillige sociale midler i henhold til §18 i Serviceloven. Målgruppen er alle borgere. §18-midlerne kan søges af frivillige foreninger m.fl., som har specifikke aktiviteter for særligt udsatte målgrupper. Det kan være socialt marginaliserede voksne, unge med problemer eller udsatte børn.

Ansøgningsfristen for tildeling af midler efter Servicelovens §18 var den 25. januar 2019. Alle ansøgninger er blevet behandlet på baggrund af de kriterier for at opnå støtte, som er bekrevet i kommunens strategi for §18-området.

Strategien blev revideret i efteråret 2018. De væsentligste ændringer var:

 • Der gives ikke støtte til løn og husleje, hvis der kan stilles egnede kommunale lokaler til rådighed.
 • Eventuelle ubrugte midler kan kræves tilbageført til kommunen.
 • Hvis foreningen tildeles 20.000 kr. eller derover, skal der laves regnskab for de tildelte midler samt laves en kort skriftlig evlauering af de igangsatte initiativer efterfølgende år.

 

Økonomi

I budget 2019 er der afsat 862.000 kr. til §18 puljen. Der er tildelt i alt 834.200 kr. til §18-ansøgningerne.
Herudover er der afsat 20.000 kr. til frivillig fredag og fejring af de frivillige på ældreområdet.
Der er et restbeløb på 7800 kr.

Beslutning

Seniorrådet tager information om tildeling af § 18 midler til efterretning.

Seniorrådet beklager stadig, at der ved budgetlægning er lavet en besparelse på området.

John Bastrup, Birthe Jørgensen og Jens Jensen var fraværende.

 

27.69.40-A26-1-17

39. Årsplan Seniorrådet 2019

Anledning

Der er udarbejdet en årsplan for Seniorrådet 2019.

Indstilling

 

Formanden indstiller til Seniorrådet:

 1. At eventuelle ændringer eller tilføjelser til årsplanen drøftes.
 

Sagsfremstilling

Det er besluttet, at årsplanen tages med som punkt på hvert møde. Eventuelle ændringer og nye punkter tages op fra gang til gang.

 • På årsplan er tilføjet møde 30.8.19 - høring budget.

 

 • Takstberegning plejecentre er flyttet fra møde i august til møde i september. Elly Sørensen, Boligadministrationen er inviteret til at deltage.

 

Beslutning

Revideret årsplan tages til efterretning.

John Bastrup, Birthe Jørgensen og Jens Jensen var fraværende.

 

27.69.40-G01-3-17

40. Mødested for næste møde

Anledning

Mødested for Seniorrådsmøde den 7. maj 2019 er aftalt til

 • Plejecenter Solgaven, Amerikavej 19 - 21 B, 9500 Hobro

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

 1. At mødelokalitet tages til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Jævnfør årshjul er Seniorrådsmøde den 7. maj 2019 planlagt afholdt på Plejecenter Solgaven, Amerikavej 19 - 21 B, 9500 Hobro.

Der er aftalt rundvisning af centerleder Morten Dueholm Andersen fra kl. 9:30 til kl. 10:00.

Beslutning

Taget til efterretning.

John Bastrup, Birthe Jørgensen og Jens Jensen var fraværende.

 

27.69.40-G01-3-17

41. Eventuelt

Beslutning

Intet.

John Bastrup, Birthe Jørgensen og Jens Jensen var fraværende.

 

Lukkede dagsordenspunkter

88.12.03-Ø54-1-18

38. Udbudsmateriale i høring