Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 10. august 2020 kl. 16:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven
  

 

Pkt.Tekst
Åbne dagsordenspunkter
142Godkendelse af dagsorden
143Orientering om Sundhedsstrategier 2019-2025
144Politisk mødekalender 2021
145Kommuneplantillæg nr. 57 - sommerhuse ved Nørre Hurupvej i Øster Hurup
146Forslag til lokalplan 157/2020 for sommerhuse ved Nørre Hurupvej i Øster Hurup
147Forslag til lokalplan 159/2020 for rækkehuse ved Rosenvang i Hørby Skoleby ved Hobro
148Forslag til kommuneplantillæg nr. 55 for et område på Hobro Havn
149Forslag til lokalplan 158/2020 - Boliger på Skibsgade/Sdr. Kajgade i Hobro
150Boliger ved Frederikshøjvej i Hadsund
151Syrenvej 1, Assens, 9550 Mariager - Fravigelse af kommuneplanrammerne til to etager
152I/S Reno-Nord - godkendelse af vedtægtsændringer og udvidelsesaftale
153Ekspropriation af rådighedsindskrænkning ved benyttelse af grødeoptagningsplads
154Tillægsregulativ for ændring af grødeskæring i Klejtrup Bæk og Klejtrup Møllebæk
155Godkendelse af vedtægter for skovbegravelsesplads i Havnø Lund
156Godkendelse af vision for strategisk energiplan i Nordjylland
157Udviklingsprojektet for Hærvejen - en status
158Opdateret tidsplan for biodiversitetsstrategi
159DK2020 - Nyt fælleskommunalt initiativ til ens grundlag for at følge kommunernes efterlevelse af Parisaftalen
160Ny stiforbindelse mellem Vestergade og Møllebygger Sørensens Vej, Arden
161Ombygning af hævede flader på Møllebygger Sørensens Vej, Arden
162Nordjyllands Trafikselskab - Budgetforslag 2021
163Tilstandsvurdering af de kommunale havne
164Orienteringssager
165Eventuelt
Lukkede dagsordenspunkter
166
167
168
169
170
171
172

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-5-17

142. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A).

 

29.00.00-G01-14-18

143. Orientering om Sundhedsstrategier 2019-2025

Forventet sagsgang

KF/AU/TM/BF, SO

Anledning

I forbindelse med udmøntningen af Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik 2019-2025, blev der medio 2019 igangsat en proces, for udarbejdelse af tre sundhedsstrategier for henholdsvis mental sundhed, sundhedsadfærd og kronisk sygdom. Da udarbejdelsen og implementeringen af de tre sundhedsstrategier går på tværs af alle fagenheder, sendes sagen til orientering i udvalget for Teknik og Miljø, inden den sendes til endelig godkendelse i udvalget for Sundhed og Omsorg.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til udvalget for Teknik og Miljø:

1. At udvalget orienteres i Sundhedsstrategier 2019-2025.

Inddragelse

 Efter endelig godkendelse i ovenstående fagudvalg, sættes sagen på til orientering i følgende råd:

 • Handicaprådet den 10 september
 • Seniorrådet den 15. september
 • Foreningsrådet den 21. oktober
 • Landdistriktsrådet den 26 oktober
 • Integrationsmødet 25 november

 

Sagsfremstilling

Udarbejdelsen af Sundhedsstrategier 2019-2025

Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik 2019--2025 blev godkendt i Byrådet den 27. juni 2019. På baggrund af Sundhedspolitikken, er der nedsat tre arbejdsgrupper for henholdsvis mental sundhed, kronisk sygdom og sundhedsadfærd. De tre arbejdsgrupper har haft til opgave at udarbejde tre overordnede strategier for, hvordan der frem mod 2025 skal arbejdes med sundhed i Mariagerfjord Kommune. Disse strategier er samlet i materialet Sundhedsstrategier 2019-2025, der er vedhæftet som bilag.

I udarbejdelsen af de tre strategier, har de tværgående indsatsområder for henholdsvis lighed i sundhed, sunde rammer, meningsfulde fællesskaber og tidlig indsats haft et gennemgående fokus.

I forlængelse af Sundhedspolitikken peges der ligeledes på en række faktorer, der kan påvirke den enkeltes sundhed, og som Mariagerfjord Kommune prioriterer et særligt fokus på. Dette vedrører blandt andet KRAM-faktorerne for kost, rygning, alkohol og motion. Selvom en KRAM-faktor ikke er nævnt eksplicit i strategien, eksempelvis rygning, er det fortsat et undertema, der arbejdes videre med i udmøntningen af Sundhedsstrategier 2019-2025.

De tre strategier indeholder strategiske perspektiver på, hvordan Mariagerfjord Kommune skal arbejde med sundhed frem mod 2025. På den baggrund er strategimaterialet overordnet, hvorfor der endnu ikke er udarbejdet konkrete handlingsforslag for, hvordan strategierne skal udmøntes i praksis.

Arbejdet med sundhedsstrategierne i arbejdsgrupperne

I Sundhedspolitikken understreges det, at sundhed er et fælles anliggende og at udviklingen af det samlede arbejde med sundhed blandt andet skal ske på tværs af kommunens fagenheder. Derfor har de tre arbejdsgrupper været bredt sammensat af ledelsesrepræsentanter fra hele organisationen samt råd, der repræsenterer frivillige- og foreningslivet. Derudover har afdelingsleder fra Sundhed og Træning samt to konsulenter fra Velfærdsområdet været gennemgående tovholdere på processen og har udarbejdet strategimaterialet med afsæt i arbejdsgruppernes input.

Arbejdet har været konstruktivt og dialogbaseret. De tre arbejdsgrupper er bredt sammensat på tværs af forskellige fagområder, hvorfor det ikke er alle, der i lige høj grad arbejder med sundhed i det daglige. Det har derfor været en naturlig udfordring for arbejdsgrupperne at tale sig ind i sundhedsperspektivet.   

Repræsentanterne i de tre arbejdsgrupper er illustreret i tabellen herunder.

Mental sundhedSundhedsadfærdKronisk sygdom
Formand Arne Omar Sørensen, Familie/Skole/Dagtilbud

Ledelsesrepræsentanter fra fagenhederne:

• Hanne Virkman, Sundhed og Ældre/Handicap

• Lene Andersen, Arbejdsmarked

• Mette Secher Hede, Kultur og Fritid

• Allan Aksel Jensen, Teknik og Byg/Natur og Miljø

En til to repræsentant(er) fra frivillig- og foreningslivet:

• Knud Erik Jensen, Foreningsrådet

• Peter Mikkelsen, Landdistriktsrådet (suppleant Belinda Vendelbo)

 
Formand Joan Kamstrup, Kultur og Fritid

Ledelsesrepræsentanter fra fagenhederne:

• Birgit Sørensen, Sundhed og Ældre/Handicap

• Line M. Jensen, Arbejdsmarked

• Gitte Gade, Familie/Skole/Dagtilbud

• Inger Taylor, Natur og Miljø /Teknik og Byg

• Jan Stigaard/Skole

En til to repræsentant(er) fra frivillig- og foreningslivet:

• Faketa Leto, Integrationsrådet

• Lene Lundsgaard, Seniorrådet

 
Formand Michael Bredahl Tidemand, Arbejdsmarked

Ledelsesrepræsentanter fra fagenhederne:

• Torben Fredriksen, Sundhed og Ældre/Handicap

• Niels Sørensen, Kultur og Fritid

• Maria Friis Jensen, Familie/Skole/Dagtilbud

• Carina Lassen, Teknik og Byg/Natur og Miljø

En til to repræsentant(er) fra frivillig- og foreningslivet:

• Lene Nielsen, Handicaprådet

 

 

Inddragelse af borgerperspektiver i Sundhedsstrategier 2019-2025

For at sikre borgerperspektivet i udarbejdelsen af sundhedsstrategierne, inviterede Mariagerfjord Kommune alle interesserede borgere til at deltage i to borgerpanelmøder. Der er i alt afholdt to møder i borgerpanelet i hhv. november 2019 og januar 2020. Fremmødet til de to møder var henholdsvis 13 og 8 deltagere, der var aldersmæssigt bredt repræsenteret. Borgerne blev rekrutteret via Facebook og kommunens medarbejdere. Borgerpanelet har bidraget med mange gode og konstruktive perspektiver til materialet – herunder konkrete forslag til tiltag, der ønskes arbejdet videre med i udmøntning af strategierne.

Pixi-udgave

For at forenkle de tre sundhedsstrategier er der udarbejdet en pixi-udgave af materialet. Pixi-udgaven er udarbejdet som ”bordkort” og har til formål at give borgeren et overblik over, hvordan der arbejdes med sundhed i Mariagerfjord Kommune. Hensigten er, at disse bordkort skal stå fremme på eksempelvis sundhedscentre og rådhuse, så de er tilgængelige på de steder i kommunen, som borgerne kommer.

Hvordan udmøntes Sundhedsstrategier 2019-2025 i praksis

Der nedsættes et tværgående sundhedsforum, der har til opgave at udarbejde handleplaner for udmøntningen af målene i strategierne, der går på tværs af organisationen. Sundhedsforummet er sammensat af repræsentanter fra alle kommunens fagenheder på mellemlederniveau. Sundhedsforummet har også til opgave løbende at evaluere de indsatser, der igangsættes på baggrund af Sundhedsstrategier 2019-2025. De mål i strategien, der ikke er tværsektorielle, arbejdes der med individuelt i de relevante fagenheder.

Dernæst nedsættes et borgerpanel på 15-20 deltagere, der har til formål at bidrage med borgerperspektivet i implementeringen af Sundhedsstrategier 2019-2025, ved at komme med forslag til handleplaner, som sundhedsforummet efterfølgende tager til efterretning. Medlemmerne af borgerpanelet skal repræsentere et bredt udsnit af kommunen, og det er oplagt også at have repræsentanter fra eksempelvis seniorrådet og ungdomsrådet samt de lokale foreninger. Borgerpanelet mødes 2 gange årligt, og drøfter målene i Sundhedsstrategier 2019-2025 ud fra en på forhånd fastlagt dagsorden.  

På mødet deltager en repræsentant fra arbejdsgrupperne, samt en leder/konsulent, der vil præsentere sagen mundtligt. 

Økonomi

Sundhedsstrategierne bør i høj grad samtænkes med den enkelte fagenheds øvrige politikker og strategier, således at fagenhedens indsatser, der hvor det er relevant også har fokus på sundhedsstrategiernes tre temaer, mental sundhed, sundhedsadfærd og kroniks sygdom. Indsatser, som sættes i gang på tværs af fagenheder på baggrund af sundhedsstrategierne, kan i et vist omfang understøttes af midler fra masterplanen for Sundhed og Træning for en afgrænset periode. Det betyder, at den enkelte fagenhed også må afsætte ressourcer til sundhedsstrategiernes tværgående indsatser og fremadrettet må de nødvendige ressourcer til disse tænkes ind i kommende budgetter.

Beslutning

Taget til orientering. Udvalget drøftede Teknik-og Miljøområdets betydning i forhold til sundhed.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A).

 

00.22.00-G01-3-20

144. Politisk mødekalender 2021

Forventet sagsgang

SO/KF/AU/TM/BF, ØK, BY

Anledning

For at få kalenderfastlagt byrådsmedlemmernes mødedatoer i 2021 er der udarbejdet udkast til mødekalender for de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender udkast til politisk mødekalender for 2021. 

Sagsfremstilling

Center for Byråd, Personale og Strategi har udarbejdet udkast til mødekalender for de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet for 2021. Udkast til den politiske mødekalender er vedlagt som bilag.

Sammenfald mellem normale mødedatoer, ferier og helligdage giver følgende opmærksomhedspunkter:

Februar:

På grund af vinterferien i uge 7 er Økonomiudvalgets eftermiddagsmøde allerede ugen efter Økonomiudvalgets morgenmøde tidligere på måneden. Flyttes eftermiddagsmødet til et senere tidspunkt, kan beslutningerne fra Økonomiudvalget ikke nå med på det førstkommende Byrådsmøde.

På grund af vinterferien flyttes møderne i Udvalget for Teknik og Miljø samt Børn og Familie til onsdag den 3. februar (udvalgene holder normalvis møder mandag og tirsdag). Der er ingen gengangere i de to udvalg.

April:

På grund af påskeferien er mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg flyttet en uge frem (dog stadig samme ugedag).

Mødet i Udvalget for Teknik og Miljø er flyttet til onsdag i stedet for mandag. Dette er forslået for at holde påskeugen fri for møder, da der ofte er flere, der ønsker længere sammenhængende ferie i denne uge.

August:

Normalvis starter møderne først op i uge 32 efter sommerferien. Det betyder, at der er en uge mindre til at afholde udvalgenes august-møder. Konsekvensen af dette er, at opmærksomhedspunkterne fra februar måned gentager sig i august.

December:

Byrådsmødet er foreslået til onsdag den 22. december. Vurderingen er, at flere ønsker at holde fri lillejuleaften.

Beslutning

Indstilles godkendt, idet udvalget foreslår overvejelse om augustmødet i byrådet kan flyttes a.h.t. ambufesten og om decembermødet i byrådet kan fremrykkes 1 uge.

 

01.02.03-P16-4-20

145. Kommuneplantillæg nr. 57 - sommerhuse ved Nørre Hurupvej i Øster Hurup

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY - høring -TM, ØK, BY

Anledning

I september 2019 udstedte erhvervsministeren "Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen".

I bekendtgørelsen gives der mulighed for at udstykke 15 sommerhusgrunde inden for et område på ca. 2,9 hektar i Øster Hurup, og derfor har Fagenheden udarbejdet Forslag til kommuneplantillæg nr. 57. Forslaget er en forudsætning for udarbejdelse af et tilhørende Forslag til lokalplan 157/2020.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg nr. 57 skal sendes i offentlig høring.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1.    At Forslag til Kommuneplantillæg nr. 57 sendes i offentlig høring i otte uger.

Inddragelse

Der har været gennemført en foroffentlighedsfase jf. planlovens § 23. De indkomne høringssvar er beskrevet i vedhæftede høringsnotat.

Sagsfremstilling

Baggrund

I september 2019 udstedte erhvervsministeren "Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen".

I bekendtgørelsen gives der mulighed for at udstykke 15 sommerhusgrunde inden for et område på ca. 2,7 hektar i Øster Hurup.

Ejeren af arealet ønsker nu at udstykke de 15 sommerhusgrunde, hvorfor fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til lokalplan 157/2020 (se senere dagsordenspunkt), som gør det muligt at udstykke og bebygge området med sommerhuse. Området som udlægges i bekendtgørelsen og i kommuneplantillægget er lidt større end lokalplanområdet, da ejeren af arealet ønsker at udstykke grunde på størrelse med de omkringliggende grunde.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 57 

Forslag til Tillæg nr. 57 er en forudsætning for vedtagelsen af Forslag til Lokalplan 157/2020 og offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. Det område, som Forslag til Lokalplan 157/2020 omfatter, er ikke omfattet af rammebestemmelserne i kommuneplanen, og derfor er det nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg, så lokalplanforslaget kommer i overensstemmelse med kommuneplanen.

I kommuneplantillægget udvides det eksisterende rammeområde ØHU.S.2 til også at omfatte det areal, som er udlagt i bekendtgørelsen.

Foroffentlighedsfase

Der har været gennemført en foroffentlighedsfase i perioden 10. februar 2020 til 11. marts 2020, da planområdet ikke er omfattet af kommuneplanens rammer. I debatfasen er der indkommet en række høringssvar, som er beskrevet i vedhæftede høringsnotat. Der er kommet i alt syv høringssvar. Høringsnotatet indeholder Fagenhedens bemærkninger til høringssvarene.

Høringssvarene omhandler vejadgang til lokalplanområdet, bevaring af eksisterende beplantningsbælter, fastsættelse af bebyggelsesregulerende bestemmelser, omfang af allerede ubebyggede grunde i området samt fremtidig håndtering af overfladevand i planområdet.

Anbefaling af høringsperiode

Da der er tale om et forslag til kommuneplantillæg, der ifølge planlovens bestemmelser har været i foroffentlighed, skal planforslaget i høring i otte uger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

01.02.05-G01-1-20

146. Forslag til lokalplan 157/2020 for sommerhuse ved Nørre Hurupvej i Øster Hurup

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY, offentlig høring, TM, ØK, BY

Anledning

I september 2019 udstedte erhvervsministeren "Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen".

Erhvervsministeren har i 2019 gjort det muligt at udstykke 15 sommerhusgrunde inden for et område på ca. 2,9 hektar ved Øster Hurup.

Ejeren af arealet ønsker nu at udstykke grundene, og derfor har Fagenheden udarbejdet Forslag til lokalplan 157/2020.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal sendes i offentlig høring.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1.    At Forslag til Lokalplan 157/2020 sendes i offentlig høring i otte uger.

Inddragelse

I forbindelse med det tilhørende Forslag til Kommuneplantillæg nr. 57 har der været gennemført en foroffentlighedsfase jf. planlovens § 23.

Sagsfremstilling

Baggrund

I september 2019 udstedte erhvervsministeren "Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen".

I bekendtgørelsen gives der mulighed for at udstykke 15 sommerhusgrunde inden for et område på ca. 2,9 hektar ved Øster Hurup.

Ejeren af arealet ønsker nu at udstykke grundene, og derfor har fagenheden Teknik og Byg udarbejdet Forslag til lokalplan 157/2020, som gør det muligt at udstykke og bebygge området med sommerhuse. Området som udlægges i bekendtgørelsen er lidt større end lokalplanområdet. Baggrunden herfor er, at ansøger ikke ønsker at udstykke grunde større end 1400 m2. Hermed fyldes rammen ikke helt ud.

Formål

I lokalplanforslaget fastlægges der bebyggelsesregulerende bestemmelser, som svarer til bestemmelserne i de lokalplaner, som regulerer sommerhusbebyggelsen nord og syd for lokalplanområdet. Endelig indeholder lokalplanforslaget bestemmelse om, at beplantningsbælterne mod nord og mod syd skal bevares.

Veje og stier

I lokalplanen ledes trafikken til og fra området fra den offentlige vej Langerimsvej via den private fællesvej Nørre Hurupvej. Herfra er der to adgange ind i området.

Vejadgangen til lokalplanområdet sker fra den offentlige vej Langerimsvej via den private fællesvej Nørre Hurupvej. Tildeling af vejrettigheder foretages af ejeren af ejendommen, som vejarealet ligger på. Efter fagenhedens oplysninger er der ikke opnået aftale om vejret mellem bygherre og ejeren af vejen. Hvis der ikke kan opnås enighed mellem vejejer om vejret, kan kommunalbestyrelsen tildele vejrettigheder til det eksisterende vejudlæg Nørre Hurupvej. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at den, som opnår vejret, skal afholde en forholdsmæssig andel af ikke afskrevne anlægsudgifter.

Der skabes stiadgang fra lokalplanområdet til det sommerhusområde, der ligger syd for planområdet.

Anbefaling af høringsperiode

Fagenheden anbefaler en høringsperioden på otte uger. Forslaget vil dermed følge høringsperioden for forslaget til det tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 57, der i henhold til planloven skal være i offentlig høring otte uger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

01.02.00-P16-1-20

147. Forslag til lokalplan 159/2020 for rækkehuse ved Rosenvang i Hørby Skoleby ved Hobro

Forventet sagsgang

TM, offentlig høring, administrativ vedtagelse

Anledning

Ejerne af et mindre område omfattet af Lokalplan 149/2019 for boliger på Døstrupvej i Hørby Skoleby ved Hobro ønsker at etablere rækkehuse i området i stedet for parcelhuse, som det ellers er bestemt i Lokalplan 149/2019.

Fagenheden Teknik og Byg har derfor udarbejdet Forslag til Lokalplan 159/2020 for op til ti rækkehuse.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal sendes i offentlig høring.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at Udvalget for Teknik og miljø beslutter:

1.    At Forslag til Lokalplan 159/2020 sendes i offentlig høring i fire uger.

2.    At fagenheden bemyndiges til at godkende forslaget endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Baggrund for udarbejdelse af lokalplanforslag

Ejerne af et mindre område på Rosenvang i Hobro, som er omfattet af Lokalplan 149/2019, ønsker at etablere rækkehuse i området i stedet for parcelhuse, som det ellers er bestemt i den gældende lokalplan. Ejerne ønsker at etablere op til ti rækkehuse i forlængelse af et rækkehusområde nord for lokalplanområdet.

Lokalplanområdet vil få vejadgang fra Rosenvang og vil blive en del af det store boligområde i Lokalplan 149/2019, hvis rygrad er et centralt placeret rekreativt område.

Lokalplan 149/2019 ophæves ved den endelige vedtagelse af Lokalplan 159/2020 dog med undtagelse af bestemmelserne om grundejerforeninger. Hermed vil de nye rækkehuse fortsat blive en del af den store grundejerforening, som skal drive områdets fællesarealer.

  

Anbefaling af høringsperiode

På grund af lokalplanforslagets begrænsede omfang og kompleksitet anbefaler fagenheden en høringsperiode på fire uger.

Beslutning

Godkendt.

 

01.02.03-P16-3-20

148. Forslag til kommuneplantillæg nr. 55 for et område på Hobro Havn

Forventet sagsgang

TM - høring - TM/administrativ vedtagelse

Anledning

Kommuneplantillæg nr. 55 er en forudsætning for vedtagelsen af Forslag til Lokalplan 158/2020 for boliger på Skibsgade/Sdr. Kajgade i Hobro.

Udvalget skal tage stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring i fire uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At Forslag til kommuneplantillæg nr. 55 sendes i offentlig høring i fire uger.
 2. At fagenheden bemyndiges til at godkende forslaget endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringspeioden.

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg nr. 55 er en forudsætning for vedtagelsen af Forslag til Lokalplan 158/2020 for boliger på Skibsgade/Sdr. Kajgade i Hobro (se senere dagsordenspunkt) og offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget udlægger områdets anvendelse til boligformål, hvilket er i strid med rammebestemmelserne i kommuneplanen, og derfor er det nødvendigt at udarbejde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 55 således, at lokalplanforslaget kommer i overensstemmelse med kommuneplanen.

I kommuneplantillægget tilføjes "boliger, restaurant, café og teknisk anlæg i form af pumpehus til fjernvarme" til den gældende anvendelse. Etageantallet ændres fra 4 til 4,5 idet Lokalplan 158/2020 indeholder bestemmelse om at ny bebyggelse skal opføres med saddeltag - ved at hæve etageantallet kan tagetagen udnyttes til for eksempel bolig.

Anbefaling af høringsperiode

Da der er tale om et forslag til kommuneplantillæg, der omhandler uvæsentlige ændringer af kommuneplanen, anbefaler Fagenheden, at der fastsættes en høringsfrist på fire uger.

Beslutning

Punktet blev udskudt idet udvalget ønsker nærmere information om etageantal.

 

01.02.05-P16-17-19

149. Forslag til lokalplan 158/2020 - Boliger på Skibsgade/Sdr. Kajgade i Hobro

Forventet sagsgang

TM - høring - TM/administrativ vedtagelse

Anledning

På baggrund af henvendelser fra to grundejere om konkrete projekter, der ikke kunne indeholdes i de gældende lokalplaner, har fagenheden Teknik og Byg udarbejdet Forslag til Lokalplan 158/2020 for boliger på Skibsgade/Sdr. Kajgade i Hobro.

Udvalget for Teknik skal tage stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring i fire uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At forslag til Lokalplan 158/2020 for boliger på Skibsgade/Sdr. Kajgade i Hobro sendes i offentlige høring i fire uger.
 2. At fagenheden bemyndiges til at godkende forslaget endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune har modtaget en anmodning om at ændre anvendelsen af Søndre Kajgade 20 fra erhvervsformål til boligformål. Næsten samtidigt bad ejeren af Skibsgade 46 om lov til at ændre på tagkonstruktionen, så der kunne etableres taglejligheder i ejendommen.

Begge anmodninger er i strid med de gældende lokalplaner og vil derfor kræve, at der bliver udarbejdet en ny lokalplan, hvis de skal imødekommes. Fagenheden betragter anmodningerne som gode tiltag i forhold til udviklingen på Hobro Havn, og derfor har fagenheden udarbejdet nærværende forslag til ny lokalplan for disse to ejendomme og for yderligere tre ejendomme, som vurderes at kunne få gavn af at komme med i lokalplanen.

Indhold

I lokalplanen vurderes, at bygningerne inden for lokalplanområdet ikke i sig selv besidder nogen særlig bevaringsværdi, og at deres værdi for kulturmiljøet Hobro Havn er i form af det byrum, de er med til at skabe gennem deres placering i en facadelinje og med deres højde og tætte placering. Derfor udpeger lokalplanen ikke bevaringsværdig bebyggelse, men forsøger at fastholde bebyggelsesstrukturen i området og fastsætte bestemmelser, der sikre en høj bebyggelsesprocent, bebyggelse i mindst to etager og mulighed for at lave bebyggelse i skel (karrébebyggelse).

Lokalplanen fastsætter også bestemmelse om, at stueetagen på Sdr. Kajgade 20, 9500 Hobro skal anvendes til liberalt erhverv, restaurant/café eller kulturelle formål for at understøtte udviklingen af Kulturkajen på Hobro Havn.

Kommuneplantillæg

Idet kommuneplanrammen HOB.C.4 for området ikke giver mulighed for at lave boliger og restauranter, er der samtidigt udarbejdet Forslag til Tillæg nr. 55 til kommuneplanen, som tilføjer "boliger" til anvendelsesbestemmelsen i HOB.C.4.

Anbefaling af høringsperiode

På grund af lokalplanforslagets begrænsede omfang og kompleksitet anbefaler fagenheden en høringsperiode på fire uger.

Beslutning

Punktet blev udskudt idet udvalget ønsker nærmere information om etageantal.

 

01.02.15-P15-2-20

150. Boliger ved Frederikshøjvej i Hadsund

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har modtaget en forespørgsel om udnyttelsesmulighederne for et område ved Frederikhøjsvej i Hadsund. Forespørgslen omfatter muligheden for boligbebyggelse i området, hvilket ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og den gældende byplanvedtægt.

Udvalget skal tage stilling til, om der på baggrund af fagenhedens oplæg skal igangsættes en planlægningsproces med henblik på at udarbejde forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At der på baggrund af fagenhedens oplæg igangsættes en planlægningsproces med henblik på at udarbejde forslag til kommuneplantillæg og lokalplan..

Sagsfremstilling

En lokal erhvervsdrivende har sammen med ejerne forespurgt om, hvilke udnyttelsesmuligheder der er for et område ved Frederikhøjsvej i Hadsund (se kortbilag). Området ligger i kommuneplanens rammeområde HAD.R.9., hvor det er udlagt som rekreativt område (museum, dyrehave m.v.). Området er desuden omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr. 1, som udlægger området til offentlige formål i form af skole, regnvandsbassiner og grønt område.

Området fremstår i dag med vild bevoksning. Den østlige del af området er lavbundsområde med et par mindre søer, og grænser mod øst op mod Dyreparken. Den vestlige del af området har tidligere har været anvendt til beboelse, og her ligger to ruiner efter beboelsesbygninger. Ingen af bygningerne har dog været beboet i en årrække, og det vil være i strid med den partielle byplanvedtægt at genetablere boliger i området.

Mulighed for boliger

Forespørgslen retter sig mod anvendelsen af området i sin helhed, men mere konkret ønskes det afklaret, om den vestlige del af området helt eller delvist kan anvendes til boligbebyggelse.

Området grænser mod nord op til et erhvervsområde, og derfor vil der være opmærksomhed på overholdelse af støjgrænserne hertil i forbindelse med planlægningen. Der findes dog boliger tættere på erhvervsområdet på Frederikshøjvej 5, 7 og 9, hvorfor Fagenheden vurderer, at overholdelse af støjgrænserne ikke vil være til hinder for, at der kan etableres boliger på et mindre areal i den sydlige del af området (se kortbilag).

Etablering af boliger i området kræver, at Partiel Byplanvedtægt nr. 1 ophæves og at der udarbejdes en ny lokalplan for arealet. Samtidig skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, hvor arealet overføres til det tilgrænsende boligområde HAD.B.10 for Himmerlandsgade, Aalborgvej og Rosendalsvej. Inden udarbejdelse af lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg skal der gennemføres en fordebat jf. planlovens § 23, hvor der vil være dialog med de nærmeste naboer til arealet og eventuelle andre relevante parter.

Rekreativt område

Den østlige del af området er som nævnt vandlidende og dermed ikke egnet til bebyggelse. Ligeledes vil der på arealet helt mod erhvervsområdet være svært at etablere boliger på grund af støj, og derfor vil dette areal vil også være naturligt at fastholde som rekreativt. Forespørgslen er ikke været særlig konkret vedrørende denne del af området, men muligheden for at åbne det op for offentlig adgang har dog været nævnt.

Det rekreative område hænger sammen med Dyreparken, og via arealerne langs Sindholtgrøften vil det have adgang til den grønne kile, som løber i en bue nord om Hadsund (se oversigtskort). På den baggrund er fagenhedens vurdering, at det rekrative område vil kunne bidrage særdeles positivt til de bynære rekreative muligheder i Hadsund, såfremt det åbnes op for offentligheden. 

Beslutning

Godkendt.

 

01.04.00-P19-7-20

151. Syrenvej 1, Assens, 9550 Mariager - Fravigelse af kommuneplanrammerne til to etager

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Mariagerfjord Kommune har modtaget en ansøgning om et boligprojekt for tre nye dobbelthuse (6 boliger) på Syrenvej i Assens. Projektet er i to etager og med fladt tag og kræver derfor en fravigelse af kommuneplanrammen, der kun giver mulighed for 1,5 etage og en taghældning mellem 25 og 45 grader.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om det vil imødekomme ansøgningen og afvige kommuneplanrammerne til 2 etager med fladt tag. Derudover skal udvalget tage stilling til om altaner/balkoner skal forbydes, hvis der gives mulighed for boliger i 2 etager.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At kommuneplanrammen opretholdes, så der kun må bygges i op til 1,5 etage.
 2. Alternativt at kommuneplanrammerne generelt kan fraviges, så boliger tillades i 2 etager med fladt tag. I givet fald skal det være et vilkår, at der ikke må etableres altaner eller tagterrasser

Inddragelse

I perioden 24. marts 2020 til 17. april 2020 har der været gennemført en offentlig høring af ansøgningen.

Der er i forbindelse med den offentlige høring indkommet indsigelser fra ejerne af Edderupvej 6, Assens, 9550 Mariager og Andelsboligforeningerne - A/B Syrenparken afdeling 1 og 2 - alle indsigelser er vedlagt som bilag.

Beboerne omkring Syrenvej 1 er bekymrede over indkig fra de nye boliger til opholdsarealer. Beboerne mener, at dette forværres hvis der gives mulighed for at bygge i to etager. Både på grund af den højere bebyggelse, men også fordi der er mulighed for at isætte flere vinduer i en 2 etagers bygning end i en med 1,5 etage. Desuden er de bekymrede for at der er større sandsynlighed for at der kommer altaner eller terrasser på 1.sal i et 2 etagers byggeri end ved et byggeri i 1,5 etage.

Ansøger har kommenteret på indsigelserne i vedlagte notat. I ansøgers notat er der ligeledes en bebyggelsesplan og fotos fra området.

Sagsfremstilling

Eriksholm Invest, som ejer Syrenvej 1, Assens, 9550 Mariager (matr.nr. 4ay og 4at, Assens By, Falslev), har søgt Mariagerfjord Kommune om mulighed for at bygge i to etager og med fladt tag, hvilket er i strid med kommuneplanens rammer for lokalplanlægning i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025, som udlægger området til byggeri i én etage med udnyttet tagetage og en taghældning på 25 til 45 grader. Se vedlagte oversigtskort, situationsplan og perspektiv tegning af projektet.

Området er ikke omfattet af en lokalplan, men områdets bebyggelse er præget af 1-1½ etages byggeri - i overensstemmelse med kommuneplanen.

 Fagenhedens bemærkninger

Hidtil har det været praksis i fagenheden at give tilladelse til at fravige kommuneplanrammerne fra 1,5 etage til 2 etager i områder, hvor der ikke er særlige hensyn til kulturmiljø eller bevaringsværdig bebyggelse. I nærværende tilfælde er disse hensyn ikke i spil, men naboindsigelserne er tydelige. Desuden kan det erfaringsmæssigt blive problematisk som hovedregel at afvige fra kommuneplanens etagebestemmelser, hvorfor en eventuel ændring bør ske gennem kommuneplanlægningen, så rammerne for områdets karakterændring bliver klart defineret.

Beslutning

Ad 1. Godkendt

Ad 2. Ikke godkendt.

 

07.04.00-P24-1-20

152. I/S Reno-Nord - godkendelse af vedtægtsændringer og udvidelsesaftale

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

I/S Reno-Nord anmoder, på vegne af bestyrelsen, om at Mariagerfjord Kommune godkender forslag til vedtægtsændringer med bilag samt udvidelsesaftale med Rebild Kommune.

Bestyrelsen for I/S Reno-Nords godkendte, på mødet den 24. juni 2020, forslaget til vedtægtsændringer med bilag (jf. bilag 1 og 2) samt udvidelsesaftale med Rebild Kommune (jf. bilag 3).   

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1.     At det fremlagte forslag til vedtægtsændringer med bilag godkendes.

2.     At det fremlagte forslag til udvidelsesaftale med Rebild kommune godkendes.

Sagsfremstilling

Formålet med vedtægtsændringerne er, at sikre en større fleksibilitet for eksisterende og nye interessenters deltagelse i I/S Reno-Nord. Derudover har ændringerne til formål at give mere fleksibel mulighed for, at den enkelte interessent kan vælge hvilke kompetenceoverførte opgaver interessenten ønsker at deltage i. Endvidere indebærer forslaget til nye vedtægter at beslutninger om låneoptagelse alene skal godkendes af de interessenter, der deltager i den pågældende kompetenceoverførte opgave og derfor kun hæfter for det lån der vedrører den enkelte kompetenceoverførte opgave.

Vedtægtsændringerne giver mulighed for at kommuner, der i dag ikke er en del af interessentskabet, kan træde ind på enkeltområder som for eksempel deponeringsområdet eller sorteringsanlægget for metal & plast, uden også at skulle være interessent med hensyn til forbrændingsegnet affald.

Med de foreslået vedtægtsændringer, lægges der op til, at den indgåede ”Sammenlægningsaftale vedrørende Reno-Nord, Fælles Forbrænding og Mokana” i 2014, ophører på tidspunktet for vedtægternes ikrafttræden. Dog således at enkelte bestemmelser, herunder prissætningsprincipperne, principperne for håndtering af ekstraordinære rationaliseringsgevinster samt håndtering af eventuel ”hypotetisk merværdi” forbliver i kraft frem til og med den 31. december 2022.

Endelig sker der, med vedtægtsændringerne, en generel opdatering og forenkling, da en række af de nuværende bestemmelser har mistet deres relevans siden sammenlægningen af I/S Reno-Nord i 2014.

Vedtagelsen af de nye vedtægter kræver, i henhold til de gældende vedtægters punkt 20, tiltrædelse fra samtlige interessenters kommunalbestyrelser.

Konkret betyder vedtægtsændringerne for Mariagerfjord Kommune, at de opgaver kommunen kompetenceoverfører til I/S Reno-Nord, indarbejdes i bilag til de nye vedtægter.  For eksempel er kommunens ordning for miljøkasser, indeholdt i de nye vedtægters bilag 3.2.4 Farligt affald.

Mariagerfjord Kommune har, med de nye vedtægter, kompetenceoverført følgende opgaver til I/S Reno-Nord:

-      Affaldsforbrænding, jf. bilag 3.2.1

-      Deponering, jf. bilag 3.2.2

-      Farligt affald, jf. bilag 3.2.4

-      Sortering og afsætning af indsamlet plast- og metal affald, jf. bilag 3.2.5

-      Håndtering af papir- og papaffald, jf. bilag 3.2.9

-      Afsætning af udvalgte fraktioner, bilaget er under udarbejdelse.

Beregning af Mariagerfjord Kommunes ejerandel, stemmevægt, hæftelsesforhold og fordeling af årets over- og underskud til kapitalkonto, fremgår af bilag 6.3 til de nye vedtægter. Såfremt der optages nye interessenter til en given opgave (eller en udtræden), bliver der beregnet en ny ejerandel mm., således at der altid er et retfærdigt forhold mellem deltagelse, indflydelse og hæftelse.

Fagenheden vurderer, at de foreslået vedtægtsændringer giver kommunen en højere grad af fleksibilitet i forhold til samarbejdet omkring kompetenceoverførte opgaver med I/S Reno-Nord og andre interessenter, samt fremtidigt krav om øget genanvendelse.

Udvidelsesaftale med Rebild Kommune
Rebild kommune har politisk besluttet, at indtræde som fuld interessent på forbrændingsområdet hos I/S Reno-Nord pr. 1. januar 2021.  Derfor er Udvidelsesaftalen med Rebild Kommune udarbejdet (bilag 3) og fremsendt til godkendelse for det tilfælde, at de foreslåede vedtægtsændringer ikke godkendes af samtlige interessenter eller Ankestyrelsen. Godkendes de foreslåede vedtægtsændringer, bortfalder udvidelsesaften med Rebild Kommune, idet de regulerede forhold er indarbejdet i forslaget til vedtægtsændringer.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

06.02.11-P21-1-19

153. Ekspropriation af rådighedsindskrænkning ved benyttelse af grødeoptagningsplads

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Byrådet besluttede den 29. januar 2020, at indlede en ekspropriationsforretning med det formål at erhverve de nødvendige rettigheder til fortsat at kunne optage grøde fra den eksisterende grødeplads ved Kastbjerg Å. Der har nu været afholdt åstedsforretning med efterfølgende indsigelse fra lodsejer.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At der eksproprieres en rådighedsindskrænkning med ret til at foretage grødeoptagning på arealet.
 2. At der bevilges en anlægsbevilling på 130.000 kr. til arbejdet med gennemførelse af ekspropriationen.

Inddragelse

Åstedsforretning blev afholdt den 23. april 2020 med deltagelse af lodsejer og dennes advokat. Byrådsmedlem Jørgen Hammer Sørensen deltog i åstedsforretningen. Efterfølgende har Mariagerfjord Kommune modtaget en indsigelse mod ekspropriationen fra lodsejers advokat.

Sagsfremstilling

I indsigelse mod ekspropriation fremføres følgende hovedpunkter:

 1. Lodsejer mener ikke indgrebet er nødvendigt, da der findes andre muligheder.
 2. Pladsens funktion forhindrer lodsejer i at råde over ejendommen i store dele af året. Lodsejer ønsker derfor at hele ejendommen erhverves ved ekspropriation i stedet for ekspropriation af råderet over grødeoptagningspladsen.
 

Fagenheden Natur og Miljøs bemærkninger til de fremførte indsigelsespunkter:

 1. Lodsejeren opsagde også i 2009 aftalen, hvor Fagenheden måtte afsøge vandløbet for evt. andre placeringer. Der er en række kriterier der skal være opfyldt for at en strækning kan benyttes til grødeoptagning (kriterierne er oplistet i vedhæftede svar på indsigelse). Den eneste alternative placering der tilnærmelsesvist opfyldte disse kriterier var et areal umiddelbart opstrøms broen ved Åmølle over Hadsundvej. Det viste sig hurtigt, at heller ikke denne placering fungerede. Grødespærringerne væltede og det meste af grøden endte i Mariager Fjord, hvilket medførte flere henvendelser fra borgere.
  Lodsejer har selv peget på et andet areal på ejendommen. Denne specifikke placering har Fagenheden undersøgt, men også her blokerer lovgivning og terræn for en grødeplads.
  Der er efter Fagenhedens vurdering, baseret på erfaringerne med de sidste 13 års drift, således ikke andre brugbare muligheder end den eksisterende plads.
 2. Grødeskæring foregår maksimalt 3 gange årligt af ca. 3 ugers varighed hver. Vejen ned til grødeopsamlingspladsen er i denne periode ikke blokeret og kan frit benyttes af lodsejer. Der kan være tale om, at der fast står en maskine til grødeoptagning i hele grødesæsonen, dvs. april/maj til september, men den vil stå på de 1.000 m2, der søges eksproprieret råderet til og den vil kun arbejde de ca. 3 x 3 uger hvor grødeskæring foretages.
 

Mariagerfjord Kommune er forpligtet til ved ekspropriation, at vælge den mindst indgribende løsning, hvilket i dette tilfælde er, at ekspropriere råderetten til grødepladsen. Kommunens rådgiver, landinspektørfirmaet LE34 har vurderet erstatningen herfor til 30.000 kr. Lodsejerens advokat har efter åstedsforretningen skriftligt tilkendegivet, at det tilbudte beløb vil blive indbragt for Taksationskommissionen. Det er ikke oplyst, hvilken erstatning lodsejeren vil stille sig tilfreds med.

I forbindelse med åstedsforretningen har lodsejer givet udtryk for, at det er muligt at erhverve hele eller dele af ejendommen ved almindelig handel.

Der er indkommet yderligere bemærkninger fra lodsejers advokat ved brev af den 3. august 2020. Her anføres, at mulighederne for alternativ placering fortsat ikke er undersøgt grundigt nok, samt at § 3 vurderingen bør foretages af uvildige og ikke kommunens egne sagsbehandlere.

Det er fagenhedens vurdering, at de nye bemærkninger ikke ændrer på sagsfremstillingen. Det er dog muligt, at indhente en uvildig vurdering hos konsulent. En sådan vurdering skal i så fald belyse alle de parametre der afgør om en placering er egnet, jf. svar på indsigelse.

Økonomi

Til dækning af de uforudsete udgifter til henholdsvis erstatning og bistand vedr. ekspropriationen søges om en anlægsbevilling på 130.000 kr. I dette beløb er indregnet en mulig forhøjelse af erstatningen da lodsejer allerede har tilkendegivet, at beløbet vil blive påklaget til taksationskommisionen, samt yderligere udgifter til repræsentation.

Beslutning

Indstilles godkendt, idet finansieringen indstilles at ske fra kassen.

 

06.02.00-P24-1-20

154. Tillægsregulativ for ændring af grødeskæring i Klejtrup Bæk og Klejtrup Møllebæk

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden Natur og Miljø har udarbejdet forslag til ændring af grødeskæringsterminer for Klejtrup Bæk og Klejtrup Møllebæk.

Tillægsregulativet har været i offentlig høring i 8 uger i både Mariagerfjord og Viborg Kommuner. Der er ikke indkommet høringssvar.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At tillægsregulativet godkendes i den offentliggjorte udgave.

Inddragelse

Klejtrup Bæk og Klejtrup Møllebæk er grænsevandløb til Viborg Kommune. Efter aftale varetager Mariagerfjord Kommune den daglige drift af vandløbene. Viborg Kommune er inddraget i udarbejdelsen af tillægsregulativet, som også skal godkendes i Viborg Kommune. De nye foreslåede terminer er fastsat efter dialog med ejeren af Verdenskortet

Sagsfremstilling

Attraktionen Verdenskortet ved Klejtrup sø har været udfordret med høj vandstand tidligt i august måned. Hvis Verdenskortet oversvømmes må attraktionen lukke ind til vandstanden falder igen. Verdenskortet ligger lige ved udløbet af Klejtrup sø. Erfaringsmæssigt hjælper det med grødeskæring af det øverste stykke af Klejtrup Møllebæk i denne situation. Desværre har det på grund af terminerne for grødeskæring i regulativet ikke altid været muligt at gennemføre grødeskæring tidligt nok. Fagenheden har derfor udarbejdet et tillægsregulativ som ændrer terminerne fra:

1. skæring mellem den 10.05 – 10.06 og 2. skæring mellem den 22.08 – 22.09

til:

Inden den 1. juli og inden den 1. september

Det er forventningen, at de nye terminer giver mere fleksibilitet og dermed mulighed for at hjælpe, hvis vandstanden truer med at oversvømme Verdenskortet.

Ifølge vandområdeplanerne er der ikke målopfyldelse i Klejtrup Bæk og Klejtrup Møllebæk, men det er fagenhedens vurdering, at den foreslåede ændring i forhold til de gældende bestemmelser ikke påvirker muligheden for at opnå målopfyldelse.

Tillægsregulativet har været i 8 ugers offentlig høring og der er ikke indkommet høringssvar.

Beslutning

Godkendt.

 

13.06.03-Ø54-8-19

155. Godkendelse af vedtægter for skovbegravelsesplads i Havnø Lund

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden Natur og Miljø har modtaget bemærkninger til vedtægterne for skovgravpladesn ved Havnø Gods fra Kirkeministeriet.

Udvalget skal godkende ændringerne i vedtægterne for skovgravpladsen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At vedtægterne for skovgravpladsen med Kirkeministeriets ændringer godkendes.

Sagsfremstilling

Havnø Gods ønsker at anlægge en skovgravplads på ca. 20.000 m² i Havnø Lund. Udvalget for Teknik og Miljø har godkendt etableringen heraf, samt vedtæger den 4. december 2019.

Ifølge lov om begravelse og ligbrænding skal Kirkeministeriet give tilladelse til at der oprettes en kommunal gravplads.

Fagenheden har søgt vedtægterne for skovgravpladsen godkendt ved Kirkeministeriet, og Kirkeministeriet er nu vendt tilbage med bemærkninger og ændringer til vedtægterne. Ændringerne er præsiceringer og mindre tilføjelser, som Fagenheden finder rimelige. Ændringerne er markeret i bilaget.

Beslutning

Godkendt.

 

00.16.02-P20-1-19

156. Godkendelse af vision for strategisk energiplan i Nordjylland

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Kommunerne i Nordjylland har siden 2013 arbejdet sammen om forudsætninger for at omstille regionen fra fossil til vedvarende energi på energi- og transportområdet. Gennem Business Region North Denmarks (BRN) bestyrelse er der nu fremsendt en fælles vision til godkendelse. Visionen er udgangspunktet for at udarbejde en fælles strategisk energiplan for kommuerne i Nordjylland. I forbindelse med denne proces foreslår Fagenheden Natur og Miljø at bruge processen til også at opdatere og revidere kommunens egne mål, strategier og indsatser.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At visionen for SEP NORD (Strategisk Energiplan for Nordjylland) godkendes.

2. At orienteringen om at arbejdet med at omsætte den fælles vision og retning for den strategiske energiplan (fase 2) tages til efterretning.

Sagsfremstilling

En fremtid, hvor Danmark er selvforsynende med vedvarende energi kræver en omstilling af energi- og transportsystemet ud fra langsigtede og strategiske valg og kendskab til lokale forhold. Med en fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD) skabes en platform for styrket samarbejde og koordinering mellem kommunerne og med Regionen til at fremme dette. Kommunerne er i forvejen ansvarlige for den lokale energiplanlægning, omstilling af bygninger, forsyninger, erhverv og transport. Energiplanen sikrer en fælles retning for Nordjyllands omstilling til et integreret energi- og transportsystem, samtidig med, at der tiltrækkes investeringer og skabes nordjyske jobs.

BRN godkendte i september 2018 igangsættelse af SEP NORD på baggrund af kommunernes forarbejde med kortlægning, analyser og scenarier for, at Nordjylland bliver selvforsynende med vedvarende energi. Arbejdet er inddelt i tre faser:

Fase 1 handler om at skabe fælles vision og retning mellem de mange aktører.

Fase 2 handler om at omsætte den fælles vision og retning til en strategisk energiplan, som skal godkendes i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet

Fase 3 handler om at få implementeret den strategiske energaiplan i kommunale planer og hos aktører i form af planer, projekter, investeringer og indsatser.

Fælles vision for Nordjylland

Som kulminationen på fase 1, og på baggrund af bidrag fra erhverv, forsyninger, foreninger, borgere og politikere, blev der 5. marts 2020 afholdt en visionskonference, hvor alle medlemmer af de nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådet var inviteret. Formålet var at opnå en tværgående drøftelse af ambitionsniveauet for omstilling til vedvarende energi i Nordjylland.

På visionskonferencen deltog 42 politikere i at sætte retningen for en fælles nordjysk vision, der lyder:

”Nordjylland skal være Danmarks grønne energiregion.

Der skal sættes turbo på omstillingen mod det integrerede energi- og transportsystem med det mål, at Nordjylland er selvforsynende med vedvarende energi i 2040.

Denne ambitiøse målsætning kan kun opnås ved at udnytte Nordjyllands styrkepositioner inden for energi i et samspil mellem vidensinstitutioner, erhvervsliv og erhvervsfremmeaktører, så der samtidig skabes vækst og grønne arbejdspladser. Det er afgørende for en hurtig omstilling, at borgerne og foreningerne i regionen deltager i og tager ejerskab til den grønne omstilling. Som Danmarks grønne energiregion vil Nordjylland yde et væsentlig bidrag til at reducere drivhusgasser og understøtte nationale og internationale klimamålsætninger.”

Visionen blev godkendt på mødet i BRN’s Bestyrelse den 19. juni 2020, og er herefter sendt til godkendelse i de 11 kommunalbestyrelser og Regionsrådet. Visionen er skrevet ind i et aftaledokument indgået af BRN’s Bestyrelse, som også indeholder opmærksomhedspunkter indsamlet i fase 1 (se bilag).

Igangsættelse af SEP NORD fase 2

Visionen er omdrejningspunkt for en strategisk energiplan for Nordjylland i fase 2, hvor fokus er på at finde de lokale indsatser. Det skal ske med input fra alle kommuner, regionen, erhverv, forsyninger, borgere og organisationer. Det skal afklares, hvordan den enkelte kommune vil bidrage til den samlede nordjyske omstilling til vedvarende energi, med afsæt i kommunens egne styrker, udfordringer og behov.

Indsatserne i fase 2 omfatter bl.a.:

 • Indledende interviewrunder og faglig inddragelse samt kommunikation.
 • Basispakke i hver kommune med en involverende workshop for politikere, lokale erhverv, organisationer, forsyninger og borgere, nedsættelse af et lokalt energiråd og synliggørelse af cases, der viser styrkepositioner i hver kommune.
 • Dialog og inddragelse af Strategisk Energiråd for Nordjylland (SEN), virksomheder, forsyninger, leverandører, transportaktører, land- og skovbrug, borgergrupper og investorer.

 

Fase 2 afsluttes med, at den samlede strategiske energiplan for Nordjylland sendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Herefter igangsættes fase 3, hvori planen skal omsættes til konkrete handlingsspor og projekter samt i planer i de enkelte kommuner.

Aktiviteterne i fase 2 afvikles i perioden fra april 2020 til juni 2021 og har et samlet budget på 1.827.000 kr. Heraf finansierer de 11 kommuner til sammen de 220.000 kr. i kontante tilskud og 582.000 kr. i timer, mens Regionen finansierer 125.000 kr. i timer. Kommunernes udgifter og fordelingen heraf er baseret på den fordelingsnøgle, som blev vedtaget i september 2018 ved igangsættelse af fase 1. De resterende 900.000 kr. finansieres af BRN’s fælles midler.

SEP NORD er en del af den fælles nordjyske klimaindsats

Hvor SEP NORD primært omhandler klimaindsatserne inden for energi og transport, arbejder kommunerne og regionen også med indsatser inden for eksempelvis ressourceanvendelse, teknologi- og erhvervsudvikling, arealanvendelse og klimatilpasning. BRN gør derfor opmærksom på, at der i samarbejde med KKR Nordjylland og Region Nordjylland arbejdes på at sikre størst mulig sammenhæng og synergi mellem de strategier og indsatser, der igangsættes på klimaområdet. I processen med at udarbejde SEP NORD vil der derfor være opmærksomhed på samspil med andre regionale strategier på området, herunder den fælles nordjyske mobilitetsstrategi, indsatser og projekter i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling, Green Hub Denmark med flere, herunder Hydrogen Valley. Det samme gælder kommunernes deltagelse i en udvidelse af projektet DK2020 om udarbejdelse af klimaplaner, som foreslået af KL og KKR.

Mariagerfjord Kommune og SEP NORD

Det nordjyske samarbejde om SEP NORD passer tidsmæssigt godt med, at Mariagerfjord Kommune har brug for at revidere den strategiske energiplanlægning - både med egne delmål og i forhold til nationale målsætninger. Mariagerfjord Kommunes nuværende mål er, at vindenergi skal dække 50 % af elforbruget i 2020 og at kommunen skal være selvforsynende med vedvarende energi i 2050.I 2019 dækkede vindenergi 42 % af elforbruget og 2020-målet på 50 % kan nås, når der etableres nye vindmøller i Veddum Kær, som der er planlagt for.

For at nå 2050-målet om, at kommunen skal være selvforsynende med vedvarende energi, arbejder kommunen med mange indsatser med blandt andet grøn fjernvarme, etablering af vind- og solenergi, brint- og biogasanlæg, energibesparelser, energieffektivisering i virksomheder og grøn transport. Når hele energi- og transportsystemet skal være baseret på vedvarende energi er der behov for at fortsætte og øge denne fokus på den brede indsats. Eftersom 2050 er et stykke ude i fremtiden, vil et delmål i 2030 eller 2035 være et godt udgangspunkt for kommunens satsninger i den nærmeste fremtid.

Da processen i SEP NORD netop er baseret på den brede indsats og en fælles indsats for at opnå 100 % vedvarende energi i Nordjylland med delmål undervejs, er det nærliggende at kombinere processerne i fase 2 med Mariagerfjord Kommunes behov for at finde et nyt delmål efter 2020 og revidere 2050 målet. Samtidig vil der blive lavet koblinger til nationale mål og de fælles nordjyske mål, så Mariagerfjord Kommunes indsats kan tilpasses dette. Derved bliver Mariagerfjord Kommunes energiplan, klimastrategi, varmeplan og mål for strategisk energiplanlægning opdateret og sammentænkt med andre relevante politikområder og kan fremlægges til politisk behandling i Udvalget for Teknik og Miljø og Byrådet.

Mariagerfjord Kommunens bidrag i form af kontanter finansieres via budgetmidler til Klimaindsats under Natur og Miljø.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

05.04.11-P20-1-20

157. Udviklingsprojektet for Hærvejen - en status

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

Forprojektet til udvikling af Hærvejen skal munde ud i større ansøgninger til opkvalificering af Hærvejen og udvikling af knudepunkter, f.eks. ved Fyrkat. Der er en løbende dialog med Nordea-fonden, og der vil være behov for at finde medfinansiering til projekter. Orienteringen omhandler en status på forprojektet og de forventede udgifter forbundet hermed.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

"Udvikling Hærvejen" er en forening, der har følgende formål:

• At udvikle Hærvejen til en markant kvalitetsbåret natur- og oplevelsesrute for vandring og cykling i samarbejde med de 15 kommuner langs ruten.

• At skabe en fælles identitet og en stærk fortælling, som har international gennemslagskraft som brand og attraktion.   

• At medvirke til at skabe områdeudvikling, øget kommerciel omsætning og beskæftigelse indenfor blandt andet turisme- og serviceaktører i kommunerne.  

Mariagerfjord Kommune er sammen med 14 andre kommuner medlem af foreningen "Udvikling Hærvejen" og er repræsenteret i foreningens bestyrelse.

Omkostningerne har hidtil været på 25.000 kr. årligt til et fælles sekretariat med en deltidsstilling, hjemmeside, app., kort og fælles formidlingsopgaver.

Kommunerne har i samarbejde med Nordea-fonden finansieret en foranalyse, som blev afleveret i marts 2020. Foranalysen er en del af et samlet forprojekt, som afsluttes i efteråret 2020. Mariagerfjord Kommune har som de øvrige kommuner bidraget med 33.000 kr. til foranalysen, fordelt på medarbejdertimer og kontant medfinansiering.

Formålet med forprojektet er at kortlægge Hærvejens udfordringer og potentiale, samt at identificere hvilke udviklingstiltag der kan løfte Hærvejen som kvalitetsbåret oplevelsesrute i Norden.

I forprojektet er der ansat en projektleder, som har samarbejdet med foreningens bestyrelse, koordinator og konsulentfirmaet BARK Rådgivning om en foranalyse, der er udarbejdet på baggrund af screeninger i kommunerne, interviews med kommunale nøglepersoner og erfaringer fra lignende projekter i ind- og udland. Foranalysen udgør grundlaget for en række konkrete indsatsområder og anbefalinger til det videre arbejde omkring Hærvejen i de kommende år (se bilag).

Foranalysen blev den 5. maj præsenteret på et digitalt borgmestermøde for Hærvejskommunerne, hvor også Nordea-fonden deltog. På mødet blev der nedsat et borgmesterforum med 6 borgmestre, hvor også Mogens Jespersen er repræsenteret. Borgmesterforummet godkender oplæg i forbindelse med strategiudviklingen, som er en del af ansøgningsprocessen. Ansøgninger udarbejdes af projektsekretariatet i samarbejde med bestyrelsen, og endelige forslag til strategi og ansøgninger indstilles af borgmesterforum til behandling og godkendelse i byrådene forud for indsendelse af den næste ansøgning til Nordea-fonden.

Det forventes, at ansøgninger vil være klar til behandling i kommunerne i løbet af september-oktober 2020. Kommunernes forventede deltagelse, ud over det nuværende engagement, er i første omgang at finansiere en udvidet sekretariatsfunktion, og et udvidet antal medarbejdertimer i forbindelse med ansøgningsprocessen. Sekretariatet varetager den overordnede styring af ansøgningsprocesser samt produktudvikling, kommunikation og rådgivningsfunktioner på tværs af kommunerne i de efterfølgende projektfaser.

Det forventes, at sekretariatet skal have en størrelse svarende til gennemsnitligt 200.000 kr. pr. kommune. Under forudsætning af, at kommunerne gør sekretariatet mere robust, vil Nordea-fonden kunne medfinansiere fælles nationale indsatser med kvalitetsløft af ruter, fokus på lokale attraktioner, fælles brand og lokale udviklingsprojekter med støtte på mellem 50-100%.

I Mariagerfjord kommune foreslås deltagelse i udviklingsprojekter omkring Hærvejen at kunne bidrage til ruteomlægning og -forbedring, udvidet skiltning og etablering af pausesteder og overnatningssteder langs Hærvejen. Af særlig betydning vil være at løfte og etablere et Hærvejsknudepunkt omkring Fyrkat, hvor der er mange hærvejsspor og historiske fortællinger knyttet til Hærvejen samtidigt med, at der er muligheder for at etablere udstilling, servicefaciliteter og oplevelser i nærområdet i samarbejde med projektforslag fra Nordjyllands Historiske Museum.

For at koble Hærvejen med andre natur- og kulturhistoriske oplevelser foreslås det at realisere planer om Hærvejssløjfer (Hærvejens Perler), som er stier, der har start og slut samme sted, men fører de besøgende ind på nye veje. Derudover er sløjferne med til at videreformidle andre naturoplevelser i området og skabe en omsætning hos de virksomheder, der er i nærheden af Hærvejssløjferne. I Mariagerfjord Kommune er der forslag om to sløjfer, dels Vikingeruten mellem Hærvejen og Mariager Fjord og dels Den historiske cykelpanoramarute, der løber via Hærvejen rundt om Mariager Fjord, Kastbjerg Ådal og Glenstrup Sø, hvor historiske spor undervejs binder stederne sammen med Hærvejen.

Det forventes, at egenfinansiering af lokale initiativer i de første tre år er i størrelsesorden 850.000 kr./år foruden medarbejdertimer. Der er dialog med Nordjyllands Historiske Museum om projektet ved Fyrkat, herunder projektfinansiering som et Hærvejsknudepunkt.

Økonomi

Der skal tages endelig stilling til økonomien, når rammer og indhold for strategi, ansøgninger og sekretariat er nærmere afklaret mellem kommunerne.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

01.05.00-P15-1-19

158. Opdateret tidsplan for biodiversitetsstrategi

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Som følge af Covid-19 er processen for en biodiversitetsstrategi blevet revideret. Det nye forslag indebærer, at borgere, virksomheder og foreninger inddrages henover efteråret 2020, hvorefter strategien bliver behandlet politisk. Den endelige strategi præsenteres for offentligheden ved et kick off-arrangement på FN's Biodiversitetsdag 22. maj 2021.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget For Teknik og Miljø:

 1. At det fremlagte forslag til ny tidsplan godkendes.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune vedtog i maj 2019 en politik for biodiversitet. Siden har forvaltningen arbejdet med en række pilotprojekter, som skal inspirere og give erfaringer med, hvordan kommunen fremover kan inddrage det omgivne samfund i arbejdet med biodiversitet. Sideløbende hermed har forvaltningen arbejdet på en biodiversitetstrategi, der skal omsætte politikken til handling. Som følge af Covid-19 måtte kommunen udskyde hele processen med inddragelse af borgere, virksomheder og foreninger, der var planlagt til at foregå i foråret 2020.

Fagenheden Natur og Miljø har revideret den oprindelige tidsplan og foreslår i den forbindelse følgende tre delprocesser (se også vedlagte skema):

 1. Inddragelse
I efteråret 2021 inviteres alle relevante interessenter til at komme med forslag og idéer til den kommende strategi. Processen starter med et arrangement på havnen i Stinesminde på Naturens Dag d.13. september, som er en oplagt lejlighed til at sætte biodiversitet på dagsordenen. Inddragelsen vil dels ske gennem en række workshops og møder med både kollegaer og eksterne foreninger, råd og udvalg. Sideløbende hermed lancerer kommunen en kampagne i de traditionelle og elektroniske medier, hvor borgere inspireres og opfordres til at komme med indspark. Fristen for dette forløb er 1. november 2020.

2. Udkast til strategi

Efter inddragelsen samler forvaltningen op på alle indkomne forslag og præsenterer dem for politikere og udvalgte repræsentanter for foreninger, virksomheder og andre interessentgrupper på et Biodiversitetstopmøde til januar 2021. Her skal deltagerne drøfte og prioritere de indkomne idéer og forslag, så kommunens strategi kommer til at hvile på et solidt fundament. Forløbet afsluttes med, at strategien vedtages politisk.

3. Offentliggørelse

Den nye biodiversitetsstrategi offentliggøres ved et stort kick off-arrangement, som planlægges på FN's Biodiversitetsdag, d. 22. maj 2021. Arrangementet vil blive afholdt på havnen i Hobro, hvor børn og voksne fra hele kommunen inviteres til en række spændende og sjove aktiviteter med biodiversitet i centrum. Efterfølgende afholdes Mariagerfjord Kommunes Biodiversitetsuge, hvor kommunen og alle, der arbejder med biodiversitet, i samarbejde fremviser konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med biodiversitet på nye og spændende måder. Fagenheden vil endvidere arbejde på, at strategien kan præsenteres ved Naturmødet 2021 i Hirtshals.

Beslutning

Godkendt.

 

00.16.00-P20-2-20

159. DK2020 - Nyt fælleskommunalt initiativ til ens grundlag for at følge kommunernes efterlevelse af Parisaftalen

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

Kommunerne Landsforening (KL) og kommunekredsen KKR Nordjylland har sendt indstillingstekst om et nyt initiativ, DK2020-projektet. Målet er at udvikle lokale klimaplaner, som lever op til Parisaftalen og viser vejen til netto nul-udledning for kommunerne senest i 2050. KL og KKR anbefaler at de nordjyske kommuner tilslutter sig og beder kommunerne om i løbet af august 2020 at give en foreløbig tilkendegivelse af, hvorvidt de vil deltage.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At Mariagerfjord tilkendegiver sin positive holdning til DK 2020-projektet
 2. At Mariagerfjord Kommune afventer deltagelse i DK 2020-projektet til anden runde i 2021.
 3. At fagenheden Natur og Miljø udarbejder en redegørelse for ressourcebehov til at deltage i DK 2020-projektet, som Udvalget for Teknik og Miljø på møde i september 2020 kan behandle i forhold til endelige anbefalinger til Byrådet.

Sagsfremstilling

Kommunerne Landsforening (KL) og kommunekredsen KKR Nordjylland har fremsendt en indstillingstekst om et nyt initiativ, DK2020-projektet, med anbefaling af at de nordjyske kommuner deltager i projektet. Kommunerne opfordres til i løbet af august 2020, at give en foreløbig tilkendegivelse af, om de vil deltage og i givet fald hvornår.  

KL har i juni 2020 indgået et 3-årigt partnerskab med Realdania og de fem regioner om klimaprojektet ”DK2020 – for hele Danmark”. Forud for dette har 20 kommuner deltaget i et pilotprojekt for DK2020, herunder Jammerbugt og Frederikshavn kommuner. Med DK2020 inviteres alle landets kommuner til at deltage i et projektforløb, der understøtter den enkelte kommune i at udarbejde en klimaplan efter samme metode, som bruges af de nogle af de største byer i verden, C40-byerne.

KL oplyser, at klimaplanen skal sikre, at den enkelte kommune er modstandsdygtig overfor klimaforandringer med klimatilpasning - og vise vejen mod netto-nul udledning af drivhusgasser i 2050 i overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger. Et afgørende element for deltagelse i DK2020 er, at arbejdet med den enkelte kommunes klimaplan er forankret politisk.

Tilbuddet til kommunerne er, at de igennem en projektperiode på ca. 1,5 år kan modtage klimafaglig bistand, vejledning og sparring med ligesindede kommuner til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet lokalt med værktøjet Climate Action Planning Framework (CAPF). Se vedlagte bilag ”DK2020 faktaark – Klimaplaner for hele Danmark”. Værktøjet omfatter både klimatilpasning, energi i bygninger, transport, industri og forsyningsnettet, affaldshåndtering, drivhusgasser som følge af varer og tjenester produceret uden for kommunens grænser, der forbruges af byens indbyggere, virksomheder og offentlige sektor - og i en dansk kontekst også husdyr og arealanvendelse.

Den fælles DK2020-metode stiller krav om, at klimaplanen skal udarbejdes for hele kommunens geografi for at leve op til CAPF-standarden, ligesom klimaplanen skal:

• Definere hvordan kommunen kan opnå netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050, inkl. ambitiøse reduktionsdelmål for fx 2030.

• Demonstrere, hvordan kommunen kan tilpasses til de forventede klimaforandringer på både kort og langt sigt i form af fx øgede nedbørsmængder eller stigende vandstand.

• Opgøre de forventede miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster, som implementering af planen forventes at medføre.

• Beskrive, hvordan planen kan implementeres ved hjælp af kommunens politiske, lovgivningsmæssige og administrative strukturer og beføjelser og samarbejder med relevante partnere.

Den klimafaglige vejledning og indføring i metoden sker via en fremskudt fælleskommunal/regional projektenhed i hver KKR-geografi, og understøttes fagligt af klimanetværket C40 og den grønne tænketank CONCITO. Forankringen af den tværkommunale opgave afklares i KKR.

Behandling i KRR Nordjylland

KKR Nordjylland drøftede DK2020 -projektet på møde den 19. juni 2020 og godkendte, at repræsentanter fra kommunerne indleder en dialog med regionen omkring organisering og finansiering af den fælleskommunale organisering. KKR Nordjylland anbefaler, at alle de nordjyske kommuner tilslutter sig DK-2020-projektet.( Sagsfremstilling til KKR vedlagt som bilag)

 

Den tværgående del indebærer en medfinansiering i form af medarbejderressourcer svarende til 3 mio. kr. over 3 år i hvert KKR. Hver region bidrager ligeledes med 3,0 mio. kr. pr. region enten som kontant bidrag eller i form af medarbejderressourcer. Organiseringen af arbejdet kan enten ske ved ansættelse af ny medarbejder, en ankerkommune-model, hvor én kommune varetager opgaven, tilkøb af en ekstern operatør eller noget fjerde. Fagenheden Natur og Miljø vurderer, at det er væsentligt at holde kommunale myndighedsopgaver på kommunale hænder.

KL vil på forskellig vis bistå kommunerne og KKR i arbejdet bl.a. ved at sikre videnopsamling og -deling på tværs af kommuner og KKR, ved at sekretariatsbetjene politiske KKR-repræsentanter i partnerskabets styregrupper og ved at arbejde for, at kommunerne får adgang til måleredskaber og andre værktøjer til at understøtte klimaarbejdet.  

Mariagerfjord Kommune og DK2020

Fagenheden foreslår, at Mariagerfjord Kommune afventer tilmelding til anden runde i DK2020 og forinden skaffer overblik over ressourcebehovet til at løse opgaven.

Bagrunden herfor er, at alle medarbejderressourcer på energiområdet i 2020-2022 vil blive brugt på lokale energitiltag (vindmøller, solceller, fjernvarme, biogasanlæg, brintanlæg mv.) og på strategisk energiplanlægning i Mariagerfjord Kommune og i Nordjylland (SEP NORD). Når der i 2021 er udarbejdet en strategisk energiplan for Nordjylland og sideløbende opdatering af indsatser i Mariagerfjord, vil dette være grundlaget for indsatserne omkring energi i forhold til DK2020. Derfor er det hensigtsmæssigt at afvente tilmelding til DK2020 til anden runde i 2021.

For klimatilpasning er opgaverne fordelt på forskellige faglige medarbejdere i kommunen. Men det er et område, hvor indsatsen med fordel kunne løftes med yderligere ressourcer, da det også er et område, der bliver mere og mere relevant efterhånden som konsekvenserne af klimaforandringer viser sig. De øvrige indsatser under DK2020 med reduktion af drivhusgasser fra husdyr og arealanvendelse, i vareforbrug og i affaldshåndteringen er der ikke afsat medarbejderressourcer til.

Ifølge nogle af de kommuner, der har deltaget i pilotprojektet for DK 2020 har opgaven i det første år krævet omkring et årsværk samt tilkøb af konsulentydelser.

For at løse opgaven med DK2020 i Mariagerfjord Kommune vil der være behov for yderligere ressourcer. Hvor mange resourcer vil afhænge af omfanget af DK2020 arbejdet og efterfølgende implementering. Fagenhen foreslår derfor at udarbejde en redegørelse for ressourcebehov for at løse opgaven med DK2020, som kan fremlægges til politisk behandling i september 2020.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

05.04.06-P20-2-20

160. Ny stiforbindelse mellem Vestergade og Møllebygger Sørensens Vej, Arden

Forventet sagsgang

TM

Anledning

I forbindelse med opførelse af ny dagligvarebutik i Arden blev der sikret et areal til en ny og forbedret stiforbindelse på Sdr. Allé mellem Vestergade og Møllebygger Sørensens Vej. Fagenheden for Teknik og Byg har udarbejdet et projektforslag for stien, der følger principperne i helhedsplanen for Arden bymidte.

Byrådet skal drøfte og tage stilling til projektforslaget og anvise finansiering til udførelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At projektforslaget godkendes
 2. At der meddeles en bevilling på 340.000 kr.
 3. At bevillingen finansieres af puljen Udviklingsprojekt - Midtbyplaner
 

Inddragelse

Arden Fællesråd er blevet præsenteret for projektet, og har udtrykt sig positivt. De har desuden udtrykt ønske om, at der kom yderligere forskønnende beplantning ud mod Møllebygger Sørensens Vej, hvilket er indarbejdet i projektet.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med opførelsen af den nye Fakta-butik på Vestergade i Arden, bemyndigede Udvalget for Teknik og Miljø på møde den 12. august 2019 Fagenheden Teknik og Byg til at forhandle et projektgrundlag på plads med bygherren, Myhlenberg A/S. Det var en del af forhandlingsgrundlaget, at der skulle sikres en stiadgang på Sdr. Allé mellem Vestergade og Møllebygger Sørensens Vej. Mariagerfjord Kommune indgik derfor mageskifte med bygherren således, at kommunen har overtaget et areal langs Sdr. Allé til en ny og forbedret stiforbindelse.

Der er nu udarbejdet et projektforslag for stien (se bilag), der tager udgangspunkt i helhedsplanen for Arden Midtby med titlen "Arden – Byen i skoven - skoven i bymidten". Fokus i helhedsplanen er at trække et af Ardens største aktiver - skoven - helt ind i bymidten således, at man får oplevelsen af at bevæge sig i en skov - selv om man er i bymidten. Derfor skal de grå og hårde overflader erstattes af beplantninger, der fremstår mere eller mindre vildt. I nærværende projekt er beplantningsprincippet det, som i helhedsplanen betegnes "Naturskov", der består af forskellige typer af træer og høje buske med en grøn bund af lave buske, urter og græsser.

Projektet

Formålet med stiforbindelsen er at koble den sydlige del af Arden sammen med midtbyen gennem en attraktiv grøn passage. Den grønne forbindelse vil lede over til bl.a. ældrecenteret og Rododendronparken på den sydlige side af Møllebygger Sørensens Vej. Projektforslaget tager derfor udgangspunkt i, at der skal sikres bedst mulig tilgængelighed for de ældre og svagtgående, som ofte benytter denne rute. Der vil også blive etableret bænke, så der er mulighed for at tage et hvil langs strækningen. Desuden indeholder projektforslaget en beplantning af arealet langs Sdr. Allé samt en beplantning langs Møllebygger Sørensens Vej.

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede på udvalgsmødet den 5. februar 2020, at Kirkestien skal nedlægges. Dette projektforslag omhandler derfor også fjernelse af eksisterende flisebelægning med erstatning af græs og fjernelse af hævede flade med krydsningshelle. Fagenheden vurderer, at der i stedet kan opstå en trampesti, da det er svært at ændre en adfærd, som er opbygget gennem mange år. Der vil blive plantet skovbrynsplanter, langs dagligvarebutikkens facade ud mod Møllebygger Sørensens Vej, for at lede fodgængere hen mod den nye sti og bidrage til en grønnere oplevelse af området.

Beplantning

Beplantingen langs Sdr Allé skal med udgangspunkt i helhedsplanen give oplevelsen af at gå langs et skovbryn. Klatreplanter på Faktas facade danner baggrund som "skoven" og beplantningen, der vil blive etableret i en blanding af lave og mellemhøje skovkantsbuske med et grønt bunddække, vil skabe en skovbrynsoplevelse.

Skovbrynsoplevelsen forstærkes også af, at beplantningen langs strækningen vil være i et organisk slynget forløb med en blanding af buske i forskellige højder. Der er valgt planter, der blomstrer og har ikke-giftige bær, og som er at finde i et normalt dansk skovbryn. Der vil blive plantet bærmispel, hassel, syren, paradisæble, surbær og fjeldribs (se bilag).

Langs facaden ud mod Møllerbygger Sørensens Vej, hvor der i dag står seks træer med underplantning af storbladet liguster, fjernes ligusteren, og der plantes en blanding af skovbrynsplanter. Plantningen fortsættes frem til, hvor der i dag er fliser ved den gamle kirkesti. Fliserne ved bommen fjernes og der sås græs. De tomme chikaner mod Vestergade plantes med Snebær, som de øvrige chikaner på Vestergade.

Stiforbindelse

Stien vil blive tilsluttet på eksisterende fortove på Vestergade og Møllebygger Sørensens Vej. Den nuværende cykelstipassage ud til Møllebygger Sørensens Vej vil blive reetableret langs den nye sti.

Stiforbindelsen vil blive etableret i en bredde af 2 meter med fortovsfliser og ledelinje i midten. Den øverste del af stien vil blive ledt ind blandt beplantningen, for at kunne opretholde et passende længdefald, som blandt andet tilgodeser personer, der bruger hjælpemidler på hjul. Fortovet vil blive koblet på det eksisterende fortov i begge ender uden niveauspring. Det vil medføre, at den eksisterende cykelstipassage vil blive reetableret langs stien.

Økonomi

Beplantning:

Anlægsoverslag på beplantning inkl. to bænke: 65.000 kr.

Beplantningen afleder driftsomkostninger til græsklipning, ukrudtsbekæmpelse, affald og beskæring.

Afledte driftsomkostninger i de første 3 år: 10.000 kr. pr. år

Afledte driftsomkostninger i de efterfølgende år: 6.500 kr. pr. år

Stiforbindelse: 

Anlægsoverslag på stiforbindelse inkl. cykelstipassage og fjernelse af hævede flade: 275.000 kr.
Afledte driftsomkostninger: 10.500 kr. pr. år

Samlet anlægsoverslag ekskl. afledte driftsomkostninger: 340.000 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

05.13.10-P20-3-20

161. Ombygning af hævede flader på Møllebygger Sørensens Vej, Arden

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Det er på mødet d. 5. februar 2020 i Udvalget for Teknik og Miljø besluttet at nedlægge den vestlige hævede flade på Møllebygger Sørensens Vej i forbindelse med nedlægning af Kirkestien. Det har været et ønske, at de to hævede flader på Møllebygger Sørensens Vej skal ombygges, så de bliver mere komfortable at køre over.

Der er udarbejdet et notat om forbedring af de to øvrige hævede flader, som dette projekt tager udgangspunkt i.

Byrådet skal tage beslutning om, projektet skal sættes i gang og tage stilling til finansiering.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At projektforslaget godkendes
 2. At projektet finaniseres med en bevilling på 600.000 kr.
 3. At 300.000 kr. finansieres fra bevillingen Trafikplan - projekter 2020 samt med 300.000 kr. fra bevillingen Midtby - byfornyelse

Sagsfremstilling

Det er d. 5. februar 2020 i Udvalget for Teknik og Miljø besluttet, at den vestlig hævede flade på Møllebygger Sørensens Vej skal nedlægges. Det har været et ønske, at de to øvrige hævede flader på Møllebygger Sørensens Vej skal ombygges med fokus på bedre funktionalitet og æstetik.

De to blivende krydsningsheller benyttes især af ældre og skolebørn til at krydse Møllebygger Sørensens Vej. Den midterste hævede flade fungerer som kobling mellem midtbyen og den sydlige del af Arden. De to krydsningsheller er i dag hhv. 1,5 og 1,7 meter brede. Krydsningshellerne vil blive udvidet til 2 meter, så de overholder vejreglernes anbefalinger. Udvidelse af krydsningshellerne kræver en breddeudvidelse, hvilket medfører, at cykelsti og fortov skal flyttes. Krydsningshellerne vil blive hævet på kantsten med flisebelægning i midten for at øge æstetikken. For at øge komforten vil ramperne på de to hævede flader blive ombygget, hvilket kræver, at fire nedløbsbrønde skal flyttes. Anlægsprojektet vil kræve, at trafikken afvikles med lavere fremkommelighed i en periode.

Økonomi

Anlægsoverslag for projektet inkl. trafikafvikling, projektering og tilsyn er 600.000 kr.

Fagenheden Teknik og Byg foreslår, at finansieringen findes delvist fra eksisterende frigivne projektmidler til trafikplanprojekter og med bevilling fra Midtby - byfornyelse.

300.000 kr. fra Trafikplanprojekter 2020

300.000 kr. fra Midtby - byfornyelse

Beslutning

Punktet behandles igen på senere møde, idet udvalget ønsker oplysninger om evt. alternativ, billigere løsning.

 

13.05.12-S55-1-20

162. Nordjyllands Trafikselskab - Budgetforslag 2021

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har fremsendt regnskabet 2019 og budgetforslag for 2021 til høring hos Regionen og kommunerne. Byrådet bedes tage stilling til, om budgetforslaget fra NT kan godkendes

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller at Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler Byrådet

 1. At regnskabet 2019 fra NT tages til efterretning
 2. At budgetforslaget 2021 fra NT tages til efterretning og indarbejdes i kommunens budget for 2021.

Sagsfremstilling

NT’s bestyrelse har drøftet principper og forudsætninger for budgetoplægget for 2021 og godkendt budgettet på NT’s bestyrelsesmøde den 19. juni 2020 og budgettet sendes til høring hos ejerne af NT – de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Høringsfristen er den 30. september 2020 og det endelige budget for 2021 godkendes på NT’s bestyrelsesmøde den 30. oktober 2020.

Kommunale og regionale justeringer til eget serviceniveau som resulterende i justerede lokale budgetter vil dog kunne indmeldes til NT frem til 30. oktober 2020.

De centrale forudsætninger som budgettet er udarbejdet ud fra er følgende

Takster

En samlet takststigning på 1,1 %, som er lidt lavere end den almindelige pris- og lønudvikling jf. lov om trafikselskaber. KL's pris- og lønskøn for 2021 på 2,5%.

Prisreguleringer

Prisreguleringer i gældende kontrakter er indarbejdet, herudover er der på udgiftssiden kun foretaget prisfremskrivninger på lønudgifter og samarbejdsaftaler iht. den generelle pris- og lønudvikling.

Effekten af de øvrige fravalgte prisfremskrivninger på øvrige udgiftsposter kan sidestilles med effektiviseringstiltag på knap 1,5 mio kr.

COVID kompensation

Der er for 2020 indgået aftale om direkte kompensationer til trafikselskaberne til dækning af merudgifter og fald i passagerindtægter.

For at synliggøre den forventede effekt af COVID-19 er der også i 2021 indregnet konsekvenser samt en forventet kompensation svarende til de estimerede merudgifter og forsat manglende passagerindtægter. 

COVID effekt på passagerindtægterne er gennemsnitligt vurderet til index 89

Ny Ferielov

Den 1. september 2020 træder en ny ferielovgivning i kraft. Den forventede påvirkning af NT’s økonomi har administrationen estimeret til 7,2 mio. kr. i 2020-priser på baggrund af udmeldinger fra KL om regler for beregning af forpligtigelsen

Resultatet

Underskudet 2019 på 0,5 mio kr. medfører en efterbetaling for Mariagerfjord kommune som indregnes i budget 2021

Intern IT

En mindre stigning i nyindkøb, samt merudgifter til tilretninger i eksisterende løsninger. Som bilag kan ses Mariagerfjord Kommunes nuværende budget til regional- og lokalruter holdt op i mod NT's budget forslag.

Afregningsprincippet for over/ underskud er ændret fra, først at blive indregnet efter 2 år, til at finde sted det efterfølgende år.

Deraf det store interne overskud i 2019 i forhold til budgetteret.

I forhold til Mariagerfjord kommunes nuværende budget til kollektiv trafik, forventes i forhold til NT’s budget et overskud 2020 på ca. 1,5 mio. kr., under forudsætning af, at overskudet

2020 overføres til 2021 og at forudsætningerne i NT's budget holder, mangler der 1. mio.kr. på budget 2021 og 2 mio.kr. 2022 og 1 mio.kr. igen i 2023

 

Beslutning

Ad 1.  Taget til efterretning.

Ad 2. Indledningsvist blev gjort opmærksom på at der administrativt vurderes at være usikkerheder i det af NT fremsendte budget, ligesom der blev gjort opmærksom på, at NT i sit budget indregner alle skyldige feriepenge i én omgang i stedet for at gøre det over en årrække.

Taget til efterretning idet udvalget beder administrationen følge op på de oplyste usikkerheder og samtidig beder om at få afklaret spørgsmålet omkring feriepengeindregningen inden budgettet i sin endelige form indregnes i kommunens budget.

 

08.03.00-P00-2-20

163. Tilstandsvurdering af de kommunale havne

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Der er udarbejdet en tilstandsvurdering af de kommunale havne med henblik på de kommende års vedligeholdelsesaktivitet

Tilstandsvurderingen forelægges til orientering for Udvalget for Teknik og Miljø

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At tilstandsvurderingen af de kommunale havne tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en tilstandsvurdering på de kommunale havne i Mariagerfjord Kommune.

Baggrunden for udarbejdelsen har været, at der har været behov for at få tilvejebragt et overblik over de vedligeholdelses- og renoveringsmæssige opgaver, som vil komme inden for de kommende 5-10 år på de kommunale havne.

For at få et grundlag for vurderingen er der blevet foretaget en gennemgang af alle relevante kajanlæg herunder dykkerinspektion. Dette er iværksat for at give så komplet overblik over tilstanden under vandoverfladen som muligt.

Der er nu tilvejebragt et grundlag for at vurdere behovet for, hvad der bør afsættes af midler til drift og vedligehold for at fastholde de aktiver, som er tilstede i havnene.

I rapporten med tilstandsvurderingen er angivet et investeringsbehov over en 10 års periode til løbende mindre og lidt større renoverings- og vedligeholdelsesopgaver, som hensigtsmæssigt vil kunne finansieres via et årligt afsat rammebeløb.

Større anlægsopgaver som eksempelvis nye kajanlæg på Mariager Havn vil med fordel skulle afsættes som egentlige anlægsbevillinger i budgettet.

Rapporten har indledningsvis (side 3-5) en kort sammenfatning af de tiltag, der anbefales i forhold til de kommende 10 år.

Der er lavet en inddeling i 0-2 år, 2-5 år og 5-10 år, hvor der for hver periode er summeret et skønnet økonomisk behov til vedligeholdelse og renovering.

Efterfølgende er der lavet en mere detaljeret beskrivelse for hver af de kommunale havnes enkelte elementer inkl. overslag.

Overslagene har kun medregnet omkostninger til selve havnekonstruktionerne, og der skal derfor også tages højde for omkostninger til vedligeholdelse på øvrige aktiver i havneområdet (belysning, skiltning mv.).

Ligeledes skal der indregnes omkostninger til uddybninger, dykkerinspektioner, revision af tilstandsvurderingen samt myndighedsbetingede planer, som eksempelvis kan være affaldsplaner.

Med afsæt i rapporten er der til budgetforhandlingerne for Budget 2021-24 foreslået, at der årligt afsættes 1.200.000 kr. til løbende havnerenoveringer, hvor der hidtil kun har været afsat 200.000 kr.

I budgetforslaget er der disponeret som angivet i nedenstående skema:

Drift og vedligehold af kommunale havnekonstruktioner700.000 kr.

 
Planlægning og myndighedsopgaver

Revision af tilstandsrapporter, udarbejdelse af affaldsplaner, dykkerinspektioner
100.000 kr.
Øvrige driftsudgifter

Drift og vedligehold af faciliteter på havnene, som ikke direkte berører havnekonstruktioner, eksempelvis belysning, belægninger, pæleramninger og mindre uddybningsopgaver
200.000 kr.
Terrorsikring af Hobro og Kongsdal havne

Vedligeholdelse og drift af hegn, videoovervågning (herunder betaling til vagtfirma), afholdelse af øvelser, kurser og udarbejdelse af sårbarheds- og sikkerhedsplaner
200.000 kr.
I alt1.200.000 kr.

 

Det vurderes, at hvis tilstandsrapportens anbefalinger følges, vil Mariagerfjord Kommune kunne fastholde værdien af de nuværende aktiver.

Eventuelle nye tiltag og anlæg, eksempelvis flydebroer og nye moler, er ikke indregnet.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

00.01.00-G01-56-17

164. Orienteringssager

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Generel orientering til udvalget.

Indstilling

Direktør for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At orientering tages til efterretning. 

Sagsfremstilling

 1. Orientering om meddelelse fra Mariagerfjord Vand A/S (JU).
 2. Orientering om besigtigelsestur for Teknisk udvalg d. 7/9 2020 (JU)
 3. Orientering om Hum - praxis ansøgning (JU)
 4. Orientering om klage vedrørende Mariager Genbrugsplads.(JU)
 5. Orientering om delforlig i Hostrupvej-sagen (LH).
 

Beslutning

Der var orientering om:

 • Meddelelse fra Mariagerfjord Vand A/S om evt. mulighed for overtagelse af mindre vandværker.
 • Besigtigelsestur for Teknisk udvalg d. 7/9 2020
 • Hum - praxis ansøgning, hvor Mariagerfjord Kommune bidrager med viden omkring samskabelse.
 • Klage vedrørende Mariager Genbrugsplads, hvor der ikke ses mulighed for yderligere, relevante foranstaltninger og hvor det er konstateret at gældende miljøkrav er overholdt.
 • Forlig i Hostrupvej-sagen
 • Klage til Ombudsmanden over tidligere afslag omkring nedrivningsstøtte.
 • Eventuelt kommende punkt omkring facadefarve.
 • Borgermøde vedr. vindmøller ved Als Enge d. 14. september 2020.
 • Indsigelser vedr. biodiversitetsplan på cirkuspladsen i Arden.
 • åbning af sti ved Hobro golfbane d. 15.8. kl. 15.00
 • Mindre olieforurening i Mariager Havn i Juli 2020.

 

Taget til orientering.

 

00.01.00-G01-56-17

165. Eventuelt

Beslutning

Kort drøftelse af ny sandstrand i Mariager.

Kort om tidligere dialog og vand-prøve-regler.

 

Lukkede dagsordenspunkter

01.11.24-P19-11-20

166.

 

01.11.24-P19-9-20

167.

 

01.11.24-P19-11-19

168.

 

01.11.24-P19-6-20

169.

 

01.11.24-P19-7-20

170.

 

01.11.34-P19-29-20

171.

 

85.02.02-G01-5-17

172.