Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Økonomiudvalget den 15. maj 2019 kl. 08:00 i Mødelokale 1, Ndr. Kajgade
 

 

Pkt.Tekst
Åbne dagsordenspunkter
117Godkendelse af dagsorden
118Økonomivurdering pr. 31.03.2019
119Anlægsprojekt Hobro IK
120Hobro Boligforening afdeling 44 Arden ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelse som følge af udskiftning af køkken
121Hobro Boligforening ansøgning Afdeling 44 Arden, Nyvej 2c, Astrup kollektiv råderet lejeforhøjelse
122Godkendelse af Skema B, Helhedsplan afdeling 5, Boligselskabet af 2014
123Hobro Både- og Fiskerihavn - Ansøgning om lån
124Ansøgning om støtte til markering af 150 års jubilæum for jernbanen og byjubilæum
125Rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale inden for ældreplejen
126Forslag til Kommuneplantillæg nr. 50 - vindmølle- og solcelleområde Veddum Kær
127Forslag til Lokalplan 152/2019 for vindmølle- og solcelleområde Veddum Kær
128Forslag til kommuneplantillæg nr. 46 for boliger på Døstrupvej i Hørby Skoleby ved Hobro
129Forslag til lokalplan 149/2019 boliger på Døstupvej i Hørby Skoleby
130Tillæg nr. 17 til kommunens spildevandsplan, ny byggemodning i Valsgaard, endelig vedtagelse
131Finansieringsaftale med Banedanmark om 2 nye broer
132Gunderup Deponi - Udkast til årsregnskab 2018
133Principbeslutning om ekspropriation til Naturgasanlæg
134Investering i tæt opfølgning af indsatser for børn og familier
135Årsberetning 2018 Ungestrategi
136Ændrede målsætninger for Ungestrategi
137Beredskabsplan - forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge
138Regnskab for ombygning af Arden Skole
139Revision af Seniorrådets vedtægter, forretningsorden og valgregler
140Analyse af vederlagsfri fysioterapi
141Godkendelse af ny sundhedspolitik
142Orientering om kommende punkter til udvalgene
Lukkede dagsordenspunkter
143Orienteringssager
144Eventuelt

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-8-17

117. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

00.32.00-S00-1-19

118. Økonomivurdering pr. 31.03.2019

Forventet sagsgang

UA/SO/KF/TM/BF, ØK, BY.

Anledning

I februar 2018 vedtog Byrådet en række principper for økonomistyring for perioden 2018-2021 i Mariagerfjord Kommune. Principperne indeholder blandt andet en beslutning om, at der skal udarbejdes to årlige økonomivurderinger. Den første pr. 31. marts og den anden pr. 30. september.

Ifølge den tidsplan, som Økonomi har udarbejdet på baggrund af de politiske udvalgs mødeplaner, skal økonomivurderingen pr. 31. marts 2019 til endelig godkendelse i Byrådet 23. maj 2019. Inden behandlingen i Byrådet, skal økonomivurderingen være behandlet i de respektive fagudvalg.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet:
1. At Byrådet tager økonomivurderingen pr. 31. marts 2019 til efterretning.
2. At der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 3,503 mio. kr. som tillægges kassebeholdningen.

3. At yderligere tillægsbevillinger afventer økonomivurderingen pr. 30. september 2019.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 29. april 2019, pkt. 45:

Indstilles godkendt.

Udvalget er opmærksom på, at der er usikkerhed om det fremtidige budget til aktivitetsbestemt medfinansiering.

Udvalget gør opmærksom på, at tillægsbevillingen på klippekort skyldes en teknisk fejl i budgetrammen.

Udvalget for Kultur og Fritid, 30. april 2019, pkt. 51:

Indstilles godkendt.

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, 2. maj 2019, pkt. 38:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A)

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. maj 2019, pkt. 82:

Indstilles godkendt.

Udvalget for Børn og Familie, 7. maj, pkt. 45:

Indstillet godkendt.

Fraværende: Peter Krogh Olsen (V), Jens-Henrik Kirk (C).

Sagsfremstilling

Økonomi har i samarbejde fag- og centercheferne udarbejdet samlet økonomivurdering pr. 31. marts 2019. I vurderingen tages der udgangspunkt i det korrigerede budget for 2019.

Med økonomivurderingen pr. 31. marts forventes der afvigelser fra det korrigerede budget på følgende områder:

Serviceudgifter:

 • Merudgifter:

  • Udvalget for Sundhed og Omsorg: 2,800 mio. kr.

 •  Mindreudgifter:

  • Økonomiudvalget: -15,600 mio. kr.

 

Renter og afdrag:

 • Merudgifter:

  • Økonomiudvalget: 1,259 mio. kr.

 

Skatter:

 • Merindtægter:

  • Økonomiudvalget: -0,315 mio. kr. (Dødsbobeskatning)

 

Finansiering:

 • Mindreindtægter:

  • Økonomiudvalget: 12,150 mio. kr. (Låneoptagelse og øvrige finansforskydninger)

 

Brugerfinansieret område:

 • Mindreudgifter:

  • Udvalget for Teknik og Miljø: -3,797 mio. kr. (Renovation)

 

Likviditet:

I forbindelse med økonomivurderingen pr. 31. marts 2019 lægges der 3,503 mio. kr. i kassen.

Beløbene kommer fra:

 • Økonomiudvalget: 2,506 mio. kr.
 • Udvalget for Sundhed og Omsorg: -2,800 mio. kr.
 • Udvalget for Teknik og Miljø: 3,797 mio. kr.

 

De resterende områder afventer økonomivurderingen pr. 30. september 2019.

Der forventes en gennemsnitlig likviditet i 2019 på 127,6 mio. kr.

Fokuspunkter i forbindelse med økonomivurderingen pr. 31. marts 2019:

 • Udvalget for Børn og Familie

  • Dagtilbud - Sprogstøtte

 

 • Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse

  • STU

 

 • Udvalget for Sundhed og Omsorg

  • Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut
  • Friplejehjem
  • Plejecentre
  • Hjemmeplejepuljen

 

I forbindelse med økonomivurderingen pr. 30. september vil der være behov for tillægsbevilliger. Det præcise behov beregnes i forbindelse med udarbejdelsen af økonomivurderingen.

I bilaget findes den samlede økonomivurdering, som indeholder en mere detaljeret gennemgang af økonomien på de enkelte fagområder.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

04.08.10-P20-1-19

119. Anlægsprojekt Hobro IK

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Hobro IK har rettet henvendelse til Mariagerfjord Kommune med ansøgning om at få frigivet dele af de anlægsmidler, der er afsat på budget 2019 vedrørende Hobro IK.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At ansøgningen om frigivelse af 637.050 kr. godkendes.

Sagsfremstilling

På anlægsbudgettet for 2019 er der afsat i alt 3,5 mio. kr. til Hobro IK.

Hobro IK har med projektet "Hobro IK - et banebrydende projekt" - et mål om at være helt i front, hvad angår miljøet. Dette indebærer blandt andet etablering af to naturgræsbaner og to kunstgræsbaner.

Projektet har fire faser, hvoraf fase 1 med anlæg af naturgræsbaner og fase 2 med anlæg af to kunstgræsbaner forventes gennemført i 2019.

Hobro IK ønsker hurtigst muligt at komme i gang med omlægning og udvidelse af naturgræsbane 4, så den kan være klar medio august 2019, hvor anlæget af en ny kunstgræsbane på bane 1 forventes igangsat.

Budgettet for arbejdet med bane 4 indeholder anlægsarbejde, etablering af hegn og vandingsanlæg til et samlet beløb på 1.274.099 kr.. 50 % af beløbet svarende til 637.050 kr. ønskes finansieret af det afsatte anlægsbudget i Mariagerfjord Kommune.

Bevillingen hviler på en forudsætning om, at eventuelle nødvendige bygge- og miljømæssige tilladelser gives.

Økonomi

Hobro IK anmoder om frigivelse af i alt 637.050 kr. af de afsatte midler på anlægsbudgettet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

03.02.00-G00-2-19

120. Hobro Boligforening afdeling 44 Arden ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelse som følge af udskiftning af køkken

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Hobro Boligforening, afdeling 44, Arden ansøger, som følge af udskiftning af køkken i lejligheden Møllevænget 28 B, Rostrup, om godkendelse af optagelse af lån på ca. 73.000 kr. og af lejeforhøjelse på ca. 11,7 %.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At afdeling 44, Arden optager et ustøttet 15 årigt lån med variabel rente til udskiftning af køkken på Møllevænget 28 B, Rostrup

2. At ansøgningen om lejeforhøjelsen på 11,7 % godkendes.

Sagsfremstilling

På Hobro Boligforenings afdelingsmødet 15. september 2015 blev det besluttet, at implementere kollektiv råderet, så moderniseringen af køkkener og bad kan finansieres af afdelingen. De beboere, der så ønsker for eksempel et nyt køkken, får det betalt af det fælles lån og betaler lånet tilbage over huslejen.

Lejeren af Møllevænget 28 B har ønsket at få køkkenet udskiftet. Afdelingen optager i forbindelse med udskiftningen af køkkenet et ustøttet 15 årigt fastforrentet lån på ca. 73.000 kr. Dette udløser en huslejestigning på ca.11,7 % svarende til en stigning på 544 kr. pr. måned.

En lejeforhøjelse som følge af forbedringsarbejde, der overstiger 5 % af nuværende husleje, kræver kommunal godkendelse.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

03.11.03-G00-1-19

121. Hobro Boligforening ansøgning Afdeling 44 Arden, Nyvej 2c, Astrup kollektiv råderet lejeforhøjelse

Forventet sagsgang

ØK, BY.

Anledning

Hobro Boligforening, afdeling 44, Arden ansøger, som følge af udskiftning af køkken i lejligheden Nyvej 2C, Astrup, om godkendelse af optagelse af lån på ca. 75.000 kr. og af lejeforhøjelse på ca. 13,5 %.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At afdeling 44, Arden optager et ustøttet 15 årigt lån med variabel rente til udskiftning af køkken Nyvej 2C, Astrup

2. At ansøgningen om lejeforhøjelsen på 13,5 % godkendes.

Sagsfremstilling

På afdelingsmødet den 15. september 2015 blev det besluttet, at implementere kollektiv råderet, så moderniseringen af køkkener og bad kan finansieres af afdelingen. De beboere, der så ønsker fx et nyt køkken, får det betalt af det fælles lån og betaler lånet tilbage over huslejen.

Lejeren af Nyvej 2 C, Astrup har ønsket at få køkkenet udskiftet. Afdelingen optager i forbindelse med udskiftningen af køkkenet et ustøttet 15 årigt lån med variabel rente på ca. 75.000 kr. Dette udløser en huslejestigning på ca. 13,5 % svarende til en stigning på 563 kr. pr. måned.

En lejeforhøjelse som følge af forbedringsarbejde, der overstiger 5 % af nuværende husleje, kræver kommunal godkendelse.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

03.02.00-Ø60-1-18

122. Godkendelse af Skema B, Helhedsplan afdeling 5, Boligselskabet af 2014

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

På vegne af Boligselskabet af 2014 fremsender Kuben Management Skema B til godkendelse af anskaffelsessummen i forbindelse med gennemførelse af helhedsplan i afdeling 5, Mariager.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Skema B godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 27. september 2018 Skema A med en samlet anskaffelsessum på 37.929.614 kr. inkl. moms. Skema A blev ligeledes godkendt af Landsbyggefonden 10. oktober 2018.

 

Skema B er udarbejdet på baggrund af afholdt licitation 1. marts 2019 med en samlet tilbudssum fra de lavestbydende, som matcher det oprindelige projekt. Der er således ingen ændringer i den overordnede anlægsøkonomi i forhold til det i Skema A udmeldte. 

Økonomi

Umiddelbart ingen påvirkning af den kommunale økonomi. Der påtages en garantiforpligtelse på i alt ca. 51 mio. kr. Dette blev godkendt i forbindelse med godkendelse af Skema A.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

08.03.00-Ø40-1-19

123. Hobro Både- og Fiskerihavn - Ansøgning om lån

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Hobro Både- og Fiskerihavn ansøger om optagelse af lån til etablering af nye bådebroer på Hobro Både- og Fiskerihavn.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der ydes et lån på 500.000 kr., som Hobro Både- og Fiskerihavn afdrager over 7 år.

2. At første afdrag forfalder i 2020, og der afdrages med mindst 71.429 kr. årligt frem til 2026.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har 21. marts 2019 modtaget en ansøgning fra Hobro Både- og Fiskerihavn.

Hobro Både- og Fiskerihavn ønsker at etablere nye broer på Hobro Både- og Fiskerihavn. Projektet har en anlægsramme på 1,2 mio. kr. Anlægget bliver bedre og mere vedligeholdelsesvenligt samtidig med, at det vil skabe ca. 16 yderligere bådpladser.

Bestyrelsen har siden 2017 implementeret en relativ stor stigning i kontingentet og dermed skabt baggrund for en stærkere økonomi med plads til fremtidige afdrag på lån.

Hobro Både- og Fiskerihavn søger Mariagerfjord Kommune om optagelse af lån på 500.000 kr. til anlægsprojektet.

Bevillingen hviler på en forudsætning om, at eventuelle nødvendige bygge- og miljømæssige tilladelser gives.

Økonomi

De samlede projektomkostninger udgør 1,2 mio. kr.

Der søges om delvis kommunal lånefinansiering på 500.000 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt med den bemærkning, at Øknonomiudvalget indstiller, at fagenheden bemyndiges til at forhandle og indgå en forlængelse af lejekontrakten med Hobro Både- og Fiskerihavn.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

00.05.03-G01-1-19

124. Ansøgning om støtte til markering af 150 års jubilæum for jernbanen og byjubilæum

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Arne Arildsen fra Fællesrådet i Arden har fremsendt ansøgning om støtte til markering af Arden Jernbane og byens 150 års jubilæum.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Arne Arildsen har 29. april 2019 sendt følgende ansøgning til Direktionen:

"Ansøgning om støtte til markering af 150 års jubilæum

I september 2019 er det 150 år siden, at strækningen mellem Randers og Aalborg på den jyske længdebane blev indviet.

Etableringen af jernbanen var forudsætningen for etableringen og udviklingen af Arden og de øvrige stationsbyer på strækningen og en meget vigtig faktor i udviklingen af denne del af Himmerland.

Fællesrådet i Arden ønsker at markere jernbane og byjubilæet med en række arrangementer og initiativer i perioden juni til december 2019 – dels med fokus på jernbanens og byens historie, men i høj grad også med henblik på at sætte fokus på byens aktuelle udvikling og udviklingspotentiale som det bl.a. er beskrevet i udviklingsplanen for byen under overskriften ”Arden – byen i skoven, skoven i byen”.

Jubilæumsmarkeringen sker med det overordnede slogan

Arden – 150 år – grøn og stadig fuld af liv

Og med flg. 2 hovedspor:

• Jubilæums arrangementer og aktiviteter

• Branding og synliggørelse

På baggrund af vedlagte projektbeskrivelse og budget ansøger Fællesrådet om støtte fra Mariagerfjord Kommune på 40.000 kr.

Vi håber på velvillig behandling af denne ansøgning og er naturligvis til rådighed for yderligere information.

Venlig hilsen på Fællesrådet vegne

Arne Arildsen".

Projektbeskrivelse og budget er vedlagt som bilag.

Økonomi

Hvis Økonomiudvalget beslutter at imødekomme ansøgningen, foreslås det, at finansieringen på 40.000 kroner findes i de overførte midler fra 'Noget for livet'. Henset til, at resten af midlerne er anvist til samarbejds- og markedsføringsaftale med HIK jævnfør Økonomiudvalgets beslutning 23. januar 2019, er midlerne på kontoen herefter opbrugt.

Beslutning

Jens Riise Dalgaard (A) anmodede Økonomiudvalget om at få sin habilitet i sagen vurderet.

Økonomiudvalget vurderede, at Jens Riise Dalgaard (A) er inhabil i sagen, og han deltog derfor ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget besluttede at støtte jubilæet med 40.000 kroner.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

81.07.02-A00-1-18

125. Rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale inden for ældreplejen

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Mariagerfjord Kommune oplever i dag udfordringer med at rekruttere social- og sundhedspersonale inden for ældreplejen. Ifølge KL vil rekrutteringsudfordringerne øges de kommende år, hvor arbejdsstyrken vil blive mindre, og der samtidigt er flere ældre, der vil få behov for hjælp i hjemmet eller i en plejebolig. Mariagerfjord Kommune ønsker derfor at være proaktive og gå forrest for at sikre de nødvendige initiativer til at rekruttere og fastholde såvel fast social- og sundhedspersonale som elever inden for ældreplejen.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Økonomiudvalget:

1. At orienteringen om status for rekruttering i fagenheden Sundhed og Ældre tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunerne vil de kommende år opleve stigende udfordringer med at rekruttere social- og sundhedspersonale til ældreplejen. Elevtallet på SOSU-uddannelserne er faldet markant de senere år, hvilket blandt andet skyldes, at årgangene er markant mindre end tidligere. I december 2018 udgav Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet i samarbejde med flere en ny rapport, som havde til formål at kortlægge rekrutteringsudfodringerne på området. Rapporten viste, at udfordringerne også skyldes, at arbejdet i social- og sundhedssektoren er præget af et negativt image. I rapporten forklares dette med, at der generelt mangler viden om faget og dets muligheder. Rapporten viste derudover, at den samlede beskæftigelse aldrig har været højere og rekrutteringssituationen for social- og sundhedspersonale ikke afviger fra det øvrige arbejdsmarked.

Udover den nuværende rekrutteringsudfordring viser billedet, at ansøgerne til uddannelserne er yngre end tidligere. Det betyder et generelt højere frafald blandt social- og sundhedselever, fordi de ynge elever kan være usikre på deres uddannelsesvalg, og fordi de er mindre forberedte på den virkelighed, de møder i praktikken. Derfor ses der også en tendens til, at eleverne er i størst frafaldsrisiko i forbindelse med praktikperioder, hvor de altså befinder sig ude i kommunerne og regionerne. Udfordringerne med rekruttering og fastholdelse af personale og elever stiller derfor krav til skolernes, kommunernes og regionernes tilrettelæggelse af uddannelserne, praktikken og arbejdet generelt. Derfor skal det gøres attraktivt for de unge at søge ind på uddannelserne og det skal være attraktivt at arbejde inden for ældreplejen.

I den forbindelse er Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA blevet enige om en aftale, som skal være med til at få flere til at vælge og gennemføre social- og sundhedsuddannelserne. Med aftalen forhøjer parterne minimumsantallet af praktikpladser med i alt 30 procent fra 2019 til 2020 og 2021. De ekstra praktikpladser giver eleverne på uddannelserne større uddannelsessikkerhed og vil forhåbentlig også få flere til at vælge en social- og sundhedsuddannelse.

Da det største frafald sker ude i kommunerne, har Mariagerfjord Kommune også selv en mulighed for at være proaktive og handle på de forestående udfordringer. Derfor er der i fagenheden Sundhed og Ældre blevet sat fokus på indsatser, der kan styrke rekrutteringen og fasholdelse af social- og sundhedspersonale inden for ældreplejen.

Indsatserne har til formål at imødekomme følgende tre hovedudfordringer:

 • Faldende elevtal og større frafald på social- og sundhedsuddannelserne
 • En høj beskæftigelse, en mindre arbejdsstyrke og flere plejekrævende ældre
 • Social- og sundhedsuddannelsernes og ældreområdets negative image

 

De konkrete indsatser er beskrevet i notatet "Indsatser ift. rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale i Mariagerfjord Kommune", der er vedlagt som bilag 1.

Økonomi

De udgifter der præsenteres i notatet vil blive afholdt af fagenheden Sundhed og Ældre.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

01.02.15-P15-1-19

126. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 50 - vindmølle- og solcelleområde Veddum Kær

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 50 for vindmølle- og solcelleområde Veddum Kær.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring i 10 uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 50 for vindmølle- og solcelleområde Veddum Kær sendes i offentlig høring i 10 uger.

2. At der afholdes borgermøde undervejs.

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. maj 2019, pkt. 83:

Ad 1: Indstilles godkendt.

Ad 2: Borgermøde afholdes 25. juni 2019.

Inddragelse

Forud for planlægningen, har der været afholdt fordebat og indkaldt ideer og forslag til indholdet af planlægningen for vindmølle- og solcelleområdet.

Fagenheden Teknik og Byg vil, i løbet af den kommende høringsperiode, afholde et borgermøde i lokalområdet, samtidig med, at der vil blive afholdt ét eller flere møder med den lokale følgegruppe. 

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg nr. 50 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 for vindmølle- og solcelleområde Veddum Kær er udarbejdet, efter der har været indkaldt ideer og forslag til indholdet. Der kom i alt 11 ideer og forslag fra borgere og myndigheder, hvor der i høringssvarene særligt var interesse for følgende emner:

 • Antallet af vindmøller
 • Placering af solcelleanlægget
 • Økonomisk kompensation til lokalområdet
 • Gener i form af støj og skygge fra vindmøllerne
 • Visuel påvirkning af tre kirker i nærområdet.

 

Der indkom ikke kommentarer til indholdet, som ikke allerede var tænkt ind i miljøkonsekvensrapporten (tidligere benævnt VVM-redegørelsen). I kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde til placering af i alt ni vindmøller og et solcelleanlæg, og der fastsættes rammebestemmelser for 3,6-6,0 MW vindmøller med en højde af højst 149,99 meter.

Kommuneplantillægget er ledsaget af en miljøvurdering af planen og af en miljøkonsekvensrapport.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre muligheden for udarbejdelse af forslag til Lokalplan 152/2019. Denne lokalplan behandles i det efterfølgende punkt.

En forudsætning for opførelsen af de ni vindmøller og solcelleanlægget er, at otte eksisterende vindmøller i området nedtages. Der skal samtidig nedlægges to boliger. Der er indgået privatretlige aftaler om opkøb af de to boliger, hvoraf den ene ligger i Rebild Kommune.

Borgermøde
Offentlighedsfasen på 10 uger forventes at starte den 27. maj 2019 og slutte den 6. august 2019. Da en del af den offentlige høring ligger i juli, er der tillagt to ekstra uger, ud over de normale 8 uger. Fagenheden foreslår, at der afholdes et borgermøde i juni måned. Fagenheden vil på mødet i Udvalget for Teknik og Miljø foreslå én eller flere datoer for borgermødet.

Borgermødet vil bestå af to dele:

 • Første del omhandler miljøkonsekvensrapporten og planforslagene. Denne del er et traditionelt borgermøde.
 • Anden del står vindmølleopstiller (Eurowind) for. Her skal vindmølleopstiller sammen med Energistyrelsen orientere om værditabsordningen og køberetsordningen, jf. VE-loven. For at borgerne kan holde de to møder adskilt fra hinanden, vil anden del af mødet være uden kommunal deltagelse. 

Beslutning

Jan Andersen (UP) anmodede Økonomiudvalget om at få sin habilitet i sagen vurderet.

Økonomiudvalget vurderede, at Jan Andersen (UP) ikke er inhabil i sagen, og han deltog derfor i sagens behandling.

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

01.00.00-G01-3-18

127. Forslag til Lokalplan 152/2019 for vindmølle- og solcelleområde Veddum Kær

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til Lokalplan 152/2019 for vindmølle- og solcelleområde Veddum Kær.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring i 10 uger. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til Lokalplan 152/2019 for vindmølleområde Veddum Kær sendes i offentlig høring i 10 uger.

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. maj 2019, pkt. 84:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Fagenheden vil i løbet af høringsperioden afholde et borgermøde i lokalområdet samtidig med, at der vil blive afholdt ét eller flere møder med den lokale følgegruppe.

Sagsfremstilling

Vindmøller

I lokalplanen gives der mulighed for, at der kan opstilles ni vindmøller med tilhørende fundamenter, arbejdsarealer og veje.  

Vindmøllerne, der kan opsættes, har en totalhøjde på 149,99 meter, en navhøjde på op til 95 meter og en rotordiameter på op til 140 meter.

Planen indeholder endvidere specifikke bestemmelser for vindmøllernes udseende, herunder omdrejningsretning, farve, overflader, belysning, skiltning m.v. På denne måde bliver vindmøllerne udformet på en sådan måde, at den samlede vindmøllepark kommer til at fremtræde harmonisk og dermed kommer til at påvirke det omgivende landskab mindst muligt.

Der findes otte vindmøller i området i forvejen, som skal tages ned for at gøre plads til de nye vindmøller. De eksisterende vindmøller har en totalhøjde på 60 meter. Der er desuden to boliger i området, som skal nedrives for at støjgrænserne kan overholdes.

Solcelleanlæg

I lokalplanen gives der desuden mulighed for, at der kan etableres et solcelleanlæg i tilknytning til vindmøllerne. Solcelleanlægget vil blive afgrænset af slørende beplantning mod syd, øst og vest.

Beslutning

Jan Andersen (UP) anmodede Økonomiudvalget om at få sin habilitet i sagen vurderet.

Økonomiudvalget vurderede, at Jan Andersen (UP) ikke er inhabil i sagen, og han deltog derfor i sagens behandling.

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

01.02.00-P16-1-19

128. Forslag til kommuneplantillæg nr. 46 for boliger på Døstrupvej i Hørby Skoleby ved Hobro

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 46 for boliger på Døstrupvej i Hørby Skoleby ved Hobro. Med tillægget udlægges der en ny boligramme, der muliggør opførelse af åben-lav og tæt-lav boliger i udkanten af Hørby Skoleby ved Hobro.

Byrådet skal tage stilling til, om kommuneplantillæg nr. 46 skal sendes i offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 46 sendes i offentlig høring i 8 uger.

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. maj 2019, pkt. 85:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Forud for udarbejdelse af Kommuneplantillæg nr. 46 for boliger på Døstrupvej i Hørby Skoleby ved Hobro, er der gennemført en fordebat med de nærmeste naboer.

Sagsfremstilling

Planforslaget

Fagenheden har udarbejdet forslag til kommuneplantillægr nr. 46 for boliger på Døstrupvej i Hørby Skoleby ved Hobro. Kommuneplantillægget udlægger en ny boligramme, som giver virksomheden Karl Jensen A/S og ejer af matr. nr. 13o, Hørby By, Hørby mulighed for at opføre boliger på matr.nre. 13p, 15u og 13o i Hørby Skoleby ved Hobro. Området er placeret i udkanten af Hørby Skoleby hvor der tidligere har været en planteskole. Området vil bestå af både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med en grøn kile i midten, der binder områderne sammen, derudover vil området blive forbundet med skole og hal via stiforbindelser.

Forslag til Tillæg nr. 46 er en forudsætning for vedtagelsen af Forslag til Lokalplan 149/2019 (senere dagsordenspunkt), og offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget.

Det område, som forslag til Lokalplan 149/2019 omfatter, er ikke omfattet af rammebestemmelserne i kommuneplanen, og derfor er det nødvendigt at udarbejde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 46 således, at lokalplanforslaget kommer i overensstemmelse med kommuneplanen.

I kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde HOB.B.55 - område til Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse ved Hørby.

Kommentarer fra foroffentlighedsfasen

Under fordebatten er der indkommet bemærkninger fra tre naboer med følgende temaer:

 • Trafiksikkerhed - cykelstier, fortov og stier til Rosendalskolen.
 • Etageantal.
 • Reservation til udvidelse af Rosendal Kraftcenter.
 • Tagmaterialer.
 • Beplantning.

 

Temaerne er beskrevet og kommenteret nærmere i vedlagte indsigelsesnotat.

Tidligere politisk behandling

Forslaget til kommuneplantillægget har tidligere været behandlet politisk.

I den forbindelse besluttede Udvalget for Teknik og Miljø på møde 11. marts 2019, at lokalplanområdet skal tilrettes i det sydvestlige hjørne med henblik på sikring af adgang til anlæg af sti til Kraftcenter Rosendal.

Byrådet besluttede 28 marts 2019 at sende sagen til fornyet behandling i Udvalget for Teknik og Miljø, da der var bekymring for forholdene omkring vejadgangen til Vielshøjen.

Disse forhold er indarbejdet i det tilhørende forslag til Lokalplan 146/2019, og kommuneplanrammen er tilrettet i overensstemmelse hermed.

Høringsperiode

Da der er tale om et forslag til kommuneplantillæg, der ifølge Planlovens bestemmelser har været i to ugers foroffentlighed, skal planforslaget i høring i otte uger. 

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

01.02.00-P16-2-18

129. Forslag til lokalplan 149/2019 boliger på Døstupvej i Hørby Skoleby

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til Lokalplan 149/2019 for at tilvejebringe plangrundlaget for opførelse af åben-lav og tæt-lav boliger umiddelbart nord for Hørby Skoleby ved Hobro.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal sendes i offentlig høring i otte uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i otte uger.

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. maj 2019, pkt. 86:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Forud for udarbejdelse af lokalplan 149/2019 for boliger på Døstrupvej i Hørby Skoleby ved Hobro, er der gennemført en fordebat med de nærmeste naboer. Under fordebatten er der indkommet bemærkninger fra tre naboer med følgende temaer:

 • Trafiksikkerhed - cykelstier, fortov og stier til Rosendalskolen.
 • Etageantal.
 • Reservation til udvidelse af Rosendal Kraftcenter.
 • Tagmaterialer.
 • Beplantning.

 

Temaerne er beskrevet og kommenteret nærmere i indsigelsesnotatet.

Efter Byrådets beslutning om at sende sagen til fornyet behandling i Udvalget for Teknik og Miljø grundet uklarheder omkring vej og stiforhold, har fagenheden drøftet disse emner med projektudviklerne og kommet til enighed om følgende:

Vielshøjen

Fagenheden har drøftet udvidelsen af Vielshøjen med projektudvikler af den nordlige del af lokalplanområdet, da Vielshøjen skal bruges som vejadgang til denne del af lokalplanområdet. Projektudvikler er indforstået med følgende:

 • at der udlægges et areal i 10 meters bredde til udvidelse af Vielshøjen
 • at det bliver en forudsætning for ibrugtagning, at projektudvikler udvider Vielshøjen.

 

Sti til Rosendal Kraftcenter

Fagenheden har drøftet etablering af en sti fra stien ved Rosendal Kraftcenter og til det syd-vestlige hjørne af lokalplanområdet med begge projektudviklere, Se vedhæftet kort. Projektudviklerne er indforstået med følgende:

 • at de bekoster anlæggelse af stien.
 • at de optimerer stien i lokalplanområdet med belægning og belysning.

 

Det skal bemærkes, at ejeren af matr.nr. 13i Hørby By, Hørby er indforstået med, at en del af hans ejendom anvendes til etablering af en sti.

Fortov

Fagenheden har drøftet etablering af et fortov på et mindre stykke langs Døstrupvej med begge projektudviklere, se vedhæftet kort. Projektudviklerne er indforstået med følgende:

 • at de bekoster anlæggelse af fortovet.

Sagsfremstilling

Planforslaget

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til lokalplan 149/2019 for boliger på Døstrupvej umiddelbart nord for Hørby Skoleby ved Hobro. Lokalplanforslaget giver virksomheden A/S Karl Jensen og ejeren af matr. nr. 13o, Hørby By, Hørby mulighed for at opføre boliger på matr.nre. 13p, 15u og 13o i Hørby Skoleby ved Hobro.

Området er placeret i udkanten af Hørby Skoleby, hvor der tidligere har været en planteskole. Området vil bestå af både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse og en grøn kile i midten binder områderne sammen. Derudover vil området blive forbundet med Rosendalskolen og Rosendalhallen via stiforbindelser.

Tidligere poltisk behandling

Forslaget til kommuneplantillægget har tidligere været behandlet politisk.

I den forbindelse besluttede Udvalget for Teknik og Miljø på møde 11. marts 2019, at lokalplanområdet skal tilrettes i det sydvestlige hjørne med henblik på sikring af adgang til anlæg af sti til Kraftcenter Rosendal.

Byrådet besluttede den 28 marts 2019 at sende sagen til fornyet behandling i Udvalget for Teknik og Miljø, da der var bekymring for forholdene omkring vejadgangen til Vielshøjen.

Dialog med projektudviklerne

På baggrund af Byrådets og Udvalget for Teknik og Miljø grundet uklarheder omkring vej og stiforhold har Fagenheden drøftet disse emner med projektudviklerne og kommet til enighed om følgende:

Vielshøjen

Fagenheden har drøftet udvidelsen af Vielshøjen med projektudvikler af den nordlige del af lokalplanområdet, da Vielshøjen skal bruges som vejadgang til denne del af lokalplanområdet. Projektudvikler er indforstået med følgende:

 • at der udlægges et areal i 10 meters bredde til udvidelse af Vielshøjen
 • at det bliver en forudsætning for ibrugtagning, at projektudvikler udvider Vielshøjen.

 

Sti til Rosendal Kraftcenter

Fagenheden har drøftet etablering af en sti fra stien ved Rosendal Kraftcenter og til det syd-vestlige hjørne af lokalplanområdet med begge projektudviklere, Se vedhæftet kort. Projektudviklerne er indforstået med følgende:

 • at de bekoster anlæggelse af stien.
 • at de optimerer stien i lokalplanområdet med belægning og belysning.

 

Det skal bemærkes, at ejeren af matr.nr. 13i Hørby By, Hørby er indforstået med, at en del af hans ejendom anvendes til etablering af en sti.

Fortov

Fagenheden har drøftet etablering af et fortov på et mindre stykke langs Døstrupvej med begge projektudviklere, se vedhæftet kort. Projektudviklerne er indforstået med følgende:

 • at de bekoster anlæggelse af fortovet.

 

Kommentarer fra foroffentlighedsfasen

Forud for udarbejdelse af Lokalplan 149/2019 for boliger på Døstrupvej i Hørby Skoleby er der gennemført en fordebat med de nærmeste naboer. Under fordebatten er der indkommet bemærkninger fra tre naboer med følgende temaer:

 • Trafiksikkerhed - cykelstier, fortov og stier til Rosendalskolen.
 • Etageantal.
 • Reservation til udvidelse af Rosendal Kraftcenter.
 • Tagmaterialer.
 • Beplantning.

 

Temaerne er beskrevet og kommenteret nærmere i indsigelsesnotatet.

Anbefaling af høringsperiode

Fagenheden anbefaler en høringsperiode på otte uger. Forslaget vil dermed følge høringsperioden for forslaget til det tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 46, der i henhold til Planloven skal være i offentlig høring i otte uger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

06.00.05-P15-1-16

130. Tillæg nr. 17 til kommunens spildevandsplan, ny byggemodning i Valsgaard, endelig vedtagelse

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

Mariagerfjord Kommune har belsluttet at etablere et nyt boligområde i den nordlige del af Valsgård.

Mariagerfjord Vand a|s ønsker samtidig at etablere nye spildevandsledinger fra eksisterende erhvervsområde i Valsgård. Området og de nye ledninger er ikke omfattet af kommunens spildevandsplan.

Der skal derfor udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, som angiver hvilke pligter og rettigheder borgere, virksomheder, Mariagerfjord Vand og Mariagerfjord Kommune har i forhold til at håndtere spildevandet og regnvandet i området.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At tillæg nr. 17 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan vedtages.

2. At der kan eksproprieres, såfremt Mariagerfjord Vand A/S ikke kan opnå frivillige aftaler med lodsejere om placering af de bassiner, spildevandsledninger og brønde m.v., som er nødvendig for gennemførelse af de tiltag, som tillægget beskriver.

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. maj 2019, pkt. 88:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 17 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan har været i offentlig høring. Tillægget beskriver, hvordan kloakforholdene skal etableres i et nyt boligområde nord for Valsgård. 

Tillægget afgør, at de kommende boliger skal etableres med både en spildevandskloak og en regnvandskloak (separatkloak). Tillægget beskriver desuden, at overfladevandet fra området skal forsinkes i 2 bassiner, før udledning til Valsgård Bæk.

Herudover beskriver tillægget en ændret afledning af spildevand og overfladevand fra eksisterende erhvervsområde i den vestlige del af Valsgård. Ændringerne skyldes et ønske fra Mariagerfjord Vand a|s, om at lede både spildevand og overfladevand syd om Valsgård by, frem til den eksisterende pumpestation ved Slugten i Valsgård. Overfladevandet fra erhvervsområdet skal forsænkes via et nyt regnvandsbassin, før tilledning til det eksisterende regnvandssystem i den sydlige del af Valsgård. Endelig ønsker Mariagerfjord Vand a|s at lave en ny trykledning fra pumpestationen i slugten, langs med Ouevej, til den eksisterende trykledning øst for Valsgård fra Hobro til Hadsund.

I høringsperioden er der indkommet tre bemærkninger, hvor de to handler om afklaring af, om der vil ske en påvirkning af deres grund, som følge af kloakarbejdet. Den tredje bemærkning er ønsket om en mindre omlægning af kloakledningerne fra erhvervsområdet over en privat matrikel. Dette ønske er tilgodeset af Mariagerfjord Vand a|s. Kortbilagene i tillægget er ajourført i overensstemmelse med dette ønske.

Fagenheden Natur og Miljø vurderer ikke, at ændringerne udløser et behov for en ny offentlig høring af tillæg nr. 17.

Fagenhedens afgørelse om, at tillægget ikke skal miljøvurderes, er ikke blevet påklaget og er således endelig. 

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

05.01.25-G00-1-14

131. Finansieringsaftale med Banedanmark om 2 nye broer

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

I forbindelse med elektrificering af jernbanenettet, nedlægger Banedanmark jernbanebroer i Mariagerfjord kommune.

På den baggrund har Banedanmark indgået aftale med Mariagerfjord kommune om økonomisk tilskud på knap 21 mio. kr. til gennemførelse af alternative broprojekter i Mariagerfjord kommune.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. maj 2019, pkt. 91:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Banedanmark har gennem længere tid planlagt for jernbanens elektrificering mellem Aarhus og Lindholm. Elektrificeringen medfører radikale ændringer i højdeprofiler på hele jernbanestrækningen, og projektet omfatter nedrivning af broer, udførelse af nye broer og ombygning af spor eller brodæk - også i Mariagerfjord Kommune.

I Mariagerfjord Kommune medfører projektet, at tre broer nedrives og genopføres, to brodæk ændres, to broer nedlægges, og sporene sænkes under én bro.

I forbindelse med elektrificeringsprojektet, indgår Banedanmark aftaler med de berørte kommuner om delvis finansiering af kommunale broprojekter.

På grundlag af tidligere behandling i Byrådet, har fagenheden Teknik og Byg gennem en længere periode, forhandlet en aftale med Banedanmark. Aftalen har været forsinket længe, blandt andet på grund af Banedanmarks sag om vejen i Vejen (Banedanmarks elektrificeringsprojekt manglede hjemmel til at gennemføre et vejprojekt), men foreligger nu.

Mariagerfjord Kommunes aftale med Banedanmark indeholder kommunal opførelse af en cykel-/gangbro ved Brovej i Arden til højnelse af trafiksikkerhed og fremkommelighed, samt opførelse af en gangbro ved Hobro Station til sammenbinding af de nye boligområder ved Ølsvej med Hobro bymidte. Tidligere var Banedanmark indstillet på at stå for projektgennemførelsen, men det er ikke længere en mulighed.

Til de to kommunale projekter stiller Banedanmark en finansiering til rådighed på 20,92 mio. kr. Finansieringen fra Banedanmark reguleres efter omkostningsindekset for anlæg med start fra indeks 1. kvartal 2017 og udbetales i rater med 25 % i 2023 og 75 % i 2024. Det er en forudsætning for finansieringen, at de kommunale broprojekter gennemføres senest 2025.

Mariagerfjord Kommune bliver bygherre og ejer af de nye broer, hvorfor der vil komme afledt drift heraf efter opførelsen.

Fagenheden Teknik og Byg anbefaler, at Byrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

07.04.00-Ø54-1-14

132. Gunderup Deponi - Udkast til årsregnskab 2018

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Gunderup Deponi drives som et samarbejde mellem Mariagerfjord, Randers og Rebild Kommuner. Regnskab for deponiet skal godkendes af byrådene i de tre kommuner. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At udkast til årsregnskab godkendes.

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. maj 2019, pkt. 92:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune har, på vegne af I/S Gunderup Deponi, udarbejdet et regnskab dækkende perioden fra 1. januar 2018 til 31. december 2018.

Siden 2014 er driften af det nedlukkede deponi i Gunderup blevet varetaget af et formaliseret samarbejde mellem Randers, Rebild og Mariagerfjord Kommuner.

Samarbejdet, herunder samarbejdsaftalen, er godkendt af de respektive Byråd.

Samarbejdets forpligtelser vedrører blandt andet udgifter til følgende opgaver:

 • Retablering og slutafdækning af deponiet
 • Bortskaffelse af spildevand
 • Analyser af spildevand og grundvand
 • Drift og vedligehold af pumpesystem til spildevand

 

Forpligtelsen kan række 20 - 40 år frem i tiden, og samarbejdet skal være gældende indtil forpligtelserne ophører.

Da deponiet var aktivt, blev der afsat midler til at dække udgifterne til forpligtelserne. Udgifterne dækkes derfor af en økonomisk pulje på ca. 15,4 mio. kr. (ultimo 2018).  

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vurderer, at udkast til årsregnskab i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

I forlængelse af den politiske behandling af udkast til årsregnskab, vil regnskabet blive påtegnet af BDO, ledelsen og samarbejdsgruppen.

Økonomi

I regnskabsåret 2018 er der konteret et driftsresultat på -73.320 kr.

I 2018 var der budgetteret med et driftsresultat på -686.805 kr.

Regnskabet for 2018 afviger fra budgettet pga. følgende:

 • Flere indtægter (renteindtægter/udbytte) i forhold til 2017.
 • Færre udgifter til bortskaffelse af spildevand (mindre nedbør).
 • Udgift til udskiftning af spildevandspumper mv. er udskudt til 2019.

 

Selvom deponiet er lukket, skal der fortsat opsamles spildevand samt udtages prøver af spildevand, grundvand mm.

I en periode fra 2018 til juni 2021 vil der desuden blive udført en slutafdækning af deponiet.

Samarbejdet Gunderup Deponi har udarbejdet en grafisk fremstilling af de forventede årlige udgifter fra 2019 til 2025 (bilag). I de kommende 3 år forventer Gunderup Deponi øgede udgifter i forbindelse med slutafdækning og udskiftning af spildevandspumper mv. Herefter forventer Gunderup Deponi, at de årlige udgifter primært vil omfatte udgifter til bortskaffelse af spildevand og udgifter til analyser af spildevand og grundvand.

Samarbejdets samlede beløb til afholdelse af udgifter er pr. 31. december 2018, 15.369.868 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

13.11.00-P20-1-19

133. Principbeslutning om ekspropriation til Naturgasanlæg

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

HMN Naturgas har henvendt sig til Mariagerfjord Kommune med anmodning om principbeslutning om ekspropriation til ny regulator og målerstation.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal foretages ekspropriation af areal til formålet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At der træffes principbeslutning om ekspropriation af ca. 1.600 m2 af matr. 4f, Valsgård By, Valsgård, til fordel for HMN Naturgas.

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. maj 2019, pkt. 94:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Til sikring af naturgasforsyningens kapacitet hos industrivirksomheder og varmeværker nord for Hobro, er der behov for opførelse af en ny M/R-station ved den eksisterende ventilgruppe på Rostrupvej 36 A.

Opførelsen nødvendiggør erhvervelse af ca. 1.600 m2 af ejendommen matr.nr. 4f Valsgård By, Valsgård. Arealet agtes herefter matrikulært sammenlagt med matr. nr. 4ce smst, der i forvejen ejes af HMN Naturgas-koncernen.

Arealet ejes af ”boet efter Frede Nørgaard Hansen”. Boet ønsker om muligt at afhænde den samlede ejendom i én salgsprocedure, hvorfor det ikke har været muligt af indgå en frivillig købsaftale på et delareal. Det er derfor nødvendigt, at erhvervelse af arealet sker ved ekspropriation.

Ekspropriation skal foretages af Mariagerfjord Kommune.

Principbeslutningen har for lodsejer den virkning, at erstatning for arealerhvervelse, servitutter mv. normalt anerkendes som skattefrie. Det gælder også, hvis der indgås forlig under ekspropriationsproceduren.

Hjemlen til ekspropriation til naturgasanlæg findes i varmeforsyningsloven § 16. Proceduren er beskrevet i lov om offentlige veje, efter hvilken kommunen er ekspropriationsmyndighed.

Fagenheden Teknik og Byg anbefaler, at Mariagerfjord kommune træffer den krævede principbeslutning om ekspropriation.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

27.24.00-G01-38-19

134. Investering i tæt opfølgning af indsatser for børn og familier

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

For at opnå en tættere opfølgning af indsatser for børn og familier, ønskes der en budgetomplacering indenfor fagenheden Familie.    

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Byrådet:

1. At der investeres 1.500.000 kr. i flere socialrådgivere.

2. At investeringen sker gennem en budgetomplacering af midler fra konto 5 til konto 6.

Udvalget for Børn og Familie, 12. marts 2019, pkt. 18:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 75:

Sagen blev sendt retur til fornyet behandling i fagudvalget.

Fraværende: Peder Larsen (F)

Udvalget for Børn og Familie, 7. maj 2019, pkt. 36:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peter Krogh Olsen (V).

Inddragelse

Udtalelse fra Fag MED Familie 24. april 2019:

Fag MED Familie mener, at det er en god ide, at der laves tættere opfølgning ift. de børn og familier, som er målgruppen for vores indsats. Udgangspunktet er en begrundet antagelse om, at flere rådgivere kan resultere i kortere og færre anbringelser og bedre tilpassede forebyggende foranstaltninger.

De 1,5 mio. kr.  forventes således fundet ved at lave tættere sagsopfølgning på både anbringelser og forebyggelsessager og sikrer, at indsatserne tilpasses hurtigt og ikke er mere indgribende end nødvendigt.

Det drøftes på Fag MED Familie, at det ikke umiddelbart forventes, at der vil skulle ske ekstraordinære tilpasninger i forhold til personale andre steder i organisationen.

Der foretages i forvejen vurdering af resurser og kompetencer, når der er ledige stillinger.  

Sagsfremstilling

Der ønkes at investere i flere socialrådgivere, så der kan følges tættere op på de indsatser, som familier modtager.  Der er mange forskellige indsatstyper både forebyggende indsatser til børn og forældre i familiernes hjem og anbringelser af børn og unge.

Investeringen i tættere opfølgning har både et økonomisk og fagligt sigte. En tættere opfølgning af de iværksatte indsatser skal først og fremmest sikre, at familierne hele tiden får de rette indsatser, den rette mængde og det rette udbytte. Den del sikres af familierådgivningen, som har den koordinerende funktion mellem familie og udføreren af indsatsen, hvad enten der er tale om en kommunal eller ekstern leverandør. Erfaringer fra andre kommuner viser samtidigt, at antallet af indsatser kan nedbringes ved at investere i tættere opfølgning for hele tiden at sikre den bedste effekt for barnet og familien. En tættere opfølgning kan også medføre, at der er behov for mindre indgribende indsatser, ligesom mængden af indsatser også kan nedbringes.

I henhold til Lov om Socialservice skal en rådgiver som minimum følge op hos familien tre måneder efter iværksættelse af en indsats og derefter hver sjette måned. Der er et ønske om at kunne følge op minimum hver tredje måned. For at dette kan lade sig gøre skal rådgiverne varetage opfølgningen for et færre antal familier, hvilket giver tid til tættere opfølgning og bedre samarbejde med familien og udføreren af den givne indsats.

I dag har en rådgiver i Mariagerfjord Kommune mellem 30-35 familiesager. Antallet af familiesager, som en rådgiver skal varetage, er steget grundet de besparelser, kommunen har måttet foretage generelt i 2019 og den normering, der er fjernet i forbindelse med, at der kommer færre familier med anden etnisk oprindelse til kommunen. Imidlertid skal rådgiverne fortsat varetage arbejdet med uledsagede børn til de bliver voksne og de skal varetage arbejdet med de familier, der fortsat har behov for støtte. Dette gør, at det generelle antal sager pr. rådgiver, er steget.

I kommuner, der har succes med tættere opfølgning, anbefales det, at antallet af familier ligger mellem 20-25 pr. rådgiver. Effekten og vigtigheden af en faglig prioritering af opfølgningsindsatsen underbygges af en rapport udgivet af VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd fra januar 2018 med titlen ”inspiration til økonomisk og faglig styring på det specialiserede børn og ungeområde".
VIVE beskriver at rapporten er udarbejdet efter omfattende analyse og interview med seks kommuner, som alle har relativt gode økonomistyringsresultater i form af budgetoverholdelse og budgetpræcision på det specialiserede børn og unge-område. Mariagerfjord Kommune har været en af de deltagende kommuner.

Til udvalgets behandling eftersendes notat om tiltagene.

Økonomi

Der omplaceres i alt 1.500.000 kr. indenfor fagenheden Familie til investering i rådgivere fra konto 5 til konto 6.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

00.01.10-P20-1-16

135. Årsberetning 2018 Ungestrategi

Forventet sagsgang

BF/AU/KF, ØK, BY

Anledning

Der er udarbejdet årsberetning for Ungestrategi Mariagerfjord Kommune for perioden 1. januar 2018 til 1. januar 2019. Årsberetningen fremsendes via de stående udvalg til godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:
1. At den udarbejdede årsberetning for 2018 godkendes.

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, 4. april 2019, pkt. 31:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Pia Adelsteen (O)

Udvalget for Kultur og Fritid, 30. april 2019, pkt. 44:

Indstilles godkendt.

Udvalget for Børn og Familie, 7. maj 2019, pkt. 38:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peter Krogh Olsen (V).

Sagsfremstilling

Ungestrategien blev politisk vedtaget i april 2017. I forbindelse med vedtagelse af strategien blev det fastlagt, at der skal udarbejdes en årsrapport, som tilgår Byrådet.

Der er nedsat en styregruppe for implementeringsprocessen, som består af skolechefen, handicap- og familiechefen, arbejdsmarkedschefen og centerleder for Ungecenter Mariagerfjord.

Den nedsatte styregruppe er ansvarlig for udarbejdelse og formidling af årsberetning.

Der foreligger beretning for perioden 1. januar 2018 til 1. januar 2019.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

00.01.10-P20-1-16

136. Ændrede målsætninger for Ungestrategi

Forventet sagsgang

BF/AU/KF, ØK, BY

Anledning

De oprindelige målsætninger i Ungestrategien er forældede i forhold til nye nationale målsætninger, ligesom det har vist sig, at nogle af målsætningerne ikke er mulige at måle på.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:
1. At målsætningerne i Ungestrategien justeres i overensstemmelse med de nationale målsætninger, som præsenteres nedenfor i sagsfremstillingen.
2. At der udarbejdes beretning og måling på Ungestrategien hvert andet år i lighed med kvalitetsrapport på dagtilbud, familie og skole.

Udvalget for Kultur og Fritid, 30. april 2019, pkt. 45:

Indstilles godkendt.

Udvalget for Børn og Familie, 7. maj 2019, pkt. 39:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peter Krogh Olsen (V).

Sagsfremstilling

I den politiske aftale ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job” – som også indeholder den Forberedende Grunduddannelse (FGU) og den sammenhængende Kommunale Ungeindsats (KUI), er der ændrede nationale målsætninger.

De oprindelige målsætninger i Ungestrategien fra 2017 udsprang af daværende nationale målsætninger. Der er derfor behov for at justere målsætningerne for Ungestrategien. så de følger de nationale mål.

De nye nationale målsætninger ser således ud:

I 2025:

 • skal 85 % af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
 • andelen af unge under 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked, skal være reduceret med minimum 20 %.

 

I 2030:

 • skal mindst 90 % af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
 • skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked, være halveret.
 • alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse har ret til at få en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt.

 

Målsætninger for Ungestrategien i Mariagerfjord Kommune vil se således ud:

 • Vi vil indfri de nationale mål for 2025 og 2030.

 

Vi ønsker desuden at supplere de nationale målsætninger med følgende lokale målsætninger:

 • Vi vil styrke fastholdelse unge som er påbegyndt en ungdomsuddannelse. Der måles på fastholdelse tre, ni og 15 måneder efter 9. klasse.
 • Vi vil reducere andelen af unge på uddannelseshjælp. Vi vil dels reducere varigheden af de længste forløb, samt reducere tilgangen af unge til uddannelseshjælp.

 

Ungestrategien går på tværs af flere fagenheder. Det er derfor hensigtsmæssigt, at der måles på de nye målsætninger i samme kadence som kvalitetsrapporter på dagtilbud, familie og skole. Det bliver dermed muligt, at sammenholde mønstre på skoleområdet med mønstre på unge- og uddannelsesområdet.

Det vil sige, at der ikke udarbejdes rapport årligt, men hvert andet år. Næste beretning på Ungestrategien vil således være i 2021.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

27.00.00-P15-1-14

137. Beredskabsplan - forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

Beredskabsplan til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge er blevet revideret. Grundet en lovændring skal beredskabsplanen vedtages i Byrådet fremfor tidligere, hvor planen blev vedtaget af Udvalget for Børn og Familie.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Byrådet:

1. At beredskabsplanen godkendes.

Udvalget for Børn og Familie, 7. maj 2019, pkt. 37:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peter Krogh Olsen (V).

Sagsfremstilling

I følge lov om social service skal kommunalbestyrelsen udarbejde et beredskab til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge. Beredskabsplanen i Mariagerfjord Kommune blev lavet første gang i 2015 og er nu blevet revideret. Planen vil blive gennemgået og tilrettet hvert fjerde år eller ved behov i forbindelse med større ændringer.

Beredskabsplanen er kvalificeret af ledelser indenfor Børn og Familie forud for politisk behandling.

Der er med denne udgave foretaget mindre ændringer så som:

 • Sproglige rettelser og opdatering af grafik
 • Opdatering af links og adresser
 • Opdatering af beskrivelse af implementeringsproces

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

82.20.00-P20-25-15

138. Regnskab for ombygning af Arden Skole

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

Niras har aflagt regnskab for ombygning og renovering af Arden Skole. Regnskabet viser et merforbrug på 4.101.609 kr. Byrådet skal tage stilling til godkendelse af regnskabet samt meddelelse af tillægsbevilling.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Byrådet:

1. At byggeregnskabet for Arden Skole godkendes.

2. At overskridelsen finansieres af skolernes renoveringspulje.

Udvalget for Børn og Familie, 7. maj 2019, pkt. 43:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peter Krogh Olsen (V), Jens-Henrik Kirk (C).

Sagsfremstilling

Arden Skole er blevet ombygget og renoveret. Byrådet afsatte i alt 41,8 mio. kr. til opgaven.

Alectica (senere opkøbt af Niras) har været bygherrerådgiver, og Kjaer og Richter har været totalrådgiver. Kjaer og Richter har haft antaget underrådgiver Svend Poulsen A/S som byggeledelse.

Forløb 

Byggeriet forløb efter rådgivernes udsagn på bygherreudvalgsmøderne som planlagt, og bygherreudvalget foretog på baggrund af den gode økonomi i projektet forskellige tilvalg, herunder fx til inventar. På et sent tidspunkt i processen (marts 2018), oplyser bygherrerådgiver pludseligt bygherreudvalget om en overskridelse i størrelsesordenen 3 mio. kr. Oplysningen til bygherreudvalget kom på et så sent tidspunkt i processen, at det ikke har været muligt at skære i projektet for at imødekomme overskridelsen.

Efter udredning af sagen står det klart, at bygherrerådgiveren formentligt ikke har stillet spørgsmålstegn ved de tal, som byggeledelsen har oplyst, eller på anden måde har ført egentlig kontrol. Bygherreudvalgets accept af projektudvidelserne er således sket på et både ufuldstændigt og forkert grundlag.

Kommunen antog derfor advokat Kristian Højgaard Madsen i maj 2018, for at bistå kommunen i at udrede om der kunne gøres et ansvar gældende overfor rådgiver.

Ved aflæggelse af regnskabet medio april 2019 viser det sig, at der er en overskridelse på i alt ca. 4,1 mio. kr. Overskridelsen er sket særligt som følge af oprindelig tømrerenteprenørs konkurs, uforudsete forhold og egentlige udvidelser af projektet i form af ekstraarbejder. Byggeledelsen har udarbejdet vedlagte oversigt over ekstraarbejder over 50.000 kr.

Ekstraarbejder udføres generelt som regningsarbejde med mindre andet er aftalt. Der er grund til at formode, at dette har fordyret det samlede projekt i betydelig grad, og det er stærkt kritisabelt, at rådgiverne ikke har sikret et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag  Det har ikke været muligt, at etablere rammerne for en efterfølgende dekordforhandling med Brdr. Nielsen, da byggeledelsen har accepteret alle aftalesedler. Der er dog ikke bevisligt konstateret egentlige overfaktureringer og som følge heraf er det blevet opgivet, som formålsløst, at foretage en egentlig granskning af projektet.

Det er således både fagenhedens og advokatens klare opfattelse, at byggeledelsen ikke har haft styr på aftalesedler, bestilte arbejder og forbrug - særligt i forhold til de to store fagentrepriser for råhus/murer og tømrer/snedker, som efter Ole Grønlunds konkurs begge lå ved Brdr. Nielsen.

Erstatning 

Da kommunen har fået ydelser for overskridelsen, og det ikke med sikkerhed kan fastslås at priserne herfor har været for høje, har kommunen ikke bevistligt lidt et tab. Det er derfor ikke muligt at gøre et erstatningsretligt ansvar gældende mod bygherrerådgiver eller byggeledelse.

Afslag i honorar

Kommunen vil dog på baggrund af den stærkt mangelfulde rådgivning gøre krav gældende om afslag i honorar.

Hverken byggeledelse eller bygherretilsyn har på nuværende tidspunkt fremsat krav om betaling for ekstraarbejde. Baggrundsreglerne indeholder mulighed for, at fremsætte krav om ekstrabetaling for rådgivning ved betydelige ekstraarbejder. Da en del af de udførte ekstraarbejder med sikkerhed har medført et betydeligt tidsforbrug, både i projekteringsforløbet og i udførselsforløbet er byggeledelsen berettiget til, at fremsætte krav om ekstrabetaling, hvilket man har undladt. Derimod ser finder advokaten ikke, at bygherrerådgiver rent faktisk har udført et ekstraarbejde.

Det er advokatens vurdering, at kommunen vil kunne afkorte honorar overfor bygherrerådgiver. 

Regnskabet

Afslutning af byggeregnskabet har voldt betydelige forsinkelser. I første række blev de afsluttende aftalesedler fra særligt hovedentreprenøren afventet. I anden række var der tale om egentlig nøl med at få regnskabet udarbejdet. Byggeledelsen og bygherretilsynet har af uforklarlige grunde har undladt at medvirke til og færdiggøre regnskaberne rettidigt og i øvrigt i modstrid med flere aftaler om samme i forløbet. Rådgiverne har fortsat i det afsluttende forløb savnet fuldstændig overblik over økonomien. Byggeregnskabet foreligger nu i en endelig udgave, dog jf. nedenfor.

Det fremgår af regnskabet, at der endnu ikke er betalt 36.000 kr. til Niras. Niras har fremsendt en faktura på 35.000 kr. Fakturaen er ikke betalt, da kommunen på baggrund af ovenstående har tilbageholdt beløbet. Differencen på de 1.000 kr. medfører, at underskuddet efter rådgiver regnskab er 1.000 kr. mindre.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

84.12.00-P21-1-18

139. Revision af Seniorrådets vedtægter, forretningsorden og valgregler

Forventet sagsgang

SO, ØK, BY

Anledning

Seniorrådets vedtægter, forretningsorden og valgregler er blevet revideret. Derudover er der udarbejdet særskilt aftale om sekretariatsbistand for Seniorrådet.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At Seniorrådets reviderede vedtægter, aftale om sekretariatsbistand samt valgregler godkendes.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 29. april 2019, pkt. 42:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Seniorrådet har godkendt forretningsordenen 8. april 2019. På samme møde drøftede Seniorrådet reviderede vedtægter, aftale om sekretariatsbistand samt valgregler.

Sagsfremstilling

Seniorrådet tilkendegav efter Seniorrådsvalg i 2017 ønske om ændring af forskellige forhold, dels i valgreglerne og dels i vedtægterne. I forbindelse med gennemgang af vedtægter og valgregler konstaterede forvaltningen derudover behov for visse ændringer. Eksempelvis er der uklarhed om konstitueringen af Seniorrådet, hvis der ved valg af formand er stemmelighed. Der er ikke beskrevet i nuværende vedtægter, hvilke regler der så er gældende. Forvaltningen har med bistand af jurist udarbejdet forslag til reviderede vedtægter, forretningsorden og valgregler samt særskilt aftale om sekretariatsbistand.

Der er hovedsageligt tale om ændret opsætning og forskellige præciseringer, men der er punkter, der er flyttet mellem vedtægter, forretningsorden og aftale om sekretariatsbistand, og der er indsat forslag til nye punkter. Dette er beskrevet i særskilt notat. Seniorrådets reviderede forretningsorden fremlægges samtidig til orientering.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

29.21.08-G01-7-19

140. Analyse af vederlagsfri fysioterapi

Forventet sagsgang

SO, ØK

Anledning

Økonomiudvalget har anmodet om en analyse af området omkring vederlagsfri fysioterapi i Mariagerfjord Kommune. Formålet med analysen er at se på udviklingen i udgifter på området samt identificere områder, hvor der kan effektiviseres.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Økonomiudvalget:

1. At analysen tages til efterretning.

2. At administrationen udarbejder konkret forslag til oprettelse af et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi på plejecentrene med opstart til juni 2020.

3. At der etableres en øget dialog med de praktiserende læger og private fysioterapeuter med udgangspunkt i analysen.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 29. april 2019, pkt. 40:

Udvalget ønsker at afholde et dialogmøde med fysioterapeuterne, inden der træffes beslutning om iværksættelse af tiltag.

Det drøftes ligeledes i KLU.

Indstilles godkendt.

Mette Binderup (A) anmodede udvalget om at få sin habilitet i sagen vurderet. Udvalget / Byrådet erklærede Mette Binderup inhabil i sagen. Mette Binderup deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Analysen fokuserer på udviklingen i udgifter til vederlagsfri fysioterapi, hvor der også sammenlignes med andre kommuner og Region Nordjylland. Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi har i en årrække været stigende i Mariagerfjord Kommune ligesom udgifterne er høje sammenlignet med andre kommuner både på landsplan og regionalt.

I forhold til at forstå og forklare udviklingen i udgifterne, er der i analysen både fokus på leverandørerne og de praktiserende læger, da begge parter har indflydelse på udgifterne. De væsentligste konklusioner på baggrund af analysen er:

 • Der henvises generelt væsentligt flere borgere i Mariagerfjord Kommune sammenlignet med andre kommuner.
 • Der er store forskelle i, hvor stor en procentdel borgere, de praktiserende læger henviser til vederlagsfri fysioterapi.
 • Blandt de henviste borgere er over halvdelen +60 år.
 • Mange borgere får lange forløb, som strækker sig over flere år.
 • Andelen af holdbehandlinger er mindre i Mariagerfjord Kommune sammenlignet med andre.

 

På baggrund af ovenstående konklusioner anbefales følgende:

Det anbefales, at der oprettes et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi på plejecentrene i kommunen. Tilbuddet skal bestå af de nuværende ansatte fysioterapeuter, som allerede arbejder på plejecentrere, suppleret med ekstra personale. Det er vurderingen, at udgifterne til borgergruppen kan reduceres samtidig med, at der vil kunne opnås faglige synergieffekter.Såfremt der oprettes et kommunalt tilbud på plejecentrene, skal den eksisterende kontrakt med den kommunale leverandør justeres. Kontrakten med den kommunale leverendør udløber d. 01. juni 2020.

Derudover anbefales det, at der etableres en øget dialog med de praktiserende læger med henblik på at sikre, at borgerne modtager de rette tilbud og den rette mængde behandling. Dialogen skal sætte fokus på, om der er den samme henvisningspraksis i kommunen. Samtidig skal dialogen også sætte fokus på, om borgerne opnår de rette fremskridt, eller om andre alternativer i højere grad kan løse borgernes udfordringer.

I lighed med ovenstående anbefales det, at der etableres en øget dialog med de praktiserende fysioterapeuter, heriblandt om der i højere grad kan ydes holdbehandlinger.

Den samlede analyse er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte indstillingen fra Udvalget for Sundhed og Omsorg.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

29.00.00-G01-14-18

141. Godkendelse af ny sundhedspolitik

Forventet sagsgang

SO/KF/TM/BF/AU, ØK, BY

Anledning

Processen for udarbejdelse af en ny sundhedspolitik for Mariagerfjord Kommune er nu kommet så langt, at høringsperioden er afsluttet. Den reviderede Sundhedspolitik 2019-2025 er derfor sendt ud til alle fagudvalg, Økonomiudvalget samt Byrådet med henblik på politisk godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At Sundhedspolitik 2019-2025 for Mariagerfjord Kommune godkendes.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 29. april 2019, pkt. 41:

Indstilles godkendt.

Udvalget for Kultur og Fritid, 30. april 2019, pkt. 46:

Indstilles godkendt.

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. maj 2019, pkt. 95:

Indstilles godkendt idet udvalget noterer sig, at også anvendelsen af naturen spiller en fortsat og stigende rolle for folkesundheden.

Udvalget for Børn og Familie, 7. maj 2019, pkt. 35:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peter Krogh Olsen (V).

 Økonomiudvalget, 15. maj 2019, pkt. 141:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

I høringsperioden fra februar til 1. april 2019 har borgere, Hovedudvalget for MED, fagenhederne samt Senior-, Handicap-, Forenings-, Integrations- og Landistriktsråd haft mulighed for at kommentere udkast til Sundhedspolitik 2019-2025 for Mariagerfjord Kommune. De indkomne høringssvar findes i bilaget "Oversigt høringssvar".

Høringssvarene udtrykker generelt en forhåbning om at fastholde ambitionen samt et ønske om et bredt, inddragende og tværgående fokus ved udmøntning af sundhedspolitikken. Som følge af høringen er politikken revideret på følgende områder:

 • Medarbejdersiden i Hovedudvalget foreslår, at ordet ”både” og ”og egen sundhed” fjernes fra afsnittet "…at det skal være en naturlig del hos alle ansatte i kommunen at arbejde sundhedsfremmende og forebyggende både i forhold til borgernes og egen sundhed.” Afsnittet er nu ændret til følgende: "…at sikre rammerne til at alle ansatte i kommunen kan arbejde sundhedsfremmende og forebyggende både i forhold til borgernes og egen sundhed".
 • Administrationen i Dagtilbud foreslår et par ord mere på afsnittet "Sundhedsvaner (rygning, kost, alkohol, fysisk aktivitet)". Afsnittet er nu ændret til "Sundhedsadfærd (positiv eller negativ adfærd, som påvirker livsstil og sundhed med fokus på faktorerne kost, rygning, alkohol og fysisk aktivitet)".

 

De indkomne høringssvar vil desuden indgå i det videre arbejde med sundhedspolitikken og de strategier, der udarbejdes ved politikkens udmøntning.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik 2019-2025 er behandlet politisk og administrativt og afventer nu den endelige godkendelse i Byrådet. Sundhedspolitikken er udformet i et løbende samarbejde med Byrådet og på tværs af fagenheder. Desuden har både borgere, medarbejdere og relevante råd i februar og marts 2019 haft mulighed for at kommentere politikken. Den reviderede politik findes i bilaget "Sundhedspolitik 2019-2025".

Mariagerfjord Kommunes ambition i sundhedspolitikken er, at "Sammen skaber vi de bedst mulige rammer og vilkår for det gode liv". Fremadrettet venter en opgave med at beskrive og udfolde temaerne mental sundhed, sundhedsadfærd og kronisk sygdom. I det arbejde er hensigten, at indsatsområderne lighed i sundhed, sunde rammer, meningsfulde fællesskaber og tidlig opsporing får et særligt gennemgående fokus på tværs af alle strategier. Det forventes, at samtlige strategier er udarbejdet og godkendt ultimo 2019.

Sundhedspolitikken sætter retning og ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde blandt alle borgere i Mariagerfjord Kommune. En succesfuld implementering af sundhedspolitikken kræver derfor samarbejde både internt i kommunen men i høj grad også med civilsamfundet.

Som en markering af Byrådets godkendelse af den nye sundhedspolitik afholdes derfor et åbent borgermøde. Hensigten med borgermødet er at dialog på tværs af borgere, foreninger og fagpersoner kan give indsigt i, hvordan arbejdet med strategierne, som udarbejdes i forlængelse af sundhedspolitikken, bedst muligt kan realisere sundhedspolitikkens overordnede ambition, samt hvordan de forskellige aktører kan se sig selv ind i det arbejde.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

00.00.00-G01-2-19

142. Orientering om kommende punkter til udvalgene

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Kort orientering om kommende punkter til udvalgene.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I fællesmøde mellem udvalgsformænd og direktion er det aftalt, at Økonomiudvalget i hvert møde orienteres kort om kommende punkter til udvalgene.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

Lukkede dagsordenspunkter

00.01.00-G01-48-17

143. Orienteringssager

 

00.01.00-G01-49-17

144. Eventuelt

 

Bilag