Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Handicaprådet den 13. januar 2021 kl. 16:00 i WebEx møde
  

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.48-A00-2-17

1. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Jf. vejledende forretningsorden, udarbejder formandskabet med sekretariatsbistand fra forvaltningen dagsorden for møder i Handicaprådet.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet: 

1. At dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Fraværende Svend Jensen og Niels Erik Poulsen.

 

00.16.00-P20-1-20

2. Aktivitetscenter Øst

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

I 2019 besluttede Byrådet at afsætte midler til at igangsætte to samproduktionsprojekter i 2020. Det ene projekt 'Aktivitetscenter Øst' er blevet forsinket af forskellige årsager, men skal nu rulles ud i foråret 2021. Arbejdsgruppen ønsker Handicaprådets input til projektet.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At Handicaprådet udarbejder input til de spørgsmål arbejdsgruppen har beskrevet i sagsfremstillingen.

Inddragelse

Relevante kommunale råd høres, og lokale interessenter kontaktes direkte af arbejdsgruppen. Desuden består arbejdsgruppen af repræsentanter på tværs af kommunens fagenheder

Sagsfremstilling

Idéen om et aktivitetscenter i østdelen af kommunen opstod i forbindelse med et øget fokus på samproduktion i kommunen. Formændene for fagudvalgene udvalgte i 2019 dette projekt blandt flere muligheder, og der blev afsat midler til det i budget 2020. En projektbeskrivelse blev udarbejdet i foråret 2020, men på grund af sygdom, Corona mm. er der først taget rigtig hul på processen nu. Det er politisk besluttet, at centeret skal placeres i Hadsund hvis muligt. Det overordnede formål med aktivitetscenteret er at modvirke ensomhed, samt at optimere samarbejdet mellem civilsamfund, borgere og kommune.

I første omgang skal projektet afdække, om der er interesse for og opbakning til at starte et aktivitetscenter i Hadsund. Til at undersøge dette er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med et forslag til lokation, organisering og struktur, indhold, målgruppe, økonomi mm. Da det er et samproduktionsprojekt bliver foreninger, borgere, frivillige, råd m.fl. inddraget tidligt i processen og har mulighed for at præge alle områder af projektet. Ultimativt skal projektet - hvis der findes opbakning til det i lokalområdet - gennemføres af civilsamfund, borgere og kommunalt ansatte på lige fod.

Arbejdsgruppen ønsker således Handicaprådets input til følgende:

  • Hvilke(n) målgruppe(r) skal et aktivitetscenter henvende sig til?
  • Hvor i Hadsund skal aktivitetscenteret placeres?
  • Hvordan skal centeret organiseres? Fx hvem skal have indflydelse, hvordan skal en bestyrelse sammensættes etc.?
  • Skal det være et foreningshus eller et hus med egen identitet, der laver egne aktiviteter?
  • Hvad skal der til, for at et sådant projekt kan lykkes?
  • Andet?

 

Netværkskoordinator Margrethe Svenstrup Thomassen deltager under dette punkt.

Beslutning

Rådet tænker der manglede et tilbud som i Hobro for borgere der er udviklingshæmmede - aften/weekender - måske med mindre åbningstid.

Rådet tænker der kunne være behov for både kreative tiltag, kaffe/mad m.m.

Rådet finder det vigtigt at samarbejde med Visborg Husflid, da de har tilbud og stor tilslutning til deres aktiviteter.

Der skal være gode adgangsforhold og det skal være handicapvenligt.

Lokation kan man tænke både Hadsund og Visborg. Ved placering i Visborg skal der være mulighed for transport.

Der skal være et ideudviklingsmøde senere.

Invitationen vil blive fremsendt - der er flere der er interesseret i at deltage.

Fraværende Svend Jensen og Niels Erik Poulsen.

 

54.18.00-G01-20-19

3. Status på STU (Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov)

Forventet sagsgang

AU, Handicaprådet

Anledning

Handicaprådet orienteres om udviklingen på STU-området fra 2018 til oktober 2020.

Der er generelt færre igangværende STU-forløb, færre ny-visitationer og der ses et fald i de samlede udgifter til området.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Handicaprådet:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Indstilling 12. november 2020, pkt. 75:

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At orienteringen tages til efterretning

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, 12. november 2020, pkt. 75:

Taget til efterretning.

Fraværende: Søren Greve (V)

Sagsfremstilling

Serviceniveauet for STU-forløb og ny visitationsmodel for valg af STU-udbyder blev godkendt på møde i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse 5. december 2019. 

Visitationsmodellen præciserer, at den bedste og billigste STU-plads i Mariagerfjord Kommune har 1. prioritet, når valget står mellem to lige gode og billige STU-udbydere, og den ene ligger uden for Mariagerfjord Kommune og den anden ligger i kommunen (princippet om bedst, billigst og inden for Mariagerfjord Kommune )

I januar-marts 2020 blev der gennemført kontraktforhandlinger med STU-udbydere i og uden for Mariagerfjord Kommune med henblik på at sikre ensartede vilkår for udbyderne i forhold til Mariagerfjord Kommunes ønsker og krav til indhold, dokumentation, betalingsbetingelser med mere.

Kontraktforhandlingerne resulterede i at seks STU-udbydere i Mariagerfjord Kommune reducerede deres årspriser på fremtidige og eksisterende STU-forløb med 2-14 %.

Tre STU-udbydere hjemmehørende i andre kommuner regulerede taksterne op med 1-3 % i forhold til taksterne for 2019. Stigningerne blev begrundet med den almindelige prisregulering for 2020 og at man ikke kunne tilbyde Mariagerfjord Kommune en bedre prisaftale end den, som STU-udbyderens hjemkommune havde indgået.

Udviklingen 2018-2020

Fuldtidspersoner

Antallet af fuldtidspersoner i STU-forløb er generelt faldende fra 2018 til 2020.

I 2020 er der gennemført færre visitationer til STU-forløb. Anvendelsen af forebyggende indsatser til unge, der potentielt kunne være i målgruppen for STU, har været medvirkende årsag til det nedbragte antal af visitationer.  

Opholdsbetaling

Udgifterne til betaling for ophold på STU-institutioner er faldet fra 2018 til 2020.

Befordring
Der arbejdes på, at udgifterne til kørsel reduceres via anvendelse af visitationsmodellen og ved at træne elever (hvor det er relevant) i at anvende offentlig transport.

Ungecenteret arbejder videre med de nye kriterier for transport, og dette forventes at sænke transportudgifterne yderligere i 2020 og fremefter.

Der er jævnfør en omfattende befordringsanalyse indlagt en besparelse på 202 t. kr. i 2021 samt overslagsårene 2022-2024.

Det samlede forbrug

De samlede omkostninger på STU-området er faldet i 2020.

Dette kan tilskrives et lavere antal STU-forløb, lavere takster på nogle af de nye og eksisterende forløb fra 2. halvår af 2020, lavere udgifter til opholdsbetaling og lavere udgifter til transport på grund af Covid-19.

Endelig har der ikke i de seneste år været visitationer til nogle af de tungeste og dyreste STU-forløb. Dette kan dog ændre sig fremadrettet.

Med en vis usikkerhed kan der samlet set forventes et mindreforbrug på ca. 1,9 mio. kr. i 2020 på STU-området.

Beslutning

Handicaprådet vil gerne, at Fagchef for arbejdsmarked og uddannelse deltager i rådets møde og fortæller om STU samt den nye kommende ungestrategi.

Handicaprådet vil fremsende spørgsmål inden mødet.

Fraværende Svend Jensen og Niels Erik Poulsen.

 

27.69.48-K07-1-21

4. Årsberetning 2020

Forventet sagsgang

Handicaprådet, AU/TM/BF/SO/KF, BY

Anledning

Formanden udarbejder årsberetning for 2020 for Handicaprådet.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At årsberetningen godkendes.

2. At årsberetningen fremsendes til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, Udvalget for Børn og Familie, Udvalget for Sundhed og Omsorg, Udvalget for Teknik og   Miljø samt Udvalget for Kultur og Fritid med indstilling til byrådet om at tage årsberetningen til efterretning.

Sagsfremstilling

Formanden for Handicaprådet udarbejder årsberetning for Handicaprådets arbejde i 2020.

Årsberetningen er vedhæftet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Svend Jensen og Niels Erik Poulsen.

 

27.69.48-A00-2-17

5. Orientering fra medlemmer

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Orientering om Covid-19.

Indstilling

Formanden indstiller til orientering og eventuel drøftelse.

Sagsfremstilling

Orientering om Covid-19 og vaccinationer

Beslutning

 

Der er stillet spørgsmål fra Handicaprådet:

1. Kan børn i specialtilbud blive hjemme ud fra en forældrevurdering af, hvad der er bedst for barnet / den unge under Covid19, eller er det en vurdering foretaget af de kommunale myndigheder.

Svar: Mariagerfjord Kommune har siden 11. marts 2020 fulgt de anvisninger og retningslinjer, som kommer fra Ministerier, Sundhedsstyrelsen og KL omkring Covid19.

I forbindelse med nedlukning af skoler er nedenstående gældende for specialskoler og det er det der følges.

Skoler samt SFO, fritidshjem, klub- og fritidstilbud er ikke lukket for de mest sårbare elever. Det omfatter:

  • Elever med helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. Det kan for eksempel være elever, der er anbragt på institutionen af de sociale myndigheder, og derfor ikke kan hjemgives, eller elever, der har så væsentlige eller sammensatte sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, at de ikke kan løftes i et fremmed tilbud.

 

  • Elever på alle klassetrin i specialskoler og specialklasser efter folkeskoleloven, ungdomsskolens heltidsundervisning efter ungdomsskoleloven og andre lignende tilbud.

 

  • Elever, der er omfattet af krav om sprogprøver, jf. folkeskoleloven § 11 a, hvis det vurderes, at eleven har særlige behov, der nødvendiggør, at skolen stadig modtager eleven til undervisning ved fysisk tilstedeværelse på skolen.

 

Regeringen har ønsket, at tage et særligt hensyn til sårbare elever, der er en udsat gruppe som har behov for struktur, genkendelighed og forudsigelighed. Derfor er specialskoler og tilbud undtaget for hjemsendelse og undervises efter gældende regler, hvor der er undervisningspligt. Manglende fremmøde vil skulle registreres som ”ikke lovligt fravær”.

Man kan også aftale med skolelederen, at barnet bliver hjemme i en periode (ekstraordinær frihed). I så fald har man ikke krav på, at skolen står for undervisningen, herunder i form af nødundervisning, men skolen må gerne tilbyde det, hvis der er ressourcer til at løfte opgaven.

Undtagelser: Elever, der har udfordringer med fremmøde på grund af, at de er i særlig risiko eller andre i husstanden er i særlig risiko, skal rådføre sig med egen læge, for at der kan ske undtagelse.

Den lægelige vurdering og undtagelse fra fremmøde vil betyde, at eleven ikke bliver registreret med ”ikke lovligt fravær”.

Fagenheden Dagtilbud- og Skole følger de drøftelser, der er på området og hvis ministeriet ændrer anvisninger, gør Mariagerfjord Kommune det naturligvis også.

2. Drøftelse af myndighedernes prioriteringen af hvem der skal have vacciner.

3. Orientering om kommunens håndtering af covid19.

Fraværende Svend Jensen og Niels Erik Poulsen.

 

27.69.48-A26-1-20

6. Årshjul for Handicaprådet

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Handicaprådet har fået udarbejdet et årshjul. Årshjulet vil blive opdateret efter hvert møde i Handicaprådet og vil blive sat på som fast punkt på alle møder.

Indstilling

Velfærdssekretariatet indstiller til Handicaprådet:

1. At det opdaterede årshjul godkendes.

Beslutning

Mødet med seniorrådet skubbes til efter sommerferien.

Ungestrategi - STU sættes på februar eller marts efter aftale med Fagchefen fra Arbejdsmarked og Uddannelse.

Fraværende Svend Jensen og Niels Erik Poulsen.

 

27.69.48-A26-1-20

7. Mødested for næste møde

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Med mindre andet er aftalt forventes det, at møderne i Handicaprådet afholdes i Hobro, så vidt muligt.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At beslutte, at mødet den 13. januar holdes som WebEx.

2. At beslutte, hvor næste møde - den  9. februar 2021 - skal holdes.

Beslutning

Næste møde på webex.

Fraværende Svend Jensen og Niels Erik Poulsen.

 

27.69.48-A00-2-17

8. Eventuelt

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller til orientering.

Sagsfremstilling

Orientering om Covid-19 vaccinationer.

Beslutning

Fremadrettet ønskes der formøde via skærm - dette ønskes 4 dage før dagsordensudsendelse med deltagelse af formand, næstformand og fagchef.

Fraværende Svend Jensen og Niels Erik Poulsen.

 

00.22.04-P35-1-20

9. Underskriftsark

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Sagsfremstilling

Når Handicaprådet er færdig med mødet, skal alle medlemmer skrive under ved at trykke på den grønne 'Godkend' knap i First Agenda.

Beslutning

Alle tilstedeværende medlemmer har godkendt protokollen i FirstAgenda.

Fraværende Svend Jensen og Niels Erik Poulsen.

 

Lukkede dagsordenspunkter