Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 4. maj 2021 kl. 15:30 i WebEx
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-1-17

60. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

KF

Beslutning

Godkendt.

 

00.17.00-P20-1-20

61. Oplæg til transportpulje i forbindelse med styrket samarbejde mellem dagtilbud og skole og kultur og fritid

Forventet sagsgang

BF, KF

Anledning

I budget 2021-24 er der afsat 300.000 kr. pr. år til en transportpulje, da der politisk er givet udtryk for, at man ønsker et stærkere samarbejdet imellem områderne dagtilbud og skole og kultur og fritid, så alle børn får gode kulturelle oplevelser.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:
1. At oplægget tages til efterretning.

Udvalget for Børn og Familie, 13. april 2021, pkt. 40:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er politisk givet udtryk for, at man ønsker et stærkere samarbejde mellem områderne dagtilbud/skole og kultur/fritid, så alle børn får gode kulturelle oplevelser. Heri ligger også et ønske om et tæt samarbejde mellem foreningslivet og dagtilbud/skole. Det er foreslået, at der afsættes øremærkede midler eller en pulje til hel eller delvis dækning af transport til kulturelle tilbud for kommunens børn i dagtilbud og skole.

Der er fra 2021 afsat årligt 300.000 kr. hertil.

Transportpuljen skal være med til at sikre, at børn og unge i alle dagtilbud og skoler i Mariagerfjord Kommune, har mulighed for at deltage i og få gode kulturelle oplevelser og aktiviteter i deres tid i dagtilbud/skole. Aktiviteterne skal have et læringsperspektiv og puljen skal være med til at aktivere samarbejder mellem dagtilbud/skole og lokalsamfundet, herunder kulturinstitutioner, foreninger mv.

Fagenhederne har udarbejdet et oplæg til, hvordan en transportpulje kan se ud. Der er hentet inspiration fra lignende ordninger i andre kommuner.

I oplægget er der fokus på bl.a.

 • Læringsaspektet ved de aktiviteter der søges om transport til
 • At det er aktiviteter internt i Mariagerfjord Kommune
 • At ordningen er for alle børn og unge, der går i skole i Mariagerfjord Kommune, og dermed også omfatter privat- og friskoler

 

Beslutning

Taget til efterretning.

 

00.01.00-P22-1-20

62. Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik - endelig godkendelse

Forventet sagsgang

KF, ØK, BY

Anledning

Høringsperioden for den opdaterede Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik er ovre, og politikken sendes til godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:

1. At politikken godkendes.

Inddragelse

Politikken har været i offentlig høring og er derudover sendt til Foreningsråd, Idrætsråd, Seniorråd, Grønt Råd, Kulturelt Samråd, Ungdomsråd, Integrationsråd samt Handicapråd.

Sagsfremstilling

Efter endt høringsperiode havde fagenheden modtaget to høringssvar. Disse er vedlagt som bilag og er kommentarer til politikken. Der er ikke foretaget ændringer i politikken.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

01.05.15-A00-1-19

63. Orientering om arbejdet med vandredestination

Forventet sagsgang

KF, TM

Anledning

Orientering om arbejdet i Netværk til oplevelser af natur, kultur og turisme i Mariagerfjord.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen i Netværk til oplevelser af natur, kultur og turisme har det seneste år arbejdet med Mariagerfjord som vandredestination. Arbejdet har været vanskeliggjort af forskellige forhold, hvilket har forsinket den oprindelige plan for netværkets første år.

Arbejdsgruppen har derfor i det første år haft fokus på, at etablere en kort rute i Mariager på ca. 5. km.

Der er en række forhold, der gør området egnet til pilotprojekt for netværkets vision om Mariagerfjord som vandredestination i særklasse. Det er blandt andet den rige kulturhistorie, diversitet i natur og muligt ruteforløb, mulighed for kobling mellem natur, kultur, turisme- og serviceerhverv og placering i forhold til fjorden. Derudover er der et veludviklet stinetværk i og omkring byen, at bygge et nyt netværk af stier op omkring. Der er grundlag for en kort rute på ca. 5. km., en rute på 10 km. i og omkring Mariager og en længere rute, der forbinder Mariager med de eksisterende vandreruter ved Kastbjerg Å.

Netværket skal på sigt arbejde med flere og længere ruter i hele Mariagerfjord.

Der er skitseret en fem kilometer rute og i den forbindelse indgået indledende dialog med lodsejere og med byens forskellige aktører. Den borgerinddragelse arbejdsgruppen havde planlagt har desværre ikke været mulig grundet restriktioner, bl.a. for fysiske møder. Planen er derfor nu, at den korte rute på de 5 km. etableres i de næste par måneder.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

20.04.02-Ø40-1-21

64. Ansøgning om støtte til træskulpturer fra Øster Hurup Borgerforening

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Ansøgning fra Øster Hurup Borgerforening om tilskud til træskulpturer.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At ansøgnigen indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Borgerforeningen i Øster Hurup søger Udvalget for Kultur og Fritid om 15.000 kr. til støtte til tre til fire skulpturer lavet med motorsav. Borgerforeningen har fældet tre store egestræer i Strandparken, som var for store og for tæt på de nærligende huse. I den forbindelse opstod der et ønske om, at bruge stammerne til skulpturer skabt med motorsav.

Borgerforeningen ønsker at skulpturerne skal stå ved legepladsen i strandparken, ved indgangen til Den Gode Søvn og den tredje ved torvet. Havnebestyrelsen og Den Gode Søvn har givet tilladelse. Mariagerfjord Kommune skal så tage stilling til eventuel placering ved torvet/legeplads.

Borgerforenigen har kontaktet en kunstner, der laver træskulpturer med motorsav og vedkommende vil bruge uge 29 på at udskære skulpturene, hvor interesserede vil kunne se på.

Prisen for fire skulpturer er 30.000 kr. Fagenheden har efterspurgt budget.

Der er for nuværende ikke lavet skitser til skulpturerne. Borgerforeningen ikke har midler til at betale for tre til fire skulpturer, men har mulighed for at dække halvdelen af udgifterne, derfor søger de Udvalget for Kultur og Fritid om 15.000 kr.

Tidligere har Udvalget for Kultur og Fritid støttet lignende projekt i Arden med 15.000 kr. ud fra en ansøgning på 30.000 kr. 

Økonomi

Beløbet kan anvises fra de frie midler.

Beslutning

Godkendt.

 

18.15.00-P00-1-21

65. Genstart efter Covid-19

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Genstart af kultur-, idræts- og fritidsområdet efter nedlukning grundet Covid-19.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I takt med de forskellige faser for genåbningen af samfundet, bliver der også løbende flere muligheder for genstart af Kultur og Fritids aktiviteter. Der er et stort behov for at styrke vores fællesskaber den kommende periode, både for foreningslivet, institutioner, kulturen mv.

For at skabe den bedst mulige genåbning for alle, er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal kigge på muligheder for at støtte op om aktiviteter i Mariagerfjord Kommune resten af 2021. Formålet er dels at få et overblik over muligheder, og dels at skabe et samlet overblik over de aktiviteter der igangsættes, således Fagenheden kan støtte bedst muligt op.

Formål
At få koordineret indsatser, så vi sammen skaber en stærk og god genstart af fritids- og kulturlivet i Mariagerfjord Kommune.

Genstartsteam

En person fra hver institution (Biecentret, Kulturskolen, Ungdomsskolen, Bibliotekerne) samt repræsentanter fra Fagenheden. Fagenheden vil løbende inddrage det frivillige foreningsliv i arbejdet.

Genstartsteamet skal i første omgang kigge på mulige aktiviteter og økonomiske rammer for aktiviteterne ud fra følgende plan:

 • Sommer aktiviteter, herunder aktiviteter frem mod sommerferien og i sommerferien
 • Aktiviteter i sensommeren/efteråret

 

Det er endnu uafklaret, om der kommer en statslig pulje hvor kommunerne kan søge midler for at igangsætte sommer aktiviteter, i lighed med 2020. Der vil derfor blive lavet en handlingsplan, som kan rummes indenfor nuværende budget, herunder overførte midler fra 2020, med mulighed for udvidelse såfremt der kommer en statslig pulje til formålet. 

Beslutning

Taget til efterretning.

 

20.01.00-Ø40-1-21

66. Ansøgning om tilskud til forestillingi Det Røde Pakhus: FRIHED, LIGHED OG LAKS - Himmerlands teater

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Himmerlands Teater søger Udvalget for Kultur og Fritid om 50.000 kr. til teaterforestillingen 'Frihed, Lighed og Laks', som produceres i foråret 2022 i Det Røde Pakhus.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At ansøgnigen godkendes.

Sagsfremstilling

Omdrejningspunktet i fortællingen er hele Mariagerfjord Kommune. Tiden er år 1900 til 1930 og historiske personer, steder og begivenheder vil være i centrum. Der inddrages både professionelle skuespillere og amatører, samt andre aktører fra lokalområdet.

Forestillingen er en del af teatrets egenproduktioner og bliver kulminationen på 21/22 sæsonens tema om kvinder.

Himmerlands Teater og dets personale vil være den ledende aktør i projektet og have ansvar for den administrative, økonomiske og kunstneriske del. Faciliteter på teatret vil indgå i produktionen, herunder teknik, værksteder, prøvelokaler, m.m.

Den prisvindende dramatiker Brian Wind-Hansen skal varetage opgaven med udformningen af en lokalhistorisk fortælling, som skal få både professionelle skuespillere og frivillige amatører på scenen til at skinne. Med erfaringer fra historiske dramaer, musikteater og egnsspil, er Brian Wind-Hansen den helt rigtige til opgaven.

Projektet har en række lokale samarbejdspartnere. Mariagerfjord Kulturskole indgår i projektet og vil varetage udpegning af musik- og dramaelever og videre pædagogisk ledelse og forberedelse af musikeleverne.

Nordjyllands Historiske Museum indgår i projektet, som sparringspartner ift. lokalhistorisk vidensdeling.

Maritimt Kulturcenter Mariagerfjord og Hobro Værft fungerer som samarbejdspartner og som visualiseringen af en aktiv virksomhed dengang og i dag.

Ansøger er åben for at samarbejde med flere lokale aktører.

I 2019 gennemførte Himmerlands Teater, det første projekt i en længere række af lokalt forankrede fortællinger, 'Ane – pigen der lagde Hobro i aske'. Det var en teaterforestilling, som tog publikum med til Hobro anno 1813 og den blev opført på kajen i Hobro i Det Røde Pakhus, hvor den spillede for fulde huse og til stor begejstring. Lokalområdet støttede op og projektet blev bakket op af det lokale erhvervsliv og adskillige frivillige kræfter løftede i flok både på og bag scenen, sammen med et professionelt, kunstnerisk hold af skuespillere, instruktør, scenograf, designere, musikere og teknikere.

Den succes vil Himmerlands Teater bygge videre på og skalere op ved, at opføre en ny lokalt forankret teaterforestilling.

Allerede i begyndelsen af idéudviklingen rakte teatret ud til borgerne og inviterede dem til, at byde ind med deres egne fortællinger, som teatret derefter kunne arbejde ud fra.

Forestillingen vil henvende sig til familier, voksne og unge fra 12 år og op.

Tidsplan for projektet

 • Indledende planlægning af projektet, herunder koncept- og manuskriptudvikling og etablering af lokale samarbejdspartnere startes langsomt op
 • 28. december: Første udkast fra dramatiker
 • 12. februar 2022: Intromøde for frivillige medvirkende, på og bag scenen
 • 15. februar: Deadline for færdigt manuskript
 • 26. februar: Auditions for frivillige deltagere på scenen
 • 08. marts – 03. maj: Produktion og prøver på forestillingen
 • 04. – 21. maj: Forestillinger (i alt: 15 opførelser)
 • 22. – 24. maj: Nedpilning af publikumsopbygning, scenografi, mm.
 • 24. november: Deadline for rapportering, evaluering og regnskab

 

Der er, udover en egenbetaling på 52,1%, planlagt yderligere ansøgninger til Region Nordjyllands Kulturpulje og et antal private fonde.

Himmerlands Teater søger Udvalget for Kultur og Fritid om støtte til projeketet på 50.000 kr. 

Økonomi

Beløbet kan anvises fra de frie midler.

Beslutning

Godkendt.

 

18.15.08-Ø40-1-21

67. Ansøgning om støtte til FDF Hadsund til udbedring af skade

Forventet sagsgang

KF

Anledning

FDF Hadsund har haft en vandskade i deres hytte, som har ødelagt en betydelig del af hytten. FDF Hadsund ansøger derfor Udvalget for Kultur og Fritid om støtte til genetablering af det ødelagte.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At ansøgnigen godkendes.

Sagsfremstilling

FDF er en folkekirkelige børne- og ungdomsorganisation, der giver børn og unge et ståsted i livet. FDF Hadsund har til huse i en træhytte på Markedsgade i Hadsund. Hytten bliver meget ofte benyttet af Hadsund skole samt omkringliggende institutioner. Senest i forbindelse med corona, hvor byens børn skulle opdeles og opholde sig på forskellige adresser, blev hytten lånt af børnehaven Solstrålen.

Hytten har også i en periode været fast tilholdssted for en ergoterapeutgruppe et par formiddage om ugen.

FDF har i forbindelse med vinteren fået en voldsom vandskade, der har totalskadet gulvet, køkkenet, en stor skydedør og en del inventar. Skaden er sket, fordi der fejlagtigt har været slukket for varmen, samtidig med, at der var hård frost. Normalt slukkes der aldrig for varmen, men da en daginstitution i coronaperioden lånte hytten, er det muligt, at de fejlagtigt har slukket for varmen. Da FDF ligeledes pga. corona ikke har haft mulighed for at afholde normale ugentlige møder for børnene, og derfor ikke har været til stede i hytten over en længere periode, har vandskaden forårsaget temmelig stor skade.

FDFs forsikringsselskab har afvist dækning, da det er en selvforskyldt skade.

FDF har derfor i øjeblikket en total ødelagt hytte, hvilket betyder, at de ikke kan benytte den, før gulvet er udbedret og nyt køkken opsat. Den ødelagte skydedør anvendes ved overnatninger og er en optimal mulighed for opdeling af grupperne både ved møde og ved overnatninger. Gulvet og køkkenet er dog den største udfordring og FDF har ikke selv økonomiske midler til at dække udgiften.

FDF har selv brækket gulvet op og køkkenet ned. Jutlander Fonden Hobro er ansøgt om støtte, og de har bevilliget reparation af gulvet.

FDF Hadsund ansøger derfor Udvalget for Kultur og Fritid om støtte til nyt køkken. Udgiften vil være 38.750 kr.

Økonomi

FDF Hadsund ansøger om 38.750 kr. til etablering af nyt køkken.

Udgiften kan finansieres af vedligeholdelsespuljen til haller og klubhuse. Retningslinjer for puljen giver mulighed for at behandle ansøgnigner vedr. akut opståede sager udenfor de normale ansøgningsrunder. Det er samtidig muligt at yde mere end de sædvanlige 50 % i tilskud ved akutskader.

Beslutning

Godkendt.

 

18.12.00-P10-1-20

68. Medlemstal fra DIF og DGI

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI har for nylig offentliggjort deres medlemstal for 2020. Tallene fremkommer via de indberetninger foreningerne foretager. Ikke overraskende viser medlemstallene en nedgang, både på landsplan og i Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI har netop offentliggjort deres medlemstal for 2020.

Ikke overraskende er medlemstallene naturligvis påvirket af Corona, og de udfordringer pandemien har skabt for foreningslivet. På landsplan er der et fald i antallet af medlemmer på i alt 89.613 medlemmer, så det samlede medlemstal for DIF og DGI foreninger i 2020 var på 2.216.627 medlemmer.

Mariagerfjord Kommune:

I Mariagerfjord Kommune var der i 2020 i alt 16.741 medlemmer, fordelt på 109 foreninger.

Dette er et fald i forhold til 2019, hvor tallene var på 18.201 medlemmer, fordelt på 110 foreninger.

I bilaget til dagsorden er der mere specifik information om tallene for Mariagerfjord Kommune. Som det fremgår af disse tal, så er især de store indendørs idrætter svømning og gymnastik ramt af nedgang, svømmeklubberne med en samlet nedgang på 561 medlemmer og gymnastik med en samlet nedgang på 566 medlemmer. Denne nedgang afspejler formentlig udfordringerne med Corona og fastholdelse af medlemmer. Både svømning og gymnastik, er aktiviteter hvor børn ofte starter meget tidlig, i form af babysvømning, forældre/barn gymnastik osv. Corona situationen har medvirket til færre af disse er kommet i gang, ligesom de indendørs idrætter generelt ikke har kunnet tilbyde deres medlemmer aktiviteter i store dele af sæsonen, hvilket naturligvis afspejler, at flere medlemmer har valgt ikke at betale kontingent for sæsonen.

Fagenheden er naturligvis opmærksom på de udfordringer det har medført, og vil i resten af året have fokus på at støtte op om foreningslivet i bestræbelserne på, at få både frivillige og medlemmer tilbage.

Der er dog også lyspunkter i de seneste medlemstal, hvor især idrætter som tennis og golf har haft en flot fremgang.

Det er vigtigt at bemærke, at tallene ikke kan sammenlignes med kommunens egne medlemstal for folkeoplysende foreninger. Tallene fra DIF og DGI indeholder ikke fællesskaber, som eksempelvis hundeklubber, spejdergrupper mv.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

18.15.00-Ø40-3-20

69. Udviklings- og Talentpuljen 2021 1. runde

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Foreningsrådet genbehandlede på deres møde 14. april 2021 en ansøgning til Udviklings- og Talentpuljen. 

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Foreningsrådet behandlede på deres møde 14. april en enkelt ansøgning til Udviklings- og Talentpuljen. Ansøgningen blev behandlet i 1. runde i januar, hvor Foreningsrådet udbad sig en konkretisering, og skubbede behandlingen til mødet i april. Ansøgningen kan ses i fuld længde i Foreningsrådets referat.

ProjekterAnsøgt beløbBevillingKommentarer
HIK Rosendal Håndbold - Tilskud til projektet Træn på Tværs80.50050.000Foreningsrådet finder det er et spændende projekt, og bevilger 50.000 kr. dertil, med forudsætning om, at projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningen.

 

Herefter er der 116.850 kr. tilbage i puljen, til 2. ansøgningsrunde som behandles i november. 

Beslutning

Taget til efterretning.

 

13.16.02-P21-1-21

70. Kommunalt tilskud til Bredbåndspulje 2021

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Forligsparierne i Finansloven har igen i 2021 udbudt 100 mio. kr. til en statslig Bredbåndspulje, der skal sikre en bedre digital infrastruktur, primært på landzoneadresser. Puljen udbydes i forsommeren med en ansøgningsfrist i efteråret. Energistyrelsen udarbejder et kort/database over tilskudsberettigede adresser (under 10/2 mbps down/upload). I Mariagerfjord Kommune vil der anslået være ca. 1400 støtteberettigede adresser.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At projekter, der opnår statslig støtte i Bredbåndspuljen 2021 medfinansieres med 2.000 kr. pr. husstand (dog maksimalt 200.000 kr. i alt bevilget af Udvalget for Kultur og Fritid)

Sagsfremstilling

Et af indsatsområderne i Mariagerfjord Kommunes Landdistriktspolitik er, at medvirke til at sikre bedre og hurtigere telefoni og internet til borgerne. Et af værktøjerne til at understøtte denne strategi er regeringens Bredbåndspulje.

Puljen skal sikre en bedre digital infrastruktur i yderområderne, og de seneste år har flere hundrede husstande i kommunen opnået støtte fra puljen.

Kravet til borgerne er, at de organiserer sig i lokalt drevne projektgrupper indenfor et passende lokalområde, og at husstandene er berettiget til at modtage støtte (nuværende downloadhastighed skal være under 10 mbit/s). Kommunens bredbåndskonsulent medvirker til at facilitere processen, og borgerne forpligter sig til en egenfinansiering på gennemsnitligt 4.000 kr. pr. husstand.

Kommunerne har hjemmel til, at medfinansiere projekterne. I 2020 var dette beløb 2.000 kr. pr. husstand.

Fagenheden vurderer, at fire til fem projekter i Mariagerfjord Kommune vil kunne erhverve point nok til at opnå tilskud fra dette års pulje, svarende til 60-80 husstande. Erfaringsmæssigt bliver nogle af projekterne etableret på kommercielle vilkår uden støtte fra puljen, så forventningen er, at ca. 100 husstande vil komme i betragtning til tilskud.

Fagenheden anbefaler, at kommunetilskuddet på 2.000 kr. pr. husstand fastholdes.

Der etableres i samarbejde med Energistyrelsen en informationskampagne, bl.a. via eBoks samt annoncer og pressemeddelelser mv.

Økonomi

En mulig bevilling på 200.000 kr. kan findes indenfor rammen til udvikling af landsbyer (Aktuel saldo : 354.376 kr.). Bevillingen vil ikke skulle frigøres i 2021, da projekter i 2021-puljen først realiseres i 2022.

Beslutning

Godkendt.

 

00.32.00-S00-13-21

71. Økonomivurdering pr. 31.03.2021

Forventet sagsgang

KF, ØK, BY

Anledning

I henhold til Mariagerfjord Kommunes økonomistyringsprincipper 2018-2022 skal der for de enkelte fagudvalg aflægges Økonomivurdering pr. 31. marts 2021 til endelig godkendelse i Byrådet 27. maj 2021.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet tager den aktuelle økonomivurdering til efterretning.

2. At økonomien følges tæt frem mod næste Økonomivurdering pr. 30. september 2021. 

Sagsfremstilling

Økonomi, Analyse og Udbud har i samarbejde med fagchef og fagenhed udarbejdet Økonomivurdering for Kultur og Fritid pr. 31. marts 2021.

Økonomivurderingen pr. 31. marts 2021 giver ikke anledning til budgetmæssige ændringer overordnet set.

Foreningsregnskaber og -budgetter er forsinkede, da det for mange foreningers vedkommende ikke har været muligt at afholde generalforsamling og dermed fået godkendt regnskab og budget.

Endvidere er det svært at beregne og overskue, hvilke økonomiske konsekvenser Covid-19 har haft for foreninger mv., hvor mange aktiviteter og arrangementer er udskudt eller aflyst. Det forventes, at der ligger et stort arbejde i at hjælpe foreningerne i gang igen efter den lange nedlukning.

Den økonomiske ramme på de foreningsrelaterede konti som lokaleleje mv. er som følge af Covid-19 ikke blevet opbrugt i 2020, hvilket afspejler sig i stigende driftsoverførsler. Der er foretaget driftsoverførsler for i alt 8,4 mio. kr. fra 2020 til 2021. Til sammenligning var overførslerne på 6,3 mio. kr. fra 2019 til 2020. Trods stor usikkerhed i resten af Budget-/regnskabsåret 2021 forventes der en overførsel af uforbrugte budgetmidler på 5 mio. kr. til Budget-/regnskabsåret 2022.

Udfordringer i økonomien generelt og på baggrund af corona-situationen specielt vil blive fuldt månedsvis frem mod Økonomivurderingen pr. 30. september 2021.

I vedlagte bilag findes en mere detaljeret gennemgang af områderne.

Udover økonomivurderingen er der vedhæftet et notat, som overordnet beskriver de områder, hvor der forventes ekstraordinære udgifter som følge af Covid-19.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

19.03.00-S55-2-21

72. Regnskab 2020 - Nordjyllands Historiske Museum

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Bestyrelsen for Nordjyllands Historiske Museum har fremsendt regnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At regnskabet tages til efterretning.

2. At revisionsprotokolatet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Historiske Museum har i 2020 modtaget 4.220.000 kr. i tilskud fra Mariagerfjord Kommune.

Det samlede driftsresultat for Nordjyllands Historiske Museum udgjorde i 2019 et overskud på 492.063 kr. og i 2020 et underskud på 61.181 kr.

Revisionens konklusion:

Revisionen har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere om.

Økonomi

Tilskud fra Mariagerfjord Kommune udgjorde i 2020 4.220.000 kr.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

00.01.00-S55-3-21

73. Frigivelse af anlægsmidler til pulje for landdistriktsudviklingsplaner

Forventet sagsgang

KF, ØK, BY

Anledning

Anlægsbudget for 2021 der endnu ikke er frigivet.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet

1. At ansøgningen om frigivelse af 500.000 kr. godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådets vision er, at man ønsker attraktive lokalområder, der i samspil med de fire hovedbyer, gør Mariagerfjord Kommune til et godt sted at bo, leve og arbejde.

I starten af 2019 nedsatte Byrådet i Mariagerfjord Kommune et tværgående, midlertidigt udvalg med fokus på landdistriktsudviklingen i kommunen. Opgaven var at udarbejde en række anbefalering, der kan være grundlag for en revision af Landdistriktspolitikken.

Landdistrikterne er pt. organiseret i 35 lokalområder. Et lokalområde bestyr af en eller flere landsbyer med det omkring liggende åbne land.

I tilknytning til politikken er der udarbejet en strategi, der beskriver konkrete handlinger, ansvar og økonomi. I forbindelse med budget 2021 blev der afsat 500.000 kr. til udvikling af landdistriktsudviklingsplaner for 2021.

Det tværgående landdistriktsteam er nedsat og er ved at starte op i to lokalområder, hvorfor de afsatte midler på 500.000 kr. søges frigivet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

00.01.00-G01-51-17

74. Orienteringssager

Forventet sagsgang

KF

Sagsfremstilling

 • Orientering om Himmerlands Teater og SKAT

Beslutning

Der var orientering om:

 • Himmerlands Teater og forhold omkring skattepligt.
 • Drøftelser med Nordjyllands Historiske museum omkring design/konstruktion af den kommende badebro ved Sildehagen, som udformes som "Vølvens nøgle".
 • Vandpark-projektet i Mariager som forventes etableret primo juni 2021.

 

Taget til orientering.

 

00.01.00-G01-50-17

75. Eventuelt

Forventet sagsgang

KF

Beslutning

Der var en drøftelse af Gasmuseet.

 

Lukkede dagsordenspunkter

00.22.00-P35-4-20

76. Underskriftsark

Beslutning

Mødet sluttede kl. 17.10.