Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Byrådet den 28. maj 2020 kl. 18:00 i Loungen, DS Arena, Amerikavej 9A, Hobro
  

 

Åbne dagsordenspunkter

00.01.00-G01-45-17

70. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

BY

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender dagsordenen. 

Beslutning

Godkendt.

Byrådet godkendte også behandling af tillægsdagsordenen.

 

00.32.14-G01-1-20

71. Indberettet likviditet 1. kvartal 2020

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I henhold til reglerne for Budget- og regnskabssystemer for kommuner skal der hvert kvartal udarbejdes en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen. Likviditetsoversigten skal som minimum indeholder oplysninger om kommunens likviditet det seneste år. Oversigten ledsages af forklarende bemærkninger og forelægges byrådets medlemmer.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:
1. At likviditetsindberetning tages til efterretning.

Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 105:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på kommunens likvide konti, dvs. nettoindeståender på bankkonti, kontant- og obligationsbeholdninger samt beholdning af indskudsbeviser.

Deponerede midler indgår ikke i opgørelsen. De deponerede midler udgør 38,9 mio. kr. ultimo marts 2020. Midlerne er relateret til salget af selskabet HMN naturgas, og frigives fra depot ligeligt over en periode på 10 år. I takt med at midlerne frigives, øges den gennemsnitlige likvide beholdning tilsvarende.

Likviditeten ultimo marts 2020 er 189,8 mio. kr. Det er en stigning på 24 mio. kr. i forhold til sidste kvartal.

Tabel 1 viser udvikllingen i månedlig ultimolikviditet efter kassekreditreglen samt månedens likviditetstræk/likviditetsforøgelse for perioden 1. januar 2019 til 31. marts 2020.

Tabel 1. Likviditetsudvikling

 

Likviditeten efter kassekreditreglen har i perioden været støt stigende. Det skal ses i sammenhæng med en samlet likviditetsforøgelse i 2019 på 81,9 mio. kr. jf. Regnskab 2019.

Baseret på det aktuelle budget 2020 (Korrigeret budget 2020) forventes en ultimolikviditet 2020 i omegnen af 235 mio. kr. Det er en stigning på 47 mio. kr. i forhold til sidste kvartalsindberetning, hvor forventningen til ultimolikviditeten 2020 alene var 188 mio. kr.

Opjustering af forventningen til gennemsnitslikviditeten ultimo 2020 skyldes, at der i 2019 er konstateret en forskydning af betalingerne fra først på året til sidst på året (jf. også tabel 1), som der er taget højde for i indeværende vurdering. Det indebærer isoleret set en forøgelse af gennemsnitslikviditeten.

Opjustering af forventning til gennemsnitslikviditet er dermed ikke udtryk for stigende likviditet sammenholdt med forventningen ved sidste kvartalsindberetning.

Det skal understreges, at forventningen til likviditetsudviklingen er behæftet med betydelig usikkerhed. Det skyldes usikkerhed knyttet til coronaafledte merudgifter - herunder ikke mindst på arbejdsmarkedsområdet - samt størrelsen af en eventuel kompensation i forbindelse med midtvejsregulering af kommunernes statstilskud i juni 2020. I forventningen til ultimolikviditeten er der således ikke taget højde for de likviditetsmæssige konsekvenser af coronakrisen. 

Beslutning

Godkendt.

 

00.32.00-S00-11-20

72. Samlet Økonomivurdering 31.03.2020

Forventet sagsgang

BF/SO/KF/AU/TM, ØK, BY

Anledning

Ifølge Mariagerfjord Kommunes principper for økonomistyring for perioden 2018-2021 skal der udarbejdes to årlige økonomivurderinger. Den første pr. 31. marts og den anden pr. 30. september.

Ifølge den tidsplan, som Økonomi, Analyse og Udbud har udarbejdet på baggrund af de politiske udvalgs mødeplaner, skal økonomivurderingen pr. 31. marts 2020 til endelig godkendelse i Byrådet 28. maj 2020. Inden behandlingen i Byrådet skal økonomivurderingen være behandlet i de respektive fagudvalg.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender den aktuelle økonomivurdering.

2. At der gives en samlet tillægsbevilling på 0,3 mio. kr., som tages af kassebeholdningen.

3. At yderligere tillægsbevillinger afventer økonomivurderingen pr. 30. september 2020.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 4. maj 2020, pkt. 36:

Indstilles godkendt, idet udvalget bemærker at

- der fortsat er et demografisk pres på ældreområdet.

- tillægsbevilling til handicapområdet skyldes manglende fremskrivning af budget.

- at der overførers midler til 2 rådgivere fra konto 5 til konto 6.

- at der skal være tilstrækkelige praktikvejledere til de studerende.

Udvalget for Kultur og Fritid, 5. maj 2020, pkt. 52:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V)

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, 7. maj 2020, pkt. 21:

Indstilles godkendt, idet udvalget bemærker, at man er meget interesseret i en tæt opdatering på udviklingen. 

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. maj 2020, pkt.77:

Indstilles godkendt.

Udvalget for Børn og Familie, 12. maj 2020, pkt. 31:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 107:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomi, Analyse og Udbud har i samarbejde med fag- og centercheferne udarbejdet samlet økonomivurdering pr. 31. marts 2020.

Økonomivurderingen pr. 31. marts 2020 viser et generelt billede af en god økonomi, hvor der er balance mellem budget og forventet regnskab.

Overordnet forventes der merudgifter på førtidspension, sygedagpenge samt tilbud til børn og unge med særlige behov. Merudgifterne modsvares dog af forventede mindreudgifter på primært ældreområdet og vintervedligeholdelse (”lukket pulje”).

Økonomivurderingen giver anledning til enkelte budgetmæssige tilretninger på boligstøtteområdet (overførsel) og anlægsprojektet vedr. Vuggestue i Onsild. Handicap-området tilføres 4,0 mio. kr., som finansieres af demografipuljen.

Økonomien på alle fagområder følges tæt frem mod næste økonomivurdering. 

Tillægsbevillingsbehov

I forbindelse med denne økonomivurdering søges der om følgende tillægsbevillinger:

Serviceudgifter: Økonomiudvalget                      -4,0 mio. kr.

      Sundhed og Omsorg                  4,0 mio. kr.

Overførsler:       Sundhed og Omsorg                   0,8 mio.kr.

Anlæg:              Børn og Familie                        -0,5 mio. kr.

Tillægsbevilling i alt                                              0,3 mio. kr.

I forbindelse med økonomivurderingen pr. 31. marts 2020 tages der således 0,3 mio. kr. af kassebeholdningen.

I bilaget findes den samlede økonomivurdering, som indeholder en mere detaljeret gennemgang af økonomien på de enkelte fagområder.

Ud over økonomivurderingen er der vedhæftet et notat, som overordnet beskriver de områder, hvor der foreløbigt forventes ekstraordinære udgifter som følge Covid-19 situationen.

Beslutning

Godkendt.

 

82.21.00-S55-1-20

73. Anlægsregnskab - Nedrivning af Hobro Nordre skole

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I denne sag skal Byrådet behandle anlægsregnskabet for nedrivning af Hobro Nordre skole. Anlægsregnskabet skal godkendes af Byrådet, da bruttoudgifter for projektet overstiger 2,0 mio. kr., jvf. Lov om Kommunernes styrelse.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At merforbruget på 167.000 kr. til nedrivning af Hobro Ndr. skole finansieres af kassebeholdningen.

Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 108:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Projektet for nedrivning af Hobro Nordre skole er nu afsluttet. Projektet overdrages til næste fase, hvor der skal bygges Børnehave på grunden.

Nedbrydningen af Nordre Skole har været et projekt, som har været præget af ændringer undervejs.

I den oprindelig plan for nedrivning af skolen, skulle den transformatorstation, som lå i bygningen, bibeholdes. Da skolebygningerne var nedrevet, ville Verdo ikke længere garantere for transformatorstationen. Derfor skulle transformerstationen flyttes. Dette arbejde håndterede og finansierede Verdo til dels selv. Den efterladte bygning, samt de kabler som løb på grunden skulle håndteres. Omkostninger vedrørende bygningen samt kabler, var ikke indeholdt i det oprindelige anlægsprojekt.

Tillige havde kommunens rådgivningsfirma Søren Garde mistanke om forurenet jord under en del af asfaltbelægningen. Det betød udgifter til jordprøver, analyser samt rådgivningstimer for at afgøre, hvorledes jorden skulle håndteres. Udgifter som heller ikke var en del af det oprindelige anlægsprojekt.

Alt i alt er de samlede merudgifter til nedrivning af Ndr. skole beløbet sig til 167.000 kr.

Det samlede anlægsregnskab fremgår af vedhæftede bilag.

Det indstilles i denne sag, at Byrådet godkender anlægsregnskabet for nedrivning af Hobro Ndr. skole, og der gives en tilllægsbevilling på 167.000 kr.

Økonomi

Anlægsregnskabet beskriver, hvad anlægsbevillingen på 4,9 mio. kr. er anvendt til.

Der har været et merforbrug på 167.000 kr. som foreslåes finansieret af kommunens kassebeholdning.

Beslutning

Godkendt.

 

82.09.01-G01-5-15

74. Vive Idrætsforening - Ansøgning om ekstraordinært driftstilskud mod tilbagebetaling

Forventet sagsgang

ØK, BY.

Anledning

Vive Idrætsforening ansøger om ekstraordinært driftstilskud, som ydes mod tilbagebetaling.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der ydes et ekstraordinært driftstilskud på 221.700 kr., som ydes som et ekstraordinært driftstilskud til foreningen mod tilbagebetaling over 10 år.

2. At første afdrag forfalder i 2020, og der afdrages med mindst 22.170 kr. årligt frem til 2029.

Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 110:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Vive Idrætsforening har anmodet om et ekstraordinært driftstilskud, som ydes mod tilbagebetaling.

Vive Idrætsforening har haft medlemsnedgang, men er nu i gang med opstart af nye aktiviteter og har i den forbindelse fået sponsoreret penge fra forskellige fonde, således det har været muligt at lave en multibane, salgsbod m.m.

I den forbindelse søger foreningen om et ekstraordinært driftstilskud til indfrielse af et 7,5% kreditforeningslån med en restløbetid på 11 år og en restgæld på 152.000 kr.

Ligeledes har Vive Idrætsforening i dag et lån ved Mariagerfjord Kommune fra 2012 til et solcelleanlæg med en restløbetid på 2 år og en restgæld på 69.700 kr.

Vive Idrætsforeningen anmoder om et ekstraordinært driftstilskud på. 221.700 kr. mod tilbagebetaling over 10 år med et årligt afdrag på 22.170 kr. Således kan foreningen indfri kreditforeningslånet og samtidig få restgælden på det kommunale lån indregnet heri og derigennem forlænget.

Beslutning

Godkendt.

 

00.15.02-A21-2-19

75. Opdateret koncept for dialog- og aftalestyring til godkendelse

Forventet sagsgang

Temamøde BY, ØK, BY

Anledning

Der er behov for at opdatere konceptet omkring dialog- og aftalestyring i Mariagerfjord Kommune, så det bliver simplere at efterleve og skaber mest mulig værdi for borgerne. Den seneste udgave af konceptet har været så omfattende, at det i praksis ikke er blevet efterlevet til fulde. Med denne version 4.0 af konceptet, der fremlægges til godkendelse, er der fokus på forenkling i form af mindre formalisering af dialogdelen og lavere ressourcetræk i forbindelse med aftaledelen.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet:

1. At version 4.0 af dialog- og aftalestyring godkendes.

Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 111:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Dialog- og aftalestyring version 4.0 er kvalificeret af Hovedudvalget forud for politisk behandling.

Sagsfremstilling

Dialog- og aftalestyring skaber værdi for Mariagerfjord Kommune. Det er værdifuldt for borgere og politikere med en tilbagevendende dialog, hvor der kan drøftes emner, som fylder for hver part, samt borgernes oplevelse af den service, som kommunen leverer. Samtidig giver rammestyringen en frihed til lokal ledelse og prioritering, der sikrer den bedst mulige anvendelse af borgernes penge.

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev der første gang udarbejdet et koncept for dialog- og aftalestyring i Mariagerfjord Kommune.

Efter nogle år med version 1.0 blev der udarbejdet en ny version. Version 2.0 af dialog- og aftalestyring blev godkendt af Byrådet 27. januar 2011. Referatet er vedlagt som bilag. Formålet med version 2.0 var at opnå en styrket dialog mellem de forskellige enheder og det politiske niveau, men også mellem de forskellige administrative enheder på tværs. Desuden skulle det sikre, at de decentrale enheder i videst muligt omfang arbejdede under de samme vilkår, og en forenkling af det arbejde, der knytter sig til indgåelsen og vedligeholdelsen af aftalerne.

Version 2.0 af konceptet for dialog- og aftalestyring bestod af fem elementer, der alle er vedlagt som bilag:

 • Fælles aftale
 • Fagenheds aftale - skabelon
 • Decentral enhed Aftale - skabelon
 • Decentral enhed Ressourcetildeling - skabelon
 • Decentral enhed Underskriftsark - skabelon

 

I 2015 blev der igangsat et arbejde med at opdatere konceptet til version 3.0 med fokus på forenkling og længerevarende aftaler end de hidtige aftaler med et års varighed. Version 3.0 af dialog- og aftalestyringen blev næsten færdiggjort, men blev ikke fremsendt til politisk behandling.

Eftersom version 3.0 ikke blev færdiggjort og godkendt, er der fortsat behov for en revidering af konceptet. Derfor fremsendes et udkast til dialog- og aftalestyring version 4.0 til godkendelse.

I version 4.0 er der fokus på yderligere forenkling i form af mindre formalisering af dialogdelen og lavere ressourcetræk i forbindelse med aftaledelen. Dette skal ske ved at dialogdelen bliver mere uformel mellem politikere, medarbejdere og borgere eller deres repræsentanter, da det skal danne basis for politikudvikling og retningsangivelse, men ikke længere udmøntes i en formel styringsaftale som tidligere. I stedet for en formel styringsaftale udgør politikker og strategier ved vedtagelse automatisk aftaledelen. Formålet er at gøre dialog- og aftalestyringen mindre ressourcekrævende, og at de vedtagne politikker og strategier bringes mere i spil som flerårigt strategisk fokus for organisationen.

Generelt er formålet med dialog- og aftalestyring at give lokal frihed til den enkelte leders ledelse af den enkelte decentrale enhed med fokus på tillid, ansvar, lokale forskelligheder og tværgående samarbejde. Samtidig skal det knytte politikere, institutioner, ledere, medarbejdere og borgere sammen, for både at skabe en oplevet sammenhæng mellem politiske mål og hverdagens praksis, og et fælles ejerskab hos politikere, ledere og medarbejdere.

Der blev 6. maj 2020 afholdt temamøde for Byrådet omkring udkastet til dialog- og aftalestyring version 4.0. På baggrund af Byrådets input blev der tilføjet præciseringer i forhold til vedtægter som mulige mål for decentrale enheder, Byrådets mulighed for yderligere styring og opmærksomhed på opfølgning efter dialogmøderne.

Aftaleparterne for dialog- og aftalestyring for hvert fagområde – altså de decentrale enheder, der er omfattet af dialog- og aftalestyring – fremgår af budgetterne. Der er vedlagt en liste over aftaleparter pr. april 2020. Det kan opsummeres til, at det gælder for:

 • 7 dagtilbud
 • 8 skoler
 • 2 samlet skole- og dagtilbud
 • 8 enheder under fagenheden Familie
 • 2 enheder under fagenheden Sundhed og Ældre
 • 11 enheder under fagenheden Handicap
 • 3 enheder under fagenheden Kultur og Fritid

 

Det er muligt for andre områder at tilslutte sig efterfølgende, hvis det viser sig relevant. Der arbejdes på at etablere dialog- og aftalestyring inden for dele af Teknik og Miljø samt dele af Arbejdsmarked og Uddannelse. Ligeledes overvejes det på sundheds- og ældreområdet, hvorvidt flere enheder skal dækkes af dialog- og aftalestyring.

I version 4.0 af dialog- og aftalestyring er der ikke lagt op til ændringer i rammestyringen af de decentrale enheder. Overførselsadgangen er et vigtigt element for at sikre tillid til de decentrale fagenheder, frihed til lokale prioriteringer og ledelsesret, samt den mest fornuftlige anvendelse af midlerne inden for budgetrammen. Hvis der ønskes yderligere politisk styring og regulering af enkelte fagområder, kan det ske ved hjælp af tildelingsmodeller.

Hvis Byrådet ønsker det, kan rammestyringen ligeledes tages op til revision, men direktionen anbefaler at bibevare det i den aktuelle form. Direktionen og DC-gruppen følger overførslerne tæt, og vurderer løbende om det giver anledning til revision af tildelingsmodellerne.

Økonomi

Revideringen af beskrivelsen af dialog- og aftalestyringen ændrer ikke ved den økonomiske ramme for de decentrale enheder. Det har umiddelbart ingen økonomisk betydning. Dog kan der være mindre administrativt arbejde forbundet med forsimplingen af konceptet.

Beslutning

Godkendt.

 

01.00.05-G01-2-20

76. Kommissorium for Hobro Kultur- og Rådhus

Forventet sagsgang

KF, ØK, BY

Anledning

Mariagerfjord Kommune har mulighed for at styrke midtbyen i Hobro ved at etablere et kulturhus med rådhusfunktion, der ikke alene tilfører området bylivsskabende funktioner, men også har potentiale til at binde de eksisterende kulturtilbud omkring Biesområdet og biblioteket bedre sammen. Derfor anbefales det, at en forundersøgelse skal undersøge muligheden for at etablere et kulturhus med rådhusfunktion med en central placering i Hobro midtby.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet:

1. At forslaget til kommissoriet for Hobro Kultur- og Rådhus godkendes.

2. At Udvalget for Kultur og Fritid samt Økonomiudvalget hver udpeger to medlemmer til styregruppen.

3. At Udvalget for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet, at de allerede afsatte anlægsmidler på 200.000 kr. frigives.

Udvalget for Kultur og Fritid, 20. maj 2020, pkt.58:

Ad 1: Indstilles godkendt.

Ad 2: Svend Skifter Andersen (A) og Jørgen Pontoppidan (V) blev udpeget til styregruppen.

Ad 3: Indstilles godkendt.

Fraværende: Jane Grøn (A) og Thomas Høj (A).

Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 104:

Økonomiudvalget indstillede indstillingen fra Udvalget for Kultur og Fritid til godkendelse i Byrådet.

Økonomiudvalget udpegede supplerende Jens-Henrik Kirk (C) og Leif Skaarup (A) til styregruppen.

Sagsfremstilling

I forlængelse af de seneste års indsatser omkring ’Hobro Midtby – udviklingsplan’, 'Hobro Udviklingsplan’ og den aktuelle indsats omkring 'Gågadeplan Hobro' peger flere ting i retningen af, at detailhandlen ikke kan løfte opgaven alene med at skabe en levende bymidte i en handelsby af Hobros størrelse.

En handelsby som Hobro har brug for, at midtbyen tilføres et funktionsmiks af kulturtilbud, foreningslokaler, administrative arbejdspladser og uddannelsestilbud med videre for at understøtte handels- og bylivet. Det foreslås, at der igangsættes en forundersøgelse, med det formål at belyse mulighederne for at udvikle biblioteket og kulturfunktionerne i og omkring Bies Gaard til at blive byens og kommunens vigtigste mødested gerne i form af et egentligt kulturhus, som omfatter bibliotek, rådhusfunktion jævnfør rådhusanalysens scenarie fire, biografsal, teater, kunstudstilling, butikker, café med videre. Forslaget til kommissoriet for en forundersøgelse af Hobro Kultur- og Rådhus er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Forundersøgelsens økonomiske ramme skønnes at udgøre 700.000 kr. Der er i Budget 2020 under Udvalget for Kultur og Fritid afsat 200.000 kr., som indstilles frigivet. De resterende 500.000 er endnu ikke anvist – der vil følge særskilt sag herom.

Beslutning

Godkendt.

Pia Adelsteen (O) kunne ikke tiltræde indstillingen.

 

01.02.05-P16-1-20

77. Ophævelse af lokalplan 136 for et boligområde mellem Skivevej og jernbanen

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har, på grundejers anmodning, udarbejdet forslag til ophævelse af lokalplan 136 for et boligområde mellem Skivevej og jernbanen i Hobro.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag om ophævelse skal sendes i offentlig høring i fire uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til ophævelse af lokalplan 136 for et boligområde mellem Skivevej og jernbanen i Hobro sendes i offentlig høring i fire uger.

2. At fagenheden Teknik og Byg bemyndiges til at godkende forslaget om ophævelse endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. maj 2020, pkt. 79:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 112:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Ejeren af Storkebakken 1, Hobro, ønsker at ændre anvendelsesmulighederne for et boligområde mellem Skivevej og jernbanen i Hobro fra boligformål til erhvervsformål. Dette er ikke muligt indenfor den gældende lokalplan 136, som udelukkende udlægger området til boligformål.

Ejer har allerede opført en vaskehal delvist inde på området, hvilket er i strid med gældende planlægning. Ved at ophæve lokalplanen og ændre kommuneplanrammen, kan fagenheden Teknik og Byg lave en administrativ lovliggørelse af vaskehallen og sikre, at der er plads til fremtidige udvidelser af virksomheden på Storkebakken 1, 9500 Hobro.

Området er omfattet af grundvandsinteresser, så der vil blive stillet krav om, at erhverv i området ikke må true grundvandet i kommende byggetilladelser. Fagenheden har vurderet, at vaskehallen ikke er en trusel mod grundvandet, og at der formentlig godt kan gives byggetilladelse og tilladelse til at ændre de matrikulære forhold.

Fagenheden har på baggrund af dette udarbejdet forslag om ophævelse af Lokalplan 136. Lokalplanområdet omfatter ca. 3,5 ha af matr.nr. 1ar, Hald-Tostrup By, Øls. Lokalplan 136. Luftfoto over området er vedlagt som bilag.

I henhold til Planlovens § 33, stk. 1, nr. 2 kan Mariagerfjord Kommunes Byråd beslutte at ophæve lokalplanen, når udviklingen inden for området ikke længere er mulig, uden der udarbejdes ny lokalplan eller gives dispensation.

Beslutningen kan først træffes efter at Mariagerfjord Kommune har offentliggjort forslag til ophævelse med en frist på mindst fire uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod forslag om ophævelse.

Områdets status som byzone opretholdes, og anvendelsen reguleres derefter alene af kommuneplanens bestemmelser. Når lokalplanen er ophævet vil fagenheden udarbejde et forslag til kommuneplantillæg, der ændrer kommunenplanrammen fra boligområde til erhvervsområde. Dette kommuneplantillæg forventes at komme på politisk dagsorden i juni 2020, da tillægget først skal i en foroffentlighedshøring.

Der er foretaget en screening, som viser, at det ikke har væsentlig indvirkning på miljøet at lokalplanen ophæves. Screeningen er vedlagt som bilag.

Beslutning

Godkendt.

 

01.03.02-G10-1-14

78. Ophævelse af en del af lokalplan E.01.02 - Industriparken Hadsund og tilbageførsel til landzone.

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY - offentlig høring.

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har på baggrund af en privat aftale om jordbytte/jordsalg udarbejdet forslag til ophævelse af en del af Lokalplan E.01.02 og en tilbageførsel af arealet til landzone.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring i fire uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til ophævelse af en del af Lokalplan E.01.02 for Industriparken i Hadsund sendes i offentlig høring i fire uger.

2. At fagenheden Teknik og Byg bemyndiges til at godkende forslaget om ophævelse endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. maj 2020, pkt. 80:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 113:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Forslaget om ophævelse af en del af Lokalplan E.01.02 har været i 14 dages høring ved grundejer og nærmeste nabo. Der er ikke kommet bemærkninger til sagen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 1. april 2014 blev der indgået en aftale om jordbytte/salg, og som en del af aftalen skulle lokalplanen ophæves for en del af arealet, som skal tilbageføres til landzone. Der er et notat i sagen om, at jordbundsforholdene ikke egner sig til erhvervsbebyggelse, og at det derfor planlægningsmæssigt egner sig bedre til landbrugsjord.

Fagenheden Teknik og Byg foreslår, at en del af Lokalplan E.01.02 ophæves og tilbageføres til landzone. Det drejer sig om en del af matr.nr. 63ay, Visborg By, Visborg, som er omfattet af lokalplan E.01.02 - Industriparken Hadsund. Arealet ligger nord for erhvervsområdet med XL-Byg i Hadsund. Arealet er tegnet ind med hvid streg på vedlagte bilag.

Fagenheden havde en dialog med grundejer i december 2017 om ophævelsen, men han udbad sig tid til at finde ud af de skattemæssige konsekvenser af, at jorden gik fra byzone til landzone. Vi aftalte, at han skulle kontakte Fagenheden, når han havde afklaret forholdene, men han vendte aldrig tilbage med svar.

Lovgrundlag

I henhold til Planlovens § 33, stk. 1, nr. 1 kan Mariagerfjord Kommunes Byråd beslutte at ophæve lokalplanen og tilbageføre arealet til landzone, når en planlægning for området ikke lægere findes nødvendig.

Beslutningen kan først træffes efter at Mariagerfjord Kommune har offentliggjort forslag til delvis ophævelse med en frist på mindst fire uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod forslag om ophævelse.

Områdets status som byzone fjernes og arealet tilbageføres til landzone. Arealet vil stadig fremgå som erhvervsområde i kommuneplanens rammer frem til næste revision af kommuneplanrammerne, men det er skrevet ind i salgsbestemmelserne af arealet, at det ikke længere må anvendes til erhverv.

Der er foretaget en screening, som viser, at det ikke har væsentlig indvirkning på miljøet, at lokalplanen ophæves. Screeningen er vedlagt som bilag.

Beslutning

Godkendt.

 

01.02.15-P15-3-19

79. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 49 for Ny Blaakilde

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 49 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 har været i offentlig høring i perioden 20. december 2019 til 17. februar 2020. Kommuneplantillægget er en forudsætning for vedtagelse af tilhørende Lokalplan 151/2020 for Ny Blaakilde - bolig- og erhvervsområde i Hobro.

Byrådet skal tage stilling til kommuneplantillæggets endelige vedtagelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 49 vedtages endeligt uden ændringer.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. maj 2020, pkt. 81:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 114:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Der har været gennemført et borgermøde den 15. januar 2020 i forbindelse med den offentlige høring af kommuneplantillægget.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 49 er en forudsætning for vedtagelsen af Lokalplan 151/2020 for Ny Blaakilde - bolig- og erhvervsområde i Hobro. Det område, som Lokalplan 153/2019 omfatter, er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplanen, og derfor er det nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg, så lokalplanforslaget kommer i overensstemmelse med kommuneplanen.

I kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde HOB.B.56 - boligområde Ny Blaakilde. Det eksisterende rammeområde for erhvervsområdet HOB.E.13 tilrettes, så det kommer til at omfatte en del af det rekreative område HOB.R.12. Samtidig tilrettes områdets anvendelse til også at omfatte boliger i form af rækkehuse og etageboliger, liberale erhverv og serviceerhverv, mindre fremstillingsvirksomheder, café, restaurant, kulturfaciliteter, fælleshuse og konferencefaciliteter.

Offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 49

Forslag til kommuneplantillæg nr. 49 for Ny Blaakilde - bolig- og erhvervsområde i Hobro har været i offentlig høring i perioden fra 20. december 2019 til 17. februar 2020. Der er indkommet en række høringssvar og underskriftsindsamlinger, som er beskrevet i vedhæftede høringsnotat suppleret med Fagenhedens bemærkninger til høringssvarene.

Fagenheden vurderer, at de indkomne indsigelser ikke bør føre til ændringer i kommuneplantillægget. 

Beslutning

Godkendt.

Jørgen Pontoppidan (V) og Pia Adelsteen (O) kunne ikke tiltræde indstillingen.

 

01.02.05-P16-18-19

80. Endelig vedtagelse af lokalplan 151/2020 for Ny Blaakilde

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

Forslag til Lokalplan 151/2020 for Ny Blaakilde - bolig- og erhvervsområde i Hobro har været i offentlig høring i perioden 20. december 2019 til 17. februar 2020.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanen kan vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til lokalplan 151/2020 for Ny Blaakilde - bolig- og erhvervsområde i Hobro vedtages endeligt med de ændringer i kortbilag, redegørelse og bestemmelser, som følger af den reviderede bebyggelsesplan.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. maj 2020, pkt. 82:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 115:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Forslag til lokalplan 151/2020 for Ny Blaakilde - bolig- og erhvervsområde i Hobro har været i offentlig høring i perioden fra 20. december 2019 til 17. februar 2020. Der er indkommet en række høringssvar og underskriftsindsamlinger, som er beskrevet i vedhæftede høringsnotat suppleret med Fagenhedens bemærkninger til høringssvarene.

Der har været gennemført et borgermøde den 15. januar 2020 i forbindelse med den offentlige høring af planforslaget.

Sagsfremstilling

 

Ændringer af bebyggelsesplan

Under og efter den offentlige høring af planforslagene har fagenheden Teknik og Byg i samarbejde med anden grundejer og projektets rådgiver CFBO foretaget en række ændringer i bebyggelsesplanen efter en fornyet dialog med Jan Gehl.

I hovedtræk går ændringsforslagene ud på, at den sydlige adgangsvej ind i området fra Gasværksvej erstattes af en sti. På denne måde får de bilfrie stræder en mere fremtrædende rolle og den nord-sydgående passage mellem fjord og skov styrkes. For at kompensere for de parkeringsplader, som lå langs den sydlige adgangsvej øges antallet af parkeringspladser tilsvarende langs den nordligste adgangsvej. Denne adgangsvej, som nu får mere karakter af en parkeringsgade, brydes af to strædepladser, hvor renovation i form af molokker tænkes placeret.

Langs Blåkildevej friholdes et areal til beplantning, så skoven trækkes over vejen og ind i området, hvorved afgrænsningen mod Blåkildevej bliver grønnere. Boligområdet suppleres også med et grønt fællesareal ud til den nye øst-vestgående stiforbindelse, hvor der tidligere var en adgangsvej. Også ved ankomsten til området fra Gasværksvej bliver et areal friholdt til et grønt areal, som kan udnyttes til en portal til området.

Ændringer af lokalplanen ved endelig vedtagelse

Fagenheden har vedhæftet den ændrede bebyggelsesplan, men udover de ændringsforslag, der er beskrevet i høringsnotatet, vil ændringerne i lokalplanen blive indarbejdet og efterfølgende fremlagt for Byrådet i forbindelse med den endelige vedtagelse. Det skyldes, at de sidste ændringer først er faldet på plads meget sent i processen.

Fagenheden vurderer ikke, at de foretagne ændringer af lokalplanforlaget er så vidtgående, at der skal foretages fornyet høring.

I lokalplanens redegørelse på siderne 8 og 9 er der sat en visualisering ind af det nye boligområde set fra luften. Fagenheden har ikke nået at få den færdigbearbejdede visualisering inden udsendelse af dagsordenen til Byrådet. Visualiseringen vil blive eftersendt til Byrådet, så den ligger klar inden byrådsmødet.

Beslutning

Godkendt.

Jørgen Pontoppidan (V) og Pia Adelsteen (O) kunne ikke tiltræde indstillingen.

 

06.11.01-P19-1-18

81. Udbygning Mariagerfjord Renseanlæg - Afgørelse

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Forsyningsselskaberne Mariagerfjord Vand a|s, Rebild Vand & Spildevand A/S og Vesthimmerlands Forsyning har søgt om tilladelse til at lede spildevand fra Rebild og Vesthimmerlands Kommuner til Mariagerfjord Renseanlæg. Samtidig ønsker Mariagerfjord Vand at renseanlægget fremtidssikres til at kunne håndtere den stigende mængde spildevand fra især virksomheder i Mariagerfjord Kommune. Der er søgt om tilladelse til en udbygning af Mariagerfjord renseanlæg til 225.000 personækvivalenter (PE) og på sigt til 275.000 PE.

Et renseanlæg som bygges eller udvides med/til en kapacitet på mere end 150.000 PE, må ikke igangsættes før myndigheden efter en miljøvurdering skriftligt har meddelt tilladelse hertil (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

Miljøvurderingen er nu er gennemført med inddragelse af offentligheden. De tre omfattede kommuner, Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord skal træffe afgørelse om, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At der meddeles VVM-tilladelse til udvidelse af Mariagerfjord Renseanlæg til en kapacitet på 275.000 Personækvivalenter.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. maj 2020, pkt. 92:

Indstilles godkendt.

Peter Muhl (A) kunne ikke tiltræde indstillingen, idet han ønskede en garanti for at der ved evt. senere behov blev sikret en forlængelse af udløbsledningen.

Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 116:

Henrik Sloth (V), Jan Andersen (V), Jens-Henrik Kirk (C), Karen Østergaard (A), Peder Larsen (F) stillede ændringsforslag om, at udvidelsen af renseanlægget fastholdes, under betingelse af, at rørlægningen ud i Kattegat forlænges med enten 2, 3 eller 4 kilometer, og at det derfor skal undersøges, hvad de miljømæssige konsekvenser af de respektive forlængelser af rørledningen i Kattegat er, inden der træffes endelig beslutning.

Ændringsforslaget blev godkendt og indstilles til godkendelse i Byrådet.

For ændringsforslaget stemte 5: Henrik Sloth, Jan Andersen (V), Jens-Henrik Kirk (C), Karen Østergaard (A), Peder Larsen (F)

Imod ændringsforslaget stemte 4: Mogens Jespersen (V), Jens Riise Dalgaard, Leif Skaarup (A) og Casper Hedegaard (B).

Inddragelse

Rebild Byråd, Vesthimmerlands Byråd er sammen med Mariagerfjord Byråd parter i projektet og behandler sagen samtidig. Beslutningsgrundlaget er sikret enslydende i de tre kommuner.

Miljøkonsekvensrapporten har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden fra den 20. januar til den 16. marts 2020.

Der har i denne periode været afholdt 2 borgermøder.

Borgere, organisationer m.fl. har fremsendt en række bemærkninger og kommentarer til projektet, som efterfølgende er behandlet og kommenteret af fagenheden. Bemærkningerne og fagenhedens kommentarer fremgår af indsigelsesnotat 2 (bilag 1)

I forbindelse med debatfasen i sommeren 2019 indkom der ligeledes en række bemærkninger fra borgere, organisationer m.fl. Disse blev behandlet og kommenteret af fagenheden og der blev udarbejdet et indsigelsesnotat 1, som var vedlagt Byrådets dagsorden pkt. 217 den 19. december 2019. Notatet er vedlagt som bilag 2.

Sagsfremstilling

Ansøgning
Mariagerfjord Vand a|s, Rebild Vand & Spildevand A/S og Vesthimmerlands forsyning har søgt om tilladelse til at lede spildevand fra Rebild og Vesthimmerlands Kommuner til Mariagerfjord Renseanlæg i Hadsund. Samtidig ønsker Mariagerfjord Vand at renseanlægget fremtidssikres til at kunne håndtere den stigende mængde spildevand fra især virksomheder i Mariagerfjord Kommune. Der er søgt om tilladelse til en udbygning af Mariagerfjord Renseanlæg til i første omgang 225.000 personækvivalenter (PE) og på sigt til 275.000 (PE).

Mariagerfjord Vand a|s har meddelt, at såfremt ansøgningen fra de 3 vandselskaber ikke kan imødekommes, vil Mariagerfjord Vand søge om tilladelse til at udbygge Mariagerfjord Renseanlæg til 149.000 PE. Dette er nødvendigt for på sigt at kunne håndtere den stigende belastning på renseanlægget fra Mariagerfjord Kommune alene.

Bemyndigelse
Mariagerfjord Kommune har fået bemyndigelse fra Miljøstyrelsen til at gennemføre miljøvurderingen af det ansøgte projekt. Miljøstyrelsen er oprindelig VVM-myndighed, da projektet omfatter flere kommuner. Mariagerfjord Kommune er tovholder på opgaven, idet den største del af projektet ligger i Mariagerfjord Kommune.

Bilag 3 beskriver skematisk VVM-processen og tidsplanen herfor.

Miljøvurdering af projektet
VVM-processen til det ansøgte projekt blev igangsat med en debatfase, som forløb i maj og juni måned 2019.

De 3 forsyninger (via rådgivende firma Orbicon/WSP) har udarbejdet en Natura 2000 konsekvensvurdering og en Miljøkonsekvensrapport med udgangspunkt i de emner, som de 3 kommuner har anmodet forsyningerne om at belyse bl.a. via input fra offentligheden i debatfasen.

Bilag 4 er et -ikke teknisk- resume, som er et uddrag fra Miljøkonsekvensrapporten. Rapporten i sin helhed kan læses her : Mariagerfjord Kommunes hjemmeside; - projekter.

På hjemmesiden findes også øvrigt baggrundsmateriale. Blandt andet en rapport (Kontrolundersøgelser 2019), som viser resultaterne af undersøgelser foretaget i oktober 2019 i Kattegat af både sediment og vandkvaliteten omkring udløbet fra renseanlægget.

Miljøkonsekvensrapporten konkluderer, at projektet ikke vil have en væsentlige negativ påvirkning af de miljøforhold, som er undersøgt i rapporten. Det konkluderes ligeledes, at en forøgelsen af de udledte spildevandsmængder ikke vurderes at påvirke havmiljøet eller Natura 2000 områderne. Der vurderes heller ikke at være en væsentlig påvirkning af hverken badevandskvaliteten eller fiskeri ved den ansøgte øgede udledning.

Miljøkonsekvensvurderingen har været i offentlig høring i 8 uger i alle 3 kommuner.

Blandt offentligheden er der et stort ønske om en forlængelse af udløbsledningen. Konsekvenserne ved en forlængelse er ikke undersøgt i Miljøkonsekvensvurderingen. Dette beror på, at konklusionen i undersøgelserne viser, at der ikke er en faglig begrundelse for at forlænge udløbsledningen.

Skriftlig afgørelse
De 3 omfattede kommuner, Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord skal på baggrund af den gennemførte miljøvurdering træffe afgørelse om, hvorvidt ansøgningen fra de 3 forsyninger om tilledning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland kan imødekommes. Ansøgningen omfatter desuden en udbygning af Mariagerfjord Renseanlæg, til at kunne rense spildevand op til 275.000 PE.

Et udkast til afgørelse blev forelagt de 3 Byråd i december 2019. Udkastet har desuden været en del af høringsmaterialet i den offentlige høring i februar/marts 2020.

Forslag til afgørelse fremgår af bilag 5

Vandområdeplanen for Kattegat.
Mariagerfjord Renseanlæg udleder renset spildevand til Vandområdeplanens opland 222 Kattegat og Aalborg Bugt. Vandområdets miljømål er god økologisk tilstand senest 22. december 2021.

Den aktuelle miljøtilstand er i dag dårlig på grund af manglende udbredelse af ålegræs. Udbredelsen af havplanten ålegræs er en af de parametre, som Miljøstyrelsen anvender til at fastslå, hvorvidt miljøtilstanden er opfyldt.

Mariagerfjord Kommune har været i dialog med Miljøstyrelsen for at få afklaret, om en kommende merudledning fra renseanlægget til vandområdet vil være i strid med vandområdeplanerne. Miljøstyrelsen har meddelt, at der ikke kan tillades nogen merbelastning af næringssalte til vandområdet. Miljøstyrelsen har samtidig angivet, at hvis kommunen kan dokumentere, at der sker en tilsvarende nedgang i næringssaltbelastningen fra andre kilder, kan en mertilledning fra renseanlægget ske med baggrund heri.

Beregningerne viser, at effekten af at nedlægge renseanlæg i Rebild og Vesthimmerlands Kommuner samt en skærpelse af kravene til udledningen af kvælstof fra det udbyggede Mariagerfjord Renseanlæg, vil få regnskabet til at balancere, således at kravene i Vandområdeplanen kan opfyldes.

Kravet til udledningen fra Mariagerfjord Renseanlæg skal følgelig skærpes til 4,6 mg kvælstof pr liter i sommerperioden (15. marts til 14. oktober), hvor kravet i dag er på 6 mg/l. Kravet til kvælstof i vinterperioden (15. oktober til 14. marts) vil være uændret på 8 mg/l.

Mariagerfjord Vand a|s har tilkendegivet, at en skærpelse af udlederkravet til kvælstof til det udbyggede anlæg kan overholdes inden for det planlagte projekt.

Såfremt forsyningernes ansøgning ikke godkendes, vil en merudledning som følge af en udvidelse af Mariagerfjord Renseanlæg på 149.000 PE komme i konflikt med overholdelse af Vandområdeplanens målsætning om god økologisk tilstand. Det skal således sandsynligvis findes kompenserende tiltag, der reducerer udvaskningen af kvælstof og fosfor andre steder end på renseanlægget.

Beslutning

Byrådet kunne ikke godkende indstillingen fra Økonomiudvalget.

For stemte 8: Danny Juul Jensen (V), Henrik Sloth (V), Jan Andersen (V), Jens-Henrik Kirk (C), Peder Larsen (F), Jane Grøn (A), Lene Nielsen (A) og Peter Muhl (A).

Imod stemte 21: Mogens Jespersen (V), Peter Krogh Olsen (V), Svend Madsen (V), Søren Greve (V), Per Kragelund (V), Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), Niels Erik Poulsen (V), Per Lynge Laursen (V), Helle Mølgaard (V), Jørgen Pontoppidan (V), Jørgen Hammer Sørensen (O), Pia Adelsteen (O), Casper Hedegaard (B), Leif Skaarup (A), Jens Riise Dalgaard (A), Niels Peter Christoffersen (A), Mette Binderup (A), Edin Hajder (A), Karen Østergaard (A), Svend Skifter Andersen (A) og Thomas Høj (A).

Jørgen Hammer Sørensen (O) stillede forslag om, at byrådet godkender indstillingen for Udvalget fra Teknik og Miljø.

Ændringsforslaget blev godkendt.

For stemte 21: Mogens Jespersen (V), Peter Krogh Olsen (V), Svend Madsen (V), Søren Greve (V), Per Kragelund (V), Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), Niels Erik Poulsen (V), Per Lynge Laursen (V), Helle Mølgaard (V), Jørgen Pontoppidan (V), Jørgen Hammer Sørensen (O), Pia Adelsteen (O), Casper Hedegaard (B), Leif Skaarup (A), Jens Riise Dalgaard (A), Niels Peter Christoffersen (A), Mette Binderup (A), Edin Hajder (A), Karen Østergaard (A), Svend Skifter Andersen (A) og Thomas Høj (A).

Imod stemte 8: Danny Juul Jensen (V), Henrik Sloth (V), Jan Andersen (V), Jens-Henrik Kirk (C), Peder Larsen (F), Jane Grøn (A), Lene Nielsen (A) og Peter Muhl (A).

 

05.04.06-G00-2-19

82. Stiforbindelse mellem Mølhøjparken og Løgstørvej

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

I budgettets investeringsoversigt for 2019 og 2020 er der afsat henholdsvis 500.000 kr. og 750.000 kr. til at etablere en stiforbindelse mellem Mølhøjparken til Løgstørvej i Hobro.

Fagenheden for Teknik og Byg har indhentet et rådgiveroplæg og overslag fra rådgivende ingeniørvirksomhed MOE A/S. Det samlede overslag er på 2,3 mio. kr.

Byrådet anmodes om at tage stilling til projektet og meddele tillægsbevilling.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At der træffes beslutning om stiens linjeføring.

2. At der meddeles tillægsbevilling på 1,05 mio. kr. i tillæg til eksisterende bevilling.

3. At tillægsbevillingen finansieres af anviste mindreforbrug på øvrige anlæg.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. maj 2020, pkt. 95:

Ad 1: Udvalget indstiller Linjeføring 1

Ad 2 og 3: Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 117:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Stiforbindelsen er et borgerønske fra 2016, som for første gang er indarbejdet i Trafikhandlingsplanen for 2017. Projektet er også en del af skolevejsundersøgelsen fra 2016. Begge er politisk godkendt i 2017. Der er afsat 500.000 kr. i Budget 2019 og 750.00 kr. i Budget 2020 i alt. 1.250.000 kr. med henblik på udførelse i 2020.

Stien foreslås anlagt som en asfalteret dobbeltrettet fællessti med en bredde på 3 meter fra boligområdet Mølhøjparken til Løgstørvej under hensyntagen til:

 1. At der etableres en sikker og tryg stiforbindelse fra boligområdet Mølhøjparken til Rosendalskolen.
 2. At stien kan tilkobles eksisterende stiforbindelser i begge ender, herunder med en eksisterende krydsningsmulighed på Løgstørvej.
 3. At stien kan benyttes som skolerute og af fritidsbrugere til områdets idrætsanlæg, fritidsaktiviteter, institutioner og rekreative områder.
 4. At stien kan benyttes både til fods og på cykel.
 5. At de planlagte byudviklingsområder kan få gavn af stiforbindelsen.
 6. At der etableres belysning for at øge trygheden og mindske eneuheld i mørke.
 7. De nærliggende gravhøje, som har en beskyttelseszone på 100 m for blandt andet at sikre fortidsminderens værdi som landskabselementer.
 8. At stiforbindelsen understøtter kommuneplanrammerne, hvor det står beskrevet, at der skal etableres et stiforløb, som skal forbinde Løgstørvej, Ølsvej og Mølhøjvej.
 

Forslag til linjeføring

Fagenheden Teknik og Byg har vurderet på to mulige linjeføringer, som begge har det samme tilslutningspunkt til Løgstørvej. Forslag til linjeføringer er valgt på baggrund af en besigtigelse og under hensyn til bebyggelsesmuligheder og rekreative oplevelser.

Linjeføring 1:

 1. Er trukket øst om gravhøjene.
 2. Følger til dels tracéet for en eksisterende gasledning.
 3. Den samlede længde vil være ca. 770 meter.
 4. På en del af strækningen kan der være en udfordring med terrænet, som falder en del mod øst.
 5. En ulempe ved denne linjeføring er, at den passerer midt igennem matriklerne ved tre lodsejere. Dette vil vanskeligegøre brugen af arealerne for lodsejerne.
 

Linjeføring 2:

 1. Er trukket mere mod vest mellem gravhøjene.
 2. Den samlede længde vil være ca. 830 meter.
 3. Vil tilgodese byudviklingen omkring Mølhøjparken.
 4. En fordel ved denne linjeføring er, at to af lodsejerne vil blive berørt væsentligt mindre.
 5. Det vurderes, at anlægsudgiften vil være lidt højere end linjeføring 1, til gengæld forventes lodsejererstatningerne at blive mindre. Den samlede anlægsøkonomi vurderes, at blive på samme niveau som linjeføring 1.
 

Fagenheden vurderer, at begge linjeføringer vil være hensigtsmæssige i forhold til de fremtidige byudviklingsplaner.

Gældende for begge forslag til linjeføring er, at en endelig fastsættelse vil ske ved en nærmere vurdering og dialog med de berørte lodsejere.

Forudsætninger:

Stiforbindelsen vil kræve en dispensation for benyttelse af beskyttelseszone for en til flere gravhøje.

Det skal undersøges, om stiforbindelsen kræver en VVM screening.

Der ligger en servitut for en naturgasledning, hvor et bælte på 10 meter omkring lednings midte skal friholdes. Det vil kræve en dispensation at krydse naturgasledningen.

Stiforbindelsen kræver ikke landzonetilladelse eller lokalplan.

Forslag til finansiering:

Der er afsat 1,25 mio. kr. i budgettet til en stiforbindelse fra Mølhøjparken til Løgstørvej i Hobro.

Et overslag fra rådgivende ingeniørvirksomhed MOE A/S er på 2,3 mio. kr., såfremt stien skal fungere som asfalteret og belyst skolesti.

Fagenheden foreslår at finde restfinansieringen inden for indeværende års anlægsbudget, som også indeholder overførte midler fra 2019 til 2020. Restfinansieringen på 1,05 mio. kr. foreslås finansieret af:

  

1. Trafiksikkerhed-planlægning 2020300.000 kr.
2. Trafikplan-projekter 2020200.000 kr.
3. Diverse mindre anlægsarbejder 2020200.000 kr.
4. Rabatudvidelse 2020350.000 kr.

 

Ovenstående forslag vil ikke påvirke igangværende og allerede planlagte aktiviteter.

Beslutning

Godkendt.

 

07.04.00-Ø54-1-14

83. Gunderup Deponi - Udkast til årsregnskab 2019

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

Gunderup Deponi drives som et samarbejde mellem Mariagerfjord, Randers og Rebild Kommuner. Regnskab for deponiet skal godkendes af byrådene i de tre kommuner. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At udkast til årsregnskab godkendes.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. maj 2020, pkt. 97:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 118:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune har, på vegne af I/S Gunderup Deponi, udarbejdet et regnskab dækkende perioden fra 1. januar 2019 til 31. december 2019.  

Siden 2014 er driften af det nedlukkede deponi i Gunderup blevet varetaget af et formaliseret samarbejde mellem Randers, Rebild og Mariagerfjord Kommuner.

Samarbejdet, herunder samarbejdsaftalen, er godkendt af de respektive Byråd.

Samarbejdets forpligtelser vedrører blandt andet udgifter til følgende opgaver:

 • Retablering og slutafdækning af deponiet
 • Bortskaffelse af spildevand
 • Analyser af spildevand og grundvand
 • Drift og vedligehold af pumpesystem til spildevand

 

Forpligtelsen kan række 20 - 40 år frem i tiden, og samarbejdet skal være gældende indtil forpligtelserne ophører.

Da deponiet var aktivt, blev der afsat midler til at dække udgifterne til forpligtelserne. Udgifterne dækkes derfor af en økonomisk pulje på ca. 15,5 mio. kr. (ultimo 2019).  

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vurderer, at udkast til årsregnskab i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

I forlængelse af den politiske behandling af udkast til årsregnskab, vil regnskabet blive påtegnet af BDO, ledelsen og samarbejdsgruppen.

Økonomi

I regnskabsåret 2019 er der konteret et driftsresultat på -326.057 kr.

I 2019 var der budgetteret med et driftsresultat på -862.031 kr.

Regnskabet for 2019 afviger fra budgettet pga. følgende:

 • Færre udgifter til slutafdækning.
 • Udgift til udskiftning af spildevandspumper mv. er udskudt til 2020.

 

Selvom deponiet er lukket, skal der fortsat opsamles spildevand samt udtages prøver af spildevand, grundvand mm.

I en periode fra 2018 til juni 2021 vil der desuden blive udført en slutafdækning af deponiet.

Samarbejdet Gunderup Deponi har udarbejdet en grafisk fremstilling af de forventede årlige udgifter fra 2020 til 2025. I de kommende to år forventer Gunderup Deponi øgede udgifter i forbindelse med slutafdækning og udskiftning af spildevandspumper mv. Herefter forventer Gunderup Deponi, at de årlige udgifter primært vil omfatte udgifter til bortskaffelse af spildevand og udgifter til analyser af spildevand og grundvand.Samarbejdets samlede beløb til afholdelse af udgifter er pr. 31. december 2019, 15.526.309 kr.

Beslutning

Godkendt.

 

82.20.00-P20-20-16

84. Ny daginstitution i Hobro Nord

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

Der har i marts været afholdt licitation på ny dagtilbud på Solvej, Hobro. Licitationen gik 6,4 mio. kr. over afsat budget. Der opstilles scenarier for den videre proces til Byrådets beslutning.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At scenarie 2 godkendes

Udvalget for Børn og Familie, 12. maj 2020, pkt. 34:

Udvalget indstiller scenarie 1, dog med en reduceret belægning på 16 pladser. Dermed ansøges der om en tillægsbevilling på 5 mill.

Udvalget ønsker, at der fremadrettet etableres pladser i Hadsund.

Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 119:

Økonomiudvalget indstiller indstillingen fra Udvalget for Børn og Familie til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Nyt dagtilbud på Solvej er projekteret og har været udbudt i licitation på baggrund af følgende:

 • Et samlet areal på 1351 m²
 • 60 almene pladser
 • 20 flex pladser
 • 12 vuggestuepladser
 • 20 specialpladser
 • Budgetteret ramme 31,39 mio. kr.

 

Dagtilbuddet er planlagt til at skulle erstatte:

 • Dagtilbud på Vinkelvej, som ud over almenpladser rummer 8 specialpladser
 • Dagtilbud på Bloksbjerg, der lukkede i august 2018
 • 12 specialpladser fra Rosenhaven, som fra projektets begyndelse har været planlagt flyttet til det nye dagtilbud sammen med specialpladserne fra Vinkelvej. Dermed samlet 20 specialpladser på én placering, dækkende hele Mariagerfjord Kommune.

 

Det skal bemærkes, jf. også illustrationen af sagsforløbet herunder, at der siden beslutning om opførelse af nyt dagtilbud på Solvej, er bevilget og realiseret en tilbygning på Rosenhaven, der har betydet en opnormering på 26 almenpladser.Overvejelser

Bygherreudvalget har drøftet mulige scenarier i forlængelse af overskridelse af licitationen. På den baggrund har administration og rådgiver arbejdet videre med to scenarier:Scenarie 1

I scenarie 1 gennemføres projektet i sin helhed, og som det er udbudt.

Der sker en mindre tilpasning af projektet ved prioritering i tilbudslisten (fravalg). Projektet kan realiseres ved en tillægsbevilling på 5 mio. kr.

Den samlede projektsum udgør således 36,39 mio. kr. svarende til 26.935 kr./m².

Scenarie 2

I scenarie 2 bortfalder specialafdeling på Solvej, og Mariagerfjord Kommunes specialtilbud gentænkes.

Specialtilbud bevares i Rosenhaven og suppleres enten med et antal pladser i Rosenhaven og/eller med etablering af specialpladser i sammenhæng med nyt dagtilbud i Hadsund. De faglige, pædagogiske overvejelser herom uddybes i bilaget ”Beskrivelse af særligt dagtilbud”.

Dermed vil projektet på Solvej kunne realiseres ved at amputere den del af bygningskroppen, hvor specialtilbuddet var projekteret, 350 kvm. Dette er et forholdsvist rent snit. Der har efter bygherreudvalgsmøde og som forberedelse til nærværende beslutningsgrundlag været dialog med de lavestbydende entreprenører på fagentrepriserne om, hvad det vil betyde for projektøkonomien, hvis Byrådet beslutter dette scenarie.

Resultatet af dialogen viser, at projektet da akkurat vil kunne realiseres for den afsatte økonomi på 31,39 mio. kr. svarende til  31.359 kr./m².

Særligt vedr. børnetallet på almenområdet

Distriktet og placeringen af børnehuse

På nedenstående kort ses hele Hobro Nord distriktet med placering af de fire nuværende børnehuse samt den nye institution på Solvej. Når institutionen på Vinkelvej lukkes, vil Solvej være den tætteste institution i distriktet for børn i Hostrupvænget, Digterparken/Kirketerp, Hegedalsvej/Hadsundvej og sammen med Jernbanegade være centralt placeret i forhold til centrum og Bærkvarteret.

Der er 2 km og 4 minutter i bil mellem Solvej og Rosenhaven, så også for børn i Hørby Skoleby og Ølsvej vil både Solvej og Jernbanegade være at regne for institutioner i nærmiljøet.

Udviklingen i distriktet

Som det ses i nedenstående tabel, vurderes antallet af børn i distriktet at stige en smule indtil 2032. Stigningen ses i Hobro By, mens der er et lille fald uden for Hobro By. Den største stigning forventes i et endnu ikke placeret boligområde. Det kan både forventes placeret i forbindelse med Hørby Skoleby eller i forbindelse med Kirketerp/Digterparken. Ud over den ikke placerede nye byvækst, så forventes børnetallet i Hørby Skoleby at falde, mens resten af underdistrikterne inden for bygrænsen stiger let.

Tabel: Befolkningsprognose for 0-5 årige i Hobro Nord Distriktet 2020-2032:Børnegrundlag i Jernbanegade

Institutionen på Solvej i nye lokaler og med vuggestue forventes at blive et populært valg blandt forældrene, ligesom Rosenhaven er i dag. Det forventes derfor, at Jernbanegade stadig vil være den institution i distriktet med mindst søgning. I forhold til at sikre pladser nok i distriktet, er det dog stadig en forudsætning, at der er tre institutioner i distriktet indenfor bygrænsen, og Jernbanegade er derfor stadig nødvendig. Det gælder også, hvis man vælger scenarie 1 og laver ca. 25 nye almenpladser i Rosenhaven. Udfordringen bliver dog i det tilfælde, at børnetallet i Jernbanegade vil blive meget lille – gennemsnitligt 10-15 børn, og ikke stort nok til at drifte børnehuset. Hvis ikke der tilføres flere almenpladser i Rosenhaven, vil Jernbanegade i stedet være sikret et fornuftigt børnetal, der gør at den økonomisk hænger sammen.

Tidsplan i de to scenarier

 Scenarie 1Scenarie 2
Maj 2020Byrådet træffer beslutning om opførelse af dagtilbud på Solvej som udbudt i licitationByrådet træffer beslutning om opførelse af dagtilbud på Solvej uden specialpladser
Juni 2020Kontrahering, Solvej

Opstart af byggeri, Solvej
Kontrahering, Solvej

Opstart af byggeri, Solvej
Juni – september 2020 BFU og Byråd træffer beslutning om antal specialpladser i MFK og geografisk fordeling heraf (Rosenhaven og/eller Hadsund). Ny anlægsbevilling hertil indarbejdes i Budget 2021.

BFU og Byråd træffer beslutning om antal vuggestuepladser og om antal dagtilbud, der skal sammenlægges, samt placering af dagtilbud i Hadsund

Budget for Dagtilbud i Hadsund tilpasses i overslagsår, jf. også budgetbemærkning for budget 2020

 
Ultimo 2020 Igangsætning af evt. udbygning af specialpladser i Rosenhaven.

Nedsættelse af bygherreudvalg for nyt dagtilbud, Hadsund

 
 Sommer 2022Forventet afslutning af byggeri på SolvejForventet afslutning af byggeri på Solvej

 

Beslutning

Godkendt.

 

83.01.04-Ø54-1-17

85. Leasingaftale motionsudstyr Arden Hallerne

Forventet sagsgang

KF, ØK, BY

Anledning

Forespørgsel fra Arden Hallerne om mulighed for udvidelse af Arden Hallernes leasingramme fra de oprindeligt bevilligede 275.000 kr. til 300.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:

1. At udvidelse af leasingramme godkendes.

Udvalget for Kultur og Fritid, 5. maj 2020, pkt. 39:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V)

Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 120:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Arden Hallerne er i øjeblikket ved at kigge på mulighederne for en lille udvidelse af deres motionscenter. Baggrunden er, at centret meget konstant har ligget på 700+ medlemmer siden åbningen. Dette medlemstal er i overkanten af, hvad hallens motionscenter kan klare af belastning. I de travle måneder opleves der i spidsbelastningsperioder ofte, at der er kø ved cardiomaskinerne, og desværre også, at folk giver op og tager hjem med uforrettet sag.

Udvidelsen, der kigges på, er i form af en inddragelse af et ca. 45 kvm. stort område af den eksisterende foyer. Adskillelse fra den øvrige foyer vil være i form af vægge, der ikke bygges til loft og et minimum af indgreb i de eksterende konstruktioner for at holde prisen så langt nede som muligt. Arden Hallerne finasierer selv denne udvidelse, der forventes at koste ca. 200.000 kr.

Afgørende for gennemførelsen er naturligvis, at der også er penge til de nødvendige nye maskiner.

Den oprindelige maskinpark kostede 550.000 kr., hvoraf Arden Hallerne betalte 50% og det resterende beløb 275.000 kr. er finansieret igennem en leasing aftale. Aftalen løber endnu 42 mdr. med en restbetaling dags dato på 149.100 kr. Ved aftalens udløb forventer Arden Hallerne, at overtage maskinerne for 50.000 kr.

Med hensyn til de maskiner hallen ser på i øjeblikket, forventes det prismæssigt at lande på ca. 250.000 kr., men gerne med mulighed for at gå op til 300.000 kr. Heraf betaler hallen selv de 50%. I givet fald vil dette derfor kræve en ny leasingaftale på i alt ca. 300.000 kr. og med fornyet 72 mdrs. løbetid. Restværdi i nuværende aftale 149.100 kr. + udvidelse 150.000 kr.

Arden Hallerne søger derfor om godkendelse til dette.

Indgåelse og udvidelse af leasingaftaler kræver i henhold til dialog- og aftalestyring med Arden Hallerne godkendelse af Mariagerfjord Kommune.

Økonomi

Såfremt udvidelse af leasingrammen tilbydes via kommuneleasing skal Mariagerfjord Kommune lave en garantistillelse for aftalen.

Beslutning

Godkendt.

 

20.00.00-P22-1-19

86. Landdistriktspolitik 2020

Forventet sagsgang

KF, ØK, BY

Anledning

Byrådet etablerede primo 2019 et §17.4-udvalg med fokus på Landdistrikter. Udvalgets opgave var at komme med en række konkrete anbefalinger med henblik på udarbejdelse af en ny Landdistriktspolitik for Mariagerfjord Kommune.

Oplæg til Landdistriktspolitik har efter en høringsproces i alle politiske fagudvalg været til 1. behandling i Byrådet 27. februar 2020. Byrådet videresendte oplægget i offentlig høring inden den endelige godkendelse i Byrådet i maj 2020.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:

1. At oplægget til Landdistriktspolitik og strategi godkendes med følgende ændringer i forhold til den seneste Byrådsbehandling:

 • At formuleringen i politikdokumentet 'Kommunen afsætter de nødvendige ressourcer til at koordinere og facilitere landdistriktsudviklingen' ændres til 'Kommunen afsætter ressourcer til at koordinere og facilitere landdistriktsudviklingen'.
 • At der i strategidokumentet tilføjes (som indarbejdet i seneste, vedlagte bilag):

  • Alle økonomibemærkninger i nedenstående initiativer skal vurderes med forbehold for, at de indarbejdes i de fremadrettede budgetter i respektive fagudvalg mv.
  • Landdistriktskoordinatorfunktionen i Kultur og Fritid, svarende til 50% årsværk er afsat indenfor den eksisterende økonomiske ramme. I forbindelse med budget 2021 og overslagsår, vil der til planafdelingen skulle søges tilført yderligere 200.000 kr. i 2021 og 300.000 kr. i overslagsår, til arbejdet med udviklingsplanerne (se indsatsområde 1).
   Ressourcer fra planafdelingerne vil sammen med landdistriktskoordinatorfunktionen udgøre et synligt kommunalt tværgående landdistriktsteam.

 

 2. At Landdistriktspolitikken og strategien evalueres af Udvalget for Kultur og Fritid efter ca. to år (og senest ved udgangen af 2022). 

Udvalget for Kultur og Fritid, 5. maj 2020, pkt. 46:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V)

Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 121:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Ved høringsfristens udløb var der ikke indkommet eksterne bemærkninger til Byrådets oplæg.

Administrationen har vurderet bemærkningerne fra de politiske fagudvalg og udarbejdet nogle administrative bemærkninger/reflektioner i et notat, der er vedhæftet som bilag til dagsordenen. Desuden er der foretaget nogle tekstmæssige præciseringer i tilknytning til strategien, primært knyttet til merbehovet for medarbejderressourcer i relation til udarbejdelse af lokale udviklingsplaner.

Derudover er det præciseret, at flere af økonomibemærkningerne i strategien er udtryk for et øjebliksbillede, og kan forudsætte nye bevillinger til de fremadrettede budgetter i fagudvalg mv.

Landdistriktspolitikken vil have virkning fra 1. juni 2020. Landdistriktspolitikken evalueres inden udgangen af 2022.

Økonomi

Da flere af de i strategien indeholdte indsatser fordrer yderligere bevillinger, indgår disse elementer i budgetprocessen for 2021 og frem.

Beslutning

Godkendt.

 

19.03.00-Ø40-1-20

87. Ændring af Arbejdsmarkedets Feriefonds vedtægter - Nordjyllands Historiske Museum

Forventet sagsgang

KF, ØK, BY

Anledning

Orientering om Nordjylland Historiske Museums afvikling af lån hos Arbejdsmarkedets Feriefond.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:

1. At orienteringen tages til efterretning. 

Udvalget for Kultur og Fritid, 5. maj 2020, pkt. 49:

Taget til efterretning.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V)

Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 122:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Historiske Museum har modtaget tilbud fra Arbejdsmarkedets Feriefond om nedskrivning af følgende lån:

 • Den 27. juli 1994 lån stort 4.000.000,00 kr. til færdiggørelse af udbygning af vikingegård. Lånet er ydet for en periode på 25 år, og forfaldt til betaling den 1. september 2019.
 • Den 17. juni 1998 lån stort 1.680.000,00 kr. til brug for etableringen af formidlings- og aktivitetsbygning. Lånet er ydet for en periode på 25 år og forfalder til betaling den 1. juli 2023.

 

Der forventes en ændring i Arbejdsmarkedets Feriefonds vedtægter, således at fonden kan tilbyde låntagere en nedskrivning af hovedstolen på deres lån på følgende vilkår:

 1. Låntagere med en samlet akkumuleret hovedstol på mindre end 1,5 mio. kr. opgjort pr. 1. januar 2020 vil kunne tilbydes en nedskrivning af lånets hovedstol på 100% eller:
 2. Låntagere med en samlet akkumuleret hovedstol på mere end 1,5 mio. kr. opgjort pr. 1. januar 2020 vil kunne tilbydes en nedskrivning af lånets hovedstol på henholdsvi 90%, hvis låntageren driver virksomhed som handicap- eller kulturinstitution og på 80 %, hvis låntageren driver virksomhed som vandrerhjem.
 

Under forudsætning af, at ændringen af Arbejdsmarkedets Feriefonds vedtægter gennemføres og dermed får retskraft, vil fonden derfor kunne tilbyde Nordjyllands Historiske Museum en nedskrivning af ovennævnte lån med 90 %, idet Nordjyllands Historiske Museum er at anse som en kulturinstitution, og idet Nordjyllands Historiske Museums samlede akkumulerede lån fra fonden udgør 5.680.000,00 kr.

Bestyrelsen for Nordjyllands Historiske Museum har overfor Arbejdsmarkedets Feriefond meddelt, at de ønsker den såkaldte model 2 - tilbud om en ny samlet bevilling med en hovedstol på 568.000 kr. til afvikling jf. Arbejdsmarkedets Feriefond amortiseringsplan med 29.093,21 kr. årligt.

Økonomi

Som udgangspunkt har det ingen økonomiske konsekvenser for Mariagerfjord Kommunes tilskud til Nordjyllands Historiske Museum. Det samlede tilskud til Nordjyllands Historiske Museum udgør i 2020 4.220.000 kr. udbetalt.

Beslutning

Godkendt.

 

00.22.00-G01-3-19

88. Flytning af byrådsmøde

Forventet sagsgang

BY

Anledning

Flytning af byrådets møde 26. august 2020.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At byrådsmødet onsdag den 26. august flyttes til torsdag den 27. august.

Sagsfremstilling

Byrådsmødet foreslås flyttet fra onsdag 26. august til torsdag den 27. august, da der ikke forventes at blive jubilæumsfest for AMBUfestivalen 27. august grundet Coronasituationen.

Beslutning

Godkendt.

 

00.01.00-G01-46-17

89. Spørgetid

Sagsfremstilling

I forbindelse med ordinære byrådsmøder kan presse og tilhørere stille korte spørgsmål om alle emner indenfor et max. tidsforbrug på 15 minutter.

Spørgsmålene rettes til Borgmesteren til eventuel videregivelse til de enkelte udvalgsformænd.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

 

81.03.00-G01-6650-20

90. Ansættelse af kommunaldirektør

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Stillingen som kommunaldirektør i Mariagerfjord Kommune har været i opslag med ansøgningsfrist 7. maj 2020.

Indstillingsudvalget har gennemført ansættelsesprocessen og kandidat til ny kommunaldirektør for Mariagerfjord Kommune skal godkendes i Byrådet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At Anne Velling Christiansen ansættes i stilingen som kommunaldirektør i Mariagerfjord Kommune pr. 1. august 2020.

2. At Anne Velling Christiansen ansættes på kontraktvilkår med en løn svarende til kr. 1.566.013 eksklusiv pension.

Økonomiudvalget, 28. maj 2020, pkt. 129:

Ad 1.) Indstilles godkendt.

Ad 2.) Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstillingsudvalget har gennemført ansættelsesprocessen med bistand fra konsulenthuset Mercuri Urval.

På baggrund af ansættelsesprocessen har borgmesteren, som formand for indstillingsudvalget foreslået Økonomiudvalget, at indstille (navnet foreligger på mødet) til ansættelse som kommunaldirektør i Mariagerfjord Kommune.

Økonomiudvalget har efter kompetenceplanen indstillingsretten ved ansættelse af kommunaldirektør. Byrådet har beslutningskompetencen.

Økonomi

Løn til kommunaldirektør fastsættes i henhold til aftale om aflønning af chefer og udgør årligt kr. 1.305.011. Hertil kommer kontrakttillæg på 20% samt pensionsudgift på 20,17% - i alt kr. 1.881.878.

Øvrige lønomkostninger som atp, særlig feriegodtgørelse mv. er ikke medregnet heri.

Beslutning

Ad. 1) Godkendt.

Ad. 2) Godkendt.

 

Lukkede dagsordenspunkter

82.02.00-G10-3-19

91. Salg af ejendom

 

00.30.10-S00-1-20

92. Anlægsinvesteringer

 

00.01.00-G01-47-17

93. Orientering fra Borgmesteren

 

00.22.00-P35-4-19

94. Underskriftsark

 

82.01.00-G10-1-20

95. Evtuelt køb af ejendom

 

Bilag