Sbsys dagsorden preview

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 5. august 2020 kl. 07:00 i Mødelokale 1, Ndr. Kajgade
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-8-17

166. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Henrik Sloth (V) og Peder Larsen (F)

 

23.00.00-A26-1-20

167. Nye retningslinjer og orientering vedrørende kommende årsrapporter for Kontrolindsatsen

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

På baggrund af opfordring fra borgerrådgiveren, er der formuleret retningslinjer og etiske principper for Kontrolindsatsen.

Fremadrettet vil der til Økonomiudvalget i årets første kvartal blive fremlagt en årsrapport for Kontrolindsatsens virke.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Økonomiudvalget:
1. At de nye retningslinjer og etiske principper for Kontrolindsatsen godkendes

2. At orienteringen vedrørende fremlæggelse af årsrapporter for kontrolindsatsens virke tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kontrolgruppens arbejde består i dels at forebygge, og dels i at opdage og klarlægge snyd med sociale ydelser med og uden ond vilje.

De nyligt udarbejdede retningslinjer indeholder formålsbeskrivelse, etiske principper, strategi og arbejdsområde samt metodik. Disse findes i det vedhæftede materiale.

Endvidere vil der fremadrettet i første kvartal årligt blive fremlagt en årsrapport til Økonomiudvalget indeholdende kontrolindsatsens aktiviteter, herunder:

  • Præsentation af afsluttede projekter
  • Kommende indsatsområder
  • Provenuet af indsatsen

 

Desuden kan årsrapporten muligvis indeholde revideringer af retningslinjer og etiske principper, da der kan opstå behov for løbende at tilpasse eksempelvis de metodiske tilgange, da måden hvorpå socialt bedrageri begås kan ændre sig.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Henrik Sloth (V) og Peder Larsen (F)

 

00.01.00-S00-1-20

168. Finansiel strategi og risikopolitik 2020-21

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I forbindelse med administrationens gennemgang af gældende "politikker og strategier" i Mariagerfjord kommune, er det fundet hensigtsmæssigt, at sammenfatte de strategiske og politiske pejlemærker i et samlet dokument.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:
1. At "Finansiel Strategi og Risikopolitik 2020-21" godkendes.

Sagsfremstilling

Administrationens gennemgang af politiske strategier og pejlemærker viser, at der på området for Finansiel strategi og risikopolitik i Mariagerfjord kommune er fastlagt en række politiske sigtepunkter i kontrakter, konkrete enkeltsager mv.

For at forenkle administrationsgrundlaget samt skabe større offentlig synlighed omkring den finansielle strategi og risikopolitik er det administrationens vurdering, at dette mest hensigtsmæssigt fremmes ved en sammenfattende politik på området.

På den baggrund ønskes en drøftelse og godkendelse af vedhæftede udkast til "Finansiel strategi og risikopolitik 2020-21".

Udkastet er baseret på de aktuelle politikker, men præciserer derudover ansvarsfordeling mellem Byrådet og administration samt rammer for kapitalforvalternes og långiveres ageren i den daglige styring af kapitalportefølje og gældspleje.

Beslutning

Sagen blev udsat.
Fraværende: Henrik Sloth (V) og Peder Larsen (F)

 

00.30.00-Ø00-1-20

169. Fremrykning af anlægsinvesteringer som følge af Corona

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Byrådet har anmodet Udvalget for Teknik og Miljø om kommentering af mulige fremrykkede anlægsprojekter forud for endelig behandling i Økonomiudvalget og Byrådet

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At Udvalget drøfter og kommenterer forslagene til fremrykkede anlægsprojekter og fremsender dette til Økonomiudvalg og Byråd

Udvalget for Teknik og Miljø, 22. juni 2020, pkt. 135:

Udvalget indstiller følgende til Byrådet:

1. At der gives særlig prioritet til følgende anlægsprojekter:

  • Rammebeløb (forslag 9) til igangsætning af relevante, mindre anlægsprojekter, med særlig prioritet til delprojekter til under 1 mio kr. Udvalget ønsker dog at blive inddraget i den endelige igangsætning
  • En økonomiske ramme til fremrykning af cykelstier, idet Udvalget dog ønsker at foretage en nærmere prioritering af strækninger.
  • Projekterne 12 og 13 på det brugerfinansierede område vedr. ny hal på genbrugspladsen i Hobro og nedsivningsanlæg på pladsen i Mariager.

 

2. At der så vidt muligt også gives prioritet til bevillinger til nyanlæg af p-pladser i Hadsund og Hobro (incl. p-fonds-midler)

Fraværende: Peter Muhl (A)

Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere drøftet oplæg til mulige projekter, som vil kunne fremrykkes. Byrådet besluttede at sende forslagene 7-13 til drøftelse og kommentering i Udvalget for Teknik og Miljø inden den endelige behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Nedenfor er knyttet administrative bemærkninger til projektforslagene.

Projektforslagene er angivet indenfor 3 kategorier, som angiver hvor hurtigt projektforberedelsen kan igangsættes og genneføres udfra kompleksitet, nødvendige myndighedsgodkendelse og ekspropriationer mv.:

Kategori A Mulighed for hurtig igangsættelse, lav kompleksitet, ingen tunge myndighedsgodkendelser og ekspropriationer

Kategori B Større kompleksitet i projektet, tunge myndighedsgodkendelser, men ingen ekspropriationer

Kategori C Stor kompleksitet, diverse tunge myndighedsgodkendelser (eks. fra Kystdirektoratet) og iværksættelse af ekspropriationer

7. Der afsættes 5,8 mill. kr. som ny bevilling til cykelsti mellem Assens og Aa Mølle

Indledningsvis skal gøres opmærksom på, at beløbet 5,8 mill. kr er i underkanten. For en linjeføring langs vejen mellem Assens og Hadsund er overslaget på 7,5 mill. kr.

Der er ikke umiddelbart et forventelig behov for stien i forhold til at skabe sikker skolevej, da der vil være en relativ lille trafikmængde i forhold til den gruppe.

Stien vil have en funktion i forhold til øvrig pendling, rekreative formål og cykelturisme.

Et alternativt forslag kunne være en mere rekreativ linjeføring langs vandet. Denne løsning vurderes umiddelbart at blive dyere på grund af mere besværlige adgange i forhold til tilkørsel af materialer og materiel, blød bund mv..

Der er ikke pt. udarbejdet overslag på denne løsning.

Uanset løsning vil der skulle gennemføres jorderhvervelser.

Kategori C

8. Der afsættes 1,0 mill. kr. til ny bevilling til opførelse af nye offentlige toiletter ved Novopladsen i Øster Hurup.

Der vil være fremadrettet afledt drift på størrelsesorden 25-30.000 kr. årligt.

Kategori B

9. Der afsættes et rammebeløb på 4 mio. kr. til igangsætning af relevante, mindre anlægsprojekter på vejområdet eksempelvis svingbaner, fortove eller andet, som findes særligt relevant i forhold til øvrigt planlagt anlægsarbejde.

Fagenheden kan foreslå at følgende projekter indgår i prioriteringen:

- Trafiksikre Gl. Ålborgvej ved nr. 82 - fjernelse af bakketoppe  

   Prisoverslag 1,9 mill kr.  - Kategori A

- 850 meter lang promenade ved Nedre Strandvej i Hobro

  Prisoverslag 1,9 mill. kr. - Kategori A

- Krydsombygning i krydset Gettrupvej/Skjellerup

   Der er registreret en del uheld og nærved uheld i krydset

   Prisoverslag 1,7 mill. kr. - Kategori B/C

- Højre- og venstresvingsbaner ved T-kryds

1. Egelundsvej/Ardenvej - syd for Willestrup

2. Hobrovej/Tobberupvej - nord for Hobro

3. Myhlenbergvej/Hobrovej - højresvingsbane nord for Vebbestrup

4. Mariagervej/Langelandsvej - øst for Hobro

5. Hadsundvej/Korupvej - højresvingsbane vest for Als

6. Astrupvej/Møllevej - vest for Hadsund

7. Randersvej/Kjellerupvej - syd for Mariager

Overslaget for hver enkelt af ovennævnte projekter vil være på ca. 0,8 mio. kr. - Kategori A (hvis ikke der skal ekproprieres).

På vedlagte kortbilag er angivet placeringerne

10. Der afsættes 1 mio. kr. som ny bevilling til 40 p-pladser i Hadsund (incl. P-fondsmidler)   Det er overvejet at etablere parkeringsplads med udkørsel til Vestergade i Hadsund

Der er angivet et prisoverslag på 1,0 mill. kr. Det vurderes ikke at være tilstrækkelig, da en plads ca. koster 40.000 kr. i etablering

Projektet er vurderet til en kategori A

11. Der afsættes 1 mio. kr. som ny bevilling til 40 p-pladser i Hobro (incl. P-fondsmidler)   Det er overvejet at anlægge parkeringspladser på Korsgade i Hobro

Der er angivet et prisoverslag på 1,0 mill. kr. Det vurderes ikke at være tilstrækkelig, da en plads ca. koster 40.000 kr. i etablering

Projektet er vurderet til en kategori A

12. Der afsættes 2 mio. kr. som ny bevilling til maskinhal på genbrugspladsen i Hobro

13. Der afsættes 0,3 mio. kr. til nedsivningsanlæg på genbrugspladsen i Mariager.

Opmærksomheden skal henledes på, at det i forbindelse med den politiske prioritering af fremrykning af anlægsprojekter i forbindelse med planlægning og udførelse vil medføre øget ressourcetræk i fagenheden.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller beslutningen fra Udvalget for Teknik og Miljø til godkendelse med den tilføjelse, at bevillingen til etablering af cykelstien mellem Assens og Aa Mølle på 7,5 mio. kroner skal prioriteres i tilfælde af fremrykning. Fremrykningen betyder en tillægsbevilling på 16,8 mio. kroner, som finansieres af kassebeholdningen. I forhold til tidspunktet for fremrykningen af anlægsinvesteringerne indgår dialogen med det lokale erhvervsliv og Dansk Byggeri.

Fraværende: Henrik Sloth (V) og Peder Larsen (F)

 

29.00.00-G01-8-15

170. Beskrivelse af forprojekt for sundhedshus ved sygehuset i Hobro

Forventet sagsgang

SO, ØK

Anledning

En arbejdsgruppe på tværs af Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland har udarbejdet en beskrivelse af et forprojekt til etablering af sundhedshus på sygehusmatriklen i Hobro. Beskrivelsen er godkendt af direktionen 15. juni og fremlægges til politisk godkendelse i Udvalget for Sundhed og Omsorg samt Økonomiudvalget.

IndstillingIndstilling 3. august 2020, pkt. 58:

Direktøren for Velfærd indstiller til Økonomiudvalget:

1. At beskrivelsen af forprojektet for et sundhedshus på sygehusmatriklen i Hobro godkendes.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 3. august 2020, pkt. 58:

Godkendes. Udvalget påpeger dog, at der fokuseres på sundhedsforbyggelse, at interesserede aktører er med fra starten af processen og at der mangler perspektiver ift. handicap og psykiatrien.

Sagsfremstilling

Byrådet har gennem flere år haft et ønske om at etablere et tværsektorielt sundhedscenter i Hobro med deltagelse af regionale og kommunale sundhedstilbud samt tilbud fra den primære sektor for at udnytte synergien mellem de tre sektorer. Der er igangsat en indledende undersøgelse af det kommunale lokalebehov i forbindelse med et sundhedshus, men der har ikke været etableret et samarbejde med regionen om konkete idéer.

I forbindelse med at Region Nordjylland har haft et lokaleoverskud på Hobro Sygehus samtidig med, at en del af de kommunale sundhedstilbud står for at skulle finde alternative lokaler, blev der i foråret 2020 nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra kommunen og regionen. Arbejdsgruppens opgave var i første omgang at vurdere de umiddelbare muligheder for at etablere et tværsektorielt sundhedscenter i de ledige lokaler på Hobro Sygehus.

Efter at have afklaret, at der ikke var tilstrækkeligt med lokaler på sygehuset til at huse de sundhedstilbud, kommunen har behov for, har arbejdsgruppen istedet arbejdet videre med tankerne om at bygge et sundhedshus på sygehusmatriklen, da der både fra regionens og kommunens side er interesse for at etablere et fælles sundhedshus. Arbejdsgruppen har derfor udarbejdet et forslag til en beskrivelse af, hvilke opgaver, der skal løses, for at frembringe et beslutningsgrundlag for en politisk beslutning om etablering af et tværsektorielt sundhedshus. Forslaget til beskrivelse er vedlagt som bilag.

I beskrivelsen er identificeret tre trin i processen:

TRIN 1: Beskrivelse af forprojekt (sommer 2020 - politisk godkendelse af beskrivelsen i henholdsvis region og kommune i august 2020)
Udarbejdelse af forprojekt sker for at afdække de konkrete rammer, muligheder og behov, hvor region og kommune hver for sig godkender og nedsætter en fælles styregruppe for projektet, såfremt det bliver godkendt begge steder. Kommune og region sørger hver for sig for, at der tilvejebringes budgetmidler i 2021 til ekstern bistand beskrevet under Trin 3.

TRIN 2: Udarbejdelse af forprojekt (efterår 2020 - politisk behandling af forprojektet i henholdsvis region og kommune i januar 2021)
Den nedsatte styregruppe udarbejder et konkret forslag til projektbeskrivelse for etablering af Sundhedshus Hobro til politisk beslutning.
Styregruppens forslag fremlægges til politisk behandling i de to organisationer.

TRIN 3: Udarbejdelse af projektskitse for byggeprojektet (forår 2021)
Trin 3 i processen er en bearbejdelse af styregruppens forprojekt til en konkret projektskitse for Sundhedshus Hobro til brug for udbud. Til dette kan det være nødvendigt at indhente ekstern bistand i form af konsulentstøtte og arkitektarbejde til skitse i det omfang, at kommune og region ikke har mulighed for at stille egne medarbejderressourcer til rådighed for projektet.

Forprojektet skal ledes af en styregruppe med deltagelse af ledelsesrepræsentanter fra region og kommune med økonomiske, bygningsmæssige og sundhedsmæssige kompetencer. I Mariagerfjord Kommune udgøres styregruppen af Kim Jakobsen, økonomidirektør, Michael Tidemand, chef for Sundhed og Ældre, Trine Juul Søndergaard, leder af Ejendomscentret og Rikke Hylleberg Clausen (sekretær for styregruppen). Fra 1. oktober, når den nye velfærdsdirektør er tiltrådt, indtræder vedkommende i styregruppen.

Beskrivelsen af forprojektet blev godkendt i direktionen 15. juni 2020.

Økonomi

Selve forprojektet udarbejdes ved hjælp af interne ressourcer i Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland.

I forbindelse med budgetprocessen for Budget 2021-24 søges der i Mariagerfjord Kommune om 500.000 kr. til udarbejdelse af projektskitser til brug for et udbud, hvis det politisk besluttes i januar 2021, at projektet skal gennemføres. Region Nordjylland søger et tilsvarende beløb.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller beslutningen fra Udvalget for Sundhed og Omsorg til godkendelse.

Fraværende: Henrik Sloth (V) og Peder Larsen (F)

 

00.30.10-S00-1-20

171. Budget 2021-24

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

I henhold til budgetvejledningen for Budget 2021-24 skal Økonomiudvalget på dagens møde behandle indtægts- og udgiftsbudgettet og fastsætte de endelige rammer for drift og anlæg.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At drifts- og anlægsrammerne godkendes.

2. At den årlige buffer på driften hæves fra 10 mio. kr. til 15 mio. kr.

3. At driftsrammen ikke hæves betydeligt, men at der i stedet prioriteres midler til anlægsopsparing til større, kommende anlægsprojekter og/eller engangsinvesteringer.

Sagsfremstilling

Med godkendelsen af budgetvejledningen for Budget 2021-24 blev de økonomiske målsætninger fastlagt.

De økonomiske målsætninger udgør:

  • Overskud på 130 mio. kr. på driften. Det skattefinansierede driftsoverskud skal udgøre 130 mio. kr. til dækning af de skattefinansierede anlægsudgifter, afdrag på lån, råderumsskabelse og opbygning af en kassebeholdning

 

  • Minimum 1.400 kr. pr. indbygger til anlæg, netto

 

  • Gennemsnitlig kassebeholdning på 130 mio. kr.

 

  • Den årlige låneafvikling skal som hovedregel være større end årets låneoptag, således at kommunens gæld løbende reduceres

 

På temamøder i juni i udvalg og Byråd har direktionens budgetoplæg til et balanceret Budget 2021-24 - hvilende på politisk udpegede sigtelinier - været drøftet og kommenteret. Direktionens oplæg har taget udgangspunkt i resultatopgørelsen pr. april 2020, svarende til første overslagsår i Budget 2020 og reguleret for de tekniske budgetændringer samt forventninger til udligningsaftale. Hen over sommeren er resultatet af Økonomiaftalen, indgået mellem KL og regeringen i juni - blevet beregnet. Økonomiaftalen og udligningsreformen er grundlaget for kommunens indtægtsbudget.

Resultatet af Økonomiaftalen og udligningsreformen afviger en del fra det udgangspunkt, som direktionens oplæg til et balanceret budget udgjorde.

Ny resultatopgørelse:

Uddybende

Med Økonomiaftalen for 2021 er servicerammen for kommunerne under et løftet med 1,5 mia. kr. til samlet set 267,2 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer som følge af opgaveflytning mellem stat og kommuner jf. det såkaldte Lov- og cirkulæreprogram. Endelig har staten i 2021 afsat 1,1 mia. kr. til bedre normeringer i dagtilbud, flere lærere i folkeskolen samt omsorg og nærvær i ældreplejen. Kommunerne får – baseret på ansøgning – andel heri.

Baseret på en fremskrivning af servicerammen for 2020 vil servicerammen i 2021 udgør i størrelsesordenen 1,9 mia. kr. I budgetgrundlaget for 2021 er serviceudgifterne opgjort til 1,9 mia. kr. – heraf tegner Lov- og cirkulæreprogrammet sig for 2 mio. kr. Hertil kommer yderligere et løft som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet, ligesom statstilskud knyttet til bedre normeringer i dagtilbud mv. ligeledes løfter bruttoudgifterne på området. Det bemærkes, at statstilskuddet til dagtilbud mv. føres på driftsområderne, hvorfor servicerammen er upåvirket heraf.

Grundet corona-krisen afspejler Økonomiaftalen også forventninger til betydelige merudgifter på overførselsområdet som følge af stigende ledighed. Hertil kommer betydelige mindreindtægter vedr. indkomstskat. På den baggrund er statstilskuddet samlet set løftet betydeligt i forhold til udgangspunktet for budgetgrundlaget, idet det dog bemærkes, at den kraftige afdæmpning i forventningerne til den økonomiske udvikling i modsat retning udløser en reduktion i statstilskuddet som følge af lavere skøn for pris- og lønudviklingen.

Udover Økonomiaftalen har den nye udligningsreform også betydning for budgetgrundlaget i Mariagerfjord Kommune. Ifølge den politiske aftaletekst er den langsigtede merindtægt i Mariagerfjord kommune i størrelsesordenen 48,3 mio. kr.

I budgetgrundlaget for budget 2021-24 er endvidere indarbejdet en række yderligere mer-/mindreudgifter i forhold til udgangspunktet for direktionens budgetoplæg.

I det følgende gives en kort redegørelse for finansieringsresultatet, ligesom konsekvenserne af økonomiaftalen mv. i forhold til direktionens oplæg ligeledes belyses.

Det samlede finansieringsresultat

Budgetgrundlaget for 2021-24 udviser et overskud på 202,6 mio. kr. i 2021, hvorefter det frem mod 2024 falder til 175,5 mio. kr. Overskuddet på den ordinære drift udgør dermed ca. 10 pct. af serviceudgifter.

Driftsoverskuddet skal finansiere kommunens samlede anlægsudgifter. Herudover er der også et betydeligt element af lånefinansiering til ældreboliger m.v., ligesom kommunen på særlige områder har adgang til lånefinansiering, f.eks. til dækning af indefrossen grundskyld samt dispensation for yderligere lånoptag fra Social- og Indenrigsministeriet. Endelig er der også andre finansieringsposter, herunder f.eks. grundkapitalindskud, som skal finansieres af driftsoverskuddet.

Det følger af lovgivningen, at der skal være balance mellem indtægter og udgifter i såvel budgetåret som overslagsår. Med et samlet overskud på 74,5 mio. kr. i 2021 faldende til 64,2 mio. kr. i 2024, udviser budgetgrundlaget et solidt overskud.

  

Gennemgang af budgetgrundlaget

I forhold til udgangspunktet for direktionens budgetgrundlag er der nu sket en afklaring vedr. konsekvenserne af udligningsreformen, ligesom konsekvenserne af økonomiaftalen er kendte. Samlet set er konsekvenserne af økonomiaftalen samt yderligere korrektioner, at bundlinien er øget med 73,4 mio. kr. i 2021 stigende til 84,4 mio. kr. i 2024 i forhold til direktionens budgetoplæg jf. tabel 1.

Tabel 1 - Baggrund for vækst ift. direktionens budgetoplæg

Alle beløb i 1.000 kr. Budgetforslag 2021Budgetforslag 2022Budgetforslag 2023Budgetforslag 2024 
 
Direktionens tekniske budgetoplæg-1.1338.08920.12320.123 
Budgetgrundlag 2021-24-74.493-62.581-50.604-64.259 
Forskel-73.360-70.670-70.726-84.382 
heraf anlæg 202400055.681 
heraf ændret pris- og lønskøn på driftsområderne-20.515-26.937-33.695-55.017 
heraf renter, afdrag og garantiprovision-1.002-725-1.502-3.528 
heraf merudgifter til overførsler47.38438.11438.27040.254 
heraf skatter samt tilskud og udligning-88.827-70.422-63.716-111.076 
heraf L&C-9.958-10.665-10.465-11.159 
heraf øvrige (forsyning, buffer ej fremskrivning mv.)-442-35381463 

 

Særligt indtægterne – drevet af udligningsreformen samt konsekvensen af Økonomiaftalen – er medvirkende til en betydelig forbedring i budgetgrundlaget. I det følgende belyses enkeltelementerne i baggrunden for væksten i budgetgrundlaget.

Anlæg 2024

Anlægsbudgettet er indarbejdet i budget 2024, idet det dog bemærkes, at anlægsbudgettet er reduceret med 6 mio. kr. i forhold til den til Byrådet tidligere fremsendte investeringsoversigt. Det skal ses i sammenhæng med fjernelse af pulje på 6 mio. kr.til etablering af cykelstier, som Byrådet i forbindelse med budget 2020 alene havde afsat til 2023.

Nye pris- og lønskøn

Der er på driftsområderne indarbejdet lavere vækstskøn for pris- og lønudviklingen på 20 mio.kr. i 2021 stigende til 55 mio. kr. i 2024. Forventningen til det lavere vækstskøn skal ses i sammenhæng med den generelle nedgang i den økonomiske aktivitet. Det bemærkes, at den lavere forventning til udviklingen i pris- og lønudviklingen ligeledes slår igennem på Mariagerfjord Kommune statstilskud, idet statstilskuddet til kommunerne i 2021 er reduceret betragteligt som konsekvens heraf.

Renter, afdrag og garantiprovision

Der er i 2021 indarbejdet merindtægt på ca. 1 mio. kr. vedr. garantiprovision – dvs. betaling fra forsyningsvirksomhederne for den garantistillelse, som kommunen yder i forbindelse med virksomhedernes lånoptag. Derudover er konsekvenserne vedr. omlægning af lån til fast rente jf. Økonomiudvalgets beslutning af 3. juni indarbejdet i budgettet. Samlet set indebærer ændringerne en merindtægt/mindreudgift på 1 mio. kr. i 2021 stigende til 3,5 mio. kr. i 2024.

Merudgifter på overførselsområdet

I Økonomiaftalen er forudsat en betydelig vækst i kommunernes udgifter på arbejdsmarkedsområdet, herunder forsørgelsesudgifter til kontanthjælpmodtager, forsikrede ledige mv. Som konsekvens heraf er statstilskuddet til kommunerne i 2021 øget betragteligt.

Det har betydet en væsentlig stigning i Mariagerfjord Kommunes indtægter vedr. tilskud og udligning i 2021.

I overslagsårene er ligeledes forudsat en betydelig vækst i overførselsudgifterne frem mod 2024. En væsentlig del af stigningen i indtægter vedr. ”Skatter samt tilskud og udligning” jf. tabel 1 skal således ses i sammenhæng med en tilsvarende stigning i overførselsudgifterne.

På den baggrund er der i budgetgrundlaget foretaget en teknisk fremskrivning af udgifterne på overførselsområdet, svarende til den i Økonomiaftalen (og overslagsårene) forudsatte vækst i overførselsudgifterne fra regnskab 2019.

Samlet set øges overførselsudgifterne med 47 mio. kr. i 2021 og med gennemsnitligt 39 mio. kr. i overslagsårene i forhold til direktionens oplæg.

Udviklingen og den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen skal baseres på et konkret skøn over udviklingen i antallet af ledige mv. jf. budgetvejledningen.

Administrationen vil – under iagttagelse af den seneste beskæftigelsesudvikling i Mariagerfjord Kommune - senere i budgetprocessen fremlægge vurderinger af de økonomiske konsekvenser.

Ændring i forhold til direktionens oplæg

Konsekvensen af økonomiaftalen medfører som beskrevet et væsentligt andet udgangspunkt i forhold til direktionens oplæg. Således vil balancen i forhold til det i juni drøftede oplæg nu være hhv. 39 mio. i overskud i 2021, faldende til hhv. 17,7 mio., 25 mio. og igen 39 mio. i overslagsårene.

Det nye udgangspunkt vil være indarbejdet i det grundlag, som Forhandlingsudvalget skal tage udgangpunkt i i de fortsatte forhandlinger for Budget 2021-24. Henset til resultatet og de usikkerheder, der årligt opstår vedr. konsekvenserne af Økonomiaftale og parametre for udligning, indstiller økonomidirektøren, at Økonomiudvalget beslutter, at den årlige buffer, som akuelt udgør 10 mio. kr. årligt, øges til 15 mio. kr. årligt, samt at driftsrammen ikke hæves betydeligt, men at der i stedet prioriteres midler til anlægsopsparing til større, kommende anlægsprojekter og/eller engangsinvesteringer. 

Beslutning

Indstilles godkendt. I forhold indstillingspunkt 3 er dette henset til den landspolitiske serviceramme.
Fraværende: Henrik Sloth (V) og Peder Larsen (F)

 

00.00.00-G01-2-19

172. Orientering om kommende punkter til udvalgene

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Kort orientering om kommende punkter til udvalgene.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I fællesmøde mellem udvalgsformænd og direktion er det aftalt, at Økonomiudvalget i hvert møde orienteres kort om kommende punkter til udvalgene.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Henrik Sloth (V) og Peder Larsen (F)

 

Lukkede dagsordenspunkter

82.21.00-A00-1-20

173.

 

00.01.00-G01-48-17

174. Orienteringssager

 

00.01.00-G01-49-17

175. Eventuelt

 

00.22.00-P35-5-19

176. Underskriftsark