Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 14. august 2018 kl. 17:00 i Hobro Søndre Skole, Skolegade 10, 9500 Hobro
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-4-17

62. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

 

17.00.00-G01-17-17

63. Merudgift til skolelederlønninger på Rosendalskolen

Forventet sagsgang

BF

Anledning

På mødet den 9. januar 2018 i Udvalget for Børn og Familie blev det besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde et forslag til kompensation for den ekstra lønudgift på Rosendalskolen i forbindelse med konstituering af ny skoleleder.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At Rosendalskolen kompenseres for merudgiften til skolelederlønninger, og at det finansieres af fagenhedens udviklingsmidler.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Rosendalskolen henvendte sig skriftligt til Udvalget for Børn og Familie den 19. december 2017 med henblik på at gøre opmærksom på den ekstra lønudgift, som påhvilede skolen i forbindelse med konstituering af ny skoleleder. Skolebestyrelsen gør opmærksom på, at lønudgifterne til skolelederne i Mariagerfjord Kommune tildeles via skolernes ressourcetildelingsmodel. Som følge af afskedigelse har skolen i en periode haft en merudgift til finansiering af skolelederlønninger svarende til 253.000 kr. i 2017 og 403.000 kr. i 2018.

Skolebestyrelsen anmoder om at blive kompenseret for merudgiften. Skolefagenheden anbefaler, at merudgiften imødekommes og finansieres gennem fagenhedens udviklingsmidler.

Økonomi

Den økonomiske konsekvens af indstillingen er, at Rosendalskolen tilføres i alt 656.000 kr. fra Skolefagenheden. Udgiften finansieres af fagenhedens udviklingsmidler.

Beslutning

Godkendt.

 

17.01.00-G20-1-18

64. Opsamling på dialogmøde mellem Udvalget for Børn og Familie samt forældre- og skolebestyrelser

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Den 7. juni blev der afholdt dialogmøde mellem Udvalget for Børn og Familie og bestyrelser indenfor Dagtilbud og Skole. Som en del af processen blev bestyrelserne bedt om at give skriftlige input til den kommende kvalitetsrappport.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

 1. At indhold og form på dialogmødet drøftes.
 2. At Center for Børn og Familie på baggrund af tilbagemeldinger udarbejder oplæg til fremtidigt indhold i fælles kvalitetsrapport (2020).

Inddragelse

Bestyrelser indenfor Dagtilbud og Skole.

Sagsfremstilling

Der blev for første gang afholdt fælles dialogmøde mellem Udvalget for Børn og Familie og bestyrelser indenfor Dagtilbud og Skole.

Foruden mulighed for dialog med udvalgsmedlemmer, blev bestyrelserne bedt om skriftlige tilbagemeldinger ud fra temaet kvalitet.

Center for Børn og Familie har lavet nedenstående opsummering af bestyrelsernes tilbagemeldinger. Desuden er de oprindelige tilbagemeldinger vedhæftet som bilag.

Hvad mener forældrene er kvalitet indenfor Dagtilbud og Skole?

Forældrene nævner en del emner, som ligner de input, der også kom til Børne- og ungdomspolitikken. Det dækker emner som:

 • Kompetent personale (faglighed)
 • Relationsarbejde
 • Forældreinddragelse
 • Brobygning/overgange/sammenhæng
 • Dannelse
 • Læring og trivsel
 • Økonomisk råderum og gode fysiske rammer
 • Lige muligheder for alle børn og rum til forskellighed

 

Hvordan måler vi kvalitet?

 • Der skal være relevante instrumenter/dataindsamlinger til at belyse børnenes læring, trivsel og udvikling – gerne med forklaring på, hvorfor dataene er relevante. Det skal også være tydeligt, hvem der er målgruppen for data – kommune, børn, skole, forældre?
 • Det skal både være kvalitative og kvantitative data, som også indfanger de bløde værdier. Der skal samles data hos både børn, forældre, ansatte. Metoderne skal tilpasses målgruppen. Der kan f.eks. også måles på forhold som udskiftning i personale, eller hvor mange børn, der bliver i distriktet.

 

Ønsker fra bestyrelserne til næste kvalitetsrapport:

 • Data skal være rigtige og kvalitetssikrede, og man kan overveje, om der skal graves i, hvorfor tallene ser ud, som de gør, fordi data alene kan give anledning til misforståelser.
 • Der ønskes en drøftelse af ”de rigtige” måleværktøjer – gerne med repræsentanter fra skoler/dagtilbud. Der må gerne komme flere forskellige faglige tests med i rapporten.
 • Der må gerne være fokus på progression og ikke kun slutresultater.
 • Der ønskes forældreinddragelse i rapporten – f.eks. i form af tilfredshedsanalyse blandt forældrene. På Dagtilbud ønskes der drøftelse af, hvorfor spørgsmål om forældrenes adfærd hjemme (læsevaner og opdragelse) er relevant for en kvalitetsrapport.
 • Der er ønske om nye data (evt. kvalitative) vedrørende bløde værdier som dannelse, livsduelighed, fællesskab eller andre ord fra børnepolitikken, samt omkring brobygning.
 • Derudover ønskes der en overvejelse om hvordan, data skal bruges, og om der er ressourcer nok til at omsætte data til handling.

 

Tilbagemeldinger på proces til dialogmødet

 • Nogle bestyrelser ville gerne have vidst besked om processen inden mødet.
 • Der efterspørges en tydeligere dagsorden, der kommer ud i så god tid, at bestyrelserne kan nå at forberede sig.
 • Der er ønske om en mikrofon ved lignende arrangementer.
 • Der er forskelligrettede meldinger i forhold til tid til diskussion med politikerne. 15 minutter oplevedes af nogen som for kort tid, mens 30 minutter oplevedes som for lang tid.

Beslutning

Godkendt.

Udvalget drøftede dialogmødet og bemærker at politikerne bør have mulighed for at forberede sig bedre, evt. gennem forudvalgte temaer.

Vigtigt at bestyrelserne er de centrale samtalepartnere.

På den baggrund kommer fagenheden med et oplæg til næste dialogmøde.

 

28.06.00-A30-1-18

65. Lukning af Børnehaven Stjernen i Veddum

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Børnehuset Stjernen har gennem de seneste år været udfordret på børnetallet. Børnetallet er nu på et kritisk lavt niveau, hvilket giver anledning til forslag om sammenlægning med Krible-Bo i Als.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

At Børnehuset Stjernen sammenlægges med Børnehuset Krible-Bo pr. 1/11 2018

At børnene fra Stjernen fysisk overflyttes til Krible-Bo i forbindelse med sammenlægningen

At forslaget sendes i høring i den fælles skole- og dagtilbudsbestyrelse

At der i Krible-Bo etableres en udegruppe når det samlede børnetal overstiger de 70, som er det maksimale børnetal, som Krible-Bo kan rumme

Inddragelse

Forslaget drøftes i følgende fora: blandt repræsentanter for dagtilbud i skolebestyrelse ved Havbakkeskolen, MED udvalg for Havbakkeskolen og dagtilbud, Fag MED Skole og Fag MED Dagtilbud.

Sagsfremstilling

Børnehuset Stjernen har gennem de seneste år været udfordret på børnetallet, hvilket har medført, at Stjernen de seneste tre år har fået tilført økonomi til 30 børn for at få mødeplanen til at hænge sammen. Det vil sige hvis Stjernen kun har indmeldt 24 børn gennemsnitlig på årsplan, så er Stjernen sikret økonomi til 30 børn. Ifølge pladsanvisningen bliver den forventede belægning i Stjernen på 21,6 børn og i Krible-Bo på 48,5 børn for år 2018.

Den 23. marts 2018 rettede personalet i Stjernen henvendelse til Udvalget for Børn og Familie. I henvendelsen beskriver personalet, at der er udfordringer forbundet med at være i et hus for sig selv. De peger på, at det kan være svært at skabe tid til forberedelse, videndeling, evaluering og møder i det hele taget.

Stjernens medarbejdere anviser selv følgende fordele ved en sammenlægning af Børnehuset Stjernen og Børnehuset Krible-Bo til en samlet institution på en matrikel:

-          Muligheden for sammen at skabe et nyt spændende dagtilbud, hvor alle kan bidrage med ideer til de fysiske rammer, opdeling af børn og de pædagogiske tiltag.

-          En fleksibel mødeplan som giver mulighed for afholdelse af møder, forberedelse, ferie, afspadsering.

         

I henvendelsen skriver personalet, at de allerhelst ser en ny institution på en neutral grund, alternativt kunne aktiviteterne samles på Krible-Bo.

  

Ifølge pladsanvisningen er der pr. 1. august 2018 indskrevet 18 børn i Stjernen og 45 børn i Krible-Bo, i alt 63 børn.

Krible-Bo kan rumme de 63 børn, der jf. pladsanvisningen er i de to børnehuse pr. 1/8 2018. Krible-Bo's samlede kapacitet er på ca. 70 børn. Flyttes børnene fra Stjernen til Krible-Bo pr. 1/11 2018 fordrer det, at der etableres en udegruppe, når børnetallet når op på ca. 70 børn. Ud fra de kendte tal, så er børnetallet samlet på 73 børn den 1. december 2018 – stigende til 85 pr. 1. juni 2019. Løsningen med en udegruppe er kendt i Krible Bo, og blev bl.a. anvendt i begyndelsen af 2000’erne i måneder, hvor der var mange børn i institutionen.

Der er vedhæftet en tidsplan for behandling af sagen som bilag.

Sideløbende med en evt. lukning af Stjernen, pågår der et analysearbejde, hvor eksterne konsulenter er blevet bestilt til at lave en samlet analyse af Havbakke Børn- og Familiedistrikt.

Økonomi

Ved samling af Krible-Bo og Stjernen på en matrikel bortfalder særbevillingen på ca. 350.000 kr. til Stjernen, da en samling må forventes at løse den udfordring, som bevillingen er givet til. Særbevillingen er indlagt i råderumsskabelsen i forbindelse med budget 2019. Derudover vil der kunne effektueres en driftsbesparelse. på ca. 130.000 kr. årligt.

Beslutning

Godkendt.

Udvalget har modtaget underskrifter fra lokalområdet, udvalget kvitterer for modtagelsen. 

 

28.06.00-I02-1-17

66. Oversigt over kommunale tiltag - ny dagtilbudsreform

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Som konsekvens af ny dagtilbudsreform og ny lovgivning, er der fremstillet en oversigt over lovmæssige ændringer og heraf følgende konsekvenser, såvel de økonomiske og de som er uden direkte økonomisk konsekvens.

Oversigten giver et samlet overblik over de lovændringer, der er trådt i kraft pr. 1. juli 2018, og de ændringer der træder i kraft pr. 1. januar 2019. 

Indstilling

Direktøren indstiller at redegørelsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Oversigt over lovændringer, der er trådt i kraft pr. 1. juli 2018 og de ændringer der først træder i kraft pr. 1. januar 2019 samt tilretning af eksisterende praksis på dagtilbudsområdet.

LovændringIkrafttrædenIndholdBemærkningerPolitisk behandling
Kombinationstilbud for forældre med atypiske arbejdstider1. juli 2018Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældre kombinationsmulighed mellem en dagtilbudsplads og fleksibel pasning uden for almindelig åbningstid, hvis der er et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov. Kombinationstilbuddet må samlet (ugentlig) ikke overstige udgiften til en dagtilbudsplads på hhv. 51½ og 48 timer for dagplejen.Tilskuddet til den fleksible pasning skal være på mindst 10 timer ugentlig udenfor dagtilbbuddets normale åbningstid.

 
Det forventes, at kravet om oprettelse af kombinationspladser vil med

føre en ekstra udgift for kommunen (som delvis dækkes af bloktilskuddet) og øgede administrative udgifter til behandling af ansøgning ud fra konkret behov, løbende tilsyn for hver enkelt aftale samt udbetaling af tilskud.
Der skal vedtages retningslinjer for godkendelseskriterier herunder ansøgning, ophør, fastlæggelse af det konkrete tilbud samt tilsyn med pasningsdelen.
Pasning af eget barn1. juli 2018Det er kommunalbestyrelsen der beslutter, om man vil give tilskud til pasning af eget barn. I Mariagerfjord Kommune har det ikke hidtil været muligt at få tilskud til pasning af egne børn. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at tilskuddet kun gives til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe.

Lovændringen vedørende ordningen indebærer, at tilskuddet fremover kan deles i to perioder, samt at forældrene kan dele den samlede periode.Der kan maksimalt gives tilskud til 3 børn pr. husstand.
Der skal konsekvens beskrives og beregnes eventuelle ekstra udgifter ved ordningen.

Tilskuddet kan højest udgøre 85% af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

Der vil være ekstra administrative opgaver i forbindelse med behandling af ansøgningerne.
Der skal tages stilling til, om man fremover ønsker at gøre brug af ordningen i Mariagerfjord Kommune.
Private pasningsordninger1. juli 2018Private pasningsordninger må alene anvende betegnelsen privat pasningsordning om ordningen i alle offentlige sammenhænge. Kommunen skal føre tilsyn med dette.

Pasningsordningen skal tilrettelægges så den fremmer børns læring gennem trygge læringsmiljøer så den står mål med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud, ligesom arbejdet med læringsmiljøer i den enkelte private pasningsordning skal tage udgangspunkt i børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

Den private pasningsordning skal endvidere tilrettelægges så børn sikres medbestemmelse og medansvar og for forståelse for og oplevelse med demokrati.

Den private pasningsordning skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørig-hed med og integration i det danske samfund.

 
Der er kommet nye krav i forhold til private pasningsordninger og de eksisterende retningslinjer skal revideres i forhold til de nye krav.

Kommunalbestyrelsen skal inden godkendelse af pasningsaftalen orientere forældrene om forskellen mellem et privat og kommunalt pasningstilbud.

Hovedsproget i private pasningsordninger skal være dansk.Den private passer skal have tilstrækkelige danskkundskaber til at udvikle barnets dansksproglige kompetencer.

Kravet om at fremme børns læring gennem trygge læringsmiljøer gælder ikke for fleksibel pasning, der indgår i kombinationstilbud.
 
Private institutioner1. juli 2018Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Kravspecifikationen skal ændres, så det fremgår, at kommende ansøgere senest seks måneder efter en ændring i kravsspecifikationen, skal leve op til ændringerne. Nuværende godkendte privatinstitutioner skal ikke leve op til ændrede krav.

Kommunalbestyresen skal tage stilling til om man, ud fra en række nye betingelser, ønsker at give et højere tilskud til bygninger og drift end det der gives i dag.
Retningslinjer for godkendelse af privatinstitutioner skal ændres/tilføjes nye

kravsspecifikation.

Økonomi
Der skal besluttes om der skal gives et højere tilskud.
Barselsorlov og deltidspladser1. januar 2019Forældre på barsel får mulighed for en deltidsplads på 30 timer ugentlig til større søskende i det børnehus/dagpleje den større søskende er indmeldt i.Det forventes, at kravet om oprettelse af deltidspladser vil medføre ekstra udgifter i form af nedsættelse af forældretaksten.

Dog bemærkes at en række grundudgifter til en plads er den samme uanset timetal for deltidspladsen.
Der skal vedtages retningslinjer for ansøgning, forældretakst m.v.

Tilrettelæggelse af de min. 6 timer om ugen.

 
Optagelsesregler og ventelisteret

 
1. januar 2019Forældre skal fremover have mulighed for at stå på en venteliste ud fra et anciennitetsprincip.

Forældre skal have mulighed for at tilkendegive ønske om deres barns optagelse i og mulighed for at komme på venteliste blandt alle daginstitutioner og alle dagplejehjem.

Muligheden for at tilkendegive ønske er én gang til et dagtilbud for 0 til 2 år og én gang til et dagtilbud for 3 til 5 årige.

Barnet har ret til at blive stående på venteliste til et dagtilbud, selvom det har plads et andet sted.

Kommunen skal sikre at der sker anvisning efter anciennitet.
 Nye retningslinjer for optagelse i dagtilbud og ventelisteret.
Oversigt over de forskellige typer dagtilbud1. juli 2018Kommunen skal offentliggøre en samlet oversigt over de forskellige typer dagtilbud samt satser for tilskud til private pasningsordninger kommunens hjemmeside.

Det er en præcisering af allerede gældende lov.
Hjemmesiden skal rettes til i forhold til nye tilbud (kombinationstilbud og deltidspladser m.v.).

Husk takstændringer/oplysning om nedsat forrældrebetaling - tilskud flexibel pasning.
 
Ændring i vedtægt for kommunale forældrebestyrelser 1. juli 2018Vedtægten ændres så forældrene fremover skal fastsætte principper for:

samarbejdet mellem dagtilbud og hjem,

forældres afholdelse af ferie med deres barn,

gå-hjemmøder for forældre, principper for forældres involvering i deres barns læring samt principper for samarbejdet med lokalsamfundet (frivilligorganisationer m.v.).

Der skal indføjes i minimumskompetencen for forældrebetyrelserne, at forældrebetyrelserne skal inddrages i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen på den pædagogiske læreplan.

Den pædagogiske læreplan er fortsat lederens ansvar, men lederen skal inddrage bestyrelsen.
I dagtilbud, der består af flere enheder, skal en forælder fra det enkelte børnehus fremover have adgang til at være repræsenteret i forældrebestyrelsen. Der kan etableres forældrebetyrelser på tværs af kommunale tilbud, hvis der er flertal for det i de enkelte bestyrelser.

 
Skal ikke i høring i bestyrelserne, da ændringerne er lovbestemte.Orienteringssag hvor lovændringerne er indarbejdet.
Ny skabelon for den pædagogiske læreplan.

Der skal arbejdes ud fra det nye grundlag pr. 1. juli 2018. Den 1. pædagogiske læreplan skal være fuldt udarbejdet og evalueret senest 1. juli 2020.

 
1. juli 2018Der fastsættes en ny lovgivningsmæssig ramme for den pædagogiske læreplan som skal udarbejdes i alle dagtilbud og dagplejen. Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et pædagogisk grundlag, 6 læreplans-temaer samt mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring.

Det skal fremgå, hvordan det enkelte dagtilbud dagen igennem etablerer et pædagogisk læringsmiljø der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneiniterede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes.

Læringsmiljøet skal tilrettelægges så det inddrager børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børns brede læring, herunder nysgerrighed, gå på mod, selvværd og bevægelse indenfor og på tværs af de seks læreplanstemaer.

Det skal fremgå hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældrene om børns læring, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn samt hvordan der i børnenes sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø der skaber sammenhæng til børnehaveklassen.

Læreplanen skal fungere som et pædagogisk redskab, der via korte relevante pædagogiske overvejelser, refleksioner og eksempler skal skabe en fælles retning for det pædagogiske arbejde, der foregår i dagtilbuddet, herunder sikre, at den intenderede pædagogik er til stede hele dagen og i alle aktiviteter og rutiner med børnene.
Kommunalbestyrelsen skal sikre, at dagtilbuddene i relation til den pædagogiske opgave ledes alene med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan og i overensstemmelse med den pædagogiske læreplans børnesyn og brede læringsforståelse.

Der skal udarbejdes nye retningslinjer for tilsyn.

Ny ramme for den pædagogiske læreplan og ændret ramme for kvalitetesrapporten.

 
Nye retningslinjer for pædagogisk tilsyn

Ny ramme for pædagogisk læreplan.
Kommunal kvalitetsrapport - fælles for Skole, Dagtilbud og Familie Kommunen skal fastsætte og offentliggøre kommunens rammer for dagtilbuddene, herunder prioriterede indsatser på området. Rammerne og prioriterede indsatser skal medvirke til, at dagtilbuddende kan opfylde krav, der følger af dagtilbudsloven og til udmøntning af kommunens sammenhængende børnepolitik.

De rammer kommunen fastsætter vil skulle ses i sammenhæng med dagtilbuddenes mulighed for i praksis at løse de opgaver, som de ifølge loven er forpligtet til.

Kommunalbestyrelsens rammer og indsats skal sikre, at dagtilbuddene i relation til den pædagogiske opgave alene skal ledes med udgangspunkt i dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner og i overensstemmelse med lovens krav til børnesyn og den brede læringsforståelse.
Udvalget indstillede følgende fokusområder til godkendelse:

Forældrevejledning og forældreinddragelse

Udvalget indstillede, at der godkendes handlingsplaner vedrørende:

 • Sproglig udvikling på 0-3 års området
 • Flere gode læsere
 • Forebyggelse af overvægt og rygning
 • Løft af faglige niveau på Assens skole

 

Godkendt i Udvalget for Børn og Familie den 10. april 2018
Den sammenhængede børnepolitik. Lovbestemmelsen er gældende, men er hermed præciseret i dagtilbudsloven. Kommunens sammenhængende børnepolitik skal beskrive forholdet mellem normalområdet, som dagtilbudsområdet udgør og det særlige støtteområde, som reguleres efter lov om social service.

Formålet med den sammenhængende børnepolitik er, at de politiske udvalg sikrer sammenhæng mellem det generelle forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn med behov for særlig støtte.

Den samlede børnepolitik skal beskrive, hvordan kommunalbestyrelsen sikrer sammenhæng mellem dele af den kommunale forvaltning og eksempelvis dagtilbud, skole, sundhedssektor, frivillig organisationer og særlig støtte til børn og unge.

Kommunalbestyrelsen skal beskrive den rolle dagtilbuddene har i forbindelse med den forebyggende indsats, herunder dagtilbuddenes rummelighed i forhold til børn med udfordringer.
Ny børnepolitik er udarbejdet.  

 
Godkendt i Udvalget for Børn og Familie den 12. juni 2018
Folkeskolen og SFO 1. juli 2018 med virkning fra 1. maj 2019.I Folkeskolelovens § 40 stk. 4 er indsat:
For børn som benytter SFO forud for skoleårets begyndelse skal SFO i perioden indtil skolestart(indtil undervisningspligten indtræder) enten arbejde med de kompetenceområder der arbejdes med i børnehaveklassen eller temaerne i den pædagogiske læreplan efter dagtilbudsloven.

Det er kommunalbestyrelsen eller dennes delegerede der beslutter, om der skal anvendes de seks kompetenceområder efter folkeskolelovens bestemmelser eller efter temaerne i den pædagogiske læreplan.
Der er ingen krav om dokumentation af arbejdet i form af elevplan eller lignende. 

 

Beslutning

Godkendt.

 

28.09.40-P21-1-18

67. Kombinationstilbud i dagtilbud

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY 

Anledning

Regeringsaftalen om stærkere dagtilbud indeholder flere initiativer, som skal øge fleksibiliteten og det frie valg for forældrene.

Efter ændring af dagtilbudsloven, vedtaget i Folketinget den 24. maj 2018, skal kommunen fra den 1. juli 2018 stille et kombinationstilbud til rådighed for forældre med børn i dagpleje, vuggestue og børnehave.

Betingelsen for at benytte kombinationstilbuddet er, at begge forældre eller den enlige forælders beskæftigelse medfører et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

I Økonomiaftalen tildeles Mariagerfjord Kommune kr. 271.000 i 2018 og lignende beløb i årene fremover til øget fleksibilitet og frit valg for forældre. 

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller over for byrådet,

1) At orienteringen om det nye tilbud tages til efterretning 

2) At timer opgøres månedligt

3) At opsigelses- og ændringsvarsel på en måned som øvrige dagtilbud godkendes

4) At godkende satserne for forældrebetaling og -tilskud for resten af 2018 ud fra den forslåede model

5) At en eventuel merudgift til kombinationstilbuddet finansernes over den fleksible pasningspulje

6) At udvalget orienteres om i hvilket omfang forældre gør brug af muligheden for kombinationstilbud i foråret 2019 

Sagsfremstilling

Folketinget har den 24. maj 2018 vedtaget en ny dagtilbudslov. En del af lovændringen omhandler øget fleksibilitet og frit valg for forældre. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at der med loven indføres en ny form for tilbud i kraft af et kombinationstilbud.

Et kombinationstilbud betyder, at forældre kan kombinere en deltidsplads i enten dagpleje, vuggestue eller børnehave med et tilskud til privat pasning, som ved kombinationstilbuddet kaldes fleksibel pasning. Kombinationstilbuddet skal tilrettelægges efter forældrenes behov. Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige en fuldtidsplads, som i Mariagerfjord Kommune er på 48 timer i dagplejen og 51,5 time i børnehusene. Desuden er det et krav, at den fleksible pasning udgør mindst 10 timer pr. uge i gennemsnit af kombinationstilbuddet. Ellers kan kombinationen af de 48 timer i dagplejen og de 51,5 timer i børnehusene ske fuldstændig fleksibelt.

Det er beskrevet i lovgivningen, at omfanget af dagtilbudspladsen og den fleksible pasning skal opgøres over en periode på mindst 4 uger. Fagenheden dagtilbud foreslår, at opgørelsesperioden i Mariagerfjord Kommune fastsættes månedsvis.

Kommunalbestyrelsen skal godkende aftalen om privat pasning mellem forældrene og den private pasningsordning og føre løbende tilsyn med ordningen.

På dagplejeområdet kan det nye tilbud give økonomiske udfordringer. Lønudgiften til dagpleje er uafhængig af om et eller flere af børnene benytter dagplejeplads på deltidsbasis på grund af kombinationen med fx 10 – 15 timer i fleksibel pasning.  

I vuggestuer og børnehaver kan kombinationstilbuddet ligeledes give økonomiske udfordringer såfremt, der bliver fratrukket eksempelvis15 timer ud af 51,5 timer af det kommunale tilskud (ressourcetildelingen).

Der vil være øgede administrationsudgifter ved indførelsen af kombinationstilbud.

Kommunalbestyrelsen skal godkende aftalen om privat pasning mellem forældrene og den private pasningsordning og føre løbende tilsyn med ordningen.

Omfanget af den økonomiske udfordring afhænger af efterspørgslen efter kombinationstilbuddet.  

  

Fagenheden Dagtilbud foreslår, at en eventuel merudgift til kombinationstilbuddet finansernes over den fleksible pasningspulje, og at udvalget orienteres om i hvilket omfang forældre gør’ brug af muligheden for kombinationstilbud i foråret 2019.

Fagenheden Dagtilbud foreslår, at taksten for forældrebetaling og tilskud til fleksibel pasning for perioden fra 1. august til 31. december 2018 fastsættes som en forholdsvis beregnet timepris ud fra de allerede fastlagte takster for forældrebetaling i henholdsvis dagpleje, vuggestue og børnehave, og det tilskud, der er fastlagt til forældre, der vælger private pasningsordninger. I fleksibel pasning modtager forældre et tilskud fra kommunen samtidig med, at de selv skal betale minimum 25 % af den samlede udgift i forældrebetaling til den fleksible pasning (ligesom til øvrige private pasningsordninger)

Af hensyn til planlægning og drift af kombinationstilbuddet, foreslår fagenheden Dagtilbud, at tilbuddet skal have et opsigelses- og ændringsvarsel på en måned, til den 1. i en måned. Dermed følger det nye tilbud praksis for den øvrige pladsanvisning.En ændring til kombinationstilbud skal ske med en måneds varsel. 

Økonomi

Fagenheden Økonomi har med den forudsætning beregnet nedenstående reduktionsbeløb og tilskudstakster:

Fradrag i forældrebetalingen i kroner pr. måned for benyttelse af fleksibel pasning 10 timer om ugen:

 

Tilskud til forældre til fleksibel pasning i kr. pr. måned for benyttelse af fleksibel pasning 10 timer om ugen (excl. forældrebetaling)

 

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

28.09.40-P21-2-18

68. Deltidsplads i forbindelse med barsel

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

Regeringsaftalen om stærkere dagtilbud indeholder flere initiativer, som skal øge fleksibiliteten og det frie valg for forældrene.

Folketinget har den 24. maj 2018 vedtaget en ny dagtilbudslov. En del af lovændringen omhandler øget fleksibilitet og frit valg for forældre. Den 1. januar 2019 træder ny lov i kraft vedrørende forældres ret til en deltidsplads i forbindelse med barsel.

I Økonomiaftalen tildeles Mariagerfjord Kommune kr. 271.000 i 2018 og lignende beløb i årene fremover til øget fleksibilitet og frit valg for forældre.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller over for byrådet,

1.) At orientering om forældres ret til deltidspladser under barsel tages til efterretning.

2.) At taksten for en deltidsplads i et kommunalt dagtilbud godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ændring af dagtilbudsloven har forældre på barsel ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud. Deltidspladser kan benyttes til børn i aldersgruppen fra 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling. Tilbuddet om deltidspladser kan benyttes i kommunale og private institutioner og til en plads over kommunegrænsen. Ændringen træder i kraft pr. 1. januar 2019.

Deltidspladsen skal anvendes for en sammenhængende periode, men kan dog afbrydes, hvis fraværet er af mindre end 5 ugers varighed. Forældrene har pligt til at oplyse opholdskommunen, hvis fraværet afbrydes af en periode på mere end 5 uger eller fraværet på anden vis ophører.

Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelse af deltidspladser, for ansøgning om og ophør af deltidspladser i opholdskommunen og for forældrenes oplysningspligt.

Forældrenes ansøgning om en deltidsplads i en privatinstitution eller et dagtilbud i en anden kommune skal indgives til kommunalbestyrelsen i opholdskommunen, senest 2 måneder før deltidspladsen ønskes. Den periode, hvor forældrene benytter deltidspladsen i et dagtilbud, skal påbegyndes den 1. i en måned og ophøre den sidste hverdag i den måned, hvor retten til fraværet udløber. Forældre skal oplyse opholdskommunen om afbrydelse eller ophør af fravær, senest 2 måneder før ændringen skal træde i kraft.

Opholdskommunen skal varsle privatinstitutioner og institutionskommuner om kommunens afgørelse om tilskud til en deltidsplads i en privatinstitution og i et dagtilbud i en anden kommune og om afbrydelse eller ophør af fravær, jf. senest 1 måned før ændringen træder i kraft.

Med en deltidsplads i forbindelse med barsel er pasningstiden nedsat til 30 timer om ugen mod en reduceret forældrebetaling. I reduktionen af forældrebetalingen tages der højde for, at der er udgifter, som er uafhængige af den tid barnet er i dagtilbuddet. 

Økonomi

Deltidsplads 30 timer om ugen.

Der tages forbehold for senere ændringer af fremskrivninger m.v., da taksten udregnes ud fra faste og variable udgifter.Beslutning

Indstilles godkendt med en åbningstid fra 8-14.

 

00.01.00-G01-1-18

69. Orientering

Sagsfremstilling

Orientering ved Nina Hæsum om aktuel venteliste til vuggestuepladser i Mariagerfjord Kommune.

Deltagelse i KLs Børnetopmøde 2019, udsættes til næste møde

På næste møde laves en redegørelse om

Samlæsning.

Tildelingsmodel herunder klassestørrelse. 

Beslutning

Godkendt.

 

Lukkede dagsordenspunkter