Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Seniorrådet den 20. april 2021 kl. 11:15 i WebEx
  

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.40-G01-3-17

26. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til medlemmerne: 

1. At dagordenen godkendes.

Beslutning

Dagordenen godkendt.

Fraværende: Jytte Frederiksen.

Lene Lundsgaard forlader mødet, da der er tekniske udfordringer med lyd.

 

27.69.40-G01-3-17

27. Orientering fra formanden

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til medlemmerne: 

1. At orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Formand Jens Peter Ellefsen orienterer:

 • Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde udskydes til onsdag den 16. juni 2021 kl. 11.00-16.30 på Odense Congress Center (Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ).

Repræsentantskabsmødet er tidligere udmeldt til den 10. maj 2021, men udskydes som følge af corona-situationen og de seneste meldinger i forhold til genåbning.

 • Orientering om bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd den 25. marts 2021.
 • Udbetaling af diæter.

 

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Underskriftsark vedr. udbetaling af diæt medbringes til førstkommende fysiske seniorrådsmøde, hvorefter diæter udbetales.

Fraværende: Jytte Frederiksen, Lene Lundsgaard.

 

27.69.40-G01-3-17

28. Orientering fra sundheds- og ældrechefen

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Fagchefen for Sundhed og Ældre indstiller til Seniorrådets medlemmer:
1. At orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fagchef for Sundhed og Ældre Michael Bredahl Tidemand orienterer:

 • Status på COVID-19 i Mariagerfjord Kommune og status på vaccinationsprogram.
 • Dialogmøde.
 • Orientering fra Udvalget for Sundhed og Omsorg.
 • Orientering om ledelsesproces i Sundhed og Ældre.

 

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Dialogmøde afholdes 14. juni 2021 kl. 18.30 i Hadsund Kulturcenter. Til mødet deltager Jens Peter Ellefsen og Lisbeth Roth.

Orientering om ledelsesproces i Sundhed og Ældre

Fremover samles sygeplejen og hjemmeplejen under den samme afdelingsleder Stine Norlen.

Stillingen som afdelingsleder (områdeleder) for plejecentrene, som Hanne Virkman tidligere havde, opslås som ledig.

Den samlede afdelingsledergruppe i Sundhed og Ældre er fremover reduceret fra 5 til 4 afdelingsledere.

Fraværende: Jytte Frederiksen, Lene Lundsgaard.

 

27.15.12-Ø40-1-21

29. Udpegning af repræsentant til priskomiteén for Frivillighedsprisen på ældreområdet 2021

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Anledning

Siden 2017 har Udvalget for Sundhed og Omsorg stået for uddeling af Frivillighedsprisen på ældreområdet. Prisen uddeles hvert år i forbindelse med arrangementet Frivillig Fredag, som afholdes den sidste fredag i september. Hvert år nedsættes en priskomité, der har til opgave at behandle de indkomne indstillinger til prisen. I denne sag bedes Seniorrådet udpege en repræsentant til priskomiteén 2021.

Indstilling

Fagchefen for Sundhed og ældre indstiller til Seniorrådet:

1. At Seniorrådet udpeger en repræsentant til priskomiteén 2021.

Sagsfremstilling

Udvalget for Sundhed og Omsorg besluttede 28. november 2016, at der skal være en Frivillighedspris på ældreområdet.

Formålet med Frivillighedsprisen er:

 • At hædre og anerkende de frivillige på ældreområdet for deres store indsats.
 • At understøtte det aktive medborgerskab og det frivillige initiativ.
 • At synliggøre og skabe opmærksomhed omkring de frivillige på ældreområdet.
 • At fremme erfaringsdelingen blandt de frivillige.

 

Prisen blev første gang uddelt i Arden Hallerne i 2017. Prisen overrækkes i forbindelse med den årlige fejring af de frivillige på ældreområdet ved Frivillig Fredag den sidste fredag i september. Den årlige fejring har fundet sted siden 2015 og er en kollektiv anerkendelse af de mange frivillige på ældreområdet. Prisen overrækkes af formanden for Udvalget for Sundhed og Omsorg eller en repræsentant fra udvalget, der holder en kort tale til de frivillige. Derudover byder Frivillig Fredag på fællesspisning og musikalsk underholdning.

Grundet situationen med Covid-19 blev Frivillig Fredag i 2020 aflyst. På den baggrund blev Frivillighedsprisen 2020 uddelt på anden vis.

Frivillighedsprisen 2021
Frivillighedsprisen 2021 overrækkes til Frivillig Fredag, der i år afholdes fredag d. 24. september 2021.

Hvert år nedsættes en priskomité, der har til opgave at behandle de indkomne indstillinger til prisen.

Udvalget for Sundhed og Omsorg har på møde 12 april 2021 godkendt følgende sammensætning af priskomiteén for frivilighedsprisen på ældreområdet 2021:

 • Et udvalgsmedlem fra Udvalget for Sundhed og Omsorg
 • En plejecenterleder
 • En repræsentant fra FOA
 • En repræsentant fra Seniorrådet
 • En repræsentant fra Frivilligcenter Mariagerfjord
 • En repræsentant fra Ældresagen i Mariagerfjord kommune
 • En repræsentant fra Røde Kors i Mariagerfjord Kommune

 

På den baggrund bedes Seniorrådet udpege en repræsentant til at deltage i priskomiteén 2021. Priskomiteén inviteres til møde primo september, hvor de indkomne indstillinger behandles og årets prismodtager vælges.

Beslutning

Seniorrådet udpeger Birthe Jørgensen.

Fraværende: Jytte Frederiksen, Lene Lundsgaard.

 

27.15.12-Ø40-30-20

30. Puljen til frivilligt socialt arbejde (§18 i Serviceloven)

Forventet sagsgang

SO

Anledning

Der er i 2021 afsat 894.000 kr. til puljen for frivilligt socialt arbejde efter §18 i Serviceloven. Målgruppen for denne pulje er alle borgere, men retter sig primært mod indsatser for de mest udsatte og sårbare børn, unge og ældre. Midlerne kan søges af frivillige sociale foreninger m.fl., som har specifikke aktiviteter for særligt udsatte borgere. Midlerne tildeles af administrationen én gang om året, og der redegøres i denne sag for tildeling af midlerne for 2021.

Indstilling

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:
1. At orientering om tildeling af §18 midler tages til efterretning.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 12. april 2021, pkt. 39:
Taget til efterretning.
Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

Inddragelse

Handicaprådet orienteres om sagen den 12. maj 2021.

Sagsfremstilling

Midler til frivilligt socialt arbejde tildeles efter reglerne om frivillige sociale midler i henhold til §18 i Serviceloven. Målgruppen er alle borgere, men retter sig primært mod indsatser for de mest udsatte og sårbare børn, unge og ældre. §18-midlerne kan søges af frivillige foreninger m.fl., som har specifikke aktiviteter for særligt udsatte målgrupper. Det kan være socialt marginaliserede voksne, unge med problemer eller udsatte børn.

Ansøgningsfristen for tildeling af midler efter Servicelovens §18 var fredag den 5. februar 2021. Alle ansøgninger er blevet behandlet på baggrund af kriterierne, bekrevet i vedlagte bilag 'Strategi for frivilligt socialt arbejde i Mariagerfjord Kommune (SEL§18)'.

Økonomi

I budget 2021 er der afsat kr. 894.000 kr. til §18 puljen. Der er tildelt i alt 831.700 kr. fordelt på i alt 52 ansøgninger.

Herudover er der afsat 20.000 kr. til Frivillig Fredag og fejring af de frivillige på ældreområdet.

Der er et restbeløb på 42.300 kr.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Jytte Frederiksen, Lene Lundsgaard.

 

27.35.08-Ø40-1-20

31. Tildeling af midler til aktivitetstilbud for +60 årige (§79 i Serviceloven)

Forventet sagsgang

SO

Anledning

Der er i 2021 afsat 295.000 kr. i §79 puljen til frivillige foreninger i Mariagerfjord Kommune, der laver aktivitetstilbud for de +60 årige. Puljen er oprettet på baggrund af §79 i Serviceloven. Puljens formål er at støtte aktiviteter målrettet +60 årige for at fremme sundhed og trivsel. Der redegøres i sagen for tildeling af puljemidlerne for 2021.

Indstilling

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:
1. At orientering om tildeling af §79 midler tages til efterretning.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 12. april 2021, pkt. 40:
Taget til efterretning.
Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

Inddragelse

Handicaprådet orienteres om sagen den 12. maj 2021.

Sagsfremstilling

Én gang om året tildeler Mariagerfjord Kommune midler til de frivillige i kommunen, der søger kommunens pulje med de såkaldte § 79-midler. I loven står der bl.a., at ”Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte”. 

Administrationen behandler ansøgningerne på baggrund af kriterier, der er beskrevet i en politisk godkendt strategi som er vedlagt som bilag 'Strategi for aktiverende og forebyggende tiltag efter Servicelovens § 79'. Der er altid tale om en konkret, individuel vurdering af ansøgningerne.

Det fremgår af strategien, at tilbud, der støttes, skal være såkaldt generelle tilbud. Det betyder, at de tilbud, der får støtte, skal være åbne for alle +60 årige, der måtte have lyst til at benytte de pågældende tilbud. Desuden skal tilbuddene være mer et aktiverende og forebyggende sigte. Det betyder, at tilbuddene skal gøre noget for at fremme sundhed og trivsel samt forebygge sygdom for de +60 årige i kommunen.

Der kan nævnes flere eksempler på aktiviteter, der kan støttes. Det kunne f.eks. være en pensionistklub, der laver sociale aktiviteter for +60 årige. Det kunne også være en forening, der arrangerer foredrag for +60 årige. Slutteligt kunne det være en forening, der laver idrætstilbud for målgruppen.

Ansøgningsfristen for tildeling af §79-midler var fredag den 5. februar 2021. 

Økonomi

Der er i budget 2021 afsat 295.000 kr. til §79-puljen. Der er tildelt 290.543 kr. fordelt på i alt 35 ansøgninger.

Der er et restbeløb på 4.457 kr.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Jytte Frederiksen, Lene Lundsgaard.

 

27.69.40-G01-3-17

32. Mødested for næste møde

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formand og næstformand indstiller til Seniorrådets medlemmer: 

1. At mødet den 26. maj 2021 afholdes over WebEx.

Beslutning

Seniorrådsmøde den 26. maj 2021 kl. 10.00 afholdes på Færgekroen, Hadsund. Alle opfordres til testning inden mødet. Sekretær booker lokale.

Fraværende: Jytte Frederiksen, Lene Lundsgaard.

 

27.69.40-A26-1-17

33. Årsplan 2021

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til medlemmerne: 

1. At årsplan gennemgåes og ajourføres.

Sagsfremstilling

Årsplan vedlagt som bilag.

Beslutning

Opdateret årsplan er vedlagt referat.

Fraværende: Jytte Frederiksen, Lene Lundsgaard.

 

27.69.40-G01-3-17

34. Eventuelt

Beslutning

Kort orientering om, at der er sendt information til alle medlemmer omkring Danske Ælderråds "område for medlemmer".

Fraværende: Jytte Frederiksen, Lene Lundsgaard.

 

Lukkede dagsordenspunkter