Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 20. april 2020 kl. 14:00 i webex
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-5-17

72. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Jens Riise Dalgaard (A) var fraværende.

 

01.02.05-P16-2-20

73. Igangsætning af lokalplan for dagligvarebutik, boligbebyggelse og erhverv på Brogade 1 i Hobro

Forventet sagsgang

TM, KO, TM

Anledning

REMA Butiksudvikling A/S søger, efter længere dialog med direktionen og fagenheden Teknik og Byg, om udarbejdelse af lokalplan for etablering af en dagligvarebutik, etageboliger og erhverv på ejendommen Brogade 1 i Hobro (STARK-grunden). Ansøger ønsker at opføre en dagligvarebutik på 1200 m2, ca. 34 lejligheder i byggeri i tre etager og en erhvervsbebyggelse i to etager.

På møde i Udvalget for Teknik og Miljø 1. april 2020 besluttede et flertal af udvalget at udskyde stillingtagen til efter en drøftelse i Koordinationsudvalget.

Koordinationsudvalget har drøftet sagen 15. april 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At fagenheden Teknik og Byg udarbejder forslag til lokalplan, som kan muliggøre det ansøgte.

Udvalget for Teknik og Miljø, indstilling 1. april 2020, pkt. 57:

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At fagenheden Teknik og Byg udarbejder forslag til lokalplan, som kan muliggøre det ansøgte.

Udvalget for Teknik og Miljø, 1. april 2020, pkt. 57:

Et flertal i udvalget besluttede at udskyde beslutningen, idet man ønsker en drøftelse i Koordinationsudvalget inden der tages stilling.

For flertallets beslutning stemte Jørgen Hammer Sørensen (O), Jens Riise Dalgaard (A), Niels Peter Christoffersen (A), Niels Erik Poulsen (V) og Peter Muhl (A).

Imod stemte Erik Kirkegaard Mikkelsen (V) og Per Kragelund (V), idet de ønskede at godkende indstillingen.

Koordinationsudvalget, 15. april 2020, pkt. 5:
Drøftet. Udvalget er overordnet positiv overfor igangsætning af lokalplan for området. Udvalget adresserer dog den fremtidige trafikafvikling, som et fortsat fokusområde i den videre planlægning.

Fraværende: Karen Østergaard (A).

Sagsfremstilling

Direktionen og fagenheden Teknik og Byg har siden 2018, været i dialog med REMA Butiksudvikling A/S om udvikling af ejendommen Brogade 1 i Hobro (STARK-grunden), herunder  til etablering af en REMA 1000 dagligvarebutik.

Dialogen har afsæt i, at det har vist sig svært at aktivere et projekt på grunden inden for de nuværende planforudsætninger, som Byrådet har arbejdet efter, herunder særligt de senere års midtbyplanlægning i Hobro. Derfor har dialogen har haft til formål at afdække de muligheder og forhindringer, der måtte være for etablering af et projekt indeholdende en dagligvarebutik, herunder også muligheden for en hensigtsmæssig trafikal løsning.

I det foreliggende skitseprojekt etableres en 1.200 m2 dagligvarebutik ud mod krydset Brogade/Hegedalsvej, så der opnås gående forbindelse til butikken direkte fra krydset. Længere sydpå ad Brogade, ved grundens indkørsel, placeres et erhvervsbyggeri i to etager, og tilbagetrukket fra Brogade opføres boligbebyggelsen som fem bygninger i tre etager.

Området trafikbetjenes ad den eksisterende indkørsel, og der er gennemført en trafikanalyse, som konkluderer, at trafikken måske ikke afvikles optimalt i forhold til Brogade, men dog fornuftigt, taget i betragtning, at der ikke er bedre alternativer.

Økonomiudvalget er orienteret om dialogen med REMA Butiksudvikling A/S, og om bestræbelserne i øvrigt på at tilvejebringe en fornuftig disponering og trafikbetjening af ejendommen.

Nuværende planlægning

Såfremt projektet skal kunne realiseres, kræver det en ændring af den gældende planlægning for området.

 • Kommuneplanlægning
  Ejendommen ligger i rammeområde HOB.C.1 i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025. I rammeområdet kan der etableres dagligvarebutikker, erhverv og boliger.

  I rammeområdet kan der opføres bebyggelse med en bebyggelsesprocent på mindst 60, en bygningshøjde på højst 12 meter og et antal etager på højst 2,5. I særlige tilfælde kan byggeri opføres med en bygningshøjde på højst 16 meter og et etageantal på højst 3,5. Særlige tilfælde kan være miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter i et byggeri. I dette tilfælde vurderer fagenheden, at det ansøgte boligbyggeri vil harmonere med den øvrige bebyggelse i området herunder bebyggelsen på den anden side af Brogade.

  Fagenheden vurderer på den baggrund, at en lokalplan vil kunne overholde kommuneplanen, og at der derfor ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg.

 

 • Lokalplanlægning
  Området er ikke omfattet af en lokalplan. Fagenheden vurderer, at det ansøgte byggeri er af en art og størrelse, så det kræver udarbejdelse af en lokalplan med inddragelse af offentligheden, før byggeriet kan realiseres.

 

Detailhandelsanalyse og Midtbyplan Hobro

Byrådet har i mere end 10 år haft stor fokus på den strategiske udvikling af midtbyen i Hobro. En indledende detailhandelsanalyse viste byens handelsmæssige udfordringer, og betonede vigtigheden af at koncentrere både dagligvarehandel og detailhandel inden for Adelgades centrale strækning – gågaden mellem ”ankerbutikkerne” Føtex og tidligere Kvickly (nu SuperBrugsen). Detailhandelsomsætningen tilsagde ikke at sprede handelen, og særligt ikke dagligvarehandelen, uden for området.

Samtidig havde Byrådet også ønsker om en mere strategisk udvikling af Hobro midtby med det formål

 • at knytte by og havn bedre sammen ved at skabe nye forbindelsesmuligheder mellem gågade og havneområdet/Sdr. Kajgade.
 • at forbedre trafikafviklingen gennem byen ved afvikling af rundkørsler og
 • at forbedre busbetjeningen, herunder at etablere ny busterminal.

 

Byrådet vedtog derfor ”Midtbyplan Hobro” i 2009 som grundlag for midtbyens fremtidige fysiske og detailhandelsmæssige udvikling. Fire år efter, blev det, med støtte fra Realdania og Vejdirektoratets fremkommelighedspulje, muligt at genemføre midtbyens omdannelse gennem en arkitektkonkurrence og et efterfølgende ombygningsprojekt.

Hobro Midtby Udviklingsplan og Gågadeplan Hobro

Som resultat af §17 stk.4 udvalg for Hobro bymidte vedtog Byrådet den opfølgende plan ”Hobro Midtby Udviklingsplan” i 2018. Planen bygger videre på den tidligere planlægning, og fokus har særligt været at bevare gågadens handelsliv og dens ”ankerbutikker”, og undgå dagligvarehandel væk fra gågaden. Planen foreslår, at der bør placeres undervisnings- og kulturinstitutioner, eksempelvis campus, på STARK-grunden, så den kan indgå i et ”kulturstrøg” langs Onsild Å og Brogade til havnen.

Som udløber af dette arbejde, vedtog Byrådet at igangsætte det igangværende projekt ”Gågadeplan Hobro” med støtte fra Realdania. Projektet fokuserer på gågadens detailhandelsstruktur, organisering og ejerskab af butikkerne og ejendommene, men også på andre bygningsmæssige anvendelser, eksempelvis offentlige funktioner. ”Gågadeplan Hobro” bekræfter nødvendigheden af at koncentrere dagligvarehandelen i gågaden.

Styregruppen for Gågadeplan Hobro drøftede i september 2019 konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på Stark-grunden i forhold til gågadens fremtidige udvikling. Styregruppens eksterne aktører og konsulenter gav udtryk for, at der er risiko for, at det vil svække den nordlige del af gågadens butikker og måske føre til butikslukninger. I respekt for den dialog, der allerede har været mellem REMA Projektudvikling og Mariagerfjord Kommune, besluttede styregruppen dog at acceptere, at der etableres én dagligvarebutik på 1200 m2, men til gengæld ikke anden detailhandel. 

Fagenhedens bemærkninger

På baggrund af de ovennævnte analyser og plandokumenter, deler fagenheden Teknik og Byg en bekymring for, at en dagligvarebutik på Stark-grunden kan få negative konsekvenser for gågadens detailhandel. Det har også hidtil været grundlaget for behandling af henvendelser.

Imidlertid har STARK-grunden stået inaktiv i en årrække. På trods af flere forsøg har det vist sig, at grunden med sin størrelse og beliggenhed, ikke er særligt attraktiv at udvikle på. Det har heller ikke i dialogen med de lokale uddannelsesinstitutioner, været realistisk at etablere undervisnings- og kulturinstitutioner på grunden.

Med sin centrale placering ved Brogade er grunden derimod attraktiv for en dagligvarebutik, som således kan være løftestang for, at grunden overhovedet kan aktiveres. Dermed kan grunden forhåbentlig udvikles i sin helhed, og uagtet de funktionelle udfordringer, vil det betyde en æstetisk forskønnelse af midtbyen.

Det bemærkes, at REMA Butiksudvikling A/S har tilkendegivet, at det i givet fald bliver den eksisterende REMA butik på Mariagervej, som flyttes til STARK-grunden. Den eksisterende REMA butiks lokaler vil dog fortsat kunne anvendes til detailhandelsformål. Fagenheden er vidende om, at bygningsejeren også har andre planer.

Beslutning

Godkendt, idet udvalget - i lighed med koordinationsudvalget - ønsker at der i lokalplanlægningen gives særlig fokus på den fremtidige trafikafvikling.

Jens Riise Dalgaard (A) var fraværende.

 

00.01.00-G01-56-17

74. Orienteringssager

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Generel orientering til udvalget.

Indstilling

Direktør for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At orientering tages til efterretning. 

Beslutning

Der var orientering om:

 • Sag vedr. musik/spillested/museum i Oue, hvor udvalget tilkendegiver, at dette skal muliggøres gennem en dispensation eller om nødvendigt ny lokalplan. Sagen behandles på næste Udvalgsmøde.

 

Taget til orientering.

Jens Riise Dalgaard (A) var fraværende.

 

Lukkede dagsordenspunkter

85.02.02-G01-5-17

75.