Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 2. marts 2021 kl. 15:30 i WebEx
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-1-17

33. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

KF

Beslutning

Godkendt.

 

04.04.00-P20-6-17

34. Anlægsprojekt Hobro Idrætscenter

Forventet sagsgang

KF, ØK, BY

Anledning

Mariagerfjord Kommune har på deres budget fra 2018 og overslagsårene afsat midler til anlægsprojekt i Hobro Idrætscenter.

Hobro Idrætscenter har arbejdet med projektet sammen med deres brugere og andre sparringspartnere, og anmoder nu Mariagerfjord Kommune, dels om frigivelse af de afsatte midler, en yderligere bevilling samt tilsagn om kommunalt lån.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:

1. At der tages stilling til anmodningen.

Sagsfremstilling

Hobro Idrætscenter (HIC) har i løbet af de seneste år arbejdet med et projekt for renovering og modernisering af faciliteterne i centret. HIC har i arbejdet inddraget centrets brugere samt haft ekstern konsulent hjælp til udformning af endeligt projekt. Centret tog i 2019 hul på en mindre del af renoveringen med hævelse af vandspejlet i svømmehallen.

HIC er nu klar med tegninger og beregninger for en større modernisering af idrætscentret, og anmoder derfor Mariagerfjord Kommune om frigivelse af midler, yderligere støtte samt et kommunalt lån, til realisering af etape 1 og 2.

Projektet omhandler i overskrifter følgende dele:

 • Nedrivning af eksisterende foyer ved idrætscenterets Hal 1.
 • Nybyggeri: Bevægelseshus i to plan med træningslokaler, foyer, toiletter, trappe, elevator og cafesatellit.
 • Ny indskudt etage til holdtræningslokale i Hal 1.
 • Nedrivning og nybyggeri af ankomst/flowforløb tilkoblet ny tilbygning.
 • Eksisterende omklædningsfaciliteter renoveres.
 • Facademodernisering af vestfacaden på Hal 1 i samme arkitektoniske udtryk som ny tilbygning.
 • Facademodernisering og nyt vindfang ved hovedindgang.
 • Nyt udvendigt opholdsareal ved hovedindgang.
 • Renovering af eksisterende arealer/omdannelse af eksisterende klublokale til meeting point/omdannelse af eksisterende motionscenter til flexlokale.
 • Etablering af nye rammer til dagplejehuset, i eksisterende ”rød sal”, inkl. etablering af nyt krybberum.
 • Etablering af ny sauna i forbindelse med svømmehal.

 

Det er Hobro Idrætscenters ønske, at skabe et fleksibelt og moderne center, som tilgodeser de behov, der er for et idrætscenter anno 2021 og frem. Tankerne er blandt andet mere fleksible rum, større åbenhed igennem centret mv. Samtidig er der taget hensyn til de nuværende rammer og arkitektur, så de nye tiltag og de eksisterende rammer tilpasses og fungerer som en samlet enhed.

Projektbeskrivelse og tegninger er vedhæftet dagsordenen.

Der er til projektet i Hobro Idrætscenter afsat i alt 11.500.000 kr. i Mariagerfjord Kommunes budget, fordelt på følgende år:

2018: 1.000.000 kr.

2019: 500.000 kr.

2020: 500.000 kr.

2021: 1.500.000 kr.

2022: 2.000.000 kr.

2023: 6.000.000 kr.

Samlet beløb: 11.500.000 kr.

Hobro Idrætscenter har i 2019 fået frigivet 567.000 kr. (efter købsmoms) til projekt i svømmehallen.

Der er i tilknytning til bevilling til Hobro Idrætscenter, samt iøvrigt også Hadsund Hallerne, tilknyttet krav om medfinansiering af projektet. Der er senest i 2020 vedtaget nye retningslinjer for krav til bevillingen som er følgende:

"Byrådet tilkendegiver, at man stadig har interesse i at fremme udviklingsprojekterne omkring Hobro Kraftcenter (Hobro Idrætscenter) og Østlige Kraftcenter (Hadsund Hallerne), men at man samtidig ønsker at stille som forudsætning, at projekternes udsigt til realisering er helt afklaret med udgangen af 2022. Er de ikke det, vil der skulle ske fornyet bevilling, idet Byrådet ønsker, at de allokerede midler i et hastigere omfang skaber grundlag for fremdrift for udvikling i lokalområderne. For disse to projekter har Byrådet på møde i august 2020 besluttet at reducere kravene til selvfinansiering til 25%, ligesom der er åbnet op for, at der kan ske lånefinansiering heraf. Dette forudsat, at der kan fremlægges bæredygtigt driftsbudget."

Anlægsbudget for projektet:

Samlet anlægsbudget inklusive moms: 28.905.438 kr.

Forventet momsrefusion: 905.438 kr. (Hobro Idrætscenter er delvis momsregistreret, hvorfor der vil være refusion på dele af projektet).

Egenfinansiering Hobro Idrætscenter (fonde mv.) 3.000.000

Rest beløb: 25.000.000

Kommunal økonomi ved finansiering af de 25.000.000 kroner via tilskud og lån:

Udbetaling: 25.000.000 kr. Budget behov: 20.750.000 kr. (momsandelen på anlæg er 25% af momsen).

Hobro Idrætscenter anmoder om frigivelse af det resterende afsatte beløb, i alt 10.933.000 kr.

Herudover anmoder Hobro Idrætscenter om en yderligere bevilling på 4.629.500 kr.

Endelig anmodes der om et kommunalt lån på 5.187.500 kr., svarende til 25% af anlægssummen (efter købsmoms).

Tilsammen vil bevillinger og lån give en samlet udbetaling efter købsmoms på 25.000.000 kr. til Hobro Idrætscenter.

Lånet afdrages over 15 år med et afdrag på 345.833 kr. om året. Beløbet modregnes i Hobro Idrætscenters driftstilskud.

Det er fagenhedens vurdering, at tilbagebetaling af lånet over 15 år er realistisk, jf. Hobro Idrætscenters driftsbudgetter for de kommende år.

Økonomi

Hobro Idrætscenter anmoder om følgende:

- Frigivelse af afsatte midler på Mariagerfjord Kommunes budget på i alt 10.933.000 kr. (beløbet er afsat i årene 2018 - 2023).

- Yderligere bevilling fra Mariagerfjord Kommune på 4.629.500 kr.

- Lån fra Mariagerfjord Kommune på netto 5.187.500 kr.

Fagenheden for Kultur og Fritid kan ikke pege på finansiering af de ekstra 4.629.500 kr.

Beslutning

Udvalget indstiller, at anmodningen imødekommes, således allerede afsatte midler frigives. Der ydes en yderligere bevilling samt et lån på de anførte beløb.
Det indstilles, at den yderligere bevilling på 4.629.500 kr. finansieres af kassen. 

 

04.04.00-S49-2-20

35. Vedligeholdelses- og Energipulje 2021 (1. ansøgningsrunde)

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Fagenheden Kultur og Fritid indstiller, ud fra retningslinjerne for vedligeholdelsespuljen for haller og klubhuse, tilskud til 12 ansøgninger til godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til udvalget for Kultur og Fritid:

1. At ansøgningerne godkendes.

Sagsfremstilling

Fagenheden har ved ansøgningsfristens udløb til ansøgniger til vedligeholdelsespuljen for haller og klubhuse modtaget i alt 12 ansøgninger.

Det er puljens formål, at medfinansiere i forhold til foreningers og selvejende institutioners vedligehold af fysiske faciliteter.

Der er modtaget ansøgninger til projekter for samlet 790.076 kr., og der indstilles tilskud på samlet 416.265 kr.

Oversigt over de ankelte ansøgninger er vedhæftet som bilag.

Det er fagenhedens vurdering, at de indstillede ansøgninger lever op til retningslinjerne for tilskud fra puljen.

Der er 2 ansøgningsrunder til puljen om året, næste ansøgnignsrunde er i september måned.

Økonomi

Der indstilles tilskud for i alt 416.265 kr.

Puljen til vedligehold for haller og klubhuse er pt. på 1.579.540 kr.

Beslutning

Godkendt med de anførte beløb i oversigten.

 

04.04.00-P20-1-21

36. Kloakering ved Rosendalhallen

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Der har i en årrække været udfordringer med afledning af regnvand i området ved Rosendalhallen og de omkringliggende boldbaner. For at løse problemet på den mest hensigtsmæssige måde, foreslåes der derfor nu en tilslutning til det eksisterende kloaknet i området til afledning af vandet.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At oplægget til kloakering og finansiering godkendes.

Sagsfremstilling

Der har i en årrække været udfordringer med afledning af vand fra dels taget af den nyeste del af Rosendalhallen, og fra de omkring liggende fodboldbaner. Problemet er tiltaget på det seneste, og har nu et omfang, som gør det næsten umuligt at bruge den del af fodboldbanerne, der ligger tættest på hallen.

Der er pt. en faskine nedlagt til opsamling af regnvand, men det er langt fra tilstrækkeligt. Fagfolk har derfor lavet et oplæg til afklaring af problemet, som indebærer en tilkobling til den eksisterende vandafledning i området.

Løsningen vil være, at lave en tilkobling fra den eksisterende brønd (hvor der ligger faskine nu) og tilslutning til Mariagerfjord Vands ledning ved p-pladsen ved Rosendalhallen. Tilslutningen vil leve op til krav om separatkloakering.

Udgiften for arbejdet vil være opdelt i tilslutningsafgift til Mariagerfjord Vand samt udførelse af arbejdet med kloakering.

Den samlede pris vil være på i alt 293.000 kr.

Matriklen er kommunal ejendom, hvorpå Rosendalhallen og boldbaner er placeret. Fagenheden foreslår derfor en finansiering med midler fra den afsatte pulje til separatkloakering samt en egenbetaling fra Rosendalhallen.

Der er i oplægget taget hensyn til det evt. kommende projekt Alt På Hjul.

Økonomi

Udgiften til vandafledning er følgende:

Udførelse af tilslutning til kloaknet: 127.200 kr.

Tilslutningsafgift Mariagerfjord Vand: 165.600 kr.

Samlet udgift: 292.800 kr.

Finansiering:

Pulje afsat til seperatkloakering: 250.000 kr.

Egenbetaling Rosendalhallen: 42.800 kr.

Der er pt. 634.000 kr. i puljen til separatkloakering.

Beslutning

Godkendt.

 

20.10.00-Ø40-2-21

37. Ekstraordinært tilskud til Arden Selskabslokaler / Dueslaget i 2021

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Ansøgning fra Dueslaget i Arden om ekstraordinært tilskud.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Fagenheden Kultur og Fritid blev kort tid efter, at Udvalget for Kultur og Fritid besluttede, at bevilge et ekstraordinært tilskud på 20.000 kr. til hvert af kommunens 23 forsamlingshuse, kontaktet af selskabslokalet Dueslaget i Arden.

Dueslaget ønskede at gøre Udvalget for Kultur og Fritid opmærksomme på deres økonomiske udfordringer i 2020 (et overskud på 1.303,74 kr.) og endnu mere udsigterne til et dårligt 2021, hvor der forventes et større underskud.

Dueslaget er gjort opmærksom på, at de ikke falder inden for landdistriktsområdet og derfor ikke er berettiget til et tilskud på lige fod med forsamlingshusene. Dette er derfor en særskilt ansøgning om økonomisk støtte. Ønsket fra Dueslaget er at opnå et tilsvarende tilskud fra Kultur og Fritid, altså 10.000 kr. De er indforstået med, at de ikke falder inden for Landdistriktsrådets beslutning om at give forsamlingshusene tilskud, grundet deres placering i Arden by. Dog mener Dueslaget, at de fungerer som forsamlingshus og derfor falder inden for det grundlag, som Udvalget for Kultur og Fritid valgte at give ekstraordinært tilskud på baggrund af.

Dueslaget har siden indvielsen i efteråret 2018, haft næsten 4500 gæster fordelt på ca. 66 udlejninger. Siden nedlukningen i foråret 2020 og frem til maj 2021 er der blevet aflyst 36 arrangementer i Dueslaget. Én aflyst fest er et tab på 2.500 kr., altså et samlet vurderet tab på ca. 90.000 kr. 

Beslutning

Udvalget besluttede, at ansøgningen ikke imødekommes.

 

20.00.00-P20-4-21

38. Orientering fra Landdistriktsteam - lokale udviklingsplaner

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Status på den igangværende proces med lokale udviklingsplaner.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At processen drøftes.

Inddragelse

Den 17.december 2020 blev landdistriktsteamet oprettet efter møde mellem fagcheferne fra Kultur og Fritid og Teknik og Byg, samt afdelingsleder fra Trafik og Anlæg, leder fra Plan og Byg, koordinator fra Trafik og Anlæg og landdistriktskonsulenterne fra Kultur og Fritid.

Sagsfremstilling

Der er nedsat et Landdistriktsteam, som bliver den drivende kraft og ligeledes ansvarlige for processerne i lokalområderne. Teamet består af landdistriktskonsulent Jonathan Marc V Linnemann samt Anders Lynge Haagensen, koordinator ved Trafik og Anlæg.

Ifølge procesplanen skal to landdistriktsområder have startet deres udviklingsplan i 2021, men grundet Covid19, bliver disse først igangsat i slutningen af 2. kvartal 2021. Dette starter med etablering af lokale styregrupper, hvorefter processen starter med fysiske møder efter sommerferien. Dette er for at starte idéudviklingsfasen i lokalområdet, så de er bedre forberedt til de fysiske møder.

Selve processen vil forløbe således:

2. kvartal 2021: Kontakt til lokale etableres (via borgerforening, bylaug eller lignende).

2. kvartal 2021: Nedsættelse af lokal styregruppe med henblik på at starte idégenereringsfasen og etablering af lokal forankring.

Medio august 2021: Opstart ved første fysiske workshop/borgermøde, hvor alle interesserede borgere kan deltage. Her idégenereres der, og deltagere får mulighed for at arbejde i temagrupper. Til sidst trimmes ideerne for at identificere, hvad der er interesse for at gå videre med.

Primo september 2021: Møde med den lokale styregruppe, hvor det besluttes, hvad lokalområdet ønsker at gå videre med. Her inddrages kommunale kræfter til at kvalificere idéerne. Der arbejdes ligeledes på en fælles overskrift/vision for lokalområdet.

Ultimo september 2021: Anden workshop/borgermøde, hvor den fælles vision bliver drøftet. Man inddrager ressourcepersoner/specialister, der kan hjælpe med udformningen af de konkrete ideer.

Medio oktober 2021: Styregruppemøde, hvor der afklares hvem der er tovholdere, muligheder for samskabelse og planlægning af hvordan lanceringen af projekterne/visionen skal afholdes.

November 2021: Lanceringsmøde hvor styregruppen præsenterer udviklingsplanen og en klar arbejdsfordeling for borgerne.

Ultimo november 2021: Offentliggørelse af endelig udvikllingsplan. Landdistrikteamet udarbejder en skriftlig rapport.

Efter at landdistriktskonsulenterne i november og december 2020 besøgte en håndfuld lokalområder til en uformel samtale (i walk and talk format), er der identificeret nogle lokalområder, der kunne være interassante at begynde med. Disse blev vendt på Landdistriktsrådets møde den 19. januar 2021, og vurderingen er, at de to foreslåede lokalområder er fornuftige at arbejde videre med. Der er tale om Astrup og Oue. Borgerforeningerne i begge byer er informeret herom. Grunden til at landdistriktsteamet peger på Astrup og Oue, er deres grad af vist engagement og umiddelbare forslag til projekter, der kan bæres ind i den lokale udviklingsplan.

Opstarten er udfordret grundet Covid19, hvilket også har indgået i overvejelserne af de udvalgte områder. Landdistriktskonsulenterne og landdistriktsområdet har ønske at få startet op, så hurtigt som muligt.

Beslutning

Drøftet.

 

27.69.40-P07-1-21

39. Seniorrådets Årsberetning 2020

Forventet sagsgang

Seniorråd, KF/TM/SO, BY

Anledning

Årsberetning 2020 for Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:
1. At Seniorrådets årsberetningen for 2020 godkendes.

Inddragelse

Seniorrådet godkendte årsberetningen på seniorrådsmøde 23. februar 2021.

Sagsfremstilling

I Seniorrådets årsberetning for 2020 er rådets arbejde i løbet af året nærmere beskrevet.

Årsberetningen er vedlagt som bilag.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

04.01.00-P20-1-21

40. Ansøgning om etablering af rekreative faciliteter på Sildehagen samt Hegedal et samskabelsesprojekt mellem ”Fjordlaug Hobro” og Mariagerfjord Kommune

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Orientering om ansøgning om samskabelsesprojekt i forhold til etablering af rekreative faciliteter ved Sildehagen og Hegedal fremsendt af foreningen Fjordlaug Hobro.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Foreningen Fjordlaug Hobro har udarbejdet en projektansøgning i forhold til etablering af rekreative faciliteter på Sildehagen samt Hegedal. Foreningen ser det som et muligt samskabelsesprojekt med Mariagerfjord Kommune.

Projektansøgningen ønskes opdelt i etaper, da foreningen er bekendt med, at dele af områderne kan være fredet, ligeledes er der en strandbeskyttelseslinje og der kan være eventuelle andre forhold, der kan påvirke sagsbehandlingen i forskellig grad.

I en første fase af projektet vil foreningen gerne arbejde fokuseret på vinterbadefaciliteter ved Sildehagen og opholdsfacilitet ved arealerne ved Hegedal.

Forslag til andre etaper i projektet er:

Sildehagen

 • Etablering af badebro, cirkelbro samt formidlingstavle vedr. badevandskvalitet og bedre skiltning til badebroen.
 • Etablering af vandpark ud for badebroen.
 • Etablering af toilet, brusefaciliteter, bord/bænkesæt, skraldespande, græsarmering til gangbesværede.
 • Etablering af sauna og badehuse (omklædningsfaciliteter).

 

Hegedal:

 • Oprydning ved arealerne ved feriekolonien Hegedal. Etablering af bålhytte, shelters, lege- og opholdsfaciliteter samt forbedringer af stisystemer mod fjorden.
 • Etablering af trætrappe fra arealerne ved Hegedal ned mod fjorden ved sandskredet.

 

Fjordlaug Hobro foreslår, at der inviteres til et formøde vedr. et samskabelsesprojekt mellem foreningen, andre relevante interessenter og Mariagerfjord Kommune.

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

 

00.32.00-S00-13-20

41. Regnskab 2020 - Udvalget for Kultur og Fritid

Forventet sagsgang

KF, ØK, BY

Anledning

Ifølge lov om kommunernes styrelse skal årsregnskabet i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger.

Regnskab 2020 med bemærkninger behandles i samtlige stående udvalg ved regnskabets afslutning. Regnskab og bemærkninger kan herefter blive sendt til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:
1. At bemærkninger for 2020 godkendes. 

Sagsfremstilling

For at følge tidsplanen for afslutning af regnskabet i Mariagerfjord Kommune skal årsregnskabet behandles i Økonomiudvalget 17. marts 2021 og i Byrådet 25. marts 2021.

Inden da skal regnskaberne behandles i de respektive stående udvalg.

Her er årsregnskabet 2020 for Udvalget for Kultur og Fritid:

Beløb i hele 1.000 kr.Oprindeligt budgetKorrigeret budgetRegnskabAfvigelse
Drift i alt Kultur og Fritid70.408 77.78269.1908.592 x)

 

Beløb i hele 1.000 kr.Oprindeligt budgetKorrigeret budgetRegnskabAfvigelse
Anlæg i alt Kultur og Fritid4.250 20.3443.39816.946

 

*) På møde den 10. februar 2021 har Økonomiudvalget godkendt driftsoverførsler på 8,367 mio. kr. x) og anlægsoverførsler på 16,946 mio. kr. Byrådet forventes at godkende drifts- og anlægsoverførslerne i møde den 25. februar 2021.

x) Forskellen fra hele mindreforbruget på 8,592 mio. kr. til de samlede driftsoverførsler på 8,367 mio. kr. forklares således:

I maj måned 2020 blev budgettet på hele kultur- og fritidsområdet forhøjet med 413.000 kr. som følge af Covid 19. Med baggrund i, at der under de forskellige nedlukningsfaser - i løbet af kalenderåret 2020 - også har været mindreudgifter til driften over store dele af Kultur- og Fritidslivet, er 234.000 kr. af de tildelte midler reduceret i de beregnede overførsler og således sendt tilbage til kommunekassen. Forskellen på 179.000 kr. er det beløb, som BieCentret modtog. Her er det ikke muligt at returnere beløbet, idet det drejer sig om manglende indtægter fra bl.a. højskoleuge, salg af mad samt brugerbetaling.

Se bilaget for et mere specificeret regnskab med bemærkninger. 

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

00.30.02-S00-1-20

42. Status på budget 2021 – Kultur og Fritid

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Opsamling på det videre forløb i forhold til udmøntning af budget 2021 - 2024.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritd:
1. At orienteringen tages til efterretning.

Udvalget for Kultur og Fritid, 1. december 2020, pkt. 141:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

En opsamling med status for 1. kvartal til udvalget i forhold til den videre udmøntning af tiltag i budget 2021 - 2024:

Fremhævet tekst er seneste udvikling i sagen.

Tidlige indsatser:

3.1.2 Styrkelse af børn og unges sprogfærdigheder og læselyst:

 • Heri indgår Mariagerfjord Bibliotekerne i det arbejde, der ligger med at styrke familiers læsekultur, for at styrke sproget og dermed også at styrke børns lyst til at læse.

Der er pt. nedsat en tværgående arbejdsgrupper, der arbejder en konkret plan for det videre forløb.

 • Afventer indkaldelse til første møde i styregruppen.

 

Økonomiudvalget: Tværgående projekt sammen med Teknik og Miljø:

 • Her er der afsat midler til et tværgående landdistriktsteam - 200.000 kr. i 2021 og 300.000 kr. i overslagsårene. Teamet får fremadrettet ansvaret for at koordinere indsatser og tiltag på landdistriktsområdet, som går på tværs af forvaltninger og afdelinger og skal fungere som indgang til kommunen for lokalområderne.

Hertil er der afsat en pulje med 500.000 kr. i 2021, 1,0 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio.kr. i 2023.

Puljen skal understøtte og medfinansiere projekter, der vil udspringe fra de lokale udviklingsplaner.

 • Det er italesat på fagchefniveau og aftalt at teknikafdelingen indkalder til et fælles administrativt møde, med deltagelse af fagchef og landdistriktskoordinator i Kultur og Fritid, for at drøfte det videre forløb. Dette opstartsmøde blev afholdt den 17.12.2020. Opstart og udvælgelse af to lokalområder blev behandlet på Landdistriktsmødet den 19.12.2020 og fremlægges for udvalget på mødet den 2.3.2021.

 

Lokale tilskud 1,2 mio. kr:

 • Denne her er udmøntet og beskrevet i tidligere punkt på Udvalget for Kultur og Fritid, for at kunne fastholde at 25-års reglen ikke bruges i kommunen samt til at fasthold tilskudsprocenten.

 

Tilskud til Hærvejssekretariat:

 • 200.000 kr. er tilført budgettet, men er af praktiske grunde overflyttet til natur- og miljøafdelingen, der i forvejen har repræsentanter i bestyrelsen for Hærvejssekretariaet. Vi er i tæt dialog med aktører på området og det samme er borgmesteren.
 • Der behandles særskilt punkt på dagsordenen den 2.3.2021 med henblik på godkendelse af beslutningsgrundlag for den nye organisering af Udvikling Hærvejen.

 

Fællesrådet i Arden - tilskud til aktiviteter relateret til Rold Skov:

 • 50.000 kr. til Fællesrådet i Arden. Fællesrådet i Arden har siden 2012 sammen med Mariagerfjord Kommune i et bredt forankret samarbejde med foreninger, institutioner og borgergrupper arbejdet med planer for byens udvikling og bosætning. Her er et bærende element synliggørelse af det store potentiale med hensyn til udvikling og bosætning, som rummes i byens beliggenhed som nabo til Rold Skov.
  Ifb. med udmøntning af budgettet vil fagenheden invitere til et dialogmøde med bestyrelsen, for at få beskrevet formål, bestyrelsens sammensætning og overvejelser i forhold til fremtidige indsatser.
 • Grundet Covid19, har fagenheden modtaget vedtægter og regnskabet for 2019, samt budget for 2020. Det har ikke været muligt at afholde møde.

 

Projekt Kulturvitaminer:

 • Dette projekt er i fremdrift og beskrevet på særskildt punkt i dagens dagsorden. Dette projekt er et tværkommunalt projekt, hvor fagenhederne Sundhed og Ældre, Familie og Handicap samt Arbejdsmarked og Uddannelse er de aktører, der har kendskab til borgerne og Kultur og Fritid er tæt på institutioner m.v. og er tovholder for at koordinere. Projektet er i fremdrift.
  Af budgetaftalen fremgår at: Administrationen skal inden udgangen af januar 2021 fremlægge endeligt koncept til godkendelse i de relevante fagudvalg og at projektet skal evalueres efter 2 år.
 • Stillingsopslag som Kulturkoordinator er i opslag med ansøgningsfrist 8. marts. Der er nedsat et tværfagligt indstillingsudvalg med repræsentanter for Arbejdsmarked og Sundhed og Omsorg. Tiltrædelse forventes 1. maj 2021.

 

Tilskud til MTB-laug/tilslutning til rutenet fra Arden:

 • 50.000 kr. til mountainbike anlæg/tilslutning til rutenettet fra Arden som medfinansiering. Dette budget er ligeledes flyttet fra Kultur og Fritids budget til Natur- og miljøafdelingen, der i forvejen arbejder med etablering og vedligehold af stiforløb.
 • Sagen kører i Teknik og natur.

 

Drift af vandsportsplatform:

 • Her er der afsat 40.000 kr. til drift fra 2022, sammen med en anlægsbevilling på 450.000 kr.

Der er en lokal arbejdsgruppe, der arbejder med dette projekt og lige pt. følges det fra sidelinjen. Der er endnu ikke foretaget noget aktivt i forhold til udmøntning af budgettet, hverken anlæg eller drift. Indtil videre er vi lidt afventende i forhold til private aktører og mulig forening.

 • Sagen er behandlet og godkendt til det videre forløb i Byrådets møde den 28.1.2021.

  • At der frigives 200.000 kr. af de afsatte midler til vandpark i Mariager. Midlerne frigives på betingelse af, at midlerne først kan udbetales, når foreningen, der skal stå for anlæg og drift, er etableret ved en stiftende generalforsamling.  
  • At det skal fremgå af foreningens vedtægter, at foreningens formål er at etablere og efterfølgende stå for drift af vandparken i Mariager. Foreningen skal inden etablering sikre sig, at alle tilladelser og myndighedsbehandling er givet og godkendt.

 

Lokalhistorisk arkiv i Veddum:

 • Der er afsat midler til afholdelse af huslejen, da bygningen er gået fra at være en kommunal bygning til at blive privatejet, og derved bliver arkivet opkrævet husleje.
 • Beløbet er udbetalt.

 

LAG-Himmerland:

 • Tilskud på 60.000 kr. til sekretariatsbistand sammen med Rebild Kommune, der bidrager med tilsvarende beløb, hvilket meddeles bestyrelsen for LAG-Himmerland.
 • Bestyrelsen orienteret.

 

Anlægsprojekter:

 • Der er sendt tilsagnsskrivelser ud til anlægsprojekterne, der specificerer, at tilsagnet er givet på en række vilkår, jvf. Budgetaftalen for 2021 - 2024, herunder kravene til selvfinansiering på 25%, for Hobro Kraftcenter og det Østlige Kraftcenter i Hadsund samt forudsætning om fremlæggelse af bæredygtigt drifts- og vedligeholdelsesbudgetter samt åbning for lånefinansiering. Der stilles samtidig som forudsætning af projekternes udsigt til realisering er helt afklaret med udgangen af 2022. Er de ikke det, vil der skulle ske fornyet bevilling, idet Byrådet ønsker, at de allokerede midler i et hastigere omfang skaber grundlag for fremdrift for udvikling i lokalområderne.
 • Østlige Kraftcenter: Der er frigivet midler og bevilliget kommunalt lån til projektet på Byrådsmøde den 26/11-2020.
 • Hobro Idrætscenter: Der behandles anmodning om frigivelse af midler samt kommunalt lån på KFU møde den 2/3-2021.

 

 • Til projektet Alt på Hjul er der afsat yderligere netto 3,6 mio.kr. til medfinansiering, under forudsætning af, at projektet opnår finansiering på 2/3-dele fra eksterne midler samt at projektet er fuldt finansieret og klar til realisering i 2021. Hvis projektet kan realiseres for mindre end 24 mio.kr. reduceres kommunens medfinansiering, så den til hver en tid udgør max 1/3-del af den samlede anlægssum, dog max den tidligere bevilling. Budget 2021 -24 samlede bevilgede beløb på brutto 8,5 mio.kr. Bevilling forudsætter endvidere, at der kan fremlægges bæredygtigt drifts- og vedligeholdelsesbudget for anlægget, idet Mariagerfjord Kommune ikke vil påtage sig disse forpligtigelser.
 • Der arbejdes fortsat på den sidste del af finansiering. Projektgruppen forventer fortsat at have finansiering klar i løbet af 2021.

 

 • Projekt "Move" i Mariager ved hallen - et aktivt og nytænkende uderum har fået bevilget yderligere 600.000 kr. foruden de tidligere bevilgede 600.000 kr. Bevillingen her forudsætter ligeledes, at der kan fremlægges et bæredygtigt drifts- og vedligeholdelsesbudget for anlægget, idet Mariagerfjord Kommune ikke vil påtage sig disse forpligtigelser. Projektet skal være fuldt finansieret og klar til realisering i 2021. Kommunens andel af finansieringen må maksimalt udgøre 35% af det samlede, godkendte projekt.
 • Der arbejdes fortsat på den sidste del af finansiering. Projektgruppen forventer fortsat at have finasiering klar i løbet af 2021.

 

 • Der gives tilsagn om støtte på 2x500.000 kr. fordelt i 2021 og 2022 til Hobro Tennisklub. Tilsagnet er medfinansiering til et projekt indeholdende modernisering af nuværende tennisanlæg samt opførelse af hal til indendørs tennis. Projektet skal være finansieret og klar til realisering senest med udgangen af 2022.
 • Der arbejdes på endelig projekt for etape 1. Det forventes projektet kan blive behandlet på KFU møde den 6/4-2021.

 

 • Der gives tilsagn om medfinansiering på 250.000 kr. til et forprojekt til "Als - Byen og Havet". Med tilsagnet anerkender aftaleparterne det ambitiøse projekt, men understreger, at tilsagnet ikke for nuværende er udtryk for samtidig tilsagn om medfinansering af hele eller dele af realisering af projektet. Forprojektet forudsættes afsluttet senest i 2022.
 • Fagenheden har været i dialog med parterne og aftalt at de udarbejder et fremadrettet budget, bl.a. under indtryk af de undersøgelser der pågår ang. plantilladelser m.v. Vi afventer dermed et budget sammenmed en udbetalingsanmodning, før vi foretager yderligere.

 

 • Som medfinansering til en legeplads ved kanalområdet i Hadsund giver aftaleparterne tilsagn om 50% af udgiften, dog max 500.000 kr. Legepladsen skal være finansieret og realiserbar inden udgangen af 2022.
 • Der er udarbejdet projektforslag, og projektgruppen indleder nu yderligere fondssøgning. Teknik og Byg har modtaget projektforslaget og gennemgår pt. lokalplanen, forinden der kan gives en byggetilladelse. Der arbejdes med sagen i Teknik og Byg.

 

 • De er afsat yderligere 0,5 mio. kr. til vedligeholdelses- og materialepuljen, jv. andet punkt på dagsordenen med beskrivelse af nye retningslinjer.
 • Første runde af ansøgninger for 2021 behandles på KFU møde den 2/3-2021.

 

 • Som Kulturfyrtårnsprojekt er der afsat 3 mio.kr. fordelt på 2021-2023 til et anlægsprojekt ved Vikingeborgen Fyrkat i samarbejde med Nordjyllands Historiske Museum (NHM). Projektet har en samlet anlægssum på 16 mio.kr.

Engagementet og bevillingen skal ses i lyset af muligheden for at forstærke den sammenhængende fortælling og strategi omkring udviklingen af Fyrkat som fyrtårn, betydningen af Hærvejsknudepunkter og det strategiske arbejde for at fremme en UNESCO-optagelse. Ved at se investeringerne i sammenhæng - som forudsætninger, der forstærker hinanden mere end 1:1 - underbygger aftaleparterne et ønske om at forstærke fortællingen af potentialet og vigtigheden af Fyrkat som fyrtårn.

 • NHM arbejder på den samlede finansiering af projektet.

 

Fagenheden vil give en opsamlet status kvartalsvis i 2021 for fremdrift i anlægsprojekteterne. 

Beslutning

Taget til efterretning.

 

24.05.10-A00-1-19

43. Destination Himmerland ansøger om vedtægtsændringer

Forventet sagsgang

KF, ØK

Anledning

Destination Himmerland anmoder de to medlemskommuner om lov til at foretage ændring i destinationsselskabets vedtægter.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Økonomiudvalget:
1. At vedtægtsændringerne godkendes.

2. At Destination Himmerlands årsregnskab 2020 tages til orientering.

Inddragelse

Sagen er drøftet med Vesthimmerlands Kommune, som indstiller vedtægtsændringerne til godkendelse.

Sagsfremstilling

Destination Himmerlands bestyrelse har indsendt ansøgning til de to medlemskommuner (Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune), hvori de anmoder om at foretage to vedtægtsændringer i destinationsselskabets gældende vedtægter.

På destinationsselskabets generalforsamling 26. marts 2021 ønsker bestyrelsen at ændre § 4.1 vedrørende kontingent, således at det tilføjes, at kontingentet hvert år pristalsreguleres med den årlige ændring i den kommunale fremskrivningsprocent første gang for 2022.

Bestyrelsen ønsker ligeledes at ændre § 14.3 vedrørende præmissen i tilfælde af foreningens opløsning og fordeling af foreningens økonomiske midler. Der er tale om en omskrivning af vedtægterne, så man ved eventuel opløsning af foreningen undgår at betale fuld skat af et eventuelt overskud. Ansøgning om vedtægtsændringer samt forslag til tilpasning af destinationsselskabets gældende vedtægter er vedhæftet som bilag.

Ifølge Destination Himmerlands vedtægter skal destinationsselskabets årsregnskab godkendes af destinationsselskabets bestyrelse og derefter sendes til orientering hos medlemmerne (kommunerne). Årsregnskab 2020, som er godkendt på seneste bestyrelsesmøde i Destination Himmerland, er således vedhæftet til orientering.

Økonomi

I 2021 betaler Mariagerfjord Kommune 62 kr. pr. indbygger til Destination Himmerland.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

05.04.11-P20-1-20

44. Tværkommunalt samarbejde om Udvikling Hærvejen

Forventet sagsgang

KF/TM, ØK, BY

Anledning

Godkendelse af beslutningsgrundlag for den nye organisering af Udvikling Hærvejen.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:

 1. At Mariagerfjord Kommune indgår i samarbejdsaftale med øvrige kommuner i foreningen Udvikling Hærvejen.
 

 1. At økonomi bevilges og frigives til medlemskab for perioden 1. april 2021.
 

 1. At Udvalget/Byrådet godkender, at borgmesteren deltager i det politiske repræsentantskab for foreningen Udvikling Hærvejen og udpeger en politisk repræsentant som suppleant.
 

 1. At vedtægter for foreningen Udvikling Hærvejen godkendes.
 

 1. At Mariagerfjord Kommune ikke byder ind som værtskommune for foreningen Udvikling Hærvejens sekretariat.

Sagsfremstilling

Hærvejens historie som hovedfærdselsåre gennem Jylland går langt tilbage i tiden. I dag snor Hærvejen sig i en cykelrute fra grænsen i syd til Frederikshavn og en vandrerute fra grænsen til Frederikshavn og Hirtshals. Hærvejsoplevelser er populære og er kun forstærket under Corona-nedlukningen. Det er et godt udgangspunkt for at udvikle Hærvejen til et nyt niveau (se mere om Hærvejen, succeskriterier, aktiviteter og oplevelser langs Hærvejen i bilag 1).

Mariagerfjord Kommune har gennem de seneste år været medlem af den fælleskommunale forening Udvikling Hærvejen. Foreningen har med støtte fra Nordea-fonden lavet en foranalyse, der på baggrund af en screening af potentialer i hver af de 15 Hærvejskommuner, vist Hærvejens udfordringer og muligheder. Udvalget er på møde d. 4. august 2020 orienteret om status for forprojektet ” Udviklingsprojektet for Hærvejen”.

Hærvejen er et kendt brand med internationalt potentiale. Sammen kan kommunerne løfte projekter, der gør Hærvejen mere attraktiv, styrker lokale initiativer og udvikler uforløste potentialer.

Der skal skabes international synlighed, attraktive ruter, besøgssteder og fyrtårne med spændende Danmarksfortællinger og unikke naturoplevelser.  Det vil give forventede gevinster for hver enkelt kommune langs Hærvejen.

I Mariagerfjord Kommune kan deltagelse i foreningen ”Udvikling Hærvejen” bidrage til ruteomlægning, forbedret og udvidet skiltning, etablering af pausesteder og overnatningssteder langs Hærvejen. Af særlig betydning vil være at løfte og etablere et Hærvejsknudepunkt omkring Fyrkat, hvor der er mange hærvejsspor og historiske fortællinger knyttet til Hærvejen samtidigt med, at der er muligheder for at etablere udstilling, servicefaciliteter og oplevelser i nærområdet i samarbejde med projektforslag fra Nordjyllands Historiske Museum.

For at koble Hærvejen med andre natur- og kulturhistoriske oplevelser foreslås det, at realisere planer om Hærvejssløjfer (Hærvejens Perler), som er stier, der har start og slut samme sted, men fører de besøgende ind på nye veje. Derudover er sløjferne med til at videreformidle andre naturoplevelser i området og skabe en omsætning hos de virksomheder, der er i nærheden af Hærvejssløjferne. I Mariagerfjord Kommune er der forslag om to sløjfer, dels Vikingeruten mellem Hærvejen og Mariager Fjord og dels Den historiske cykelpanoramarute, der fører via Hærvejen rundt om Mariager Fjord, Kastbjerg Ådal og Glenstrup Sø, hvor historiske spor undervejs binder stederne sammen med Hærvejen.

Det forventes, at egenfinansiering af lokale initiativer i de første tre år er i størrelsesorden 850.000 kr./år foruden medarbejdertimer. Der er dialog med Nordjyllands Historiske Museum om projektet ved Fyrkat, herunder projektfinansiering som et Hærvejsknudepunkt.

Interesse fra Nordea-fonden

Nordea-fonden finder Hærvejen interessant som et nationalt ikon for Danmark med potentiale for et stærkt samlet brand. Nordea-fonden har meddelt, at de over en årrække ser basis for at udvikle Hærvejen sammen med kommunerne til et niveau på et trecifret millionbeløb.

Nordea-fonden har vist interesse for et fælles kvalitetsløft af Hærvejen med op til 100 procent støtte og lokale projekter med op til 50 procent støtte til at opgradere lokale strækninger på Hærvejen og etablere lokale fyrtårns- og knudepunktsprojekter. De forventer en tilsvarende kommunal medfinansiering i form af direkte tilskud og at kommunerne finansierer et ’slagkraftigt sekretariat’. Nordea-fonden ser sekretariatet som en nødvendig og faglig kompetent samarbejdspartner på vegne af kommunerne.

Fælles sekretariat

Sekretariatet tilbyder kommunerne rådgivning, koordinering, vidensdeling og erfaringsudveksling samt støtte til fundraising til glæde for fælles og lokale projekter. Et ’slagkraftigt’ sekretariat består af tre medarbejdere, hvoraf den ene har en lederfunktion (se bilag 1, side 20).

Værtskommune

Alle deltagende kommuner kan blive værtskommune for sekretariatet ved at tilbyde en række ydelser for Udvikling Hærvejen. Værtskommunen udpeges samtidigt med opstart af en ny politisk organisering og indgåelse af samarbejdsaftale (se bilag 1, side 26).

Organisering

Der er udarbejdet en samarbejdsaftale for Hærvejskommunerne; det fælles håndslag på, at alle ønsker at samarbejde om udvikling af Hærvejen og en præcisering af de centrale vilkår (se bilag 2).

Udvikling Hærvejen vil organisere sig ved følgende udvalg:

 • Repræsentantskabet består af 15 borgmestre/rådmænd sam 15 udpegede politiske repræsentanter som suppleanter. Her fastlægges strategier, og den kommunale politiske forandring sikres.

 

 • Bestyrelsen har 7 medlemmer; 4 borgmestre/rådmænd fra repræsentantskabet samt 3 medlemsskaber, der tilbydes Dansk Kyst- og Naturturisme, Naturstyrelsen og en repræsentant fra et Hærvejsråd, der nedsættes med interessenter. Bestyrelsen fungerer som forretningsudvalg for repræsentantskabet.

 

 • Styregruppen består af 15 faglige ledere fra hver kommunes chefniveau. Styregruppen sikrer samspil med kommunale hensyn og interesser.

 

 • Koordinationsudvalget består af 15 faglige nøglemedarbejdere fra hver af medlemskommunerne og repræsentater fra hver af desitnationerne/de kommunale turismeorganisationer langs Hærvejen. Her sikres det praktiske samarbejde mellem kommuner og turistaktører som tværgående initiativer.

 

Der er udarbejdet vedtægter gældende for Udvikling Hærvejen (se bilag 3). Medlemsskabet kan opsiges med 12 måneders varsel pr. hver nærmeste 31. december.

Procesplan

Der lægges op til politisk behandling i alle 15 Hærvejskommuner i løbet af marts 2021, så kommunerne kan underskrive samarbejdsaftalen inden medio april 2021. Stiftende generalforsamling for Udvikling Hærvejen forventes afholdt ultimo marts/april 2021 (se bilag 1, side 30).

Lovgrundlag

Lovgivning, der knytter sig til Hærvejens ruter, etablering af faciliteter og udvikling af fyrtårne er blandt andet naturbeskyttelsesloven i samspil med vejloven, privatvejsloven samt mark- og vejfredsloven. Anden lovgivning, der kan komme i spil ved etablering af faciliteter og fyrtårne er Planloven, Byggeloven og Bygningsreglementet, Skovloven samt Vandløbsloven. Dertil kommer en række kommunale planer, der skal tilgodeses.

Økonomi

Deltagelse i Udvikling Hærvejen har hidtil kostet 25.000 kr. årligt. Der er indgået en aftale om ansættelse af Hærvejens koordinator i 2021 med 3 måneders opsigelsesfrist, som dækkes af disse midler. Fremadrettet finansieres Udvikling Hærvejen og sekretariat af medlemskommunerne med et budget på 2.775.000 kr. fordelt via en fordelingsnøgle med et basisbeløb og et varierende beløb i forhold til indbyggertal og kilometer Hærvej (se bilag 2, samarbejdsaftale). For Mariagerfjord Kommune udgør medlemskab 164.776 kr. årligt. I Mariagerfjord Kommune er der afsat 200.000 kr. i Budget 2021-2024. 

Beslutning

Ad 1: Indstilles godkendt.

Ad 2: punktet bortfalder, idet midlerne allerede er frigivet.

Ad 3: Indstilles godkendt, idet det indstilles, at byrådet udpeger suppleanten.

Ad 4: Indstilles godkendt.

Ad 5: Indstilles godkendt. 

 

00.01.00-G01-51-17

45. Orienteringssager

Forventet sagsgang

KF

Sagsfremstilling

 • KL's Kultur- og Fritidskonference 2021 vil blive afholdt digitalt, og på en enkelt dag, tirsdag den 4. maj, formentligt i tidsrummet kl. 09.00-15.00. Det overordnede tema for konferencen er 'Fællesskaber i Forandring', som både er en udvikling gennem en længere periode, men som i høj grad også er blevet understreget under det seneste års nedlukninger af kultur- og fritidslivets aktiviteter pga. Covid-19.

Udvalget opfordres til at tilmelde sig via link: https://tilmeld.kl.dk/faellesskaber-i-forandring/signup

Der er endnu ikke udsendt program for konferencen.

 • Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2021 afvikles online 8. april kl. 10.00-16.00. Det skulle have været afholdt fysisk i Aalborg, men det kan desværre ikke lade sig gøre. Aalborg er vært i 2022, men dette års topmøde bliver rent teknisk også afviklet i Aalborg.

Udvalget opfordres til at tilmelde sig via link i programmet. Se program og tilmeldingslink i bilag.

  

 • Aktiv Ferie i vinterferien havde i år 128 tilmeldte børn, til de i alt 11 hold med online aktiviteter. Normalt i vinterferien er der mellem 450 og 500 tilmeldte, fordelt på ca. 20 hold. På grund af Corona-situationen, var alle aktiviteterne enten online eller hold, hvor børnene fik en pakke med materialer, som de så kunne arbejde med individuelt derhjemme. Aktiviteterne blev arrangeret og afholdt af Mariagerfjord Ungdomsskole og teaterturbulens.dk. Derudover havde Kulturskolen også lavet en masse videoer til selvstudie, som også blev markedsført under Aktiv Ferie. Kulturskolens videoer kan ses her: https://www.mariagerfjordkulturskole.dk/arrangementer/aktiv-ferie/
  Deltagerantallet er lavt i forhold til de forgående år, men forholdende taget i betragtning, så er det langt over forventet, og fagenheden er meget tilfredse med resultatet.

 

 • Fagenheden har indgået et samarbejde med firmaet SJ-Hjælp om afholdelse af online kurser i brug af Conventus, som er det administrationssystem vi tilbyder foreningerne gratis. Det er igennem Conventus, at foreningerne skal søge tilskud under folkeoplysningsloven mv. Til start er der planlagt fem kurser her i foråret. SJ-Hjælp er en konsulentvirksomhed, som hjælper foreninger og haller til en nemmere hverdag med fokus på digitalisering af organisationens administrative arbejde. De har bl.a. specialiseret sig i Conventus, og de har stor erfaring med at afvikle kurserne online.  

Alle deltagere på kurserne får tilbudt 1 times individuel opsamling efter kurset, og kan desuden tilkøbe sig ekstra rådgivning fra SJ-Hjælp. 

Beslutning

Der var orientering om:

 • KL's Kultur- og Fritidskonference 2021. Udvalget opfordres til at tilmelde sig via link: https://tilmeld.kl.dk/faellesskaber-i-forandring/signup
 • Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2021 afvikles online 8. april kl. 10.00-16.00. Udvalget opfordres til at tilmelde sig via link i programmet.
 • Aktiv Ferie i vinterferien 2021.
 • Fagenhedens samarbejde med firmaet SJ-Hjælp om afholdelse af online kurser i brug af Conventus.
 • Tidligere sag vedrørende øget lokaletilskud til Hobro IK, som vedrører amatørafdelingens bookede lokaler i Hobro Idrætscenter.
 • Politisk budskab i aftale mellem Nordjyllands Historiske Museum og Nationalmuseet om udlån af Fyrkatfundet ”Vølven”, hvor Mariagerfjord kommune, vil følge op på, at Vølven kommer tilbage til Fyrkat så hurtigt som muligt.

 

Taget til orientering.

 

00.01.00-G01-50-17

46. Eventuelt

Forventet sagsgang

KF

Beslutning

Der var spørgsmål vedr. genforeningsstenen ved Hohøj.

 

Lukkede dagsordenspunkter

00.22.00-P35-4-20

47. Underskriftsark

Beslutning

Mødet sluttede 17.40.