Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 3. februar 2021 kl. 17:00 i WEBEX
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-4-17

10. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

 

00.32.00-S00-13-20

11. Anlægsoverførsler fra 2020 til 2021

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY.

Anledning

I henhold til den politiske budgetvejledning for 2020 til 2023 skal Byrådet tage stilling til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb/anlægsbevillinger fra 2020 til 2021. 

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

 1. At uforbrugte anlægsmidler på 76.492 t.kr. overføres til 2021.
 2. At de 7 angivne projekter, på oversigten noteret med afslutning, afsluttes i 2020. 
 

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2020 har Økonomi, Analyse og Udbud udarbejdet en oversigt over uforbrugte rådighedsbeløb i 2020 på udvalgets områder, indeholdende forslag til overførsler til 2021.

Oversigten skal gennemgås, og der skal tages stilling til, hvilke uforbrugte rådighedsbeløb som ønskes overført.

Hvis der på oversigten er projekter, hvor der er et merforbrug, skal der tages stilling til, hvordan dette merforbrug skal finansieres.

Endelig skal udvalget beslutte hvilke projekter, der skal afsluttes i 2020.

Projekter med "2020" i projektnavn afsluttes alle, da der findes tilsvarende projekt i 2021.

Økonomi

Tillægsbevilling på 76.492 t.kr., som finansieres af likvide midler.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

00.32.00-S00-13-20

12. Driftsoverførsel fra 2020 til 2021

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

I henhold til den politiske budgetvejledning for 2020 til 2023 skal Byrådet tage stilling til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2020 til 2021.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

 1. At uforbrugte midler på 34,657 mio. kr. overføres til budget-/regnskabsåret 2021. 
 

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2020 har Økonomi, Analyse og Udbud udarbejdet oversigt over driftsoverførsler fra 2020 til 2021 på institutionsniveau samt øvrige områder, hvor der er aftaler om driftsoverførsler fra 2020 til 2021.

På de dialog- og aftalestyrede områder kan der overføres et overskud på op til 10 % af den korrigerede netto budgetramme samt et underskud på op til 5 % af den korrigerede netto budgetramme.

Opgørelserne er udarbejdet på baggrund af Økonomirapporter 2020 udskrevet pr. 18. januar 2021.

Samlede overførsler på i alt 34,657 mio. kr. kan specificeres således:

 • Familie 3,061 mio. kr.
 • Dagtilbud 11,322 mio. kr.
 • Skoler 20,274 mio. kr.

 

Eventuelle mindre korrektioner af overførslerne vil blive foretaget i forbindelse med aflæggelse af det endelige årsregnskab 2020 for Mariagerfjord Kommune.

Årsregnskabet for Mariagerfjord Kommune skal forelægges Byrådet den 25. marts 2021.

Økonomi

Tillægsbevilling på 34.657 mio. kr., som finansieres af likvide midler.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

28.09.20-P21-1-10

13. Orientering om resultat af madvalg

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Ifølge dagtilbudsloven skal forældre til børn i daginstitution minimum hver andet år tage stilling til, om de ønsker, at deres børn får serveret et sundt frokostmåltid i institutionen.

Forældrene til børn i dagtinstitution i Mariagerfjord Kommune har i uge 46 stemt om hvorvidt de ønsker et sundt frokostmåltid i de enkelte institutioner. I nærværende sag informeres Udvalget om resultatet af afstemningen og den videre proces.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. at orienteringen om resultatet af madvalget tages til efterretning.

Inddragelse

FAG MED Dagtilbud og Skole orienteres på deres møde d. 20. januar om resultatet af madvalget og den videre proces.

Brugergruppe med repræsentanter fra forældrebestyrelserne inviteres til at kvalificere udbudsmaterialet.

Sagsfremstilling

Der har i uge 46 været afholdt madvalg i børnehusene, hvor forældrene har taget stilling til, om der skal serveres et fælles forældrebetalt frokostmåltid i de enkelte institutioner med virkning fra august 2021.

Siden loven om det sunde frokostmåltid blev indført i 2010 har ingen institutioner i Mariagerfjord Kommune tidligere valgt det til. På baggrund af afstemningen i uge 46, har ni børnehuse tilvalgt frokosttilbud fra august 2021 og to år frem. Det drejer sig om følgende børnehuse:

Assens Børne- og Familiedistrikt

 • Smilehullet

 

Hadsund Børne- og Familiedistrikt

 • Spiren
 • Solstrålen

 

Rosendal Børne- og Familiedistrikt

 • Rosenhaven Specialgruppen
 • Jernbanegade
 • Vinkelvej Specialgruppen

 

Bymarken Børne- og Familiedistrikt

 • Bymarken
 • Onsild
 • Stoldal

 

Den videre proces

Da prisen for levering af frokost til børnehusene overstiger beløbsgrænsen på 1,6 millioner sendes opgaven i udbud. Planen for udbudsprocessen er beskrevet i bilag 1.

Udbudsprocessen planlægges og igangsættes i 1. og 2. kvartal 2021. Der nedsættes en brugergruppe med repræsentanter fra forældrebestyrelserne, som skal være med til at kvalificere udbudsmaterialet. Kontrakten forventes tildelt i maj/juni 2021.

Næste madvalg ligger i 4. kvartal 2022, med virkning fra august 2023.

Økonomi

Frokostordningen er hovedsagligt forældrefinansieret, men medfører også udgifter for Mariagerfjord Kommune:

 • Mariagerfjord Kommune skal finansiere friplads- og søskendetilskud til det kommunale frokostmåltid samt fripladstilskud til den forældrearrangerede frokostordning til de forældre, der er berettiget hertil.
 • Der er i beregningen inkluderet fuld kommunal betaling for frokostordning til børn i særligt dagtilbud, svarende til årligt kr. 143.000, og for 2021 kr. 58.500. (jf. punkt 4 på dagsordenen: "Betaling af frokost for børn i særligt dagtilbud".

 

Tilvalg af frokostordning i de ni institutioner medfører en årlig udgift for Mariagerfjord Kommune på ca. kr. 626.000 (se bilag 2).

For 2021 vil udgiften udgøre ca. kr. 256.000.  

Det forslås, at der søges om en tillægsbevilling i forbindelse med økonomivurderingen pr. 31. marts 2021, og der søges om en teknisk korrektion af budgettet for 2022 og 2023.

Hvis ikke der tildeles en tillægsbevilling og/eller teknisk korrektion, forslås det, at der foretages en regulering af tildelingsmodellen, så frokostordningen finansieres af grundbeløbet til dagtilbudsområdet.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

28.09.20-P21-1-10

14. Betaling af frokost for børn i særligt dagtilbud

Anledning

Der har i efteråret været madvalg i børnehusene. Forældrene i de to særlige dagtilbud, Lærkereden og Fuglereden har valgt, at de gerne vil overgå til frokostordning fra august 2021. Da der ikke er forældrebetaling for plads i særligt dagtilbud, har administrationen undersøgt hvordan det forholder sig ift. frokostordning.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie at:

1. At frokostordning for børn placeret under §32 i særligt dagtilbud indgår som en del af det samlede tilbud

2. At finansiering af frokostordning for børn i særligt dagtilbud finansieres inden for dagtilbudsområdets nuværende ramme

Sagsfremstilling

Der har i efteråret været madvalg i børnehusene i Mariagerfjord Kommune, hvor forældrene har taget stilling til, om der skal serveres et fælles forældrebetalt frokostmåltid i de enkelte institutioner med virkning fra august 2021.

Forældrene i de to særlige dagtilbud, Lærkereden og Fuglereden har valgt at der skal serveres et fælles frokostmåltid i tilbuddet. Men da pladserne i særligt dagtilbud hører under §32 i serviceloven, er der tale om et kommunaltfinansieret tilbud, og ikke som de øvrige almene pladser underlagt delvis forældrebetaling. Et barn visiteres til et §32 tilbud, når det vurderes, at barnet på grund af betydelig og varigt nedsat funktionsevne har særligt behov for hjælp og støtte. Specialinstitutionerne Fuglereden og Lærkereden er tilbud til børn i alderen 0-6 år med varigt psykisk handicap, eller varig kontakt- eller tilknytningsforstyrrelse. Det gælder eksempelvis Autisme Spektrum Forstyrrelser, ADHD, Tourette, frafilt X syndrom og andre nært beslægtede gennemgribende udviklingsforstyrrelser hos børn.

Adminstrationen har undersøgt de lovgivningsmæssige rammer for forældrebetaling af frokostmåltid i et §32 tilbud. Social- og indenrigsministeriet har henvist til, at der ikke er lovhjemmel for at et fælles frokostmåltid skal indgå som en samlet del af et §32 tilbud. Administrationen har dog undersøgt praksis i andre kommuner, herunder Aarhus Kommune, hvor praksis er, at der i et §32 tilbud indgår et kommunalt finansieret frokostmåltid.  

Økonomi

Særligt dagtilbud er fra 2021 nomeret til 26 pladser, og udgiften for kommunalt finansieret frokostordning udgør årligt 143.000 kr (se bilag 1).

For 2021 vil udgiften udgøre 58.500 kr. da ordningen først opstartes fra midten af august 2021.

Beslutning

Godkendt.

 

27.69.48-K07-1-21

15. Årsberetning 2020 for Handicaprådet

Forventet sagsgang

Handicaprådet, AU/TM/BF/SO/KF, ØK, BY

Anledning

I denne sag præsenteres årsberetning for 2020 for Handicaprådet i Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At årsberetningen for Handicaprådet godkendes.

Inddragelse

Handicaprådet godkendte årsberetningen på handicaprådsmødet den 13. januar 2021.

Sagsfremstilling

Formanden for Handicaprådet har udarbejdet årsberetning for Handicaprådets arbejde i 2020.

Beretningen er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

00.01.00-G01-61-20

16. Orientering

Sagsfremstilling

1. Status på COVID-19

2. Analyse af det specialiserede området 0-18 år

3. Årsrulleplan Udvalget for Børn og Familie

Beslutning

Taget til efterretning.

 

00.01.00-G01-2-21

17. Eventuelt

Beslutning

Intet.

 

00.22.00-P35-5-20

18. Underskriftsark

Sagsfremstilling

Når udvalget er færdig med mødet, skal alle udvalgsmedlemmer skrive under ved at trykke på den grønne 'Godkend' knap i First Agenda.

Beslutning

Alle medlemmer til stede.

Mødet sluttede kl. 18.15.

 

Lukkede dagsordenspunkter