Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 1. februar 2021 kl. 16:00 i WEBEX
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-3-17

13. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

 

18.16.00-P20-7-20

14. Kulturvitaminer

Forventet sagsgang

SO / KF / AU

Anledning

Byrådet har afsat 400.000 kr. pr. år i 2021 og 2022 til at afprøve projektet Kulturvitaminer. Fagenheden Kultur og Fritid har haft til opgave at finde en form på projektet, som passer i Mariagerfjord Kommunes kontekst. Der forelægger nu en projektbeskrivelse til endelig godkendelse i de relevante fagudvalg.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1) At Projekt Kulturvitaminer godkendes

Sagsfremstilling

Kultur har længe været brugt som et middel til sundhedsfremme, og evalueringer af lignende projekter fra både Danmark og Sverige viser, at kulturoplevelser- og aktiviteter kan være med til at fremme trivsel, handlekraft og styrke mestringsevner blandt deltagerne. Projekt Kulturvitaminer bygger særligt på erfaringer fra satspuljeprojektet 'Kultur på Recept' fra 2016-2019, hvor Aalborg, Silkeborg, Nyborg og Vordingborg Kommuner deltog.

Formålet med projekt Kulturvitaminer er derfor at tilbyde et forløb med kulturelle aktiviteter og oplevelser primært for ledige og sygemeldte arbejdsledige borgere med mild til moderat stress, angst og depression, men kan også afprøves på andre målgrupper fx unge. Mariagerfjord Kommune har mange dygtige og professionelle kulturinstitutioner- og tilbud, som vil kunne bidrage til arbejdet med målgruppen og skabe et nyt og anderledes tilbud til borgere, der fx har brug for en pause fra kravene på jobcenteret og kan have gavn af øget selvværd og forståelse for egne ressourcer. Projektet skal overordnet set bidrage til, at disse borgere får styrket deres mentale sundhed og på sigt finder en vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Efter sparring med andre kommuner samt med medarbejdere i henholdsvis Sundhed og Omsorg, Arbejdsmarked og Uddannelse samt Familie og Handicap foreslår fagenheden følgende form i Mariagerfjord Kommune:

Efter erfaring fra de fire danske kommuner, som deltog i satspuljeprojektet, anbefales det kraftigt, at der som det første ansættes en projektleder – en såkaldt kulturkoordinator – til at varetage organiseringen, kontakten til deltagere og aktivitetsudbydere samt dialogen og koordineringen på tværs af fagenheder.

Projektet består som udgangspunkt af forløb på ti uger med to-tre kulturaktiviteter á ca. to-tre timers varighed om ugen. Varighed og antal mødegange kan differentieres alt efter, hvilken målgruppe forløbet henvender sig til. De enkelte aktiviteter varetages af kulturguider med særlig viden og erfaring indenfor det specifikke kulturområde.

Aktiviteterne kan fx bestå af fællessang, guidet fælleslæsning, byvandring, naturvandring, billedkunstforløb, musik- og teateroplevelser mm. De nærmere aktiviteter udarbejdes i samarbejde mellem kulturkoordinatoren og relevante kulturtilbud i kommunen, hvorfra kulturguider rekrutteres.

Deltagerne til forløbene rekrutteres via jobcenter, læger, psykologer mv., som skal henvise relevante borgere. Til de andre målgrupper henvises via bl.a. Ungeenheden. Det vil være essentielt for kulturkoordinatoren at indgå i tæt dialog med de rekrutteringsansvarlige for at skabe forståelse for projektets formål og mulige resultater, samt viden om hvilke borgere, der kunne have gavn af deltagelse. Ligeså vigtigt er det, at kulturkoordinatoren har en forståelse for arbejdsgangene og lovrammerne for fx sagsbehandlere, så der udvikles forløb, som er mulige inden for de gældende rammer.

Herudover anbefales det, at der laves opfølgende tiltag for deltagerne, som fx kan bestå af muligheden for at mødes en gang om ugen, fripas til kulturoplevelser i kommunen og vejledning og information om, hvordan man tilmelder sig til kor, billedkunst mm. Det er også relevant at kigge på, om frivillige kunne yde en indsats i opfølgningen. Kunne frivillige tilknyttet kulturinstitutionerne fx engageres i at stå for efterfølgende mødegange? Eller kan der rekrutteres ressourcepersoner via Frivilligcenteret, som kan fungere som mentorer eller stå for at samle grupper efterfølgende. Som opfølgning er det også vigtigt, at der tilrettelægges en klar plan for den enkelte deltager i samarbejde. Det kan være med dennes sagsbehandler, hvis aktuelt, fx at der umiddelbart efter endt forløb er en opfølgningssamtale med sagsbehandleren for at afklare, hvad der videre skal ske for borgeren. Kulturkoordinatoren kan deltage efter aftale og behov.

Kulturkoordinatoren evaluerer løbende projektet ved hjælp af henholdsvis spørgeskemaer og interviews. Evalueringen skal danne grundlag for en i beslutning i Byrådet om, hvorvidt projektet skal omlægges til drift.

Projektet er i sit udgangspunkt tværfagligt, og selv om den ansatte Kulturkoordinator får primær tilknytning til Kultur og Fritid, vil vedkommende modtage løbende sparring fra en arbejdsgruppe på tværs af Sundhed og Omsorg, Arbejdsmarked og Uddannelse og Kultur og Fritid.

Økonomi

Der er afsat 400.000 kr. pr. år i 2021 og 2022 til projekt Kulturvitaminer. Herudover har Udvalget for Kultur og Fritid valgt at tilføre 200.000 kr. til projektet. Dette valg er truffet af tre årsager:

1.     For ikke at begrænse mulighederne for at finde en kvalificeret medarbejder til jobbet pga. løn.

2.     For at have mulighed for at forlænge ansættelsen ind i 2023, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er afsat midler på budgettet. På den måde er der større sandsynlighed for, at den ansatte færdiggør projektet, inden vedkommende eventuelt søger videre.

3.     For at kunne dække øvrige udgifter i projektet udover løn.

Hvilke udgiftsposter indeholder projektet fordelt på år, og hvordan skal de finansieres?             
 

Udgiftsposter202120222023 Værdi i kr.
Kulturkoordinator350.000450.000115.000  
Informationsmateriale5.0001.000   
Temadage for kulturguider og rekrutteringsansvarlige20.0005.000   
Let forplejning til deltagere på forløbene5.00010.000   
Opfølgende forløb – fx lokaleleje, kulturpas, uddannelse af frivillige10.00019.000   
      
Projektudgifter, i alt400.000485.000115.000  

 

Finansiering202120222023 Værdi i kr.
Afsat på budget400.000400.000   
Tilført fra Kultur og Fritid 85.000115.000  
      
Finansiering i alt400.000485.000115.000  

 

Beslutning

Godkendt.

 

00.32.00-S00-13-20

15. Driftsoverførsel fra 2020 til 2021

Forventet sagsgang

SO, ØK, BY

Anledning

I henhold til den politiske budgetvejledning for 2020 til 2023 skal Byrådet tage stilling til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2020 til 2021.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At uforbrugte midler på 14,275 mio. kr. overføres til budget-/regnskabsåret 2021.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2020 har Økonomi, Analyse og Udbud udarbejdet oversigt over driftsoverførsler fra 2020 til 2021 på institutionsniveau samt øvrige områder, hvor der er aftaler om driftsoverførsler fra 2020 til 2021.

På de Dialog- og aftalestyrede områder kan der overføres et overskud på op til 10 % af den korrigerede netto budgetramme samt et underskud på op til 5 % af den korrigerede netto budgetramme.

Opgørelserne er udarbejdet på baggrund af Økonomirapporter 2020 udskrevet pr. 26. januar 2021.

Samlede overførsler på i alt 14,275 mio. kr. kan specificeres således:

Handicap 3,782 mio. kr.

Sundhed og Ældre 10,493 mio. kr.

  

Eventuelle mindre korrektioner af overførslerne vil blive foretaget i forbindelse med aflæggelse af det endelige årsregnskab 2020 for Mariagerfjord Kommune.

Årsregnskabet for Mariagerfjord Kommune skal forelægges Byrådet 25. marts 2021.

Økonomi

Tillægsbevilling på 14,275 mio. kr., som finansieres af likvide midler.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

00.32.00-S00-13-20

16. Anlægsoverførsler fra 2020 til 2021

Forventet sagsgang

SO, ØK, BY

Anledning

I henhold til den politiske budgetvejledning for 2020 til 2022 skal Byrådet tage stilling til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb/anlægsbevillinger fra 2020 til 2021. 

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At uforbrugte anlægsmidler på 2.018 t.kr. overføres til 2021.

2. At de 3 angivne projekter på oversigten noteret med afslutning, afsluttes i 2020.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2020 har Økonomi, Analyse og Udbud udarbejdet en oversigt over uforbrugte rådighedsbeløb i 2020 på udvalgets områder, indeholdende forslag til overførsler til 2021.

Oversigten skal gennemgås, og der skal tages stilling til, hvilke uforbrugte rådighedsbeløb som ønskes overført.

Hvis der på oversigten er projekter, hvor der er et merforbrug, skal der tages stilling til, hvordan dette merforbrug skal finansieres.

Endelig skal udvalget beslutte, hvilke projekter der skal afsluttes i 2020.

Projekter med "2020" i projektnavn afsluttes alle, da der findes tilsvarende projekt i 2021.

Økonomi

Tillægsbevilling på 2.018 t.kr., som finansieres af likvide midler.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

29.30.00-G01-1-20

17. Høring af profilplaner for hospitalerne i Region Nordjylland

Forventet sagsgang

SO

Anledning

Regionen inveterede i efteråret de politiske klynger i regionen til et profilmøde, hvor formålet er at få perspektiver på og ideer til det pågående arbejde med profilplanen for hospitalerne. Efterfølgende er det blevet besluttet, at den endelige profilplan sendes i høring i kommunerne. I denne sag skal Udvalget for Sundhed og Omsorg på baggrund af mødet og profilplanen udarbejde høringssvar til regionen.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At der udarbejdes høringssvar til regionen, hvor Mariagerfjord Kommunes input og ønsker til den samlede profilplan fremgår.

Sagsfremstilling

Regionen ønsker, at der i 2020 skal udarbejdes en Profilplan med klare profiler for regionens hospitaler frem mod overgangen til og ibrugtagning af Ny Aalborg Universitetshospital (NAU). På den baggrund har regionen inviteret alle politiske klynger til en række profilmøder, hvor formålet er at få perspektiver på og ideer til det pågående arbejde med henblik på inspiration til og udvikling af materialet i samklang med samarbejdsparters ønsker og forventninger til hospitalernes opgavevaretagelse. På baggrund af profilmødet, blev det besluttet at den endelige profilplan sendes i høring i kommunerne.

Profilarbejdet udspringer af Region Nordjyllands Budget 2020, hvor det beskrives, at der skal udarbejdes profiler for de enkelte hospitalsmatrikler. Det overordnede formål med profilarbejdet er altså, at der udarbejdes klare profiler for regionens hospitaler – Hvor er de i dag, og i hvilken retning skal de udvikle sig i de kommende år. Profilerne for regionens hospitaler skal således danne en ramme for den generelle faglige udvikling af hospitalerne og opsætte generelle, fælles præmisser for denne udvikling. Et særligt fokus i udviklingen af hospitalerne er udviklingen af deres roller som udadvendte hospitaler. Derudover er et særligt fokus hospitalernes rolle i udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen tæt på borgerne i samarbejde med kommuner og almen praksis.  

Arbejdet baserer sig på den eksisterende hospitalsstruktur i Region Nordjylland og vil derfor ikke omfatte overvejelser, forslag eller planer omkring større strukturelle ændringer til den nuværende struktur på regionens hospitaler. Det vil sige, at der ikke skal lukkes matrikler. Samtidig er det ikke forventningen, at der skal ændres i antallet af sengepladser. Der vil i stedet blive kigget ind på, om der er behov for at omfordele antallet af pladser.

Hobro sygehus

I Mariagerfjord Kommune er der en matrikel, som er særligt relevant i arbejdet med profilplanen, nemlig Hobro sygehus.

Hobro sygehus rummer i dag følgende hovedfunktioner:

 • AMA, modtagelse af lægevisiterede, akutte, medicinske patienter
 • Skadeklinik
 • Medicinske ambulatorier
 • Medicinske sengeafsnit
 • Rehabilitering
 • Planlagt organkirurgi

 

Derudover har Hobro sygehus også en ambulant satellit psykiatri funktion, som hører under Klinik Psykiatri Syd.

Her varetages følgende funktioner:

 • Ambulatiorium for psykoser
 • Opsøgende psykoseteam (unge med skizofreni)
 • Enhed for selvmordsforebyggelse

 

Den præhospitale virksomhed er det tredje ben, som er interessant i forhold til udviklingen af Hobro Sygehus.

Målsætninger for udvikling af Hobro Sygehus

I forhold til det dagkirurgiske afsnit på Hobro Sygehus er det fortsat ambitionen, at der skal være dagkirurgiske patienter. Afsnittet skal være en fleksibel funktion, hvor kapaciteten kan udvides og tilpasses efter det aktuelle behov.

For så vidt angår det medicinske afsnit er målet, at patienterne kan modtage et tilbud med tværfaglige undersøgelser og behandling af flere symptomer og sygdomme – samme dag under samme tag. Der vil være mulighed for indlæggelse – og der pågår for nuværende et arbejde med at præcisere, hvilke patienttyper, der kunne have gavn af indlæggelse i generel intern medicinsk afdeling i Hobro frem for på specialiseret afdeling i Aalborg. Som et alternativ til indlæggelse tilbydes sub-akutte tider.

Regionen har et ønske om, at den præhospitale virksomhed skal spille en større rolle i det nære sundhedsvæsen. Der er blandt andet et ønske om at bruge paramedicinere på anden vis, hvilket er blevet muligt efter man har hjemtaget akutlæge, paramedicinere og akutbiler pr. 1. januar 2020. Samtidig kan den præhospitale virksomhed være øjne og ører for almen praksis eller bidrage med kompetencer i akutte kommunale patientforløb.

Under covid-19 har 8 ud af 10 patienter for eksempel kunne undgå en indlæggelse ved at bruge den præhospitale virksmhed som udskudt visitation. Den præhospitale virksomhed har den ledige kapacitet til at understøtte det kommunale arbejde.

Samarbejde mellem Hobro og Farsø på det medicinske område

Målet for Regionen er, at der i de kommende år vil blive etableret et tættere samarbejde mellem de medicinske funktioner i Hobro og Farsø.

Ved udflytning til NAU styrkes de højtspecialiserede og monofaglige funktioner i Aalborg. Udredning og kontrol af patienter med multisygdom eller uspecifikke symptomer kan dog være vanskeligt at planlægge på de specialiserede afdelinger. Det forventes derfor at være opgaver, som med fordel kan varetages i Hobro og Farsø.

De praktiserende læger har også udtrykt ønske om, at der etableres mulighed for let tilgængelig specialistrådgivning til udredning af patienter uden veldefinerede symptomer. Patienter, der har brug for en bred intern medicinsk vurdering. Derudover er der et ønske om mulighed for lokal kontrol for patienter med kroniske sygdomme (f.eks. KOL, diabetes og inflammatoriske sygdomme).

På den baggrund ønsker regionen at kigge nærmere ind på de udgående ambulatorier i forhold til hvor der er behov for at understøtte patientforløbene. Ambitionen er at styrke robustheden i de lokale tilbud i samarbejde med de praktikserende læger og kommuner og sikre bedre muligheder for lettilgængelig specialistrådgivning for praktiserende læger.

Den lokale lægestab og gensidige relationer spiller en stor rolle for indholdet i de nuværende tilbud. For at sikre robuste funktioner skal der være en fast tilknyttet stab. Derudover kan der tilføres andre relevante kompetencer enten via samarbejde mellem matriklerne eller ved udetjeneste fra Aalborg.

Det kan f.eks. være:

 • Diagnostisk Center: Behov for at supplere med kompetencer inden for hæmatologi og infektionsmedicin
 • DVT-ambulatoriet: Samarbejde med kardiolog
 • Center for Multisygdom: Behov for at supplere med kompetencer inden for diabetes og reumatologi
 • Der er allerede igangsat samarbejde ved f.eks. Fælles lægekonference to gange om ugen, tværfaglig konference en gang om måneden med gennemgang af interessante patientcases, multisygdomsambulatorium med koordinering af individuelle forløb på tværs af matriklerne)

  

Vedlagt er høringsbrev fra Regionen, Profilplanen og Fællessvar fra Klynge Syd

Beslutning

Administrationen udarbejder, på baggrund af udvalgets input, udkast til høringssvar, som behandles på møde i Udvalget for Sundhed og Omsorg d. 1. marts.

 

27.00.00-G01-134-20

18. Afrapportering på tilsyn inden for voksen handicapområdet andet halvår 2020

Forventet sagsgang

SO

Anledning

Socialtilsyn Nord har i løbet af anden halvdel af 2020 ført driftsorienteret tilsyn på fire af de kommunale institutioner inden for voksen handicap området. Der gives her et overblik over socialtilsynets afrapportering.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg

1. At orientering om driftsorienteret tilsyn af kommunale tilbud inden for voksen handicap tages til efterretning.

Sagsfremstilling

 

Socialtilsyn Nord har i første anden halvdel af 2020 ført driftsorienteret tilsyn på fire af de kommunale tilbud inden for voksen handicap området. Det omhandler:

 1. Botilbud Kirketoften i Hobro
 2. Botilbud Skivevej i Hobro
 3. Bo og Aktivitetstilbud Kærvej i Hobro
 4. Rusmiddelcenter Mariagerfjord
 

Socialtilsynet vurderer samlet set, at alle fem tilbud fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. Socialtilsynet har vurderet kvaliteten i de nævnte tilbud ud fra Kvalitetsmodellen beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn.

Alle tilbud har fået fine bedømmelser, der er opsummeret i det vedlagte notat.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

27.69.48-K07-1-21

19. Årsberetning 2020 for Handicaprådet

Forventet sagsgang

Handicaprådet, AU/TM/BF/SO/KF, ØK, BY

Anledning

I denne sag præsenteres årsberetning for 2020 for Handicaprådet i Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At årsberetningen for Handicaprådet godkendes.

Inddragelse

Handicaprådet godkendte årsberetningen på handicaprådsmødet den 13. januar 2021.

Sagsfremstilling

Formanden for Handicaprådet har udarbejdet årsberetning for Handicaprådets arbejde i 2020.

Beretningen er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Godkendt.

 

00.01.00-G01-62-20

20. Orientering

Sagsfremstilling

1. Status COVID-19

2. Opstart af mentorer til SOSU-elever

3. Venteliste Pleje- og Ældreboliger Mariagerfjord Kommune

4. Årsrulleplan Udvalget for Sundhed og Omsorg

5. Temadag 23. marts for Udvalget

6. Status på vaccination COVID-19

Beslutning

Taget til efterretning.

 

00.01.00-G01-62-20

21. Eventuelt

Beslutning

Intet.

 

00.22.00-P35-6-20

22. Underskriftsark

Sagsfremstilling

Når udvalget er færdig med mødet, skal alle udvalgsmedlemmer skrive under ved at trykke på den grønne 'Godkend' knap i First Agenda.

Beslutning

Mødet sluttede kl. 18.25.

 

Lukkede dagsordenspunkter