Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Seniorrådet den 18. februar 2020 kl. 10:00 i Frivilligcenter Mariagerfjord, Kirkegade 4, 9560 Hadsund
  

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.40-G01-3-17

11. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

1. At dagsorden godkendes.

Beslutning

Dagsorden godkendes.

 

27.69.40-G01-3-17

12. Orientering fra Fagchefen for Sundhed og Ældre

Anledning

Fagchefen for Sundhed og Ældre orienterer bredt om, hvad der rører sig på området.

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

 1. At orientering fra fagchef for Sundhed og Ældre tages til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Michael Tidemand er nyansat som fagchef for Sundhed og Ældre pr. 1. februar 2020.

Han vil give orientering om blandt andet:

 • præsentation af sig selv og sine tanker for området Sundhed og Ældre

 

 • proces for udmøntning af besparelser for Sundhed og Træning

 

Beslutning

Michael præsenterede sig selv.

Derudover orienterede han fra møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget 3. februar 2020 om

 • udmøntning af besparelse på Sundhedsområdet. En analyse skal hjælpe med at afdække potentialer og udarbejde anbefalinger til initiativer der effektiviserer og udvikler kvaliteten i tilbuddene i Sundhed og Træning.
 • status på tilbud for overvægtige - "Vanebryderne" og "Rundt om livet". Der er store forventninger til projektet.

 

27.69.40-G01-3-17

13. Orientering fra medlemmer

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

1. At der udpeges to stemmeberettigede til Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde

2. At der tages stilling til, hvilke seminarer de enkelte seniorådsmedlemmer ønsker at deltage i

3. At det praktiske omkring tilmelding aftales

Sagsfremstilling

Mail med invitation til Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og Ældrepolitisk konference 2020 er udsendt til Seniorrådets medlemmer.

Beslutning

Angående  Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og konference 27. april 2020 og 28. april 2020:

 •  Som stemmeberettigede på repræsentantskabsmødet udpeger Seniorrådet Jens Peter Ellefsen og Lene Lundsgaard.
 •  De enkelte seniorrådsmedlemmer har tilkendegivet, hvilke seminarer de ønsker at deltage i på Danske Ældreråds konference.
 •  Seniorrådets sekretær tilmelder alle seniorrådets medlemmer til repræsentantskabsmødet 27. april 2020 og til konferencen 28. april 2020 samt bestiller værelser.

 

Erik Jensen

 • Møde i beboer- og pårørenderåd på Myhlenbergparken er flyttet.

 

Mariane Enevoldsen

 • Har deltaget i årsmøde for landdistriktsråd. Et interessant møde.

 

05.00.00-P15-1-19

14. Trafikhandlingsplan 2020

Forventet sagsgang

Intern høring i Seniorrådet og Handicaprådet, UTM

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til Trafikhandlingsplan for 2020, som hermed sendes i intern høring i Seniorrådet og Handicaprådet, og som Udvalget for Teknik og Miljø efterfølgende bedes drøfte og godkende.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller:

 1. At Seniorrådet afgiver evt. høringssvar til Trafikhandlingsplan 2020.

Inddragelse

Trafikhandlingsplan 2020 sendes hermed i intern høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Hvert år skal Udvalget for Teknik og Miljø godkende den årlige Trafikhandlingsplan for Mariagerfjord Kommune. Forinden sendes Trafikhandlingsplanen i intern høring i Seniorrådet og Handicaprådet. 

Fagenheden Teknik og Byg har ajourført og opdateret Trafikhandlingsplanen, så den er tilpasset udviklingen i trafikken og uheld. Desuden inddrager Trafikhandlingsplanen borgernes løbende henvendelser i den fremtidige trafikplanlægning.

Uheldsudviklingen for 2019 har vist en stigning i forhold til de foregående år. Hvilke faktorer, der spiller ind i den konkrete stigning, er svære at identificere, da uheldsbilledet er diffus med årsager som solouheld, spiritus og høj fart.

Trafikhandlingsplan 2020 udpeger og prioriterer projekter, der skal gennemføres i 2020 og 2021 samt efter 2021. I Trafikhandlingsplanen er stiprojekter samt skole- og trafiksikkerhedsprojekter prioriteret. Med prioriteringsmodellen behandles henvendelserne systematisk og på samme vilkår. Prioriteringsmodellen tager højde for faktorer som trafiksikkerhed, hastighed, utryghed, skoleruter og økonomi.

Fagenheden har i 2020 gennemført og igangsat en række af de prioriterede projekter fra 2019 med det formål at forbedre trafikken og trafiksikkerheden. De igangsatte og gennemførte projekter fremgår af Trafikhandlingsplan 2020.

I 2019 har fagenheden modtaget 23 relevante henvendelser:

 • 7 imødekommes med nye projekter.
 • 7 projektforslag skal undersøges nærmere.
 • 3 imødekommes med allerede udpegede projekter.
 • 6 projekter afvises på baggrund af trafikfaglige vurderinger.

 

De 7 nye projekter er indarbejdet i Trafikhandlingsplan 2020.

Ved hver henvendelse har der været løbende dialog med ansøger. Skolernes ønsker fra Skolevejsundersøgelsen er også indarbejdet i Trafikhandlingsplanen.

Man kan ikke alene bygge sig til bedre trafiksikkerhed, da det i høj grad afhænger af personerne i trafikken. Derfor vil indsatsen for trafiksikkerheden i 2020 også være adfærdsregulerende i form af deltagelse i kampagner i samarbejde med relevante parter som skoler, Rådet for Sikker Trafik, politi, Vejdirektoratet og øvrige kommuner.

Beslutning

Trafikhandlingsplanen blev fremlagt af civilingeniør fra Teknik og Byg. Orienteringen blev taget til efterretning.

 

27.69.40-A26-1-17

16. Årsplan Seniorrådet 2020

Anledning

Der er udarbejdet en årsplan for Seniorrådet 2020.

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

 1. At eventuelle ændringer eller tilføjelser til årsplanen drøftes.
 

Sagsfremstilling

Det er besluttet, at årsplanen tages med som punkt på hvert møde. Eventuelle ændringer og nye punkter tages op fra gang til gang.

Beslutning

Årsplan blev godkendt.

 

27.69.40-G01-3-17

17. Mødested for næste møde

Anledning

Mødested for Seniorrådsmøde den 17. marts 2020 aftales.

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

 1. At møde den 17. marts 2020 holdes på Hadsund Rådhus, mødelokale 2.
 

Beslutning

Indstillingen følges.

 

27.69.40-G01-3-17

18. Eventuelt

Beslutning

Intet.

 

Lukkede dagsordenspunkter

88.12.00-Ø54-1-20

15. Udbudsmateriale i høring