Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Seniorrådet den 17. november 2020 kl. 10:00 i WebEx
  

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.40-G01-3-17

78. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formanden for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen godkendes.  

Fraværende: Ingen.                                                       

 

27.69.40-G01-3-17

79. Orientering fra formanden

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formanden for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering fra formand for Seniorrådet:

 • Foreløbig plan for Seniorrådets Ældrekonference 2021.
 • Mødested for Seniorrådsmøde i december 2020 afholdes på Bramslevgård.
 • Underskriftsark - diæt.

Beslutning

Orientering fra formand for Seniorrådet Jens Peter Ellefsen:

Foreløbig plan for Seniorrådets Ældrekonference 2021.

 • Nis Grønager Madsen har accepteret tilbud om oplæg til konferencen. Tema: Ældres vigtige rolle i civilsamfundet.
 • Borgmester Mogens Jespersen er inviteret til at holde åbningstale - denne er accepteret.

 

Mødested for Seniorrådsmøde 15. december 2020 afholdes på Bramslevgård.

 • Accepteret.

 

Underskriftsark - diæt.

 • Sekretær sørger for at medbringe underskriftsark for afholdte møder, når der er mulighed for fysiske møder.

 

Orientering om Seniorrådets sammensætning i forbindelse med næstformands fravær.

 • Lisbeth Roth er konstitueret som næstformand indtil videre.
 • Der er taget kontakt til jurist Caspar Halbye for at sikre, at det er tilladt at fortsætte valgperioden med kun ti medlemmer. Suppleanten er udtrådt.

Det betyder, at der kan komme situationer, hvor vedtægternes pkt. 4.4 kan finde anvendelse. Bestemmelsen betyder, at formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

Orientering fra Danske Ældreråd

 • Set i lyset af den stigende smittespredning af COVID-19 har bestyrelsen besluttet at aflyse Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde

og konference i Vingsted den 24. november 2020.

 • 10. og 11. maj 2021 afholdes næste repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference - er ført i årshjul.

 

 • Formand Mogens Rasmussen forholder posten som formand medio 2021.

 

Orientering fra Sundhedsministeriet til KL vedr. forsamlingsforbud.

 • Se vedhæftede bilag.

 

27.69.40-G01-3-17

80. Orientering fra fagchef for Sundhed og Ældre

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formanden for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At orientering fra fagchef for Sundhed og Ældre tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering fra fagchef for Sundhed og Ældre:

 • COVID-19 status i Mariagerfjord Kommune.
 • Diaglogmøde 2021.

Beslutning

Orientering fra fagchef for Sundhed og Ældre Michael Bredahl Tidemand:

COVID-19 status i Mariagerfjord Kommune

 • Mariagerfjord Kommune ligger lavt i forhold til andre kommuner med hensyn til nysmittede.
 • Uddannet 14 podere af egne medarbejdere i Sundhed og Ældre til udførelse af testning af personale på sundhed- og ældreområdet.
 • Der er p.t. ikke nogen smittede borgere på plejecentrene i Mariagerfjord Kommune.

 

Diaglogmøde 2021

 • Der forventes afholdt dialogmøde med udvalget for Sundhed og Omsorg i februar 2021 - afventer nærmere information desangående.

 

 

27.69.40-A26-1-17

81. Årsplan 2020/2021

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formanden for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At årshjul/årsplan gennemgåes og opdateres.

Sagsfremstilling

Årshjul/årsplan er et fast punkt på dagsordenen.

Beslutning

Årshjul/årsplan opdateret og vedhæftet referat.

 

27.69.40-G01-3-17

82. Evt.

Beslutning

Ros til Seniorrådets medlemmer fra fagchef for Sundhed og Ældre Michael Bredahl Tidemand i forhold til brug af WebEx.

Afholdelse af møder via WebEx er lykkedes og kan benyttes fremadrettet ved behov.

 

Lukkede dagsordenspunkter