Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse den 4. februar 2021 kl. 16:15 i Webex
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-2-17

1. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

AU

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Søren Greve (V)

 

00.32.00-S00-13-20

2. Driftsoverførsel fra 2020 til 2021 samt finansiering af investeringsstrategi

Forventet sagsgang

AU, ØK, BY

Anledning

I henhold til den politiske budgetvejledning for 2020 til 2023 skal Byrådet tage stilling til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2020 til 2021. Desuden skal Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse samt Økonomiudvalget tage stilling til overførsel af forventet mindreforbrug på overførselsområdet til serviceområdet (Jobcentret) som led i finansiering af investeringsstrategi på arbejdsmarkedsområdet.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Byrådet:

1. At uforbrugte budgetmidler til Serviceudgifter på 0,958 mio. kr. overføres til budget-/regnskabsåret 2021.

2. At et forventet mindreforbrug op til maksimalt 3 mio. kr. på overførselsområdet overføres til Jobcentret (serviceudgifter) under Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2020 har Økonomi, Analyse og Udbud udarbejdet oversigt over driftsoverførsler fra 2020 til 2021 på institutionsniveau samt øvrige områder, hvor der er aftaler om driftsoverførsler fra 2020 til 2021.

På de Dialog- og aftalestyrede områder kan der overføres et overskud på op til 10 % af korrigerede netto budgetramme samt et underskud på op til 5 % af den korrigerede netto budgetramme.

Opgørelserne er udarbejdet på baggrund af Økonomirapporter 2020 udskrevet pr. 18. januar 2021.

Eventuelle mindre korrektioner af overførslerne vil blive foretaget i forbindelse med aflæggelse af det endelige årsregnskab 2020 for Mariagerfjord Kommune.

Årsregnskabet for Mariagerfjord Kommune skal forelægges Byrådet 25. marts 2021.

Udover driftsoverførsler på Serviceudgifter skal der også behandles et spørgsmål om "Overførsel af uforbrugte midler fra Overførselsområdet" til Økonommiudvalget (Jobcentret).

For at realisere ”Strategien for investering og styring af beskæftigelsesområdet” samt ”Beskæftigelsesplanen 2021-2024” har Administrationen udviklet en opsparings- og investeringsmodel under hensynstagen til:

 1. At udgifterne på arbejdsmarkedsområdet – gennem investeringsinitiativer, der løbende forbedrer effektiviteten på området - fortsat udvikler sig mere gunstigt end landsgennemsnittet.
 2. At investeringspuljens størrelse fastsættes på baggrund af følgende principper:
  1. I 2021 fastsættes investeringspuljen i forbindelse med overførsel af uforbrugte midler på området for Indkomstoverførsler, idet regnskab 2020 udviser et forventet mindreforbrug på 3,5 mio. kr.  Investeringspuljen indarbejdes på serviceområdet under Økonomiudvalget (Jobcentret).
  2. I Budget 2022-2025 indarbejdes en investeringspulje på årligt 3 mio. kr. på serviceområdet under Økonomiudvalget.  
  3. At de igangsatte initiativer løbende evalueres i forhold til den økonomisk (realiserede) gevinst. Evalueringen forelægges Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, Økonomiudvalget og Byrådet snarest efter, at relevante regnskabstal på overførselsområdet foreligger ultimo marts måned 2021. I den sammenhæng tages samtidig stilling til investeringspuljens størrelse jf. ad B2, bl.a. om investeringspuljen skal afvikles eller målrettes andre initiativer på arbejdsmarkedsområdet.
  4. Investeringsstrategien vil også indvirke på budgetprocessen, idet rammen for kommunens serviceudgifter stiger med investeringspuljens størrelse.
 

Der henvises til vedhæftet notat for en uddybning af investeringsmodellen.

For snarest muligt at igangsætte investeringsinitiativerne knyttet til af ”Strategien for investering og styring af beskæftigelsesområdet” samt ”Beskæftigelsesplanen 2021-2024” foreslås etablering af en Investeringspulje på 3 mio. kr. i 2021.  

Puljen foreslås i indeværende år finansieret af et forventet mindreforbrug på overførselsområdet i 2020, idet foreløbigt regnskab 2020 medio januar 2021 udviser et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Opmærksomheden henledes på, at regnskabet endnu ikke er endeligt afsluttet, idet udgifter til førtidspension, kontanthjælp, A-dapgenge og lignende for december måned 2020 først afregnes ultimo januar 2021 fra Ydelsesrefusion (IT-systemet). Derfor er der en vis usikkerhed knyttet til det endelige regnskabsresultat.

I forbindelse med Byrådets godkendelse af årsregnskabet for 2020 ultimo marts måned 2021 tages endelig stilling til puljens størrelse i indeværende år.

Der lægges endvidere op til, at der i budget 2022-2025 indarbejdes en årlig investeringspulje på 3 mio. kr. på Økonomiudvalgets område (Jobcentret), idet en væsentlig del af den arbejdsmarkedsrelaterede indsats varetages i Jobcentret.

Økonomi

Tillægsbevilling på 0,958 mio. kr., som finansieres af likvide midler. 

Overførsel af de skitserede maks. 3,0 mio. kr. på indkomstoverførsler revurderes i forbindelse med endelig regnskabsaflæggelse i Økonomiudvalg og Byråd i marts måned 2021.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

15.20.00-Ø40-1-19

3. Aktivitetsbestemte midler 2021

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse råder over puljen "Frie aktivitetsmidler". Midlerne kan anvendes til beskæftigelsesrettede projekter eller aktiviteter.

Der er udarbejdet oversigt over midler til rådighed i 2021.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At udvalget orienteres om aktivitetsmidler til rådighed for 2021/2022.

2. At udvalget drøfter anvendelsen af aktivitetsmidlerne for 2021/2022.

Sagsfremstilling

Frie aktivitetsmidler 2020
Samlet budget: 596.000 kr.

Bogførte udgifter

Velfærdsalliancen med DBU: 27.500 kr.

Rådighedsbeløb ultimo 2020: 568.500 kr.

Der ansøges om en driftsoverførsel fra 2020 til 2021 på 569.000 kr. Overførslen er endnu ikke bevilget.

Frie aktivitetsmidler 2021

Bevilling: 106.000 kr. Heri modregnes bevilling til Mariagerfjord Cykler på 103.000 kr. Projektet lukkede i 2020.

Bevilling 2021: 3.000 kr.
Driftsoverførsel: 569.000 kr. – ansøgt, men ikke bevilget.
Samlede midler 2021: 572.000 kr.

Forhåndskonteret i 2021
Hobro som attraktiv uddannelsesby 2020/2021: 150.000 kr.
Fritidsjob som introduktion til Arbejdsmarkedet 2021/2022: 250.000 kr.
Velfærdsalliance mellem DBU og Mariagerfjord 2021: 27.500
Uddannelsesmesse: 50.000 kr.

Rådighedsbeløb 2021: 94.500 kr.

Rådighedsbeløbets størrelse er under forudsætning af, at der godkendes driftsoverførsel fra 2020 til 2021.

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse besluttede i december 2020, at midlerne, som tidligere var øremærket Mariagerfjord Cykler, skal prioriteres til ”Hobro som Attraktiv Uddannelsesby” og ”Fritidsjob som Introduktion til Arbejdsmarkedet”.

Der afsættes desuden 50.000 kr. til en uddannelsesmesse for de unge.

Velfærdsalliancen mellem Kultur & Fritid og Dansk Boldspil Union udløber med udgangen af 2021. Aftalen evalueres i foråret 2021.

Der er foretaget tekniske korrektioner til budget for 2021 og 2022, som bevirker, at der ikke bevilges frie aktivitetsmidler i 2021 og 2022.

Dette betyder, at rådighedsbeløbet for 2021 ikke suppleres med bevilling i 2022. 

Beslutning

Ad 1: Taget til orientering.

Ad 2: Udvalget besluttede, at man indtil videre ikke disponerer restmidlerne.

 

18.16.00-P20-7-20

4. Kulturvitaminer

Forventet sagsgang

SO, KF, AU

Anledning

Byrådet har afsat 400.000 kr. pr. år i 2021 og 2022 til at afprøve projektet Kulturvitaminer. Fagenheden Kultur og Fritid har haft til opgave at finde en form på projektet, som passer i Mariagerfjord Kommunes kontekst. Der forelægger nu en projektbeskrivelse til endelig godkendelse i de relevante fagudvalg.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:
1. At projektbeskrivelsen godkendes.

Sagsfremstilling

Kultur har længe været brugt som et middel til sundhedsfremme, og evalueringer af lignende projekter fra både Danmark og Sverige viser, at kulturoplevelser- og aktiviteter kan være med til at fremme trivsel, handlekraft og styrke mestringsevner blandt deltagerne. Projekt Kulturvitaminer bygger særligt på erfaringer fra satspuljeprojektet 'Kultur på Recept' fra 2016-2019, hvor Aalborg, Silkeborg, Nyborg og Vordingborg Kommuner deltog.

Formålet med projekt Kulturvitaminer er derfor at tilbyde et forløb med kulturelle aktiviteter og oplevelser primært for ledige og sygemeldte arbejdsledige borgere med mild til moderat stress, angst og depression, men kan også afprøves på andre målgrupper f.eks. unge. Mariagerfjord Kommune har mange dygtige og professionelle kulturinstitutioner- og tilbud, som vil kunne bidrage til arbejdet med målgruppen og skabe et nyt og anderledes tilbud til borgere, der f.eks. har brug for en pause fra kravene på jobcenteret og kan have gavn af øget selvværd og forståelse for egne ressourcer. Projektet skal overordnet set bidrage til, at disse borgere får styrket deres mentale sundhed og på sigt finder en vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Efter sparring med andre kommuner samt med medarbejdere i henholdsvis Sundhed og Omsorg, Arbejdsmarked og Uddannelse samt Familie og Handicap foreslår fagenheden følgende form i Mariagerfjord Kommune:

Efter erfaring fra de fire danske kommuner, som deltog i satspuljeprojektet, anbefales det kraftigt, at der som det første ansættes en projektleder – en såkaldt kulturkoordinator – til at varetage organiseringen, kontakten til deltagere og aktivitetsudbydere samt dialogen og koordineringen på tværs af fagenheder.

Projektet består som udgangspunkt af forløb på ti uger med to-tre kulturaktiviteter á ca. to-tre timers varighed om ugen. Varighed og antal mødegange kan differentieres alt efter, hvilken målgruppe forløbet henvender sig til. De enkelte aktiviteter varetages af kulturguider med særlig viden og erfaring indenfor det specifikke kulturområde.

Aktiviteterne kan f.eks. bestå af fællessang, guidet fælleslæsning, byvandring, naturvandring, billedkunstforløb, musik- og teateroplevelser mm. De nærmere aktiviteter udarbejdes i samarbejde mellem kulturkoordinatoren og relevante kulturtilbud i kommunen, hvorfra kulturguider rekrutteres.

Deltagerne til forløbene rekrutteres via jobcenter, læger, psykologer mv., som skal henvise relevante borgere. Til de andre målgrupper henvises via bl.a. Ungeenheden. Det vil være essentielt for kulturkoordinatoren at indgå i tæt dialog med de rekrutteringsansvarlige for at skabe forståelse for projektets formål og mulige resultater, samt viden om hvilke borgere, der kunne have gavn af deltagelse. Ligeså vigtigt er det, at kulturkoordinatoren har en forståelse for arbejdsgangene og lovrammerne for f.eks. sagsbehandlere, så der udvikles forløb, som er mulige inden for de gældende rammer.

Herudover anbefales det, at der laves opfølgende tiltag for deltagerne, som fx kan bestå af muligheden for at mødes en gang om ugen, fripas til kulturoplevelser i kommunen og vejledning og information om, hvordan man tilmelder sig til kor, billedkunst mm. Det er også relevant at kigge på, om frivillige kunne yde en indsats i opfølgningen. Kunne frivillige tilknyttet kulturinstitutionerne f.eks. engageres i at stå for efterfølgende mødegange? Eller kan der rekrutteres ressourcepersoner via Frivilligcenteret, som kan fungere som mentorer eller stå for at samle grupper efterfølgende. Som opfølgning er det også vigtigt, at der tilrettelægges en klar plan for den enkelte deltager i samarbejde. Det kan være med dennes sagsbehandler, hvis aktuelt, at der eksempelvis umiddelbart efter endt forløb er en opfølgningssamtale for at afklare, hvad der videre skal ske for borgeren. Kulturkoordinatoren kan deltage efter aftale og behov.

Kulturkoordinatoren evaluerer løbende projektet ved hjælp af henholdsvis spørgeskemaer og interviews. Evalueringen skal danne grundlag for en i beslutning i Byrådet om, hvorvidt projektet skal omlægges til drift.

Projektet er i sit udgangspunkt tværfagligt, og selv om den ansatte Kulturkoordinator får primær tilknytning til Kultur og Fritid, vil vedkommende modtage løbende sparring fra en arbejdsgruppe på tværs af Sundhed og Omsorg, Arbejdsmarked og Uddannelse og Kultur og Fritid.

Økonomi

Der er afsat 400.000 kr. pr. år i 2021 og 2022 til projekt Kulturvitaminer. Herudover har Udvalget for Kultur og Fritid valgt at tilføre 200.000 kr. til projektet. Dette valg er truffet af tre årsager:

1.     For ikke at begrænse mulighederne for at finde en kvalificeret medarbejder til jobbet pga. løn.

2.     For at have mulighed for at forlænge ansættelsen ind i 2023, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er afsat midler på budgettet. På den måde er der større sandsynlighed for, at den ansatte færdiggør projektet, inden vedkommende eventuelt søger videre.

3.     For at kunne dække øvrige udgifter i projektet udover løn.

Hvilke udgiftsposter indeholder projektet fordelt på år, og hvordan skal de finansieres?             
 

Udgiftsposter202120222023 Værdi i kr.
Kulturkoordinator350.000450.000115.000  
Informationsmateriale5.0001.000   
Temadage for kulturguider og rekrutteringsansvarlige20.0005.000   
Let forplejning til deltagere på forløbene5.00010.000   
Opfølgende forløb – fx lokaleleje, kulturpas, uddannelse af frivillige10.00019.000   
      
Projektudgifter, i alt400.000485.000115.000  

 

Finansiering202120222023 Værdi i kr.
Afsat på budget400.000400.000   
Tilført fra Kultur og Fritid 85.000115.000  
      
Finansiering i alt400.000485.000115.000  

 

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Søren Greve (V)

 

15.00.00-P35-1-18

5. Dialogmøder 2021

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse drøftede i 2020 hvilke råd, institutioner og samarbejdspartnere udvalget ønsker at afholde dialogmøder med i 2021.

Dialogmødernes form, struktur og indhold drøftes og fastlægges.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At dialog- og temamødernes form, struktur og indhold drøftes.

2. At program for temamøde med Handicaprådet på næstkommende udvalgsmøde fastlægges.

Sagsfremstilling

1. Dialog- og temamøder 2021

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse ønsker i 2021 at gennemføre dialog- og temamøder med Handicaprådet, Integrationsrådet, Frivilligcenteret, LO Mariagerfjord samt uddannelsesinstitutionerne i Mariagerfjord Kommune.

Foreløbig plan

4. marts: Handicaprådet

8. april: Integrationsrådet

15.-16. april: Studietur

16. april (som del af studietur): Uddannelsesinstitutionerne i Mariagerfjord Kommune

16. april:(som del af studietur): Udvalget for Børn og Familie

3. juni: Budget 2021-2024

30. september: LO Mariagerfjord

Ikke dato-satte møder

Dialogmøde med Frivilligcenteret. Mødet kan afholdes sammen med Udvalget for Sundhed og Omsorg i sidste kvartal af 2021.

  

Dialogmødernes form og struktur 

Dialog- og temamøderne kan fungere som en ny måde at komme i kontinuerligt samspil med samarbejdspartnere, som har relationer til arbejdsmarkedet og uddannelsesområdet i Mariagerfjord Kommune. Form og struktur for de kommende møder drøftes med henblik på at opnå det bedst mulige udbytte af dialogen.

Dialogmøde med Handicaprådet

Program drøftes og fastlægges.

Beslutning

Ad 1: Udvalget besluttede:

 • At fremtidige dialogmøder og formålet hermed fastlægges løbende af udvalget inden disse arrangeres.
 • At der i større omfang skal overvejes, om dialogmøder kan holdes på tværs af udvalg.
 • At dialogmødet med Integrationsrådet og LO-Mariagerfjord samt fællesmøde med Frivilligcentret fastholdes i planlægningen.

 

Ad 2: Der foreslås indtilvidere en administrativ dialog med Handicaprådet. Såfremt Handicaprådet har særligt ønske om dialogmøde tages senere stilling hertil.

 

27.69.48-K07-1-21

6. Årsberetning 2020 for Handicaprådet

Forventet sagsgang

Handicaprådet, AU/TM/BF/SO/KF, ØK, BY

Anledning

I denne sag præsenteres årsberetning for 2020 for Handicaprådet i Mariagerfjord Kommune. 

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Byrådet:
1. At årsberetningen for Handicaprådet godkendes.

Inddragelse

Handicaprådet godkendte årsberetningen på handicaprådsmødet 13. januar 2021.

Sagsfremstilling

Formanden for Handicaprådet har udarbejdet årsberetning for Handicaprådets arbejde i 2020.

Beretningen er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

00.05.11-G01-1-21

7. Studietur for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse 2021

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse har bedt Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse om at udarbejde forslag til en studietur i foråret 2021. Formålet med studieturen er at indhente inspiration til Udvalgets vision om at skabe en attraktiv uddannelsesby i Hobro.
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse deltager med i alt 9 personer.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:
1. At indholdet i studieturen drøftes.

Sagsfremstilling

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse ønsker med studieturen at undersøge, hvordan andre kommuner på en fornyende og visionær måde arbejder med at skabe en attraktiv uddannelsesby. Udvalget ønsker ligeledes at gå i dialog med de lokale uddannelsesinstitutioner for at blive klogere på deres viden og behov.

På studieturen indtænkes et fællesmøde med Udvalget for Børn og Familie i Mariagerfjord Kommune for at få en fælles dialog om den politiske retning på unge- og uddannelsesområdet.

Med afsæt i ovenstående foreslår Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse, at studieturen finder sted 14. april til og med 15. april 2021 og med følgende indhold:

Torsdag den 15. april 2021

Inspirationsbesøg hos en til to andre kommuner.

Opsamling og idegenerering på baggrund af inspirationstur.

Forplejning og overnatning.

Fredag den 16. april 2021

Præsentation af analyseresultater fra projektet ”Hobro som attraktiv uddannelsesby”.

Dialog- og inspirationsmøde med uddannelsesinstitutionerne for at afdække behov og strategi.

Dialog- og inspirationsmøde med Udvalgt for Børn og Familie for at videreudvikle fælles snitflader.

Ud over arbejdet med at styrke Hobro som uddannelsesby, tænkes Ungestrategien og erhvervsplaymakeren ind i dialogen med Uvalget for Børn og Familie. Dette for at skabe en tæt sammenhæng mellem de tre temaer, og fordi alle temaerne er relevante i begge udvalg.

Efter en fælles dialog i april vil Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse kunne behandle strategien for at styrke Hobro som Uddannelsesby samt Ungestrategien på udvalgsmøderne inden sommerferien 2021. 

Beslutning

Drøftet. Der arbejdes videre med studieturen efter det skitserede.

 

27.00.00-G01-62-18

8. Åben og Rolig evaluering

Forventet sagsgang

SO, AU

Anledning

Åben og Rolig er et videnskabeligt udviklet tilbud til stressramte borgere, og har eksisteret i Mariagerfjord Kommune siden 2018. I forbindelse med implementeringen af tilbuddet, har Center for Psykisk Sundhedsfremme udarbejdet en evalueringsrapport, hvoraf resultaterne vil blive præsenteret.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:
1. At orientering om evalueringen af tilbuddet Åben og Rolig tages til efterretning.

Inddragelse

Evalueringen har været til orientering i Kommunalt-Lægeligt Udvalg (KLU), som har taget godt imod den.

Evalueringen har også været til orientering i Udvalget for Sundhed og Omsorg 30. november 2020, og er taget til efterretning.

Sagsfremstilling

De kommende resultater er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt i alt 89 borgere, der har deltaget i Åben og Rolig i 2018 og 2019. I alt er 168 borgere henvist til forløbet fra jobcenter og egen læge i perioden.
En Åben og Rolig-certificeret psykolog har efterfølgende vurderet, hvem der ville have gavn af tilbuddet, og som dermed skulle inkluderes.
Den primære årsag til eksklusion fra tilbuddet har været alvorlig psykisk sygdom, alkohol- eller stofmisbrug, alvorlig fysisk sygdom eller nedsat kognitiv funktion.
De følgende procentsatser omfatter kun de deltagere, der blev inkluderet i forløbet.

Nedenstående tabel giver et indblik i, hvilken type deltagere der var flest af i tilbuddet:

BorgerkarakteristikProcentdel
Andel kvinder84%
Har gennemført en mellemlang videregående uddannelse55%
Er i arbejde45%
Er ledig41%
Er sygemeldt14%
Har en diagnosticeret psykisk lidelse47%
Depressionssymptomer (ikke nødvendigvis diagnosticeret)29%
Angstsymptomer (ikke nødvendigvis diagnosticeret)14%
Stresssymptomer (ikke nødvendigvis diagnosticeret)23,5%

 

Konklusion på evalueringen

Implementeringen af Åben og Rolig i Mariagerfjord Kommune synes vellykket og effektiv. Der ses et signifikant fald i stress og depressionssymptomer samt stigning i livskvalitet og arbejdsevne blandt deltagerne. I forhold til deltagernes tilfredshed med kurset, ses der generelt en meget stor tilfredshed, hvor 93% af deltagerne var enten meget tilfredse eller tilfredse, og kun én var meget utilfreds.

Effekter på stress

Deltagerne oplevede fald af stressniveau, større evne til at overskue dagligdagen, lavere irritabilitet og vrede og højere kontrol over hverdagen. I gennemsnit havde deltagerne et fald i stressniveau på 28%. Inden kursets opstart havde 87% af deltagerne en høj stressgrad, efter kurset havde 30% en høj stressgrad.

Effekter på arbejdsevne

Deltagernes arbejdsevne blev målt på tre parametre for henholdsvis deltagernes samlede oplevede arbejdsevne og psykiske- samt fysiske arbejdsevne. Deltagernes samlede oplevede arbejdsevne blev forbedret med 17% i gennemsnit, mens den specifikke psykiske og fysiske arbejdsevne ikke viste signifikante forandringer. Inden kursets start lå deltagerne under landsgennemsnit, mens de efter kurset ligger på niveau med landsgennemsnittet for oplevet arbejdsevne.

Effekter på depression

Deltagerne udviste en signifikant reduktion af symptomer på depression på gennemsnitligt 37%. Før kurset udviste 42% af deltagerne alvorlige depressionssymptomer, hvilket er reduceret til 12% af deltagerne efter kurset.

Effekter på livskvalitet

Deltagerne havde inden kurset en meget lav gennemsnitlig livskvalitetsscore, hvilket steg signifikant med 53% efter deltagelsen i kurset. De deltagere, med den laveste livskvalitet, mest stress og højeste depressionsscore oplevede også de største effekter.

Udsagn fra deltagerne

Deltagerne har i spørgeskemaundersøgelsen fået spørgsmålet ”Har du andre kommentarer til stressforløbet?”, heraf har 33 svaret. Alle 33 svar er positive over for forløbet, og mange er meget rosende, både i forhold til selve forløbet, men også i forhold til de undervisere/psykologer der har kørt kurset. syv deltagere skriver, at de ville ønske der var mulighed for mere, en form for follow-up efter forløbet er afsluttet. Fem deltagere giver udtryk for, at det har været rigtig godt at være i et gruppeforløb med ligesindede, mens to giver udtryk for, at gruppedelen ikke har gavnet dem.

Økonomi

Åben og Rolig er et koncept, hvor rettighederne er tilkøbt i 2018 som en pakkeløsning, hvortil der er bevilget 30 timer om ugen. De 30 timer er fordelt på to psykologer, der hver har 15 timer om ugen. Udgiften er alene dækket af Sundhed og Træning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

00.01.10-G01-4-14

9. Orienteringssager

Forventet sagsgang

AU

Beslutning

Der var orientering om:

 • Klynge Syd - samarbejdet (Tværkommunalt), hvor formanden har været til møde med fokus på bl.a. unge med psykisk diagnose eller sårbarhed.
 • Konference om IPS, hvor der er administrativ deltagelse.
 • KKR, som er inviteret til dialog med beskæftigelsesministeren.
 • Campus-projektet.

 

Taget til orientering. 

 

Lukkede dagsordenspunkter

00.22.00-P35-3-20

10. Underskriftsark

Beslutning

Mødet sluttede kl. 18.20.