Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Handicaprådet den 11. november 2020 kl. 16:00 i WebEx
  

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.48-A00-1-20

87. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Jf. vejledende forretningsorden, udarbejder formandskabet med sekretariatsbistand fra forvaltningen dagsorden for møder i Handicaprådet.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet: 

1. At dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen

 

27.69.48-A00-2-17

88. Oplæg om Frivilligrådet

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Tommy Sørensen som er leder for Frivilligcenter Mariagerfjord, er inviteret til at give et oplæg om frivilligområdet.

Indstilling

Formanden indstiller til orientering.

Sagsfremstilling

Leder Tommy Sørensen deltager under dette punkt.

Beslutning

Leder for Frivilligcenter Mariagerfjord kom med et oplæg og der udspandt sig en god og konkret dialog. Leder for Frivilligcenter Mariagerfjord kommer med tilbagemelding på forslag om f.eks. foreningsven for borgere med handicap på Handicaprådets februar møde.

Oplægget er vedlagt referatet.

Fraværende: Niels Erik Poulsen

 

29.30.00-P17-3-20

89. Høring af praksisplan for almen praksis

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

I henhold til Sundhedslovens § 206a skal Praksisplanudvalget i hver valgperiode udarbejde en praksisplan vedrørende almen praksis, der udgør en del af regionens sundhedsplan. Planen er nu sendt i høring, og Byrådet bedes afgive høringssvar til planen.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller til Handicaprådet:

1. At orienteringen vedr. praksisplan for almen praksis tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til Sundhedslovens § 206a skal Praksisplanudvalget i hver valgperiode udarbejde en praksisplan vedrørende almen praksis, der udgør en del af regionens sundhedsplan.Praksisplanen er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og praktiserende læger med henblik på at understøtte almen praksis’ rolle i det samlede sundhedsvæsen.

Praksisplanen skal medvirke til at sikre et fortsat velfungerende og nært samarbejde mellem kommuner, region og almen praksis, så vi i fællesskab kan håndtere de udfordringer og opgaver, som sundhedsvæsenet står overfor i den kommende planperiode. Alt med det formål at skabe det bedste sundhedstilbud for borgeren. Almen praksis skal således fungere som et attraktivt og tilgængeligt sundhedstilbud i lokalmiljøet og udgøre hjørnestenen i det danske sundhedsvæsen.

Det er således Praksisplanudvalgets ønske, at praksisplanen skal være en politisk plan med klare målsætninger, der understøtter almen praksis som en del af det samlede sundhedsvæsen.

Den fælles vision for både Sundhedsaftalen og praksisplanen er, at:

Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem.

På grund af den tætte sammenhæng mellem praksisplanen og Sundhedsaftalen, har praksisplanen fokus på samme målgrupper som sundhedsaftalen:

  • Børn og unge med særlige udfordringer
  • Borgere med psykisk sygdom
  • Borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger

 

Praksisplanens indeholder 5 pejlemærker med underliggende målsætninger:

Pejlemærke 1: Styrke nære relationer

Første pejlemærke indeholder en beskrivelse af, hvordan vi styrker nære relationer mellem samarbejdspartnere samt styrker almen praksis’ rolle som tovholder for patienten.

Pejlemærke 2: Sikre målrettede indsatser til de patienter, der har størst behov

Andet pejlemærke indeholder en beskrivelse af, hvordan der sikres målrettede indsatser til de patienter, der har størst behov.

Pejlemærke 3: Udvikle og fastholde den faglige kvalitet

Tredje pejlemærke indeholder en beskrivelse af, hvordan vi vil udvikle og fastholde den faglige kvalitet i almen praksis.

Pejlemærke 4: Sikre hurtigere og nemmere adgang til almen praksis

Fjerde pejlemærke indeholder en beskrivelse af, hvordan vi vil sikre hurtigere og nemmere adgang til almen praksis for borgeren.

Pejlemærke 5: Styrke proaktivt samarbejde om lægedækningen

Femte pejlemærke indeholder en beskrivelse af, hvordan vi proaktivt vil styrke samarbejdet om lægedækningen.

Praksisplan for almen praksis sendes i høring i perioden i perioden 19. maj til 8. september 2020. Praksisplan for almen praksis forventes endeligt politisk godkendt i 2021.

Det endelige høringssvar, høringsversion af praksisplanen samt pixiudgaven er vedhæftet som bilag.

Konsulent Anna Emilie Kankowski deltager under dette punkt.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning og der er opbakning fra Handicaprådet til kommunens hørringssvar.

Familie og Handicapchef udsender med referatet svar på, hvad lovregler er for antal borgere hos de praktiserende læger.

KAPITEL IV. VILKÅR FOR PRAKSISDRIFT

Tilmelding af patienter § 7 Praksisstørrelse

Stk. 1. En praksis der har minimum 1600 patienter tilmeldt pr. lægekapacitet, har ret til straks at få lukket for tilgang. Såfremt patienters mulighed for et frit lægevalg må antages at ville blive urimeligt forringet ved lukningen, kan regionen gøre spørgsmålet om tilladelse til lukning for tilgang til genstand for forhandling i samarbejdsudvalget.

Stk. 2. Praksis som har færre end 1600 tilmeldte patienter pr. lægekapacitet, men hvis praksisarbejde som følge af mængden af gruppe 2-sikrede, beskæftigelse som bedriftslæge, kommunallæge eller tilsvarende som af samarbejdsudvalget bedømmes til at svare til en normal praksis med minimum 1600 tilmeldte pr. lægekapacitet, ligestilles med de i stk. 1 nævnte praksis.

Stk. 3. Praksis der af særlige grunde ønsker et lavere antal tilmeldte patienter pr. lægekapacitet end 1600, kan søge samarbejdsudvalget om lukning ved et lavere antal patienter, dog ikke under 538. Ansøgning fra læger, der er fyldt 60 år, yngre ny-rekrutterede læger eller læger, som i min. 6 timer om ugen har bibeskæftigelse med undervisning/konsulentjob/fagpolitisk arbejde bør så vidt muligt imødekommes. Hvis lukning må anses for at forringe patienternes valgmulighed urimeligt, kan samarbejdsudvalget give tilladelse til selektiv lukning. Ved urimelig forringelse forstås bl.a., at patienter ikke har adgang til at vælge mellem mindst 2 praksis inden for en afstand på 15 km fra deres bopæl. Ved selektiv lukning forstås, at der fortsat kan tilmeldes patienter fra et nærmere defineret geografisk område, eller patienter der flytter til området, men at praksis i øvrigt er lukket for patienttilgang.

Stk. 4. Regionen og PLO-regionalt kan, hvor der foreligger særlige grunde, tage spørgsmålet om lukning for tilgang til praksis op til afgørelse i samarbejdsudvalget.

Stk. 5. Praksis der har lukket for tilgang af patienter, får automatisk på ny åbnet for tilgang, når antal tilmeldte patienter falder til under 1550 pr. lægekapacitet eller det andet antal, der i de i stk. 1-3 nævnte tilfælde måtte være fastsat. Når patientantallet på ny når en aftalt lukkegrænse, jf. stk. 1-3, lukker regionen automatisk for tilgang.

Stk. 6. En praksis der har lukket for tilgang efter stk. 1-3, kan på ny få åbnet for tilgang senest med virkning fra den 1. i den efterfølgende måned. I forbindelse med åbning for tilgang kan lægen vælge at tilkendegive, hvor mange patienter praksis højst ønsker tilmeldt i alt, før praksis igen lukkes for tilgang. Der kan dog ikke tilkendegives lukning ved et lavere antal end 1600 patienter pr. lægekapacitet, medmindre praksis har tilladelse til at lukke for patienttilgang ved et lavere antal, jf. stk. 1 eller 3. Der skal sædvanligvis som minimum åbnes for tilmelding af 100 patienter.

NOTE til § 7, stk. 1: Frem til Praksys er implementeret er følgende tekst gældende: En praksis der minimum har 1600 patienter tilmeldt pr. lægekapacitet, har ret til efter meddelelse pr. mail til regionen straks at få lukket for tilgang. Når yderportalen i Praksys er implementeret, skal kommunikation mellem praktiserende læge og region ske elektronisk via Yderportalen. § 8 Øvre lukkegrænse Hvis en praksis har mere end 2700 patienter tilmeldt pr. lægekapacitet, skal der søges om samarbejdsudvalgets godkendelse af fortsat at have åben for patienttilgang. Samarbejdsudvalget giver tilladelse, med mindre væsentlige forhold taler imod. Reglen gælder ikke for delepraksis. Her henvises til § 22, stk. 3.

§ 8 Øvre lukkegrænse

Hvis en praksis har mere end 2700 patienter tilmeldt pr. lægekapacitet, skal der søges om samarbejdsudvalgets godkendelse af fortsat at have åben for patienttilgang. Samarbejdsudvalget giver tilladelse, med mindre væsentlige forhold taler imod.

Fraværende: Niels Erik Poulsen

 

27.69.48-A00-2-17

90. COVID-19 retningslinjer og restriktioner

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller til drøftelse.

Sagsfremstilling

Har de seneste covid-19 retningslinjer og restriktioner givet særlige ændringer for borgere med handicap?

Beslutning

Familie og Handicapchef orienterede om retningslinjerne på Handicapområdet. Oplægget er vedlagt referatet.

Fraværende: Niels Erik Poulsen

 

27.69.48-A00-2-17

91. Orientering fra medlemmer

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller til orientering og eventuel drøftelse.

Beslutning

Der er status for STU på Udvalget for arbejdsmarked og uddannelse, Lene Nielsen foreslår at den også gives til Handicapådet.

Fraværende: Niels Erik Poulsen

 

27.69.48-A26-1-19

92. Årshjul for Handicaprådet

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Handicaprådet har fået udarbejdet et årshjul.

Årshjulet vil blive opdateret efter hvert møde i Handicaprådet og vil blive sat på som fast punkt på alle møder.

Indstilling

Velfærdssekretariatet indstiller til Handicaprådet:

1. At det opdaterede årshjul godkendes.

Sagsfremstilling

Det opdaterede årshjul er vedlagt som bilag.

Beslutning

Der skal udarbejdets årshjul for 2021 på baggrund af årshjulet for 2020.

Borgerrådgiveren ønskes på besøg i 2021.

Fraværende: Niels Erik Poulsen

 

27.69.48-A26-1-19

93. Mødested for næste møde

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Med mindre andet er aftalt forventes det, at møderne i Handicaprådet afholdes i Hobro, så vidt muligt.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet: 

1. At beslutte, hvor næste møde - den  8. december 2020 - skal holdes.


Beslutning

Næste møde holdes i byrådssalen.

Fraværende: Niels Erik Poulsen

 

27.69.48-A00-2-17

94. Eventuelt

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Beslutning

Intet nyt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen

 

27.69.48-A00-1-20

95. Underskriftsark

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Sagsfremstilling

Når Handicaprådet er færdig med mødet, skal alle medlemmer skrive under ved

at trykke på den grønne 'Godkend' knap i First Agenda.

Beslutning

Alle tilstedeværende medlemmer har godkendt protokollen i FirstAgenda.

Fraværende: Niels Erik Poulsen

 

Lukkede dagsordenspunkter