Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 7. juni 2021 kl. 16:15 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-5-17

125. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

 

07.00.01-P15-1-18

126. Ressource- og Affaldsplan 2021-2026 - Fokusområder og initiativer

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Med afsæt i Miljøstyrelsens høringsudkast til Handlingsplanen for cirkulær økonomi, National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032 (efterfølgende omtalt som den nationale affaldsplan), er Fagenheden gået i gang med udarbejdelsen af Mariagerfjord Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2021-2026. En plan der skal danne rammerne for de kommende års indsats på ressource- og affaldsområdet i hele Mariagerfjord Kommune.   

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At det godkendes at fagenheden arbejder videre med de fremlagte fokusområder med tilhørende initiativer i den kommende Ressource- og Affaldsplan 2021-2026

Sagsfremstilling

Baggrund

Regeringen indgik den 16. juni 2020 Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi med bred opbakning i folketinget. Klimaplanen indeholder en lang række initiativer, der er indarbejdet i høringsudkastet til den nationale affaldsplan samt i Affaldsbekendtgørelsen, og som danner grundlag for Mariagerfjord Kommunes Ressource- og Affaldsplan. De overordnede visioner i planen er, at affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030, at 80 pct. af dansk plast skal være udsorteret fra forbrændingen i 2030, og at affaldskurven skal knækkes, så vi får mindre affald (affaldsminimering), mindre spild og mere genbrug. Her skal cirkulær økonomi være den nye vækstmotor.

Mariagerfjord Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2021-2026

Der er ikke længere tvivl om, at vi fremover skal udnytte de begrænsede ressourcer vi har, langt bedre end vi gør i dag, så der ikke går værdifulde ressourcer tabt. Derfor drejer Mariagerfjord Kommunes kommende Ressource- og Affaldsplan sig også i langt højere grad om ressourceudnyttelse og affaldshåndtering, end de tidligere planer har gjort, så kun det mest nødvendige går til forbrænding eller deponi.

Dette er ikke en opgave som Fagenheden hverken kan eller har interesse i at løfte alene, hvorfor Fagenheden, i hele planen, lægger op til samskabelse og samproduktion, så vi sammen kan gå forrest med en bedre udnyttelse af affaldet med en miljømæssig og økonomisk gevinst til glæde for såvel borgerne og virksomhederne som kommunen.

I udkastet til planen er mål for genanvendelsen af affald og emballage fra EU direktiver, de relevante FN's verdensmål, Mariagerfjord Kommunes planer fx Klimastrategien og Biodiversitetspolitik endvidere indarbejdet. De konkrete mål fremgår af bilag 1.

Fagenheden forslår at planen indeholder følgende 7 fokusområder med tilhørende initiativer:

1. Indsamlingsordninger

2. Genbrugspladser

3. Affald i det offentlige rum

4. Affald i sammenhæng med cirkulær økonomi, CO2 og klima

5. Kommunale institutioner

6. Bygge- og anlægsaffald

7. Information og kommunikation

Udkastet til fokusområderne med tilhørende initiativer fremgår i sin helhed af bilag 2.

Det videre forløb

Fagenheden arbejder videre, i samarbejde med COWI, med udarbejdelsen af det endelige udkast til Mariagerfjord Kommunes Ressource- og Affaldsplan, med forventet fremlæggelse for Udvalget for Teknik og Miljø på mødet den 11. august 2021.

Herefter vil udkastet bliver sendt i 8 ugers i offentlig høring, med forventede endelig godkendelse af Ressource- og Affaldsplanen på udvalgsmødet den 8. november 2021.

Beslutning

Det blev indledningsvist præciseret, at punktet igen behandles i september og ikke august, som det fremgår af sagen.

Godkendt.

 

01.02.17-P16-2-20

127. Skiltevejledning for Hobro

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY, offentlig høring, TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet et forslag til "Skiltevejledning for Hobro". Formålet med skiltevejledningen er overordnet at sikre en mere æstetisk skiltning i Hobro samtidig med, at virksomhedernes og butikkernes behov for at skilte tilgodeses.

Skiltevejledningen fastsætter klare regler til brug for virksomheder og butikker såvel som for Mariagerfjord Kommunes planlægning og myndighedsbehandling.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring i 8 uger. Hertil lægges to uger, da høringen løber hen over sommerferien. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At forslag til skiltevejledning sendes i offentlig høring i 10 uger.

Inddragelse

Fagenheden har på et møde med Hobro Handelsstandsforening den 22. april 2021 forelagt skiltevejledningens hovedelementer. Handelsstandsforeningen er orienteret om, at skiltevejledningen vil blive sendt i offentlig høring inden sommerferien sammen med detailhandelspanlægningen.

Hobro Handelstandsforening tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Når man kører gennem Hobro, er der ingen tvivl om, at byens butikker, virksomheder og institutioner har behov for at skilte og reklamere for deres virksomhed. Set fra en virksomheds perspektiv er skiltning og reklamering nødvendig. På den anden side kan skiltning bestemt godt gøres med mere æstetisk sans end hidtil, så borgere og gæster også får en mere indbydende og æstetisk oplevelse ved mødet med byen og i den. Derfor har der gennem længere tid væet udtrykt politisk ønske om, at det gennem vejledning og planlægning i højere grad sikres, at vores byrum og gader forskønnes, blandt andet gennem bedre skiltning.

Således har Udvalget for Teknik og Miljø tidligere besluttet, at der i forlængelse af projektet "Inviterende indfaldsveje", hvor der var fokus på en forskønnelse af indfaldsvejene til Hobro - herunder ikke mindst en regulering af skiltningen langs indfaldvejene - skulle udarbejdes en skiltevejledning for Hobro.

Også i Byrådets "Udviklingsplan for Hobro", som Byrådet vedtog i 2018, er der særlig fokus på at sikre inviterende indfaldsveje. Her lægges der op til, at der sættes fokus på indfaldsvejene, så de skaber en indbydende og flot velkomst til byen.

På den baggrund har fagenheden Teknik og Byg udarbejdet forslag til "Skiltevejledning for Hobro".

Formålet med skiltevejledningen er overordnet at regulere omfanget og udtrykket af skiltningen i Hobro, så der sker en afvejning mellem behovet for skiltning og Byrådets ønske om et sikre et visuelt udtryk af høj kvalitet. Samtidig kan butikker, virksomheder og institutioner orientere sig om deres muligheder forud for, at de skilter. Endelig vil vejledningen danne grundlag for kommunens sagsbehandling i forbindelse med eksempelvis lokalplaner og byggesagsbehandling.

Skiltevejledningens indhold og opbygning

Retningslinjerne er som nævnt opsat med udgangspunkt i behov for skiltning og det æstetiske udtryk. Her ud over tager skiltevejledningens retningslinier højde for, at skiltning ikke må medføre væsentlige nabogener i form af lys, skygge, udsigt og indblik.

Skilte påkalder sig i sagens natur opmærksomhed, og det gælder også trafikanternes. Derfor tages der i vejledningen også hensyn til trafiksikkerheden.

Skiltevejledningen er opbygget således, at byen opdeles i fem forskellige områder, hvor der er forskellige retningslinier for hvert område:

 • Erhvervsområder, der ikke har skel ud til indfaldsvejene
 • Erhvervsområder, der har skel ud til indfaldsvejene
 • Midtbyen (undtagen gågaden)
 • Boligområderne

 

Når der opstår et ønske om skiltning i et af disse områder, er der i skiltevejledningen opsat en række retningslinjer, der blandt andet beskriver hvilke typer, dimensioner og antal skilte, Mariagerfjord Kommune vil acceptere.

Erhvervsområder, der ikke har skel ud til indfaldsvejene

I erhvervsområderne, der ikke ligger ud til indfaldsvejene, har fagenheden vurderet, at der kun er meget begrænsede æstetiske hensyn. Derfor er der åbnet meget op for skiltningen i disse områder således, at det stort set kun er skiltning, som kan ses uden for området (f.eks. høje skiltepyloner, flagstænger og luftballoner), der ikke tillades.

Erhvervsområder, der har skel ud til indfaldsvejene

Da Byrådet som nævnt har et ønske om inviterende og dermed pænere indfaldsveje til Hobro, lægges der stor vægt på æstetikken i disse områder. Samtidig er det ofte langs indfaldsvejene, at virksomhederne ønsker at skilte mest, da de her har størst mulighed for at blive set og tiltrække kunder. Det kræver balancering af hensynet til virksomhedernes kommercielle interesse for reklamering overfor hensynet til borgeres og besøgendes oplevelse af byen som værende imødekommende, æstetisk og ordentlig.

Derfor arbejdes der i skiltevejledningen særskilt med mulighederne for at samle og forenkle skiltningen eksempelvis via en pylon (evt. med LED), hvor virksomheden kan reklamere med alt fra navn og logo til tilbud. Derfor er der i skiltevejledningen givet mulighed for få, men forholdsvis store skilte på arealerne mellem bygninger og indfaldsvejen. Samtidig er der åbnet meget op for skiltningen på bygningsfacaderne.

Midtbyen

I midtbyen er der et udtalt behov for sklitning, men samtidig er området også en vigitg del af de inviterende indfaldsveje ligesom Byrådet har stor fokus på at skabe en attraktiv midtby. Derfor er der i vejledningen givet ret omfattende muligheder for skiltning, men samtidig er de æstetiske hensyn sikret gennem retningslinier, der foreskriver mindre skilte, der tilpasses facaderne og mere æstetiske skiltetyper.

Gågaden er ikke beskrevet i skiltevejledningen. Gågadens skiltning er en diciplin for sig, og den er delvist reguleret i det eksisterende gågaderegulativ og lokalplaner.  

Boligområderne

I boligområderne er behovet for skiltning som udgangspunkt begrænset. Derfor er der i vejledningen fastsat retningslinier, der sikre små og få skilte.

Særlige temaer

På tværs af områdeopdelingen er der fastsat særlige retningslinier for:

 • Digitale skilte (f.eks. LED-skilte)
 • Særlige skilte- og reklametyper og eventskiltning
 • Tankstationer

 

Der er her tale om særlige teamer, hvor fagenheden har vurderet, at der er behov for særlige retningslinier.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

01.02.03-P16-2-21

128. Kommuneplantillæg nr. 63 - Detailhandel i Mariagerfjord Kommune

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY, offentlig høring, TM, ØK, BY

Anledning

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af planstrategien "Mariagerfjord 2020" besluttet at revidere kommuneplanens detailhandelstema.

Fagenheden Teknik og Byg og Center for Borger, Personale og Strategi har i forlængelse heraf udarbejdet "Forslag til Kommuneplantillæg nr. 63 - Detailhandel i Mariagerfjord Kommune", der fastlægger retningslinier og rammer for udviklingen af detailhandlen i Mariagerfjord Kommune.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring i 8 uger. Hertil anbefales to ekstra høringsuger, da høringen løber hen over sommerferien.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indtiller til Byrådet

 1. At Forslag til Kommuneplantillæg nr. 63 - Detailhandel i Mariagerfjord Kommune sendes i offentlig høring i 10 uger

Inddragelse

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 63 - Detailhandel i Mariagerfjord Kommune har i henhold til Planlovens § 23 været i sendt i forhøring i fire uger hos handelsstandsforeningerne i Hobro, Hadsund, Mariager, Arden og Øster Hurup samt enketle borgerforeninger. Desuden har forslaget været i høring hos erhvervsdrivende og grundejere i det kommende aflastningsområde i Hobro Syd. Årsagen til, at disse også er inddraget i høringen, er, at kommuneplantillægget har særlige retningslinier og rammebestemmelser, der vil få stor betydning for mulighederne for detailhandel i dette område.

I forbindelse med høringsperioden er der indkommet tre kommentarer (vedlagt). Fagenheden har i større eller mindre omfang indarbejdet disse kommentarer med i planforslaget.

Efterfølgende har der været afholdt dialogmøde med Hobro Handelsstandsforening med deltagelse af butiksejere fra aflastningsområdet i Hobro Syd. Ligeledes har der været afholdt dialogmøde med Handelsstandsforeningen i Hadsund.

Sagsfremstilling

Detailhandlen i Mariagerfjord Kommune er under pres. Butiksstrukturen har ændret sig markant gennem de seneste år. Antallet af detailhandelsbutikker i Danmark er mere end halveret siden slut 1960’erne. Nethandel har de senere år også taget en del af handlen ud af byerne. Nye forretningsmodeller og større bevægelighed hos kunderne gør også, at detailhandlen i bymidterne er under pres.

På landsplan er tendenserne i detailhandlen gennem mange år gået mod en koncentration af udvalgsvarehandlen i de større byer og mere og mere handel på nettet. Mariagerfjord Kommune har ikke undgået denne udvikling og en betydelig del af udvalgsvareindkøbene sker i de større omkringliggende handelsbyer.

Det er med et ønske om at gå imod eller bremse denne udvikling ved styrke rammerne for udvikling af detailhandlen, at Byrådet med vedtagelsen af planstrategien "Mariagerfjord 2020" besluttede at revidere kommuneplanens detailhandelstema. 

Derfor har fagenheden Teknik og Byg og Center for Borger, Personale og Strategi i samarbejde med konsulentfirmaet COWI ud arbejdet Forslag til Kommuneplantillæg nr. 63 - Detailhandel i Mariagerfjord Kommune.

Kommuneplantillægget tager udgangspunkt i følgende principper:

  

Hobro

Hobro er i strategiplanen "Med byerne forrest" udpeget som den lille storby. Et vigtigt led i at opnå og fastholde denne status er, at byens handelsliv styrkes. Det sikres først og fremmest ved at fastholde princippet om, at de butikker som kan ligge i bymidten, skal ligge i bymidten.

Dermed skal de butikker, som ikke kan være i bymidten, placeres i et nyt aflastningsområde i Hobro Syd. Derfor lægges der i revisionen op til, at der søges en balanceret prioritering mellem gågade og aflastningsområdet i Hobro Syd.

Bymidten

Bymidten inddeles i et primært og et sekundært område. I den primære del af bymidten skal der i stueetagerne være butikker (alle brancher inden for dagligvarer og udvalgsvarer), spisesteder, caféer, hotel og kundeorienterende servicefunktioner (frisør, behandlere, terapeuter m.v.) eller kulturinstitutioner (kirke, museum, bibliotek, biograf, teater, kulturhus, m.v.), som bidrager til bymidtens liv og attraktivitet med mange besøgende.

I den sekundære del af bymidten kan der i stueetagen være butikker, spisesteder, caféer, kundeorienterede servicetilbud eller kulturinstitutioner, ligesom der kan være kontorerhverv som ejendomsmæglere, banker, forsikringsselskaber, rådgivere og lignende, samt boliger.

Aflastningsområde i Hobro Syd

Det eksisterende lokalcenter i Hobro Syd ændrer status til "aflastningsområde". Det betyder, at der skabes betydeligt bedre muligheder end i dag for at etablere de butikker, der ikke kan ligge i gågaden. Således bliver der mulighed for at bygge flere etagekvadratmeter detailhandel, ligesom det område, hvor der kan etableres detailhandel, bliver betydeligt større. Til gengæld må der ikke etableres butikker mindre end 600 m2.

I aflastningsområdet må der etableres udvalgsvarebutikker, der sælger særligt pladskrævende varegrupper, dvs. biler, lystbåde, campingvogne, trailere, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus. sten- og betonvarer, møbler, ammunition og eksplosiver.

Der kan også etableres andre udvalgsvarebutikker i aflastningsområdet, men for at sikre balancen med handelslivet i bymidten, må der ikke etableres udvalgvaresbutikker, der tilhører bymidtens kernebrancher. Det omfatter butikker, der sælger tøj, sportstøj, sko, briller, smykker, kosmetik, gaveartikler, isenkram, kunst, musikinstrumenter, bøger, spil, legetøj, fotoartikler eller lignende butikker. Desuden må der ikke etableres dagligvarebutikker i området, ligesom de eksisterende daglivarebutikker ikke kan udvides.

Hadsund

Hadsund har ikke de samme udfordringer på detailhandelsområdet som Hobro. Derfor lægges der her op til bredere rammer for detailhandelsudviklingen. Hovedsagligt ved at opdele bymidten i et primært og et sekundært detailhandelsområde med de samme principper som i Hobro.

Mariager, Arden, Øster Hurup og Als

I disse fire byer udlægges der relativt store bymidter, hvor der kan etableres butikker. I disse byer er detailhandlen også under pres, og derfor er strategien kort fortalt, at skabe så brede fysiske rammer som muligt for detailhandlen. På Øster Hurup havn giver planen mulighed for, at der kan etableres butikker med tilknytning til det maritime miljø eller til turismen.

Øvrige byer

I de øvrige byer, der alle er landsbyer, udpeges hele landsbyafgrænsningen som detailhandelsområde. I disse byer er der i forvejen ikke meget detailhandel, og der etableres meget sjældent nye butikker. Derfor skal rammerne være så vide som muligt. Den nærmere regulering, der skal sikre en hensigtsmæssig placering af nye butikker, vil ske gennem lokalplaner og den løbende sagsbehandling.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

01.02.05-P16-5-21

129. Lokalplan 166/2021 for et aflastnings- og erhvervsområde i Hobro Syd

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY, offetnlig høring, TM, ØK, BY.

Anledning

Byrådet har besluttet, at der skal gennemføres en ny planlægning for detailhandelen i Mariagerfjord Kommune. Fagenheden Teknik og Byg og Center for Byråd, Personale og Strategi har derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg for detailhandlen i Mariagerfjord Kommune.

I forlængelse heraf, har fagenheden Teknik og Byg udarbejdet forslag til Lokalplan 166/2021 for et aflastnings- og erhvervsområde i Hobro Syd.

Lokalplanens hovedformål er, at sikre den overordnede detailhandelsstragei for Hobro, hvor der skal sikres en afbalancering mellem mulighederne for detailhandel i midtbyen og i aflastningsområdet således, at aflastningsområdet ikke bliver en konkurrent til bymidten. Derfor indeholder lokalplanen visse begrænsninger for detailhandlen i aflastningsområdet, men samtidig øger den også mulighederne for etablering af detailhandel i området.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal sendes i offentlig høring i otte uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indtiller til Byrådet:

 1. At lokalplanen sendes i offentlig høring i otte uger

Inddragelse

Forslaget til kommuneplantillægget har i henhold til Planloven været i offentlig forhøring i fire uger, og der har efterfølgende været afholdt dialogmøder med Hobro og Hadsund Handelsstandsforeninger.

De kommentarer, som er indkommet i forbindelse med forhøringen af kommuneplanforslaget, har derfor også indgået i udarbejdelsen af nærværende lokalplanforslag.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet har besluttet, at der skal gennemføres en ny planlægning for detailhandelen i Mariagerfjord Kommune. Resultatet heraf er Forslag til tillæg nr. 63 til Kommuneplan 2013-25 for Mariagerfjord Kommune - Detailhandel. I kommuneplantillægget er der udlagt et nyt aflastingsområde ved Hobro Syd, der skal øge mulighederne for at etablere detailhandel i området. Aflastningsområdet afløser det nuværende lokalcenter, der er betydeligt mindre og fuldt udbygget.

Samtidig har Byrådet i deres detailhandelsstrategi valgt at prioritere detailhandlen i bymidten således, at de butikker som kan ligge i bymidten, skal ligge i bymidten. Det er altså et vigtigt mål, at butikkerne i aflastningcentret ikke bliver en konkurrent til butikkerne bymidten. Det betyder, at der er butikker, som ikke kan være i aflastningscentret.

Der er også er et politisk ønske om, at forskønne indfaldsvejene til Hobro. Indfaldsvejene til Hobro er oftest det første møde, man har med byen, og derfor er det også vigtigt, at arealerne langs indfaldsvejene udvikles med kvalitet. På den baggrund har Mariagerfjord Kommune udarbejdet ”Skiltevejledning – Hobro”, der behandles sideløbende med detailhandelsplanlægningen og nærværende lokalplan.

Både kommuneplantillægget og skiltevejledningen behandles sideløbende med nærværende lokalplan. Det er en forudsætning for vedtagelse af lokalplanforslaget, at Tillæg nr. 63 til Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune også vedtages. Kommuneplantillægget er en revision af kommuneplanens detailhandelstema for hele kommunen.

Desuden har der gennem en længere årrække været et behov for at samordne planlægningen for erhvervsområdet i Hobro syd, der har været omfattet af flere forskellige lokalplaner.

Formål

Det overordnede formålet med lokalplanen er at sikre et aflastningsområde der tilgodeser Byrådet overordnede detailhandelsstrategi, ønsket om at forskønne indfaldsvejene gennem bedre skiltning samt samordne og opdatere den i dag fragmenterede lokalplanlæging for området.

Detailhandelsplanlægningen

Udgangspunktet for lokalplanen er at sikre, at aflastningsområdet ikke bliver en konkurrent til bymidten, samtidig med at den sikrer bedre muligheder for etablering af de detailhandelsbutikker, der kan være i området.

Der er butikker, som ikke kan ligge i bymidten, og på visse betingelser kan disse tilbydes alternative placeringer i aflastningsområdet.

Lokalplanens sikrer denne balance mellem bymidten og aflastningsområdet ved:

 • At der kun tillades etablering af butikker, der forhandler udvalgsvarer, der knytter sig til have, bolig, fritid og kæledyr, herunder udvalgsvarer til særligt pladskrævende varegrupper.
 • At der ikke tillades etablering af butikker, der forhandler udvalgsvarer inden for bymidtens kernevaregrupper (tøj, sko, briller, smykker, kosmetik, gaveartikler, isenkram, kunst, musikinstrumenter, bøger, spil, legetøj, fotoartikler eller lignende butikker)
 • At der ikke kan etableres flere dagligvarebutikker i området, og de eksisterende kan ikke udvides.
 • At der ikke kan etableres butikslokaler mindre end 600 m2.

 

Lokalplanområdet opdeles i to delområder: et primært detailhandelsområde, hvor der skal være detailhandel og et sekundært, hvor der kan være detailhandel. Øvrige erhverv placeres i det sekundære område.

Denne opdeling er lavet for at sikre, at området ud mod Randersvej og en del at Langelandsvej på sigt udelukkende bliver detailhandel. Dermed skabes et stærkt sammenhængende handelscenter, hvor butikkerne ligger tæt sammen. Et sådant område vil være attraktivt for de handlende, og kan blive en stærk faktor i bestræbelserne på at gøre Hobro til en stærkere handelsby.

Skiltning

Der er et politisk ønske om at forskønne indfaldsvejene til Hobro. Byen skal byde både borgere og besøgende velkommen, og indfaldsvejene skal udvikles som byens forside blandt andet gennem bedre skiltning langs indfaldsveje.

Samtidig har byens butikker, virksomheder og institutioner behov for at skilte og reklamere for deres virksomhed. Derfor skal der langs indfaldsvejene sikres en udvikling, der både udnytter de funktionelle kvaliteter, men samtidig ikke går på kompromis med kravet om et højt æstetisk udtryk. ”Skiltevejledning – Hobro”, der behandles sideløbende med detailhandelsplanlægningen og nærværende lokalplan, er et forsøg på at indfri de politiske mål.

I lokalplanforslaget er der derfor fastlagt bestemmelser, der med udgangspunkt i skiltevejledningen sikrer, at behovet for skiltning tilgodeses samtidig med, at det politiske ønske om et højt æstetisk udtryk fastholdes. Generelt kan det siges, at der ud mod Randersvej og Langelandsvej tillades færre, men større skilte på arealet mellem bygningerne og indfaldsvejen, mens der på selve bygningerne kan skiltes forholdsvis frit.

På de ejendommen, der ikke ligger ud mod indfaldsvejene, er der kun få restriktioner i forhold til skiltning.

Anbefaling af høringsperiode

Fagenheden anbefaler en høringsperioden på otte uger. Forslaget vil dermed følge høringsperioden for forslaget til det tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 63, der i henhold til Planloven skal være i offentlig høring otte uger.

Beslutning

Indstilles godkendt med den ændring, at høringsperioden tillægges 2 uger som følge af sommerperioden, således høringen er i 10 uger.

 

13.03.01-P20-4-21

130. Hadsund Fjernvarme, (overskudsvarme) biogasvarme fra Mariagerfjord Vand.

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Mariagerfjord Kommune har i maj 2021 modtaget projektforslag fra Hadsund Fjernvarme om modtagelse af biogasvarme fra Mariagerfjord Vand, som overskudsvarme.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At projektforslaget godkendes.

Inddragelse

Projektforslaget har været i 4 ugers offentlig høring, samt høring hos de involverede parter, der er ikke kommet indsigelser eller kommentarer til projektforslaget.

Der er lavet lodsejeraftaler med de 3 involverede lodsejere, for ledningsføringen.

Sagsfremstilling

Hadsund Fjernvarme fremsender i maj 2021 projektforsalg for modtagelse af biogasvarme fra Mariagerfjord Vand (Renseanlægget). Der produceres nu så meget biogasvarme at Mariagerfjord Vand ikke længere selv kan bruge det, og ønsker derfor at det anvendes som tilskud til fjernvarmeforsyningen i Hadsund.

Der etableres forsyningsledning mellem Mariagerfjord Vand på Islandsvej i Hadsund og Hadsund Fjernvarmes teknikbygning i solvarmefeltet på Sandelmosevej.

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til "Projektbekendtgørelsen om godkendelse af projektforslag for kollektive varmeforsyningsanlæg" BEK nr. 1794 af 02. december 2020.

Projektforslaget udviser den lovbestemte positive samfundsøkonomi.

Samfundsøkonomien udviser en samlet besparelse på 6,45 mio. kr. over en periode på 20 år.

Projektet kan endelig godkendes af Udvalget for Teknik og Miljø, og skal ikke behandles i ØK og BY.

Beslutning

Godkendt.

 

13.03.01-P20-1-21

131. Fjernvarmeforsyning til Rold By (70% overskudsvarme fra Rockwool) fra Arden varmeværk. Endelig godkendelse efter høring.

Forventet sagsgang

TM 

Anledning

Arden Varmeværk A.m.b.a Søger om "Endelig godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Rold"

Udvalget for Teknik og Miljø bedes godkende projektforslaget. (Projektforslaget blev på mødet i Udvalget for Teknik og Miljø d. 3. februar betinget godkendt for at der kunne søges tilskud fra Energistyrelsen).

I henhold til Energistyrelsens vejledning for godkendelse af projekter, hvor der søges tilskud fra fjernvarmepuljen er det en forudsætning at projektet er betinget godkendt, før der kan ansøges om tilskud til projektet.

 Der er nu opnået tilsagn om tilskud til projektet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At projektforslaget godkendes

Inddragelse

Projektforslaget har været i 4 ugers offentlig høring, efter tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen. Der er ikke indkommet indsigelser eller kommentarer til projektforslaget.

Sagsfremstilling

Arden Fjernvarme A.m.b.a fremsender i januar 2021 projektforslag for fjernvarmeforsyning af Rold.

Rold By forsynes med fjernvarme fra det eksisternede varmeanlæg, som i dag forsyner Arden by med fjernvarme.

Der etableres transmissionsledning mellem varmeværket på Myhlenbergvej 64, 9510 Arden, og Rold By.

Der etableres fjernvarmeledningsnet til forsyning af forbrugerne indenfor projektområdet.

Arden Varmeværk A.m.b.a får forsyningspligt for området, når der er givet tilsagn om tilskud til projektet.

Der søges særskilt om kommunegaranti, for lån til projektet.

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til "Projektbekendtgørelsen om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg"

BEK nr. 1794 af 02. december 2020.

Projektet gennemføres med tilskud gennem fjernvarmepuljen.

"Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende udrulning af Fjernvarmedistributionsnet" BEK nr. 2306 af 18. december 2020.

Projektet udviser den lovbestemte positive samfundsøkonomi.

Samfundsøkonomien udviser en samlet besparelse på ca. 1,9 mio. kr. over en periode på 20 år.

Brugerøkonomien udviser en årlig besparelse pr. husstand på ca. 5.300 kr./år. i forhold til fortsat fyring med olie.

Projektet kan endelig godkendes af Udvalget for Teknik og Miljø, og skal ikke behandles i ØK og BY.

Beslutning

Godkendt.

 

01.02.05-P16-6-20

132. Nørre Hurupvej 17 - Dispensation fra Partiel Byplanvedtægt nr. 16 (Hadsund) til opførelse af ny bolig.

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Ejeren af ejendommen Nørre Hurupvej 17 i Øster Hurup ønsker at opføre en bolig, hvilket er i strid med Partiel Byplanvedtægt nr. 16 (Hadsund). Byrådet har på møde i december 2020 besluttet at sende ophævelse af byplanvedtægten i høring.

I den efterfølgende behandling har Udvalget for Teknik og Miljø 14. april ønsket vurderet, hvorledes man i tilfælde af en ophævelse fortsat kan hindre byggerier i 2 plan.

På den baggrund anbefaler fagenheden Teknik og Byg, at byplanvedtægten ikke ophæves, men at der i stedet indledes en dispensationssag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At der indledes en sagsbehandling med henblik på at meddele dispensation fra Partiel Byplanvedtægt nr. 16 til udstykning og opførelse af en ny bolig på ejendommen matr.nr. 19 cl Nr. Hurup by, Als

Inddragelse

I forbindelse med den offentlige høring forud fra ophævelse af Partiel Byplanvedtægt nr. 16, er der indkommet én indsigelse. Den fremgår af sagsfremstillingen.

Såfremt Udvalget beslutter at indlede en sagsbehandling med henblik på at meddele dispensation, vil der i den forbindelse blive foretaget en ny partshøring.

Sagsfremstilling

Baggrund

Fagenheden har modtaget henvendelse fra ejeren af ejendommen Nørre Hurupvej 17, Ø. Hurup, 9560 Hadsund, som ønskede, at udstykkke grunden i to med henblik på at opføre en bolig.

Udstykningen er i strid med Partiel Byplanvedtægt nr. 16 (Hadsund), der siger, at der ikke må udstykkes grunde syd for Nørre Hurupvej. Byplanvedtægten siger også, at der ikke må opføres ny bebyggelse syd for Nørre Hurupvej, og at ejendommene ikke må ombygges eller tilbygges, så de ændrer karakter. Fagenheden kan se at dette princip er fraveget i flere tilfælde, ligesom plangrundlaget er blevet ændret for andre nærliggende ejendomme.

Byplanvedtægten indeholder tre delområder, hvoraf de to allerede er aflyst af andre lokalplaner. I det sidste delområde C er anvendelsen fastlagt til åben-lav boligbebyggelse i halvanden etage. Derudover indeholder byplanvedtægten kun bestemmelserne imod udstykning, bebyggelse eller ændringer.

Sagens forløb 

Byrådet besluttede på møde den 17. december 2020, at sende Forslag om ophævelse af Partiel Byplanvedtægt nr. 16 (Hadsund) i offentlig høring. I forbindelse med høringen indkom én indsigelse (vedlagt).

Indsigelsen er fra en nabo i det bagvedliggende sommerhusområde. Indsiger har netop købt sommerhus på Lærkevej 20, Væltesbakke, 9560 Hadsund, fordi det ligger i et roligt område med en nabogrund, hvor der er skov/uberørt grund og, hvor der ifølge lokalplanen ikke kan bebygges. Indsiger påpeger, at det vil føre til en væsentlig forringelse af hans grund, hvis der gives lov til udstykning og bebyggelse på grunden. Og han forbeholder sig ret til at søge juridisk bistand om mulighed for erstatning, hvis nabogrunden tillades udstykket og bebygget. Han vurderer desuden, at grunden er for lang og smal til bebyggelse.

Indsiger mener ikke, at han har modtaget høringsbrevet udsendt d. 5.1.2021, men fagenheden kan se at han fremgår at høringslisten, og at høringsbrevet er sendt med sikker post uden fejlmeddelelser. Fagenheden gav dog indsiger en uge mere til at komme med en mere fyldestgørende indsigelse, da han først var blevet opmærksom på høringen lige inden høringsfristens udløb, men indsiger er ikke kommet med yderligere bemærkninger.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af ophævelsen, har Udvalget for Teknik og Miljø på møde den 14. april 2021 imidlertid besluttet at sagen skal genbehandles, da Udvalget ønskede at forhindre bebyggelse i to etager i området.

  

Fagenhedens bemærkninger

Hvis byplanvedtægten ophæves, kan byggeri opføres i overensstemmelse med kommuneplanen, som tillader to etager. Derfor kan byggeri i to etager kun forhindres ved en ny lokalplan. Med en dispensation fra byplanvedtægten til udstykning kan vedtægtens bestemmelse om byggeri i maksimalt 1½ etage fastholdes.

På den baggrund anbefaler fagenheden, at der i stedet indledes en dispensationssag til den ønskede udstykning og opførelse af ny bolig.

Dermed vil indsigelsen formelt ikke blive tillagt betydning, men der vil i forbindelse med en dispensationssag blive foretaget en ny partshøring.

Beslutning

Et flertal af udvalget godkendte som indstillet.

For stemte: Jørgen Hammer Sørensen (O), Peter Muhl (A), Niels Erik Poulsen (V), Per Kragelund (V), Erik Kirkegaard Mikkelsen (V) og Jens Riise  Dalgaard (A).

Imod stemte: Niels Peter Christoffersen (A), idet han ikke mener det konkrete grundstykke er egnet til opdeling.

 

07.00.00-A00-1-21

133. Samarbejde Reno Nord og AVV

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Ejerkommunerne for AVV I/S og I/S Reno Nord (Hjørring Kommune, Brønderslev Kommune, Aalborg Kommune, Jammerbugt Kommune, Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune) har med udgangspunkt i den nationale klimaplan/forligsaftale ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” igangsat en analyse af mulighederne for et øget samarbejde mellem forbrændingsanlæggene AVV I/S og Reno Nord I/S for at stå stærkere og være bedre rustet til de nye krav og en eventuel kommende liberalisering. Byrådene i de berørte kommuner skal tage stilling til om der skal arbejdes på etablering af et fælles I/S for de to selskaber.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At der arbejdes videre med et fælles I/S for AVV I/S og I/S Reno-Nord (model 2) med virkning fra 1. januar 2022.

Inddragelse

En arbejdsgruppe nedsat af ejerkommunerne har arbejdet med analyse af forskellige scenarier og oplæg til beslutning. I forløbet har der været afholdt to workshops med deltagelse af repræsentanter fra de 6 ejerkommuner for hhv. AVV I/S og I/S Reno-Nord samt repræsentanter for de to I/S´er.

Sagsfremstilling

Baggrund:

I den nationale klimaplan/forligsaftale ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” er der lagt op til, at mængderne af affald skal reduceres og at ressourcerne skal bruges klogere, smartere og mere ansvarligt. Der er stort fokus på genanvendelse og cirkulær økonomi, mens affaldsforbrænding skal begrænses.

For at stå stærkere og være bedre rustet til de nye krav og en eventuel kommende liberalisering igangsatte ejerkommunerne (Hjørring, Brønderslev, Aalborg, Jammerbugt, Rebild og Mariagerfjord) bag AVV I/S og I/S Reno-Nord i april 2021 en analyse af mulighederne for et øget samarbejde mellem selskaberne.

Kommissoriet for analysen indeholdt to spor:

1. Afdækning af potentialer for yderligere cirkulære løsninger ved et øget samarbejde.

2. Afdække rammerne for et tættere fællesskab, herunder en egentlig fusion mellem hele eller dele af selskaber for at modne de to selskaber til en fremtid, hvor markedet kommer til at spille en større rolle.

Potentialer for yderligere cirkulære løsninger ved et øget samarbejde

Et øget samarbejde, vil give mulighed for at høste nogle rationaler, ligesom der også vil være potentiale for nye løsninger ift. cirkulær økonomi og grøn omstilling:

• Opnå større volumen i fraktioner, hvilket giver bedre muligheder for afsætning

• Udnytte kapacitet på deponi, affaldsforbrændingsanlæg mere optimalt

• Ruste kommuner og selskaber bedre til en eventuel kommende liberalisering, ændret lovgivning mv.

• Sikre at restaffaldet skal brændes der, hvor der er behov for energi.

• Opskalere igangværende aktiviteter, så de kan komme flere borgere til gavn.

• Udvikle fremtidens grønne løsninger, f.eks. carbon capture, grønne brændsler mv. bl.a. med fokus på at tiltrække investeringer og skabe nye job.

Uanset valg af samarbejdsmodel er det overordnet set vigtigt, at samarbejdet skal være fleksibelt, så kommunerne hver især kan deltage i de dele af samarbejdet, de finder interessant. For at forløse de nævnte rationaler og potentialer er det dog samtidig vigtigt, at alle kommunerne kommitter sig og udnytter mulighederne for at samarbejde om flere fælles løsninger end dem, der i dag varetages af I/S AVV og Reno-Nord I/S.

Det er samtidig vigtigt, at modellen giver plads til lokalt politisk og frivilligt engagement og perspektiver. Det fremtidige samarbejde rummer respekt for lokalsamfundene i Nordjylland og omfavner lokalt politisk og frivilligt engagement, så hver kommune kan levere og forme det serviceniveau, som de ønsker.

Rammerne for et tættere fællesskab

Der er identificeret tre mulige modeller for at styrke samarbejdet:

 • Model 1: De to nuværende § 60-fællesskaber (AVV I/S og I/S Reno-Nord) opretholdes uændret, og der fokuseres på øget samarbejde om udvalgte aktiviteter, fx fælles indkøb og udvikling ("Samarbejds-modellen")
 • Model 2: Aktiviteterne i de to nuværende § 60-fællesskaber samles i ét § 60-fællesskab, der herefter varetager den samlede kreds af aktiviteter, som i dag udøves af AVV I/S og I/S Reno-Nord ("I/S-modellen")
 • Model 3: Aktiviteterne i de to nuværende § 60-fællesskaber indskydes i et aktieselskab, der herefter varetager den samlede kreds af aktiviteter, som i dag udøves i AVV I/S og I/S Reno-Nord ("A/S-modellen")

 

Indstilling fra arbejdsgruppen:

Med baggrund i de identificerede potentialer og rationaler ved et øget samarbejde anbefales det, at der arbejdes videre med et fælles I/S for AVV I/S og I/S Reno-Nord (model 2).

Udgangspunktet for det videre arbejde er, at de aktiviteter, der på nuværende tidspunkt er overdraget fra de enkelte kommuner til de to I/S´er, også vil være det ved et fælles I/S med mindre, de enkelte kommuner beslutter noget andet.

Den videre proces

Det er hensigten, at en ny struktur kan implementeres i forlængelse af kommunalvalget 2021. Der er derfor behov for, at ejerkommunerne træffer en beslutning om det videre arbejde inden sommerferien.

Under forudsætning af at indstillingen om at arbejde videre med et fælles I/S for AVV I/S og I/S Reno-Nord (model 2) godkendes, igangsættes de næste faser af arbejdet:

Fase 2 - august-september 2021: Konkretisering af den valgte model, afklaring af juridiske spørgsmål, organisationsstruktur (ejerskab, bestyrelse mv.), økonomi- og kontraktgennemgang, dialog med Ankestyrelsen mv.

Fase 3 – oktober 2021: Konkrete beslutninger, så der kan tages hensyn hertil ifm. konstitutionsforhandlingerne, forberedelse af dokumenter (vedtægter, åbningsbalance mv.), udarbejdelse af aftaler mv.

Fase 4 – januar 2022-?: Implementering, integration af ydelser, integration af organisationer.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

01.02.05-P16-18-20

134. Forslag til lokalplan 167/2021 for rækkehuse på Sdr. Allé i Arden

Forventet sagsgang

TM, offentlig høring, TM

Anledning

Ejerne af Sdr. Allé 12 i Arden ønsker at opføre rækkehuse på ejendommen. Ifølge den gældende lokalplan nr. 1.5.2 for et område til offentligt formål og et område til boligformål i Arden by må der kun opføres parcelhuse på ejendommen.

Fagenheden Teknik og Byg har derfor udarbejdet forslag til lokalplan 167/2021, hvori der gives mulighed for at opføre de ønskede rækkehuse.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal sendes i offentlig høring.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1.    At forslag til lokalplan 167/2021 for rækkehuse på Sdr. Allé i Arden sendes i offentlig høring i fire uger.

2.    At fagenheden bemyndiges til at godkende forslaget endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ejendommen Sdr. Allé 12 grænser mod øst op til plejecentret i Arden, som fremstår som tæt-lav boligbebyggelse. Mod syd og vest grænses op til kirkegård, hvorfor fagenheden vurderer, at der med rimelighed kan etableres rækkehuse på Sdr. Allé 12.

Formål

Området tænkes bebygget med boliger i form af rækkehuse. Parkeringspladserne til de enkelte bolig etableres direkte fra Sdr. Allé ud for hver bolig.

I lokalplanen lægges der vægt på, at der skabes en rækkehusbebyggelse med fokus på gode, udendørs opholdsarealer både i form af private haver og et fælles friareal, som tilsammen medvirker til at skabe fællesskab og tryghed i området.

Anbefaling af høringsperiode

På grund af lokalplanforslagets begrænsede omfang og kompleksitet anbefaler fagenheden en høringsperiode på fire uger.

Beslutning

Godkendt.

 

01.02.05-P25-69-20

135. Trykkerivej 28, Arden - Dispensation fra Lokalplan 1.31 - afstand til vejskel

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Ejeren af Trykkerivej 28 i Arden har søgt om tilladelse til at bygge en udestue på 30 m². Under sagens behandling er fagenheden Teknik og Byg blevet opmærksom på, at der også er opført en overdækning (markise) på omkring 20 m² uden byggetilladelse samt inddraget et større del af vejarealet til ejendommen ved etablering af støttemur i vejarealet.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 1.31, og begge bebyggelser kræver dispensation fra lokalplanens bestemmelse om mindste afstand til vejskel mod Trykkerivej.

Byrådsmedlem Per Kragelund har bedt om en politisk behandling af sagen, og Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om der skal indledes en sagsbehandling med henblik på at meddele dispensation fra lokalplanen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At der meddeles afslag til opførelse af en lukket udestue
 2. At der indledes en dispensationssag med henblik på tilladelse til enten en overdækket, men åben terrasse, eller en lovliggørende dispensation til den eksisterende overdækning (markise).
 3. At der alternativt meddeles afslag på begge bygninger, da de ligger inden for vejbyggelinjen, og da ejendommens bebyggelsesprocent overskrides.
 

Sagsfremstilling

Projektet

Ejer har søgt om tilladelse til at opføre en lukket udestue/lukket overdækket terrasse på ejendommen beliggende på Trykkerivej 28, Arden.

Den søgte overdækkede terrasse/udestue kræver dispensation fra lokalplanens bestemmelse om, at al bebyggelse skal placeres mindst 5,0 m fra vejskel.

Det fremgår af situationsplanen, jf. bilag 1, at den nye overdækning kommer til at ligge ca. 1 meter fra vejskel mod Trykkerivej, men fagenheden vurderer, at bebyggelsen kommer tættere på vejskel end den placering, der er vist på tegningen, da ansøger betragter støttemuren som vejskel. Se bilag 2, som viser at støttemuren er placeret ca. 1 meter ude på vejarealet, det vil sige uden for matrikelskellet.

Eksisterende overdækket terrasse (markise)

I forbindelse med sagens behandling er fagenheden blevet bekendt med, at der er opført en anden bebyggelse på grunden, som ligger mindre end 5,0 m fra vejskellet. Ansøger har oplyst, at det er en markise og derfor er opført uden byggetilladelse.

Håndbogen for bygningsmyndigheder har følgende definition af markiser:

Markiser betragtes som en solafskærmning, der opsættes på bygningers facader, og rulles ud når der er behov for det. Sådan en markise er ikke omfattet af byggelovens bebyggelsesbegreb og kan udføres uden byggetilladelse. Men hvis der udføres særlige foranstaltninger, der gør ”markisen” stabil, så den kan tåle blæst og snebelastning, vil konstruktionen være omfattet af byggelovens bebyggelsesbegreb og kræver byggetilladelse.

Ansøger har sendt billeder af den såkaldte markise, og på baggrund af disse billeder har Fagenheden vurderet, at der er tale om en fast konstruktion, der er omfattet af byggelovens bebyggelsesbegreb, se bilag 3. Den såkaldte markise kræver således lovliggørende byggetilladelse og dispensation fra lokalplanen.

Da vi ikke har modtaget myndighedstegninger på denne overdækning/markise, kender fagenheden ikke dens nøjagtige størrelse og placering på grunden, men ud fra luftfoto vurderer fagenheden, at den ligger ca. 0,5 meter fra vejskel og er omkring 20 m² stor.

Lokalplan 1.31

Området er omfattet af lokalplan 1.31 og ifølge lokalplanens § 5, stk. 3 skal al bebyggelse placeres i en afstand af mindst 5,0 m fra vejskel.  Den søgte udestue og den eksisterende markise/overdækning kræver dispensation fra lokalplanens bestemmelse.

Området er fuld udbygget og fagenheden har indtil nu håndhævet denne bestemmelse i lokalplanen for at skabe luft langs Trykkerivej, se bilag 4. Der er kun givet mindre dispensationer på to hjørnegrunde, som vender ud mod to veje. Dermed har disse grunde 5 meter-byggelinien på to sider, og har udfordringer med at placere bebyggelsen på en hensigtsmæssig måde udenfor byggelinierne.

Det bemærkes, at fagenheden ikke har indledt fysisk eller retlig lovliggørelse af den etablerede støttemur ude i vejarealet langs det meste af grunden, hvorved ejeren reelt disponerer over ca. 40 m2 vejareal som have/terrasse.

Fagenhedens anbefaling

Fagenheden anbefaler, at der ikke gives tilladelse til en udestue/lukket overdækket terrasse, som har karakter af en lukket bygningsdel, men en overdækket terrasse, som er åben fra siderne, så lokalplanens intention om at skabe luft langs Trykkerivej stadig kan imødekommes.

Fagenheden anbefaler ligeledes, at der kun gives dispensation til én eller ingen af de søgte overdækninger for at begrænse bebyggelsen mod vejen. Den nye overdækket terrasse og den eksisterende overdækning (markise) har en samlet længde på ca. 12-13 m mod Trykkerivej, og fagenheden vurderer, at en tilladelse til begge bebyggelser vil virke dominerende i området. Det kan også danne en uheldig og uønskelig præcedens for områdets udseende og karakter.

Alternativt anbefales et afslag til begge bygninger. Dette begrundes blandt andet med, at den eksisterende bebyggelse på Trykkerivej 28 har en fremtrædende karakter, og bebyggelsens omfang overskrider lokalplanens bestemmelse om maks. bebyggelsesprocent på 25 %.

Beslutning

Et flertal i udvalget besluttede at godkende indstilingens punkt 3, således der meddeles afslag på begge bygninger.

For udvalgets beslutning stemte Jørgen Hammer Sørensen (O), Jens Riise Dalgaard (A), Niels Erik Poulsen (V), Niels Peter Christoffersen (A) og Peter Muhl (A).

Imod stemte Per Kragelund (V)  og Erik Kirkegaad Mikkelsen (V) idet disse ønskede, at der meddeles tilladelse til markisen.

 

13.02.08-P16-1-21

136. Tillæg til Vandforsyningsplanen - Nedlæggelse af Broløs Vandværk og tilslutning til Mariager Vand Amba

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Broløs Vandværk nedlægges som alment vandværk, og forbrugerne tilsluttes Mariager Vand Amba. Nedlæggelsen af Broløs Vandværk udløser et tillæg til Mariagerfjord Kommunes Vandforsyningsplan.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At udkast til Tillæg nr. 5 til Mariagerfjord Kommunes Vandforsyningsplan sendes i 8 ugers offentlig høring.

2. At afgørelse om, at Tillæg nr. 5 ikke skal miljøvurderes, offentliggøres.

3. At fagenheden bemyndiges til at godkende tillægget, såfremt der ikke modtages indsigelser i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Broløs Vandværk og Mariager Vand Amba er enige om, at forbrugerne på Broløs Vandværk tilsluttes Mariager Vand Amba.

Broløs Vandværk er et lille vandværk med 10 forbrugere. Begge vandværker har tilkendegivet, at de ønsker Broløs Vandværk tilsluttet Mariager Vand Amba. Overtagelsen vil ske den 1. august 2021.

I forbindelse med at Mariager Vand Amba overtager nuværende forsyningsområde til Broløs Vandværk, skal beskrivelsen af forsyningsområderne i Vandforsyningsplanen rettes. Mariager Vand Amba er indstillet på, at Broløs Vandværks nuværende forsyningsområde overtages som et nuværende forsyningsområde til Mariager Vand Amba. Se kortene i bilag 1.

Det vurderes, at tillægget ikke skal miljøvurderes. Det begrundes blandt andet med, at tillægget ikke påvirker internationale beskyttelsesområder. Samlet vurderes det, at tillægget ikke medfører en væsentlig indvirkning på miljøet. Se bilag 2.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

13.02.03-P20-1-20

137. Fastlæggelse af indsatsbehov i Boringsnære Beskyttelsesområde for Ajstrup Vandværk

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Kommunen skal fastlægge indsatsbehovet i det BoringsNære BeskyttelsesOmråde (BNBO) ved Ajstrup Vandværk.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At der for Ajstrup Vandværks BNBO indberettes til staten, at der er vurderet et indsatsbehov mod erhvervsmæssig brug af pesticider.

2. At Byrådet tager stilling til:

a) om der for Ajstrup Vandværks BNBO, grundet proportionalitetsprincippet, ikke skal påbydes en indsats mod erhvervsmæssig brug af pesticider.

b) om der for Ajstrup Vandværks BNBO skal påbydes en indsats mod erhvervsmæssig brug af pesticider jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 24.

Sagsfremstilling

Kommunen skal inden udgangen af 2022 fastlægge indsatsbehovet for BNBO omkring alle almene vandværker.

Rammerne for kommunens behandling af BNBO er fastlagt i en Bekendtgørelse. Udvalget for Teknik og Miljø har 8. juni 2020 i pkt. 108 godkendt en køreplan for arbejdet.

Fagenheden for Natur og Miljø har udarbejdet en risikovurdering af indsatsbehovet for alle kommunens vandværker.

Fagenheden har i perioden 1. september 2020 - 1. april 2021 afholdt individuelle møder med vandværkerne om deres BNBO. På møderne præsenteres hvert vandværk for risikovurderingen, samt kommunens vurdering af indsatsbehovet i deres BNBO. Risikovurderingen er baseret på den statslige kortlægning af grundvandsressourcens sårbarhed, vandværkernes forsyningssikkerhed og vandanalyser, samt på en specifik beregning af omridset af det enkelte vandværks BNBO.

I forhandlingen tilstræbes opnåelse af enighed om indsatsbehovet, inden for de nærmere fastlagte statslige retningslinjer. Det er kommunens opgave at facilitere forsøget på indgåelse af frivillige aftaler, hvor der er behov.

En frivillig aftale kan dog kun indgås, hvis der er frivillighed fra begge parter. Parterne er ifm. BNBO-opgaven: vandværk og lodsejer.

Hvis en eller flere af parterne ikke ønsker at indgå en frivillig aftale i BNBO, da har kommunen mulighed for at påbyde indsatsen efter § 24 eller § 26a i Miljøbeskyttelsesloven (§ 26a kan kun benyttes, såfremt der er vedtaget en indsatsplan for området).

Ajstrup Vandværks BNBO (ca. 1,75 ha på matr. 8a, Ajstrup By, Vindblæs) er i risikovurderingen vurderet til at have behov for indsats mod erhvervsmæssige pesticider (Bilag 1 og 2).

Ajstrup Vandværk har meldt tilbage, at de ikke ønsker at indgå en frivillig aftale med berørt lodsejer i BNBO (Bilag 3).

Ajstrup Vandværks skriftlige begrundelse for, at de ikke ønsker at indgå en frivillig aftale er på baggrund af en økonomisk betragtning, samt besværligheden ved at drive et lille vandværk med øget krav til kontrol og beskyttelse.

Forvaltningen vurderer, at Ajstrup Vandværk ikke er et essentielt vandværk i kommunens vandforsyningsstruktur, og at proportionalitetsprincippet kan gøre sig gældende, idet:

1. Ajstrup Vandværk er et af kommunens mindre vandværker med en indvindingstilladelse på 6.000 m3/år. Der er de sidste 3 år i gennemsnit indvundet ca. 2.500 m3/år.

2. Ajstrup Vandværk består af kun ca. 30 forbrugere.

Ajstrup Vandværk er telefonisk og skriftligt blevet opfordret til at indgå i en dialog med berørt lodsejer for at snakke om det vurderede indsatsbehov i BNBO. Desuden er de orienteret om, at Kommunen ikke kan garantere, om der kommer et generelt sprøjteforbud efter år 2022 fra statslig side.

Fagenheden vurderer ud fra dialog med vandværket og opfordring til dialog med lodsejer, at kommunen har opfyldt den statsligt pålagte opgave om at facilitere indgåelse af en frivillig aftale ved Ajstrup Vandværks BNBO.

Ajstrup Vandværk er ydermere blevet orienteret om, at hvis de ændrer mening, og inden udgangen af år 2022 ønsker at indgå en frivillig aftale med lodsejer, da vil kommunen gerne bistå med hjælp hertil.

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Det indstilles model a), således der ikke påbydes en indsats.

 

05.04.06-P20-1-20

138. Cykelsti mellem Skjellerup og Mariager - Beslutning om ekspropriation

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

Den 8., 9. og 15. april 2021 blev der afholdt åstedsforretning med ejerne af de ejendomme, der vil blive berørt af den planlagte cykelsti mellem Skjellerup og Mariager. Ved åstedsforretningen blev der indgået aftaler med enkelte ejere om mindre justeringer af projektet, og der blev indgået aftaler om erstatning med de fleste ejere.

Byrådet anmodes om at træffe beslutning om ekspropriation.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At der træffes beslutning om ekspropriation.
 2. At projektet og ekspropriationen gennemføres i henhold til Arealfortegnelse (bilag 1), Arealerhvervelsesplanerne (bilag 2), samt Ekspropriationsprotokol fra åstedsforretningen (bilag 3).
 3. At de under åstedsforretningen trufne aftaler, som de er beskrevet i åstedsprotokollen, tiltrædes.
 4. At de ved åstedsforretningen og i indsigelsesperioden fremkomne bemærkninger til projektet besvares som anført i forvaltningens forslag (bilag 4).
 5. At det resterende rådighedsbeløb fra investeringsoversigten på 12,5 mio. kr. frigives.
 6. At fagenheden bemyndiges til at ansætte lavestbydende entreprenør.

Sagsfremstilling

Der er afsat 14,0 mio. kr. i investeringsoversigten til cykelsti mellem Skjellerup og Mariager. Der er tidligere frigivet 1,5 mio. kr. til projektplanlægning. Byrådet anmodes om at frigive det resterende rådighedsbeløb.

Byrådet anmodes om at træffe beslutning om ekspropriation med hjemmel i lov om offentlige veje (lov nr. 1520 af 27.12.2014) §§ 96 – 98 og § 102.

Ved åstedsforretningen, blev der – med forbehold for Byrådets godkendelse – indgået aftaler med enkelte ejere om mindre justeringer af projektet. Derudover blev der indgået aftaler om, hvilke overkørsler der retableres, om at bevare beplantning, om at ejere beholder stammerne fra træer, der skal fældes m.v.

De ønsker, som forvaltningen foreslår ikke kan imødekommes:

 • ønske om flytning af vejbump.
 • ønske om mindst 5 markoverkørsler.
 • ønske om, at projektet og arealafståelsen indskrænkes, så hæk kan bevares.
 • ønske om, at projektet og arealafståelsen indskrænkes, så mest mulig beplatning bevares.

En uddybning af besvarelser fremgår af bilag 4.

Ved åstedsforretningen og i forlængelse heraf blev der indgået aftaler om erstatningen med 25 af de berørte ejere, som det fremgår af bilag 3. Der er efterfølgende indgået aftale med lb. nr. 39. Ved lb.nr. 27, 32, 35 og 48 er der ikke grundlag for at betale erstatning. Der er således indgået aftaler om erstatning med 26 af de berørte 34 ejere for samlet ca. 550.000 kr. Erstatningsspørgsmålene for de ejendomme, hvor det ikke er muligt at indgå en aftale om erstatningen, vil blive indbragt for taksationskommissionen. Den samlede erstatningssum for cykelstiprojektet forventes at blive ca. 850.000 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

01.11.00-A00-1-14

139. Revison af Strategi for Byfornyelsesindsatsen i Mariagerfjord Kommune

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Udvalget for Teknik og Miljø har ønsket en revurdering af strategien for byfornyelsesindsatsen i forhold til støtte til nedrivning af bygninger. Fagenheden Teknik og Byg modtager jævnligt ansøgning om støtte til nedrivninger, der udelukkende omfatter erhvervsbygninger. I henhold til kommunens strategi for nedrivningsindsatsen er det ikke muligt at yde støtte udelukkende til erhvervsbygninger.

Da Mariagerfjord Kommune i 2021 er blevet tildelt flere midler i Landsbypuljen end tidligere, og puljen for 2020 samtidig langt fra er opbrugt, kan det blive svært at få brugt midlerne inden for den afsatte tid.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om strategien skal ændres, så der også kan meddeles nedrivningsstøtte udelukkende til erhvervsbygninger

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At "Strategien for byfornyelsesindsatsen i Mariagerfjord Kommune" ændres således, at det bliver muligt at tildele nedrivningsstøtte udelukkende til erhvervsbygninger.

Sagsfremstilling

Anvendelse af midlerne i landbypuljen sker efter retningslinierne i "Strategien for byfornyelsesindsatsen i Mariagerfjord Kommune" (se bilag). Strategiens overordnede formål med anvendelsen af landsbypuljemidlerne er at sikre gode boligsociale forhold ved kondemnering af usunde boliger samt at forskønne kommunen.

Den boligsociale indsats

Gennem den boligsociale indsats varetages kommunens tilsyn med de bygninger, som anvendes til bolig og ophold. Tilsynet med boligerne i kommunen sker igennem en boligsocial indsats, der har til formål at fastslå, om boligen er sundheds- eller brandfarlig. I givet fald bliver boligen kondemneret, og lejer genhuses eventuelt. Kommunen kan søge refusion af en del af udgifterne, hvorfor en del af landsbymidlerne reserveres til kondemnering og genhusning.

Forskønnelse

Forskønnelsen sker gennem tildeling af nedrivningsstøtte til skæmmende bygninger. Tildelingen sker løbende på baggrund af ansøgninger til fagenheden Teknik og Byg, som vurderer ansøgningen og forbereder til politisk behandling, hvis ansøgningen ligger inden for strategien.

I strategien (s.3, pkt. 4.2) fremgår det, at der ved vurderingen i prioriteret rækkefølge lægges vægt på:

1.    Bygningen er væsentligt nedslidt og skæmmende for sine omgivelser og i øvrigt opfylder lovgivningens krav med hensyn til alder og placering.

2.    Bygningens geografiske placering i kommunen, således det åbne land og landsbyer prioriteres forud for hovedbyerne (Mariager og Arden).

3.    Om nedrivningen sker for en privatperson eller for en entreprenør/ejendomsudvikler.

4.    Bygningens tidligere anvendelse, således at boliger prioriteres højere end erhvervsbygninger, og at der ikke alene gives støtte til erhvervsbygninger.

Fagenheden modtager jævnligt ansøgning om støtte til nedrivninger, der udelukkende omfatter erhvervsbygninger. Selv om mange af bygningerne kan karakteriseres som skæmmende i landskabet, har fagenheden hidtil afvist ansøgningen med henvisning til strategien pkt. 4.2, nr. 4, hvoraf det fremgår "at der ikke alene gives støtte til erhvervsbygninger".

Udvalget for Teknik og Miljø har ønsket at drøfte en revurdering af strategien, da der nu er større byfornyelsesbeløb til rådighed end tidligere. Således blev kommunen af statens landbypuljemidler for 2021 tildelt en betydelig større sum end tidligere år, samtidig med at puljen for 2020 langt fra er disponeret. På den baggrund anbefaler fagenheden, at ovennævnte passus 4 udtages af strategien, så der bliver mulighed for at yde nedrivningsstøtte til erhvervsbygninger alene. Stuehuse vil forsat være højere prioriteret end erhvervsbygninger, men det er fagenhedens klare vurdering, at der i mange tilfælde kan opnås en markant forskønnende virkning, ved at fjerne erhvervbygninger - typisk meget nedslidte landbrugsbygninger.

Det kan overvejes at afgrænse muligheden for nedrivning af erhversbygninger, så bygninger, som ligger isoleret, skjult eller kun synlig for ganske få naboer eller trafik, ikke tildeles støtte. I den forbindelse anmoder fagenheden om bemyndigelse til at foretage en sådan vurdering og filtrering af ansøgninger, som behandles politisk.

Økonomi

Midlerne fra staten bliver tildelt årlig i puljer. Puljerne har som udgangspunkt en løbetid på to år. Nedenfor er en oversigt over de nuværende puljer.

Egenfinansieringen for projekter i Landbypuljen for 2020 er 40%, mens den for 2021 er 80%.

PuljerTildeltAnvendtRest
Landsbypuljemidler 20202.276.46859.2742.217.194
Landsbypuljemidler 20214.051.40804.051.408

 

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at det indskrives at støtten til nedrivning af erhvervsbygninger uden bolignedrivning maksimalt vil kunne udgøre op til 50% af udgiften.

 

00.01.00-G01-56-17

140. Orienteringssager

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Generel orientering til udvalget.

Indstilling

Direktør for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At orienteringen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling

1) Resourcesituationen (TL)

2) Forbedret krydsning af Fjordgade ved havnen i Mariager

3) Klimaskov (JU)

4) Villestrup Enge (JU)

Beslutning

Der var orientering om:

 • Resourcesituationen og sagsbehandling i teknik og miljøområdet
 • Forbedret krydsning af Fjordgade ved havnen i Mariager, som indgår i forsalg til opfølgning på Mariager Udviklingsplan. Udvalgets umiddelbare bemærkning er at man er kritisk overfor de skitserede bump.
 • Klimaskov, som udvalget umiddelbart er positiv overfor.
 • Villestrup Enge
 • Henvendelse omkring Autocampere på Vive Havn, som vurderes at kræve ny lokalplan og evt. øvrige statslige myndighedsgodkendelser. Sagen kan ikke formelt behandles

 

Taget til orientering.

 

00.01.00-G01-56-17

141. Eventuelt

Beslutning

Der var spørgsmål omkring Biogas projekt.

 

Lukkede dagsordenspunkter

01.11.24-P19-5-21

142. Ansøgning om nedrivningsstøtte

Beslutning

Godkendt.

 

85.02.02-G01-5-17

143.

Beslutning

Mødet sluttede kl. 20.30.

 

Bilag