Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Økonomiudvalget den 18. november 2020 kl. 16:00 i Mødelokale 1, Ndr. Kajgade
  

 

Pkt.Tekst
Åbne dagsordenspunkter
282Godkendelse af dagsorden
283Orientering fra Spar Nord om kapitalforvaltning
284Evaluering af budgetproces, Budget 2020-23
285Energianlæg i Als Enge
286Planlægning for solcelleparker
287Tidsplan for regnskabsafslutning 2020
288Økonomivurdering 30.09.2020
289Samlet Økonomivurdering 30.09.2020
290Astrup Kraftvarmeværk kommunegaranti
291Almene Boligorganisationer Årsregnskab 2019 og Styringsdialogmøder 2020
292Opgørelse over solgte grunde - November 2020
293Hobro IK - Ansøgning om udsættelse af afdrag
294Evaluering af rengøringsenheden
295Forslag om ophævelse af lokalplan 76/2014 for en daginstitution i Assens
296Forslag om ophævelse af Lokalplan A.1.15 for en bolig ved de gule huse i Dania
297Forslag om ophævelse af lokalplan 1.14 for et Boligområde ved Hesselholtvej i Arden
298Status på udledning fra overløbsbygværker i Mariagerfjord Kommune
299Stiforbindelse mellem Mølhøjparken og Løgstørvej
300Nordjysk socialaftale
301Revidering af tildelingsmodel for skolerne
302Revidering af tildelingsmodel på dagtilbud
303Samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum 2021-2024
304Himmerlands Teater - driftsaftale 2021-2024
305Anlægsprojekt Hadsund Hallerne
306Orientering om kommende punkter til udvalgene
Lukkede dagsordenspunkter
307Økonomiske udfordringer
308Salg af ejendomme
309Køb af ejendom
310Prioritering af almene boligprojekter - budget 2021
311Opfølgning på budgetaftale, Budget 2019-22, Ejendomsdrift
312Orienteringssager
313Eventuelt
314Underskriftsark

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-8-17

282. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt. Sag nummer 302 blev taget af dagsordenen.

 

00.32.14-G01-1-20

283. Orientering fra Spar Nord om kapitalforvaltning

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Spar Nord har udvist interesse som kapitalforvalter for Mariagerfjord Kommunes investeringsportefølje. På mødet vil Spar Nord orientere nærmere herom, herunder hvordan håndtering af Mariagerfjord kommunes etiske standarder håndteres.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Økonomiudvalget
1. At udvalget efter præsentation af Spar Nord drøfter og godkender Spar Nord som kapitalforvalter - som supplement til Danske Capital - af kommunens frie midler.

Sagsfremstilling

Spar Nord har udtrykt interesse som kapitalforvalter af Mariagerfjord Kommunes frie midler - en opgave, der i dag alene varetages af Danske Capital.

Maraigerfjord Kommune har fast rammer for fordeling af investering i forskellige produkter (aktier, virksomhedsobligationer mv.) - den såkaldte strategiske allokering af investeringsporteføljen - jf. kommunens "Finansiel strategi og risikopolitik", ligesom der er fastsat etiske standarder for investeringsporteføljen.

Mariagerfjord Kommune har således forpligtet sig til overholdelse af etiske standarder baseret på de såkaldte ISS-Ethix krav eller tilsvarende, hvorefter virksomheder med omsætning på over 5 pct. relateret til alokohol, tobak, hasardspil, militær, udvinding af olie-, gas- og kul udelukkes fra investeringsporteføljen. For pornografi gælder en grænse på 1 pct.

For forsyningsvirksomheder gælder en særlig regel, idet forsyningsvirksomhed med produktion af generationskapacitet baseret på mere end 50 pct. kul udelukkes.

Det er endvidere et krav, at investeringerne er i overensstemmelse med AnsvarligFremtid’s retningslinjer for fossilfri investeringer, og fremgår af organisationens liste over kommuner med fossilfrie investeringer.

Endelig ekskluderes virksomheder, der bryder internationale normer indenfor menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Spar Nord vil på mødet gennemgå, hvordan kommunens investeringer via investeringsforeninger i Spar Nord forholder sig til den af kommunen fastsatte Finansielle strategi og risikopolitik, herunder hvordan efterlevelse af kravene overvåges af tredjepart.

Opmærksomheden henledes på, at Økonomi, analyse og udbud vurderer, at der p.t. er frie midler i størrelsesordenen 50 mio. kr., som eventuelt kan investeres via Spar Nord.

Beslutning

Mogens Jespersen (V) anmodede Økonomiudvalget om at få vurderet sin habilitet i sagen.

Økonomiudvalget erklærede Mogens Jespersen inhabil i sagen.

Mogens Jespersen deltog ikke i sagens behandling.

Godkendt.

 

00.30.10-S00-1-20

284. Evaluering af budgetproces, Budget 2020-23

Forventet sagsgang

ØK, inkl. medlemmer fra Forhandlingsudvalget (Jørgen Hammer Sørensen deltager i punktets behandling)

Anledning

I forlængelse af det netop vedtagne Budget 2021-24 skal budgetprocessen evalueres med henblik på, om budgetprocessen skal tilpasses til kommende budgetlægning for Budget 2022-25. 

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. At oplæg til evaluering af budgetprocessen drøftes med henblik på input til kommende budgetvejledning for Budget 2022-25.

Inddragelse

Ud over Økonomiudvalgets input til tilpasninger og forbedringer af budgetprocessen, vil direktions- og chefgruppens og Hovedudvalgets kommende evaluering af den gennemførte budgetproces blive indarbejdet i oplægget til den kommende budgetvejledning. DC og HU evaluerer processen henholdsvis 17. og 18. november.

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetprocessen for Budget 2021-24, skal Økonomiudvalget evaluere processen med henblik på anbefalinger til budgetvejledningen for Budget 2022-25.

Budgetprocessen for Budget 2021-24 har været kendetegnet af dels den nye budgetproces, hvor direktionen på baggrund af politiske pejlemærker har udarbejdet et samlet oplæg til budget, dels en gunstig udligningsreform og økonomiaftale. Ved at direktionen har udarbejdet oplæg til omsætning af de politiske pejlemærker, har der været fokus på det tværgående og helhedsorienteret op på tværs af udvalgsområder. Endvidere var det tidligere års budget tilstræbt at give en større ro omkring budgetlægningen i et flerårigt perspektiv. Dette er fulgt op af det nye budget, hvor usikkerheder på primært handicapområdet er søgt udlignet.

I Økonomiudvalgets evaluering af budgetprocessen kan følgende temaer eventuelt indgå:

Det overordnede princip: Et samlet budgetoplæg fra direktionen ud fra politiske pejlemærker

Det nye princip har gjort op med tidligere års proces, der er startet med råderumsskabende forslag for min. 1% af driftsrammen, behandlet i fagudvalgene. De politiske målsætninger i forhold til drift, anlæg, kassebeholdning og låneafvikling danner stadig sigte for budgettet, men herudover hviler oplægget på de

politiske pejlemærker. I indeværende års proces blev det af tidsmæssige årsager alene Forhandlingsudvalget, der kom med oplæg til pejlemærkerne. Siden blev oplægget drøftet på Byrådets temamøde i maj (udsat fra marts grundet Covid-19).

Som beskrevet i budgetvejledningen for processen, er det hensigten, at det fremover vil være Byrådet samlet, der på temamøde i januar definerer pejlemærkerne for næste års budget. Det var den helt overordnede hensigt med den nye proces at skabe mulighed for en politisk retningsgivende prioriteringsdebat, som det efterfølgende budget skulle afspejle. Det er direktionens oplevelse, at pejlemærkerne i det netop vedtagne budget er omsat ambitiøst – samt at det også vil tage tid at implementere og have fokus på omsætning af pejlemærkerne i organisationen, for at

de skal opnå den ønskede effekt. Direktionen vil derfor umiddelbart anbefale, at det overvejes at fastholde pejlemærkerne for mindst en 2-årig periode.

Øvrige emner som inspiration til evaluering

 • Budgetmateriale, herunder omfanget af budgetoplægget i form af beskrivelse af pejlemærker konsekvensbeskrivelser, analyser/nøgletal, m.v.

 

 • Byrådet har i august 2020 afholdt budgetseminar. Hensigten har været, at forhandlingsgruppen har kunnet samles, og samtidigt have mulighed for at have løbende og tæt kontakt til de politiske grupper. Ligeledes foregik en stor del af budgetdialogen i plenum. På den måde var der tale om en dynamisk forhandling med fremdrift og inddragelse af det samlede Byråd. Økonomiudvalget bør drøfte, om budgetseminar skal indgå i budgetprocessen igen for Budget 2022-25.

 

 • Embedsværkets understøttelse før, under og efter forhandlingerne.

 

 • Inddragelse af borgere, herunder former for inddragelse. I budgetprocessen for Budget 2021-24 blev der afholdt borgermøde i Hadsund og materiale var fremlagt i offentlig høring. Øget brug af digitalisering og anvendelse af sociale medier i den proces kan fx drøftes, men også Forhandlingsudvalgets indledende fremlæggelse af oplæg, herunder omfang. Det vil være forventningen, at flere vil deltage i en form for online-debat med mulighed for at fremsende spørgsmål via en chatfunktion e.l. Endvidere en principiel drøftelse af, hvad man politisk ønsker af at sende budgetmateriale i høring?

 

 • Håndtering af budgetforslag fra eksterne parter – selvejende institutioner, foreninger, borgere mv., herunder niveau for politisk behandling

 

 • Inddragelse af medarbejdere. Repræsentanter fra Hovedudvalget har de seneste 3 år været indbudt til Byrådets budgettemamøde ultimo juni, hvor de har holdt oplæg og haft en drøftelse med det samlede Byråd. Hovedudvalget har drøftet muligheden for tidligere inddragelse, hvor dialogen mellem medarbejderrepræsentanter og politikerne vægtes højere. Denne dialog oplever medarbejderrepræsentanterne som meget konstruktiv.

 

 • Forhandlingsgruppens sammensætning, politiske aftalevilkår for forhandlingsforløbet og tidsrammer

 

 • Kommunikation omkring budgettet, herunder processens stadie og presse

Beslutning

Administrationen noterede konkrete kommentarer og bemærkninger.

 

01.00.00-G01-2-20

285. Energianlæg i Als Enge

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

I 2016 vedtog Byrådet kommuneplantillæg nr. 19 for vindmølleplanlægning. I kommuneplantillægget er der udlagt et potentielt vindmølleområde i Als Enge.

Byrådet vedtog samtidig, at der skulle gennemføres en proces med borgerne i lokalområdet på samme måde som ved Handest Hede og Veddum Kær, før processen med en VVM-redegørelsen kunne sættes igang i Als Enge. Der er nu gennemført en dialog med borgerne om opstilling af energianlæg i Als Enge.

På baggrund af de indkomne høringssvar og input for borger- og dialogmøderne samt fra møde i følgegruppen skal Byrådet tage stilling til mulighederne for planlægning for vindmøller i Als Enge.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet, at der tages stilling til én af følgende muligheder for planlægning for energianlæg i Als Enge:

 1. Fastholde det potentielle vindmølleområde i kommuneplantillæg nr. 19 og fastlægge et antal og en højde på vindmøller (eventuelt med en udvidelse op til 180 meters højde).
 2. Udvide det potentielle vindmølleområde i kommuneplantillæg nr. 19, fastlægge et antal vindmøller og en højde på vindmøller (eventuelt med en udvidelse op til 180 meters højde).
 3. Reducere det potentielle vindmølleområde og fastlægge et antal og en højde på vindmøller (eventuelt med en udvidelse op til 180 meters højde).
 4. Udsætte beslutningen og tage emnet op som et tema i forbindelse med revision af kommuneplanen.
 5. Tage det potentielle vindmølleområde ud af kommuneplanen.
 

Udvalget for Teknik og Miljø, 9. november 2020, pkt. 217:

Udvalget indstiller mulighed 5, at vindmølleområdet tages ud af kommuneplanen.

Inddragelse

Høringssvar

I de indkomne høringssvar er de gennemgående temaer for bekymring hos borgerne følgende:

 • Støj fra vindmøllerne - fred og ro
 • Skyggekast fra vindmøllerne
 • Negativ påvirkning af turismen
 • Negativ påvirkning af ejendomsværdierne
 • Negativ påvirkning af naturinteresserne
 • Negativ påvirkning af landskabet
 • Grøn omstilling

 

I "notat om opsummering af borgerinddragelse om energianlæg i Als Enge" kan ses en opsamling på høringssvarene fordelt på ovenstående emner. Af tids- og ressourcemæssige årsager er det ikke en dybdegående gennemgang af alle høringssvar, men høringssvarene er vedlagt som bilag og kan således læses i deres helhed. De første ti høringssvar, der er vedlagt denne sagsfremstilling, kan ses som repræsentative og bredt dækkende for de øvrige høringssvar.

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2016 vedtog Byrådet kommuneplantillæg nr. 19 for vindmølleplanlægning. I kommuneplantillægget er der udlagt et potentielt vindmølleområde i Als Enge. Området var tidligere udlagt som et potentielt område til testvindmøller for staten, men kommunen overtog det som et potentielt vindmølleområde i forbindelse med kommuneplantillægget.

Byrådet vedtog samtidig, at der skulle gennemføres en proces med borgerne i lokalområdet ligesom det var sket i Handest Hede og i Veddum Kær før processen med en VVM-redegørelsen kunne sættes igang i Als Enge.

Ansøgning om opstilling af vindmøller og solceller

Eurowind har søgt om opstilling af 8 vindmøller med en højde af 180 meter alternativt 10 vindmøller med en højde af 150 meter. Eurowind har desuden søgt om etablering af solceller i området med et bruttoområde på ca. 150 hektar.

Da der sideløbende med borgerinddragelsen omkring vindmøller i Als Enge er igangsat en politisk proces om udpegning af områder til store solcelleanlæg i forbindelse med kommuneplanrevision 2021, har Fagenheden bedt borgerne om også at komme med bidrag til debatten omkring solceller. Disse bidrag vil blive brugt i det videre forløb omkring solcelleplanlægningen og de politiske beslutninger, der ligger forude. Høringssvar omkring solceller vil derfor ikke blive beskrevet yderligere i denne sagsfremstilling.

Proces med borgerne

Fagenheden har inddraget borgerne i lokalområdet ved en fordebat med en høringsfrist den 5. oktober 2020. Der er indkommet 133 høringssvar, en underskriftsindsamling med 9 underskrifter og en underskriftsindsamling med 731 underskrifter.

I løbet af fordebatten har der været afholdt et åbent borgermøde den 14. september 2020 og to dialogmøder med de nærmeste naboer den 23. september 2020. Opsamling på disse møder kan ses i bilagene 1A-1D.

Der har også været afholdt et møde i den følgegruppe, der blev nedsat i forbindelse med borger- og dialogmøderne. Følgegruppens ialt 15 medlemmer består af repræsentanter for naboer, lodsejere, lokale interessenter, vindmølleopstiller samt fra Fagenheden. Referat af mødet i følgegruppen kan ses i bilag 1E.

  

Hvad skal der ske med det potentielle vindmølleområde i Als Enge?

På baggrund af den gennemførte borgerinddragelse vil Fagenheden bede Byrådet om at tage stilling til den videre proces med energianlæg i Als Enge. Fagenheden ser følgende muligheder for en beslutning hvad angår vindmøller:

 1. Fastholde det potentielle vindmølleområde i kommuneplantillæg nr. 19 og fastlægge et antal og en højde på vindmøller (eventuelt med en udvidelse op til 180 meter).
 2. Udvide det potentielle vindmølleområde i kommuneplantillæg nr. 19, fastlægge et antal vindmøller og en højde på vindmøller (eventuelt med en udvidelse op til 180 meter).
 3. Reducere det potentielle vindmølleområde og fastlægge et antal og en højde på vindmøller (eventuelt med en udvidelse op til 180 meter).
 4. Udsætte beslutningen og tage emnet op som et tema i forbindelse med revision af kommuneplanen.
 5. Tage det potentielle vindmølleområde ud af kommuneplanen.
 

Ad. 1 Fastholde det potentielle vindmølleområde

Formålet med beslutningen er at udbygge med vindmøller i overensstemmelse med Byrådets beslutning i kommuneplantillæg nr. 19 for at opnå 100 % vedvarende energi (VE) i 2050.

Konsekvenser af beslutningen er, at hensyn til lokalsamfundet vil skulle tages gennem krav til antal, højde og placering af vindmøller og krav til skyggestop. Kommunen følger planen med omstilling til VE.

Ad. 2 Udvide det potentielle vindmølleområde

Formålet med beslutningen er, at få maksimal energiproduktion ud af området i Als Enge og fremme målet om at opnå 100 % VE i 2050.

Konsekvenser af beslutningen er, at hensyn til lokalsamfundet vil skulle tages gennem krav til antal, højde og placering af vindmøller og krav til skyggestop. Der skal laves en revideret udpegning af vindmølleområdet i kommuneplanen. Kommunen er på forkant med omstilling til VE.

Ad. 3 Reducere det potentielle vindmølleområde

Formålet med beslutningen er at kombinere udbygning med VE under hensyntagen til lokalområdet og stadig arbejde hen imod at opnå 100 % VE i 2050.

Konsekvenser af beslutningen er, at hensyn til lokalsamfundet vil skulle tages gennem krav til antal, højde og placering af vindmøller og krav til skyggestop. Der skal laves en revideret udpegning af arealet i kommuneplanen. Kommunen sakker bagud med omstilling til VE.

Ad. 4 Udsætte beslutningen

Formålet med beslutningen er at bruge tid på at sammentænke vindmøller med planlægning for store solcelleanlæg og kobling til Energinets netkapacitet.

Konsekvenser af beslutningen er, at der vil gå noget tid, før der kommer en endelig afklaring omkring Als Enge. Lokalsamfundet, lodsejere og opstiller må afvente, at der bliver kørt proces omkring dette i forbindelse med kommuneplanen.

Ad. 5 Tage området ud af kommuneplanen

Formålet med beslutningen er at tilgodese de borgere, der ikke ønsker, at der kommer vindmøller i Als Enge.

Konsekvenserne af beslutningen er, at området skal tages ud af kommuneplanen. Byrådet udnytter ikke, at staten har overdraget muligheden for, at kommunen kan planlægge for vindmøller i Als Enge. Området vil fremstå som ikke-udnyttet i forbindelse med en screening for egnede områder til vindmøller. Kommunen har svært ved at nå en omstilling til 100 % VE, da der er begrænsede alternative.  

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø til godkendelse.

Peder Larsen (F) kunne ikke tiltræde indstillingen med den bemærkning, at han ønsker at fastholde det potentielle vindmølleområde i Als Enge. Ellers bliver det yderst svært for kommunen at leve op til kravet om 100% vedvarende energi senest i 2050.

Casper Hedegaard (B) kunne ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

 

01.02.03-G01-3-19

286. Planlægning for solcelleparker

Forventet sagsgang

Koordinationsudvalg, ØK

Anledning

Økonomiudvalget besluttede 2. september 2020, at der skulle afvikles en arrangeres en besøgstur for Koordinationsudvalget, hvor de ansøgte solcellerområder i Mariagerfjord Kommune kunne besigtiges. Besøgsturen blev foretaget 30. september 2020.

Økonomiudvalget skal i denne sag drøfte mulige placeringere af solcelleanlæg i Mariagerfjord Kommune.

Sagen genoptages således i Økonomiudvalget efter behandling i Koordinationsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. At projekterne ved Handest og Handest Hede indgår i den videre planlægning for udpegning til solcelleparker

2. At projektet ved Als Enge indgår i den videre planlægning for udpegning til solcelleparker, hvis Økonomiudvalget beslutter at fastholde eller udvide det potentielle vindmølleområde i kommuneplantillæg nr. 19

3. At der meddeles afslag til øvrige ansøgninger om solcelleparker

Koordinationsudvalget, 4. november 2020, pkt. 19:

Drøftet. Sagen oversendes til behandling i Økonomiudvalget.

Fraværende: Peder Larsen (F)

Økonomiudvalget, 4. november 2020, pkt. 276:

Udsat.

Fraværende: Jan Andersen (V)

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune har modtaget ni henvendelser om etablering solcelleparker. Projekterne fremgår af det vedhæftede kort og er beskrevet i det vedhæftede notat. Projekterne vil blive gennemgået på mødet.

Kommuneplanen indeholder på nuværende tidspunkt ikke retningslinjer for opstilling af solceller. Det betyder, at der skal udarbejdes kommuneplantillæg med tilhørende lokalplan, hvis et projekt skal gennemføres på nuværende tidspunkt.

Den nye ordning for vedvarende energi og de økonomiske forhold omkring opstilling af solcelleanlæg har medført mange henvendelser om solcelleprojekter og har lagt et stort pres på kommunernes planlægning. Projektmagerne ønsker at gennemføre deres projekter så hurtigt som muligt. De tager alene udgangspunkt i egne projekter og tager ikke højde for en samlet energiplanlægning. Det medfører løsrevne solcelleprojekter, der kan påvirke natur, landskaber og borgere uhensigtsmæssigt meget.

Den samlede kapacitet på de ni solcelleprojekter vil blive på mere 800 MW. Det svarer til det samlede mål for opstilling af solceller i hele Nordjylland. Målet er fastlagt i den gældende strategiske energiplan for Nordjylland. I forhold til Mariagerfjord Kommunes størrelse vil det betyde, at der cirka skal opstilles solceller med en kapacitet på 70MW i Mariagerfjord Kommune.

Det overordnede mål er, at Nordjylland skal være selvforsynende med vedvarende energi. Det vil kræve et avanceret energisystem med mange forskellige energikilde. Hvis der kommer for meget strøm fra solceller ind i det nordjyske energisystem, før der er udbygget tilstrækkeligt med lagringskapacitet, vil det medføre øget import af el fra kulkraftværker på overskyede og vindstille dage. Derfor er det hensigtsmæssigt, at udbygningen med solceller sker gradvist i overensstemmelse med en samlet strategisk energiplan.

Processen minder om begyndelsen af opstilling af vindmøller i 1980’erne og 90’erne. I begyndelsen blev møllerne opstillet som enkeltprojekter på landzonetilladelser. Det medførte, at møllerne blev spredt på mange placeringer i landskabet. Det tog efterfølgende mange år at rydde op og bortsanere de uheldigt opstillede vindmøller.  I dag er vindmøllerne hovedsageligt samlet på få placeringer med mange store møller. På den baggrund vurderes det hensigtsmæssigt, at der tidligst muligt foretages en overordnet planlægning af etableringen af solcelleparker.

Det er afgørende at afveje behovet for alternativ energi mod den påvirkning solcellerne vil medføre på landskab, natur og borgere.

Principper for udpegning af solcelleområder

De ansøgte solcelleanlæg er på op til 300 ha. Anlæggene kan medføre store påvirkninger på landskab, natur og borgere. Projekternes størrelse betyder, at de vil være synlige på store afstande. Det vil kun være muligt at skærme anlæggene med randbeplantning i helt flade landskaber. I landskaber med forskellige terrænhøjder vil solcellerne være synlige hen over randbeplantning. Et andet væsentligt landskabshensyn er også, at en massiv randbeplantning i sig selv kan være et fremmed landskabselement, der ikke passer ind i et eksisterende landskab.

Samlet set bør påvirkningen fra solceller minimeres ved at udlægge færrest muligt områder, der udnyttes bedst muligt. Dermed undgås en fragmentarisk planlægning med spredning af mindre solcelleanlæg på mange lokationer. Det skaber samtidig grundlag for at sikre tilstrækkelig afstand til eksisterende beboelse. Vindmølleområderne i Mariagerfjord Kommune er netop udlagt ud fra samme princip i kommuneplantillæg nr. 19 fra 2016.

Mariagerfjord 2020 indeholder flere politiske mål for det åbne land, der danner grundlag for retningslinjerne for solcelleparker. Det fremgår af Mariagerfjord 2020, at Mariagerfjord Kommune vil: 

 • Skabe grundlag for varige og positive forandringer for mennesker, natur og miljø.
 • Udvikle det åbne land som attraktion og værdiskaber for hele kommunen.
 • Fremme flersidig arealanvendelse
 • Beskytte det uerstattelige

 

Varige og positive forandringer

Solceller er en del af den grønne omstilling og kan bidrage til positive forandringer for miljø og klima. Hvis der samtidig indtænkes etablering af ny natur og rekreative formål kan projekterne også bidrage til en positiv forandring for natur og mennesker. Som tidligere er kommunen forpligtet til at oprette en grøn pulje, som opstillere af vedvarende energianlæg skal indbetale til. Solcelleanlæg er nu omfattet af disse krav. De grønne midler kan anvendes som katalysator for udviklingen af lokalområdet.

Flersidig anvendelse

Der bør samtidig lægges vægt på en flersidig arealanvendelse, hvor solcelleanlæg etableres sammen med andre tekniske anlæg. Hvis de etableres sammen med vindmølleparker vil det give en mere optimal udnyttelse af elnettet, fordi vindmøller og solceller sjældent leverer maksimalkapacitet på samme tidspunkter. Etablering sammen med vindmøller kan samtidig sikre en afstand til beboelse. Det er væsentlig, at anlæggene fremstår som samlede energianlæg, for at minimere påvirkning på natur, landskab og borgere.

Det uerstattelige

Det uerstattelige skal sikres ved at friholde følgende arealudpegninger for solceller:

 • Kystnærhedszonen - med mindre der foreligger en særlig planmæssig begrundelse
 • Fredninger og områder foreslået til fredning
 • Områder inden for Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer
 • Bevaringsværdige landskaber
 • Værdifulde naturområder
 • Potentielle naturområder
 • Økologiske forbindelser 
 • Potentielle økologiske forbindelser
 • Natura 2000-områder
 • Råstofområder

 

Derudover skal projekternes påvirkning på landskabet vurderes ud fra kommuneplanens landskabsudpegninger.

Mål for opstilling af solceller

Den statslige aftale om vedvarende energi indeholder ingen overordnede mål for opstilling af solceller. Aftalen forpligter netselskaberne til at aftage den strøm, som solcelleparker kan producere. Netselskaberne har ikke mulighed for at foretage en planlægning for solceller eller foretage en prioritering mellem de forskellige projekter. Netselskaberne skal alene behandle tilslutningsanmodninger i den rækkefølge, som de bliver anmeldt. En tilslutning tager typisk to år, hvis der er ledig kapacitet i det eksisterende el-net. Men de store anlæg kan kræve udbygning af 400 kV-nettet, og det kan tage op mod til 14 år.

Mariagerfjord Kommune deltager i samarbejdet Strategisk Energiplanlægning i Nordjylland sammen med alle øvrige nordjyske kommuner og regionen.  Formålet med samarbejdet er at udarbejde i Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP Nord), der skal indeholde mål, visioner og pejlemærker for Nordjyllands omstilling til vedvarende energi. Den overordnede målsætning er, at Nordjylland er selvforsynende med vedvarende energi i 2040. En ny Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP Nord) er under udarbejdelse og forventes først færdig i løbet af år 2021.

De nye konkrete mål for de forskellige energiformer og de tilhørende lokale indsatser er endnu ikke fastlagt. Det er derfor nødvendigt at fastlægge foreløbige mål for Mariagerfjord Kommune som grundlag for vurdering af de indkomne solcelleprojekter. Det er ikke alene den samlende produktion fra solcellerne, der betyder noget for belastningen af el-nettet. Det er også fordelingen mellem energi mellem vindmøller og solceller. Ud fra skitseberegninger på det nordjyske energi- og transportsystem kan fordelingen af energiproduktionen fra solceller og vindmøller i 2030 være på 33 % fra solceller og 67 % fra vindmøller. En andel på 33 % af energiproduktionen på solceller i 2030 svarer i Mariagerfjord Kommune til 193 GWh/år. Det er forudsat, at en fjerdedel af det samlede energiforbrug til el, varme, gas og transport skal komme fra sol og vind i 2030.

Når teknologien gør det muligt at lagre solcelleenergi, kan der opstilles langt flere solcelle uden belastning af el-nettet. Der arbejdes intenst med at udvikle teknologi, der kan omdanne solenergi til en energikilde, der kan lagres og anvendes af slutbrugerne - det såkaldte Power-to-X. Når det er muligt kan der opstilles langt højere mål for energiproduktion fra solceller. Der vil på det tidspunkt være behov for en fornyet solcelleplanlægning med helt andre principper for placeringen.

Udvælgelse af projekter

 Center for Byråd, Personale og Strategi (CBPS) anbefaler på den baggrund, at følgende tre områder til solcelleanlæg indgår i den videre planlægning:

 • Als Enge
 • Handest
 • Handest Hede

 

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede 11. maj 2020 at igangsætte planlægningen for opstilling af vindmøller og solceller ved Als Enge. Planlægningen er igangsat med fordebat og borgerinddragelse. Kommuneplantillæg nr. 19 udpeger allerede et potentielt område til opførelse af vindmøller ved Als Enge. Opstilling af solceller kræver ændring af kommuneplanen, men kan skabe en synergi med vindmøllerne i overensstemmelse med de opstillede principper. Opstilling af solceller ved Als Enge forudsætter, at der opstilles vindmøller i området.

European Energy og Landskabsværkstedet bør opfordres til at udarbejde et samlet projekt for solceller og skovrejsning ved Handest. CBPS anbefaler, at det kun gennemføres et solcelleprojekt ved Handest, hvis det sker i forbindelse etablering af klimaskov, så det samlede projekt kan bidrage til en samlet og større udvikling af området. Hvis der alene etableres en solcellepark i området vil det medføre en uhensigtsmæssig stor påvirkning af landskab og borgere.

Projektet ved Handest Hede er udarbejdet i samarbejde med lodsejerne og naboer og der er sikret en afstand på 200 meter til beboelse. En solcellepark kan skabe en god synergi med de eksisterende vindmøller i området. CBPS vurderer, at en solcellepark kan indpasses i landskabet og kun vil medføre begrænset påvirkning på landskab, natur og borgere.

Den videre planlægning skal fastlægge projekterne påvirkning på landskab, natur og borgere inden den endelige afgrænsning og udvælgelse. Med fastlæggelse af de konkrete projekter vil det også være muligt at beregne solcelleparkens årlige elproduktion.

CBPS anbefaler, at der meddeles afslag til de øvrige projekter, fordi de ikke overholde ovennævnte principper for solcelleplanlægning.

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte ikke indstillingen fra administrationen.

Imod stemte: Mogens Jespersen (V), Casper Hedegaard (B), Leif Skaarup (A), Karen Østergaard (A), Jens Riise Dalgaard (A), Jan Andersen (V), Henrik Sloth (V) og Jens-Henrik Kirk (C)

For stemte: Peder Larsen (F)

Økonomiudvalget besluttede, at projekterne ved Handest Hede, Vandkærvej og Gunderup indgår i den videre planlægning for udpegning til solcelleparker med den bemærkning, at der først træffes endelig beslutning om områderne, når de enkelte projekter er endelig beskrevet.

Der gives afslag på øvrige seks ansøgninger.

 

00.32.00-S00-13-20

287. Tidsplan for regnskabsafslutning 2020

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Tidsplan for regnskabsafslutning 2020 forelægges til godkendelse.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At tidsplanen godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomi, Analyse og Udbud fremsender den politiske tidsplan for regnskabsafslutning 2020 til godkendelse.

I henhold til den politiske tidsplan for regnskabsafslutning 2020 skal det endelige årsregnskab forelægges for Økonomiudvalget 17. marts 2021 og for Byrådet 25. marts 2021.

Beslutning

Godkendt.

 

00.32.00-S00-11-20

288. Økonomivurdering 30.09.2020

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I henhold til Mariagerfjord Kommunes økonomistyringsprincipper 2018-2021 skal der for de enkelte fagudvalg aflægges Økonomivurdering pr. 30. september 2020 til endelig godkendelse i Byrådet 26. november 2020.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender den aktuelle økonomivurdering.

Sagsfremstilling

Økonomi, Analyse og Udbud har udarbejdet Økonomivurdering for Økonomiudvalget pr. 30. september 2020.

Økonomivurderingen pr. 30. september 2020 for Økonomiudvalget giver anledning til budgetmæssige ændringer på følgende punkter:

Tjenestemandspensioner samt drift af IT-systemer skønnes at komme ud med et merforbrug i 2020. Begge områder ligger udenfor rammen.

Udgifter til rekruttering af nye ledere, både Direktionen samt nye skoleledere.

Ekstraudgift i forbindelse med fratrædelse i Direktionen.

Udgifter i IT-afdelingen i forbindelse med implementering af nyt sikkerhedsprojekt.

Ansættelse af byggesagsbehandlere.

Demografipuljen nulstilles og en del af bufferen anvendes til dækning af Covid-19 udgifer.

På kontiene for renteindtægter, renteudgifter, låneoptagelse samt afdrag på lån forventes et mindreforbrug på 5.365 t. kr.

I den aktuelle økonomivurdering søges der en negativ tillægsbevilling på 13.508 t.kr.

I vedlagte bilag findes en mere detaljeret gennemgang af områderne.

Ud over økonomivurderingen er der vedhæftet et notat, som overordnet beskriver de områder, hvor der foreløbigt forventes ekstraordinære udgifter som følge Covid-19 situationen.  

Beslutning

Godkendt.

 

00.32.00-S00-11-20

289. Samlet Økonomivurdering 30.09.2020

Forventet sagsgang

BF/SO/KF/AU/TM, ØK, BY

Anledning

Ifølge Mariagerfjord Kommunes principper for økonomistyring for perioden 2018-2021 skal der udarbejdes to årlige økonomivurderinger. Den første pr. 31. marts og den anden pr. 30. september.

Ifølge den tidsplan, som Økonomi, Analyse og Udbud har udarbejdet på baggrund af de politiske udvalgs mødeplaner, skal økonomivurderingen pr. 30. september 2020 til endelig godkendelse i Byrådet 26. november 2020. Inden behandlingen i Byrådet skal økonomivurderingen være behandlet i de respektive fagudvalg.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender den aktuelle økonomivurdering.

2. At der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 38.452 t.kr., som tillægges kassebeholdningen.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 2. november 2020, pkt. 79:

Indstilles godkendt.

Udvalget for Kultur og Fritid, 3. november 2020, pkt. 127:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Thomas Høj (A)

Udvalget for Teknik og Miljø, 9. november 2020, pkt. 212:

Indstilles godkendt.

Udvalget for Børn og Familie, 10. november 2020, pkt. 78:

Indstilles godkendt.

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, 12. november 2020, pkt. 70:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Søren Greve (V)

Sagsfremstilling

Økonomi, Analyse og Udbud har i samarbejde med fag- og centercheferne udarbejdet samlet økonomivurdering pr. 30. september 2020.


Økonomivurderingen pr. 30. september 2020 viser et generelt billede af en god økonomi, hvor der for 2020 forventes et mindreforbrug på i alt 38.452 t.kr.

Økonomivurderingen giver anledning til budgetmæssige tilretninger på alle udvalgsområder. Serviceudgifterne reduceres med samlet 3.265 t.kr., overførsler reduceres med 20.114 t.kr., mens finansiering, renter og afdrag samlet set giver en mindreudgift på 6.795 t.kr. På Forsyningsområdet forventes en samlet mindreudgift på 8.278 t.kr., som bruges til afdrag på gælden til kommunen.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesområdet forventer et samlet mindreforbrug på 21.297 t.kr. Mindreforbruget skal dog ses i lyset af, at budgetrammen blev forøget med 46.702 t.kr. som følge af midtvejsregulering m.v. for 2020.

 

På Børne- og Familieområdet er der udfordringer vedrørende tilbud til Børn og unge med særlige behov samt Særlige dagtilbud, hvor der forventes et merforbrug.

 
På trods af gode resultater ved fokuserede indsatser og ændrede arbejdsgange, har det ikke været muligt at imødekomme stigningen i antallet af borgere på forsorgshjem og midlertidige botilbud i 2020, hvorfor der forventes et merforbrug på Handicapområdet.

På Kultur og Fritid forventes der, i forbindelse med nedlukningen af Visit Mariagerfjord og overgangen til Destination Himmerland, en merudgift på 807 t.kr.

Der forventes mindreforbrug på vintervedligeholdelse pga. de fortsatte milde vintre samt på renter og afdrag som følge af det lave renteniveau.

Økonomien på alle fagområder følges tæt frem mod regnskabsafslutningen.

Tillægsbevillingsbehov
I forbindelse med denne økonomivurdering søges der om følgende tillægsbevillinger:

ServiceudgifterØkonomiudvalget-6.713 t.kr.
 Børn og Familie 699 t.kr.
 Arbejdsmarked og Uddannelse-3.397 t.kr.
 Sundhed og Omsorg6.600 t.kr.
 Kultur og Fritid 807 t.kr.
 Teknik og Miljø-1.261 t.kr.
   
 OverførslerBørn og Familie-1.500 t.kr.
 Arbejdsmarked og Uddannelse-17.900 t.kr.
 Sundhed og Omsorg-714 t.kr.
   
Finansiering, renter og afdragØkonomiudvalget-6.795 t.kr.
   
Brugerfinansieret områdeDrift Forsyning, Teknik og Miljø-3.278 t.kr.
 Anlæg Forsyning, Teknik og Miljø-5.000 t.kr.
   
Tillægsbevilling i alt -38.452 t.kr.

 
Kassebeholdningen tillægges således 38.452 t.kr. i forbindelse med økonomivurderingen pr. 30. september 2020.

I bilaget findes den samlede økonomivurdering, som indeholder en mere detaljeret gennemgang af økonomien på de enkelte fagområder.

Ud over økonomivurderingen er der vedhæftet et notat, som overordnet beskriver de områder, hvor der foreløbigt forventes ekstraordinære udgifter som følge af Covid-19-situationen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

13.03.01-G01-1-20

290. Astrup Kraftvarmeværk kommunegaranti

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Astrup Kraftvarmeværk anmoder om kommunegaranti i forbindelse med optagelse af lån på 3,3 mio. kr.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At ansøgningen imødekommes.
2. At der opkræves en garantiprovision på 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden i hele lånets løbetid.

Sagsfremstilling

Astrup Kraftvarmeværk har undersøgt mulighederne for fortsat at kunne levere varme til en fornuftig pris, hvorfor man har undersøgt muligheder for at investere i yderligere varmekilde som supplement og delvis erstatning for de nuværende varmekilder. Bestyrelsen har besluttet at investere i en varmepumpe, der i effekt passer til behovet og sammen med træpille kedlen kan dække hel værkets produktion på ca. 4.500 mwh årligt.

Den samlede investeringssum er på 3,3 mio. kr. Der anmodes om kommunegaranti i forbindelse med optagelse af lån i Kommunekredit på op til 3,3 mio. kr. Fast rente med en løbetid på 20 år.

Astrup Kraftvarmeværk er bekendt med indstillingen om, at der opkræves en årlig garantiprovision beregnet af lånets restgæld ultimo året forinden i hele lånets løbetid.

Økonomi

Garantien påvirker ikke Mariagerfjord Kommunes låneramme.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

03.11.00-G00-6-20

291. Almene Boligorganisationer Årsregnskab 2019 og Styringsdialogmøder 2020

Forventet sagsgang

 ØK, BY

Anledning

Mariagerfjord Kommune fører tilsyn med boligorganisationernes drift og vedligeholdelse af de almene boliger og skal sikre at boligerne administreres i overensstemmelse med almenboliglovens regler. Som led i tilsynet med De Almene Boligorganisationer skal der en gang årligt, afholdes et Styringsdialogmøde med de enkelte boligorganisationer.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:
1. At revisionsprotokollerne tages til efterretning.
2. At årsberetningerne for 2019 tages til efterretning.
3. At referaterne fra Styringsdialogmøderne 2020 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

De Almene Boligorganisationer med afdelinger i Mariagerfjord Kommune, har indsendt boligorganisationens regnskab, afdelingsregnskaber, revisionsprotokol og årsberetning for 2019. Revisionsprotokoller, årsberetninger og referaterne fra styringsdialogmøder er vedlagt som bilag.

Kommunens tilsyn og boligorganisationerne skal afholde et årligt dialogmøde. Referaterne fra styringsdialogmøderne er godkendt af boligorganisationerne og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

I Mariagerfjord Kommune er der fire Almene Boligorganisationer, der er hjemmehørende i kommunen, hvorfor der skal føres styringsdialogmøder med disse:

 • Mariager Andelsboligforening (Himmerland Boligforening),
 • Boligselskabet Freja,
 • Lejerbo, Hadsund Afdeling,
 • Hobro Boligforening.


Regnskaberne er godkendt af afdelingsbestyrelserne og boligorganisationernes/-foreningernes bestyrelser.

Mariager Andelsboligforening (Himmerland Boligforening)
Revisionspåtegning uden forbehold med en supplerende bemærkning om, at budgettal ikke er underlagt revision.

Boligselskabet Freja
Revisionspåtegning uden forbehold med en supplerende oplysning om at budgettal ikke er underlagt revision.

Lejerbo Hadsund Afdeling
Revisionspåtegning uden yderligere modifikation end en bemærkning om, at det er revisionens opfattelse at omkostninger vedrørende tillægsydelser leveret af Administrationsorganisationen Lejerbo i årsregnskabet der er modregnet i indtægter vedrørende tillægsydelser opkrævet fra boligafdelingerne, er i strid med det generelle modregningsforbud i årsregnskabsloven. Dette fremgår tillige af vejledning om drift af almene boliger.

Supplerende oplyses, at budgettal ikke er underlagt revision.

Hobro Boligforening
Revisionspåtegning er uden forbehold med den bemærkning om, at budgettal ikke er underlagt revision.

Udover ovennævnte boligorganisationer, er der tre boligorganisationer, Nørresundby Boligselskab og PlusBolig (begge hjemmehørende i Aalborg Kommune) og Boligorganisationen af 2014 (hjemmehørende i Randers Kommune - tidligere Randersegnens Boligforening).

Der har været afholdt styringsdialogmøde med Nørresundby Boligselskab, i forhold til afdeling 50 (Hadsund Kulturhus og Broparken) beliggende i Hadsund. Endvidere med PlusBolig i forhold til afdeling 75 på Mølhøjvej, Hobro og med Boligselskabet af 2014 i forhold til afdeling 05 beliggende i Mariager.

Nørresundby Boligselskab
Der er modtaget regnskab, revisionsprotokol og ledelsesberetning for årsregnskab 2019. Revisionspåtegning uden forbehold, men med en supplerende oplysning vedrørende forståelsen af årsregnskabet.

Boligselskabet af 2014
Boligorganisationens økonomiske udvikling er i væsentlig grad afhængig af gennemførelse af opretningsplan, Landsbyggefondens forventede beslutninger og salg af boliger.

Afdeling 05 er stadig på rette vej økonomisk og der er løbende drøftelser med Landsbyggefonden med henblik på at forbedre økonomien og samtidig holde huslejen på hensigtsmæssigt niveau.

PlusBolig
Revisionspåtegningen er uden forbehold og, i forhold til afdeling 75, alene med en supplerende bemærkning om, at budgettal ikke er underlagt revision.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

13.06.00-K07-1-20

292. Opgørelse over solgte grunde - November 2020

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Som led i løbende orientering om status på salg af byggegrunde og erhvervsjord, gives Økonomiudvalget denne orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som led i løbende orientering af Økonomiudvalget, er der udarbejdet statusnotat pr. 1. november 2020 på salg af byggegrunde og erhvervsjord.

Økonomi

Ingen

Beslutning

Godkendt.

 

82.09.01-G01-5-15

293. Hobro IK - Ansøgning om udsættelse af afdrag

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Hobro IK har fremsendt ansøgning om udsættelse af betaling af afdrag for 2020.

Indstilling

Økonomidirekøren indstiller til Byrådet:

1. At ansøgningen om udsættelse af afdrag imødekommes, således at afviklingsperioden forskydes med 1 år.

Sagsfremstilling

Hobro IK har ved brev af 6. november 2020 ansøgt Mariagerfjord Kommune om udsættelse af betaling af afdrag for 2020.

Årsagen til ønsket om udsættelsen skyldes primært Covid-19.

Der har siden marts været begrænsinger på antal tilskuere til hjemmekampene, planlagte arrangementer er blevet aflyst, og udlejning af Loungen har ikke været muligt.

Der arbejdes på at få kompensation for det tabte dækningsbidrag, men der er endnu ikke afklaring omkring udbetalingen.

Restgælden på lånet udgør 823.250 kr.

Det årlige afdrag udgør 329.300 kr.

Hvis ansøgningen imødekommes, vil afviklingsperioden udskydes et år, og lånet vil således være tilbagebetalt i 2023.

Økonomi

Der er i 2020 budgetteret med et afdrag fra Hobro IK på 329.000 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

00.15.00-P05-1-20

294. Evaluering af rengøringsenheden

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Ejendomscentret har udarbejdet evaluering af rengøringsenheden efter samling af rengøringsopgaven centralt pr. 1. august 2019.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At evalueringen tages til efterretning.

Inddragelse

Evalueringen har været fremlagt og drøftet på ledermøder i Kultur og Fritid, Skole og Dagtilbud samt LokalMED, Rengøringsenheden.

Bemærkninger er vedlagt i samlet bilag.

Sagsfremstilling

Rengøringsenheden i Mariagerfjord Kommune blev organiseret 1. august 2019 som en enhed under Ejendomscentret.

Organiseringen var en del af budgetaftalen for Budget 2019-22. På baggrund af enhedens første virkeår, er der udarbejdet en evaluering, som efterfølgende har dannet grundlag for drøftelse med de fagområder, der modtager rengøring fra enheden, samt i LokalMED, Rengøringsenheden, som er oprettet i forbindelse med omorganiseringen.

Beslutning

Godkendt.

 

01.02.05-P16-2-19

295. Forslag om ophævelse af lokalplan 76/2014 for en daginstitution i Assens

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY - høring - TM, ØK, BY/administativ vedtagelse

Anledning

Lokalplan 76/2014 for en daginstitution på Egevej i Assens ønskes ophævet, idet den aldrig er udnyttet. Daginstitutionen er blevet placeret et andet sted.

Byrådet skal tage stilling til, om beslutningen om at ophæve Lokalplan 76/2014 skal sendes i høring i otte uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At beslutning om at ophæve lokalplan 76/2014 skal sendes i otte ugers høring.

2. At fagenheden Teknik og Byg bemyndiges til at godkende forslaget om ophævelse endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Udvalget for Teknik og Miljø, 9. november 2020, pkt. 213:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Ejeren og brugerne af de berørte arealer har haft mulighed for at udtale sig, men de havde ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Lokalplan 74/2014 for en daginstitution i Assens er aldrig blevet udnyttet, og der er ingen planer om at udnytte den i fremtiden. Derfor ønsker ejeren at lokalplanen ophæves.

I henhold til Planlovens § 33, stk. 1, pkt. 2 kan en lokalplan ophæves og de berørte arealer tilbageføres til landzone, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig. Beslutningen kan først træffes, når ejere af de berørte arealer har haft mulighed for at udtale sig i mindst otte uger.

Screening for miljøvurdering

Der er foretaget en screening til vurdering af, om ophævelse af lokalplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Det vurderes, at ophævelsen af lokalplanen ikke udløse krav om miljøvurdering. Denne afgørelse offentliggøres samtidigt med høringen og kan påklages til Planklgenævnet med en frist på fire uger fra offentliggørelsen. Screeningen er vedlagt som bilag sammen med lokalplanen som søges ophævet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

01.02.05-P16-8-20

296. Forslag om ophævelse af Lokalplan A.1.15 for en bolig ved de gule huse i Dania

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY - høring - TM, ØK og BY/administrativ vedtagelse

Anledning

Lokalplan A.1.15 for et område til boligformål ved De Gule Huse i Assens by, som udelukkende omfatter ejendommen Daniavej 107, ønskes ophævet af ejeren. Baggrunden er, at ejendommen ikke længere kan administreres, uden der udarbejdes en ny lokalplan eller den gældende lokalplan ophæves, så ejendommen fremover administreres efter kommuneplanrammerne.

Byrådet skal tage stilling til, om beslutningen om at ophæve Lokalplan A.1.15 skal sendes i høring i otte uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At beslutning om at ophæve lokalplan A.1.15 skal sendes i otte ugers høring.

2. At fagenheden Teknik og Byg bemyndiges til at godkende forslaget om ophævelse endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Udvalget for Teknik og Miljø, 9. november 2020, pkt. 214:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Ejeren af ejendommen og beboerne i "De Gule Huse" har haft mulighed for at udtale sig. Grundejerforeningen for De Gule Huse er indstillet på at ejendommen udgår af foreningen, og de har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Sagsfremstilling

Ejer af ejendommen har søgt om lovliggørelse af en garage og om byggetilladelse til en ny udestue og kviste ud mod vandet. Fagenheden vurderer, at samtlige tilbygninger og småbygninger på grunden, samt den ansøgte udestue ligger uden for byggefeltet i lokalplan A.1.15 for et område til boligformål ved De Gule Huse i Assens by.

Fagenheden vurderer, at det ikke er muligt at administrere tilladelser m.v. inden for lokalplanområdet med mindre, der udarbejdes en ny lokalplan eller ved at den gældende lokalplan ophæves. Fysisk lovliggørelse ved at fjerne bebyggelse opført udenfor byggefeltet vurderes ikke at være en mulighed.

Den gældende lokalplan

Lokalplanen for denne ene ejendom blev lavet for at give mulighed for at opføre en fritliggende bolig på et areal der tidligere var et grønt område tilhørende De Gule Huse. På daværende tidspunkt kunne man kun ophæve en del af en vedtaget lokalplan med en ny lokalplan, så derfor udarbejdede man en.

Lokalplanen for Daniavej 107 fik i store træk de sammen bestemmelser som De Gule Huse og hvad angår materialer og udformning, hvilket er uhensigtsmæssigt for ejeren af Daniavej 107. De strenge krav til materialevalg og udformning passer ikke på nr. 107, da det ikke er et af rækkehusene og da det ikke er bevaringsværdigt. Ejendommen er ny og har ikke været en del af industiområdet Danias oprindeligt bygningsmasse. Ejendommen ligner i højere grad husene til den anden side, som ikke er omfattet af en lokalplan og administreres efter kommuneplanens rammebestemmelser.

Fagenhedens bemærkninger

Fagenheden vurderer, at der ikke er nogen arkitektonisk sammenhæng mellem De Gule Huse og Daniavej 107.

Afstanden mellem De Gule Huse og Daniavej 107 gør, at De Gule Huse ikke påvirkes negativt af ændringer på huset på Daniavej 107.

De tilbygninger, der er opført på Daniavej 107, ligger alle bag huset og er derfor ikke særligt synlige ude fra vejen.

Ny lokalplan?

Det vurderes, at de ansøgte lovliggørelser og nybyggeri ikke udløser krav om en ny lokalplan for ejendommen, og at ejendommen kan administreres efter kommuneplanrammerne, hvorfor Mariagerfjord Kommune fremsætter forslag om at ophæve lokalplan A.1.15.

I henhold til Planlovens § 33, stk. 1, pkt. 2 kan en lokalplan ophæves og de berørte arealer tilbageføres til landzone, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig. Beslutningen kan først træffes, når ejere af de berørte arealer har haft mulighed for at udtale sig i mindst otte uger.

Screening for miljøvurdering

Der er foretaget en screening til vurdering af, om ophævelse af lokalplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Det vurderes, at ophævelsen af lokalplanen ikke udløse krav om miljøvurdering. Denne afgørelse offentliggøres samtidigt med høringen og kan påklages til Planklgenævnet med en frist på fire uger fra offentliggørelsen. Screeningen er vedlagt som bilag sammen med lokalplanen som søges ophævet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

01.02.05-P16-7-20

297. Forslag om ophævelse af lokalplan 1.14 for et Boligområde ved Hesselholtvej i Arden

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY - høring - TM, ØK, BY/administrativ vedtagelse

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg foreslår, at Lokalplan 1.14 for et boligområde ved Hesselholtvej i Arden ophæves, idet lokalplanen udlægger området til parcelhuse og en butik, mens området reelt er bebygget med rækkehuse og et enkelt parcelhus.

Byrådet skal tage stilling til, om beslutningen om at ophæve Lokalplan 1.14 skal sendes i høring i otte uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At beslutningen om at ophæve lokalplan 1.14 skal sendes i otte ugers høring.

2. At fagenheden Teknik og Byg bemyndiges til at godkende forslaget om ophævelse endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Udvalget for Teknik og Miljø, 9. november 2020, pkt. 215:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Ejere og lejere i området har haft mulighed for at udtale sig, men fagenheden har ikke modtaget nogen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Fagenheden modtog den 21. juni 2020 en ansøgning om byggetilladelse til en udestue på Hesselholtvej 1H, 9510 Arden. Umiddelbart kan fagenheden ikke give tilladelse idet bebyggelsesprocenten i forvejen er overskredet.

Bebyggelsesprocenter er overskredet, fordi der (lovligt) er opført 8 tæt-lav boligbebyggelser i strid med lokalplan 1.14, som udlægger området til åben-lav boligbebyggelse og dagligvarebutik. Bebyggelsesprocenten til åben-lav er typisk 25, mens den for tæt-lav er ofte er 30 procent.

Mariagerfjord kommune har givet dispensation til, at det meste af området kan bebygges med tæt-lav bebyggelse, hvilket i bund og grund sætter lokalplanen ud af spil, da den var skrevet til åben-lav bebyggelse. Der ligger også et parcelhus indenfor lokalplanområdet i overensstemmelse med lokalplanen. Der er ikke udsigt til, at der kommer en dagligvarebutik i området, selv om lokalplanen giver denne mulighed.

Idet selve bebyggelsen er i strid med lokalplanen og som udgangspunkt har en højere bebyggelsesprocent end tilladt, kræver al ny bebyggelse dispensation fra lokalplanen, hvad enten det gælder et skur, et drivhus, en udestue eller et overdækket areal.

Lokalplanen er således ikke længere brugbar, men blot til gene for beboerne og administationen af området.

Hvis lokalplanen ophæves, vil området være reguleret gennem kommuneplanens rammer for rammeområde ARD.B.1. I henhold til rammerne vil der kunne opføres tæt-lav boliger, og bebyggelsesprocenten er 30%. Dermed er de eksisterende forhold i overensstemmelse med kommuneplanens rammer og der er mulighed for mindre tilbygninger og småbygninger til tæt-lav boligerne. Det vil ikke have væsentlig betydning for parcelhuset i området, da de blot får en højere bebyggelsesprocent. Muligheden for at lave en dagligvarebutik bortfalder.

I henhold til Planlovens § 33, stk. 1, pkt. 2 kan en lokalplan ophæves og de berørte arealer tilbageføres til landzone, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig. Beslutningen kan først træffes, når ejere af de berørte arealer har haft mulighed for at udtale sig i mindst otte uger.

Screening for miljøvurdering

Der er foretaget en screening til vurdering af, om ophævelse af lokalplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Det vurderes, at ophævelsen af lokalplanen ikke udløse krav om miljøvurdering. Denne afgørelse offentliggøres samtidigt med høringen og kan påklages til Planklgenævnet med en frist på fire uger fra offentliggørelsen. Screeningen er vedlagt som bilag sammen med lokalplanen som søges ophævet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

06.11.01-K08-7-20

298. Status på udledning fra overløbsbygværker i Mariagerfjord Kommune

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Sommerens debat om udledning af urenset spildevand i en Sjællandsk kommune har givet anledning til spørgsmål om status og planer for udledning af spildevand til vandmiljøet i Mariagerfjord kommune. Den 12. maj 2016 blev der afholdt et temamøde for Udvalget for Teknik og Miljø om samme emne, og efterfølgende blev det besluttet, at udvalget løbende skal orienteres om status og planer for området. Mariagerfjord Vand A/S og fagenheden Natur og Miljø har i samarbejde udarbejdet en statusredegørelse. 

Indstilling

Direktør for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:
1. At orienteringen tages til efterretning. 

Udvalget for Teknik og Miljø, 9. november 2020, pkt. 222:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I maj 2020 foregik der en stor debat blandt fagfolk, medier og politikere om udledningen af urenset spildevand fra kloakkerne til vandløb, søer, fjorde og havet. Årsagen til debatten var, at Københavns og Gentofte Kommune havde givet tilladelse til en planlagt udledning af urenset spildevand, som led i udbygning af Svanemølleholmen.

Sagen medførte en række spørgsmål fra politisk side i Mariagerfjord Kommune. Derfor lovede fagområdet, at politikerne vil blive orienteret om status for udledningerne i Mariagerfjord Kommune, samt planerne for at mindske disse udledninger i fremtiden.

Mariagerfjord Vand A/S og fagenheden Natur og Miljø har i samarbejde udarbejdet en statusredegørelse, som er vedlagt som bilag. Hovedkonklusionerne i redegørelsen er følgende:

- Mariagerfjord Kommune har endnu ikke haft behov for at meddele Mariagerfjord Vand tilladelse til udledning af urenset ufortyndet spildevand til vandmiljøet, som tilfældet var i Københavns og Gladsaxe Kommune.

 - I lighed med de øvrige kommuner i Danmark, findes der stadig ældre kloaksystemer med fælleskloak i Mariagerfjord Kommune. Fra fælleskloaksystemerne udledes der fortyndet spildevand via overløbsbygværker når det regner. Mariagerfjord Kommune har besluttet, at alle de ældre kloaksystemer i kommunen på sigt skal ændres til separatkloaksystemer, hvorved overløbsbygværkerne nedlægges og udledningerne herfra stoppes.

- Mariagerfjord Vand har siden 2007 anvendt ca. 500. mio kr. til omlægning af fælleskloakker til separatkloakker. I de kommende 10 år forventer vandselskabet at anvende 300-400 mio. kr. til yderligere omlægning af de ældre kloaksystemer.

- I Mariagerfjord Kommune var der i 2011 registreret 63 overløbsbygværker, hvorfra der udledes fortyndet spildevand når det regner.

I 2020 er antallet af overløbsbygværker reduceret til 38 (25 er således nedlagt på 9 år).

I 2030 forventes det at antallet af overløbsbygværker er nedbragt til 26.

Samtidig vil belastningen fra flere af de resterende overløbsbygværker være reduceret.

- Det er teknisk yderst vanskeligt at måle, hvor ofte der sker overløb fra overløbsbygværker og derved at opgøre hvor meget der reelt udledes fra disse. Der findes således endnu ikke standardiserede metoder til at måle dette, men der er stor fokus på at udvikle en metode fra både statens og forskerverdenens side.

- De opgørelser, som findes i dag, er beregnet ud fra modeller over kloaksystemernes opbygning og de statistikker over regnvejr, som Danmarks Meterologiske Institut (DMI) udarbejder.

- Der er muligt ud fra modellerne, at lave en tilnærmet beregning på hvor meget det skal regne, før et overløbsbygværk medfører overløb. Mariagerfjord Vand har eksempelvis beregnet, at der skal falde 2,5 - 3,5 mm regn i hele kloakoplandet til overløbsbyværket på Gasværksvej i Hobro, før det medfører overløb. Oplandet til Gasværksvej er meget stort og omfatter store dele af Hobro samt den sydvestlige del af Mariagerfjord Kommune (Bl.a Skjellerup, Sønder Onsild og Sønder Onsild Stationsby).

- Det er beregnet, at der i 2019 blev udledt 5,0 ton kvælstof og 0,85 ton fosfor fra overløbsbygværkerne i Mariagerfjord Kommune.

Til sammenligning er den gennemsnitslige samlede udledning fra alle kilder til Mariager Fjord, 880 ton Kvælstof og 19 ton fosfor om året.

- Af den samlede udledning af kvælstof og fosfor til det danske vandmiljø i 2018, udgjorde udledningen fra kloakkerne ca. 1,4% af den udledte kvælstofmængde og ca. 7% af den udledte fosformængde. Udledningerne fra rensningsanlæggene bidrog med henholdsvis 6% (kvælstof) og 19% (fosfor). Den resterende udledning stammede primært fra landbruget samt øvrige kilder (dambrug, atmosfæren m.m.).

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

05.04.06-G00-2-19

299. Stiforbindelse mellem Mølhøjparken og Løgstørvej

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Udvalget for Teknik og Miljø har 5. oktober 2020 besluttet, at sti 1 skal realiseres. Udvalget for Teknik og Miljø har anmodet fagenheden Teknik og Byg om at fremsætte forslag til udvalgets godkendelse om finansiering fra teknik- og miljøområdets budget, når budget 2021 er vedtaget af Byrådet.

Byrådet anmodes om at meddele tillægsbevilling af anførte mindreforbrug på øvrige anlæg, godkende de nødvendige arealerhvervelser og midlertidige arbejdsarealer samt at proceduren for ekspropriation igangsættes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At tilgængeligheden for den valgte linjeføring for sti mellem Mølhøjparken og Løgstørvej eventuelt genovervejes
 2. At der meddeles tillægsbevilling på 715.000 kr. i tillæg til eksisterende bevilling
 3. At tillægsbevillingen finansieres af anviste mindreforbrug på puljen Cykelsti (Trafikplan)
 4. At godkende erhvervelse af de nødvendige arealerhvervelser og midlertidige arbejdsarealer
 5. At proceduren for ekspropriation igangsættes

Udvalget for Teknik og Miljø, 9. november 2020, pkt. 224:

Ad 1: Udvalget besluttede at fastholde linjeføringen (sti 1) men under accept af, at stien lægges relativt terrænnær med deraf følgende tilgængelighed.

Ad 2-5: Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet har d. 28. maj 2020 truffet beslutning om at godkende Udvalget for Teknik og Miljøs indstilling om Linjeføring 1. Terrænet gør, at denne linjeføring kun kan overholde vejreglernes anbefalinger om tilgængelighed ved at grave stien ned i eksisterende terræn i op til 3 meters dybde. Det betyder, at udgifter til anlæg og arealerhvervelse øges. Fagenheden Teknik og Byg har undersøgt om terrænet kan følges bedre ved alternative linjeføringer, som blev præsenteret for Udvalget for Teknik og Miljø d. 5. oktober 2020. Et flertal i Udvalget for Teknik og Miljø besluttede, at stiens forløb skulle være uændret. Der er afsat 2,3 mio. kr. til projektet og det nye anlægsoverslag er 3,0 mio. kr. En tillægsbevilling på 700.000 kr. er derfor nødvendig for projektets gennemførelse.

Ved den valgte linjeføring kan det overvejes at gå på kompromis med tilgængelighedsreglerne om stigninger og fald, så stien i større udstrækning følger terræn og giver en bedre naturoplevelse. Mulighederne vil blive gennemgået på mødet.

Budget

Budget 2021 blev vedtaget af Byrådet d. 8. oktober 2020. Fagenheden foreslår at finde restfinansieringen inden for indeværende års anlægsbudget, som også indeholder overførte midler fra 2019 til 2020. Der er for nuværende mindreforbrug på Cykelsti (Trafikplan) 2020 på ca. 720.000 kr og afsat 1,0 mio. kr. til puljen Cykelsti (Trafikplan) for budget 2021.

Fagenheden foreslår, at tillægsbevilling på 700.000 kr. finansieres af mindreforbrug på puljen Cykelsti (Trafikplan). Forslag til restfinansiering vil ikke påvirke igangværende eller allerede planlagte aktiviteter.

Arealerhvervelse

I Kommuneplan 2013-2025 er det planlagt, at stier skal forbinde området ved Mølhøjvej med Løgstørvej. Det omhandlende projekt skal bl.a. forbinde boligområdet Mølhøjparken til Løgstørvej gennem en stiforbindelse. En gennemførelse af projektet kræver arealerhvervelse og midlertidlige arbejdsarealer fra følgende matrikler.

Matr.nr. 163b, Hobro Markjorder

Matr.nr. 163a, Hobro Markjorder

Matr.nr. 159b, Hobro Markjorder

Matr.nr. 159c, Hobro Markjorder

Matr.nr. 157b, Hobro Markjorder

Samlet ekspropriationsareal: ca. 10.000 m2

Samlet midlertidige arbejdsarealer: ca. 4.000 m2

Udgiften til arealerhvervelse og midlertidige arbejdsarealer er indregnet i de samlede udgifter for projektet.

Arealerhvervelser reduceres ved en mere terrænnær linjeføring, hvor der ikke er behov for store skråningsanlæg.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø til godkendelse.

 

27.00.00-G01-299-18

300. Nordjysk socialaftale

Forventet sagsgang

SO/BF, ØK, BY

Anledning

De nordjyske kommuner har sammen med Region Nordjylland ansvaret for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland. Som en del heraf udarbejdes Nordjysk Socialaftale, der sætter den politiske retning for samarbejdet på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Socialaftalen forelægges hermed til politisk godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At Nordjysk Socialaftale 2021-2022 godkendes.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 2. november 2020, pkt. 81:
Indstilles godkendt.

Udvalget for Børn og Familie, 10. november 2020, pkt. 83:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Handicaprådet drøftede Nordjysk Socialaftale på deres møde 7. oktober 2020 og havde følgende bemærkninger:

Fokus område 2. Handicaprådet ser med glæde på budgetforslagene, der støtter op om dette fokusområde: Musikterapi på Handicap og psykiatriområdet og fremtidens botilbud samt klippekortet til borgere med handicap, der er blevet ældre.

Fokus område 3. Der skal være opmærksomhed på, at borgerne stadig skal have, de indsatser de har behov for.

Sagsfremstilling

Nordjysk Socialaftale er en politisk strategi, som dels fastsætter spillereglerne for køb og salg af pladser og dels sætter retningen for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Socialaftalen er udarbejdet af Den Administrative Styregruppe på Socialområdet (DAS) i tæt samspil med borgere, brugerorganisationer, politikere, fagfolk og embedsmænd. Samarbejdet med og inddragelsen af de mange parter sikrer, at Nordjysk Socialaftale sætter fokus på de mest relevante problemstillinger og udviklingsområder.

Med Nordjysk Socialaftale 2021-2022 har de nordjyske kommuner og regionen udpeget en vision, som skal sætte retningen for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Ligesom i den nuværende socialaftale, vil visionen for Nordjysk Socialaftale 2021-2022 have fokus på egenmestring. Egenmestring er valgt som vision, fordi der ønskes at blive sat fokus på, at alle borgere skal have mulighed og redskaber til at kunne mestre så meget af sit eget liv som muligt. Øget egenmestring med fokus på den enkelte borgers behov og ressourcer kan give borgeren øget frihed, livskvalitet og selvbestemmelse.

Visionen udmøntes gennem tre fokusområder:

Fokusområde 1: Socialpsykiatri
Dette fokusområde omhandler stigningen i borgere med psykiske vanskeligheder, som modtager ydelser fra det specialiserede socialområde, og sætter fokus på kompetencer og indsatser indenfor området.

Fokusområde 2: Den gode alderdom

Dette fokusområde omhandler borgere med udviklingshæmning, som får demens, og sætter fokus på, hvordan vi kan sikre fælles kompetencer, tværfaglighed og skabe de bedst mulige løsninger til borgernes behov.

Fokusområde 3: Kvalitetsindsatser for færre ressourcer

Dette fokusområde har fokus på, hvordan de rette incitamenter kan skabe indsatser, hvor der i endnu højere grad er fokus på både borgerens behov og progression. Fokusområdet sætter fokus på, hvordan vi kan samarbejde om udvikling og vidensdeling af effektive indsatser, arbejdsgange og samarbejder.

Fokusområderne er nærmere beskrevet i bilaget 'Udkast til Nordjysk Socialaftale 2021-2022'.

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

Kommunerne og regionen har i regi af Nordjysk Socialaftale løbende fokus på, om der er det rigtige udbud af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet hermed er at sikre, at der til stadighed er de nødvendige tilbud til såvel brede målgrupper som små målgrupper med komplekse udfordringer.

På baggrund af afdækninger af området foretaget i 2020 vurderes det, at der overordnet er god sammenhæng mellem efterspørgsel og det samlede udbud af pladser og indsatser på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Kommunerne og regionen er dog enige om, at det skal undersøges nærmere hvilke muligheder, der er for at styrke indsatsen til målgruppen af børn og unge med svært selvskadende adfærd, hvorfor der er igangsat et arbejde herfor.

I regi af KL er der fokus på de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger, hvor der er fokus på sammenhængen på udbud/efterspørgsel for de tilbud, som der er helt eller delvis objektiv finansiering på. Her er der enkelte tilbud, som er udfordret i forhold til bæredygtigheden, blandt andet Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland). Der er igangsat initiativer, som skal afhjælpe dette.

Det forstærkede samarbejde

Med det forstærkede samarbejde har de nordjyske kommuner og regionen et særligt fokus på udvalgte unikke tilbud. Den faglige følgegruppe for de unikke tilbud – Ekspertpanelet – har indstillet, at to af tilbuddene Birken (Aalborg Kommune) og Kvisten (Region Nordjylland) kommer i nødsporet, da de er udfordret i forhold til bæredygtigheden. DAS har fulgt indstillingen, og der vil blive nedsat arbejdsgrupper, som skal komme med forslag til, hvordan det kan sikres, at der fortsat vil være indsatser til de pågældende målgrupper.

Centrale udmeldinger

Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger i 2019 og 2020, som de nordjyske kommuner afrapporterer på i forbindelse med Nordjysk Socialaftale.

En Central Udmelding udsendes, når Socialstyrelsen er bekymret for udbuddet af tilbud til små og komplekse målgrupper.

De tre målgrupper er:

• Borgere med udviklingshæmning og dom og behov for ophold på sikret afdeling.

• Gravide kvinder med skadeligt rusmiddelmisbrug og behov for højt specialiseret døgnbehandling.

• Børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede socialt rehabiliterende indsatser.

De nordjyske kommuner har i samarbejde med Region Nordjylland udarbejdet afrapporteringer på de tre målgrupper som svar til Socialstyrelsens Centrale Udmeldinger. Afrapporteringerne er vedlagt som bilag til Nordjysk Socialaftale. De nordjyske kommuner vurderer overordnet, at der er tilstrækkeligt udbud af tilbud til de benævnte målgrupper i Nordjylland, men at der kan være behov for at undersøge muligheden for et nyt tilbud i Vestdanmark, som kan tilbyde sikrede pladser til borgere med udviklingshæmning og dom. Dog med en opmærksomhed på, at den samlede kapacitet af pladser på landsplan skal matche det nødvendige udbud af pladser.

Styringsaftalen

Styringsaftalen definerer rammerne for køb og salg af indsatser til borgere med et handicap eller sociale udfordringer. Styringsaftalen har gennemgået en revidering i 2020, hvor der er givet flere muligheder til at oprette nye tilbud under særlige vilkår, fx objektiv finansiering i opstartsårene, lavere belægningsprocent eller kollektiv underskudsdækning.

De nye vilkår skal ses som et instrument til at kunne etablere tilbud til små målgrupper. Før en driftsherre kan etablere på særlige vilkår, kræver det godkendelse i DAS, hvor det er op til den enkelte kommune, om hvorvidt man ønsker at være en del af de særlige vilkår for tilbuddet.

Administrationen har efter sagens behandling i Økonomiudvalget indsat følgende link:

https://www.youtube.com/watch?v=0m3YWDFgj4Y&feature=youtu.be

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

17.20.17-Ø36-14-18

301. Revidering af tildelingsmodel for skolerne

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY, høring – BF, ØK, BY.

Anledning

Tildelingsmodellen på skoleområdet er blevet revideret. Revideringen er sket efter anmodning fra Byrådet. Den nye model forventes at træde i kraft pr. 01.08.2021.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At den reviderede tildelingsmodel sendes i høring.

Udvalget for Børn og Familie, 10. november 2020, pkt. 80:

Indstilles godkendt.

Udvalget udtrykker tilfredshed med den nye tildelingsmodel for skoleområdet, der genspejler udvalgets ønsker for området.

Inddragelse

Undervejs i arbejdet med at revidere tildelingsmodellen er skoleledelser, forældrebestyrelser og Fag MED Dagtilbud og Skole blevet orienteret om processen. Derudover har der været nedsat en kvalificeringsgruppe og en styregruppe. Kvalificeringsgruppen har bestået af to repræsentater fra henholdsvis skolelederforeningen i Mariagerfjord Kommune samt to repræsentaterer fra Danmarks Læreforening og BUPL. Derudover har kvalificeringsgruppen bestået af repræsentanter fra forvaltningen, heriblandt Dagtilbuds- og Skolechefen som tovholder for gruppen. Den samlede skoleledergruppe og Fag MED Skole og Dagtilbud er undervejs i processen løbende blevet orienteret om arbejdet.

Kvalificeringsgruppens kommentarer, inputs og overvejelser er blevet overleveret til styregruppen, som har indarbejdet det i oplægget til en revideret model.

Tildelingsmodellen sendes i høring i alle skolebestyrelser, Fag MED Skole og Dagtilbud, lokale MED udvalg på skolerne, BUPL Nordjylland, Mariagerfjord Lærerkreds, FOA og Skolelederforeningen i Mariagerfjord Kommune.

Sagsfremstilling

Det er politisk besluttet, at der skal ske en revidering af skolernes tildelingsmodel. Revideringen skal ske under hensyntagen til følgende politiske opdrag:

 • tildelingsmodellen bliver mere enkel.
 • tildelingsmodellen indeholder overvejelser omkring tildeling til ledelse.
 • tildelingsmodellen tager højde for de beslutninger, der er truffet vedr. indvendig vedligehold og teknisk/service.
 • tildelingsmodellen indeholder overvejelser omkring fordelingen af midler mellem skolestørrelser.

 

Udvalget for Børn og Familie har på møde d. 08. juni 2020 godkendt principper for den reviderede tildelingsmodel, som tager højde for ovenstående politiske opdrag.

Overordnet set bygger den reviderede tildelingsmodel på tre samlede tildelinger:

1)    Undervisningsrelateret tildeling på baggrund af antal elever og klasser

2)    Tildeling til ledelse og administration

3)    Tildeling til bygningsdrift

Derudover vil der være særtildelinger, som ligger udover ovenstående tildelinger:

1)    Tildeling til indsatser i relation til et rummeligt arbejdsmarked

2)    Tildeling til tosprogede elever

3)    Tildeling til leje af idrætshaller og svømmehaller

Undervisningsrelateret tildeling:

Ligesom i den nuværende tildelingsmodel indeholder den reviderede model en takst pr. elev og en takst pr. klasse. Ud af den samlede sum fordelt efter antal elever og klasser, fordeles 81% efter elevtallet og 19% efter antal klasser i den nuværende model. I den reviderede model er fordelingen 65% efter elevtallet og 35% efter antal klasser. Hver klasse udløser i den reviderede model samme klassetakst, mens elevtaksten er differentieret på baggrund af timetallene jf. folkeskoleloven.

Tildeling til ledelse og administration:

Hver skole tildeles et grundbeløb på 2,03 mio. kr. til ledelse og administration. Tildelingen skal dække en øverste skoleleder, en viceskoleleder samt en administrativ medarbejder. Derudover tildeles der et elevafhængigt beløb til de skoler, som har over 301 elever.

Tildeling til bygningsdrift:

Den reviderede tildelingsmodel indeholder en samlet tildeling til bygningsdrift, således at alle udgifter relateret til bygningsdrift tildeles særskilt. Tildelingen til bygningsdrift indebærer bl.a. en tildeling til indvendig vedligehold, vedligeholdelse af udearealer samt budget til el, vand og varme. Tildelingen til bygningsdriften er bl.a. udregnet på baggrund af forbruget fra 2017-2019.

Udover ovenstående tildelingsparametre er der fortsat en række særtildelinger.

Tildeling til indsatser i relation til et rummeligt arbejdsmarked:

Der tildeles særskilte midler til fleksjobbere på den gamle ordning, hvilket vil sige fleksjobebre ansat før 01.01.2013. Der tildeles i dag samlet set ca. 3 mio. kr. til fleksjobbere på tværs af alle skoler.Tildelingen følger de konkrete medarbejdere og der er store forskelle på, hvor meget hver skole får tildelt til fleksjobbere. For at sikre et mere ensartet serviceniveau udjævnes den samlede tildeling i dag over fem år i den reviderede tildelingsmodel, således at hvert skole får tildelt et børnetalsafhængigt beløb. Som overskriften antyder, skal denne tildeling bidrage til at understøtte et rummeligt arbejdsmarked i Mariagerfjord Kommune. For nuværende er der kun fleksjobbere indeholdt i puljen, men fremadrettet vil der være mulighed for, at skolerne i samarbejde med fagenheden Arbejdsmarked, kan indgå samarbejde om andre typer medarbejdere, som står uden for arbejdsmarkedet.

Tildeling til tosprogede elever:

Der tildeles et beløb pr. elev, opgjort d. 05.09. hvert skoleår, til elever, som har behov for ekstra støtte i undervisningen i form af dansk som andetsprog. Denne takst til elever med behov for undervisning i dansk som andetsprog gives til elever, som er uden for "modtageklasseregi". En elev kan være i modtageklasseregi i op til to år, hvorefter eleven modtager støtte gennem tildelingsmodellen.

Tildeling til leje af idrætshaller og svømmehaller:

Skolerne modtager et beløb pr. klasse til leje af idrætshaller og svømmehaller. Samlet set tildeles skolerne den samme sum, som der gennemsnitligt er brugt fra 2017-2019 til leje af haller og svømmehaller. Tildelingen til leje af svømmehaller gives kun til klasser på mellemtrinnet.

Skoleområdet er omfattet af Dialog- og aftalestyring i Mariagerfjord Kommune, hvilket indebærer en decentral budgetramme og et decentralt budgetansvar. Det betyder, at tildelingsmodellen fastsætter den enkelte skoles økonomiske ramme ud fra ovenstående tildelingskriterier. Den enkelte skole har som udgangspunkt fri disponeringsret over det tildelte budget, hvilket giver plads til lokale prioriteringer og tilpasninger. Det indebærer blandt andet, at den enkelte skole samlet kan prioritere sine midler mellem de enkelte klassetrin. Der tildeles i den reviderede tildelingsmodel midler ud fra forskellige kategorier, som f.eks. en tildeling til ledelse og administration og en tildeling til bygningsdrift, som er baseret på nogle faglige kriterier. Såfremt en skole ønsker at afvige forbruget væsentligt fra de tildelte midler, drøftes det med Dagtilbuds- og Skolechefen.

I det vedhæftede notat er hver enkelt tildeling beskrevet, ligesom det fremgår, hvor meget hver enkel skole får tildelt i de enkelte kategorier. Den reviderede tildelingsmodel betyder følgende ændringer for det samlede budget for hver af de ni skoler i Mariagerfjord Kommune.

SkoleSkoleåret 20/21 nuværende model (i 1.000 kr.)Skoleåret 20/21 revideret model (i 1.000 kr.)Difference (i 1.000 kr.)Ændring i %
Arden30.071 kr.30.064 kr.-7 kr.-0,02%
Assens12.597 kr.13.435 kr.838 kr. 6,65%
Bymark25.499 kr.25.507 kr.8 kr. 0,03%
Hadsund39.726 kr.40.190 kr.464 kr. 1,17%
Havbakke16.147 kr.16.715 kr.568 kr. 3,52%
Søndre/MF1029.864 kr.30.133 kr.269 kr. 0,90%
Mariager22.823 kr.23.452 kr.628 kr. 2,75%
Rosendal41.207 kr.41.146 kr.-61 kr.-0,15%
Valsgård17.357 kr.17.650 kr.294 kr. 1,69%
I alt235.292 kr.238.292 kr.3.000 kr. 1,28%

 

Økonomi

Udgangspunktet for beregning af den reviderede tildelingsmodel er den gældende tildelingsmodel, hvor der tildeles 235,3 mio. kr. Den reviderede tildelingsmodel tildeler 238,3 mio. kr., idet der tillægges en million kroner, som byrådet i forbindelse med budget 2020 bevilgede til skoleområdet. Derudover har byrådet i forbindelse med budget 2021 bevilget yderligere 2 mio. kr. til skoleområdet i helårsvirkning.

Beslutning

Indstilles godkendt med den bemærkning, at det sikres, at formuleringen fra budgetaftalen for budget 2021 tilgår skolerne i forbindelse med tildelingsmodellen.

 

28.00.00-G01-143-20

302. Revidering af tildelingsmodel på dagtilbud

Forventet sagsgang

BF, høring – BF, ØK, BY.

Anledning

Tildelingsmodellen på dagtilbud er blevet revideret. Revideringen er sket efter anmodning fra Direktionen, som har ønsket et servicetjek af modellen. Den nye model forventes at træde i kraft pr. 01.01.2021.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At den reviderede tildelingsmodel godkendes.

Udvalget for Børn og Familie, 10. november 2020, pkt. 79:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Undervejs i arbejdet med at revidere tildelingsmodellen er dagtilbudsledere og Fag MED Dagtilbud og Skole blevet orienteret og inddraget. Bidragene fra lederne og Fag MED er efterfølgende taget med til en styregruppe.

Udvalget for Børn og Familie godkendte d. 11.08 at sende den reviderede tildelingsmodel i høring i forældrebestyrelser, lokale MED-udvalg, Fag MED Dagtilbud og Skole samt BUPL. Høringssvarene er vedhæftet i sit fulde format.

Nedenstående er et uddrag af fællestræk i høringssvarene:

- Der bakkes op om tildelingsprincipperne i den nye model, ligesom det er positivt, at modellen er blevet forenklet.

- Det er positivt, at dialog- og aftalestyringen fortsat giver mulighed for at prioritere mellem de enkelte børnehuse i distriktet.

- Det vækker undren, at de to mindste dagtilbud står til at miste flest penge. At de to dagtilbud står til at miste penge bl.a. til ledelse står ikke mål med den opgave, som skal løses.

- Det giver anledning til bekymring, hvis fleksjobbere skal skifte mellem enkelte dagtilbud.  

Sagsfremstilling

Den nuværende tildelingsmodel på dagtilbud har gennemgået mange forandringer, tilpasninger og justeringer gennem årene. Derfor har Direktionen anmodet om et servicetjek af modellen. Formålet med revideringen er at forenkle modellen, således at tildelingen er tydelig og gennemskuelig for både ledere, forældre, administration og politikere.

Den reviderede tildelingsmodel er blevet forenklet på flere parametre. Først og fremmest har den nye model fået nyt design, som gør det nemt og enkelt at tilpasse modellen løbende, ligesom det er overskueligt at følge, hvordan det samlede budget opstår i et Dagtilbud.

Overordnet set bygger den nye tildelingsmodel på tre tildelinger.

 1. Børnerelateret tildeling
 2. Tildeling til ledelse og administration
 3. Bygningsrelateret tildeling
 

Derudover vil der være en række særtildelinger, som ligger udover ovenstående tildelinger:

 1. Tildeling til fleksjobbere
 2. Tildeling til køkken i vuggestuer
 3. Tildeling til opprioritering af vuggestuer
 

Børnerelateret tildeling:

Ligesom i den nuværende tildelingsmodel indeholder den reviderede model en takst pr. børnehavebarn og en takst pr. vuggestuebarn. Taksten pr. vuggestuebarn er dobbelt af børnehavetaksten.

Tildeling til ledelse og administration:

Hvert dagtilbud får tildelt midler til at dække den fulde løn til dagtilbudslederen, undtaget Dagtilbud Havbakke og Assens, hvor der er etableret fælles ledelse mellem Skole og Dagtilbud. Pt. finansieres lederen fuldt ud gennem skolernes tildelingsmodel. Derudover får hvert dagtilbud tildelt et fast beløb og et børnetalsafhængigt beløb til pædagogisk ledelse på hvert børnehus. Endeligt er der afsat et børnetalsafhængigt beløb til hvert dagtilbud til administration.

Bygningsrelateret tildeling:

Hvert dagtilbud får tildelt en samlet sum til bygningsdriften til alle børnehuse i distriktet. Tildelingen til bygningsdrift indebærer bl.a. en tildeling til husleje, indvendig vedligehold, vedligeholdelse af udearealer samt budget til el, vand og varme. Tildelingen til bygningsdriften er bl.a. udregnet på baggrund af forbruget i tidligere år.

  

Udover ovenstående tildelingsparametre er der fortsat en række særtildelinger. Der tildeles særskilt midler til opprioritering i vuggestuer jf. politisk beslutning herom. Derudover tildeles der særskilt midler til køkkenpersonale i de dagtilbud, som har vuggestuer. Endelig tildeles særskilte midler til fleksjobbere. Der tildeles i dag samlet set ca. 1,9 mio. kr. til fleksjobbere på tværs af alle dagtilbud. Tildelingen følger de konkrete medarbejdere og der er store forskelle på, hvor meget hvert dagtilbud får tildelt til fleksjobbere. For at sikre et mere ensartet serviceniveau udjævnes den samlede tildeling i dag over fem år i den reviderede tildelingsmodel, således at hvert Dagtilbud får tildelt et børnetalsafhængigt beløb.

Dagtilbudsområdet er omfattet af Dialog- og aftalestyring i Mariagerfjord Kommune, hvilket indebærer en decentral budgetramme og et decentralt budgetansvar. Det betyder, at tildelingsmodellen fastsætter den enkelte institutions økonomiske ramme ud fra ovenstående tildelingskriterier. Den enkelte institution har som udgangspunkt fri disponeringsret over det tildelte budget, hvilket giver plads til lokale prioriteringer og tilpasninger. Det indebærer blandt andet, at det enkelte Dagtilbud samlet kan prioritere sine midler mellem hvert enkelt børnehus. Der tildeles i den reviderede tildelingsmodel midler ud fra forskellige kategorier, som f.eks. en tildeling til ledelse og administration og en tildeling til bygningsdrift, som er baseret på nogle faglige kriterier. Såfremt en institution ønsker at afvige forbruget væsentligt fra de tildelte midler, drøftes det med Dagtilbuds- og skolechefen.

I det vedhæftede notat er hver enkelt tildeling beskrevet, ligesom det fremgår, hvor meget hvert enkelt dagtilbud får tildelt i de enkelte kategorier. Den reviderede tildelingsmodel betyder følgende ændringer for det samlede budget for hver af de otte Dagtilbud i Mariagerfjord Kommune.

DagtilbudNye model - tildeling 2020Nuværende model - tildeling 2020DifferenceÆndring i %
Rold Skov11.937.881 kr.12.012.297 kr.-74.416 kr.-0,62%
Assens3.018.115 kr.3.427.358 kr.-409.242 kr.-11,94%
Havbakke3.289.704 kr.3.615.941 kr.-326.237 kr.-9,02%
Hadsund16.515.529 kr.16.494.553 kr.20.976 kr.0,13%
Mariager9.325.491 kr.9.214.418 kr.111.073 kr.1,21%
Hobro Nord18.060.651 kr.18.092.829 kr.-32.178 kr.-0,18%
Hobro Syd19.550.837 kr.19.037.712 kr.513.125 kr.2,70%
Trekløveret9.007.940 kr.8.810.631 kr.197.309 kr.2,24%
I alt90.706.148 kr.90.705.738 kr.409 kr.0,00%

 

Tilskud til samdriftsordninger

Byrådet har i forbindelse med det vedtagne budget for 2021-2024 afsat i alt 480.000 kr. i 2021 til samdriftsordninger. I Mariagerfjord Kommune er der samdriftsordning i Assens og i Havbakke, hvor den øverste leder både har ansvaret for Dagtilbud og Skole. Med Byrådets bevilling tildeles de to samdriftsordninger hver yderligere 210.000 kr. i 2021 i forhold til ovenstående budgetter i tabellen. De resterende 60.000 kr. i forhold til den samlede bevilling går til private institutioner jf. gældende regler.

  

Der er kun afsat tilskud til samdriftsordninger i 2021. Når både Dagtilbuds- og Skoletildelingsmodellen er endeligt vedtaget, skal der træffes en politisk beslutning om, hvorvidt tilskuddet til samdriftsordninger skal gøres permanente. I så fald vil det indgå i budgetforhandlingerne for 2022, hvor de 480.000 kr. skal budgetteres i årene frem.

Økonomi

Den reviderede tildelingsmodel fordeler hverken flere eller færre midler end den nuværende model. Der er derfor alene tale om en omfordeling af midler mellem de enkelte institutioner. Der tildeles samlet set 90,7 mio. kr. I 2021 tildeles der et særtilskud på 420.000 kr. til fordeling mellem Dagtilbud Assens og Havbakke.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at tage sagen af dagsordenen.

 

19.03.00-P27-1-20

303. Samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum 2021-2024

Forventet sagsgang

KF, ØK, BY

Anledning

Der skal indgås en ny 4-årig samarbejdsaftale for 2021-2024 mellem Nordjyllands Historiske Museum, Rebild, Aalborg og Mariagerfjord Kommuner.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:

1. At samarbejdsaftalen godkendes.

Udvalget for Kultur og Fritid, 3. november 2020, pkt. 125:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Thomas Høj (A)

Sagsfremstilling

Den nuværende samarbejdsaftale med Nordjyllands Historiske Museum gælder perioden 2017-2020 og udløber således ved årsskiftet.

Samarbejdsaftalen med Nordjyllands Historiske Museum er bl.a. kendetegnet ved, at den indgås af fire parter, hhv. museet, Aalborg Kommune, Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune.

Der har i løbet af 2020 været dialog mellem de fire parter om en ny samarbejdsaftale for perioden 2021-2024, dels i de relevante politiske udvalg i de tre kommuner og dels på administrativt niveau. Ligeledes er samarbejdsaftalen drøftet i museets bestyrelse.

Den nye aftale bygger på Aalborg Kommunes nye koncept for indgåelse af samarbejdsaftaler samt på hhv. museets visioner og kulturpolitiske mål fra hhv. Aalborg, Rebild og Mariagerfjord kommuner.

Samarbejdsaftalen for Nordjyllands Historiske Museum for 2021-2024 bygger på fire overordnede strategiske mål:

 • Museet varetager tre store udviklingsprojekter: Bymuseet i Aalborg, REGAN Vest og Vikingeborgen Fyrkat.
 • Museet vil styrke sit driftsgrundlag.
 • Museet vil medvirke til at udfolde museets potentialer på andre velfærdsområder.
 • Museet vil medvirke til at øge lighed i kulturen.

 

De strategiske mål udmøntes via en række udviklingsmål, som skal realiseres på forskellig vis i løbet af den fireårige samarbejdsperiode.

Samarbejdsaftalen fremsendes til politisk behandling i de tre kommuner, så aftalen forventeligt er godkendt inden årets udgang og med tiltrædelse pr. 1. januar 2021.

I tilknytning til den nye samarbejdsaftale foreslås desuden en ajourføring af bestyrelsens vedtægter vedr. en passus om låntagning (pkt 8.10), jf. drøftelser med Juridisk Kontor i Aalborg Kommune. Derudover er vedtægterne redigeret ift. navnet på museets nuværende formand og Mariager Museum er ikke længere en del af museets driftsgrundlag. Vedtægtsændringen fremsendes til politisk behandling parallelt med samarbejdsaftalen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

20.01.00-P27-1-19

304. Himmerlands Teater - driftsaftale 2021-2024

Forventet sagsgang

KF, ØK, BY

Anledning

Himmerlands Teater er en selvejende institution, der driver virksomhed i henhold til egnsteaterlovgivningen. Mariagerfjord Kommune er hovedtilskudsyder. Aftaleudkastet for en 4-årig driftsaftale for 2021-2024 har været i KF, ØK og BY i februar 2020, hvor det blev godkendt med den bemærkning, at formuleringen i aftalens punkt 10 omkring Byrådets udpegning tilrettes efter de aktuelt gældende forhold, hvor der ikke er krav om udpegning af medlemmer med sæde i Byrådet. Det blev tilrettet og aftalen er efterfølgende godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Udvalget for Kultur og Fritid, 3. november 2020, pkt. 126:

Taget til efterretning.

Fraværende: Thomas Høj (A)

Inddragelse

Repræsentanter fra teatrets bestyrelse og fagenheden har haft forhandlingsmøder, hvor udkastet er udarbejdet.

Sagsfremstilling

Formålet med driftsaftalen er at fastlægge rammerne for styring af egnsteatervirksomheden og for dialogen mellem aftaleparterne om den fortsatte udvikling af teatrets virksomhed. Aftalen skal sikre et langsigtet og aftalt grundlag for teatrets strategi og økonomi og er en gensidig tilkendegivelse, om den ønskede fremtidige udvikling i teatrets aktiviteter og de vilkår, der politisk og økonomisk gives herfor.

Aftalen er blevet godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. I deres godkendelse anerkender styrelsen at teatret, efter anbefaling fra den evaluering, der har været af teatret, i den nye aftaleperiode vil arbejde med publikumsudvikling, produktioner målrettet et yngre publikum samt præsentation af forestillinger andre steder i lokalområdet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

04.04.00-P20-7-17

305. Anlægsprojekt Hadsund Hallerne

Forventet sagsgang

KF, ØK, BY

Anledning

Mariagerfjord Kommune har på deres budget fra 2018 og overslagsårene afsat midler til projektet 'Det østlige Kraftcenter' ved Hadsund Hallerne.

Hadsund Hallerne har arbejdet med projektet sammen med deres brugere og andre sparringspartnere, og anmoder nu Mariagerfjord Kommune, dels om frigivelse af de afsatte midler, en yderligere bevilling samt tilsagn om kommunalt lån.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:

1. At der tages stilling til anmodningen.

Udvalget for Kultur og Fritid, 3. november 2020, pkt. 118:

Udvalget indstiller følgende til Byrådet:

 • At resten af de bevilgede midler på netto 9.112.850 kr. frigives under forudsætning af, at dette kan medvirke til præsentation af et realiserbart projekt inden udgangen af 2022.
 • At der bevilges et lån på netto 4.207.711 kr. til finansiering under de beskrevne vilkår.
 • At anmodningen om tillægsbevilling delvist imødekommes med netto 1.755.000 kr., således Hadsund Hallerne forventes at sikre restfinansieringen på ca 1.755.000 kr. via fonde eller anden ikke kommunal finansiering til et realiserbart projekt.

Sagsfremstilling

Hadsund Hallernes projekt 'Det østlige Kraftcenter' har i løbet af de seneste år arbejdet med et forprojekt, som har haft til formål, at undersøge og beskrive mulighederne og behovet for modernisering af Hadsund Hallernes faciliteter. I forprojektet har hallens bestyrelse og ansatte inddraget det lokale foreningsliv (hallens brugere) samt haft ekstern sparring af konsulent fra Halinspektørforeningen.

Forprojektet har mundet ud i et tegnet projekt med forskellige etapeopdelinger samt en beregning af udgifterne til de første etaper.

Hadsund Hallerne er dermed nu klar til at realisere etape 1 og 2 af projektet, og har derfor fremsendt anmodning om finansiering til fagenheden.

Etape 1:

Omfatter en nedrivning af gamle omklædningsrum, tribune og skydebane, og opførelse af ny multisal. Multisalen indrettes med springgrav, og der etableres mulighed for forbindelse med den nuværende Hal A.

Etape 2:

Der etableres ny bygning med rum til motion og bevægelse samt omklædningsrum i stueplan. På 1. sal opføres der en multifunktionel skydebane. Skydebanen indrettes så den også kan benyttes til andre aktiviteter. Skydebanerne etableres med 25 meters baner og vil leve op til krav til konkurrencer mv. Banerne vil desuden kunne bruges til bueskydning.

Gulvet på 1. sal etableres så det er brugbart til andre aktiviteter, når skydebanerne ikke er i brug.

Hadsund Hallerne ønsker at igangsætte etape 1 og 2, og de beregnede anlægsudgifter vil være 20.278.125 kroner.

Anmodning fra Hadsund Hallerne:

Der er til projektet 'Det østlige Kraftcenter' (Hadsund Hallerne) afsat i alt 9.200.000 kroner i Mariagerfjord Kommunes budget, fordelt på følgende år:

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Samlet beløb
700.000 500.000 500.000 1.000.000 2.000.000 4.500.000 9.200.000

 

Der er i tilknytning til bevilling til både Hadsund Hallerne samt iøvrigt også Hobro Idrætscenter tilknyttet krav om medfinansiering af projektet. Der er senest i 2020 vedtaget nye retningslinjer for krav til bevillingen som er følgende:

"Byrådet tilkendegiver, at man stadig har interesse i at fremme udviklingsprojekterne omkring Hobro Kraftcenter (Hobro Idrætscenter) og Østlige Kraftcenter (Hadsund Hallerne), men at man samtidig ønsker at stille som forudsætning, at projekternes udsigt til realisering er helt afklaret med udgangen af 2022. Er de ikke det, vil der skulle ske fornyet bevilling, idet Byrådet ønsker, at de allokerede midler i et hastigere omfang skaber grundlag for fremdrift for udvikling i lokalområderne. For disse to projekter har Byrådet på møde i august 2020 besluttet at reducere kravene til selvfinansiering til 25%, ligesom der er åbnet op for, at der kan ske lånefinansiering heraf. Dette forudsat, at der kan fremlægges bæredygtigt driftsbudget."

Af de afsatte midler til projektet ved Hadsund Hallerne er der tidligere frigivet 105.000 kroner (efter købsmoms 87.150 kroner) til forundersøgelsen.

Hadsund Hallerne anmoder om frigivelse af hele det øvrige beløb, i alt 9.112.850 kroner.

Herudover anmoder Hadsund Hallerne om følgende til deres projekt:

Yderligere bevilling fra Mariagerfjord Kommune 3.510.283 kroner.

Anlægsudgiften 20.278.125 kroner (efter købsmoms 16.830.844 kroner) minus frigivet beløb 9.112.850 minus egenbetaling 4.207.711 kroner)

Lån fra Mariagerfjord Kommune til egenbetaling 5.069.531 kroner (efter købsmoms 4.207.711 kroner), svarende til 25% af anlægsudgiften på 20.278.125 kroner (efter købsmoms 16.830.844)

De afsatte midler på budget, ny bevilling samt lån vil udgøre de 20.278.125 kroner udbetalt.

Der er i anlægsbeløbet ikke medtaget indkøb af inventar, dette vil i samarbejde mellem Hadsund Hallerne og brugerne (foreninger) søges hjem via fonde.

Lånet der anmodes om, afdrages over 15 år. Ud fra Hadsund Hallernes seneste fremlagte årsregnskaber, er det fagenhedens vurdering, at hallens drift kan bære at afdrage lånet.

Resultat årsregnskab seneste år:

2017: 265.000 kr.

2018: 427.000 kr.

2019: 578.000 kr. 

Økonomi

Hadsund Hallerne anmoder om følgende:

- Frigivelse af afsatte midler på Mariagerfjord Kommunes budget på i alt 9.112.850 kroner (beløbet er afsat i årene 2018 - 2023)

- Yderligere bevilling fra Mariagerfjord Kommune på 3.510.283 kroner

- Lån fra Mariagerfjord Kommune på netto 4.207.711 kroner

Fagenheden for Kultur og Fritid kan ikke pege på finansiering af de ekstra 3.510.283 kroner. 

Beslutning

Økonomiudvalget kunne ikke tiltræde indstillingen fra Udvalget fra Kultur og Fritid.

Økonomiudvalget indstiller, at det ansøgte beløb bevilges til Hadsund Hallerne.

 

00.00.00-G01-2-19

306. Orientering om kommende punkter til udvalgene

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Kort orientering om kommende punkter til udvalgene.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling

I fællesmøde mellem udvalgsformænd og direktion er det aftalt, at Økonomiudvalget i hvert møde orienteres kort om kommende punkter til udvalgene.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

 

Lukkede dagsordenspunkter

20.10.00-Ø40-1-20

307. Økonomiske udfordringer

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

82.00.00-P20-19-17

308. Salg af ejendomme

Beslutning

Behandlet.

 

82.01.00-G10-2-20

309. Køb af ejendom

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

13.07.01-Ø54-143-20

310. Prioritering af almene boligprojekter - budget 2021

Beslutning

Behandlet.

 

00.15.00-A00-4-19

311. Opfølgning på budgetaftale, Budget 2019-22, Ejendomsdrift

Beslutning

Godkendt.

 

00.01.00-G01-48-17

312. Orienteringssager

 

00.01.00-G01-49-17

313. Eventuelt

 

00.22.00-P35-5-19

314. Underskriftsark

 

Bilag