Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 4. august 2020 kl. 16:00 i Mødelokale 8 - Mariager Rådhus, Fjordgade 5
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-1-17

73. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

KF

Beslutning

Godkendt. Punkt 76, 77 og 78 blev rykket frem som de første punkter.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

20.00.00-A08-5-19

74. Kl. 16.15: Dialogmøde Foreningsrådet

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Hvert år holder Udvalget for Kultur og Fritid dialogmøder med nedsatte råd og bestyrelser, der modtager et kommunalt tilskud.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At udvalget tager dialogmødet til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med dialogmøderne er at sikre:

 • God kommunikation mellem råd, der modtager kommunalt tilskud og Udvalget for Kultur og Fritid.
 • Fælles forståelse af målsætninger og igangværende initiativer.
 • Sammenhæng mellem opgaver og økonomi.
 • Gensidigt at styrke kendskabet til aktuelle udfordringer.

 

Repræsentanter fra Foreningsrådet deltager på mødet og ønsker at drøfte nedenstående:

 • Budget til lokaletilskud
 • Udviklings- og Talentpuljen

Beslutning

Taget til efterretning.

 

29.00.00-G01-14-18

75. Kl. 16.45: Orientering om Sundhedsstrategier 2019-2025

Forventet sagsgang

KF/AU/TM/BF, SO

Anledning

I forbindelse med udmøntningen af Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik 2019-2025, blev der medio 2019 igangsat en proces, for udarbejdelse af tre sundhedsstrategier for henholdsvis mental sundhed, sundhedsadfærd og kronisk sygdom. Da udarbejdelsen og implementeringen af de tre sundhedsstrategier går på tværs af alle fagenheder, sendes sagen til godkendelse i Udvalget for Kultur og Fritid, inden den endeligt godkendes i Udvalget for Sundhed og Omsorg.  

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At udvalget orienteres i Sundhedsstrategier 2019-2025.

Inddragelse

Efter endelig godkendelse i Udvalget for Sundhed og Omsorg, sættes sagen på til orientering i følgende råd:

 • Handicaprådet den 10. september
 • Seniorrådet den 15. september
 • Foreningsrådet den 21. oktober
 • Landdistriktsrådet den 26. oktober
 • Integrationsrådet 25. november

Sagsfremstilling

Udarbejdelsen af Sundhedsstrategier 2019-2025

Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik 2019-2025 blev godkendt i Byrådet den 27. juni 2019. På baggrund af Sundhedspolitikken, er der nedsat tre arbejdsgrupper for henholdsvis mental sundhed, kronisk sygdom og sundhedsadfærd. De tre arbejdsgrupper har haft til opgave at udarbejde tre overordnede strategier for, hvordan der frem mod 2025 skal arbejdes med sundhed i Mariagerfjord Kommune. Disse strategier er samlet i materialet Sundhedsstrategier 2019-2025, der er vedhæftet som bilag.

I udarbejdelsen af de tre strategier, har de tværgående indsatsområder for henholdsvis lighed i sundhed, sunde rammer, meningsfulde fællesskaber og tidlig indsats haft et gennemgående fokus.

I forlængelse af Sundhedspolitikken peges der ligeledes på en række faktorer, der kan påvirke den enkeltes sundhed, og som Mariagerfjord Kommune prioriterer et særligt fokus på. Dette vedrører blandt andet KRAM-faktorerne for kost, rygning, alkohol og motion. Selvom en KRAM-faktor ikke er nævnt eksplicit i strategien, eksempelvis rygning, er det fortsat et undertema, der arbejdes videre med i udmøntningen af Sundhedsstrategier 2019-2025.

De tre strategier indeholder strategiske perspektiver på, hvordan Mariagerfjord Kommune skal arbejde med sundhed frem mod 2025. På den baggrund er strategimaterialet overordnet, hvorfor der endnu ikke er udarbejdet konkrete handlingsforslag for, hvordan strategierne skal udmøntes i praksis.

Arbejdet med sundhedsstrategierne i arbejdsgrupperne

I Sundhedspolitikken understreges det, at sundhed er et fælles anliggende og at udviklingen af det samlede arbejde med sundhed blandt andet skal ske på tværs af kommunens fagenheder. Derfor har de tre arbejdsgrupper været bredt sammensat af ledelsesrepræsentanter fra hele organisationen samt råd, der repræsenterer frivillige- og foreningslivet. Derudover har afdelingsleder fra Sundhed og Træning samt to konsulenter fra Velfærdsområdet været gennemgående tovholdere på processen og har udarbejdet strategimaterialet med afsæt i arbejdsgruppernes input.

Arbejdet har været konstruktivt og dialogbaseret. De tre arbejdsgrupper er bredt sammensat på tværs af forskellige fagområder, hvorfor det ikke er alle, der i lige høj grad arbejder med sundhed i det daglige. Det har derfor været en naturlig udfordring for arbejdsgrupperne at tale sig ind i sundhedsperspektivet.   

Repræsentanterne i de tre arbejdsgrupper er illustreret i tabellen herunder.

Mental sundhedSundhedsadfærdKronisk sygdom
Formand Arne Omar Sørensen, Familie/Skole/Dagtilbud

Ledelsesrepræsentanter fra fagenhederne:

• Hanne Virkman, Sundhed og Ældre/Handicap

• Lene Andersen, Arbejdsmarked

• Mette Secher Hede, Kultur og Fritid

• Allan Aksel Jensen, Teknik og Byg/Natur og Miljø

En til to repræsentant(er) fra frivillig- og foreningslivet:

• Knud Erik Jensen, Foreningsrådet

• Peter Mikkelsen, Landdistriktsrådet (suppleant Belinda Vendelbo)

 
Formand Joan Kamstrup, Kultur og Fritid

Ledelsesrepræsentanter fra fagenhederne:

• Birgit Sørensen, Sundhed og Ældre/Handicap

• Line M. Jensen, Arbejdsmarked

• Gitte Gade, Familie/Skole/Dagtilbud

• Inger Taylor, Natur og Miljø /Teknik og Byg

• Jan Stigaard/Skole

En til to repræsentant(er) fra frivillig- og foreningslivet:

• Faketa Leto, Integrationsrådet

• Lene Lundsgaard, Seniorrådet

 
Formand Michael Bredahl Tidemand, Arbejdsmarked

Ledelsesrepræsentanter fra fagenhederne:

• Torben Fredriksen, Sundhed og Ældre/Handicap

• Niels Sørensen, Kultur og Fritid

• Maria Friis Jensen, Familie/Skole/Dagtilbud

• Carina Lassen, Teknik og Byg/Natur og Miljø

En til to repræsentant(er) fra frivillig- og foreningslivet:

• Lene Nielsen, Handicaprådet

 

 

Inddragelse af borgerperspektiver i Sundhedsstrategier 2019-2025

For at sikre borgerperspektivet i udarbejdelsen af sundhedsstrategierne, inviterede Mariagerfjord Kommune alle interesserede borgere til at deltage i to borgerpanelmøder. Der er i alt afholdt to møder i borgerpanelet i hhv. november 2019 og januar 2020. Fremmødet til de to møder var henholdsvis 13 og 8 deltagere, der var aldersmæssigt bredt repræsenteret. Borgerne blev rekrutteret via Facebook og kommunens medarbejdere. Borgerpanelet har bidraget med mange gode og konstruktive perspektiver til materialet – herunder konkrete forslag til tiltag, der ønskes arbejdet videre med i udmøntning af strategierne.

Pixi-udgave

For at forenkle de tre sundhedsstrategier er der udarbejdet en pixi-udgave af materialet. Pixi-udgaven er udarbejdet som ”bordkort” og har til formål at give borgeren et overblik over, hvordan der arbejdes med sundhed i Mariagerfjord Kommune. Hensigten er, at disse bordkort skal stå fremme på eksempelvis sundhedscentre og rådhuse, så de er tilgængelige på de steder i kommunen, som borgerne kommer.

Hvordan udmøntes Sundhedsstrategier 2019-2025 i praksis

Der nedsættes et tværgående sundhedsforum, der har til opgave at udarbejde handleplaner for udmøntningen af målene i strategierne, der går på tværs af organisationen. Sundhedsforummet er sammensat af repræsentanter fra alle kommunens fagenheder på mellemlederniveau. Sundhedsforummet har også til opgave løbende at evaluere de indsatser, der igangsættes på baggrund af Sundhedsstrategier 2019-2025. De mål i strategien, der ikke er tværsektorielle, arbejdes der med individuelt i de relevante fagenheder.

Dernæst nedsættes et borgerpanel på 15-20 deltagere, der har til formål at bidrage med borgerperspektivet i implementeringen af Sundhedsstrategier 2019-2025, ved at komme med forslag til handleplaner, som sundhedsforummet efterfølgende tager til efterretning. Medlemmerne af borgerpanelet skal repræsentere et bredt udsnit af kommunen, og det er oplagt også at have repræsentanter fra eksempelvis seniorrådet og ungdomsrådet samt de lokale foreninger. Borgerpanelet mødes to gange årligt, og drøfter målene i Sundhedsstrategier 2019-2025 ud fra en på forhånd fastlagt dagsorden.

På mødet deltager en repræsentant fra arbejdsgrupperne, samt en leder/konsulent, der vil præsentere sagen mundtligt.

Økonomi

Sundhedsstrategierne bør i høj grad samtænkes med den enkelte fagenheds øvrige politikker og strategier, således at fagenhedens indsatser, der hvor det er relevant også har fokus på sundhedsstrategiernes tre temaer, mental sundhed, sundhedsadfærd og kronisk sygdom. Indsatser, som sættes i gang på tværs af fagenheder på baggrund af sundhedsstrategierne, kan i et vist omfang understøttes af midler fra masterplanen for Sundhed og Træning for en afgrænset periode. Det betyder, at den enkelte fagenhed også må afsætte ressourcer til sundhedsstrategiernes tværgående indsatser og fremadrettet må de nødvendige ressourcer til disse tænkes ind i kommende budgetter.

Beslutning

Taget til orientering.

 

04.04.00-P27-2-20

76. Drifts- og udviklingsaftaler idrætshaller

Forventet sagsgang

KF

Anledning

De 11 idrætshaller i Mariagerfjord Kommune har alle indgået en drifts- og udviklingsaftale med kommunen. Den nuværende aftale løber indtil udgangen af 2020, og skal dermed fornyes, så en ny aftale for perioden 2021-2022 kan indgås.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At udvalget beslutter form og deltagelse i kommende dialogmøder med hallerne. 

Sagsfremstilling

Drifts- og udviklingsaftalerne har til formål, at beskrive de rammevilkår, der ligger til grund for det offentlige tilskud til hallen samt beskrive de målsætninger og strategier, som hallen og kommunen skal arbejde med de kommende år.

Det foreslås, at der i efteråret 2020 afholdes et dialogmøde mellem repræsentanter fra den enkelte halbestyrelse/ledelse og administrative repræsentanter fra Fagenheden for Kultur og Fritid, suppleret med medlemmer fra Udvalget for Kultur og Fritid. Disse møder berammes til 1,5-2 timer.

Formålet med møderne er, at identificere de særlige forhold den enkelte hal skal have medtaget i aftalegrundlaget, herunder udviklingsplaner m.v. samt give udvalgsmedlemmerne et nærmere indblik i hallens nuværende forhold og de udviklingsplaner hallen har. Møderne afholdes i hver enkelt hal.

Det er fagenhedens opfattelse, at hallerne værdsætter møderne og finder dem vigtige, både i forhold til drifts- og udviklingsaftalerne, men ikke mindst også for at få talt visioner, handlingsplaner og evt. udfordringer i den enkelte hal igennem.

Beslutning

Det aftaltes, at der udsendes en doodle for de enkelte møder, hvorefter udvalgsmedlemmerne melder tilbage, hvilke møder de kan deltage i.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

18.15.01-Ø40-2-17

77. Særlige regler om tilskud til voksenundervisning i landdistrikterne

Forventet sagsgang

Foreningsrådet, KF

Anledning

Fagenheden Kultur og Fritid fik i slutningen af 2017 en henvendelse fra LOF Mariagerfjord/Rebild med et forslag til at forbedre tilskudsmulighederne for voksenundervisning i landdistrikterne. Udvalget for Kultur og Fritid besluttede, at ordningen skulle evalueres efter to år.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At ordningen bliver permanent.

Foreningsrådet, 15. juni 2020, pkt. 27:

Godkendt.

Karsten Elkjær, Lars Peter Sørensen, Tommy Sørensen og Christoffer Ertmann var fraværende.

Sagsfremstilling

For at voksenundervisningsholdene kan køre rundt økonomisk, er der behov for et rimeligt deltagerantal. Men i landdistrikterne er det naturligt svært at få holdene fyldt op. Dermed lukkes aktiviteterne ofte ned, inden de er kommet i gang, fordi det ikke er rentabelt.

LOF Mariagerfjord/Rebild foreslog derfor en særregel for hold i landdistrikterne, så disse kan få et højere tilskud pr. time end holdene i byområderne. På denne måde kan holdene køre rundt med færre deltagere, og der vil komme mere aktivitet i gang i landdistrikterne.

Der blev besluttet følgende retningslinjer:

 • Der gives kun tilskud til nye aktiviteter - altså hold som ikke har været udbudt de seneste år.
 • Holdene skal have mellem fem og otte deltagere. Hold over dette deltagerantal, får tilskud efter den normale tilskudsordning.
 • Der gives tilskud med 4/7 til aflønning af lærere og ledere til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed - samme sats som til instrumentalundervisning.
 • Holdene skal afholdes i Mariagerfjord Kommune uden for byområderne: Hobro, Arden, Hadsund og Mariager.

I 2018 belastede ordningen budgetrammen for voksenundervisning med 5.677 kr., hvilket svarer til 0,5%.

I 2019 belastede ordningen budgetrammen for voksenundervisning med 7.432 kr., hvilket svarer til 0,7%.

LOF Mariagerfjord/Rebild har følgende bemærkninger til ordningen og anbefaler, at den bliver permanent:

 • Sykursus i Norup i to sæsoner med fem deltagere. Et langt forløb på 40 lektioner, som koster en del på kursusprisen, men den blev så reduceret grundet landsbyordningen, og der var ingen der kritiserede prisen. 
 • Pilates i Hvornum i en enkelt sæson. Det viste sig at være populært og holdet kom over 10 deltagere, og får derfor tilskud efter normal almenundervisning (1/3). Det var ordningen, der åbnede døren til Hvornum, og LOF Mariagerfjord/Rebild fortsætter med tale med byen om flere nye tiltag. 
 • IT-undervisning i Hørby med seks deltagere.
 • IT-undervisning i Handest, hvor LOF Mariagerfjord/Rebild har en forhåndsaftale. 
 • Vanebryderforløb i Als udbydes om kort tid, som dog kræver minimum 12 og max 20 deltagere, så det kommer ikke under landsbyordningen. Men åbningen til byen gør, at LOF Mariagerfjord/Rebild nu bedre kan motivere til andre tilbud, de ikke har i forvejen - og det kommer til at ske. 
 • LOF Mariagerfjord/Rebild forsøgte efter Vanebryderforløb i Øster Hurup med nogle tilbud, som dog ikke blev taget imod. LOF har ikke opgivet med flere tiltag i landområderne. Det er alene manglende tid fra LOFs side, der gør, at der ikke været held med flere tiltag. 

 

Reglerne for hvad godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning, kan få tilskud til, er fastsat i Folkeoplysningsloven. Inden for lovens rammer kan kommunalbestyrelsen vælge, at lave uddybbende regler eller særregler.

Der er pt. ikke andre aftenskoler end LOF Mariagerfjord/Rebild, som har benyttet sig af ordningen.

Der gives tilskud til:

 • Aflønning af lærere og ledere til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed
 • Debatskabende aktiviteter
 • Fleksibel tilrettelagt undervisning
 • Lokaletilskud

 

Henvendelsen om særlige regler for aktiviteter i landdistrikterne får indflydelse på tilskud til løn til lærere/ledere. Tilskuddene til disse er således i dag:

Aflønning af lærere og ledere til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed

Tilskuddet kan ikke overstige det beløb, der er givet tilsagn om og kan højst udgøre følgende andele:

 • 1/3 i tilskud til almindelig undervisning
 • 4/7 i tilskud til instrumentalundervisning
 • 5/9 i tilskud til handicapundervisning i bevægelses- og afspændingsfag
 • 7/9 i tilskud til handicapundervisning i øvrigt
 • 1/3 i tilskud af honoraret, dog højst et beløb pr. foredrag, svarende til 1/3 for seks timer

Tilskud til undervisning på hold, hvori der blandt deltagerne er både handicappede og ikke-handicappede, afregnes i forhold til antallet af deltagere henholdsvis med og uden handicap. 

Økonomi

Fagenheden vurderer, at projektet kan afholdes indenfor rammen for voksenundervisning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

18.15.00-P24-1-19

78. Tilretning af tilskudsordning på voksenundervisningsområdet

Forventet sagsgang

Foreningsrådet, KF

Anledning

Ændringer i de forskellige regelsæt på folkeoplysningsområdet skal høres i Foreningsrådet.
Foreningsrådet sendte foreningshåndbogen for voksenundervisning tilbage til nærmere behandling i fagenheden.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At Foreningsrådets beslutning til ændringer i foreningshåndbøger samt lokaleanvisningsregler godkendes.

Indstilling 17. februar 2020, pkt. 6:

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At fagenhedens forslag til foreningshåndbog for aktivitetsforeningerne til erstatning for Tilskudsordningen for Aktivitetsområdet godkendes.

2. At fagenhedens forslag til foreningshåndbog for voksenundervisning til erstatning for Tilskudsordningen for Voksenundervisning godkendes.

3. At fagenhedens forslag til rettelser i Lokaleanvisningsreglerne godkendes.

Foreningsrådet, 17. februar 2020, pkt. 6:

1. Godkendt

2. Sendes tilbage til nærmere behandlig i Fagenheden.

3. Godkendt

Foreningsrådet beder om, at Fagenheden fremover lægger bilagene på, hvori der kan ses, hvad der specifikt er ændret.

Karsten Elkjær, Anne-Katrine Buck og Svend Skifter Andersen var fraværende med afbud.

Indstilling 15. juni 2020, pkt. 28:

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At kommentarerne til foreningshåndbog til voksenundervisning drøftes, og der tages stilling til, om der på baggrund af dem skal ændres i foreningshåndbogen.

2. At fagenhedens forslag til foreningshåndbog til voksenundervisning til erstatning for Tilskudsordningen for Voksenundervisning godkendes.

Foreningsrådet, 15. juni 2020, pkt. 28:

Ad. 1) Drøftet, ændringer til håndbogen foreslåes.

Ad. 2) Godkendes med de drøftede rettelser, som er påført i bilaget "Spørgsmål til foreningshåndbogen for voksenundervisning".

Den tilrettede foreningshåndbog tilsendes foreningsrådet.

Karsten Elkjær, Lars Peter Sørensen, Tommy Sørensen og Christoffer Ertmann var fraværende.

Inddragelse

Alle foreninger, der tilbyder voksenundervisning er via deres repræsentant i Foreningsrådet blevet bedt om, at indsende kommentarer til Foreningshåndbogen. To foreninger har indsendt kommentarer.

Sagsfremstilling

Foreningshåndbøgerne samt lokaleanvisningsreglerne indholder alt, hvad de folkeoplysende foreninger har brug for at vide, for at være en forening i Mariagerfjord Kommune.

Fagenheden har tilrettet foreningshåndbøgerne hovedsageligt med:

 • Anden opsætning, omformuleringer og uddybninger, så reglerne er mere forståelige for foreningerne.
 • Tilskrevet digitalisering af blanketter via Conventus.
 • Ændring af dato for indsendelse af lokaletilskudsbudget fra 1. november til 15. oktober.
 • Tilført forskellen på foredrag og debat i foreningshåndbogen til voksenundervisning.
 • Ændring i antal af stikprøver på voksenundervisning fra fem til to foreninger om året.
 • Tilført afsnit om tilsyn, Conventus og Fritidsportalen i foreningshåndbøgerne jf. den skærpede tilsynspligt.
 • Indsat link til diverse puljer m.m. på www.mariagerfjord.dk samt www.conventus.dk.
 • Indsat særlige regler for Kulturhuset i Arden i lokaleanvisningsreglerne.

 

På Foreningsrådets møde d. 17. februar blev Foreningshåndbogen til aktivitetsforeninger og lokaleanvisningsreglerne godkendt. Men Foreningshåndbogen til voksenundervisng blev sendt tilbage til fagenheden til nærmere behandling.

Foreningsrådets repræsentant for foreninger, der tilbyder voksenundervisning har sendt håndbogen ud på mail til de øvrige aftenskoler i kommunen, og opfordret til at indsende kommentarer og ønsker til ændringer.

To foreninger har indsendt kommentarer. Kommentarerne er vedlagt i bilag, hvor de er sammenholdt med folkeoplysningsloven mv.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

20.00.00-Ø40-3-20

79. Henvendelse fra Landsdelsforeningen Nordjyske Forsamlings- og Kulturhuse vedr. Covid-19

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Henvendelse fra Formanden fra Landdistriktsrådet vedrørende forsamlingshuses overlevelse i en Covid-19 periode.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At henvendelsen drøftes.

Sagsfremstilling

Fagenheden har modtaget en henvendelse fra formanden for Landdistriktsrådet i Mariagerfjord Kommune, på vegne af Landsdelsforeningen Nordjyske Forsamlings- og Kulturhuse og Landsforeningen Danske Forsamlingshuse. Henvendelsen er en opfordring til Mariagerfjord Kommune om at holde hånden under forsamlingshusene og dermed være med til at sikre deres overlevelse under og i forlængelse af Covid-19.

Forsamlingshusene kan søge om kompensation for minimum kr. 12.500 kr. i en fire måneders periode, men det vil bevirke udgift til revisorpåtegning m.v. og fakta er, at for mange forsamlingshuse er de faste udgifter så lave, at omkostningerne ved at søge kompensation bliver for store.

Fagenheden har været i dialog med forsamlingshusene og har også modtaget oversigt over manglende indtægter fra nogle af dem.

Fagenheden er ikke bekendt med direkte likviditetsudfordringer pt. og anbefaler, at de endelige regnskaber for 2020 gøres op med henblik på at vurdere, hvorvidt det er lykkedes, at indhente muligt tab grundet Covid-19 senere på året.

Derved vil både det endelige regnskabsresultat indgå som et parameter sammen med en eventuel egenkapital, og det vil give et retvisende samlet overblik.

Beslutning

Drøftet.

 

18.15.00-G01-1-20

80. Diverse tiltag på Kultur-, Idræts- og Fritidsområdet grundet Covid-19

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Fagenheden for Kultur og Fritid har taget hånd om foreningernes udfordringer i forhold til Covid-19 fra dag ét.

Hver gang der er kommet nye udmeldinger og retningslinjer fra de centrale myndigheder, er de blevet sendt videre til de relevante foreninger, aftenskoler, haller, institutioner m.m.

Alle henvendelser fra foreninger, haller mv. er blevet drøftet og fundet afklaring på, som tilgodeser alle på bedst mulig vis.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid

1. At orienteringen godkendes.

Sagsfremstilling

Fra fagenhedens side har meldingen til foreninger, institutioner mv. været, at der understøttes, alt det der er mulighed for, sammen med de hjælpepakker der er udmeldt fra regeringen.

Herunder gøres rede for de tiltag, der er taget på de forskellige områder:

Voksenundervisning:

For foreninger der tilbyder voksenundervisning, er der blevet set bort fra kravet om, at der kun kan udbetales tilskud for gennemført undervisning jf. Folkeoplysningsloven og Løn- og Ansættelsesbekendtgørelsens § 10 stk. 1.

Der kan derfor udbetales tilskud for undervisningstimer på igangsatte kurser og planlagte kurser, som aflyses på baggrund af myndighedernes udmeldinger vedr. Covid-19. Det er en forudsætning, at der udbetales løn til underviseren for den omfattede undervisning.

Der kan udbetales lokaletilskud, også selvom aktiviteterne er aflyst.

Foreninger, der tilbyder voksenundervisning har fået tilsendt info om, at de kan søge om kompensation for op til 90% af den forventede tabte deltagerbetaling.

Lokaletilskud til foreningsaktivitet i idrætshaller:

Foreningerne blev anbefalet/opfordret til, at allerede bookede tilskudsberettigede timer i hallerne, blev faktureret til foreninger og skoler marts måned ud, og at der blev udbetalt lokaletilskud til foreningerne, selvom der ikke havde været aktivitet. Dette var for at sikre, at hallerne ikke mistede en voldsom indtægt fra første dag med nedlukning.

Alle foreninger har betalt.

Fra 1. april til 14. juni er foreningerne ikke blevet opkrævet for deres bookede timer i hallerne, og de modtager heller ikke lokaletilskud i den periode. Hallerne fik at vide, at de skulle sende en opgørelse for de faste bookede timer fra foreninger i perioden og de fik så betalling på 68%, som normalt er lokaletilskud til foreningerne for de timer, der ville være tilskudsberettigede.

Det vil sige, at foreningerne ikke har fået regningerne og hallerne har fået dækket 68% af timelejen.

Fra 15. juni genåbnede hallerne og normal procedure blev genoptaget.

Lokaletilskud til foreningsaktivitet i egne eller øvrige lejede lokaler:

Foreninger med egne eller lejede lokaler har fået tilskud udbetalt aconto som normalt.

Fagenheden er opmærksom på, at der ved årsafslutningen kan være foreninger, der ikke har haft aktivitetstimer nok i lokalerne i forhold til det udbetalte tilskud. Hvis de manglende aktivitetstimer skyldes Covid-19 nedlukning, dispenseres der for aktivitetstimerne.

Dette er der først overblik over i sommeren 2021.

Generalforsamlinger:

Jf. foreningernes vedtægter skal de afholde generalforsamlinger inden for en bestemt periode i foråret.

De folkeoplysende foreninger skulle indsende Årsopgørelse for 2019/Tilskudsregnskab for 2019 inden den 1. april. Men da opgørelser og regnskaber skal være godkendt på foreningens generalforsamling, har de foreninger, der ikke har nået at få afholdt generalforsamlinger, fået ok til at udskyde generalforsamlingen og indsendelsen af årsopgørelsen/tilskudsregnskabet.

Da det blev muligt af afholde generalforsamlinger igen, er der sat en ny frist for indsendelse til d. 8. juli.

DGI har udarbejdet et godt informationsmateriale omkring generalforsamlinger, som også er udsendt til foreningerne.

Kommunale foreningslokaler:

Fagenheden har indhentet opmålinger på lokalerne i Hadsund Kulturcenter, Arden Kulturhus, Hobro Bibliotek, Bies Gård, BieCentret og Det Røde Pakhus for at få klarhed over, hvor mange stående/siddende personer, der må være i lokaler ift. retningslinjerne for indendørs aktivitet og forsamlingsforbuddet på 50 personer.

Der er sat håndsprit og plancher op i alle lokaler i forhold til antal og retningslinjer.

Alle skoler og institutioner har fået besked på, at de selv skal give deres brugere af lokalerne besked om, hvordan de genåbner og hvordan de skal forholde sig til genåbning af lokalerne for deres brugere mht. rengøring m.v.

Har skolen/institutionen ikke mulighed for at overholde kravene til rengøring i lokalerne, skal de undlade at åbne for fritidsbrugerne.

Opsamling:

Der kan blive behov for en opsamling på konsekvenser af nedlukningen, som ikke er kendte endnu. Eksempelvis fald i kontingentindtægter, manglende indtægter fra aktiviteter mv.

For langt de fleste vil det dog først være muligt, at have et samlet overblik over det ved årets slutning.

Beslutning

Taget til orientering.

 

20.00.00-A08-3-19

81. Tilskud til kulturelle foreninger

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Drøftelse af fremtidig tilskudsmodel på kulturelle tilskud.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At der til musikarrangører mv. gives et harmoniseret tilskud, som beskrevet i skemaet under punktet (ad. 1).

2. At der ikke for nærværende ændres i tilskud til børnefilmklubberne (ad. 2).

3. At Arden Kunstfond fortsat støttes med 15.000 kr. (ad. 3).

4. At det kommunale bidrag til Hobro Garden reduceres med 25% over en periode på to år, som beskrevet under punktet (ad. 4)

5. At stillingtagen til evt. ændring i støtten til Mødestedet i Assens udskydes og koordineres med andre tiltag (ad. 5)

6. At der ikke er basis for at skabe en ny pulje til nye aktiviteter (ad. 6) 

Inddragelse

Dialogmøder mellem foreninger og politikere.

Dialogmøder mellem foreninger og fagenheden.

Temamøder i Udvalget for Kultur og Fritid.

Dialogmøde mellem Kulturelt Samråd og fagenheden.

Sagsfremstilling

I starten af 2019 besluttede Udvalget for Kultur og Fritid, at lave et servicetjek på alle de kulturelle tilskud, hvor langt de fleste tilskud er bevilget før kommunesammenlægningen.

En arbejdsgruppe under udvalget har afholdt dialogmøder med de berørte tilskudsmodtagere, ligesom Udvalget for Kultur og Fritid har afholdt flere temamøder, hvor indberetningsskemaer fra foreningerne og økonomien er blevet gennemgået, og hvor de forskellige tilskud er blevet vurderet i forhold til kunstnerisk mangfoldighed, nytænkning, socialt ansvar, udvalgets politiske vision, antal aktive/publikum/frivillige, samarbejde/samskabelse, geografisk fordeling og egenindtjening.

Ud fra dialogmøder og drøftelser i temamøder i Udvalget for Kultur og Fritid, besluttede udvalget, at fagenheden skulle samle op på følgende områder:

 • Børnefilmklubberne i Hobro og Hadsund
 • Kulturhusforeningen i Arden og musikaktører
 • Arden Kunstfond
 • Hadsund Skole-Orkester og Hobro Garden
 • Mødestedet i Assens

 

Ved samme lejlighed skulle overvejes muligheden for at skabe råderum til en ny pulje til nye, perspektivrige arrangementer.

Kulturelt Samråd tilkendegav stor opbakning til, at der etableres en pulje til udvikling.

Efter afholdelse af temamøde i Udvalget for Kultur og Fritid den 24. juni 2020, besluttede udvalget at fremlægge nedenstående indstillinger til endelig godkendelse i Udvalget for Kultur og Fritid, på førstkommende ordinære møde.

   

Ad. 1. Indstilling til fremtidigt tilskud til musikarrangører:

Der gives et harmoniseret tilskud, der har til formål at ligestille arrangørerne.

Hvor udvalget med afsæt i den foreslåede harmonisering tilkendegiver, at der ønskes et grundbeløb på 45.000 kr. med et tillæg på 10.000 kr. for de arrangører, der - af geografiske årsager - ikke har adgang til gratis lokaler. Ishuset Live holdes dog udenfor denne model - her finder udvalget 25.000 kr. passende. For Arden Kulturhus finder udvalget det passende med en tildeling på samlet 80.000 kr., idet der heri også indgår andre kulturelle aktiviteter.

Performancekravet til musikarrangører:

 • Min. 6 større koncertarrangementer pr. år
 • Krav om samarbejde mellem musikarrangører, herunder et årligt møde med Fagenheden
 • Overvejelser om fælles markedsføring (fx indstik i Kulturfjorden)

 

OmrådeNuværende tilskudNyt forslag til tilskud fra 2021
Ishuset Live16.00025.000
Hobro Musikforening54.00055.000
Rytmus49.00055.000
Arden Kulturhusforening63.00080.000
Frikvarteret39.00045.000
Øster Hurup Event50.00045.000
Jazz Hobro49.00055.000
I alt320.000360.000

 

Ad. 2. Indstilling til fremtidigt tilskud til Børnefilmklubberne i Hadsund og Hobro:

Udvalget tilkendegiver, at man for nærværende ikke ser behov for ændringer.

Ad. 3. Indstilling til fremtidigt tilskud til Arden Kunstfond:

Udvalget tilkendegiver, at man fortsat ønsker at støtte med et beløb i størrelsesordenen 15.000 kr. Henvendelse fra Arden Kunstfond modtaget efter afholdelse af temamøde den 24. juni vedlægges som bilag.

Ad. 4. Indstilling til fremtidigt tilskud til Hobro Garden og Hadsund Skole-Orkester:

Udvalget tilkendegiver, at man er glade for begge garders forskelligartede indsatser og roller, men at udvalget ønsker en større grad af harmonisering af tilskuddet med fokus på, at nedbringe det kommunale bidrag til Hobro Garden med 25% over en periode på 2 år. I givet fald bør fagenheden tilbyde sin sparring overfor Hobro Garden omkring mulige veje til at imødegå udfordringerne hermed.

Ad. 5. Indstilling til fremtidigt tilskud til Mødestedet i Assens:

Udvalget tilkendegiver, at man indtil videre ikke ønsker at ændre vilkårene, men opfordrer til at mødestedet indgår i fremtidige overvejelser omkring "kloge m2", hvor der måske kunne vurderes på snitfladerne til lokalhistorisk arkiv, hallen, skolen m.v.

Ad. 6. Indstilling til etablering af en særlig pulje til udvikling:

Udvalget tilkendegiver, at der ikke findes mulighed for at skabe råderum til en særlig pulje, hvorfor nye aktiviteter eller lignende må håndteres inden for rammerne af de frie midler. Udvalget finder, at der eventuelt i kommende år skal sættes en politisk dagsorden for hvilke typer af arrangementer m.v. man ønsker at prioritere. 

Beslutning

Indledningsvist bad Jane Grøn om at få vurderet sin habilitet i forhold til delpunkt 1. Udvalget besluttede, at Jane Grøn ikke var inhabil.

Ad.1: Godkendt som indstillet, idet udvalget bemærker, at de nævnte 10.000 kr i tillæg ydes til arrangører, som ikke har adgang til gratis lokale til afvikling af selve koncerterne.

De fremtidige tilskud fastlægges derfor som følger fra 2021:

OmrådeTilskud fra 2021
Ishuset Live25.000
Hobro Musikforening55.000
Rytmus55.000
Arden Kulturhusforening80.000
Frikvarteret45.000
Øster Hurup Event - Fredagskoncerter45.000
Jazz Hobro55.000
I alt360.000

 

Ad.2. Godkendt.

Ad.3. Et flertal i udvalget godkendte indstillingen.
For stemte Thomas Høj (A), Danny Juul Jensen (V), Jørgen Pontoppidan (V), Jane Grøn (A), Svend Skifter Andersen (A) og Per Laursen (V).

Imod stemte Peder Larsen (F), idet han ønsker, at fonden fusionerer med Mariagerfjord Kunstfond.

Ad.4. Godkendt, idet udvalget bemærker, at man finder harmoniseringen passende under hensyn til såvel medlemstal, kvalitet og brandingeffekt.

Ad.5. Godkendt.

Ad.6. Godkendt.  

 

00.22.00-G01-3-20

82. Politisk mødekalender 2021

Forventet sagsgang

SO/KF/AU/TM/BF, ØK, BY

Anledning

For at få kalenderfastlagt byrådsmedlemmernes mødedatoer i 2021 er der udarbejdet udkast til mødekalender for de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender udkast til politisk mødekalender for 2021.

Sagsfremstilling

Center for Byråd, Personale og Strategi har udarbejdet udkast til mødekalender for de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet for 2021. Udkast til den politiske mødekalender er vedlagt som bilag.

Sammenfald mellem normale mødedatoer, ferier og helligdage giver følgende opmærksomhedspunkter:

Februar:

På grund af vinterferien i uge 7 er Økonomiudvalgets eftermiddagsmøde allerede ugen efter Økonomiudvalgets morgenmøde tidligere på måneden. Flyttes eftermiddagsmødet til et senere tidspunkt, kan beslutningerne fra Økonomiudvalget ikke nå med på det førstkommende Byrådsmøde.

På grund af vinterferien flyttes møderne i Udvalget for Teknik og Miljø samt Børn og Familie til onsdag den 3. februar (udvalgene holder normalvis møder mandag og tirsdag). Der er ingen gengangere i de to udvalg.

April:

På grund af påskeferien er mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg flyttet en uge frem (dog stadig samme ugedag).

Mødet i Udvalget for Teknik og Miljø er flyttet til onsdag i stedet for mandag. Dette er forslået for at holde påskeugen fri for møder, da der ofte er flere, der ønsker længere sammenhængende ferie i denne uge.

August:

Normalvis starter møderne først op i uge 32 efter sommerferien. Det betyder, at der er en uge mindre til at afholde udvalgenes august-møder. Konsekvensen af dette er, at opmærksomhedspunkterne fra februar måned gentager sig i august.

December:

Byrådsmødet er foreslået til onsdag den 22. december. Vurderingen er, at flere ønsker at holde fri lillejuleaften.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

05.04.11-P20-1-20

83. Orientering om udvikling af Hærvejen

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Orientering omkring det mulige fremtidige arbejde på og omkring Hærvejen.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvikling Hærvejen er en forening, der har følgende formål:

 • At udvikle Hærvejen til en markant kvalitetsbåret natur- og oplevelsesrute for vandring og cykling i samarbejde med de 15 kommuner langs ruten.
 • At skabe en fælles identitet og en stærk fortælling, som har international gennemslagskraft som brand og attraktion.   
 • At medvirke til at skabe områdeudvikling, øget kommerciel omsætning og beskæftigelse indenfor blandt andet turisme- og serviceaktører i kommunerne.  

 

Mariagerfjord Kommune er sammen med 14 andre kommuner medlem af foreningen Udvikling Hærvejen og repræsenteret i foreningens bestyrelse.

Omkostningerne har hidtil været på 25.000 kr. årligt til et fælles sekretariat med en deltidsstilling, hjemmeside, app, kort og fælles formidlingsopgaver.

Kommunerne har i samarbejde med Nordea-fonden finansieret en foranalyse, som blev afleveret i marts 2020. Foranalysen er en del af et samlet forprojekt, som afsluttes i efteråret 2020.

Mariagerfjord Kommune har som de øvrige kommuner bidraget med 33.000 kr. fordelt på medarbejdertimer og kontant medfinansiering.

Formålet med forprojektet er, at kortlægge Hærvejens udfordringer og potentiale og identificere hvilke udviklingstiltag, der kan løfte Hærvejen som kvalitetsbåret oplevelsesrute i Norden.

I forprojektet er der ansat en projektleder, som har samarbejdet med foreningens bestyrelse, koordinator og BARK Rådgivning om en foranalyse, der er udarbejdet på baggrund af screeninger i kommunerne, interviews med kommunale nøglepersoner og erfaringer fra lignende projekter i ind- og udland. Foranalysen udgør grundlaget for en række konkrete indsatsområder og anbefalinger til det videre arbejde omkring Hærvejen i de kommende år (se bilag).

Foranalysen blev den 5. maj præsenteret på et digitalt borgmestermøde for Hærvejskommunerne, hvor også Nordea-fonden deltog. På mødet blev der nedsat et borgmesterforum med seks borgmestre, hvor også Mogens Jespersen er repræsenteret. Borgmesterforum godkender oplæg i forbindelse med strategiudviklingen, som er en del af ansøgningsprocessen. Ansøgninger udarbejdes af projektsekretariatet i samarbejde med bestyrelsen, og endelige forslag til strategi og ansøgninger indstilles af borgmesterforum til behandling og godkendelse i byrådene forud for indsendelse af den næste ansøgning til Nordea-fonden.

Det forventes, at ansøgninger vil være klar til behandling i kommunerne i løbet af september-oktober 2020. Kommunernes forventede deltagelse, ud over det nuværende engagement, er i første omgang at finansiere en udvidet sekretariatsfunktion, og et udvidet antal medarbejdertimer i forbindelse med ansøgningsprocessen. Sekretariatet varetager den overordnede styring af ansøgningsprocesser samt produktudvikling, kommunikation og rådgivningsfunktioner på tværs af kommunerne i de efterfølgende projektfaser.

Det forventes, at sekretariatet skal have en størrelse svarende til gennemsnitligt 200.000 kr. pr. kommune. Under forudsætning af, at kommunerne gør sekretariatet mere robust, vil Nordea-fonden kunne medfinansiere fælles nationale indsatser med kvalitetsløft af ruter, fokus på lokale attraktioner, fælles brand og lokale udviklingsprojekter med støtte på mellem 50-100%.

I Mariagerfjord Kommune foreslås deltagelse i udviklingsprojekter omkring Hærvejen, at kunne bidrage til ruteomlægning og -forbedring, udvidet skiltning og etablering af pausesteder og overnatningssteder langs Hærvejen. Af særlig betydning vil være at løfte og etablere et Hærvejsknudepunkt omkring Fyrkat, hvor der er mange hærvejsspor og historiske fortællinger knyttet til Hærvejen samtidigt med, at der er muligheder for at etablere udstilling, servicefaciliteter og oplevelser i nærområdet i samarbejde med projektforslag fra Nordjyllands Historiske Museum.

For at koble Hærvejen med andre natur- og kulturhistoriske oplevelser foreslås det, at realisere planer om Hærvejssløjfer (Hærvejens Perler), som er stier, der har start og slut samme sted, men fører de besøgende ind på nye veje. Derudover er sløjferne med til at videreformidle andre naturoplevelser i området og skabe en omsætning hos de virksomheder, der er i nærheden af Hærvejssløjferne. I Mariagerfjord Kommune er der forslag om to sløjfer, dels Vikingeruten mellem Hærvejen og Mariager Fjord og dels Den historiske cykelpanoramarute, der løber via Hærvejen rundt om Mariager Fjord, Kastbjerg Ådal og Glenstrup Sø, hvor historiske spor undervejs binder stederne sammen med Hærvejen.

Det forventes, at egenfinansiering af lokale initiativer i de første tre år er i størrelsesorden 850.000 kr./år foruden medarbejdertimer. Der er dialog med Nordjyllands Historiske Museum om projektet ved Fyrkat, herunder projektfinansiering som et Hærvejsknudepunkt. 

Der orienteres om forløbet her i udvalget, da arbejdet i netværket Kultur, natur og turisme og arbejdet med Hærvejen vil ske i et fremtidigt samarbejde samt at arbejdet med og omkring Hærvejen vurderes, at ville få stor betydning for det fremtidige arbejde og projekt omkring vores fyrtårn - Fyrkat.

Økonomi

Der skal tages endelig stilling til økonomien, når rammer og indhold for strategi, ansøgninger og sekretariat er nærmere afklaret mellem kommunerne.

Beslutning

Taget til orientering.

 

19.03.00-P21-1-19

84. Orientering om arbejdet med Mariager Museum

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Status og orientering i forbindelse med udskillelse af Mariager Museum fra Nordjyllands Historiske Museum.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At orienteringen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling

Hermed en status og opdatering fra Nordjyllands Museum vedrørende deres arbejde omkring udskillelse af Mariager Museum fra Nordjyllands Historiske Museum (NHM).

Der er foretaget en gennemgang og betydningsvurdering af hele samlingen, der befinder sig i Mariager Museum, fra kælder til loft. Arkæologerne har gennemgået oldtids- og middelaldersamlingen, og har tilsammen nyregistreret godt 100 genstande, der alle befinder sig i den eksisterende udstilling. Genstandene vil efter overdragelse af museet til foreningen blive udlånt til dem, og NHM vil føre tilsyn med dem - enkelte steder skal der dog lige arbejdes lidt med sikringen. Nyere tid bliver gennemgået hen over sommeren.

Der er lokaliseret genstande fra tre andre museer: En genstand fra Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, enkelte genstande fra Nordjyllands Kystmuseum (Stinesmindeskibet) og godt 100 genstande fra Museum Østjylland. Hvordan disse museer foreholder sig til et ejerskifte, er endnu uklart, men alt materiale er klar til en dialog med dem. Mariager Museumsforening ønsker at forsætte lånet af alle genstande (alle lån er foretaget før fusionen med NHM). NHM deltager gerne i dialogen.

Der forligger en rapport med betydningsvurderinger, fotos fra alle rum i museet og med lister over hvilke genstande, der er lokaliseret og hvor de befinder sig. Der befinder sig, som ventet også rigtig mange genstande uden nummer. Der er også lavet en rapport over korrekt håndtering af genstande og forebyggelse af skimmelsvamp samt håndtering af genstande med skimmelsvamp.

Alle genstande fra de to containere ved Samlingshuset i Vestbjerg er sorteret, overfladerenset for skimmel, fotograferet og pakket. Genstande med nummer er fotograferet enkeltvis, mens genstande uden nummer er fotograferet gruppevis. Der er endvidere udarbejdet lister over, hvad der er i hvilke kasser, og på hvilke paller.

Sammenlagt fylder hele samlingen i Vestbjerg nu godt 50 paller, hvoraf ca. 20 paller består af museumsgenstande med nummer, der kan henvises til museets protokol. De resterende ca. 30 paller består af genstande, hvor det ikke har været muligt at lokalisere et nummer.

Tilbage mangler en historiefaglig vurdering af genstandene. Den bliver foretaget i løbet af juli og august måned. Derudover mangler enkelte hængepartier i Mariager, bl.a. at komme i dialog med arkivet om hvorvidt de evt. har overtaget genstande, der har arkivaliekarakter, som vi mangler at lokalisere rigtig mange af.

Alt materiale bliver efter ferien samlet til en stor rapport, og så er gennemgangen faktisk så godt som færdig og projektet kan afrapporteres til Styrelsen.

Tilbage vil mangle den endelige ansøgning til Styrelsen om udskillelse af samlingen. Materialet er klar, men den kan ikke sendes ind, før der ligger en aftale med Foreningen og Kommunen om et ejerskifte. Hele samlingsgennemgangen er lavet med udgangspunkt i den politiske beslutning om, at samlingen udskilles til Mariager Museumsforening. Sagsbehandlingstiden hos Styrelsen er ca. 6 uger fra en ansøgning til udskillelse er sendt ind, til der kommer en godkendelse. Herefter skal vi have bestilt et par flyttebiler til de 50 paller, som skal retur til Mariager Museumsforening.

Museumsforeningens bestyrelsen kommer til Samlingshuset i Vestbjerg i løbet af august for at se genstandene. Så de har en idé om, hvad de skal finde af plads.

NHM vil derfor foreslå, at Mariagerfjord Kommune indkalder NHM samt museumsforeningen til møde i september, for at få styr på ansøgning om udskillelse, overdragelsesforretning og hvad der nu ellers måtte være af indlånsaftaler, sikringsarbejder osv.

Beslutning

Der var supplerende orientering om indkomne mails.

Orienteringen taget til efterretning.

 

00.01.00-G01-51-17

85. Orienteringssager

Forventet sagsgang

KF

Sagsfremstilling

 • Kultur- og trivselsprojekt på Mariagerfjord Gymnasium i samarbejde med Himmerlands Teater og Mariagerfjord Kulturskole. Projektet er støttet med bevilling fra Region Nordjyllands kulturpulje og foregår i skoleåret 2020/2021.

Beslutning

Der var orientering om:

 • UEFA kampe for U19 landshold i Hobro.
 • Kultur- og trivselsprojekt på Mariagerfjord Gymnasium i samarbejde med Himmerlands Teater og Mariagerfjord Kulturskole. Projektet er støttet med bevilling fra Region Nordjyllands kulturpulje og foregår i skoleåret 2020/2021.
 • Arbejdet med det Europæiske folkemøde.
 • Studieturen til Island.

 

Taget til orientering. 

 

00.01.00-G01-50-17

86. Eventuelt

Forventet sagsgang

KF

Beslutning

Der var kort drøftelse af status på mobil-vandsport-projekt.

 

Lukkede dagsordenspunkter

00.30.08-S00-2-20

87. Anlægsinvesteringer

 

00.22.00-P35-10-19

88. Underskriftsark