Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 10. november 2020 kl. 17:00 i HADSUND RÅDHUS - BYRÅDSSALEN
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-4-17

77. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

 

00.32.00-S00-11-20

78. Økonomivurdering pr. 30.09.2020

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

I henhold til Mariagerfjord Kommunes økonomistyringsprincipper 2018-2022 skal der for de enkelte fagudvalg aflægges Økonomivurdering pr. 30. september 2020 til endelig godkendelse i Byrådet 26. november 2020.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet tager den aktuelle økonomivurdering til efterretning.

2. At der gives negativ tillægsbevilling på 801 t. kr. 

Sagsfremstilling

Økonomi, Analyse og Udbud har i samarbejde med fagchefer og fagenheder udarbejdet Økonomivurdering for Børn og Familie pr. 30. september 2020.

Økonomivurderingen pr. 30. september 2020 på Børn og Familie giver anledning til budgetmæssige ændringer. På Familie søges en negativ tillægsbevilling på 1.500 t. kr. vedr. kontante ydelser (Overførsler) samt en tillægsbevilling på 326 t. kr. til Hobro Krisecenter uden for rammen. På Dagtilbud søges en tillægsbevilling på 900 t. kr. vedr. særlige dagtilbud og på Skole søges en tillægsbevilling på 573 t. kr. vedr. tjenestemændspensioner og en negativ tillægsbevilling til elevbefordring på 1.100 t. kr.

  

I vedlagte bilag findes en mere detaljeret gennemgang af områderne.

Ud over økonomivurderingen er der vedhæftet et notat, som overordnet beskriver de områder, hvor der forventes ekstraordinære udgifter som følge Covid-19 situationen. 

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

28.00.00-G01-143-20

79. Revidering af tildelingsmodel på dagtilbud

Forventet sagsgang

BF, høring – BF, ØK, BY.

Anledning

Tildelingsmodellen på dagtilbud er blevet revideret. Revideringen er sket efter anmodning fra Direktionen, som har ønsket et servicetjek af modellen. Den nye model forventes at træde i kraft pr. 01.01.2021.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1) At den reviderede tildelingsmodel godkendes.

Inddragelse

Undervejs i arbejdet med at revidere tildelingsmodellen er dagtilbudsledere og Fag MED Dagtilbud og Skole blevet orienteret og inddraget. Bidragene fra lederne og Fag MED er efterfølgende taget med til en styregruppe.

Udvalget for Børn og Familie godkendte d. 11.08 at sende den reviderede tildelingsmodel i høring i forældrebestyrelser, lokale MED-udvalg, Fag MED Dagtilbud og Skole samt BUPL. Høringssvarene er vedhæftet i sit fulde format.

Nedenstående er et uddrag af fællestræk i høringssvarene:

- Der bakkes op om tildelingsprincipperne i den nye model, ligesom det er positivt, at modellen er blevet forenklet.

- Det er positivt, at dialog- og aftalestyringen fortsat giver mulighed for at prioritere mellem de enkelte børnehuse i distriktet.

- Det vækker undren, at de to mindste dagtilbud står til at miste flest penge. At de to dagtilbud står til at miste penge bl.a. til ledelse står ikke mål med den opgave, som skal løses.

- Det giver anledning til bekymring, hvis fleksjobbere skal skifte mellem enkelte dagtilbud.  

Sagsfremstilling

Den nuværende tildelingsmodel på dagtilbud har gennemgået mange forandringer, tilpasninger og justeringer gennem årene. Derfor har Direktionen anmodet om et servicetjek af modellen. Formålet med revideringen er at forenkle modellen, således at tildelingen er tydelig og gennemskuelig for både ledere, forældre, administration og politikere.

Den reviderede tildelingsmodel er blevet forenklet på flere parametre. Først og fremmest har den nye model fået nyt design, som gør det nemt og enkelt at tilpasse modellen løbende, ligesom det er overskueligt at følge, hvordan det samlede budget opstår i et Dagtilbud.

Overordnet set bygger den nye tildelingsmodel på tre tildelinger.

 1. Børnerelateret tildeling
 2. Tildeling til ledelse og administration
 3. Bygningsrelateret tildeling
 

Derudover vil der være en række særtildelinger, som ligger udover ovenstående tildelinger:

 1. Tildeling til fleksjobbere
 2. Tildeling til køkken i vuggestuer
 3. Tildeling til opprioritering af vuggestuer
 

Børnerelateret tildeling:

Ligesom i den nuværende tildelingsmodel indeholder den reviderede model en takst pr. børnehavebarn og en takst pr. vuggestuebarn. Taksten pr. vuggestuebarn er dobbelt af børnehavetaksten.

Tildeling til ledelse og administration:

Hvert dagtilbud får tildelt midler til at dække den fulde løn til dagtilbudslederen, undtaget Dagtilbud Havbakke og Assens, hvor der er etableret fælles ledelse mellem Skole og Dagtilbud. Pt. finansieres lederen fuldt ud gennem skolernes tildelingsmodel. Derudover får hvert dagtilbud tildelt et fast beløb og et børnetalsafhængigt beløb til pædagogisk ledelse på hvert børnehus. Endeligt er der afsat et børnetalsafhængigt beløb til hvert dagtilbud til administration.

Bygningsrelateret tildeling:

Hvert dagtilbud får tildelt en samlet sum til bygningsdriften til alle børnehuse i distriktet. Tildelingen til bygningsdrift indebærer bl.a. en tildeling til husleje, indvendig vedligehold, vedligeholdelse af udearealer samt budget til el, vand og varme. Tildelingen til bygningsdriften er bl.a. udregnet på baggrund af forbruget i tidligere år.

  

Udover ovenstående tildelingsparametre er der fortsat en række særtildelinger. Der tildeles særskilt midler til opprioritering i vuggestuer jf. politisk beslutning herom. Derudover tildeles der særskilt midler til køkkenpersonale i de dagtilbud, som har vuggestuer. Endelig tildeles særskilte midler til fleksjobbere. Der tildeles i dag samlet set ca. 1,9 mio. kr. til fleksjobbere på tværs af alle dagtilbud. Tildelingen følger de konkrete medarbejdere og der er store forskelle på, hvor meget hvert dagtilbud får tildelt til fleksjobbere. For at sikre et mere ensartet serviceniveau udjævnes den samlede tildeling i dag over fem år i den reviderede tildelingsmodel, således at hvert Dagtilbud får tildelt et børnetalsafhængigt beløb.

Dagtilbudsområdet er omfattet af Dialog- og aftalestyring i Mariagerfjord Kommune, hvilket indebærer en decentral budgetramme og et decentralt budgetansvar. Det betyder, at tildelingsmodellen fastsætter den enkelte institutions økonomiske ramme ud fra ovenstående tildelingskriterier. Den enkelte institution har som udgangspunkt fri disponeringsret over det tildelte budget, hvilket giver plads til lokale prioriteringer og tilpasninger. Det indebærer blandt andet, at det enkelte Dagtilbud samlet kan prioritere sine midler mellem hvert enkelt børnehus. Der tildeles i den reviderede tildelingsmodel midler ud fra forskellige kategorier, som f.eks. en tildeling til ledelse og administration og en tildeling til bygningsdrift, som er baseret på nogle faglige kriterier. Såfremt en institution ønsker at afvige forbruget væsentligt fra de tildelte midler, drøftes det med Dagtilbuds- og skolechefen.

I det vedhæftede notat er hver enkelt tildeling beskrevet, ligesom det fremgår, hvor meget hvert enkelt dagtilbud får tildelt i de enkelte kategorier. Den reviderede tildelingsmodel betyder følgende ændringer for det samlede budget for hver af de otte Dagtilbud i Mariagerfjord Kommune.

DagtilbudNye model - tildeling 2020Nuværende model - tildeling 2020DifferenceÆndring i %
Rold Skov11.937.881 kr.12.012.297 kr.-74.416 kr.-0,62%
Assens3.018.115 kr.3.427.358 kr.-409.242 kr.-11,94%
Havbakke3.289.704 kr.3.615.941 kr.-326.237 kr.-9,02%
Hadsund16.515.529 kr.16.494.553 kr.20.976 kr.0,13%
Mariager9.325.491 kr.9.214.418 kr.111.073 kr.1,21%
Hobro Nord18.060.651 kr.18.092.829 kr.-32.178 kr.-0,18%
Hobro Syd19.550.837 kr.19.037.712 kr.513.125 kr.2,70%
Trekløveret9.007.940 kr.8.810.631 kr.197.309 kr.2,24%
I alt90.706.148 kr.90.705.738 kr.409 kr.0,00%

 

Tilskud til samdriftsordninger

Byrådet har i forbindelse med det vedtagne budget for 2021-2024 afsat i alt 480.000 kr. i 2021 til samdriftsordninger. I Mariagerfjord Kommune er der samdriftsordning i Assens og i Havbakke, hvor den øverste leder både har ansvaret for Dagtilbud og Skole. Med Byrådets bevilling tildeles de to samdriftsordninger hver yderligere 210.000 kr. i 2021 i forhold til ovenstående budgetter i tabellen. De resterende 60.000 kr. i forhold til den samlede bevilling går til private institutioner jf. gældende regler.

  

Der er kun afsat tilskud til samdriftsordninger i 2021. Når både Dagtilbuds- og Skoletildelingsmodellen er endeligt vedtaget, skal der træffes en politisk beslutning om, hvorvidt tilskuddet til samdriftsordninger skal gøres permanente. I så fald vil det indgå i budgetforhandlingerne for 2022, hvor de 480.000 kr. skal budgetteres i årene frem.

Økonomi

Den reviderede tildelingsmodel fordeler hverken flere eller færre midler end den nuværende model. Der er derfor alene tale om en omfordeling af midler mellem de enkelte institutioner. Der tildeles samlet set 90,7 mio. kr. I 2021 tildeles der et særtilskud på 420.000 kr. til fordeling mellem Dagtilbud Assens og Havbakke.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

17.20.17-Ø36-14-18

80. Revidering af tildelingsmodel for skolerne

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY, høring – BF, ØK, BY.

Anledning

Tildelingsmodellen på skoleområdet er blevet revideret. Revideringen er sket efter anmodning fra Byrådet. Den nye model forventes at træde i kraft pr. 01.08.2021.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At den reviderede tildelingsmodel sendes i høring.

Inddragelse

Undervejs i arbejdet med at revidere tildelingsmodellen er skoleledelser, forældrebestyrelser og Fag MED Dagtilbud og Skole blevet orienteret om processen. Derudover har der været nedsat en kvalificeringsgruppe og en styregruppe. Kvalificeringsgruppen har bestået af to repræsentater fra henholdsvis skolelederforeningen i Mariagerfjord Kommune samt to repræsentaterer fra Danmarks Læreforening og BUPL. Derudover har kvalificeringsgruppen bestået af repræsentanter fra forvaltningen, heriblandt Dagtilbuds- og Skolechefen som tovholder for gruppen. Den samlede skoleledergruppe og Fag MED Skole og Dagtilbud er undervejs i processen løbende blevet orienteret om arbejdet.

Kvalificeringsgruppens kommentarer, inputs og overvejelser er blevet overleveret til styregruppen, som har indarbejdet det i oplægget til en revideret model.

Tildelingsmodellen sendes i høring i alle skolebestyrelser, Fag MED Skole og Dagtilbud, lokale MED udvalg på skolerne, BUPL Nordjylland, Mariagerfjord Lærerkreds, FOA og Skolelederforeningen i Mariagerfjord Kommune.

Sagsfremstilling

Det er politisk besluttet, at der skal ske en revidering af skolernes tildelingsmodel. Revideringen skal ske under hensyntagen til følgende politiske opdrag:

 • tildelingsmodellen bliver mere enkel.
 • tildelingsmodellen indeholder overvejelser omkring tildeling til ledelse.
 • tildelingsmodellen tager højde for de beslutninger, der er truffet vedr. indvendig vedligehold og teknisk/service.
 • tildelingsmodellen indeholder overvejelser omkring fordelingen af midler mellem skolestørrelser.

 

Udvalget for Børn og Familie har på møde d. 08. juni 2020 godkendt principper for den reviderede tildelingsmodel, som tager højde for ovenstående politiske opdrag.

Overordnet set bygger den reviderede tildelingsmodel på tre samlede tildelinger:

1)    Undervisningsrelateret tildeling på baggrund af antal elever og klasser

2)    Tildeling til ledelse og administration

3)    Tildeling til bygningsdrift

Derudover vil der være særtildelinger, som ligger udover ovenstående tildelinger:

1)    Tildeling til indsatser i relation til et rummeligt arbejdsmarked

2)    Tildeling til tosprogede elever

3)    Tildeling til leje af idrætshaller og svømmehaller

Undervisningsrelateret tildeling:

Ligesom i den nuværende tildelingsmodel indeholder den reviderede model en takst pr. elev og en takst pr. klasse. Ud af den samlede sum fordelt efter antal elever og klasser, fordeles 81% efter elevtallet og 19% efter antal klasser i den nuværende model. I den reviderede model er fordelingen 65% efter elevtallet og 35% efter antal klasser. Hver klasse udløser i den reviderede model samme klassetakst, mens elevtaksten er differentieret på baggrund af timetallene jf. folkeskoleloven.

Tildeling til ledelse og administration:

Hver skole tildeles et grundbeløb på 2,03 mio. kr. til ledelse og administration. Tildelingen skal dække en øverste skoleleder, en viceskoleleder samt en administrativ medarbejder. Derudover tildeles der et elevafhængigt beløb til de skoler, som har over 301 elever.

Tildeling til bygningsdrift:

Den reviderede tildelingsmodel indeholder en samlet tildeling til bygningsdrift, således at alle udgifter relateret til bygningsdrift tildeles særskilt. Tildelingen til bygningsdrift indebærer bl.a. en tildeling til indvendig vedligehold, vedligeholdelse af udearealer samt budget til el, vand og varme. Tildelingen til bygningsdriften er bl.a. udregnet på baggrund af forbruget fra 2017-2019.

Udover ovenstående tildelingsparametre er der fortsat en række særtildelinger.

Tildeling til indsatser i relation til et rummeligt arbejdsmarked:

Der tildeles særskilte midler til fleksjobbere på den gamle ordning, hvilket vil sige fleksjobebre ansat før 01.01.2013. Der tildeles i dag samlet set ca. 3 mio. kr. til fleksjobbere på tværs af alle skoler.Tildelingen følger de konkrete medarbejdere og der er store forskelle på, hvor meget hver skole får tildelt til fleksjobbere. For at sikre et mere ensartet serviceniveau udjævnes den samlede tildeling i dag over fem år i den reviderede tildelingsmodel, således at hvert skole får tildelt et børnetalsafhængigt beløb. Som overskriften antyder, skal denne tildeling bidrage til at understøtte et rummeligt arbejdsmarked i Mariagerfjord Kommune. For nuværende er der kun fleksjobbere indeholdt i puljen, men fremadrettet vil der være mulighed for, at skolerne i samarbejde med fagenheden Arbejdsmarked, kan indgå samarbejde om andre typer medarbejdere, som står uden for arbejdsmarkedet.

Tildeling til tosprogede elever:

Der tildeles et beløb pr. elev, opgjort d. 05.09. hvert skoleår, til elever, som har behov for ekstra støtte i undervisningen i form af dansk som andetsprog. Denne takst til elever med behov for undervisning i dansk som andetsprog gives til elever, som er uden for "modtageklasseregi". En elev kan være i modtageklasseregi i op til to år, hvorefter eleven modtager støtte gennem tildelingsmodellen.

Tildeling til leje af idrætshaller og svømmehaller:

Skolerne modtager et beløb pr. klasse til leje af idrætshaller og svømmehaller. Samlet set tildeles skolerne den samme sum, som der gennemsnitligt er brugt fra 2017-2019 til leje af haller og svømmehaller. Tildelingen til leje af svømmehaller gives kun til klasser på mellemtrinnet.

Skoleområdet er omfattet af Dialog- og aftalestyring i Mariagerfjord Kommune, hvilket indebærer en decentral budgetramme og et decentralt budgetansvar. Det betyder, at tildelingsmodellen fastsætter den enkelte skoles økonomiske ramme ud fra ovenstående tildelingskriterier. Den enkelte skole har som udgangspunkt fri disponeringsret over det tildelte budget, hvilket giver plads til lokale prioriteringer og tilpasninger. Det indebærer blandt andet, at den enkelte skole samlet kan prioritere sine midler mellem de enkelte klassetrin. Der tildeles i den reviderede tildelingsmodel midler ud fra forskellige kategorier, som f.eks. en tildeling til ledelse og administration og en tildeling til bygningsdrift, som er baseret på nogle faglige kriterier. Såfremt en skole ønsker at afvige forbruget væsentligt fra de tildelte midler, drøftes det med Dagtilbuds- og Skolechefen.

I det vedhæftede notat er hver enkelt tildeling beskrevet, ligesom det fremgår, hvor meget hver enkel skole får tildelt i de enkelte kategorier. Den reviderede tildelingsmodel betyder følgende ændringer for det samlede budget for hver af de ni skoler i Mariagerfjord Kommune.

SkoleSkoleåret 20/21 nuværende model (i 1.000 kr.)Skoleåret 20/21 revideret model (i 1.000 kr.)Difference (i 1.000 kr.)Ændring i %
Arden30.071 kr.30.064 kr.-7 kr.-0,02%
Assens12.597 kr.13.435 kr.838 kr. 6,65%
Bymark25.499 kr.25.507 kr.8 kr. 0,03%
Hadsund39.726 kr.40.190 kr.464 kr. 1,17%
Havbakke16.147 kr.16.715 kr.568 kr. 3,52%
Søndre/MF1029.864 kr.30.133 kr.269 kr. 0,90%
Mariager22.823 kr.23.452 kr.628 kr. 2,75%
Rosendal41.207 kr.41.146 kr.-61 kr.-0,15%
Valsgård17.357 kr.17.650 kr.294 kr. 1,69%
I alt235.292 kr.238.292 kr.3.000 kr. 1,28%

 

Økonomi

Udgangspunktet for beregning af den reviderede tildelingsmodel er den gældende tildelingsmodel, hvor der tildeles 235,3 mio. kr. Den reviderede tildelingsmodel tildeler 238,3 mio. kr., idet der tillægges en million kroner, som byrådet i forbindelse med budget 2020 bevilgede til skoleområdet. Derudover har byrådet i forbindelse med budget 2021 bevilget yderligere 2 mio. kr. til skoleområdet i helårsvirkning.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Udvalget udtrykker tilfredshed med den nye tildelingsmodel for skoleområdet, der genspejler udvalgets ønsker for området.

 

28.03.04-G01-4-20

81. Ansøgning om dispensation for normering, privatinstitution

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Ansøgning fra privatinstitutionen NaturligVis om dispensation for antal indskrevne børn.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

 1. At der gives dispensation til tre ekstra børnehavepladser
 2. At dispensationen er gældende fra 1. november 2020 til 31. december 2021

Inddragelse

På baggrund af fremsendt ansøgning har der været besøg i og dialog med Børnehuset NaturligVis.

Sagsfremstilling

Den private institution NaturligVis i Døstrup har fremsendt ønske om at få udvidet børnetal i forbindelsen med inddragelse af bygningen Remisen på legepladsen. Men den skal først renoveres og de forventer, den er klar til ibrugtagning 1. januar 2022.

I første omgang søger Børnehuset NaturligVis om dispensation om at oprette tre ekstra børnehavepladser i november/december 2020 og hele 2021 i eksisterende godkendte lokaler i hovedbygningen.

I forhold til de kriterier der er for godkendelse af bygninger til privat daginstitution, skal der være 2 m2 frit gulvareal pr. barn i bygningerne. Dette krav kan ikke opfyldes, hvis der indskrives tre ekstra børn i nuværende godkendt bygning. Derfor søger NaturligVis om en dispensation indtil Remisen er blevet renoveret og godkendt til ibrugtagning. Lovgivningsmæssigt kan kommunalbestyrelsen vælge at sige nej til ansøgningen, når godkendelseskravene ikke er opfyldte. Når godkendelseskriterierne er opfyldte, kan der ikke siges nej.

NaturligVis oplyser, at de under dispensationsperioden vil fortsætte det omfangsrige udeliv, de har skabt under coronatiden, så børnene vil være minimalt inde i huset.

Årsagen til ønsket om dispensation på tre pladser allerede pr. 1. november 2020 er, at NaturligVis ønsker at kunne tilbyde alle de børn, de har i vuggestuen, en plads i børnehaven, i takt med at de bliver tre år. Det kan de kun, hvis de får en dispensation. NaturligVis er godkendt til at indskrive 12 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn. Dispensationen vil betyde, at de kan indskrive 12 vuggestuebørn og 23 børnehavebørn i de nuværende rammer i perioden 1. november 2020 - 31.december 2021.

Administrationen anbefaler, at der gives dispensation til tre børnehavepladser i perioden 1. november 2020 til 31. december 2021. Baggrunden herfor er, at give mulighed for at de tre konkrete børn kan fortsætte i et børnehavetilbud i NaturligVis, og dermed ikke unødigt skal skifte institution i renoveringsperioden.

Dispensationen forudsætter at de eksisterende rammer indrettes således at der sikres ordentlige fysiske rammer for børnene i perioden. Administrationen følger op herpå i foråret 2021.

Mariagerfjord Kommune har forsyningsforpligtigelsen i forhold til de børn, der har behov for pladser i daginstitution. De tre børn vil kunne rummes i de kommunale daginstitutioner uden merudgift for kommunen. 

Økonomi

Økonomiafdelingen har beregnet, at en dispensation på merindskrivning af tre børn i 14 måneder vil medføre en merudgift for Mariagerfjord Kommune på kr. 91.269.

Merudgiften finansieres inden for dagtilbudsområdet.

Beregning er vedhæftet som bilag.

Beregningen er uden beregning af økonomisk fripladstilskud og søskenderabat. Beregningerne er udført efter gældende tildelingsmodel for daginstitutioner.

Beslutning

Godkendt.

Dispensation gældende fra 11. november 2020 til 31. december 2021.

 

28.06.08-K08-1-20

82. Overordnet ramme for pædagogisk tilsyn Dagtilbud

Forventet sagsgang

BF

Anledning

I henhold til ny Dagtilbudslov, skal kommunalbestyrelsen vedtage overordnede rammer for pædagogsik tilsyn i Dagtilbud. Rammerne skal desuden offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

 1. At rammerne for tilsyn godkendes.

Inddragelse

Dagtilbud er med i partnerskab med KL om tilsyn. Den gruppe, der deltager i partnerskabet fra Mariagerfjord Kommune, er en dagtilbudsleder, dagplejelederen, en pædagogisk leder, den tilsynsførende for privatinstitutioner og private pasningsordninger og en tilsynsførende pædagogisk konsulent. I partnerskabsarbejdet er udarbejdelsen af de overordnede rammer for tilsynet blevet drøftet.

Sagsfremstilling

I henhold til Dagtilbudsloven, skal kommunalbestyrelsen fastsætte og offentliggøre overordnede rammer for pædagogisk tilsyn i dagtilbud.

Formålet med pædagogisk tilsyn er at sikre, at dagtilbuddene og de private pasningsordninger understøtter børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Dette sker med udgangspunkt i dagtilbudslovens bestemmelser og Mariagerfjord Kommunes mål og rammer – herunder Børne- og Ungepolitikken.

Det pædagogiske tilsyn indeholder tilsyn med:

Børnenes trivsel – herunder arbejdet med børnemiljøet og tidlig indsats.

Læringsmiljøet – herunder arbejdet med den pædagogiske læreplan.

Arbejdet med realisering af Børne- og Ungepolitikken og fagudvalgets vision på området.

Arbejdet med sprogindsats og sprogvurderinger.

Arbejdet med forældresamarbejdet.

Arbejdet med trivsel og sundhed.

Hygiejne og sikkerhed.

De overordnede rammer for tilsynet:

Tilsynet afholdes minimum hvert andet år.

Tilsynsresultaterne indgår i den fælles kvalitetsrapport for Dagtilbud, Familie og Skole.

Der føres tilsyn med alle kommunale og private institutioner, herunder også de private pasningsordninger.

Det er som regel altid anmeldte tilsyn, hvilket betyder, at uanmeldte tilsyn i forhold til specifikke forhold også kan forekomme.

Tilsyn hos dagplejen udføres af dagplejens tilsynsførende pædagoger.

Tilsynet hos kommunale og private institutioner samt private pasningsordninger, udføres af centrale tilsynspersoner.

Den centrale tilsynsenhed kan inddrage decentrale aktører i tilsynsopgaven.

Tilsynet foregår i et udviklingsperspektiv, hvilket betyder, at tilsynsopgaven altid skal sikre udvikling af kvaliteten fremadrettet.

Kvalitetsforståelse:

Tilsynets kvalitetsforståelse bygger på national og international forskning om kvalitet i dagtilbud.

Tilsynet vurderer kvaliteten ud fra fire kvalitetsniveauer for læringsmiljøet: Høj kvalitet, god kvalitet, minimal kvalitet, lav kvalitet.

Tilsynsrapporten:

Tilsynsrapporten er referatet fra tilsynsdialogen inklusiv handleplan for de bemærkninger, tilsynet har påpeget.

Når samtlige tilsyn er gennemført, udarbejder fagforvaltningen en samlet afrapportering. Denne afrapportering orienteres Udvalget for Børn og Familie om.

Afrapporteringen anvendes i den fælles kvalitetsrapport for Dagtilbud, Familie og Skole.

Beslutning

Godkendt.

 

27.00.00-G01-299-18

83. Nordjysk socialaftale

Forventet sagsgang

SO/BF, ØK, BY

Anledning

De nordjyske kommuner har sammen med Region Nordjylland ansvaret for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland. Som en del heraf udarbejdes Nordjysk Socialaftale, der sætter den politiske retning for samarbejdet på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Socialaftalen forelægges hermed til politisk godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At Nordjysk Socialaftale 2021-2022 godkendes.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 2. november 2020, pkt. 81:
Indstilles godkendt.

Inddragelse

Handicaprådet drøftede Nordjysk Socialaftale på deres møde 7. oktober 2020 og havde følgende bemærkninger:

Fokus område 2. Handicaprådet ser med glæde på budgetforslagene, der støtter op om dette fokusområde: Musikterapi på Handicap og psykiatriområdet og fremtidens botilbud samt klippekortet til borgere med handicap, der er blevet ældre.

Fokus område 3. Der skal være opmærksomhed på, at borgerne stadig skal have, de indsatser de har behov for.

Sagsfremstilling

Nordjysk Socialaftale er en politisk strategi, som dels fastsætter spillereglerne for køb og salg af pladser og dels sætter retningen for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Socialaftalen er udarbejdet af Den Administrative Styregruppe på Socialområdet (DAS) i tæt samspil med borgere, brugerorganisationer, politikere, fagfolk og embedsmænd. Samarbejdet med og inddragelsen af de mange parter sikrer, at Nordjysk Socialaftale sætter fokus på de mest relevante problemstillinger og udviklingsområder.

Med Nordjysk Socialaftale 2021-2022 har de nordjyske kommuner og regionen udpeget en vision, som skal sætte retningen for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Ligesom i den nuværende socialaftale, vil visionen for Nordjysk Socialaftale 2021-2022 have fokus på egenmestring. Egenmestring er valgt som vision, fordi der ønskes at blive sat fokus på, at alle borgere skal have mulighed og redskaber til at kunne mestre så meget af sit eget liv som muligt. Øget egenmestring med fokus på den enkelte borgers behov og ressourcer kan give borgeren øget frihed, livskvalitet og selvbestemmelse.

Visionen udmøntes gennem tre fokusområder:

Fokusområde 1: Socialpsykiatri
Dette fokusområde omhandler stigningen i borgere med psykiske vanskeligheder, som modtager ydelser fra det specialiserede socialområde, og sætter fokus på kompetencer og indsatser indenfor området.

Fokusområde 2: Den gode alderdom

Dette fokusområde omhandler borgere med udviklingshæmning, som får demens, og sætter fokus på, hvordan vi kan sikre fælles kompetencer, tværfaglighed og skabe de bedst mulige løsninger til borgernes behov.

Fokusområde 3: Kvalitetsindsatser for færre ressourcer

Dette fokusområde har fokus på, hvordan de rette incitamenter kan skabe indsatser, hvor der i endnu højere grad er fokus på både borgerens behov og progression. Fokusområdet sætter fokus på, hvordan vi kan samarbejde om udvikling og vidensdeling af effektive indsatser, arbejdsgange og samarbejder.

Fokusområderne er nærmere beskrevet i bilaget 'Udkast til Nordjysk Socialaftale 2021-2022'.

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

Kommunerne og regionen har i regi af Nordjysk Socialaftale løbende fokus på, om der er det rigtige udbud af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet hermed er at sikre, at der til stadighed er de nødvendige tilbud til såvel brede målgrupper som små målgrupper med komplekse udfordringer.

På baggrund af afdækninger af området foretaget i 2020 vurderes det, at der overordnet er god sammenhæng mellem efterspørgsel og det samlede udbud af pladser og indsatser på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Kommunerne og regionen er dog enige om, at det skal undersøges nærmere hvilke muligheder, der er for at styrke indsatsen til målgruppen af børn og unge med svært selvskadende adfærd, hvorfor der er igangsat et arbejde herfor.

I regi af KL er der fokus på de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger, hvor der er fokus på sammenhængen på udbud/efterspørgsel for de tilbud, som der er helt eller delvis objektiv finansiering på. Her er der enkelte tilbud, som er udfordret i forhold til bæredygtigheden, blandt andet Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland). Der er igangsat initiativer, som skal afhjælpe dette.

Det forstærkede samarbejde

Med det forstærkede samarbejde har de nordjyske kommuner og regionen et særligt fokus på udvalgte unikke tilbud. Den faglige følgegruppe for de unikke tilbud – Ekspertpanelet – har indstillet, at to af tilbuddene Birken (Aalborg Kommune) og Kvisten (Region Nordjylland) kommer i nødsporet, da de er udfordret i forhold til bæredygtigheden. DAS har fulgt indstillingen, og der vil blive nedsat arbejdsgrupper, som skal komme med forslag til, hvordan det kan sikres, at der fortsat vil være indsatser til de pågældende målgrupper.

Centrale udmeldinger

Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger i 2019 og 2020, som de nordjyske kommuner afrapporterer på i forbindelse med Nordjysk Socialaftale.

En Central Udmelding udsendes, når Socialstyrelsen er bekymret for udbuddet af tilbud til små og komplekse målgrupper.

De tre målgrupper er:

• Borgere med udviklingshæmning og dom og behov for ophold på sikret afdeling.

• Gravide kvinder med skadeligt rusmiddelmisbrug og behov for højt specialiseret døgnbehandling.

• Børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede socialt rehabiliterende indsatser.

De nordjyske kommuner har i samarbejde med Region Nordjylland udarbejdet afrapporteringer på de tre målgrupper som svar til Socialstyrelsens Centrale Udmeldinger. Afrapporteringerne er vedlagt som bilag til Nordjysk Socialaftale. De nordjyske kommuner vurderer overordnet, at der er tilstrækkeligt udbud af tilbud til de benævnte målgrupper i Nordjylland, men at der kan være behov for at undersøge muligheden for et nyt tilbud i Vestdanmark, som kan tilbyde sikrede pladser til borgere med udviklingshæmning og dom. Dog med en opmærksomhed på, at den samlede kapacitet af pladser på landsplan skal matche det nødvendige udbud af pladser.

Styringsaftalen

Styringsaftalen definerer rammerne for køb og salg af indsatser til borgere med et handicap eller sociale udfordringer. Styringsaftalen har gennemgået en revidering i 2020, hvor der er givet flere muligheder til at oprette nye tilbud under særlige vilkår, fx objektiv finansiering i opstartsårene, lavere belægningsprocent eller kollektiv underskudsdækning.

De nye vilkår skal ses som et instrument til at kunne etablere tilbud til små målgrupper. Før en driftsherre kan etablere på særlige vilkår, kræver det godkendelse i DAS, hvor det er op til den enkelte kommune, om hvorvidt man ønsker at være en del af de særlige vilkår for tilbuddet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

00.01.00-G01-134-19

84. Orientering

Sagsfremstilling

1. Opfølgning på økonomisk konsekvens for udskydning af ibrugtagning af AULA

2. Indledende drøftelse omkring tema vedr. inklusion

3. Årsrulleplan for Udvalget for Børn og Familie

Beslutning

Taget til efterretning.

Derudover blev der orienteret om:

 • Resultat af brugertilfredshedsundersøgelse af Folkeskole og SFO
 • Kontering på SFO-området
 • Inspirationstur ift. ny daginstitution Hadsund

 

 

00.22.00-P35-7-19

85. Underskriftsark

Sagsfremstilling

Når udvalget har gennemgået dagsordenen, skal alle tilstedeværende udvalgsmedlemmer skrive under på protokollen ved at trykke på den grønne godkendelses-knap i FirstAgenda.

Beslutning

Mødet sluttede kl. 19.40.

 

Lukkede dagsordenspunkter