Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Integrationsråd den 10. februar 2021 kl. 17:00 i Webex
  

 

Åbne dagsordenspunkter

15.00.00-G01-48-10

1. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

INT

Indstilling

Formanden for Integrationsrådet indstiller til Integrationsrådet:

1. At dagsorden godkendes.

Sagsfremstilling

Der er afsat 2 minutter til punktet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Suzan Khaled var fraværende, afbud under mødet.

Sekretær Mette Rasmussen var fraværende, Line Hyldgaard Byrgesen var referent.

 

15.00.00-G01-48-10

2. Dialog med Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse

Forventet sagsgang

INT.

Anledning

Løbende drøftelse med Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse.

Indstilling

Formanden for Integrationsrådet indstiller til Integrationsrådet:
1. At dialog med Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det er aftalt, at der på årets første og tredje møde er dialog med Jobcentret.

Dette vil fremadrettet være en repræsentant fra Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse.

Afdelingsleder for Integration og Kontanthjælp Evi Risdahl deltager og giver en status på integrationsindsatsen og introduktionsprogrammer.

Der er afsat 20 minutter til punktet.

Beslutning

Orienteringen fra afdelingsleder Evi Risdahl til efterretning.

Der blev orienteret om følgende:

- Der er pt. Ca. 20 borgere over 30 år og tilsvarende ca. 20 borgere under 30 år i integrationsgruppen. Gruppen af selvforsørgende, der er omfattet af integrationsprogrammet er et sted mellem 30 og 50 borgere.

- Integrationsborgere under 30 år er flyttet ud i ungecentret, hvor der i høj grad er fokus på uddannelse. Der er et tæt parløb mellem jobcenter og ungecenter. Nogle jobkonsulenter er fulgt med for at sikre kontinuitet i forløbene og et højt fagligt niveau i forhold til integrationslovgivningen.

- Øvrige integrationsborgere får en håndholdt indsats i jobcentret, hvor der er fokus på den virksomhedsrettede indsats. Der arbejdes på at sikre de rette match mellem borger og virksomhed.

- I forhold til covid 19 er beskæftigelsesindsatsen suspenderet og der må ikke iværksættes praktikker. Sprogskole fortsætter online, men det er vanskeligt for mange borgere.

Suzan Khaled var fraværende, afbud under mødet.

Sekretær Mette Rasmussen var fraværende, Line Hyldgaard Byrgesen var referent.

 

15.00.00-G01-48-10

3. Drøftelse af Integrationsrådet fokusområder

Forventet sagsgang

INT.

Indstilling

Formand for Integrationsrådet indstiller til Integrationrådet:

1. At fokus for 2021 drøftes.

Sagsfremstilling

Integrationsrådets formål jf. valget i 2018 er,Integrationsrådets formål er:

At tage vare på etniske minoriteters interesser i Mariagerfjord Kommune. Det kan Integrationsrådet gøre ved at medvirke til, at kommunens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende og egnet til etnisk ligestilling.

Integrationsrådet kan varetage forskellige typer af opgaver:

Rådgive forvaltninger og byråd om kommunale integrationsindsatser.

Sætte fokus på emner, som rådet finder relevante.

Fungere som sparringspartner for andre integrationsaktører i kommunen.

Udfra ovenstående beskrivelser af formål og opgaver samt drøftelse af beretning for 2020 er det oplagt, at Integrationsrådet drøfter fokusområder i 2021 som er resten af det nuværende råds valgperiode.

Der er afsat 15 minutter til punktet.

Beslutning

Fokusområder for 2021 blev drøftet med følgende bemærkninger:

- Integrationsrådet ønsker i 2021 at have et særligt fokus på børn og unge som to særskilte indsatsområder.

- Covid 19 giver vanskelige betingelser for den resterende del af perioden.

- Integrationsrådet kan gennem dialog med relevante aktører komme med anbefalinger til, hvordan man kommer godt i gang på forskellige områder efter covid 19. Det er aftalt, at Margrethe fra Integrationsrådet rådfører sig med skolefagchef og tosprogskoordinator med henblik på afklaring af om, der er områder, hvor Integrationsrådet kan gøre en særlig indsats for børn. En eventuel arbejdsgruppe med repræsentanter fra Integrationsrådet vil blandt andet på den baggrund arbejde videre med nogle forslag til indsatser frem mod næste møde. Fokus kan være på trivsel og behovet for frivillige ressourcer samt samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor.

- Dfunks afdeling i Hobro er blevet nedlagt formentlig på baggrund af nedskæringer. Der er et vakuum for unge som Frivilligcentret allerede er i gang med at se på. Integrationsrådet kan eventuelt bidrage her sammen med tidligere frivillige i Dfunk.

- Integrationsprisen er endnu ikke uddelt grundet covid 19. Datoen meldes ud, når den er endelig på plads.

Suzan Khaled var fraværende, afbud under mødet.

Sekretær Mette Rasmussen var fraværende, Line Hyldgaard Byrgesen var referent.

 

15.00.00-G01-48-10

4. Integrationsrådets beretning 2020

Forventet sagsgang

INT.

Anledning

Integrationsrådets årlige beretning.

Indstilling

Formanden for Integrationsrådet indstiller til Integrationsrådet:

1. At udkast til beretning drøftes.

2. At input til beretning drøftes.

3. At indhold i beretning besluttes.

Sagsfremstilling

Jævnfør forretningsordenens § 16 skal Integrationsrådet hver år udarbejde en skriftlig beretning over rådets virksomhed.

Beretningen skal indeholde integrationsrådets vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af kommunalbestyrelsen.

På mødet den 25. november drøftede Integrationsrådet beretningens indhold og konkrete input blev noteret.

Der er udarbejdet udkast til beretning, se vedhæftede.

Der er afsat 20 minutter til punktet.

Indstilling 25. november 2020, pkt. 6:

Formanden indstiller til Integrationsrådet:

1. At Integrationsrådet drøfter beretningens indhold.

2. At Integrationsrådet beslutter beretningens indhold.

Integrationsråd, 25. november 2020, pkt. 6:

Ad. 1: Input og indhold i beretning drøftet.

Ad 2: Sekretær laver udkast til beretning som drøftes på første møde i 2021.

Konkrete input er noteret og indarbejdes i udkast til næste møde.

Janne Jensen, Rushan Al Kahtib og Suzan Khaled fraværende med afbud.

Pirantheep Krishnapalan fraværende uden afbud. 

Beslutning

Integrationsrådet godkendte beretningens indhold med følgende bemærkninger:

- Lise repræsenterer både Mariagerfjord Gymnasium og Røde Kors

- Susan repræsenterer Bydelsmødrene

- Teksten for det fremadrettede tilpasses beslutningen under pkt. 3 på dette mødes dagsorden.

Suzan Khaled var fraværende, afbud under mødet.

Sekretær Mette Rasmussen var fraværende, Line Hyldgaard Byrgesen var referent.

 

15.00.00-G01-48-10

5. Aktuelt - hvad sker der i Integrationsrådets bagland?

Forventet sagsgang

INT.

Indstilling

Formanden for Integrationsrådet indstiller til Integrationsrådet:
1. At medlemmer orienterer om aktuelle tiltag fra erhverv, foreninger, frivilligt arbejde med videre, i relation til integration i     Mariagerfjord Kommune.
2. At integrationsrådet drøfter om ovenstående orientering giver anledning til understøttelse fra Integrationsrådet.

Sagsfremstilling

Integrationsrådets medlemmer er forankret i forskellige foreninger, råd, erhverv med videre.

Med dette punkt sikrer rådet, at der løbende sker orientering ind i rådet og at der samtidigt sker en aktiv stillingtagen til om rådet skal have en understøttende rolle.

Der er afsat 20 minutter til punktet.

Beslutning

Janne, Redbarnet Mariagerfjord: Der er udleveret pakker, afholdt familieklub og lejr. Der har været fokus på omstilling af covid 19 venlige aktiviteter. Derudover har der været arbejdet med fundraising og samarbejdsaftale.

Lise, Mariagerfjord Gymnasium og Røde Kors: samarbejde med Frivilligcentret omkring unges trivsel er presset grundet covid 19. Samtidig er Dfunk som tidligere nævnt lukket ned.

Jørgen, Kultur og Fritid: Frivilligundersøgelse præsenteret for udvalg. Aktivferie for børn i uge 7 bliver online.

Margrete, koordineringsgruppen for integration: Mobilisering af netværk der har berøring med målgruppen ift. at orienterer om covid 19. Arbejdet med integration i foreningslivet er lukket ned.

Peter, Sundhed og Omsorg og Teknik og Miljø: byrådet er så småt i gang med budgetlægningen.

Rochan: afventer at der åbnes op igen.

Tommy, Frivilligcentret: meget er lukket ned. Der arbejdes som tidligere nævnt på erstatning for Dfunk. Der er indledt samarbejde med Bydelsmødre i Hobro. De har fået hjælp til blandt andet ansøgninger. Frivilligcentret er i gang med en løsning på de administrative udfordringer organisationerne oplever i forhold til økonomi. Der planlægges en frivilligbørs i Hadsund i samarbejde med Hadsund Handel. Frivillig Fredag bliver 24. september, der arbejdes på planlægning. 24. november bliver der et netværk omkring integration, hvor man gerne vil have integrationsrådet med.

Piratheep: covid 19 har lukket stort set alle aktiviteter på nær enkelte online aktiviteter ned.

Faketa: mange aktiviteter flyttet. Kvindecafeen er delvist online. Mange oplever udfordringer i den periode, hvor børnene har været hjemme. Der er planer om fest efter nedlukningen.

Suzan Khaled var fraværende, afbud under mødet.

Sekretær Mette Rasmussen var fraværende, Line Hyldgaard Byrgesen var referent.

 

15.00.00-G01-48-10

6. Status på Integrationsrådets økonomi

Forventet sagsgang

INT.

Anledning

Status på Integrationsrådets økonomi.

Indstilling

Formanden for Integrationsrådet indstiller til Integrationsrådet:

1. At status på Integrationsrådets økonomi tages til orientering.

Sagsfremstilling

På hvert møde følger Integrationsrådet op på økonomi.

Opdateret oversigt er vedlagt i bilag med opgørelse af 2020. Derudover er bilag fra Økonomi vedlagt.

Der er afsat 10 minutter til punktet.  

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning med følgende bemærkninger:

-        Der er ca 32.000 kr. der kan anvendes til aktiviteter i 2021.

-        Der opfordres til, at man gør sit bagland opmærksom på, at der er midler i integrationsrådet, som kan søges.

-        Der blev forespurgt på, hvorvidt midlerne kan gå til eksempelvis indsatser for indsatte i arresten, der ikke nødvendigvis har adresse i kommunen. Rammerne for midlerne er, at de skal målrettes borgere i kommunen.

Suzan Khaled var fraværende, afbud under mødet.

Sekretær Mette Rasmussen var fraværende, Line Hyldgaard Byrgesen var referent.

 

15.00.00-G01-48-10

7. Ansøgning om økonomisk støtte

Forventet sagsgang

INT.

Anledning

Der er modtaget ansøgning om økonomisk støtte fra Integrationsrådet.

Indstilling

Formanden for Integrationsrådet indstiller til Integrationsrådet:
1. At Integrationsrådet behandler ansøgning om økonomisk støtte.

Sagsfremstilling

Frivilligcenter Mariagerfjord søger i samarbejde med Arabisk Skole om økonomisk støtte til arabisk undervisning.

Formål er:
At herboende børn, med arabiske forældre, vedligeholder/lærer det arabiske sprog i tale og skrift.
Aktiviteten skal gøre det lettere at kommunikere med familien, og sendes de på et tidspunkt hjem, vil det ikke være spor morsomt, at stå som teenager og kun kunne dansk i et totalt fremmed land.

Der henvises til yderligere information i ansøgning, der er vedlagt som bilag.

Der er afsat 10 minutter til punktet.

Økonomi

Der søges om 4.000 kr. til undervisningsmaterialer.

Beslutning

Tommy og Rochan er som ansøgere inhabile og deltager derfor ikke i behandling af punktet.

 

Integrationsrådet godkender ansøgningen med en præmis om, at der gives dokumentation for, hvordan midlerne anvendes samt en status på, hvordan det tidligere støttede projekt om modersmålsundervisning er gået. Der ønskes endvidere billededokumentation (med samtykke) af aktiviteterne.

Suzan Khaled var fraværende, afbud under mødet.

Sekretær Mette Rasmussen var fraværende, Line Hyldgaard Byrgesen var referent.

 

00.16.00-P20-1-20

8. Aktivitetscenter Øst

Forventet sagsgang

Integrationsrådet.

Anledning

Byrådet besluttede i 2019 at afsætte midler til at igangsætte to samproduktionsprojekter i 2020. Det ene projekt 'Aktivitetscenter Øst' er blevet forsinket af forskellige årsager, men skal nu rulles ud i foråret 2021. Arbejdsgruppen ønsker Foreningsrådets input til projektet.

Indstilling

Formanden for Integrationsrådet indstiller til Integrationsrådet:

1. At Integrationsrådet kommer med input til projektet 'Aktivitetscenter Øst'. 

Inddragelse

Relevante kommunale råd høres, og lokale interessenter kontaktes direkte af arbejdsgruppen. Desuden består arbejdsgruppen af repræsentanter på tværs af kommunens fagenheder.

Sagsfremstilling

Idéen om et aktivitetscenter i østdelen af Mariagerfjord Kommune opstod i forbindelse med et øget fokus på samproduktion i kommunen. I 2019 udvalgte formændene for fagudvalgene dette projekt blandt flere muligheder, og der blev afsat midler til det i budget 2020. En projektbeskrivelse blev udarbejdet i foråret 2020, men på grund af sygdom, Corona mm. er der først taget rigtig hul på processen nu.

Det er politisk besluttet, at centeret skal placeres i Hadsund hvis muligt. Det overordnede formål med aktivitetscenteret er at modvirke ensomhed, samt at optimere samarbejdet mellem civilsamfund, borgere og kommune.

I første omgang skal projektet afdække, om der er interesse for og opbakning til at starte et aktivitetscenter i Hadsund. Til at undersøge dette er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med et forslag til lokation, organisering og struktur, indhold, målgruppe, økonomi mm. Da det er et samproduktionsprojekt bliver foreninger, borgere, frivillige, råd m.fl. inddraget tidligt i processen og har mulighed for at præge alle områder af projektet. Ultimativt skal projektet - hvis der findes opbakning til det i lokalområdet - gennemføres af civilsamfund, borgere og kommunalt ansatte på lige fod.

Arbejdsgruppen ønsker således Integrationsrådets input til følgende:

- Hvilke(n) målgruppe(r) skal et aktivitetscenter henvende sig til?

- Hvor i Hadsund skal aktivitetscenteret placeres?

- Hvordan skal centeret organiseres? Fx hvem skal have indflydelse, hvordan skal en bestyrelse sammensættes etc.?

- Skal det være et foreningshus eller et hus med egen identitet (dette uddybes på mødet)?

- Hvad skal der til, for at et sådant projekt kan lykkes?

- Andet?

Der er afsat 10 minutter til punktet.

Beslutning

Integrationsrådet gav følgende input til projekt ”Aktivitetscenter Øst”:

- Det vurderes umiddelbart, at aktivitetshuset vil være relevante for målgruppen, og der er på den baggrund opbakning til projektet.

- Aktiviteter bør koordineres med øvrige aktører.

Det anbefales, at tale direkte med målgruppen om konkrete aktiviteter.

Suzan Khaled var fraværende, afbud under mødet.

Sekretær Mette Rasmussen var fraværende, Line Hyldgaard Byrgesen var referent.

 

Lukkede dagsordenspunkter