Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 4. januar 2021 kl. 17:00 i Mødelokale 1, Nordre Kajgade 1, Hobro (mulighed for web)
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-3-17

2. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

SO

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

27.00.00-G01-92-15

3. Udmøntning af Værdighedsmidlerne 2021

Forventet sagsgang

SO

Anledning

I Finansloven 2016 blev der afsat 1. mia. kr. til udmøntning af Værdighedsmidlerne. I den forbindelse vedtog Byrådet i Mariagerfjord Kommune en Værdighedspolitik for perioden 2016 – 2019. Politikken indeholder en række temaer, som Værdighedsmidlerne bruges til at understøtte. I denne sag præsenteres udvalget for et oplæg med de indsatser, der ønskes videreført i 2021.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At forslag til udmøntning af Værdighedsmidlerne fra 2021 godkendes.

Inddragelse

Seniorrådet orienteres om samme sag på møde den 19. januar 2021.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udmøntning af Værdighedspolitikken får fagenheden Sundhed og Ældre i 2021 tildelt en andel af Værdighedsmidlerne på 7,428 mio. kr. Fra 2020 tildeles Værdighedsmidlerne via det generelle bloktilskud. Mariagerfjord Kommune var oprindeligt tildelt et årligt bloktilskud på 8,489 mio. kr.

I forbindelse med råderumsskabelse 2020-2023, godkendte Byrådet i 2019 et budget til værdighedspuljen, hvor den årlige tildeling af Værdighedsmidlerne reduceres med 1.mio. kr.

På den baggrund udgør den samlede andel af værdighedsmidlerne 7,428 mio. kr.

Værdighedsmidlerne er prioriteret til at understøtte følgende temaer:

 • Livskvalitet
 • Selvbestemmelse
 • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
 • Mad og ernæring
 • En værdig død
 • Pårørendeinddragelse

 

Med afsæt i ovenstående temaer, har Mariagerfjord Kommune hvert år prioriteret, hvorledes andelen af Værdighedsmidlerne skulle anvendes. Foruden de seks temaer indgår temaet ”Bekæmpelse af ensomhed” i kommunens Værdighedspolitik. Temaet indgår ikke i den samlede pulje for Værdighedsmidlerne, men tildeles i en særskilt pulje.

Styregruppen for værdighedspolitikken har i samarbejde med afdelingsledelsen i fagenheden Sundhed og Ældre set på, hvilke indsatser der kan styrke sundheds- og ældreområdet i 2021. Indsatserne har til formål at understøtte den rehabiliterende, forebyggende og sundhedsfremmende tilgang i den daglige opgavevaretagelse på tværs af sundheds- og ældreområdet.

Fra 2021 prioriteres 7,428 mio. kr. af det generelle bloktilskud som Værdighedsmidler til indsatser inden for de ovenfor beskrevene temaer. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til, hvilke indsatser, der ønskes videreført i 2021.

Følgende indsatser ønskes prioriteret i 2021

 Indsatser i 2021Budget i 2021
Demenskorpset 50.000 kr.
Aktiviteter på plejecentre781.000 kr.
Open Air koncert60.000 kr.
Musikterapi500.000 kr.
Rehabiliterende terapeuter1.253.000 kr.
Terapeuter på plejecentre1.461.000 kr.
Kompetenceudvikling i opgaveløsningen693.000 kr.
Pædagogiske måltider300.000 kr.
Faglig undervisning i ”Palliation og døden”0 kr.
Palliationssygeplejersker447.000 kr.
Pårørendeinddragelse0 kr.
Nye indsatser i 2021 
Kognitiv stimulationstræning 500.000 kr.
Netværksgruppe for pårørende100.000 kr.
Kvalitetsløft på plejecentre 1.283.000 kr.
Indsatser der ophører i 2021 
Seniorhøjskole 

 

I 2021 forslås iværksat tre nye indsatser; Kognitiv stimulationstræning, netværksgruppe for pårørende og kvalitetsløft på plejecentre. Det vurderes, at de tre indsatser understøtter de aktiviteter og indsatser, der efterspørges i fagenheden Sundhed og ældre for at udvikle de igangværende faglige indsatser.

I 2021 foreslås det, at Seniorhøjskolen ophører. Mariagerfjord Kommune udbyder en række tilbud for samme målgruppe, som Seniorhøjskolen var tiltænkt.

Vedhæftet er udmøntningsplanen for Værdighedsmidlerne 2021, hvor de enkelte indsatser er beskrevet.

Beslutning

Godkendt.

Udvalget præciserer, at der er afsat særskilt midler til finansiering af klippekortsordning.

Udvalget er enige om i den forestående budgetproces at arbejde på at få afsat tilstrækkelige midler til implementering af Nexus, herunder den løbende kompetenceudvikling af medarbejdere i forhold til systemanvendelsen, samt i det hele taget i forhold til den samlede drift af Nexus, således finansieringen ikke fremadrettet skal indgå som en del af udmøntningen af værdighedsmidlerne.

 

27.00.00-G01-92-15

4. Udviklingspulje ”Fokus på ensomhed” i Mariagerfjord Kommune

Forventet sagsgang

SO

Anledning

Med afsæt i Mariagerfjord Kommunes Værdighedspolitik er der i forbindelse med temaet ”Bekæmpelse af ensomhed” afsat 350.000 kr. til etablering af en udviklingspulje til forebyggelse af ensomhed for ældre og socialt udsatte borgere + 65 år. I denne sag præsenteres udvalget for et oplæg til, hvordan puljen administreres i 2021.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At puljebeskrivelsen godkendes.

2. At udvalget godkender model 1 eller model 2 for administration af puljen i 2021.

Inddragelse

Seniorrådet orienteres om samme sag på møde den 19. januar 2021.

Handicaprådet orienteres om samme sag på møde den 13. januar 2021.

Sagsfremstilling

I 2021 oprettes en udviklingspulje på 350.000 kr., der har til formål at fremme nye initiativer til forebyggelse af ensomhed blandt ældre og socialt udsatte borgere i Mariagerfjord Kommune.

Puljen udloddes i 2021 og kan søges to gange i 2021; forår og efterår. Ansøgningsfristen er hhv. den 1. april (forår) og den 1. august (efterår).

Puljen har til formål at give støtte til nye initiativer, der forebygger og modvirker ufrivillig ensomhed blandt ældre og sårbare borgere i lokalområderne i Mariagerfjord Kommune. Puljen understøtter derfor udmøntning af temaet "Bekæmpelse af ensomhed" i Mariagerfjord Kommunes værdighedspolitik.

Puljemidlerne er øremærket til at udvide, udvikle eller fremme lokale aktiviteter rundt i kommunen. Målgruppen for indsatsen/aktiviteterne er ældre borgere 65+ i Mariagerfjord Kommune, der er ensomme eller i risiko for at blive det. Aktiviteterne skal derfor bidrage til at forebygge og modvirke ufrivillig ensomhed blandt ældre borgere i lokalområderne i Mariagerfjord Kommune.

Hvem kan søge puljen?

 • Foreninger og organisationer inden for det sociale, kulturelle og sundhedsfaglige område
 • En kreds af enkeltpersoner i forbindelse med konkrete initiativer og aktiviteter.
 • Frivillige organisationer eventuelt med offentlig myndighed eller privat virksomhed som medansøger.

 

Hvad kan der søges midler til?

 • Konkrete initiativer inden for det sundhedsfaglige, kulturelle, eller det sociale område.
 • Støtte til aktiviteter, hvor den frivillige indsats er kernen i aktiviteten og primært udføres af frivillige.
 • Aktiviteter der er lokalt forankret og komme kommunens borgere til gode.
 • Udvikling af nye ideer og tilbud til målgruppen og udvikling af metoder til at rekruttere og fastholde ensomme ældres deltagelse i aktiviteter.
 • Aktiviteter der sigter på at modvirke og forebygge ensomhed blandt ældre borgere i lokalområderne i Mariagerfjord Kommune.

 

Det centrale for udviklingspuljen er, at de gode fortællinger bliver fortalt og udbredt. Det er derfor et kriterie, at tilskudsmodtager af puljen deler de erfaringer, som midlerne bidrager til (eks. opslag på Facebook, indlæg i lokalaviserne el. lign.). Derudover er det et krav, at alle der modtager støtte indsender et regnskab, der dokumenterer at midlerne er brugt som beskrevet i ansøgningen.   

Administration af puljen i 2021
Administrationen sikrer den daglige administration og behandling af puljen. Puljen udloddes to gange i 2021 med to ansøgningsfrister den 1. april (forår) og den 1. august (efterår). Puljen vil derfor blive udmøntet to gange i 2021.

Der er lavet et oplæg med to modeller for, hvordan puljen kan administreres i 2021. Udvalget bedes godkende en af de to modeller.

Model 1:
Administrationen behandler de indkomne ansøgninger efter ansøgningsfristernes udløb. Der laves en oversigt over de ansøgere, der vurderes at leve op til puljens kriterier og formål. Oversigten sættes på til godkendelse i Udvalget for Sundhed og Omsorg på næstkommende udvalgsmøde. Herefter udmøntnes puljen.

Model 2:
Administrationen samler alle indkomne ansøgninger efter ansøgningsfristens udløb. Der laves en oversigt over alle indkomne ansøgninger. Der indstilles til, at Udvalget for Sundhed og Omsorg på næstkommende udvalgsmøde behandler ansøgningerne og godkender udmøntning af puljemidlerne. Herefter udmøntes puljen.

Økonomi

Siden 2019 har Mariagerfjord Kommune fået tildelt særskilte midler til udmøntning af temaet "Bekæmpelse af ensomhed" i forlængelse af kommunens Værdighedspolitik. Midlerne tildeles via det kommunale bloktilskud.

Mariagerfjord Kommunes andel i 2019 var på 828.000 kr. og 849.000 kr. i 2020 som anført i nedenstående tabel.

2019202020212022
828.000 kr. 849.000 kr. 862.000 kr. 862.000 kr.

 

I 2019 var der uforbrugte midler af den samlede tildeling på 828.000 kr. I 2021 afsættes derfor 350.000 kr. til udviklingspuljen "Fokus på ensomhed", der finansieres af uforbrugte midler fra 2019.

Samtidig har afdelingsledelsen i Sundhed og ældre besluttet, at der overføres 400.000 kr. af de uforbrugte midler fra 2019 til temaet "Pårørendeinddragelse" i forbindelse med udmøntning af kommunens Værdighedspolitik. Dette set i lyset af, at ensomhedsindsatsen går fint i tråd med de indsatser og tiltag, der aktuelt arbejdes med i forbindelse med pårørendeinddragelse.

Beslutning

Godkendt. Der administreres efter model 1.

 

00.00.00-P20-2-20

5. Orientering om sundhedsprofil 2021

Forventet sagsgang

SO, ØK, BY

Anledning

Sundhedsprofilundersøgelsen "Hvordan har du det?" gennemføres hvert fjerde år. Dataindsamlingen til den kommende undersøgelse starter d. 5. februar 2021. Det er fjerde gang undersøgelsen gennemføres landsdækkende siden 2010, og den giver et unikt billede af befolkningens sundhedstilstand og udviklingen i denne.

I Region Nordjylland udsendes spørgeskemaet denne gang til 39.700 nordjyder, heraf 3000 i Mariagerfjord Kommune. På landsplan modtager 300.000 borgere et spørgeskema.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med Sundhedsprofilundersøgelsen "Hvordan har du det? - 2021" er at få relevant viden om borgernes fysiske helbred, mentale trivsel og generelle livskvalitet

samt sundhedsadfærd fx ift. søvn, kost og bevægelse. Den viden anvendes til at målrette forebyggelsestiltag og øge kvaliteten af sundhedsvæsenets tilbud

både regionalt og kommunalt. For eksempel er undersøgelsen en del af datagrundlaget for Sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og de nordjyske

kommuner. I Mariagerfjord Kommune er resultaterne fra seneste profil bl.a. anvendt i forbindelse med ny Sundhedspolitik og

udvikling af sundhedsstrategier, ved ansøgning om puljemidler og i planlægning og kvalificering af konkrete projekter og sundhedstilbud.

Spørgeskemaet til Region Nordjyllands sundhedsprofilundersøgelse "Hvordan har du det? - 2021" er nu endeligt afsluttet. 56 spørgsmål er nationalt aftalt og indgår i den nationale undersøgelse, som Statens Institut for Folkesundhed gennemfører for Staten, mens de resterende spørgsmål er specifikke for Region

Nordjyllands undersøgelse.

De første resultater af undersøgelsen offentliggøres i marts 2022.

Kommunikationsindsatsen under dataindsamlingen

Der arbejdes nu med kommunikationsindsatsen i forbindelse med dataindsamlingen, der starter d. 5.februar 2021. Formålet med kommunikationsindsatsen er at få så høj

en svarprocent som muligt og dermed et godt datagrundlag.

I den forbindelse har Sundhedskoordinationsudvalget besluttet at opfordre lokalpolitikere til at være ambassadører for undersøgelsen, og på den måde medvirke til, at vi i regionen får en høj svarprocent og dermed et bedre datagrundlag.

Alle medlemmer af Byrådet vil derfor umiddelbart inden undersøgelsen går i gang modtage en kommunikationspakke med

• Et brev med lokalt tilpasset information om undersøgelsen

• En FAQ med svar på de oftest stillede spørgsmål

• Spørgeskemaet

• Materialer såsom en plakat, der kan printes.

Til orientering er der både nationale og lokale kommunikationstiltag, fx kan nævnes:

• Historier i landsdækkende og lokale medier

• Spots på skærmene i busserne

• Opslag og spots på sociale medier

• Kommunikationspakker til fx patientforeninger, civilsamfundsforeninger, praktiserende læger mv.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker, at der laves lokal markedsføring, hvor borgerne opfordres til at deltage i undersøgelsen.

 

29.30.00-P17-2-20

6. Praksisplan for fysioterapi 2021

Forventet sagsgang

SO

Anledning

Praksisplanen er et værktøj i den fremtidige tilrettelæggelse af og udvikling på fysioterapiområdet og skal medvirke til at styrke samarbejdet mellem sektorerne. Herudover skal praksisplanen beskrive den økonomiske udvikling, antal fysioterapeutiske klinikker, praksisformer og kommunalt oprettede tilbud om vederlagsfri fysioterapi.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At Praksisplan for Fysioterapi 2021 tiltrædes.

Inddragelse

Planen var i høring i efteråret. Her afgav Mariagerfjord Kommune et høringssvar, som var koordineret med samarbejdskommunerne i klynge syd. Svaret betonede vigtigheden af, at det skal være obligatorisk for både fysioterapiklinikker og kommuner at indgå i dialogfora. Det blev endvidere anbefalet, at der på dialogfora også skal være mulighed for at drøfte bemærkelsesværdige ydelsesmønstre i forhold til enkeltpatienter og patientgrupper.

Sagsfremstilling

Praksisplanen indeholder en beskrivelse af den eksisterende kapacitet i fysioterapeutpraksis i alle områder i regionen, en beskrivelse af de kommunale tilbud vedrørende vederlagsfri fysioterapi samt en ydelsesoversigt over præsterede ydelser fordelt på fysioterapeutpraksis i regionen og på kommuneniveau. Praksisplanen inkluderer ridefysioterapi.

Praksisplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat i regi af Samarbejdsudvalg for Fysioterapi bestående af repræsentanter fra regionen, de nordjyske kommuner samt de praktiserende fysioterapeuter. Der er via Det fælleskommunale Sundhedssekretariat og det kommunale netværk på området sket en administrativ inddragelse af kommunerne undervejs i processen.

Kommunerne har i processen haft særlig fokus på udvikling af samarbejdet på tværs og på arbejdet med kvalitetsudviklingen på området. Herudover er der lagt vægt på at få udarbejdet en overskuelig og letforståelig Praksisplan. Kommunerne har gennem hele forløbet arbejdet ud fra en forudsætning om, at den fysioterapeutiske kapacitet i vores region er passende, og der er i Praksisplanen ikke truffet beslutning om kapacitetsudvidelse i forhold til den vederlagsfrie fysioterapi.

Hovedelementerne i Praksisplan om Fysioterapi 2021 er:

Vedr. Fysioterapi i Nordjylland

 • Der er i Region Nordjylland 52 kapaciteter over 30 timer og 77 kapaciteter under 30 timer. Til at udfylde kapaciteterne er der 52 fysioterapeuter, der leverer over 30 timer, samt 151 der leverer under 30 timer. Derudover er der 48 vikarer og 82 hjælpepersonale efter §24 stk. 3 pr. juni 2019. Dette er en stigning på 25,7% ift. 2015, og hovedparten af stigningen er på vikarer og hjælpepersonale. Kapaciteterne er fordelt på 57 klinikker.
 • Ventetid i klinikkerne indgår løbende i regionens vurdering af kapacitet i Nordjylland. Ventetid opgøres af fysioterapeuterne på Sundhed.dk, hvor det desværre ikke er muligt at adskille ventetid for almindelig og vederlagsfri fysioterapi.
 • Ud af de elleve nordjyske kommuner er der otte kommuner, som er leverandører af vederlagsfri fysioterapi. De kommuner er henholdsvis Aalborg, Mariagerfjord, Hjørring, Rebild, Thisted, Jammerbugt, Vesthimmerland og Brønderslev kommune
 • De samlede udgifter til vederlagsfri fysioterapi var i 2015 på 100,1 mio. kr. i Region Nordjylland stigende til 114 mio. i 2018. For ridefysioterapi er tallene 12,5 mio. i 2015 til 14,3 mio. i 2018. Fra 2015-2018 er udgiften til vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi således steget med 14% %. På landsplan ses en tilsvarende stigning for vederlagsfri fysioterapi, men en markant lavere vækst i den vederlagsfrie ridefysioterapi.

 

Note: I overenskomsten med virkning fra januar 2019 er der aftalt et loft for væksten på området, som medfører tilbagebetaling via reducerede takster såfremt det overskrides. Den generelle kapacitet i regionen er vurderet som passende. Eventuel ledig kapacitet vil altid blive opslået med henblik på at alle kvalificerede fysioterapeuter kan søge.  

Vedr. Samarbejde på tværs

 • De praktiserende fysioterapeuter er en del af det samlede sundhedsvæsen, og det er derfor vigtigt, at de kommunikerer og samarbejder optimalt med de øvrige sektorer. Især borgere, som modtager vederlagsfri fysioterapi, vil ofte have brug for en helhedsorienteret og sammenhængende tværfaglig indsats.
 • Velfungerende samarbejdsfora vil kunne bidrage til øget samarbejde, eksempelvis omkring specifikke patientgrupper. Samarbejdet mellem kommune og fysioterapeuter bør formaliseres i lokale dialogfora jf. også overenskomstens protokollat for samarbejde.

 

Processen for tilblivelse af den endelige Praksisplan for Fysioterapi 2021

Udkast til Praksisplanen har den 5. februar 2020 været forelagt Samarbejdsudvalg for Fysioterapi i Nordjylland, hvor den er blevet behandlet og godkendt til høring.

På baggrund af indkomne høringssvar godkendte Samarbejdsudvalg for Fysioterapi 24. september en tilrettet praksisplan til udsendelse til de relevante parter med henblik på tiltrædelse af Praksisplanen. Praksisplanen blev forelagt KKR Nordjylland 13. november 2020, og KKR Nordjylland gav i den forbindelse sin anbefaling til godkendelse af Praksisplanen for Fysioterapi.

På den baggrund er Praksisplanen for Fysioterapi derfor fremsendt til de enkelte kommuner med henblik på en formel, politisk tiltrædelse af Praksisplanen.

Økonomi

Der lægges op til at fastholde eller styrke økonomistyringen på området. Dette understøttes for den vederlagsfrie fysioterapi blandt andet ved det nationale omsætningsloft i overenskomsten fra 1. januar 2019, hvor fysioterapeuterne forpligter sig til at begrænse stigningen i honorarer(sammenlignet med 2018) til 2,8% i 2019, 1,6% i 2020 og 0% fra 2021 og frem.

Beslutning

Godkendt.

 

29.00.00-P16-1-14

7. Sundhedsberedskabsplan

Forventet sagsgang

SO

Anledning

Byrådet skal én gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet. Sundhedsberedskabsplanen skal koordineres med kommunens øvrige planlægning på beredskabsområdet, herunder kommunens generelle beredskabsplan. I denne sag præsenteres høringsudkast til Sundhedsberedskabsplan 2018-2021.  

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At udkast til Sundhedsberedskabsplan 2018-2021 sendes i høring.

Inddragelse

Inden godkendelsen skal planen sendes i høring ved Regionsrådet og i de omkringliggende kommuner (Randers-, Rebild-, Vesthimmerlands-, Viborg og Aalborg Kommune). Desuden skal der indhentes rådgivning ved Sundhedsstyrelsen. 

Sagsfremstilling

Formålet med Sundhedsberedskabsplanen er at skabe grundlag for en koordineret indsats i en ekstraordinær situation og sikre koordineret anvendelse af sundhedsmæssige ressourcer. Planlægningen skal medvirke til, at Mariagerfjord Kommune også i en beredskabssituation vil være i stand til at løse almindelige sundhedsopgaver.

Sundhedsberedskabsplanen er en del af Mariagerfjord Kommunes samlede beredskabsplan og har samtidig relationer til det samlede nationale beredskab. Sundhedsberedskabet skal hurtigt og fleksibelt med udgangspunkt i den daglige drift og de opgaver, der løses til hverdag, kunne håndtere større ulykker og katastrofer, når de indtræffer og genoprette kommunens funktioner så hurtigt som muligt, eventuelt i form af en midlertidig udvidelse af det daglige beredskab, hvis det vurderes at være nødvendigt.

Sundhedsberedskabsplanen er fokuseret omkring selve funktionen af Sundhedsberedskabet – og den topstyring, beredskabet har mulighed for at lave i krisesituationer. Derfor indeholder planen ikke decentrale indsatsplaner, men fokuserer på Sundhedsberedskabets første opgave ved krisesituationer. Sundhedsberedskabsplanen er ledelsesmæssigt forankret i fagenheden Sundhed og Ældre.

Kommunens opgaver i sundhedsberedskabet omfatter opgaver inden for PPR, hjemmesygepleje, hjemmepleje, plejecentre, og sundhedspleje det vil sige forebyggelses-, behandlings- og omsorgsopgaver.

Sundhedsberedskabsplanen beskriver indsatserne inden for følgende:

 • Ekstremt vejr
 • CBRNE hændelser
 • Smitsomme sygdomme
 • Genhusning/nødhusning
 • Ekstraordinære udskrivelser
 • Lægemiddelberedskab
 • Det psykosociale beredskab

 

Kommunens arbejdsmiljø konsulent, den samlede chefgruppe på velfærdsområdet, chef for Center for Byråd, Personale og Strategi samt forhenværende Velfærdsdirektør Peter Møller Rasmussen har været inddraget i udarbejdelsen af planen.

Proces for godkendelse af planen i 2021

 • Høringsudkast godkendes i Udvalget for Sundhed og Omsorg
 • Planen sendes i intern høring i relevante råd og udvalg.
 • Planen sendes samtidig i ekstern høring i nabokommuner (Randers-, Rebild-, Vesthimmerlands-, Viborg og Aalborg Kommune), Region Nordylland samt til sundhedsfaglig rådgivning i Sundhedsstyrelsen
 • På baggrund af indkomne høringssvar tilrettes planen
 • Godkendelse og endelig tiltrædelse af planen

 

Det forventes, at nærværende Sundhedsberedskabsplan også kan anvendes i næstkommende byrådsperiode.

Implementering efter endelig godkendelse

Sundhedsberedskabsplanen forudsætter, at der på de relevante institutioner/matrikler udarbejdes planer for implementering af sundhedsberedskabet. Dette arbejde koordineres i sammenhæng med Plan for fortsat drift. Sundhedsberedskabsplanen suppleres af de enkelte centre/institutioner/plejecentres indsatsplaner, instrukser og action cards, som centrene selv har ansvaret for at udarbejde og opdatere.

Udkast til sundhedsberedskabsplanen er vedhæftet som bilag. 

Beslutning

Godkendt.

 

29.00.00-G01-127-20

8. Godkendelse af Masterplan 2020-2025

Forventet sagsgang

SO

Anledning

Formålet med Masterplan 2020-2025 er, at danne et overblik over, hvordan de økonomiske ressourcer prioriteres i forbindelse med udmøntningen af Sundhedspolitikken 2019-2025 og Sundhedsstrategier 2019-2025. Udmøntningen af førnævnte sker med afsæt i de økonomiske midler, som § 17. stk 4 udvalget indstillinger til udmøntninger af midlerne fra masterplanen.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At udvalget godkender Masterplan 2020-2025

Sagsfremstilling

Baggrund

§17.4 Udvalget for Borgerrettet Forebyggelse fremlagde på udvalgsmødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 9. april 2018 en række sundhedsfremmende indsatser, udarbejdet på baggrund af fem fokusområder for henholdsvis:

 • Sundhed for børn 0-5 år
 • Børn og unges mentale helbred
 • Borgere med psykisk sygdom
 • KRAM-faktorerne
 • Overblik over indsatser og tilbud.

 

Udvalget for Sundhed og Omsorg godkendte, med udgangspunkt heri, igangsættelsen af de prioriterede indsatser. Indsatserne var fastsat af rammen i forudgående Masterplan for indsatser i Sundhed og Træning 2015-2018. Indsatserne ses i oversigten Tværgående Sundhedsindsatser. Disse indsatser danner fortsat baggrunden for de prioriteringer, der indgår i den aktuelle Masterplan 2020-2025.

Den forudgående Masterplan for indsatser i Sundhed og Træning 2015-2018, havde hovedvægten på indsatser, der foregår i Sundhed og Træning. Den aktuelle Masterplan 2020-2025 går på tværs af kommunens fagenheder, og er bygget op omkring den nye Sundhedspolitik og dertilhørende Sundhedsstrategier 2019-2025. Derfor tager Masterplanen udgangspunkt i de tre fokuspunkter for henholdsvis mental sundhed, sundhedsadfærd og kronisk sygdom.

Til udmøntningen af Masterplan 2020-2025 foreligger et ønske om, at skabe et økonomisk rum til de Tværgående Sundhedsstrategiske Indsatser, som danner baggrunden for den prioritering, der er fremlagt.

Budgettet i Masterplan 2020-2025 løber frem til 2023. Dette skyldes, at de økonomiske midler uddeles for tre år af gangen.

Hvad skal der arbejdes med?

De tre strategier for henholdsvis mental sundhed, sundhedsadfærd og kronisk sygdom tager udgangspunkt i de udfordringer, som den regionale sundhedsprofil 2017, samt den tilsvarende sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune, viser.

 1. Mental sundhed: Sundhedsprofilen viser, at der er sket en signifikant stigning af borgere med dårligt mentalt helbred i Region Nordjylland på 2,1 procentpoint fra 2013 til 2017. Specifikt for Mariagerfjord Kommune viser Sundhedsprofilen, at andelen af borgere, der ofte føler sig ufrivilligt alene samt andelen af borgere med et højt stressniveau ligeledes er steget. Øges befolkningens mentale sundhed, vil flere borgere klare sig bedre på uddannelser, arbejdspladser og privat, og dermed have brug for færre sundhedsydelser fra det offentlige.
 

 1. Sundhedsadfærd: Der er blevet flere borgere i kommunen med et usundt kostmønster. Ligeledes er fysisk inaktivitet steget, hvilket også gør sig gældende for andelen af henholdsvis overvægtige og svært overvægtige borgere. Et usundt kostmønster og inaktivitet øger risikoen for overvægt samt en lang række sygdomme som type 2 diabetes, hjerte-karsygdomme og kræft.
 

 1. Kronisk sygdom: Der er sket en signifikant stigning af borgere med en muskelskeletlidelse samt borgere med psykisk sygdom fra 2013 til 2017. Det vurderes, at op imod 20-30% af befolkningen lider af mere end én kronisk sygdom. Udviklingen af kroniske sygdomme blandt kommunens borgere er af stor betydning for den kommunale indsats på sundhedsområdet, både i forhold til forebyggelse, rehabilitering og pleje, men i høj grad også i forhold til borgerens egen oplevelse af livskvalitet.
 

Vision

De fire tværgående indsatsområder for henholdsvis lighed i sundhed, sunde rammer, meningsfulde fællesskaber og tidlig indsats fungerer som en overordnet ramme, der spiller ind i alle tre strategier og skal sikre, at alle borgere har gode forudsætninger for at leve et godt og sundt liv.

 • Lighed i sundhed: Der findes en systematisk sammenhæng mellem borgerens uddannelsesgrad, indkomst og arbejdstilknytning og deres helbred. Det betyder, at borgere med en lav indkomst og ingen eller kort uddannelse, samt borgere, der står uden for arbejdsmarkedet, statistisk set har en mere usund livsstil og i gennemsnit lever kortere tid. Det er derfor er et særligt fokus på denne del af befolkningen, der er i størst risiko for at udvikle sygdom, nødvendig.

 

 • Sunde rammer: De fysiske rammer, som borgeren omgives af i kommunen, skal indbyde til en sund livsstil. Det sunde valg skal være det lette valg. Det kan eksempelvis handle om, at det er lettere at tage trappen frem for elevatoren, eller at der er udearealer, der motiverer til fysisk aktivitet, såsom cykel- og gangstier.

 

 • Meningsfulde fællesskaber: Positive og nære relationer har en positiv indvirkning på sundhed og trivsel, både mentalt og fysisk. Meningsfulde fællesskaber findes blandt andet mellem kolleger, venner og familie, men også i foreningslivet, hvor sammenholdet på eksempelvis et motionshold motiverer til fortsat deltagelse.

 

 • Tidlig indsats: Der skal forebygges og motiveres til en sund livsstil inden sygdom opstår eller udvikler sig, og det er nødvenligt at have særligt fokus på de sårbare borgere, da disse er i øget risiko for sygdom og for tidlig død.

 

De tre fokusområder for henholdsvis mental sundhed, sundhedsadfærd og kronisk sygdom samt de fire ovenstående, tværgående indsatsområder, skal således tænkes ind i de fremtidige tiltag, som denne Masterplan dækker over. Det er dog vigtigt at have in mente, at der ikke vil være tale om at udarbejde mange nye tilbud for at imødekomme målene fra Sundhedsstrategier 2019-2025, men snarere at tilpasse de eksisterende tilbud, så de lever op til målsætningerne.

Økonomi

Der henvises til regneark i bilag: Økonomi for masterplan 2020-2025.

Beslutning

Godkendt.

 

27.00.00-G01-97-19

9. Regnskab for ombygning af Brogade 3

Forventet sagsgang

SO

Anledning

Ombygningsarbejdet for Brogade 3 i Hobro er afsluttet og udvalget præsenteres for det afsluttende regnskab.  

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. at udvalget tager orientering om afsluttende regnskab for Brogade 3 til efterretning.

Sagsfremstilling

Brogade 3 i Hobro er en lejet bygning som bl.a. bruges af hjemme- og sygeplejen. Efter et påbud fra arbejdstilsynet i hhv. 2018 og 2019 vedrørende utilstrækkelige omklædningsforhold og lydproblemer blev der iværksat en ombygning, der imødekom begge påbud. Ud over de to påbud fra arbejdstilsynet fremstod lokalerne på Brogade 3 efterhånden nedslidte og indretningen var ikke længere optimal i forhold medarbejdergruppernes behov. Eksempelvis var det ikke muligt for alle medarbejdere at sidde ned til fælles møder.

Løsningen var at leje yderligere 130m² i ejendommes stueetage til nye omklædningsfaciliteter. Dette gav samtidig mulighed for anden indretning af de øvrige arealer og derved en forbedring af lydproblemerne. Første sal blev indrettet med separate rum for koordinatorer til hjemmeplejen og sygeplejen, flere samtalerum, et fælles lederkontor og to store grupperum. I stueetagen blev der ud over omklædningsfaciliteterne plads til diverse klinikker. Renovering af Brogade 3 var forankret i kommunens Ejendomscenter, som i samarbejde med ledere og medarbejdere på Brogade udarbejdede ny planløsning.

Ved at udvide lejemålet med tilstødende arealer, samt foretage ombygninger og renoveringer, er det lykkedes at forbedre omklædningsforholdene og lydforholdene og derved løse de rejste problemstillinger, der forårsagede de to påbud fra arbejdstilsynet.

Efterfølgende har personalet dog oplevet udfordringer med indeklima/ventilation. Ejendomscentret er i gang med undersøgelse af de eksisterende forhold og hvad det vil kræve af tiltag at forbedre ventilationen. Dette arbejde holdes uden for nærværende ombygningsag.

Økonomi

Detaljeret regnskab er vedlagt som bilag.

Det oprindelige budget for ombygningen lød:

TekstBeløb
Håndværkerpris1.575.000
Uforudsete udgifter160.000
Honorar190.000
Samlede udgifter1.925.000

 

Budgettet og den oprindelige finansieringmodel blev godkendt i Økonomiudvalget i efteåret 2019.

Efter indledende afdækning blev der primo 2020 udarbejdet nyt budget efter aftale Ejendomscentret og Sundhed og Ældre:

TekstBeløb
Håndværkerudgifter1.817.400
Flytteomkostninger98.000
Skabe i omklædningsrum (overslag)120.000
Uforudsete udgifter (reduceret)100.000
Honorar Arkitekt151.000
Inventar 213.600
Samlet budget2.500.000

 

Finansieringen af det oprindelige budget på 1.925.000 kr. skete fra Puljen til Hjemmeplejen, hvor der var disponible midler. Efterfølgende blev der, som nævnt ovenstående, aftalt et revideret budget. Det blev samtidig aftalt, at finansieringen af de ekstra midler på 575.000 kr. skulle ske inden for rammen i Sundhed & Ældre.

Regnskab:

Det realiserede budget opdelt i hovedpunkter ses i nedenstående skema i kolonnen yderst til højre. Afvigelserne fra det reviderede budget for hvert hovedpunkt er minimale og udgifterne er sammenlagt inden for den økonomiske ramme.

TekstOprindelig budget Revideret budgetRealiseret budget
Håndværkerudgifter1.575.000    1.817.400   1.817.400
Flytteomkostninger       98.000     100.460
Skabe      120.000       118.900
Arkitekthonorar    190.000         151.000       151.000
Uforudsigelige  160.000         100.000     107.154
Inventar  -        213.600    185.471
I ALT         1.925.000   2.500.000  2.480.385

 

Finansieringen af de ekstra midler på i alt 555.000 kr. sker dels med disponible midler på Sundhedsudgifter svarende til 475.000 kr. og dels via af Puljen til Hjemmepleje med 80.000 kr.

I forbindelse med udarbejdelse af renovering af Brogade 3, har kommunen forhandlet en ny huslejepris og kontrakt med udlejer.

Kommunen har forhandlet en ny kvadratmeterpris med udlejer. Den nye kvadratmeterpris er på 750 kr. pr. år, hvor den før lå på 890 kr. pr. kvadratmeter pr. år. Denne nye kvadratmeterpris giver en samlet husleje på 840.000 kr./året, svarende til en månedlig husleje på 70.000. Der er udarbejdet en ny samlet lejekontrakt for alle arealer, som samlet dækker ca.1.120 kvadratmeter. Denne kontrakt løber over en femårig periode og kan forlænges efter aftale. Kontrakten er godkend af begge parter.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

00.01.00-G01-62-20

10. Orientering

Forventet sagsgang

SO

Sagsfremstilling

1. Status COVID-19

2. Årsrulleplan Udvalget for Sundhed og Omsorg

3. Dialogmøde februar udskydes.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

00.01.00-G01-62-20

11. Eventuelt

Beslutning

Intet.

 

00.22.00-P35-6-20

12. Underskriftsark

Sagsfremstilling

Når udvalget er færdig med mødet, skal alle udvalgsmedlemmer skrive under ved at trykke på den grønne 'Godkend' knap i First Agenda.

Beslutning

Mødet sluttede 18.55.

 

Lukkede dagsordenspunkter