Sbsys dagsorden preview

Tillægsdagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. februar 2019 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4
 

 

Pkt.Tekst
Åbne dagsordenspunkter
16Arbejdstidsaftale for lærere, pædagoger og pædagogmedhjælper
Lukkede dagsordenspunkter

Åbne dagsordenspunkter

54.28.00-P22-1-16

16. Arbejdstidsaftale for lærere, pædagoger og pædagogmedhjælper

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

Udvalget for Børn og Familie besluttede i starten af 2017, at skolechefen skulle have mandat til at afsøge mulighederne for indgåelse af en eventuel arbejdstidsaftale for lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere i Mariagerfjord Kommune. På baggrund af denne proces besluttede udvalget 12. juni 2018, at skolechefen skulle have mandat til at forsøge at indgå en aftale. På baggrund af en række møder foreligger der nu udkast til tre arbejdstidsaftaler.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Byrådet:

1. At arbejdstidsaftalerne godkendes.

Inddragelse

Punktet har løbende været drøftet med de faglige organisationer og skolelederne.

Sagsfremstilling

Formålet med en arbejdstidsaftale for lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere er, at den skal medvirke til, at både børn og medarbejdere trives i samarbejdet om den fælles pædagogiske kerneopgave.

Historik

I november 2016 godkendte Udvalget for Børn og Familie "Værdigrundlag for Samarbejde", som var udarbejdet i et fællesskab mellem Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA, Skolelederforeningen i Mariagerfjord Kommune og Skolefagenheden. Dette værdigrundlag blev udarbejdet bl.a. med inspiration fra en studietur til Canada for ledere, politikere og forvaltningsmedarbejdere, hvor tæt forpligtende samarbejde mellem alle interessenter på skoleområdet blev angivet som en væsentlig forudsætning for den canadiske succes.

I starten af 2017 gav Udvalget for Børn og Familie skolechefen mandat til at undersøge mulighederne for indgåelse af en eventuel arbejdstidsaftale for lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere i Mariagerfjord Kommune.

I forlængelse af mandatet undersøgte Skolefagenheden sammen med repræsentanter for de ovennævnte faglige organisationer mulighederne for en eventuel arbejdstidsaftale. Det skete gennem dialog med tillidsrepræsentanter for de respektive organisationer, gennem diskussioner og ved en studietur til BUPL, DLF og KL i København. Der blev samlet op på studieturen på en arbejdsdag i Rebild. Resultatet fra Rebild blev fastholdt i en film, som blev vist på udvalgsmødet i juni 2018. I undersøgelsen blev der udpeget en række fokusområder, som blev taget med i det videre forløb.

Arbejdet med en eventuel arbejdstidsaftale blev sat på pause i forbindelse med de centrale overenskomstforhandlinger 2018. Efter at der blev landet et centralt forlig, blev spørgsmålet om en eventuel arbejdstidsaftale taget op igen. Efterfølgende har en del kommuner i Nordjylland, blandt andet Hjørring, Frederikshavn, Aalborg, Rebild og Morsø indgået en arbejdstidsaftale. Ligeledes er der i Randers Kommune indgået en aftale, hvilket betyder, at en stor del af Mariagerfjord Kommunes nabokommuner har en arbejdstidsaftale.

På ovenstående grundlag gav Udvalget for Børn og Familie 12. juni 2018 skolechefen mandat til at indgå forhandlinger om en arbejdstidsaftale for pædagoger, lærere og pædagogmedhjælpere i Mariagerfjord Kommune.

Det er resultaterne af disse forhandlinger, som fremlægges til godkendelse her.

Arbejdstidsaftalerne

Arbejdstidsaftalerne skal understøtte børns læring og trivsel gennem et godt og gennemsigtigt arbejdsmiljø for lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere. Arbejdstidsaftalerne er udarbejdet med det overordnede formål i fællesskab at skabe en sikker og sund arbejdsplads, hvor medarbejderne trives, og hvor fysisk, psykisk og social nedslidning forebygges effektivt. Formålet er desuden, at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. I udviklingen af arbejdsmiljøarbejdet er der fokus på at skabe balance mellem opgaver og resurser. Arbejdstidsaftalen skal forstås i sammenhæng med "Værdigrundlaget for Samarbejde", som er det værdigrundlag, aftalerne er udarbejdet på.

Aftalerne kan læses i deres fulde længde i vedlagte bilag, hvor det ene indeholder aftalen for lærerne og det andet både indeholder aftalen for pædagoger og pædagogmedhjælpere.

Nedenfor oplistes hovedelementerne i aftalerne.

Arbejdstidsaftale for lærere: 

Nettoarbejdstiden for en fuldtidsansat lærer og børnehaveklasseleder er 1680 timer pr. år.

Arbejdstiden er delt op i fire dele: Undervisningstid, samarbejdstid, professionelt råderum og en opgaveportefølje.

Arbejdstidsaftalen indeholder et maksimalt undervisningstimetal på halvdelen af nettoarbejdstiden. Det maksimale undervisningstimetal består af almindelig klasseundervisning, understøttende undervisning, vikartimer, sociale arrangementer, lejrskole og andre opgaver under det udvidede undervisningsbegreb.

Arbejdstidsaftalen indeholder en maksimal samarbejdstid på 420 timer årligt. Den maksimale samarbejdstid defineres som samarbejdet mellem relevante parter i forbindelse med opgaveløsningen. Det kan for eksempel være teamsamarbejde, fagudvalgsmøder og personalemøder. Samarbejdstiden planlægges forud for skoleårets igangsættelse.

Arbejdstidsaftalen indeholder et maksimalt timeantal på 420 timer årligt til det professionelle råderum. Dog tildeles nyuddannede år et 460 timer og i år to 440 timer at regne fra dimittendtidspunktet. Det professionelle råderum defineres som forberedelse af undervisning, tilknyttede aktiviteter og faglig opkvalificering. Det professionelle råderum planlægges således, at den enkelte i videst muligt omfang kan disponere denne tid selvstændigt.

Opgaveporteføljen defineres som forskellige opgaver, der kan variere fra skole til skole. Eksempler herpå er længerevarende kurser, vejlednings-, tilsyns - og særlige koordinationsopgaver samt tid til klasse-/kontaktlærer.

  

Arbejdstidsaftale for pædagoger:

Nettoarbejdstiden for en pædagog er årlig 1672,4 timer inkl. 6. ferieuge

Arbejdstiden kan deles op i tid til SFO og pædagogfaglig opgaver i undervisningen.

For arbejdstiden i SFO gælder, at:

  • det maksimale børnetimetal pr. fuldtidsansat pædagog er 1446,4 timer årligt svarende til 6,4 timer om dagen
  • der afsættes en pulje på 226 timer årlig pr. fuldtidsansat pædagog til planlægning, faglig opkvalificering, møder med forældre og møder i SFO svarende til 1 time om dagen.

 

Når en pædagog i SFO løser opgaver i undervisningen gælder, at:

  • det maksimale undervisningstimetal er 1020 timer årligt pr. fuldtidsansat pædagog
  • der afsættes en pulje på maks. 326 timer årlig pr. fuldtidsansat pædagog til samarbejde
  • der afsættes en pulje på maks. 326 timer årlig pr. fuldtidsansat pædagog til professionelt råderum

 

Arbejdstidsaftale for pædagogmedhjælpere:

Nettoarbejdstiden for en pædagogmedhjælper er 1672,4 timer årlig.

For arbejdstiden i SFO gælder, at:

  • det maksimale børnetimetal pr. fuldtidsansat pædagogmedhjælper er 1546,4 timer årlig
  • der afsættes en pulje på 126 timer årlig pr. fuldtidsansat pædagogmedhjælper til planlægning, faglig opkvalificering, møder med forældre og møder i SFO

 

Økonomi

Fagenheden Økonomi vurderer, at de 3 arbejdstidsaftaler kan implementeres indenfor de allerede eksisterende økonomiske rammer.

Beslutning 

Lukkede dagsordenspunkter