Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. marts 2018 kl. 15:15 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven
 

 

Pkt.Tekst
Åbne dagsordenspunkter
39Godkendelse af dagsorden
40Regnskab 2017 - Udvalget for Teknik og Miljø
41Anlægsregnskaber afsluttet i 2017
42Opdatering af kompetencefordelingsplan
43Hobro Udviklingsplan - Midtbyplan, endelig vedtagelse
44Naturmødet 2018
45Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 30 for Landsbyen Skelund
46Endelig vedtagelse af Lokalplan 113/2018 for landsbyen Skelund
47Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 31 for landsbyen Veddum
48Endelig vedtagelse af lokalplanforslag 116/2018 for landsbyen Veddum
49Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 32 - Klostergården i Mariager
50Endelig vedtagelse af Lokalplan 121/2018 Klostergården i Mariager
51Forslag til kommuneplantillæg nr. 34 for Trætophytter ved Als Odde
52Forslag til lokalplan 122/2018 - Trætophytter ved Als Odde
53Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 37 for erhvervsområdet ved Alsvej og Stadionvej i Hadsund
54Forslag til Lokalplan 127/2018 -Boligområde ved Hadsundvej/Ravnbjergvej, Als
55Forslag til Kommuneplantillæg nr. 39 - Boligområde ved Fælledvej i Mariager
56Strategi for anvendelse af statslige puljemidler til kondemnering og nedrivning
57Anlægsregnskab - Veje i byområder 2017
58Anlægsregnskab - Asfaltvej - Kontrakt med MUNCK 2017
59Broprojekter i forbindelse med jernbanens elektrificering
60Udbud af vintervedligeholdelse 2018-22
61Tillæg nr. 19 til mariagerfjord Kommunes spildevandsplan. Tilføjelse af nyt kloakopland i Vebbestrup
62Orienteringssager
63Eventuelt
Lukkede dagsordenspunkter

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-5-17

39. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Jens Riise Dalgaard (A) var fraværende.

 

00.32.00-S00-11-17

40. Regnskab 2017 - Udvalget for Teknik og Miljø

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017, skal regnskab med bemærkninger behandles i fagudvalgene inden forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At bemærkninger for 2017 godkendes.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal årsregnskabet forelægges Økonomiudvalget 14. marts 2018 og Byrådet 22. marts 2018.

Regnskaberne skal forelægges fagudvalgene inden behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

For Udvalget for Teknik og Miljø viser regnskaber for 2017 følgende overordnede resultat i hele 1.000 kr.

 Oprindeligt budgetKorrigeret budgetRegnskabAfvigelse
Drift i alt - Skattefinansieret102.553106.545101.6234.922
Drift i alt - Takstfinansieret26-1.460-465-995
Drift i alt Teknik og Miljø102.579105.085101.1583.927
Anlæg i alt - Skattefinansieret30.114110.59846.37164.227
Anlæg i alt - Takstfinansieret00-4.9324.932
Anlæg i alt Teknik og Miljø30.114110.59841.43969.159

 

Specificeret regnskab med bemærkninger fremgår af bilaget.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Jens Riise Dalgaard (A) var fraværende.

 

00.32.04-S55-1-18

41. Anlægsregnskaber afsluttet i 2017

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Afsluttede anlægsregnskaber 2017, hvor bruttoudgifter er under 2,0 mio. kr. skal godkendes af udvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At anlægsregnskaber godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge Mariagerfjord Kommunes regler for styring af økonomi og regnskaber, skal afsluttede anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. godkendes af fagudvalgene.

Indenfor Teknik og Miljø er følgende anlægsregnskaber afsluttet i 2017:

Diverse mindre anlægsprojekter 2017

Fortove - Partnering 2017

Havnerenoveringer, løbende 2017

Modulvogntog 2017

Omlægning af fortove 2017

Rabatudvidelse Rostrupvej/Mosevej 2017

Renovering af legepladser 2017

Renovering af offentlige toiletter 2017

Tilgængelighedsplan 2017

Trafikplan - projekter 2017

Trafiksikkerhed - planlægning 2017

Udskiftning/renovering af mindre broer 2017

Vejanlæg - vejudskillelse 2017

Ombygning af Løvehovedet, Mariager

Alle de afsluttede projekter er 1-årige med undtagelse af "Ombygnig af Løvehovedet". For de 1-årige projekter findes tilsvarende projekt efterfølgende år. Mer-/mindreforbrug i 2017 overføres til tilsvarende projekt i 2018, jfr. Byrådets beslutning 22.02.18.

Anlægsregnskaberne fremgår af vedhæftede oversigt.

Beslutning

Godkendt.

Jens Riise Dalgaard (A) var fraværende.

 

00.01.00-A21-1-18

42. Opdatering af kompetencefordelingsplan

Forventet sagsgang

TM, BY

Anledning

Fagenhederne Natur og Miljø og Teknik og Byg foreslår en række mindre ændringer i kompetencefordelingsplanen, så sagsbehandlingen kan gøres mere smidig.

Byrådet skal tage stilling til ændringsforslagene.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At kompetencefordelingsplanen under Udvalget for Teknik og Miljø opdateres med de foreslåede ændringer 1-6.

Sagsfremstilling

Fagenhederne Natur og Miljø og Teknik og Byg har fundet fem punkter, hvor kompetencefordelingsplanen med fordel kan ændres for at tilvejebringe en mere smidig sagsbehandling for borgere og erhverv, samt et punkt, der bør slettes.

 1. Screeningsafgørelser om SMV/VVM-pligt
 2. Strategi for anvendelse af statslige midler til nedrivning, samt administration af denne
 3. Nedlæggelse af offentlige og private veje uden indsigelser
 4. Vandforsynings- og indsatsplaner uden indsigelser
 5. Taxi og tilsyn
 6. Punkt 7.13.8 (Renovations- og vedligeholdelsesprojekter) er en meningsløs fejl, som bør slettes.
 

Ad 1)

Fagenheden har hidtil truffet afgørelser om, hvorvidt et projekt er SMV (Særlig Miljø Vurdering)- eller VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet)-pligtigt. Begge er lovbestemte vurderinger, som skal foretages forud for igangsætning af projekter. Fagenhederne er blevet opmærksom på, at praksis forudsætter, at en sådan beføjelse delegeres til forvaltningen.

En politisk behandling af afgørelserne vil medføre en betydelig længere ventetid for ansøger, hvorfor det foreslås, at kompetencen til at træffe afgørelse om SMV- og VVM-pligt træffes af fagenheden.

Ad 2)

Boligkommissionen blev nedlagt 1. januar 2018. Det foreslås derfor, at punktet erstattes med "Strategi for anvendelse af statslige midler til nedrivning." Administration af midlerne har hidtil ligget i fagenheden Teknik og Byg, hvorfor det også indføjes i kompetencefordelingsplanen.

Ad 3)

For at nedbringe sagsbehandlingstiden ved nedlæggelse af offentlige og private veje, hvor der ikke kommer indsigelser i høringsperioden, foreslåes det, at fagenheden Teknik og Byg bemyndiges til at træffe endelig afgørelse om nedlæggelse af veje.

Ad 4)

For at nedbringe sagsbehandlingstiden ved vedtagelsen af vandforsynings- og indsatsplaner, hvor der ikke er kommet indsigelser, foreslåes det, at fagenheden bemyndiges til at foretage endelig godkendelse.

Ad 5)

Administration af taxilovgivningen er overgået til staten 1. januar 2018. Mariagerfjord Kommune beholder alene tilsynsforpligtigelsen med de eksisterende taxitilladelser, som udløber senest om 10 år.

Ad 6)

Punktet giver ikke indholdsmæssig mening, hvorfor det foreslås slettet.

Beslutning

 

Indstilles godkendt, med den ændring at pkt. 4 udgår, således endelig godkendelse af vandforsynings-og indsatsplaner fortsat forbliver et politisk anliggende.

 

01.00.05-P16-1-17

43. Hobro Udviklingsplan - Midtbyplan, endelig vedtagelse

Forventet sagsgang

Temamøde i BY, TM, ØK, BY    

Anledning

Byrådet vedtog 23. februar 2017 igangsættelse af Hobro Udviklingsplan og i den forbindelse nedsættelse af et § 17 stk. 4 – udvalg.

Udvalgets arbejde har indtil videre bestået af fire udvalgsmøder samt et følgegruppemøde.

På Temamødet i Byrådet 22. februar 2018 blev det foreløbige resultat af arbejdet i § 17 stk. 4 – udvalget for Hobros Udvikling’ i efteråret 2017 præsenteret.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At § 17.4 – Udvalget for Hobros Udviklings anbefalinger og forslag til Udviklingsplan for Hobro Midtby godkendes.

Inddragelse

Der er nedsat et § 17, stk. 4 udvalg for Hobros Udvikling med deltagelse af borgmesteren, fire byrådspolitikere, eksterne rådgivere og administration.

Udvalgets eksterne medlemmer var inviteret til at deltage i temamødet i Byrådet 22. februar.   

Der er også nedsat en lokal følgegruppe, som har været inviteret til et dialogmøde, hvor der var lejlighed til at afgive input til og drøfte udviklingsmulighederne for Hobro Midtby. Se eventuel en nærmere beskrivelse af inddragelsen i det vedhæftede kommissorium for § 17.4 udvalgets arbejde.

Sagsfremstilling

Udviklingsplanen for Hobro tager udgangspunkt i strategiplanen for Mariagerfjord Kommune – ’Med Byerne Forrest’, som er vedtaget i Byrådet 25. august 2016.

Hobro Udviklingsplan er opdelt i to faser. En helhedsplan for hele byen og en særskilt plan med fokus på midtbyen, en såkaldt midtbyplan.

Der er stort behov for at få afklaret udviklingsønskerne i midtbyen blandt andet på Stark-grunden og Texaco-grunden. Derfor startede udvalget med udarbejdelsen af midtbyplanen. Midtbyplanen vil give mulighed for at træffe beslutning om udvikling i midtbyen tidligere i processen.

Forslaget til Midtbyplanen blev præsenteret på temamødet for Byrådet 22. februar 2018. Her havde Byrådet mulighed for at komme med input til projektet med udviklingen af midtbyen. Se forslaget til Hobro Midtby udviklingsplan i vedhæftede bilag.

De overordnede emner, Byrådet drøftede på temamødet om udviklingsplanen, var:

 • Kvalitet ved byudvikling
 • Ønske om at koncentrere detailhandelen i midtbyen
 • Fortætte og styrke gågaden
 • Liv i gågaden, efter butikkernes åbningstider, med flere bylivsaktiviteter
 • Nyt kulturhus, et multifunktionelt hus med blandt andet campus og bibliotek
 • Sørge for gode parkeringsforhold og infrastruktur
 • Fornuftig fortætning, balance mellem det bebyggede og det åbne
 • Respekt for det grønne i byen

 

De ovennævnte emner er i overensstemmelse med § 17, stk. 4 udvalgets anbefalinger. Center for Byråd, Personale og Strategi vurderer derfor, at der ikke er behov for, at §17. stk.4 udvalget afholder møde inden forslaget til Midtbyplanen indstilles til Byrådet til godkendelse.

Sideløbende arbejder § 17, stk. 4 udvalget videre med Udviklingsplanen for hele Hobro. Udviklingsplanen for hele Hobro skal blandt andet udlægge nye byudviklingsarealer og fastlægge overordnet infrastruktur for Hobro. Projektet forventes afsluttet inden sommerferien 2018. 

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

01.05.00-P20-1-18

44. Naturmødet 2018

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Kommunal Teknisk Chefforening i Nordjylland (KTC) har bedt Mariagerfjord Kommune om at tage stilling til, hvorvidt kommunens politikere ønsker at deltage i en fælles stand, der præsenterer et kommunalt nordjysk naturbidrag, på Naturmødet i Hirtshals fra 24. - 26. maj 2018.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At udvalget orienteres om og inviteres til Naturmødet i Hirtshals 24. - 26. maj 2018,
 2. At udvalget tager stilling til, hvorvidt der er interesse for at udpege en deltager til den fælles debat fredag eftermiddag 25. maj.

Sagsfremstilling

I foråret 2018 afholdes Naturmødet i Hirtshals for 3. år i træk. Det forventes, at op mod 20.000 mennesker deltager på mødet i år. Som noget nyt, har samtlige partiledere og miljøordførere fra partierne i Folketinget meddelt, at de deltager. Det viser, at der er stor national bevågenhed på Naturmødet, og årets møde forventes at blive det til dato bedst besøgte.

Naturmødet er en unik mulighed for politikere, kommunale medarbejdere, foreninger, fonde og borgere til at mødes og diskutere trends og tendenser om den danske natur. Mødet består dels af en lang række bemandede stande, dels af en stribe foredrag og debatarrangementer, der alle handler om aktuelle emner om dansk natur.

KTC Nordjylland deltog i 2017 med en meget velbesøgt fælles nordjysk stand på Naturmødet. I år ønsker man igen at have en fælles nordjysk stand, som bemandes af kommunale politikere, chefer og medarbejdere. Planlægningen af den fælles stand varetages af Frederikshavn, Aalborg og Rebild Kommuner.

I den forbindelse har KTC Nordjylland specifikt bedt de kommunale politikere tage stilling til, hvorvidt der kunne være interesse for at deltage i en debat på standen fredag den 25. maj om eftermiddagen.

Naturmødet afholdes i Hirtshals fra 24.-26. maj. Fristen for at melde tilbage til KTC Nordjylland er 12. marts. 

Beslutning

Ad 1: Taget til orientering

Ad 2: Udvalget stiller Jens Riise Dalgaard (A) til rådighed for deltagelse i debatten.

 

01.02.00-P16-4-17

45. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 30 for Landsbyen Skelund

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 30 for at lokalplan Skelund kommer i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune. Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg nr. 30, skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At Kommuneplantillæg nr. 30 vedtages endeligt, med følgende ændring: At bebyggelsesprocenten for SKE.O.2 ændres til 10 %.

Inddragelse

Planforslaget er lavet sammen med lignende planforslag for Veddum. Planforslagene er udarbejdet i samråd med en arbejdsgruppe, som repræsenterer Skelund og Veddum. Fagenheden har også deltaget i et borgermøde under høringsperioden, hvor borgerne kunne stille spørgsmål til planerne.

Sagsfremstilling

For at skabe overensstemmelse mellem med Lokalplan 113/2018 og Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune er det nødvendigt at ændre i en del af kommuneplanrammerne for Skelund. Det sker med Kommuneplantillæg nr. 30.

Kommuneplantillægget ændrer følgende, i forhold til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025:

 1. Rammerne SKE.B.1 og SKE.B.2 sammenlægges til én ramme SKE.B.1, hvor bebyggelsesprocenterne er 30 for åben-lav og 40 for tæt-lav boligbebyggelse.
 2. SKE.O.2 (offentligt område med kirken) udvides ned i SKE.R.2 (område til rekreative formål) med et areal, der omfatter kirkens parkeringsplads. Bebyggelsesprocenten i SKE.O.2 ændres til 10 % jf. vedlagte indsigelsesbehandling.
 3. Bebyggelsesprocenten for SKE.BL.1 ændres til 60. (Blandet bolig og erhverv)
 4. Bebyggelsesprocenten for SKE.E.1 ændres til 70. (Erhvervsområde)
 5. Bebyggelsesprocenten for SKE.O.1 ændres til 50. (Område til offentlige formål)
 6. Bebyggelsesprocenten for SKE.R.1 ændres til 10 og bygningshøjden fastsættes til 5 meter og 1 etage. (Område til rekreative formål)
 

Høringssvar:

Der er i høringsperioden indkommet fem indsigelser, hvoraf én indkom for sent, men alligevel er behandlet, på lige fod med de andre indsigelser. Indsigelserne behandles i vedlagte indsigelsesbehandling, men de ændringer fagenheden anbefaler er listet her:

 1. Bebyggelsesprocenten for SKE.O.2 ændres til 10 %.
 

Herudover foretages mindre redaktionelle ændringer.

Fagenheden vurderer, at ændringen ikke vil medføre, at planforslaget skal sendes ud i fornyet høring.

Beslutning

Godkendt.

 

01.02.05-P16-18-16

46. Endelig vedtagelse af Lokalplan 113/2018 for landsbyen Skelund

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden har udarbejdet forslag til lokalplan 113/2018, der skal løsne op på bevaringsbestemmelserne i den gældende lokalplan.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om planen skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At forslag til Lokalplan 113/2018 vedtages endeligt med følgende ændringer:
a) At kirkeformål får sit eget delområde i lokalplanen og bebyggelsesprocenten fastsættes til 10.

b) At der i redegørelse indsættes et afsnit om karakteristiske arkitektoniske træk for en stationsby.

c) At der indsættes en forklarende illustration til bestemmelse 4.3 (afstand til skel).

Inddragelse

Lokalplanforslaget er lavet sammen med et lignende lokalplanforslag for Veddum. Lokalplanforslagene er udarbejdet i samråd med en arbejdsgruppe, som repræsenterer Skelund og Veddum. Fagenheden har også deltaget i et borgermøde under høringsperioden, hvor borgerne kunne stille spørgsmål til planerne.

Sagsfremstilling

Fagenheden har udarbejdet forslag til lokalplan 113/2018 for landsbyen Skelund, fordi de bevarende bestemmelser i den gældende lokalplan har vist sig at være for restriktive. Bestemmelserne har virket hæmmende på udviklingen i byen, fordi de er for konkrete og krævende i forhold til, hvordan eksisterende bebyggelse kan og skal vedligeholdes, samt hvordan ny bebyggelse skal opføres.

Dette lokalplanforslag har fokus på at bevare og styrke det, der bedst karakteriserer Skelund. Derfor indeholder lokalplanforslaget bevarende bestemmelser i forhold til Skelund Hovedgade, hvor byens karakter af stationsby træder tydeligst frem. Desuden er der i lokalplanen udpeget otte bevaringsværdige bygninger, som er af kulturhistorisk betydning for Skelund, eller som er fine eksempler på den arkitektur og den tid, de er opført i.

Høringssvar:

Der er i høringsperioden indkommet fem indsigelser, hvoraf én indkom for sent, men alligevel er behandlet på lige fod med de andre indsigelser. Indsigelserne omhandler delområdet med Skelund Kirke, bestemmelserne for boligområdet Søndervang (Lokalplan 6.8), lovligheden af et jernhegn på Skelund Hovedgade og niveauet for planens bevaringsbestemmelser.

Indsigelserne behandles i vedlagte indsigelsesbehandling, men de ændringer, som fagenheden anbefaler, er listet her:

 • Kirkeformål får sit eget delområde i lokalplanen og bebyggelsesprocenten fastsættes til 10.
 • I redegørelse indsættes et afsnit om karakteristiske arkitektoniske træk for en stationsby.
 • Der indsættes en forklarende illustration til bestemmelse 4.3 (afstand til skel).

 

Herudover foretages mindre redaktionelle ændringer.

Fagenheden vurderer, at ændringerne ikke vil medføre, at lokalplanforslaget skal sendes ud i fornyet høring.

Beslutning

Godkendt.

 

01.02.00-P16-5-17

47. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 31 for landsbyen Veddum

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 31 for at lokalplan 116/2018 for landsbyen Veddum kommer i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg nr. 31, skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 31 vedtages endeligt, uden ændringer.
 

Inddragelse

Planforslaget er lavet sammen med lignende planforslag for Skelund. Planforslagene er udarbejdet i samråd med en arbejdsgruppe, som repræsenterer Skelund og Veddum. Fagenheden har også deltaget i et borgermøde under høringsperioden, hvor borgerne kunne stille spørgsmål til planerne.

Sagsfremstilling

For at skabe overensstemmelse mellem med Lokalplan 116/2018 og Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune er det nødvendigt at ændre i en del af kommuneplanrammerne for Veddum. Det sker med nærværende Kommuneplantillæg nr. 31.

Kommuneplantillæget ændrer følgende i forhold til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025:

 1. Bebyggelsesprocenten for VED.B.1 ændres til 30 for åben-lav og 40 for tæt-lav. (Boligområde).
 2. Bebyggelsesprocenten for VED.BL.1 ændres til 60 og rammen reduceres med ca. 160 m2, som overgår til ramme VED.E.1. (Blandet bolig og erhverv).
 3. Bebyggelsesprocenten for VED.O.1 ændres til 50. (Område til offentlige formål).
 4. Bebyggelsesprocenten for VED.E.1 ændres til 70 og rammen udvides med ca. 160 m2 for at omfatte en bygning, som benyttes af virksomheden. (Erhvervsområde).
 5. Der udlægges en ny ramme VED.R.1 som rekreativt areal i form af bypark med en bebyggelsesprocent på 10 og en bygningshøjde på 5 meter og 1 etage. (Rekreativt område).
 

Der er ikke indkommet høringssvar til planforslaget i høringsperioden.

Beslutning

Godkendt.

 

01.02.05-P16-17-16

48. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag 116/2018 for landsbyen Veddum

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden har udarbejdet forslag til Lokalplan 116/2018, der skal løsne op på bevaringsbestemmelserne i den gældende lokalplan.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om planen skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At lokalplanforslaget vedtages endeligt, uden ændringer.

Inddragelse

Lokalplanforslaget er lavet sammen med et lignende lokalplanforslag for Skelund. Lokalplanforslagene er udarbejdet i samråd med en arbejdsgruppe, som repræsenterer Skelund og Veddum. Fagenheden har også deltaget i et borgermøde under høringsperioden, hvor borgerne kunne stille spørgsmål til planerne.

Sagsfremstilling

Fagenheden har udarbejdet forslag til lokalplan 116/2018 for landsbyen Veddum, fordi de bevarende bestemmelser i den gældende lokalplan har vist sig at være for restriktive. Bestemmelserne har virket hæmmende på udviklingen i byen, fordi de er for konkrete og krævende i forhold til, hvordan eksisterende bebyggelse kan og skal vedligeholdes, samt hvordan ny bebyggelse skal opføres.

Dette lokalplanforslag har fokus på at bevare og styrke det, der bedst karakteriserer Veddum. Derfor indeholder lokalplanforslaget bevarende bestemmelser i forhold til stier og veje indenfor Veddum forstadsbystruktur. Desuden er der i lokalplanen udpeget syv bevaringsværdige bygninger, som er af kulturhistorisk betydning for Veddum, eller som er fine eksempler på den arkitektur og den tid, de er opført i.

Høringssvar:

Der er i høringsperioden indkommet én rettidig bemærkning fra By & Land, Mariagerfjord, som var indskrevet i en indsigelse til lokalplan 113/2018 for Skelund.

By & Land mener, at der mangler en forudgående debat om både Skelund og Veddums fremtid. For eksempel et Landsbykatalog eller et tematillæg til Kommuneplanen, som kunne skabe grundlag for positiv udvikling.

Fagenheden bemærker hertil, at der er foregået en stor debat og borgerinddragelse forud for de gældende lokalplaners udarbejdelse. De to nye lokalplanforslag er ikke udarbejdet for at omdefinere, forny eller udvikle landsbyerne, men for at løsne op for de bevarende bestemmelser i de gældende lokalplaner. Landsbyernes fremtidige udvikling varetages primært ved Landdistriktspolitikken.

Fagenheden anbefaler, at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget.

Beslutning

Godkendt.

 

01.02.15-P15-2-17

49. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 32 - Klostergården i Mariager

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 32 for at ændre rammen fra offentligt område til boligområde, så der kan opføres tæt-lav boliger på Klostergården.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget til kommuneplantillæg nr. 32, skal endeligt vedtages.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller Byrådet:

 1. At forslag til kommuneplantillæg vedtages endeligt, uden ændringer.

Inddragelse

Under udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg har der været en foroffentlighedsperiode med de nærmeste naboer. Under denne periode er der ikke kommet bemærkninger.

Sagsfremstilling

I forbindelse med, at ejeren af Klostergården i Mariager har ønsket at få udarbejdet en lokalplan for at muliggøre tæt-lav boligbebyggelse for Klostergården i Mariager, er fagenheden blevet gjort opmærksom på, at Klostergården på nuværende tidspunkt er i en ramme for offentlige formål. Det betyder, at der er uoverensstemmelse mellem anvendelsen og kommuneplanrammerne.

Derfor udlægger kommuneplantillægget en ny ramme MAR.B.13 til boligformål, som omfatter Klostergården matr.rne 1k, 1bf og 1bg, så kommuneplanrammen tilpasses de fremtidige forhold. I den nye ramme fastsættes der en bebyggelsesprocent på 50 procent og en bygningshøjde på 1,5 etage og 8,5 meter.

Høringssvar:

Der er i høringsperioden indkommet en indsigelse. Indsigelsen omhandler tagmaterialer, placering af solceller og udformning af kviste. Indsigelsen er kun relevant for Lokalplan 121/2018, og giver derfor ikke anledning til ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag til Kommuneplantillæg nr. 32

Beslutning

Udvalget beder fagenheden kontrollere, at Aarhus Stift har haft forslag i høring. Dersom Aarhus Stift har haft forsalg i høring, eller ikke har supplerende kommentarer, indstilles kommuneplanen til godkendelse.

 

01.02.05-P16-15-17

50. Endelig vedtagelse af Lokalplan 121/2018 Klostergården i Mariager

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

Fagenheden har udarbejdet forslag til Lokalplan 121/2018 for at tilvejebringe plangrundlaget for at gøre det muligt, at opføre tæt-lav boligbebyggelse på Klostergården i Mariager. Derved skabes der nye og attraktive tæt-lav boliger i Mariager.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget skal endeligt vedtages.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At forslag til Lokalplan 121 Klostergården i Mariager vedtages endeligt, uden ændringer.

Inddragelse

Under udarbejdelse af forslag til lokalplan har der været en foroffentlighedsperiode med de nærmeste naboer. Under denne periode er der ikke kommet bemærkninger.

Sagsfremstilling

Fagenheden har udarbejdet forslag til Lokalplan 121/2018 for Klostergården i Mariager. Lokalplanforslaget giver ejeren af Klostergården mulighed for at genoprette en firelænget gård, ved at etablere yderligere to længer til gården. Lokalplanområdet vil bestå af tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse.

Der vil blive etableret rækkehuse i det eksisterende stuehus, i en del af den eksisterende lade samt i to yderligere længer. I den anden del af den eksisterende lade, vil der blive etableret parkeringspladser samt depotformål. Der vil i alt blive etableret ca. 18 boliger.

Høringssvar:

Der er i høringsperioden indkommet en indsigelse. Indsigelsen omhandler tagmaterialer, placering af solceller og udformning af kviste:

 • Der er bestemmelser i lokalplanen om, at der ikke må anvendes reflekterende tagmaterialer.
 • Der indsættes en bestemmelse om, at skifertag også er en mulighed som tagbeklædning.
 • Der indsættes en bestemmelse om, at solceller mod kirke ikke må opsættes.
 • Der indsættes en begrænsning på størelse af kviste, samt hvor stor en andel de må udgør af tagfladen.

 

Herudover foretages mindre redaktionelle ændringer.

Fagenheden vurderer, at ændringerne ikke vil medføre, at lokalplanforslaget skal sendes ud i fornyet høring.

Beslutning

Udvalget beder fagenheden kontrollere, at Aarhus Stift har haft forslag i høring. Dersom Aarhus Stift har haft forsalg i høring, eller ikke har supplerende kommentarer, indstilles lokalplanen til godkendelse med de anførte ændringer.

 

01.02.03-P16-12-17

51. Forslag til kommuneplantillæg nr. 34 for Trætophytter ved Als Odde

Forventet sagsgang

TM, Offentlig høring, Administrativ vedtagelse

Anledning

Fagenheden har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 34 for lokalplan 122/2018 for Trætophytterne ved Als Odde. Dette for at udlægge et nyt rammeområde, så det bliver muligt, at opføre trætophytterne.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om forslaget til kommuneplantillæg nr. 34 skal sendes i offentlig høring i otte uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At forslag til kommuneplantillæg sendes i offentlig høring i otte uger uden behandling i Økonomiudvalg og Byråd.
 2. At fagenheden bemyndiges til at godkende forslaget endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Udvalget for Teknik og Miljø, 10. januar 2018, pkt. 9:

Punktet udskydes til næste møde.

Sagsfremstilling

I forbindelse med, at projektudviklerne for trætophytterne har ønsket at få udarbejdet en lokalplan, for at muliggøre opførelse af trætophytter ved Als Odde, er fagenheden blevet gjort opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt ikke er udlagt en kommuneplanramme for arealet.

Derfor udlægger kommuneplantillægget en ny ramme ODD.O.3 til offentlig formål, som omfatter en del af matr. 12a Odde By, Als, så kommuneplanrammen udlægges til de fremtidige forhold. I den nye ramme fastsættes der en bygningshøjde på 15 meter.

Høringsperiode

Da der er tale om et forslag til kommuneplantillæg, der ifølge Planlovens bestemmelser har været i to ugers forudgående foroffentlighed, skal planforslaget i høring i otte uger.

Beslutning

Godkendt.

 

01.02.05-P16-9-17

52. Forslag til lokalplan 122/2018 - Trætophytter ved Als Odde

Forventet sagsgang

TM, Offentlig høring, Administrativ vedtagelse.

Anledning

Fagenheden har udarbejdet et forslag til Lokalplan 122/2018 for at tilvejebringe plangrundlaget for at muliggøre opførelse af et nyt overnatningskoncept i form af trætophytter ved Als Odde.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal sendes i offentlig høring i otte uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At lokalplanforslaget godkendes til offentlig høring i otte uger uden behandling i Økonomiudvalget og Byråd.
 2. At fagenheden bemyndiges til at godkende forslaget endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Udvalget for Teknik og Miljø, 10. januar 2018, pkt. 10:

Punktet udskydes til næste møde.

Sagsfremstilling

Fagenheden har udarbejdet forslag til Lokalplan 122/2018 for Trætophytter ved Als Odde. Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af et nyt overnatningskoncept i form af trætophytter ved Als Odde.

Baggrunden for udarbejdelse af Lokalplan 122/2018 er, at en projektudvikler har kontaktet Mariagerfjord Kommune med henblik på at udvikle et nyt overnatningskoncept i trætoppene i Mariagerfjord Kommune.

Projektudviklerne ønsker at bidrage til turismeudvikling, vækst i turismen og jobskabelse i kommunen. Projektet er i overensstemmelse med kommueplanens turistpolitiske overvejelser og vil bidrage til et varieret udvalg af overnatningsmuligheder på Kattegatkysten.

Fagenheden har inden udarbejdelse af lokalplanforslaget haft en dialog med Erhvervsstyrelsen, der har været positive overfor projektet. Erhvervsstyrelsen har stillet en række krav, så projektet kan sidestilles med hotel: Afstanden mellem hytterne må maks være 5 meter, og der skal være forplejning. Erhvervsstyrelsen har præciseret, at hytterne ikke kan anvendes til sommerhusformål, ferielejligheder eller lignende.

Projektudvikleren har præciseret, at Løvtag er et selvbetjeningshotel med 9 hytter, der bygges maks. 5 meter fra hinanden i klynger. Til hotellet er der tilknyttet en hotelvært, der sørger for rengøring og opsyn. Der er mulighed for forplejning, både ved de nærtliggende kroer og cafeer samt i hotelområdet, hvor gæsterne kan nyde en let morgenmad, der leveres fra den lokale bager.

Fagenheden vuderer, at projektet kræver en lokalplan. Fagenheden vurderer endvidere, at lokalplanen lever op til Erhvervsstyrelsens krav.

Anbefaling af høringsperiode

Fagenheden anbefaler en høringsperioden på otte uger. Forslaget vil dermed følge høringsperioden for forslaget til det tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 32, der i henhold til Planloven skal være i offentlig høring otte uger.

Beslutning

Godkendt.

 

01.02.03-P16-11-17

53. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 37 for erhvervsområdet ved Alsvej og Stadionvej i Hadsund

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om kommuneplantillæg nr. 37 for erhvervsområdet ved Alsvej og Stadionvej i Hadsund, skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At Forslag til Kommuneplantillæg nr. 37 vedtages endeligt, uden ændringer.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Loklaplan 103/2016 (Tandlægehuset) i Hadsund i december 2016, henvendte ejer af et naboareal sig med et ønske om, at få arealet med i denne lokalplan. Arealet ligger umiddelbart mellem VUC og Ved Standen Erhvervsområde, og er udlagt til offentlige formål.

Arealet er i dag omfattet af en lokalplan fra 1988, der udlægger det til uddannelsescenter, og er i lokalplanen udlagt som udvidelsesmulighed for det eksisterende VUC.

Børn og Familie har oplyst , at Mariagerfjord Kommune og VUC fortsat har interesse i at fastholde VUC i Hadsund til skoleformål, men vurderer ikke, at en ændret planlægning for den ubebyggede del af lokalplanområdet, får konsekvens for VUC. Sagen vurderes derfor ikke at være relevant for §17, 4 - Udvalget for Uddannelse og Ungeindsats.

Selskabet KBC Ejendomme A/S, der ejer VUC-grunden, ønsker mulighed for at leje skolens værkstedslokaler ud til små virksomheder. Det kan ikke ændres i nærværende kommuneplantillæg, da det vil kræve, at der udarbejdes et nyt lokalplanforslag. Fagenheden vurderer, at det først vil være hensigtsmæssigt at inddrage VUC-grunden, når der skal laves lokalplan for lodsejers areal.

På den baggrund vurderer fagenheden, at den eksisterende planlægning for lodsejers areal til uddannelsesformål (udvidelse af VUC) ikke længere er nødvendig og at anvendelsen derfor kan ændres til erhvervsområde.

Da lodsejer endnu ikke er klar med et projekt for området, er der på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at udarbejde en lokalplan. I første omgang ændres alene kommuneplanen, så anvendelsen for lodsejers areal ændres fra offentligt område til erhvervsområde. Dermed forkortes processen ved en kommende lokalplan. Ændringen af kommuneplanen sker med nærværende forslag til Kommuneplantillæg nr. 37, der udvider rammen HAD.E.2 for erhvervsområdet ved Alsvej og Ved Stranden, til at omfatte lodsejers areal.

Høringssvar:

Der er indkommet én indsigelse i høringsperioden fra KBC Ejendomms A/S, der ejer VUC-grunden. De ønsker, at ejerlejlighed nr. 1 og 2 i ejendommen Tempovej 2-4 (VUC) skal omfattes af kommuneplantilægget, så de kan lejes ud til erhvervsformål.

Fagenheden har på ny taget kontakt til ejer og oplyst ham, at når og hvis han ønsker en ny anvendelse for hele ejendommen, altså ikke kun for værkstedslokalerne, så er fagenheden indstillet på at lave en ny planlægning for ejendommen - eventuelt til erhvervsformål, som i nærværende kommuneplantillæg. Ejer vil nu overveje, hvad der i fremtiden skal ske med ejendommen, og tage kontakt til fagenheden, når han er klar til at få en ny planlægning for hele ejendommen.

Fagenheden anbefaler, at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

Beslutning

Godkendt.

 

01.02.05-P15-3-18

54. Forslag til Lokalplan 127/2018 -Boligområde ved Hadsundvej/Ravnbjergvej, Als

Forventet sagsgang

TM, offentlig høring

Anledning

Lokalplanens formål er at udskille et ca. 0,5 ha. stort areal af ejendommen Hadsundvej 52 med henblik på at opføre en bolig på hjørnet Hadsundvej/Ravnbjergvej.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal sendes i offentlig høring i fire uger uden behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At forslag til Lokalplan 127-2018 sendes i offentlig høring i fire uger, uden behandling i Økonomiudvalg og Byråd.
 2. At fagenheden bemyndiges til at godkende forslaget endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Ejeren af Hadsundvej 52, Als, har ønsket at opføre et stuehus på ejendommen. Ejendommen er en del af en samlet landbrugsejendom på ca. 305 ha. og det er hensigten at udskille et ca. 0,5 ha. stort areal, med henblik på at opføre en bolig på hjørnet Hadsundvej/Ravnbjergvej.

I Mariagerfjord Kommuneplan 2013-25 udlægges hele ejendommen (matr.nr. 6a Als by, Als) til boligområde, hvoraf lokalplanområdet kun udgør en mindre del. Lokalplanområdet skal overføres fra landzone til byzone, og der udarbejdes derfor en lokalplan for det pågældende område.

Lokalplanområdet ligger i udkanten af Als by, og er tilnærmelsesvis identisk med den boligparcel, som tidligere rummede beboelsen til landbrugsejendommen Hadsundvej 52, med ældre træer og beplantning ud mod Hadsundvej. Restarealet skal fortsat drives som ubebygget landbrugsejendom sammen med ejendommen Vandkærvej 8 eller sammenlægges hermed.

Lokalplanen indeholder derfor et eksempel på udstykning af den resterende del af ejendommen i 15 boligparceller. Realisering af udstykningsplanen kan kun ske ved ny lokalplan.

Anbefaling af høringsperiode

På grund af lokalplanforslagets begrænsede omfang og kompleksitet, anbefaler fagenheden en høringsperiode på fire uger.

Økonomi

Ejeren af ejendommen har fået oplyst, at lokalplanen først kan vedtages endeligt, når han har fraskrevet sig retten til at kræve arealet overtaget i henhold til Planloven. Sagen har dermed ingen økonomiske konsekvenser for Mariagerfjord Kommune.

Beslutning

Godkendt.

 

01.02.15-P15-1-18

55. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 39 - Boligområde ved Fælledvej i Mariager

Forventet sagsgang

TM, Offentlig høring, Administrativ godkendelse

Anledning

Fagenheden har udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 39 for et boligområde på Fælledvej i Mariager.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om planforslaget skal sendes i offentlig høring i fire uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 39 sendes i offentlig høring i fire uger.
 2. At fagenheden bemyndiges til at godkende forslaget endeligt, efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Planområdet omfatter et areal på ca. 7000 m2, hvoraf godt halvdelen er fredskov. Området er i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-25 udlagt til offentligt område, og har tidligere været anvendt til plejehjem. Det er Byrådets ønske at afhænde den bebyggede del af ejendommen til boligformål, og opretholde den resterende del som rekreativt område med fredskov og sø.

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg, der gør det muligt at ændre anvendelsen, og skaber rammerne for efterfølgende lokalplanlægning.

Anbefaling af høringsperiode

På grund af lokalplanforslagets begrænsede omfang og kompleksitet, anbefaler fagenheden en høringsperiode på fire uger.

Beslutning

Godkendt.

 

01.11.00-A00-1-14

56. Strategi for anvendelse af statslige puljemidler til kondemnering og nedrivning

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Mariagerfjord Kommune tildeles hvert år puljemidler til kondemnering og nedrivning af private ejendomme. Da efterspørgslen overstiger midlerne, har fagenheden Teknik og Byg udarbejdet oplæg til en strategi for prioritering af anvendelsen.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til denne strategi.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At strategien for byfornyelsesindsatsen godkendes

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune tildeles statslige byfornyelsesmidler og landsbypuljemidler hvert år. I år 2017 blev kommunen tildelt 500.000 kr. i byfornyelsesmidler og ca 1 mio. kr. i landsbypuljemidler.

Midlerne anvendes til kondemnering og genhusning samt til nedrivning af skæmmende ejendomme i kommunen.

Der er sket et markant fald i størrelsen på puljerne. En udvælgelsesstrategi vil kunne understøtte en bedre prioritering af de midler, der er til rådighed, og dermed sikre, at det er de dårligste og mest synlige ejendomme, som fjernes først.

Økonomi

Kommunen afholder 30-50 % af udgifterne til kondemnering, genhusning og nedrivning.

Beslutning

Godkendt med følgende ændringer:

 • en redaktionel ændring, således teksten i afsnit 4.2, 4.3 og 4.4 byttes om (hvorved teksten om øvrige byområder og landområder præsenteres først).
 • en ændring i strategien, således udvalget ønsker at tage endelig stilling til, hvilke ejendomme der tildeles nedrivningsstøtte. Der foretages forslag til justeringer i kompetencefordelingsplanen for dette punkt.

 

 

05.00.00-S55-2-18

57. Anlægsregnskab - Veje i byområder 2017

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

Afsluttede anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifterne overstiger 2,0 mio. kr., skal godkendes af Byrådet, jf. lov om kommunernes styrelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet anlægsregnskab for afsluttet projekt i 2017 vedr. "Asfaltering af veje i byområder".

Der bliver oprindelig afsat 4,0 mio. kr. om året til asfaltering af veje i byområderne, hvoraf 1 mio. kr. anvendes til renovering af fortove/kantfliser på strækninger der samtidig asfalteres.

Der er oprettet et selvstændigt projekt til registrering af udgifterne vedr. fortove/kantfliser.

Der er i 2017 anvendt 2,666 mio. kr. til asfaltering af veje i byområder.

Økonomi

Det uforbrugte rådighedsbeløb overføres til 2018.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

05.00.00-S55-1-18

58. Anlægsregnskab - Asfaltvej - Kontrakt med MUNCK 2017

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

Afsluttede anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifterne overstiger 2,0 mio. kr., skal godkendes af Byrådet, jf. lov om kommunernes styrelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomi har udarbejdet regnskab over afsluttet anlægsprojekt i 2017 vedr. "Asfalt veje - Kontrakt med MUNCK 2017".

Regnskabet vedrører funktionskontrakten på 15 år, som er indgået med Munck om asfaltering af kommunens veje udenfor byområderne.

Den oprindelige bevilling i 2017 var på 7,650 mio. kr. Herudover blev der overført 0,599 mio. kr. vedr. uforbrugte midler i 2016.

Der er i 2017 anvendt 6,715 mio. kr. til asfaltering af veje udenfor byområderne.

Økonomi

Det uforbrugte rådighedsbeløb på 1,534 mio. kr. tilføres kassen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

05.01.25-G00-1-14

59. Broprojekter i forbindelse med jernbanens elektrificering

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Banedanmarks elektrificering og hastighedsopgradering på jernbanestrækninger i Danmark medfører en række broprojekter, hvor der skal ske fjernelse, ombygning eller udskiftning af en række broer i Mariagerfjord Kommune. Ved at nedlægge broer, frigøres mulighed for at iværksætte kommunale broalternativer.

Udvalgsmedlem Jens Riise Dalgaard har ønsket en orientering om status på sagen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ved Banedanmarks elektrificering af jernbanen skal der etableres køreskinner, som vil nødvendiggøre en større frihøjde på broerne i forhold til jernbaneskinnerne. Enkelte steder fjernes eller udskiftes eksisterende broer over jernbanen.

Som opfølgning på de undersøgte broløsninger i forbindelse med elektrificeringen af jernbanen, har Banedanmark udarbejdet en opgørelse over den forventede besparelse, der vil være forbundet med at nedlægge broer over jernbanen i kommunen, og som dermed kan udgøre et kompensationsbeløb, til at finansiere kommunale broalternativer.

Det sparede beløb ved at nedlægge broerne Engvej (bdknummer 21058), Væggedalen (bdknummer 21070) og Stibro ved Skivevej 76 (bdknummer 21092), er udregnet som prisen for en ny bro fratrukket udgifter til nedrivning og de nødvendige erstatningsveje (alle beløb er i millioner kroner). Oplysningerne er fra 17. januar 2017:

21058, Engvej: 14,1 – 1,8 = 12,3 mio. kr.

21070, Væggedalen: 12,0 – 3,5 = 8,7 mio. kr.

21092, v. Skivevej 76: 10,3 – 1,8 = 8,5 mio. kr.

Det samlede kompensationsbeløb bliver således 29,5 mio. kr.

Byrådet har på sit møde 26. januar 2017 besluttet, og meddelt Banedanmark, at kompensationsbeløbet på 29,5 mio skal anvendes til følgende broalternativer:

 • Cykel-/gangbro ved Brovej i Arden (4,1 mio. kr.).
 • Cykel-/gangbro ved Hobro banegård (17,7 mio. kr.).
 • Total 21,8 mio. kr.
 • Genopførelse af en tidligere bro ved Tobberup under forusætning af, at etableringen ikke medfører ekstra udgifter for Mariagerfjord kommune.

 

Banedanmark har oplyst, at cykel-/gangbro ved Hobro banegård er blevet dyrere at etablere end oprindelig meddelt. Ny kostpris er på 19,0 mio, og gangbro ved Brovej i Arden er blevet 0,1 mio dyrere. Ny kostpris er på 4,2 mio. kr.

Ny total pr. januar 2018 kr. er derfor på 23,2 mio. kr. + bro ved Tobberup (Banedanmark har endnu ikke forholdt sig til denne bro).

I slutning af 2017 har Banedanmark meddelt, at det overvejes at udskifte bro nr 21070 ved Væggedalen i stedet for nedrivning. I givet fald reduceres kompensationsbeløbet til kr. 20,8 mio. kr. Dermed ser det ud til, at der vil være et underskud på 2,4 mio. kr. i forhold til at kunne finansiere bare de to kommunale broønsker (uden broen ved Tobberup).

Udvalget for Teknik og Miljø har tidligere godkendt, at den kommunale jernbane (Veteranjernbanen) mellem Handest og Faarup kunne sløjfes og eventuelt omdannes til sti, idet Veteranjernbaneforeningen ikke ønsker at vedligeholde og benytte strækningen fremover.

Da Banedanmark, som led i elektrificeringen, skal udskifte en bro ved Faarup (Poppelvej) over både Banedanmarks jernbane og veteranjernbanen, har fagenheden Teknik og Byg foreslået Banedanmark en løsning, som tjener begge parter, og som kan restfinansiere de to broalternativer (Hobro banegård og Brovej i Arden). Banedanmark er endnu ikke vendt tilbage.

En grov tidsplan for de forberedende arbejder med elektrificering er følgende:

2017 - Der er planlagt borgemøder med de berørte brosteder.

2018 - Besigtigelsesforretning er reserveret hos kommissarius uge 39, 40 og 41.

2019 - Det forventes, at der skal foretages ekspropriation i foråret.

2020 - Ombygning og etablering af broer.

Økonomi

Broprojekterne, som følge af elektrificeringen, har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Mariagerfjord kommune.

Afhængig af Banedanmarks beslutninger og de endelige forhandlinger, vil der måske skulle findes delvis finansiering, hvis Mariagerfjord Kommune fortsat ønsker at gennemføre de kommunale broalternativer.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

05.07.02-Ø54-1-18

60. Udbud af vintervedligeholdelse 2018-22

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

En væsentlig del af Mariagerfjord kommunes vintervedligeholdelse (glatførebekæmpelse og snerydning) af veje og stier udbydes på 4-årige kontrakter.

Det igangværende udbud for vintervedligeholdelse i Mariagerfjord Kommune udløber medio april 2018.

I forbindelse med det forestående udbud for den kommende 4-årige periode, skal Byrådet tage stilling til eventuelle ændringer i serviceniveauet (vinterregulativet).

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At udbud af vintervedligeholdelsen for den kommende 4-årige periode sker med samme serviceniveau som hidtil.
 2. At fagenheden Teknik og Byg bemyndiges til at forhandle og indgå kontrakter, såfremt de vurderes at ligge inden for nuværende driftsbudget.

Sagsfremstilling

Grundlaget for udførelsen af vintervedligeholdelsen på offentlige veje og stier er "Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune". Vinterregulativet er fra 2008 og beskriver i korte træk glatførebekæmpelse, snerydning, renholdelse og grundejerens forpligtigelser.

Vinterregulativet er løbende blevet justeret på grundlag af politiske beslutninger:

 • Lempelse i grundejerens pligt til vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige fortove og stier i henhold til den nye vejlov.
 • Tilføjelse af beløb på 150.000 kr til ekstraordinær glatførebekæmpelse af de mest udsatte NT ruter på C-veje.
 • Tilføjelse, der åbner mulighed for lejlighedsvis oprydning på C-veje efter længere tids fastkørt sne og isdannelser.

 

Vinterregulativet, med senere politisk godkendte justeringer, er vedlagt som bilag.

Vinterregulativet er en beskrivelse af serviceniveauet, når der sneryddes eller glatførebekæmpes.

Vejene er opdelt i 3 vejklasser - A-veje, B-veje og C-veje.

Stier og fortove er opdelt i 2 stiklasser - klasse A og klasse B.

Klassificering af kørebaner

Klasse A-veje er hovedveje og veje med overordnet betydning for fjerntrafikken og/eller den gennemkørende trafik. De fleste af disse veje er gamle amtsveje. 

 • A-veje saltes, inden der bliver glat, og tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener hele døgnet alle ugens dage. Snedrydning iværksættes ved drivedannelse, eller hvis der kommer så meget sne, at saltning ikke er tilstrækkelig. Det tilstræbes, at trafikken kan afvikles sikkert hele døgnet alle ugens dage.
 • På A-vejene er der 4 saltruter.
  På de 3 af ruterne er der mulighed for at indsætte 3 sneplove på hver rute. Den 4. rute dækkes af 1 sneplov.
 • Der er 187 km A-veje i kommunen.

 

Klasse B-veje er nærtrafikveje, der skaber forbindelse mellem fjerntrafikveje og lokale trafikveje. Desuden veje med afgørende betydning for den lokale nærtrafik samt offentlige p-pladser.

 • B-veje saltes, når de konstateres glatte, og tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener i tidsrummet kl. 03 - 20 alle ugens dage. Snerydningen igangsættes ved drivedannelse, eller hvis der er faldet så meget sne, at saltning ikke er tilstrækkelig. Det tilstræbes, at trafikken kan afvikles sikkert i dagtimerne alle ugens dage.
 • På B-vejene er der 6 saltruter, der hver dækkes af 1 sneplov. Ved meget sne bliver B- og C-ruterne slået sammen. Her er det muligt at indsætte 13 sneplove.
 • Der er 310 km B-veje i kommunen.

 

Klasse C-veje er lokalveje uden gennemgående trafik, boligveje og øvrige adgangsveje. 

 • C-veje saltes kun ved kraftig isslag og tilstræbes med hensyn til sne holdt farbare i det omfang indsatsen på A- og B-veje er afsluttet. Indsatsen udføres i tidsrummet kl. 6 - 19. Det skal være muligt - med omtanke - at færdes på disse veje.
 • Der er 345 km C-veje i kommunen.

 

Klassificering af stier/fortove

Klasse A-stier er hovedstier med væsentlig betydning for afvikling af trafikken i området.

 • A-stier saltes alle ugens dage i tidsrummet kl. 06-19 og tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener alle ugens dage. Det tilstræbes, at trafikken kan afvikles sikkert alle ugens dage.

 

Klasse B-stier er mindre betydningsfulde stier.

 • B-stier vintervedligeholdes ikke.

  

Vinterberedskabet følger Vejdirektoratet for fjerntrafikveje (vejklasse A) og etableres i perioden 1. oktober til 1. maj. På nærtrafikveje og lokalveje (vejklasse B og C) etableres vinterberedskabet i perioden 1. november til 1. april. Særlige vejrforhold kan begrunde ændringer i beredskabsperioden.

I ovennævnte periode styres vinterdriften af 4 vintervagter, der på skift har en uges vagt. Det er vagtens ansvar at få kaldt til saltning og snerydning.

Nøgletal

 • En præventiv saltning på de 4 A-ruter koster ved brug af 10 g salt pr. m2 ca. 17.000 kr. Der bruges ca. 15 tons. salt.
 • Hvis alle er ude og salte (A- og B-ruter samt byruterne) koster det ca. 80.000 kr. pr. saltning. Her bruges ca. 50 tons. salt.
 • En vinter forbruger mellem 4.000 og 7.000 tons. salt, afhængig af forholdene.
 • Lagerkapaciteten i salthallerne er ca. 3.300 tons salt.
 • Bygherreleverance på levering af salt på en 4 årig kontrakt med Akzo Nobel i Mariager.
 • Under en snestorm, hvor alt er ude og snerydde (sneplove, gummigede mm.), er udgifterne pr. døgn ca. 750.000 kr.
 • Udgifter til vintervedligeholdelsen har de seneste års milde vintre ligget mellem 10,3 og 12,1 mill. kr. Milde vintre med temperaturer vekslende omkring frysepunktet kombineret med regn, kræver omfattende saltning.

 

Fagenheden Teknik og Byg vurderer, at vi med det nuværende regulativ, og den nuværende indsats på vintervedligholdelsen, frembringer et tilfredsstillende sikkerheds- og kvalitetsniveau for borgere og erhverv.

Fagenheden modtager dog klager hver vinter, men de drejer sig stort set alle om at få C-veje glatførebekæmpet som B-veje. En generel opklassificering af C-vejene til B-veje, koster ca. 4 mio. kr. årligt. Forslaget har tidligere været fremført, men afslået af Udvalget for Teknik og Miljø.

Inden for den nuværende økonomiske ramme anbefaler fagenheden, at det forestående udbud af vintervedligeholdelsen, sker med uændret serviceniveau.

Beslutning

Udvalget ønsker punktet behandlet igen på næste møde, hvortil der indsamles benchmarktal mv. for andre kommuner.

 

06.00.05-P15-2-17

61. Tillæg nr. 19 til mariagerfjord Kommunes spildevandsplan. Tilføjelse af nyt kloakopland i Vebbestrup

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY - offentlig høring 8 uger - TM, ØK, BY

Anledning

Mariagerfjord Kommune har vedtaget at udstykke en nyt boligområde ved Sdr. Truevej i Vebbestrup. Området er ikke omfattet af Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan.

For at beskrive kloakforholdene og afledning af regnvand og spildevand i og fra området, skal der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til tillæg nr. 19 til Mariagerfjord Kommunens spildevandsplan sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 19 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan beskriver, hvordan kloakforholdene skal etableres i et nyt boligområde ved Sdr. Truevej i Vebbestrup.

Tillægget afgør, at de 8 kommende boliger skal etableres med både en spildevandskloak og en regnvandskloak (separatkloak). Tillægget beskriver desuden, hvordan en ny regnvandsledning skal etableres. Regnvandet føres gennem et regnvandsbassin til vandløbet "Afløb fra Stokholm Sø".

Flere borgere, som bor på Stenmosevej i Vebbestrup, har gentagne gange henvendt sig til kommunen, da de har problemer med at nedsive regnvandet fra deres ejendom. Meget vand ledes i dag fra ejendommene ud på Stenmosevej, hvor det giver forøgede udgifter for kommunens drift og vedligehold af vejen.

Derfor etableres der samtidig en regnvandsledning med regnvandsstik til alle ejendommene på Stenmosevej samt en enkelt ejendom på Sdr. Truevej. Disse ejendomme skal, ifølge den oprindelige spildevandsplan, nedsive deres regnvand på egen grund. På grund af jordbunden i området, er dette ikke muligt for flere af ejendommene.

Løsningen betyder, at borgerne på Stenmosevej og Sdr. Truevej skal betale tilslutningsbidrag for regnvand (24.890,61 kr. inkl. moms - 2018 kr.). Borgerne bliver orienteret om dette i særskilt brev sammen med høringen af forslaget til tillæg nr. 19.

VVM-reglerne angiver at tillæg til spildevandsplaner skal screenes for om det skal miljøvurderes. Fagenheden har lavet udkast til afgørelse, som viser, at en miljøvurdering ikke er nødvendig. Screeningen kan ses på bilag 8 i tillægget.

Udkastet skal i høring og kan påklages. Resultatet heraf bliver forelagt Byrådet samtidig med det endelige tillæg. 

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

00.01.00-G01-56-17

62. Orienteringssager

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Generel orientering til udvalget.

Indstilling

Direktør for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Grøn Ordning:

Udvalget tildelte i september 2017 midler fra Grøn Ordning til Lokalrådet i Glenstrup, Handest og Holmgård til opførsel af et multihus i Handest (ca. 1,8 mio.), samt til Mariager Handest Veteranjernbane til renovering af klimaskærmen på Handest Station (200.000).

Energinet.dk og Energistyrelsen har nu godkendt begge ansøgninger fra Mariagerfjord Kommune om tilskud, og arbejderne kan påbegyndes.

Beslutning

Der var orientering om:

 • Grøn ordning.
 • Høringssvar til statens trafikplan for jernebane.
 • Den planlagte dialog/bustur i maj, hvor der noteres ønske om at besøge materielgården(e).
 • Udfordringer omkring Landzone-ansøgning/tilladelse vedr. Hvornum skole.
 • Repræsentantskabsmøde i HMN Naturgas, hvor Jørgen Hammer er valgt til bestyrelsen.
 • Reno Nord, hvor Niels Peter Christoffersen og Jørgen Hammer vil fungere som næstformand i en totorig periode hver.

 

Taget til orientering.

Erik Kirkegaard Mikkelsen (V) var fraværende under de sidste 2 orienteringspunkter.

 

00.01.00-G01-56-17

63. Eventuelt

Beslutning

Der var spørgsmål vedr. en konkret vej.

Endvidere bemærkning omkring behov for en besigtigelse ved Tisted Bæk. (Fagenheden kontaktes)

Endeligt bemærkning om arbejdet omkring mobilitetsplan i den østlige del af kommunen.

 

Lukkede dagsordenspunkter