Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 1. april 2020 kl. 15:15 i via Webex
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-5-17

56. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Jens Riise Dalgaard bad om at få udvalget til at vurdere, om han som medlem af bestyrelsen i Arden fællesråd var inhabil i punkt 65 om Cirkusgrunden i Arden. Udvalget fandt ikke, at Jens Riise Dalgaard var inhabil.

 

01.02.05-P16-2-20

57. Igangsætning af lokalplan for dagligvarebutik, boligbebyggelse og erhverv på Brogade 1 i Hobro

Forventet sagsgang

TM

Anledning

REMA Butiksudvikling A/S søger, efter længere dialog med direktionen og fagenheden Teknik og Byg, om udarbejdelse af lokalplan for etablering af en dagligvarebutik, etageboliger og erhverv på ejendommen Brogade 1 i Hobro (STARK-grunden). Ansøger ønsker at opføre en dagligvarebutik på 1200 m2, ca. 34 lejligheder i byggeri i tre etager og en erhvervsbebyggelse i to etager.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om der skal igangsættes en lokalplan for at imødekomme projektet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At fagenheden Teknik og Byg udarbejder forslag til lokalplan, som kan muliggøre det ansøgte.

Sagsfremstilling

Direktionen og fagenheden Teknik og Byg har siden 2018, været i dialog med REMA Butiksudvikling A/S om udvikling af ejendommen Brogade 1 i Hobro (STARK-grunden), herunder  til etablering af en REMA 1000 dagligvarebutik.

Dialogen har afsæt i, at det har vist sig svært at aktivere et projekt på grunden inden for de nuværende planforudsætninger, som Byrådet har arbejdet efter, herunder særligt de senere års midtbyplanlægning i Hobro. Derfor har dialogen har haft til formål at afdække de muligheder og forhindringer, der måtte være for etablering af et projekt indeholdende en dagligvarebutik, herunder også muligheden for en hensigtsmæssig trafikal løsning.

I det foreliggende skitseprojekt etableres en 1.200 m2 dagligvarebutik ud mod krydset Brogade/Hegedalsvej, så der opnås gående forbindelse til butikken direkte fra krydset. Længere sydpå ad Brogade, ved grundens indkørsel, placeres et erhvervsbyggeri i to etager, og tilbagetrukket fra Brogade opføres boligbebyggelsen som fem bygninger i tre etager.

Området trafikbetjenes ad den eksisterende indkørsel, og der er gennemført en trafikanalyse, som konkluderer, at trafikken måske ikke afvikles optimalt i forhold til Brogade, men dog fornuftigt, taget i betragtning, at der ikke er bedre alternativer.

Økonomiudvalget er orienteret om dialogen med REMA Butiksudvikling A/S, og om bestræbelserne i øvrigt på at tilvejebringe en fornuftig disponering og trafikbetjening af ejendommen.

Nuværende planlægning

Såfremt projektet skal kunne realiseres, kræver det en ændring af den gældende planlægning for området.

 • Kommuneplanlægning
  Ejendommen ligger i rammeområde HOB.C.1 i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025. I rammeområdet kan der etableres dagligvarebutikker, erhverv og boliger.

  I rammeområdet kan der opføres bebyggelse med en bebyggelsesprocent på mindst 60, en bygningshøjde på højst 12 meter og et antal etager på højst 2,5. I særlige tilfælde kan byggeri opføres med en bygningshøjde på højst 16 meter og et etageantal på højst 3,5. Særlige tilfælde kan være miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter i et byggeri. I dette tilfælde vurderer fagenheden, at det ansøgte boligbyggeri vil harmonere med den øvrige bebyggelse i området herunder bebyggelsen på den anden side af Brogade.

  Fagenheden vurderer på den baggrund, at en lokalplan vil kunne overholde kommuneplanen, og at der derfor ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg.

 

 • Lokalplanlægning
  Området er ikke omfattet af en lokalplan. Fagenheden vurderer, at det ansøgte byggeri er af en art og størrelse, så det kræver udarbejdelse af en lokalplan med inddragelse af offentligheden, før byggeriet kan realiseres.

 

Detailhandelsanalyse og Midtbyplan Hobro

Byrådet har i mere end 10 år haft stor fokus på den strategiske udvikling af midtbyen i Hobro. En indledende detailhandelsanalyse viste byens handelsmæssige udfordringer, og betonede vigtigheden af at koncentrere både dagligvarehandel og detailhandel inden for Adelgades centrale strækning – gågaden mellem ”ankerbutikkerne” Føtex og tidligere Kvickly (nu SuperBrugsen). Detailhandelsomsætningen tilsagde ikke at sprede handelen, og særligt ikke dagligvarehandelen, uden for området.

Samtidig havde Byrådet også ønsker om en mere strategisk udvikling af Hobro midtby med det formål

 • at knytte by og havn bedre sammen ved at skabe nye forbindelsesmuligheder mellem gågade og havneområdet/Sdr. Kajgade.
 • at forbedre trafikafviklingen gennem byen ved afvikling af rundkørsler og
 • at forbedre busbetjeningen, herunder at etablere ny busterminal.

 

Byrådet vedtog derfor ”Midtbyplan Hobro” i 2009 som grundlag for midtbyens fremtidige fysiske og detailhandelsmæssige udvikling. Fire år efter, blev det, med støtte fra Realdania og Vejdirektoratets fremkommelighedspulje, muligt at genemføre midtbyens omdannelse gennem en arkitektkonkurrence og et efterfølgende ombygningsprojekt.

Hobro Midtby Udviklingsplan og Gågadeplan Hobro

Som resultat af §17 stk.4 udvalg for Hobro bymidte vedtog Byrådet den opfølgende plan ”Hobro Midtby Udviklingsplan” i 2018. Planen bygger videre på den tidligere planlægning, og fokus har særligt været at bevare gågadens handelsliv og dens ”ankerbutikker”, og undgå dagligvarehandel væk fra gågaden. Planen foreslår, at der bør placeres undervisnings- og kulturinstitutioner, eksempelvis campus, på STARK-grunden, så den kan indgå i et ”kulturstrøg” langs Onsild Å og Brogade til havnen.

Som udløber af dette arbejde, vedtog Byrådet at igangsætte det igangværende projekt ”Gågadeplan Hobro” med støtte fra Realdania. Projektet fokuserer på gågadens detailhandelsstruktur, organisering og ejerskab af butikkerne og ejendommene, men også på andre bygningsmæssige anvendelser, eksempelvis offentlige funktioner. ”Gågadeplan Hobro” bekræfter nødvendigheden af at koncentrere dagligvarehandelen i gågaden.

Styregruppen for Gågadeplan Hobro drøftede i september 2019 konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på Stark-grunden i forhold til gågadens fremtidige udvikling. Styregruppens eksterne aktører og konsulenter gav udtryk for, at der er risiko for, at det vil svække den nordlige del af gågadens butikker og måske føre til butikslukninger. I respekt for den dialog, der allerede har været mellem REMA Projektudvikling og Mariagerfjord Kommune, besluttede styregruppen dog at acceptere, at der etableres én dagligvarebutik på 1200 m2, men til gengæld ikke anden detailhandel. 

Fagenhedens bemærkninger

På baggrund af de ovennævnte analyser og plandokumenter, deler fagenheden Teknik og Byg en bekymring for, at en dagligvarebutik på Stark-grunden kan få negative konsekvenser for gågadens detailhandel. Det har også hidtil været grundlaget for behandling af henvendelser.

Imidlertid har STARK-grunden stået inaktiv i en årrække. På trods af flere forsøg har det vist sig, at grunden med sin størrelse og beliggenhed, ikke er særligt attraktiv at udvikle på. Det har heller ikke i dialogen med de lokale uddannelsesinstitutioner, været realistisk at etablere undervisnings- og kulturinstitutioner på grunden.

Med sin centrale placering ved Brogade er grunden derimod attraktiv for en dagligvarebutik, som således kan være løftestang for, at grunden overhovedet kan aktiveres. Dermed kan grunden forhåbentlig udvikles i sin helhed, og uagtet de funktionelle udfordringer, vil det betyde en æstetisk forskønnelse af midtbyen.

Det bemærkes, at REMA Butiksudvikling A/S har tilkendegivet, at det i givet fald bliver den eksisterende REMA butik på Mariagervej, som flyttes til STARK-grunden. Den eksisterende REMA butiks lokaler vil dog fortsat kunne anvendes til detailhandelsformål. Fagenheden er vidende om, at bygningsejeren også har andre planer. 

Beslutning

Et flertal i udvalget besluttede at udskyde beslutningen, idet man ønsker en drøftelse i Koordinationsudvalget inden der tages stilling.

For flertallets beslutning stemte Jørgen Hammer Sørensen (O), Jens Riise Dalgaard (A), Niels Peter Christoffersen (A), Niels Erik Poulsen (V) og Peter Muhl (A).

Imod stemte Erik Kirkegaard Mikkelsen (V) og Per Kragelund (V), idet de ønskede at godkende indstillingen.

 

01.03.03-P19-102-19

58. Landzonetilladelse til indretning af forsorgshjem ved Skelund

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Kanstrupgaard Forsorgshjem søger om tilladelse til at indrette et forsorgshjem med plads til 12 borgere på Mølbakvej 56, 9560 Hadsund.

Projektet kræver landzonetilladelse efter planloven, og Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til ansøgningen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At der meddeles landzonetilladelse til indretning af forsorgshjem for 12 borgere på Mølbakvej 56, 9560 Hadsund. 

Inddragelse

Der har været afholdt et dialogmøde mellem ansøger og en kreds af naboer samt Skelund Borgerforening.

Sagsfremstilling

Projektet

Ansøger ønsker at etablere et forsorgshjem med plads til 12 borgere/ beboere efter Servicelovens § 110 på Mølbakvej 56, 9560 Hadsund.

Borgere efter Servicelovens § 110 er frivilligt indskrevet – modsat hvis borgeren bor på et botilbud efter Serviceloven §§ 107 og 108.  Ansøger beskriver målgruppen som personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Alle borgere har til fælles, at de har brug for omsorg og støtte til at klare en hverdag. Ansøger pointerer, at borgere, som skal i behandling for stof- eller alkoholmisbrug, har andre behandlingssteder herunder Blå Kors.  

Ansøger har begrundet sit valg af placering med, at der i 2011 har været givet landzonetilladelse og byggetilladelse til indretning af opholdssted for 6 unge på ejendommen.

Planlovens bestemmelser

Afgørelse om landzonetilladelse skal træffes efter en konkret vurdering i den enkelte sag. Vurderingen skal ske på grundlag af dels Planlovens landzonebestemmelser og dels en afvejning af en række overordnede planmæssige hensyn samt natur-, miljø- og landskabshensyn. 

Kommunen har ikke frie hænder til at fortolke disse hensyn. Derfor er der en række forhold, der er med til at konkretisere og indsnævre rammerne for det konkrete skøn: Kommuneplanens retningslinjer, anden lovgivning, vejledninger og afgørelser. Disse forhold skal sikre, at kommunes konkrete skøn er i overensstemmelse med landzonebestemmelsernes formål om at sikre en sammenhængende planlægning og hensigtsmæssig udvikling i hele landet og i de enkelte kommuner og lokalsamfund.

Efter Planlovens bestemmelser er ændringen til institution (forsorgshjem) ikke omfattet af undtagelserne i Planlovens § 36 og 37 og kræver derfor landzonetilladelse efter § 35, stk. 1.

Det fremgår af "Vejledningen om landzoneadministration – Planlovens §§ 34-38" (Erhvervsstyrelsen, november 2019), at der normalt bør meddeles landzonetilladelse til institutioner m.v. som f.eks. døgninstitutioner for børn, unge og familier, daginstitutioner som børnehaver, m.v., der indrettes i eksisterende, tomme bygninger, herunder overflødiggjorte bygninger. Etablering af opholds-/behandlingssteder kan udløse lokalplanpligt, hvilket efter fagenheden Teknik og Bygs vurdering ikke er tilfældet i denne sag.

Sagens forløb

På baggrund af landzoneansøgningen den 14. november 2019 har sagen været i naboorientering den 23. januar 2020 efter Planlovens § 35, stk. 4.

I høringsperioden sender en nabogruppe et ønske om at få en præcisering af hvilket klientel/kategori borgere, der skal bo på institutionen.

Efter en orienterende drøftelse af sagen i Udvalget for Teknik og Miljø indkalder fagenheden i samråd med ansøger at indkalde naboer og andre interesserede parter til et dialogmøde på ejendommen den 25. februar 2020.

Til dialogmødet deltog der ca. 20 naboer og omkringboende, og der blev efter mødet fastsat en ny frist til at komme med bemærkninger frem til den 12. marts 2020.

I høringsfristen indkom bemærkninger fra fem personer fra tre ejendomme (se bilag) omhandlende:

 • Manglende transportmuligheder til og fra stedet.
 • Manglende aktivitetstilbud i området.
 • Manglende erhverv og dagligvarer butikker.
 • Utryghed for hvilke typer af beboere der kommer til at bo på stedet, samt hvilke der kan komme på sigt.
 • At man mener i forvejen at området huser mange botilbud/ opholdssteder.

  

Desuden kom der en positivt tilkendegivelse fra Skelund Landsbyforening, som hilser projektet velkommen som et gode for Skelunds trivsel og arbejdspladser.

Ansøger har uddybende forholdt sig til bemærkningerne jfr. bilag.

Fagenhedens vurdering

Med etablering i eksisterende bebyggelse vurdere fagenheden, at de landskabelige hensyn i Planlovens landzonebestemmelser er overholdt, da der ikke sker udvidelse af den eksisterende bygningsmasse. Det er endvidere fagenhedens opfattelse, at der ikke opleves problemer med lignende opholdssteder/ institutioner i kommunen, uanset om de er placeret i byer eller i det åbne land.

På baggrund af ovenstående anbefaler fagenheden, at der meddeles landzonetilladelse til etablering af forsorgshjem til 12 personer efter Servicelovens § 110.

Beslutning

Godkendt.

 

08.03.04-G00-1-20

59. Ansøgning om liggeplads i Hobro Havn ud for den Blå Fisk

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har modtaget ansøgning om fast bådplads i Hobro Havn ud for restaurationen Den Blå Fisk for et skib, som ønskes anvendt til mindre arrangementer med musik og spisning.

Udvalget for Teknik og Miljø skal træffe beslutning om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes, og i givet fald på hvilke vilkår.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At ansøgningen om fast bådplads i Hobro Havn ud for Den Blå Fisk imødekommes.
 2. At der indgås lejeaftale med en årlig leje på 250 kr. ekskl. moms pr. meter af skibets længde.
 3. At forsyning med strøm og vand samt bortskaffelse af spildevand og affald er Mariagerfjord kommune uvedkommende.
 4. At båden ikke må anvendes til boligformål eller hotellignende formål.
 5. At lejemålet løber for maksimalt et år ad gangen.
 6. At der ikke må foretages større reparationsarbejder på båden af hensyn til havnens øvrige brugere og besøgende.
 7. At Mariagerfjord kommune midlertidigt kan forlange skibet fjernet i forbindelse med større events, eksempelvis dronningebesøg, Træskibssammenslutningens årsmøde mv.

Sagsfremstilling

Der søges om fast bådplads til et gammelt fragskib fra 1906 med en længde på 30 meter og en bredde på 5 meter. Skibet er godkendt af de franske myndigheder i henholdsvis 2016 og 2019 og fremstår i en god stand, hvorfor der ikke er behov for istandsættelse. Skibet vil blive malet i farver, som passer ind i miljøet i Hobro Havn.

Båden ønskes anvendt til:

 • Mindre arrangementer med folke/vise musik.
 • Mindre arrangementer med bespisning.
 • Servering af kaffe/kage m/m på dækket.

 

Fra ansøger er der et ønske om at være med til at skabe et maritimt miljø på havnen.

Ansøger beskriver, at de selv vil foranledige forsyning med vand og strøm samt bortafledning af spildevand med slamsuger.

Beslutning

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Godkendt idet det bemærkes, at lejen vil kunne reguleres jfr. det almindelige takstblad

Ad 3: Godkendt med den tilføjelse, at det forudsættes, at dette sker efter gældnede regler.

Ad 4-7: Godkendt.

 

08.03.04-P19-1-20

60. Ansøgning om liggeplads, Hadsund Havn

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har modtaget ansøgning om fast bådplads langs Hadsund Havnefront. Skibet skal ikke anvendes til kommercielle aktiviteter.

Udvalget for Teknik og Miljø skal træffe beslutning om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes og i givet fald på hvilke vilkår

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At ansøgningen om fast bådplads i lang Hadsund Havnefront imødekommes.
 2. At der indgås lejeaftale med en årlig leje på 250 kr. ekskl. moms pr. meter af skibets længde.
 3. At forsyning med strøm og vand samt bortskaffelse af spildevand og affald er Mariagerfjord Kommune uvedkommende.
 4. At båden ikke må anvendes til boligformål eller hotellignende formål.
 5. At lejemålet løber for maksimalt et år ad gangen.
 6. At der ikke må foretages større reparationsarbejder på båden af hensyn til havnens øvrige brugere og besøgende.
 7. At Mariagerfjord kommune midlertidigt kan forlange skibet fjernet i forbindelse med større events, eksempelvis dronningebesøg, Træskibssammenslutningens årsmøde mv. 

Sagsfremstilling

Der er indsendt en ansøgning om fast bådplads til et skib i Hadsund Havn ud for Havnevej 15. Båden er en hollandsk Klipper med en længde på 26 meter og en bredde på 5 meter.Skibet vil ikke skulle anvendes til kommercielle formål, og der påregnes som udgangspunkt kun at skulle ske overnatning på skibet i enkeltstående tilfælde.

Ansøger skal selv foranledige forsyning med vand og strøm samt bortafledning af spildevand med slamsuger.

Da skibet kan bidrage til et maritimt miljø i Hadsund Havn, anbefaler fagenheden, at der gives fast bådplads på havnefronten. Den nærmere placering sker efter dialog med ansøger og under hensyntagen til havnens brug i øvrigt.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at det forudsættes (under pkt.3) at spildevand, affald mv. håndteres efter gældende regler.

 

05.14.07-P19-6-20

61. Himmerlandsgade 8, 9560 Hadsund - Midtpunktgrillen - Forlængelse af uopsigeligehedsperiode

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Midtpunktgrillen på Himmerlandsgade i Hadsund har en lejekontrakt med Mariagerfjord Kommune, hvor lejekontraktens uopsigelighedsperiode ophører i år 2023. I forbindelse med en refinansiering har Midtpunktgrillen anmodet Mariagerfjord Kommune om forlængelse af lejekontraktens uopsigeligehedsperiode med yderligere 10 år til år 2033.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om uopsigelighedsperioden skal forlænges. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At Midtpunktgrillens uopsigeligehedsperiode i lejekontrakten kan forlænges til 2033-
 2. At bygningsarealet (15x15 meter) udskilles fra vejarealet. 

Inddragelse

Hadsund Handelsstandsforening har været inddraget i sagen.

Sagsfremstilling

Fagenheden Teknik og Byg har været i dialog med Handelstandsforeningen i Hadsund, som oplyser, at der er problemer med antallet af parkeringspladser ved Himmerlandsgade. Området ved SuperBrugsen, Midtpunktgrillen og OK Tanken er under stort pres i myldretiden. Det giver trafikale udfordringer i området, herunder også parkeringsproblemer i spidsbelastede perioder.

Før 2010 optog Midtpunktgrillen et areal der svarer til 4 p-båse. I 2010 fik den tilladelse til at udvide bygningsarealet til at optage et areal svarende til ca. 8 parkeringspladser. (10x10 meter)

Lejeindtægter:

I den gamle vejlov, var der hjemmel til at opkræve lejeindtægter for lån af arealer. Mariagerfjord Kommune har ved den gældende lejekontrakt en årlig lejeindtægt på 40.000 kr. (2009-prisniveau) pristalsreguleret.

Med den seneste vejlov kan kommunen kun opkræve betaling for brug af vejarealet, såfremt udlånet sker i forretningsmæssigt øjemed. Denne betaling skal være for de dokumenterede direkte og inddirekte udgifter, som vejmyndigheden har i forbindelse med udlånet. Der må ikke opkræves en leje, som er større end disse dokumenterede udgifter. De direkte udgifter dækker over forøget drift som følge af udlånet og de inddirekte udgifter dækker over administrative udgifter til sagens behandling og udgifter til f.eks. opkrævning af leje.

Det er fagenhedens vurdering, at en ændring i den gældende lejekontrakt vil medføre, at lejekontrakten skal overholde gældende lovgivning, og ikke blot kan tilrettes i henhold til dagældende lovgivning ved lejekontraktens indgåelse.

En forlængelse af lejekontraktens opsigeligehedsperiode vil medføre, at Mariagerfjord Kommunens hjemmelsgrundlag til at opkræve en årlig lejeindtægt bortfalder. Dette vil også betyde, at Midtpunktgrillen fremover skulle leje arealet vederlagsfrit, da kommunen ingen udgifter har ved lejemålet. Vejdirektoratet har udtalt, at disse situationer ikke kan anses som værende konkurrenceforvridende.

Nedlæggelse af vejarealet

Bortfald af lejeindtægter kan undgås ved at vejarealet, hvorpå Midtpunktgrillen ligger, nedlægges som offentlig vej efter vejlovens procedure i kapitel 11 og efterfølgende udskilles fra vejmatriklen. Dette tillader, at der kan ændres i lejekontrakten uden vejlovens begrænsende bestemmelser vedr. lejeindtægter. Administrationens udgifter til nedlæggelse af dele af offentlig vej og udgifter til matrikulære arbejder afholdes af Mariagerfjord Kommune i henhold til vejloven, og kan ikke viderefaktures til lejer. Omkostningerne er 15.000-20.000 kr.

Da udskillelsen skal overholde bygningsreglementets krav, vil størrelsen og udformningen af bygningsarealet blive fastlagt i forbindelse med den efterfølgende byggesagsbehandling.

Konsekvenser ved nedlæggelse af vejareal:

En beslutning om forlængelse af lejekontraktens uopsigeligehedsperiode skal opvejes mod de konsekvenser, som en forlængelse vil medføre. Mariagerfjord Kommunes råden og fremtidige udnyttelse af parkeringspladsens kapacitet over vejarealet begrænses.

Den offentlige parkeringsplads på Himmerlandsgade ved Netto og SuperBrugsen er det mest benyttede offentlige parkeringsplads i Hadsund, hvor den har en belægningsgrad på 100 % ved spidsbelastning. Dette fremgår også af kommunens parkeringsregnskab fra 2011, som blev udarbejdet som en del af Parkeringsplanen fra samme år. Hensynet til Midtpunktgrillens fortsatte tilstedeværelse med en fornyet fristforlængelsesperiode, skal opvejes mod det parkeringsbehov, som efterspørges på pladsen. En fristforlængelse af uopsigeligehedsperioden vil medføre en binding for de 8 parkeringspladser, som Midtpunktgrillen vil lægge beslag på frem til år 2033.

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt, idet det bemærkes at præciseringen af 15x15 meter udgår af beslutningen, idet kun det nødvendige areal udskilles.

 

05.01.01-G01-1-20

62. Navngivning af torv i Øster Hurup

Forventet sagsgang

TM

Anledning

En tidligere ansat ved NOVO har sendt et forslag til navngivning af det nye bytorv i Øster Hurup til Mariagerfjord Kommune. Forslaget "Brødrene Pedersens Torv" har været sendt i høring ved det nedsatte Torveudvalg i Øster Hurup. Torveudvalget foreslår "Torvet" i stedet for.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, hvad bytorvet i Øster Hurup skal hedde. 

Indstilling

Direktøren for Udvalget for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At det nye bytorv i Øster Hurup navngives "Torvet".

Sagsfremstilling

Forslag til navngivning af torvet i Øster Hurup

Mariagerfjord Kommune har modtaget et forslag til et navn til det nye bytorv i Øster Hurup. Forslaget er Brødrene Pedersens Torv, og det kommer fra en tidligere medarbejder i NOVO, som har rødder i Øster Hurup.

Harald og Thorvald Pedersen er vokset op i Øster Hurup, hvor deres far var lærer på skolen i 45 år. Harald og Thorvald grundlagde i 1925 Novo Terapeutisk Laboratorium – nu NOVO - og de har ifølge ansøger aldrig glemt hvor de kom fra. De har ved flere lejligheder støttet projekter i Øster Hurup herunder opførelsen af Øster Hurup Havn og det offentlige strandareal ved Novolund.

Ansøger foreslår, at der på tårnet sættes information om, hvorfor torvet bærer navnet Brødrene Pedersens Torv:

”Torvet er navngivet efter brødrene Harald og Thorvald Pedersen, stifterne af Novo Terapeutisk Laboratorium grundlagt i 1925. Deres far var lærer i 45 år ved Hurup Skole, som netop lå, hvor det nye torv ligger”.

Høring af torveudvalget

Fagenheden har haft navneforslaget i høring hos Torveudvalget i Øster Hurup. Torveudvalget bemærker i sit høringssvar, at NOVO-fonden blev kontaktet i forbindelse med KUP-projektet (ombygning og opbygning af bytorvet), men fonden havde ikke interesse i projektet på daværende tidspunkt. Torveudvalget mener derfor ikke, at torvet skal opkaldes efter stifterne af NOVO. Torveudvalget foreslår i stedet, at bytorvet navngives "Torvet", da stedet allerede benævnes som sådan i byen. 

Beslutning

Godkendt.

 

06.02.00-P24-1-20

63. Ændring af grødeskæring i Klejtrup Bæk og Klejtrup Møllebæk

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Efter dialog med Verdenskortet ved Klejtrup sø, har fagenheden Natur og Miljø udarbejdet forslag til tillægsregulativ med ændring af terminer for grødeskæring i Klejtrup Bæk og Klejtrup Møllebæk.

Udvalget for Teknik og Miljø bedes tage stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At forslag til tillægsregulativ for Klejtrup Bæk og Klejtrup Møllebæk sendes i offentlig høring.

Inddragelse

Klejtrup Bæk og Klejtrup Møllebæk er grænsevandløb til Viborg Kommune. Efter aftale varetager Mariagerfjord Kommune den daglige drift af vandløbene. Viborg Kommune er inddraget i udarbejdelsen af tillægsregulativet, som også skal godkendes i Viborg Kommune. De nye foreslåede terminer er fastsat efter dialog med ejeren af Verdenskortet.

Sagsfremstilling

Attraktionen Verdenskortet ved Klejtrup sø har været udfordret med høj vandstand tidligt i august måned. Hvis Verdenskortet oversvømmes må attraktionen lukke ind til vandstanden falder igen. Verdenskortet ligger lige ved udløbet af Klejtrup sø. Erfaringsmæssigt hjælper det med grødeskæring af det øverste stykke af Klejtrup Møllebæk i denne situation. Desværre har det på grund af terminerne for grødeskæring i regulativet ikke altid været muligt at gennemføre grødeskæring tidligt nok. Fagenheden har derfor udarbejdet et tillægsregulativ som ændrer terminerne fra:

1. skæring mellem den 10.05 – 10.06 og 2. skæring mellem den 22.08 – 22.09

til:

Inden den 1. juli og inden den 1. september

Det er forventningen, at de nye terminer giver mere fleksibilitet og dermed mulighed for at hjælpe, hvis vandstanden truer med at oversvømme Verdenskortet.

Ifølge vandområdeplanerne er der ikke målopfyldelse i Klejtrup Bæk og Klejtrup Møllebæk, men det er fagenhedens vurdering, at den foreslåede ændring i forhold til de gældende bestemmelser ikke påvirker muligheden for at opnå målopfyldelse.

Beslutning

Godkendt, idet udvalget bemærker at høringsperioden bør være så kort som mulig inden for lovgivningens rammer.

 

05.09.00-P19-1-20

64. Aftale om råden over parkeringsplads for Kriminalforsorgen

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Kriminalforsorgens Områdekontor, Adelgade 75, Hobro, ønsker, at der fra Mariagerfjord Kommunes side stilles et antal parkeringsbåse til rådighed for Kriminalforsorgens Områdekontor. Der er specielt behov for parkeringsbåse for gæster og mødedeltagere, som ikke har fast arbejdsplads i Hobro.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til ansøgningen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At der tages beslutning om, hvorvidt Mariagerfjord kommune vederlagsfrit skal stille parkeringspladser til rådighed for Kriminalforsorgens Områdekontor Hobro.
 2. At fagenheden Teknik og Byg i givet fald får bemyndigelse til at indgå aftalen om eksklusiv ret til syv parkeringsbåse på matr. nr. 87b.

Sagsfremstilling

Kriminalforsorgens Områdekontor har til huse i den gamle politistation i Hobro. Der er ansat ca. 100 medarbejdere på adressen. Det er ikke muligt at sikre, at alle medarbejdere kan parkere tæt på adressen. I stedet er der henvist til at benytte øvrige offentlige parkeringspladser. Der er en del mødeaktivitet på adressen, og Kriminalforsorgens Områdekontor oplyser, at mødedeltagere og gæster ofte har svært ved at finde ledige parkeringsbåse i nærområdet. Fagenheden vurderer, at der bør gives vilkår, som tilgodeser mødedeltagere og gæster, som ikke er stedkendte.

Kriminalforsorgen har ønsket de eksisterende otte parkeringsbåse foran bygningen reserveret. Denne løsning kan ikke gennemføres lovligt, da det er et offentligt vejareal. Fagenheden har dog lempet på tidsbegræningen foran bygningen fra 1 time til 4 timer.

Fagenheden har i stedet foreslået, at Kriminalforsorgen får ret til brug af syv parkeringbåse på parkeringspladsen syd for Adelgade 75 indrammet med grønt på bilag. Fordelen ved denne placering er bl.a.:

 • Parkeringspladsen er et afgrænset område.
 • Det er ikke et offentligt vejareal.
 • Derfor vil det være muligt at opsætte skilte med vilkår for benyttelse efter færdselslovens bestemmelser.

 

Formål

Formålet med aftalen er at sikre, at mødedeltagere og gæster til Kriminalforsorgen har mulighed for at parkere i umiddelbar nærhed af Adelgade 75, da det ikke kan forventes, at udefrakommende gæster har overblik over parkeringsforhold i Hobro.

Aftalen

Kriminalforsorgen får eksklusiv ret til at benytte syv parkeringsbåse vist med grønt på bilag. Kriminalforsorgen sørger selv for indkøb og opstilling af skilte uden udgifter for kommunen. Hvis Kriminalforsorgen ønsker, at der kan udstedes kontrolafgifter, skal det ske efter færdselslovens bestemmelser. Det vil sige, at det skal godkendes af Politiet. Egenkontrol i form af flyers i forrude/viskerblade eller anden ikke hjemlet egenkontrol tillades ikke, da der ikke er mulighed for håndhævelse.

 

Beslutning

 

Ad 1: Udvalget godkender, at parkeringspladserne stilles vederlagsfrit til rådighed for Kriminalforsorgen på en almindelig låneaftale.

Ad 2: Godkendt.

 

01.05.00-P20-2-19

65. Forslag om etablering af biodiversitet på Cirkusgrunden i Arden

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Arden Skole har ønsket, at der etableres et undervisningsområde for natur og biodiversitet på en del af Cirkusgrunden i Arden. Projektet er et pilotprojekt i arbejdet med at udvikle en biodiversitetsstrategi

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At etableres et "Naturrum" på dele af Cirkusgrunden i Arden.
 2. At projektet forløber i en 3 års periode, hvorefter det evalueres.
 3. At der meddeles tilladelse til projektet efter fortidsmindebeskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens § 18). 

Inddragelse

Arden Skole og Fællesrådet for Arden By er inddraget i både planlægning og efterfølgende formidling af projektet.

Sagsfremstilling

Fagenheden Natur og Miljø har i samarbejde med Arden Skole, Fællesrådet for Arden og Fagenheden Teknik og Byg arbejdet på at udvikle et attraktive byrum for biodiversitet på Cirkusgrunden. Området skal primært anvendes til undervisning i natur og biodiversitet for elever på Arden skole, men vil kunne benyttes frit af interesserede. Endvidere skal projektet være et eksempel på, hvordan kommunen, i samarbejde med det omgivende samfund, kan arbejde med at øge biodiversiteten på kommunale arealer i byerne. På den baggrund er projektet udpeget til pilotprojekt i arbejdet med at udvikle en biodiversitetsstrategi.

Hovedformålet med projektet er at etablere et naturrum i gåafstand fra skolen, hvor eleverne kan få et indblik i dansk natur og biodiversitet. Samtidig hermed stilles området til rådighed som et bynært naturområde for borgerne i Arden.

Projektet er udviklet i tæt samarbejde med Arden Skole og Arden Fællesråd, og er et godt eksempel på nye former for samskabelse og samproduktion inden for arbejdet med biodiversitet.

Cirkusgrunden er valgt, fordi den har en ideel beliggenhed i umiddelbar tilknytning til Arden skole, hvilket vil gøre det nemt at bruge området i undervisningen. Da Cirkusgrunden i dag er udlagt til en stor græsplæne, uden værdi for natur og biodiversitet,vil projektet, udover at øge biodiversiteten i sig selv, give erfaringer med, hvordan kommunen i fremtiden kan arbejde med at øge biodiversiteten på egne arealer i byerne.

De planlagte tiltag er skitseret på vedlagte skitse, og vil bl.a. bestå af en slået sti, der fører besøgende rundt til forskellige biodiversitetstiltag. Det vil bl.a. være udsåede hjemmehørende urter, døde træer, stendynger, blomstrende buske, et uslået areal mv., ligesom der skal etableres et opholdsareal med bålplads. Alle tiltagene svarer til elementer af den vilde natur, og vil derfor kunne bruges i undervisningen i fag som natur og teknik og biologi.

Fællesrådet for Arden By har fået tilsagn om et tilskud på 68.000 kr. fra Friluftsrådet til en efterfølgende formidling af området, såfremt det udlægges til biodiversitet.

Fagenheden for Natur og Miljø foreslår, at kommunens Park og Anlæg står for den indledende etablering af området. Endvidere foreslås det, at udgifterne til etablering søges ligeligt fordelt mellem Park og Anlæg, Natur og Miljø og Arden Skole. Den efterfølgende drift foreslås fordelt således, at Park og Anlæg varetager den del af driften, der kræver større maskinel indsats, mens den øvrige vedligehold varetages som et samproduktionsprojekt med Arden Skole og Fællesrådet for Arden By.

Forud for etableringen skal der gennemføres en nabohøring på 4 uger. Derudover vil projektet kræve en dispensation fra fortidsmindebeskyttelseszonen (naturbeskyttelseslovens § 18), hvor kommunen er myndighed.  

Økonomi

Udgifterne til etablering er beregnet til i alt ca. 32.000 kr. Den årlige drift er beregnet til ca. 6.000 kr. Fagenhederne Natur og Miljø og Teknik og Byg foreslår, at udgifterne til etablering og drift afholdes af de afsatte budgetmidler til biodiversitet.

Beslutning

Det blev indledningsvist præciseret, at udgifterne afholdes af det afsatte budget til biodiversitet.

Godkendt.

 

83.34.00-P21-1-18

66. Bølgen fremadrettet

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Skulpturen Bølgen ved Brolandingen på Hadsund Havn.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At Bølgen søges bevaret ved at beklæde de tre søjler med folie.
 2. At der søges ekstern medfinansiering som forudsætning for igangsætning.

Sagsfremstilling

Skulpturen Bølgens fremtoning i bybilledet har ændret sig en del siden dens opførelse i 2004. Den har været præget af hærværk i flere omgange, hvorved der er sket spredning til omgivelserne af kemisk farvede vand fra søjlerne. Det har resulteret i, at der i dag kun tilbagestår 3 af de 4 oprindelige søjler. Endvidere er flere af metalpladerne på skulpturen faldet af. Da Bølgen var i drift som vandkunst, afholdt fagenheden Teknik og Byg betydelige ressourcer på drift, reparation og vedlgeholdelse.

Fagenheden har afholdt møde på stedet med den kunstner, der designede Bølgen. Fagenheden ønskede en dialog for at tilvejebringe løsningsforslag, som er teknisk mulig, men også med respekt for det oprindelige kunstværk. Fagenheden fremsatte nedenstående forslag til skulpturens fremtidige udtryk, hvilket kunstneren har accepteret. I alle forslag fremstår kunstværket uden vand.

Drøftelserne under dette møde resulterede i følgende muligheder:

 1. Fjernelse af skulpturen og tilhørende søjler.
 2. Påsætning af de manglende plader på skulpturen og fremstilling af den 4. søjle. Herefter vil Bølgen fremstå hel og med klare søjler uden vand.
 3. Påsætning af de manglende plader på skulpturen og fremstilling af den 4. søjle. Herefter påklistres der transparent plastfolie på søjlerne i farver, der vælges ud fra de oprindelige farver. Også her undlades vand i søjlerne.
 

I tiden siden det afholdte møde har det vist sig uforholdsmæssigt dyrt at få fremstillet den 4. søjle, idet værktøjerne til denne fremstilling ikke er til rådighed mere. Fremstilling af nye værktøjer og tilvejebringelse af den 4 søjle, skønnes at løbe op i ca. 250.000 kr. På den baggrund er kunstneren og fagenheden blevet enige om at nøjes med de 3 eksisterende søjler. Dog ønsker kunstneren, at der ændres på placeringen af de 3 søjler.

Udgifterne til de tre muligheder beløber sig til følgende:

ad. 1. Fjernelse skønnes at kunne udføres for 17.500 kr.

ad. 2. I standsættelse med 3 klare søjler skønnes at kunne udføres for 70.000 kr.

ad. 3. I standsættelse med 3 søjler beklædt med folie skønnes at kunne udføres for 85.000 kr.

Finansieringen kan evt. tilvejebringes gennem fondsstøtte - enten helt eller delvist.

For opnåelse af størst lighed med det oprindelige kunstværk anbefaler fagenheden, at det tredje forslag vælges.

Der er ikke afsat budget til istandsættelse af Bølgen.

Beslutning

Udvalget godkendte indstillingen med den tilføjelse, at den eksterne del af finansiering som minimum skal udgøre 50%.

Peter Muhl (A) var fraværende.

 

00.01.00-G01-56-17

67. Orienteringssager

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Generel orientering til udvalget.

Indstilling

Direktør for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At orientering tages til efterretning. 

Sagsfremstilling

 1. Storegade 23, Hadsund - Planklagenævnets afgørelse om facadefarve
 2. Badestrand/Vandbane ved Mariager.

Beslutning

Der var orientering om:

 • Planstyrelsens afgørelse vedr. "det grønne hus" i gågaden, Hadsund.
 • Badestrand og Idé om "Vandbane" ved Mariager
 • Åbning af Genbrugspladser samt igangsætning af visse driftsopgaver, som midlertidigt har været indstillet p.g.a. Covid-19
 • Forslag om "Lupiner" i vejkant langs cykelstier.
 • Tidligere forespørgsel omkring konkret byggesagsgebyr/miljøsagsgebyr.
 • Uddeling af kommunens miljøpris samt "start-up-arrangement" omkring biodiversitet, som er udskudt som følge af Covid-19.

 

Taget til orientering.

Peter Muhl (A) var fraværende.

 

00.01.00-G01-56-17

68. Eventuelt

Beslutning

Der var spørgsmål/kort dialog om:

 • Projekt ved Rold Gl.Kro
 • Ansvar for vedligeholdelse på konkret areal i nærheden af Nordre Skole.

 

Peter Muhl (A) var fraværende.

 

Lukkede dagsordenspunkter

01.11.24-P19-3-20

69. Ansøgning om nedrivningsstøtte

 

01.11.24-P19-4-20

70. Ansøgning om nedrivningsstøtte

 

85.02.02-G01-5-17

71.