Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Byrådet den 17. september 2020 kl. 18:00 i 1. behandling af budget - Byrådssalen, Hadsund Rådhus
  

 

Pkt.Tekst
Åbne dagsordenspunkter
152Godkendelse af dagsorden
153Budget 2021-24, 1. behandling
154Spørgetid
Lukkede dagsordenspunkter
155Orientering fra Borgmesteren
156Underskriftsark

Åbne dagsordenspunkter

00.01.00-G01-45-17

152. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

BY

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

 

00.30.10-S00-1-20

153. Budget 2021-24, 1. behandling

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Økonomiudvalget skal ifølge Styrelsesloven udarbejde budgetforslag til Byrådet for det kommende år. Budgettet og takstoversigt skal endeligt vedtages inden 15.oktober 2020. Budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At Budgetforslag 2021-24 inklusiv takst- og investeringsoversigt oversendes til Byrådets 1. behandling.

Økonomiudvalget, 9. september 2020, pkt. 221:

Forhandlingsudvalget har indgået budgetaftale for Budget 2021-24. Budgetaftalens dokumenter vedhæftes sagen og danner grundlag for Økonomiudvalgets oversendelse af budgetforslaget til Byrådets 1. behandling.

Inddragelse

Budgetmateriale har været fremlagt i høring i perioden 5. august 2020 til 21. august 2020 kl. 9. Der blev afholdt borgermøde i Hadsund 18. august 2020.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal indstille Budget 2021-24 til 1. behandling i Byrådet. Budgettet tager udgangspunkt i nedenstående budgetopgørelse, udarbejdet efter Social- og Indenrigsministeriet udmelding om kommunernes indtægtsside af budgettet.

 

 

Forhandlingerne omkring Budget 2021-24 pågår stadig. Status på de igangværende forhandlinger udsendes inden Økonomiudvalgets 1. behandling.

Takstoversigten er behandlet i de politiske udvalg i perioden 31 august - 9. september. Når de politiske beslutninger om råderumsskabelse, nye budgetønsker med videre er kendt, kan det blive aktuelt at korrigere og beregne endelige takster til Budget 2021. De endelige takster kommer med i budgetforslaget til 2. behandling i Byrådet 8. oktober 2020.

Byrådsgruppernes og byrådsmedlemmernes frist for ændringsforslag til budgetforslaget er 21. september kl. 12. Ændringsforslag skal fremsendes/afleveres til Økonomidirektør Kim Jakobsen, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.

Beslutning

Byrådet godkendte budgetforslag 2021-24 og oversendte forslaget til 2. behandling.

Det bemærkes, at takstoversigten i forhold til pris for adgang til genbrugspladser tilrettes i overensstemmelse med Udvalget for Teknik og Miljøs indstilling fra 7. september 2020.

 

00.01.00-G01-46-17

154. Spørgetid

Sagsfremstilling

I forbindelse med ordinære byrådsmøder kan presse og tilhørere stille korte spørgsmål om alle emner indenfor et max. tidsforbrug på 15 minutter.

Spørgsmålene rettes til Borgmesteren til eventuel videregivelse til de enkelte udvalgsformænd.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

 

Lukkede dagsordenspunkter

00.01.00-G01-47-17

155. Orientering fra Borgmesteren

 

00.22.00-P35-4-19

156. Underskriftsark