Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Byrådet den 25. juni 2020 kl. 18:00 i Loungen, DS Arena, Amerikavej 9A, Hobro
  

 

Åbne dagsordenspunkter

00.01.00-G01-45-17

96. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

BY

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender dagsordenen. 

Beslutning

Godkendt. Byrådet godkendte også behandling af tillægsdagsorden.

Fraværende: Søren Greve (V)

 

00.01.00-A30-2-19

97. Indkaldelse af stedfortræder for Helle Mølgaard (V)

Forventet sagsgang

BY

Anledning

Helle Mølgaard har, grundet ferie, meldt forfald til Byrådets møde 25. juni 2020.

I henhold til styrelsesloven og kommunens styrelsesvedtægt, skal borgmesteren indkalde en stedfortræder, når et medlem af byrådet har lovligt forfald fra et møde i byrådet, uanset med hvilken varighed medlemmet har forfald.

Hvis medlemmets forfald er af lovlig karakter, skal der indkaldes en stedfortræder.

Byrådet forelægges indkaldelse af 1. stedfortræder på Venstres kandidatliste, Ricco Guldager Christensen, til godkendelse.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At indkaldelse af stedfortræder Ricco Guldager Christensen (V) godkendes.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 15, stk. 4, er det Byrådet, som træffer beslutning om, hvorvidt der er tale om lovligt forfald, som jf. styrelseslovens § 15, stk. 2 betegnes som fravær som følge af helbredstilstand, graviditet, barsel/adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. 'Ferie' falder ind under 'eller lignende'.

Jf. kandidatlisten fra kommunalvalget i 2017, er Ricco Guldager Christensen 1. stedfortræder på Venstres liste. Ricco Guldager Christensen er indkaldt til Byrådets møde 25. juni 2020.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Søren Greve (V)

 

00.01.00-P10-1-20

98. Befolkningsprognose 2020

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Administrationen har i samarbejde med Cowi udarbejdet en befolkningsprognose for perioden 2020-32. Økonomiudvalg og Byråd får i denne sag en orientering om indholdet i prognosen.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet:

1. At befolkningsprognosen tages til efterretning.

Økonomiudvalget, 3. juni 2020, pkt. 135:

Udsat.

Fraværende: Peder Larsen (F) og Jens Riise Dalgaard (A).

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 144:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Rapporten har i de foregående år redegjort for såvel Mariagerfjord Kommunes egen befolkningsprognose som for Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. I 2020 har Danmarks Statistik imidlertid planlagt først at offentliggøre deres befolkningsfremskrivning 27. maj. Rapporten for befolkningsprognosen 2020-32 redegør derfor alene for Mariagerfjord Kommunes egen prognose:Prognosen viser, at indbyggertallet forventes at stige fra 41.796 personer primo 2020 til 41.822 personer primo 2033. Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på 26 personer eller 0,1 %. På landsplan ventes i samme periode en stigning i indbyggertallet på 4,9%.

Der forventes imidlertid en ikke ubetydelig aldring af befolkningen:Økonomi

Mariagerfjord Kommunes befolkningsprognose danner baggrund for den demografiske udgiftsstyring, der fastlægger udviklingen i budgetrammerne for henholdsvis dagpleje- og vuggestueområdet, børnehaver, folkeskoler, ældrepleje samt hjælpemidler. Den demografiske udgiftsstyring er indregnet i oplægget til Budget 2021-24.

Befolkningsprognosen anvendes endvidere til planlægning og budgettering af Mariagerfjord Kommunes fremtidige servicetilbud, såsom dagtilbud, folkeskoler, ældrepleje og hjælpemidler.

Beslutning

Godkendt.

 

13.02.03-Ø60-1-20

99. Mariagerfjord Vand A/S ansøgning om kommunegaranti

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Ansøgning fra Mariagerfjord Vand A/S om kommunegaranti til brug for optagelse en byggekredit på 67 mio. kr. Samtidig har Mariagerfjord Vands bestyrelse bedt deres direktion om en nærmere undersøgelse af finansieringsmulighederne i forbindelse med den efterfølgende indfrielse af byggekreditten.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:
1. At ansøgningen imødekommes.
2. At der opkræves en garantiprovision på 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden i hele lånets løbetid.

Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 109:

Økonomiudvalget udsatte sagen.

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 145:

Indstilles godkendt. Bilag fra Mariagerfjord Vand A/S vedlægges referatet i lukket form.

Sagsfremstilling

Ansøgningen om lånegarantien er begrundet i følgende forhold:

1.      finansiering af 43 mio. kr. til udvidelse af Mariagerfjord renseanlæg.

2.      finansiering af 15 mio. kr. til etablering af ny afskærende pumpestation fra Skivevej til Hobro Nord.

3.      finansiering af 9 mio. kr. til ekstraordinært dyre byggemodninger.

Lånets løbetid er 40 årigt med fast eller variabel rente. Om lånet optages i Kommunekredit eller hos anden låneformidler besluttes først senere på et besyrelsesmøde i Mariagerfjord Vand A/S

De 43 millioner er den budgetsatte udgift for Mariagerfjord Vand til udvidelse af Mariagerfjord Vand Rensningsanlæg i 2020.

De 15 millioner er afsat til etablering af ny afskærende pumpestation fra Skivevej til Hobro Nord, inklusive ny afskærende ledning. Anlægget er nødvendiggjort dels af de store udvidelser af eksisterende industrier i oplandet, samt den fremtidige byudvikling af Hobro mellem Skivevej og Løgstørvej.

De sidste 9 millioner er for ikke indtægtsdækkede byggemodninger i Vebbestrup og Valsgård, hvor der har været store ekstraomkostninger for at afskære vandet fra byggemodningerne.

Mariagerfjord Vand A/S er bekendt med, at der skal betales en årlig garantiprovision beregnet af lånets restgæld ultimo året forinden i hele lånets løbetid.

Bemærkning fra direktionen 8. juni 2020

Der har efterfølgende været møde 8. juni 2020 mellem Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Vand. På mødet blev det aftalt, at der til økonomiudvalgsmødet 17. juni 2020 vil foreligge en skrivelse fra Mariagerfjord Vand om, at eventuel pantsætning kun ville kunne ske med Byrådets godkendelse.

Økonomi

Garantien påvirker ikke Mariagerfjord Kommunes låneramme.
Garantiprovisionen vil, under forudsætning af, at restgælden udgør 67 mio. kr. give en indtægt på 500.000 kr. i 2020.

Beslutning

Godkendt.

 

13.03.00-Ø60-1-20

100. Arden Varmeværk ansøgning om kommunegaranti

Forventet sagsgang

ØK, BY.

Anledning

Ansøgning fra Arden Varmeværk om kommunegaranti i forbindelse med optagelse af lån i Kommunekredit på henholdsvis 5,3 mio. kr. og 10,7 mio. kr.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet

1. At ansøgningen imødekommes.
2. At der opkræves en garantiprovision på 0,75 % af lånets restgæld ultimo året forinden i hele lånenes løbetid.

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 147:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Ansøgningen er begrundet i optagelse af et 10 årigt lån på op til 5,3 mio. kr. med fast eller variabel rente til anskaffelse af nye pumper (2,74 mio. kr.) og nye målere og radionet (2,6 mio. kr.) og optagelse af et 25 årigt lån på op til 10,7 mio. kr. med fast eller variabel rente til ledningsrenovering (4,2 mio. kr.) og etablering af en ekstra akkumuleringstank (6,5 mio. kr.).

Arden Varmeværk bemærker, at lånene vil blive optaget i det tempo, som projekterne bliver igangsat og det er planlagt at ske i 2020/2021 med forventet afslutning i 2022.

Arden Varmeværk er bekendt med, at der skal betales en årlig garantiprovision beregnet af lånets restgæld ultimo året forinden i hele lånets løbetid.

Økonomi

Garantien påvirker ikke Mariagerfjord Kommunes låneramme.
Garantiprovisionen vil, under forudsætning af, at restgælden udgør 16 mio. kr. give en indtægt på 120.000 kr. i 2020.

Beslutning

Godkendt.

 

82.09.01-G01-5-15

101. Hadsund Dyrehaveforening - Ansøgning om lån

Forventet sagsgang

ØK, BY.

Anledning

Hadsund Dyrehaveforening ansøger om optagelse af lån til finansiering af et nyt bjælkehus.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der ydes et lån på 90.000 kr., som Hadsund Dyrehave afdrager over 15 år.

2. At første afdrag forfalder i 2021, og der afdrages efter en trappemodel med mindst 2.000 kr. årligt frem til 2025 og derefter mindst 8.000 kr. årligt frem til 2035.

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 148:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Hadsund Dyrehaveforening har fremsendt ansøgning om kommunalt lån til finansiering af et nyt bjælkehus.

Hadsund Dyrehaveforening ønsker at bygge et nyt bjælkehus, som skal benyttes til opbevaring af foder og som læskur for havens dyr. Projektet har et samlet budget på 452.000 kr.

Foreningen har fået en overvældende opbakning fra byen og omegnens beboere, som har givet private tilskud. Derudover har foreningen fået tilsagn om tilskud fra forskellige fonde og ansøger nu om kommunalt lån på 90.000 kr. til restfinansiering af projektet.

Beslutning

Godkendt.

 

24.00.00-G01-4-16

102. Støtte til iværksætterrådgivning

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Mariagerfjord Erhvervsråd anmoder Mariagerfjord Kommune om økonomisk bidrag på 186.000 kr. til iværksætterrådgivning.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet:
1. At Mariagerfjord Kommune i 2021 udbetaler 186.000 kr. til iværksætterrådgivning.

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 149:

Indstilles godkendt med den bemærkning, at tilskuddet også udbetales i budgetoverslagsårene.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Erhvervsråd anmoder i 2021 om fortsat økonomisk bidrag på 186.000 kr. til at varetage kommunens iværksætterindsats via Start Up Club Nordjylland. Anmodningen er vedhæftet som bilag.

Mariagerfjord Erhvervsråd har også i 2019 og 2020 modtaget en årlig bevilling på 186.000 kr. til iværksætterindsatsen.

Inden det nye erhvervsfremmesystem trådte i kraft 1. januar 2019 bidrog Mariagerfjord Kommune økonomisk til grundlaget for et fælles nordjysk tilbud om iværksætterrådgivning via programmet Nordjysk NewBizz. Programmet var forankret ved Væksthus Nordjylland og hos de nordjyske erhvervskontorer. Iværksættertilbuddet var finansieret via bevillinger fra EU’s Socialfond, EU’s Regionalfond og Vækstforum Nordjylland samt med medfinansiering fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. I 2016-2018 bidrog Mariagerfjord Kommune årligt med 4 kr. pr. indbygger. I 2018 svarede dette til 186.000 kr., som blev sendt direkte til Væksthuset. Væksthus Nordjylland - nu Erhvervshus Nordjylland - konstaterede en række uhensigtsmæssigheder i forbindelse med administration af iværksættertilbuddet under reglerne for EU’s Socialfond, hvorfor de ikke søge om programbevilling for 2019 og frem. Erhvervshuset og de nordjyske erhvervsråd søgte uden held andre finansieringsmuligheder via EU-programmer, fonde med videre. Herefter er det besluttet, at Erhvervshus Nordjylland og erhvervsrådene vil forsøge at videreføre konceptet med de væsentligste tilbud til før-startere og iværksættere i form af iværksættercafeer og individuel afklaring.

På baggrund af Mariagerfjord Erhvervsråds ansøgning til Mariagerfjord Kommune om støtte til iværksætterrådgivningen i 2019 godkendte Byrådet i marts 2019 en bevilling på 186.000 kr. under forudsætning af, at der ligeledes blev udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Mariagerfjord Erhvervsråd og Mariagerfjord Kommune. Samarbejdsaftalen blev godkendt af Økonomiudvalget 11. december 2019. I samarbejdsaftalen står angivet, at Mariagerfjord Kommune i 2020 betaler Mariagerfjord Erhvervsråd 2,6 mio. kr. for at løse den aftalte erhvervsfremmeopgave, samt at der i 2020 bevilliges yderligere 186.000 kr. til at varetage kommunens iværksætterindsats via Start Up Club Nordjylland. I de foregående år er bevillingen således givet som en engangsbevilling med henvisning til, at der fortsat bør ske en rolleafklaring i forhold til hvilke opgaver, Erhvervshus Nordjylland fremadrettet forventes at udføre.

Økonomi

Der ansøges om 186.000 kr. til iværksætterrådgivning i 2021.

Beslutning

Byrådet godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget.

 

01.02.03-P15-6-19

103. Endelig vedtagelse af Mariagerfjord 2020

Forventet sagsgang

Koordinationsudvalg, ØK, BY

Anledning

Mariagerfjord 2020 har været i offentlig høring i perioden fra 2. marts 2020 til 30. april 2020. Der er indkommet fire indlæg.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet:

1. At Mariagerfjord 2020 vedtages endeligt uden ændringer i forlængelse af høringen.

Koordinationsudvalget, 3. juni 2020, pkt. 9:

Koordinationsudvalget anbefaler, at Mariagerfjord 2020 vedtages endeligt uden ændringer i forlængelse af høringen.

Fraværende: Peder Larsen (F), Niels Erik Poulsen (V) og Niels Peter Christoffersen (A).

Økonomiudvalget, 3. juni 2020, pkt. 136:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F) og Jens Riise Dalgaard (A).

Inddragelse

Mariagerfjord 2020 har været i otte ugers offentlig høring fra 2. marts 2020 til 30. april 2020.

Sagsfremstilling

Der er indkommet fire indlæg i offentlighedsfasen.

Vejdirektoratet har ingen konkret bemærkninger til Mariagerfjord 2020, og benytter lejligheden til at henlede opmærksomheden til de hensyn, de ønsker varetaget i den kommende kommuneplanrevision.

Aalborg Stift henleder blot opmærksomheden på kirkeinteresserne i den kommende konkrete kommuneplanlægning.

DSB har ingen bemærkninger til Mariagerfjord 2020, men ønsker at indgå i en dialog om muligheden for at etablere flere parkeringspladser på deres areal ved Hobro Station.

Banedanmark har svaret, at de ikke har bemærkninger til Mariagerfjord Kommune.

Center for Byråd, Personale og Strategi vurderer på den baggrund, at Mariagerfjord 2020 kan sendes til endelig vedtagelse i Byrådet med det nuværende indhold.

Beslutning

Godkendt.

 

01.02.05-P16-14-19

104. Kommuneplantillæg nr. 56 - Erhvervsområde ved Storkebakken i Hobro

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Ejeren af Storkebakken 1, Hobro ønsker at anvende området erhvervsmæssigt. Det forudsætter, at den nuværende planlægning for området ændres fra boligområde til erhverv. I første omgang skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg for området.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslaget skal sendes i offentlig høring i otte uger. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 56 sendes i offentlig høring i otte uger.

Udvalget for Teknik og Miljø, 8. juni 2020, pkt. 103:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 151:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ejeren af Storkebakken 1 i Hobro ønsker at ændre anvendelsen af ejendommen fra bolig- til erhvervsformål. Det forudsætter, at der skal udarbejdes et kommunplantillæg, der ændrer lokalplanrammerne og at den eksisterende "Lokalplan 136 for et boligområde mellem Skivevej og jernbanen" skal ophæves. Det er en forudsætning for ophævelse af lokalplanen, at kommuneplantillægget er vedtaget.

Fagenheden Teknik og Byg har derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 56, som ændre anvendelsen af området fra boligformål til erhvervsområde.

På vedhæftede oversigtskort vises planområdet beliggende mellem Skivevej og jernbanen. De skraverede gule og blå områder er henholdsis § 3 mose og sø. Hele matr.nr. 1ar, Hals-Tolstrup by, Øls er udlagt til boligområde, men virksomheden er igang med at inddrage arealet til blandt andet parkering for lastbiler.

Kommuneplantillæggets rammer for lokalplanlægning

Planområdet ligger i dag i rammeområde HOB.B.45 og HOB.B.10, som begge er udlagt til boligformål. Med dette kommuneplantillæg aflyses kommuneplanramme HOB.B.45 i sin helhed og HOB.B.10 indskrænkes for så vidt angår virksomheden på Storkebakken 1, 9500 Hobro.

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde HOB.E.27 - område til erhvervsformål ved Storkebakken og Skivevej.

Kommuneplantillægget tager udgangspunkt i rammerne for det eksisterende erhvervsområde HOB.B.4. (Norcold), der ligger på den anden side af jernebanen mod øst. Området må dermed anvendes til lettere industri-, lager- og værkstedsvirksomhed og lignede med en bebyggelsesprocent på 50%, en bygningshøjde på 10 meter* og bebyggelse i højst to etager. Desuden kan der etableres butikker på op til 200 m2, der kun forhander virksomhedens egne produkter.

*På baggrund af foroffentlighedsfasen (se afsnittet "Offentlig høring") og efter dialog med bygherre er det blevet bestemt, at virksomheden godt kan overholde en maksimal bygningshøjde på 10 meter.

Desuden tilføjes dog den særlige bestemmelse, at der ikke må etableres virksomheder, der medfører væsentlig fare for grundvandet (se nedenstående).

Natur 

I planområdets nord-østlige hjørne er der udpeget beskyttet natur (mose og sø) efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Der er forbud mod at foretage ændringer af tilstanden af beskyttet natur, og arelaerne må derfor som udgangspunkt ikke bebygges eller tilplantes uden forudgående dispensation.

De beskyttede arealer virker som en buffer mellem fremtidig erhverv og de omkringliggende boliger.

Grundvand

Planområdet er omfattet af særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomt indvindingsopland.

Indenfor disse områder må der ikke etableres grundvandstruende aktiviteter, og derfor er det afgørende, at den ændrede anvendelse fra boligområde til erhvervsområde ikke giver mulighed for forurenede virksomheder, der medfører væsentlig fare for grundvandet.

Offentlig høring

I henhold til Planlovens § 23 har planforslaget været sendt i høring hos beboerne omkring planområdet. Der er i den forbindelse indkommet fire bemærkninger, der overodnet har følgende indhold:

 • Beboerne omkring planområdet mener ikke det er en god idé, at der kommer mere industri i området. Tidligere var arealet grønt og med et fint dyreliv, men nu holder der lastbiler og er oplagring. Nogen har nu udsigt til en parkeringsplads for lastbiler.  
 • Der er flere der kommenterer på den foreslåede maksimale bygningsøjde på 15 meter. Man synes, at bebyggelse i to etager er ok, men at en bygningshøjde på til 15 meter er for højt. En maksimal byningshøjde svarende til Arlas vaskehal ville være bedre.
 • Der gøres opmærksom på nærheden til Onsild Ådal og mulige fredninger.  
 • Flere mener, at erhverv burde placeres i erhvervsområderne i Hobro nord og syd.

  

Alle indsigelser er vedlagt som bilag.

Høringsperiode

Da der er tale om et forslag til kommuneplantillæg, der ifølge Planlovens bestemmelser har været i to ugers foroffentlighed, skal planforslaget i høring i otte uger.

Beslutning

Godkendt.

 

13.02.08-P16-1-20

105. Sammenlægning af Fogedgårdens og Rold Vandværk

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

Fogedgårdens Vandværk nedlægges som alment vandværk, og forbrugerne er allerede blevet tilsluttet Rold Vandværk. Nedlæggelsen af Fogedgårdens Vandværk udløser et tillæg til Mariagerfjord Kommunes Vandforsyningsplan.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At udkast til Tillæg nr. 3 til Mariagerfjord Kommunes Vandforsyningsplan sendes i 8 ugers offentlig høring.

2. At afgørelse om, at Tillæg nr. 3 ikke skal miljøvurderes (VVM), offentliggøres.

3. At fagenheden bemyndiges til at godkende tillægget, såfremt der ikke modtages indsigelser i høringsperioden.

Udvalget for Teknik og Miljø, 8. juni 2020, pkt. 104:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 152:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Rold Vandværk og Fogedgårdens Vandværk er enige om at forbrugerne på Fogedgårdens Vandværk tilsluttes Rold Vandværk. Tilslutningen er sket i marts 2019.

Fogedgårdens Vandværk er et lille alment vandværk med 18 forbrugere. Bestyrelsen har tilkendegivelser fra alle forbrugere om, at de ønsker tilslutning til Rold Vandværk.

I forbindelse med at Rold Vandværk overtager forbrugerne til Fogedgårdens Vandværk, skal beskrivelsen af forsyningsområder i Vandforsyningsplanen rettes. Rold Vandværk er indstillet på, at Fogedgårdens Vandværks nuværende forsyningsområde overtages som et nuværende forsyningsområde til Rold Vandværk. Se kortet i bilag 1.

Det vurderes, at tillægget ikke skal miljøvurderes. Det begrundes blandt andet med, at tillægget ikke berører internationale beskyttelsesområder. Samlet vurderes det, at tillægget ikke medfører en væsentlig indvirkning på miljøet.

Beslutning

Godkendt.

 

13.02.08-P16-2-20

106. Tillæg til vandforsyningsplan - Nedlæggelse af Nr. Onsild Vandværk og tilslutning til Onsild vandværk

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Nr. Onsild Vandværk nedlægges som alment vandværk, og forbrugerne er blevet tilsluttet Onsild Vandværk AMBA. Nedlæggelsen af Nr. Onsild Vandværk udløser et tillæg til Mariagerfjord Kommunes Vandforsyningsplan.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At udkast til Tillæg nr. 4 til Mariagerfjord Kommunes Vandforsyningsplan sendes i 8 ugers offentlig høring.

2. At afgørelse om, at Tillæg nr. 4 ikke skal miljøvurderes (VVM), offentliggøres.

3. At fagenheden bemyndiges til at godkende tillægget, såfremt der ikke modtages indsigelser i høringsperioden.

Udvalget for Teknik og Miljø, 8. juni 2020, pkt. 105:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 153:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Onsild Vandværk AMBA og Nr. Onsild Vandværk er enige om at forbrugerne på Nr. Onsild Vandværk tilsluttes Onsild Vandværk AMBA.

Nr. Onsild Vandværk er et mindre alment vandværk med 67 forbrugere. Begge bestyrelser har tilkendegivet, at de ønsker Nr. Onsild Vandværk tilsluttet til Onsild Vandværk AMBA. Tilslutningen er sket i oktober 2019.

I forbindelse med at Onsild Vandværk AMBA overtager forbrugerne til Nr. Onsild Vandværk, skal beskrivelsen af forsyningsområder i Vandforsyningsplanen rettes. Onsild Vandværk AMBA er indstillet på, at Nr. Onsild Vandværks nuværende forsyningsområde overtages som et nuværende forsyningsområde til Onsild Vandværk AMBA. Se kortene i bilag 1.

Det vurderes, at tillægget ikke skal miljøvurderes. Det begrundes blandt andet med, at tillægget ikke berører internationale beskyttelsesområder. Samlet vurderes det, at tillægget ikke medfører en væsentlig indvirkning på miljøet.

Beslutning

Godkendt.

 

06.00.05-P15-7-19

107. Endelig godkendelse af tillæg nr. 25 til Mariagerfjord Kommunens Spildevandsplan - Ny Blåkilde

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Tillæg nr. 25 til Mariagerfjord Kommunens spildevandsplan handler om ændret spildevandshåndtering i området Ny Blåkilde, Hobro. Tillægget har været i offentlig høring og skal derpå endelig godkendes af Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til tillæg nr. 25 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan vedtages.

2. At Byrådet er indstilles på at gennemføre ekspropriation, såfremt Mariagerfjord Vand A/S ikke kan opnå frivillige aftaler med lodsejere om placering af de spildevandsledninger og brønde m.v., som er nødvendig for gennemførelse af de tiltag, som tillægget beskriver.

Udvalget for Teknik og Miljø, 8. juni 2020, pkt. 109:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 154:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Tillægget har været i offentlig høring i perioden fra den 7. januar til den 3. marts 2020.

Der er i høringsperioden indkommet 1 bemærkning, fra Mariagerfjord Vand. Se bilag 2. Bemærkningerne er implementeret i det endelige tillæg.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune og en privat bygherre har planer om en ny boligudstykning ved Ny Blåkilde i Hobro. Udstykningen er planlagt som en fælles udstykning via forslag til lokalplan 151/2020.

Som led i planlægningen er der udarbejdet en vandhåndteringsplan. Både spildevand- og regnvandsledninger indenfor matrikelgrænsen etableres af bygherrerne som private anlæg. Mariagerfjord Vand etablerer spildevandsledning frem til matrikelgrænsen, hvor det private spildevandsanlæg skal tilsluttes. Regnvandet håndteres via Lokal Afledning af Regnvand (LAR). Regnvandet ledes ikke væk i rør, men i vandrender, "trillebørsstier" (små nærmest usynlige render) og via stræder, som en del af områdets grønne arealer. Regnvandet udledes direkte til Mariager Fjord via et eller flere nye udledningspunkter. En undtagelse herfor er regnvandet fra transportveje og parkeringsarealer, som ledes til en eksisterende regnvandsledning tilhørende Mariagerfjord Vand. Herfra udledes regnvandet via eksisterende udløb til Mariager Fjord.

I den eksisterende spildevandsplan er Ny Blåkilde området opdelt i flere kloakoplande. Tillæg nr. 25 samler oplandet Ny Blåkilde i 2 oplande. Den østlige del af oplandet er i dag fællesprivat spildevandskloakeret, mens den vestlige del er fælleskloakeret, men planlagt separatkloakeret. Den østlige del ændres i tillægget til at være planlagt fællesprivat spildevandskloakeret område, så forudsætningerne er ens for hele oplandet. Vejarealerne i området tildelses særskilt kloakopland, idet vejvandet herfra tilsluttes den offentlige kloak.

Lokalplanen for området er ændret på en række områder i forhold til det oprindelige udkast. Dette har medført justeringer af tillægget, som primært handler om ændrede regnvandsmængder fra området, samt opdeling af området med særskilt kloakopland for vejvandet i området.

Fagområdet Natur og Miljø vurderer at ændringerne ikke er af et omfang, som medfører at tillægget til spildevandsplanen skal sendes i fornyet høring.

Tillæg nr. 25 til spildevandsplanen er screenet for om planen skal miljøvurderes i henhold til loven om miljøvurdering af programmer, planer og af konkrete projekter. Screeningen førte til en afgørelse om, at tillægget ikke skal miljøvurderes. Afgørelse er meddelt og der er ikke indkommet klager til denne.

Beslutning

Godkendt.

 

01.02.03-P16-9-19

108. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 54 for et boligområde ved Løgstørvej

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 54 for et boligområde ved Løgstørvej i Hobro har været i offentlig høring.

Byrådet skal tage stilling til om forslaget skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 54 vedtages endeligt uden ændringer

Udvalget for Teknik og Miljø, 8. juni 2020, pkt. 111:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 155:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Planforslaget har været i offentlighøring i otte uger og der er indkommet én indsigelse, som er vedlagt som bilag.

Indsigelsen omhandler grundens historik og mulige forurening, samt bekymringer mulig ekspropriation af vejadgang og om afledning af overfladevand fra lokalplanområdet til naboerne.

Grundejerne har haft mulighed på at kommentere indsigelsen og alle bemærkningerne er sammenfattet i vedlagte indsigelsesnotat. (Samme indsigelse er vedhæftet dagsordenen til endelig vedtagelse af Lokalplan 148/2020)

Fagenhedens anbefaling

Fagenheden anbefaler, at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i planen.

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 54 er en forudsætning for vedtagelsen af forslag til Lokalplan 148/2020 for et boligområde ved Løgstørvej i Hobro (se senere dagsordenspunkt).

Lokalplanforslag 148/2020 er ikke i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme HOB.B.47, og derfor er det nødvendigt at udarbejde Forslag til kommuneplantillæg nr. 54 således, at lokalplanforslaget kommer i overensstemmelse med kommuneplanen.

Tillæg nr. 54 dækker et større område end Lokalplan 148/2020, da det ændre rammebestemmelserne for hele kommuneplanramme HOB.B.47. I kommuneplantillægget ændres rammeområde HOB.B.47's bestemmelser for antal etager og bebyggelsesprocent. Bebyggelsespocenten ændres fra 30 til 40 og etageantallet ændres fra 1,5 til 2 etager.

Beslutning

Godkendt.

 

01.02.05-P16-20-15

109. Endelig vedtagelse af Lokalplan 148/2020 for et boligområde ved Løgstørvej i Hobro

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Forslag til Lokalplan 148/2020 for et boligområde ved Løgstørvej i Hobro har været offentligt fremlagt.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslaget skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At Lokalplan 148/2020 for et boligområde ved Løgstørvej i Hobro vedtages endeligt uden ændringer.

Udvalget for Teknik og Miljø, 8. juni 2020, pkt. 112:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 156:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Planforslaget har været i offentlighøring i otte uger, og der er indkommet én indsigelse, som er vedlagt som bilag.

Indsigelsen omhandler grundens historik og mulige forurening samt bekymringer om mulig ekspropriation af vejadgang og om afledning af overfladevand fra lokalplanområdet til naboerne.

Grundejerne har haft mulighed på at kommentere indsigelsen, og alle bemærkningerne er sammenfattet i vedlagte indsigelsesnotat.

Fagenheden anbefaler, at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i planen.

Sagsfremstilling

Fagenheden har på foranledning af en privat grundejer udarbejdet forslag til Lokalplan 148/2020 for et boligområde med ca. 14 boliger ved Løgstørvej i Hobro.

Formålet med planen er at udlægge området til åben-lav boligbebyggelse og rekreativt grønt areal (beskyttelseszone omkring en gravhøj), som på sigt kan indgå i et større grønt område.

Afgrænsingen af veje og boligbebyggelse følger kurven på beskyttelseszonen og giver dermed området et karakteristisk udseende.

Planen sikrer stiforbindelser fra Løgstørvej til det rekreative areal, som på sigt skal indgå i et større grønt område, der også omfatter beskyttelseszonerne fra de øvrige gravhøje i området.

Begge grundejere har underskrevet fraskrivelsesdeklarationer, så Mariagerfjord kommune ikke risikerer overtagelseskrav, når arelaet overføres fra landzone til byzone.

Beslutning

Godkendt.

 

05.04.06-P20-1-20

110. Cykelsti mellem Skjellerup og Mariager

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

Byrådet har afsat 14,0 mio. kr. til en cykelsti mellem Skjellerup og Mariager i budget 2020.

Fagenheden Teknik og Byg søger om frigivelse af 1,5 mio. kr. til projektplanlægning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At der frigives 1,5 mio. kr. af investeringsoversigtens rådighedsbeløb til projektplanlægning for en cykelsti mellem Skjellerup og Mariager

2. At fagenheden Teknik og Byg bemyndiges til at anvende lavestbydende rådgiver

Udvalget for Teknik og Miljø, 8. juni 2020, pkt. 120:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 157:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I budget 2020 er der afsat 14,0 mio. kr. til en cykelsti mellem Skjellerup og Mariager.

Cykelstien vil forbinde Skjellerup og Mariager via Katbjerg. Strækningen er ca. 5,6 km og cykelstien vil blive koblet på eksisterende stiforbindelser i Skjellerup og ved Fjelstedvej. Cykelstien vil blive en del af Fjorden Rundt.

Projektet vil blive udsendt til tre rådgivere i et rådgiverudbud primo juni. Rådgiverkontrakt og aftale vil være klar primo juli.

Til igangsætning anmodes om frigivelse af 1,5 mio. kr. til projektplanlægning herunder rådgiverudbudsmateriale, projektrådgiver, skitseforslag, budget, tidsplan, projektering, tekniske undersøgelser (landinspektør, jordbund mm.) og andre relevante udgifter, som nødvendigt skal afholdes inden licitation på selve entreprisen.

Beslutning

Godkendt.

 

13.02.00-K04-1-20

111. Vandforsyningsstrategi til vandforsyning der anvendes til brandslukning

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

Nordjyllands Beredskab har udarbejdet en vandforsyningsstrategi med udgangspunkt i et fremtidigt ønske om at minimere vandforsyningen fra drikkevand (brandhaner).

I henhold til beredskabslovens § 15 skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning, og Byrådet anmodes om at godkende vandforsyningsstrategien.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At vandforsyningsstrategien godkendes.

Udvalget for Teknik og Miljø, 8. juni 2020, pkt. 122:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 158:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Beredskab NOBR har fremsendt nedenstående sagsfremstilling til behandling i interessentkommunernes byråd:

I henhold til beredskabslovens § 15 skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. Det besluttes, ved dannelsen af Nordjyllands Beredskab at kommunerne skulle forestå driften jævnfør de aftaler der var aftalt i forhold til det etablerede brandhanenet. Ydermere blev det besluttet at Nordjyllands beredskab skulle udarbejde et forslag til en vandforsyningsstrategi. Gældende risikobaseret dimensionering der er godkendt i 11 Nordjyske kommuner i efteråret 2016 foreskriver, at Nordjyllands Beredskab skal udfærdige en plan for anvendelse af brandhanevand, sådan at kommunerne bedre kan disponere brandhanenettet.

Det er et fremtidigt ønske at minimere vandforsyningen fra brandhaner, der forsynes af drikkevandsledninger.

Der er nu udarbejdet en vandforsyningsstrategi der skal udmønte de konkrete initiativer, der i samarbejde med de Nordjyske kommuner, ønskes iværksat for at opfylde de strategiske overskrifter i Nordjyllands Beredskab 2021 planen, der er den risikobaserede dimensionering for Nordjyllands Beredskab i perioden 2018-2021.

Der er orienteret om vandforsyningsstrategien i de 11 ejerkommuner via

 • Møde med Direktører med ansvar for det tekniske område den 21.januar 2020
 • Møde i KDK den 24. januar 2020
 • Møde i Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab den 28. januar 2020

 

Efterfølgende har vandforsyningsstrategien være udsendt i høring til alle 11 kommuner i 4 uger.

Planen er endelig behandlet på et bestyrelsesmøde i Nordjyllands beredskab den 12. maj 2020. Efter endt høringsperiode er der indkommet enkelte bemærkninger fra to kommuner som er indarbejdet i vandforsyningsstrategien.

Vandforsyningsstartegien omhandler 3 hovedtemaer:

 • Nedbringelse af antal brandhaner
 • Begrænse brugen af rent drikkevand til brandslukning
 • Anvende vand fra alternativer til brandslukning

 

Visse forhold gør dog, at der er områder, hvor afstanden mellem brandhanerne planlægges kortere. Det er blandt andet forhold som

 • Områder med tæt eller høj bebyggelse
 • Særlige objekter i henhold til risikoanalyse
 • Industriområder og lignende
 • Institutioner og lignende
 • Færdselsmuligheder i et område

 

Ved disse forhold kan yderligere udbygning af brandhanenettet eller en fastholdelse af det bestående komme på tale, sådan at der kan planlægges endnu kortere køretid.

Et samlet billede er dog, at der kan planlægges færre brandhaner både indenfor eksisterende og fremtidige bebyggelser.

Formålet helt overordnet er at ændre indsatstaktikken så der i vides muligt omfang begrænses brugen af drikkevand til brandslukning. At samarbejde med de 11 kommuner om egnede alternative vandforsyningsmuligheder og endelig at udarbejde et dimensioneringsværktøj til brandhanenettet.

Økonomi

I forbindelse med Budget 2021-24 har direktionen stillet forslag om, at der bevilges en yderligere driftsbevilling på 150.000 kr. årligt til Mariagerfjord kommunes omlægning og udskiftning af bandhaner for at leve op til vandforsyningsstrategien.

Beslutning

Godkendt.

 

00.00.00-P35-1-20

112. Anmodning om frigivelse af anlægsmidler til aktivitetscenter

Forventet sagsgang

SO, ØK, BY

Anledning

Den igangværende proces omkring etableringen af en ny bygning til aktivitetstilbud til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættese viser, at bygningerne på Sjællandsvej 15 i Hobro kan imødekomme de faglige og arealmæssige behov, hvis bygningerne får en omfattende renovering. Derfor ønskes anlægsmidlerne til en foranalyse af projektet frigivet for at udarbejde et konkret indretnings- og renoveringsforslag af bygningerne.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At de afsatte 200.000 kr. fra budget 2020 til at gennemføre en foranalyse frigives.  

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 9. juni 2020, pkt. 47:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V).

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 159:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Handicaprådet samt leder- og medarbejderrepræsentanter fra handicapområdet i Mariagerfjord Kommune.

Sagsfremstilling

Den nedsatte arbejdsgruppe har i samarbejde med Ejendomscenteret undersøgt mulighederne for at etablere en ny bygning til aktivitets- og samværstilbud for op til 60 borgere med fysisk og psykiskfunktionsnedsættelse, samt tilhørende personale. Denne indledende proces har haft til formål, at undersøge hvorvidt de aktuelle ønsker til et nyt aktivitets- og samværstilbud kan realiseres i de eksisterende bygninger på Sjællandsvej 15 i Hobro.

Ejendomscenteret vurderer, at de indsendte ønsker fra områdets ledere og arbejdsgruppen vil kunne realiseres i bygningerne. Det vil dog kræve, at bygningerne gennemgår en renovering, som foruden at gøre bygningen bedre egnet til formålet, også vil reducere de årlige driftsomkostninger.

Det anbefales, at der etableres et samarbejde med en ekstern arkitekt til at udarbejde en foranalyse med projektet. Foranalysen skal bestå af et forslag til en fremtidig grundplanløsning, som udarbejdes i samarbejde med arbejdsgruppen. Analysen skal ydermere bidrage med et retvisende prisoverslag for det samlede renoveringsprojekt forud for den endelige beslutning om etableringen af et nyt aktivitets- og samværstilbud i Mariagerfjord Kommune.

Økonomi

Der er afsat 200.000 kr. på budgettet for 2020 til foranalysen.

Beslutning

Godkendt.

 

00.01.00-G01-46-17

113. Spørgetid

Sagsfremstilling

I forbindelse med ordinære byrådsmøder kan presse og tilhørere stille korte spørgsmål om alle emner indenfor et max. tidsforbrug på 15 minutter.

Spørgsmålene rettes til Borgmesteren til eventuel videregivelse til de enkelte udvalgsformænd.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

 

04.11.00-G00-1-17

117. Etablering af sandstrand i Mariager

Forventet sagsgang

TM

Anledning

I maj 2017 rettede Cittaslow i Mariager henvendelse til Mariagerfjord kommune om muligheden for at etablere en sandstrand øst for Mariager Havn.

Erik Kirkegaard Mikkelsen har stillet forslag om, at sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø med henblik på en kommunal gennemførelse af projektet.

På mødet i Udvalget for Teknik og Miljø 22. juni 2020 bad Erik Kirkegaard Mikkelsen herefter om at få sagen behandlet i Byrådet. Forslaget er derfor optaget på udkastet til dagsordenen og udsendt som en tillægsdagsorden. Center for Byråd, Personale og Strategi bemærker, at tillægsdagsordenen er udsendt for sent i henhold til reglerne om dagsordener i kommunestyrelseslovens § 8. Forslag, som er udsendt for sent, og som ikke er af uopsættelig karakter, kan kun behandles af Byrådet, hvis Byrådet enstemmigt godkender at behandle sagen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At Udvalget træffer beslutning om projektet skal overtages og gennemføres som et kommunalt projekt med deraf følgende afledt drift
 2. At Udvalget tager stilling til hel eller delvis finansiering af projektet 
 

Udvalget for Teknik og Miljø, 22. juni 2020, pkt. 133:

Erik Kirkegaard Mikkelsen (V) stillede forslag om at sandstranden etableres og driftes af Mariagerfjord Kommune.

Der var ikke flertal for forslaget idet 3 stemte for og 3 imod.

For forslaget stemte Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), Per Kragelund (V) og Niels Erik Poulsen (V).

Imod forslaget stemte Jørgen Hammer (O), Niels Peter Christoffersen (A) og Jens Riise Dalgaard (A) idet de ønskede, at der skulle forudsættes lokal medfinansiering/drift af sandstranden samt at der udarbejdes en plan for badefaciliteter i de øvrige hovedbyer.

Erik Kirkegaard Mikkelsen (V) begærede sagen i byrådet.

Fraværende: Peter Muhl (A).

Sagsfremstilling

I maj 2017 rettede Cittaslow i Mariager henvendelse til kommunen omkring muligheden for at etablere en sandstrand øst for Mariager Havn. Der blev afholdt et møde på lokaliteten med deltagelse fra kommunen og repræsentanter fra Cittaslow i Mariager.

Fagenheden Teknik og Byg er positivt indstillet over for projektet, hvorfor fagenheden indhentede tilladelse fra Kystdirektoratet, som er myndighed, når arealet ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen. Kystdirektoratet gav tilladelse 26.september 2018.

Efter tilladelsen er det muligt at etablere et strandareal på 500 m2 med en beliggenhed, som vist på kortbilag. Overslagsmæssigt vurderes der at være en etableringsomkostning på 35.000-40.000 kr.. I prisen er forudsat tilkørsel af fint og siet sand.

Fagenheden har anslået afledt drift på 5-10.000 kr. årligt.

Mariager Sejlklub har et projekt under planlægning, som blandt andet omfatter uddybning omkring klubbens B-bro. Det er ved at blive undersøgt, om det er muligt at anvende noget af dette uddybningsmateriale, hvilket vil kunne reducere etableringsomkostningerne til sandstranden. Det forudsætter at sandet har tilstrækkelig kvalitet rent (lugt og farve). Grænseværdier for miljømæssige stoffer er i orden.

Det skal også bemærkes, at personer med lokal kendskab har udtrykt tvivl i forhold til, om det vil være attraktivt at bade på lokaliteten på grund af blød og sumpet bund ved strandkanten. I givet fald vil strandarealet mere være til ophold og rekreative aktiviteter end til badning.

Kommunen servicerer i øvrigt allerede en badebro ved Færgehagen vest for campingpladsen, hvor vandkvaliteten er god.

Udvalget for Teknik og Miljø bedes tage stilling til, om projektet skal overtages som et kommunalt projekt, og hvordan finansieringen i givet fald skal tilvejebringes.

Beslutning

Byrådet godkendte etableringen af en sandstrand i Mariager med den bemærkning, at det er Cittaslow i Mariager, der fremover forestår driften af sandstranden.

 

Lukkede dagsordenspunkter

82.02.00-G10-4-19

114. Salg af areal

 

00.01.00-G01-47-17

115. Orientering fra Borgmesteren

 

00.22.00-P35-4-19

116. Underskriftsark