Sbsys dagsorden preview

Dagsorden til mødet i Integrationsråd den 25. november 2020 kl. 17:00 i webex
  

 

Åbne dagsordenspunkter

00.01.00-G01-48-10

1. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

INT.

Indstilling

Formanden indstiller til Integrationsrådet:

1. At dagsorden godkendes.

Sagsfremstilling

Der er afsat 2 minutter til punktet.

Beslutning 

29.00.00-G01-14-18

2. Orientering om Sundhedsstrategier 2019-2025

Anledning

I forbindelse med udmøntningen af Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik 2019-2025, blev der medio 2019 igangsat en proces for udarbejdelse af tre sundhedsstrategier for henholdsvis mental sundhed, sundhedsadfærd og kronisk sygdom. Sundhedsstrategierne har været til orientering i alle stående udvalg og er endeligt godkendt i udvalget for Sundhed og Omsorg den 31. august. Herefter skal Strategierne til orientering i alle råd.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Integrationsrådet:

  1. At rådet orienteres i Sundhedsstrategier 2019-2025. 

Inddragelse

Sagen sættes på dagsordenen til orientering i følgende råd:

• Handicaprådet d. 10. september

• Seniorrådet d. 15. september

• Foreningsrådet d. 21. oktober

• Landdistriktsrådet d. 26. oktober

• Integrationsmødet d. 25. november

• Ungdomsrådet d. XXX

Sagsfremstilling

Udarbejdelsen af Sundhedsstrategier 2019-2025

Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik 2019-2025 blev godkendt i Byrådet den 27. juni 2019. På baggrund af Sundhedspolitikken, er der nedsat tre arbejdsgrupper for henholdsvis mental sundhed, kronisk sygdom og sundhedsadfærd. De tre arbejdsgrupper har haft til opgave at udarbejde tre overordnede strategier for, hvordan der frem mod 2025 skal arbejdes med sundhed i Mariagerfjord Kommune. Disse strategier er samlet i materialet Sundhedsstrategier 2019-2025, der er vedhæftet som bilag.

Sundhedsstrategier 2019-2025 skal ses i forlængelse af strategien for sundhed og trivsel 0-18 år, og er derfor primært målrettet borgere over 18 år.

I udarbejdelsen af de tre strategier, har de tværgående indsatsområder for henholdsvis lighed i sundhed, sunde rammer, meningsfulde fællesskaber og tidlig indsats haft et gennemgående fokus.

I forlængelse af Sundhedspolitikken peges der ligeledes på en række faktorer, der kan påvirke den enkeltes sundhed, og som Mariagerfjord Kommune prioriterer et særligt fokus på. Dette vedrører blandt andet KRAM-faktorerne for kost, rygning, alkohol og motion. Selvom en KRAM-faktor ikke er nævnt eksplicit i strategien, eksempelvis rygning, er det fortsat et undertema, der arbejdes videre med i udmøntningen af Sundhedsstrategier 2019-2025.

De tre strategier indeholder strategiske perspektiver på, hvordan Mariagerfjord Kommune skal arbejde med sundhed frem mod 2025. På den baggrund er strategimaterialet overordnet, hvorfor der endnu ikke er udarbejdet konkrete handlingsforslag for, hvordan strategierne skal udmøntes i praksis.

Arbejdet med sundhedsstrategierne i arbejdsgrupperne

I Sundhedspolitikken understreges det, at sundhed er et fælles anliggende og at udviklingen af det samlede arbejde med sundhed blandt andet skal ske på tværs af kommunens fagenheder. Derfor har de tre arbejdsgrupper været bredt sammensat af ledelsesrepræsentanter fra hele organisationen samt råd, der repræsenterer frivillige- og foreningslivet. Derudover har afdelingsleder fra Sundhed og Træning samt to konsulenter fra Velfærdsområdet været gennemgående tovholdere på processen og har udarbejdet strategimaterialet med afsæt i arbejdsgruppernes input.

Arbejdet har været konstruktivt og dialogbaseret. De tre arbejdsgrupper er bredt sammensat på tværs af forskellige fagområder, hvorfor det ikke er alle, der i lige høj grad arbejder med sundhed i det daglige. Det har derfor været en naturlig udfordring for arbejdsgrupperne at tale sig ind i sundhedsperspektivet.   

Repræsentanterne i de tre arbejdsgrupper er illustreret i tabellen herunder.

Mental sundhedSundhedsadfærdKronisk sygdom
Formand Arne Omar Sørensen, Familie/Skole/Dagtilbud

Ledelsesrepræsentanter fra fagenhederne:

• Hanne Virkman, Sundhed og Ældre/Handicap

• Lene Andersen, Arbejdsmarked

• Mette Secher Hede, Kultur og Fritid

• Allan Aksel Jensen, Teknik og Byg/Natur og Miljø

En til to repræsentant(er) fra frivillig- og foreningslivet:

• Knud Erik Jensen, Foreningsrådet

• Peter Mikkelsen, Landdistriktsrådet (suppleant Belinda Vendelbo)

 
Formand Joan Kamstrup, Kultur og Fritid

Ledelsesrepræsentanter fra fagenhederne:

• Birgit Sørensen, Sundhed og Ældre/Handicap

• Line M. Jensen, Arbejdsmarked

• Gitte Gade, Familie/Skole/Dagtilbud

• Inger Taylor, Natur og Miljø /Teknik og Byg

• Jan Stigaard/Skole

En til to repræsentant(er) fra frivillig- og foreningslivet:

• Faketa Leto, Integrationsrådet

• Lene Lundsgaard, Seniorrådet

 
Formand Michael Bredahl Tidemand, Arbejdsmarked

Ledelsesrepræsentanter fra fagenhederne:

• Torben Fredriksen, Sundhed og Ældre/Handicap

• Niels Sørensen, Kultur og Fritid

• Maria Friis Jensen, Familie/Skole/Dagtilbud

• Carina Lassen, Teknik og Byg/Natur og Miljø

En til to repræsentant(er) fra frivillig- og foreningslivet:

• Lene Nielsen, Handicaprådet

 

 

Inddragelse af borgerperspektiver i Sundhedsstrategier 2019-2025

For at sikre borgerperspektivet i udarbejdelsen af sundhedsstrategierne, inviterede Mariagerfjord Kommune alle interesserede borgere til at deltage i to borgerpanelmøder. Der er i alt afholdt to møder i borgerpanelet i hhv. januar og februar 2020. Fremmødet til de to møder var henholdsvis 13 og 8 deltagere, der var aldersmæssigt bredt repræsenteret. Borgerne blev rekrutteret via Facebook og kommunens medarbejdere. Borgerpanelet har bidraget med mange gode og konstruktive perspektiver til materialet – herunder konkrete forslag til tiltag, der ønskes arbejdet videre med i udmøntning af strategierne.

Pixi-udgave

For at forenkle de tre sundhedsstrategier er der udarbejdet en pixi-udgave af materialet. Pixi-udgaven er udarbejdet som ”bordkort” og har til formål at give borgeren et overblik over, hvordan der arbejdes med sundhed i Mariagerfjord Kommune. Hensigten er, at disse bordkort skal stå fremme på eksempelvis sundhedscentre og rådhuse, så de er tilgængelige på de steder i kommunen, som borgerne kommer.

Hvordan udmøntes Sundhedsstrategier 2019-2025 i praksis

Der nedsættes et tværgående sundhedsforum, der har til opgave at udarbejde handleplaner for udmøntningen af målene i strategierne, der går på tværs af organisationen. Sundhedsforummet er sammensat af repræsentanter fra alle kommunens fagenheder på mellemlederniveau. Dette skal sikre, at Sundhedsstrategier 2019-2025 spiller sammen med kommunens øvrige strategier og politikker, så der skabes synergi frem for overlap. Sundhedsforummet har også til opgave løbende at evaluere de indsatser, der igangsættes på baggrund af Sundhedsstrategier 2019-2025. De mål i strategien, der ikke er tværsektorielle, arbejdes der med individuelt i de relevante fagenheder.

Dernæst nedsættes et borgerpanel på 15-20 deltagere, der har til formål at bidrage med borgerperspektivet i implementeringen af Sundhedsstrategier 2019-2025, ved at komme med forslag til handleplaner, som sundhedsforummet efterfølgende tager til efterretning. Medlemmerne af borgerpanelet skal repræsentere et bredt udsnit af kommunen, og det er oplagt også at have repræsentanter fra rådene samt de lokale foreninger. Borgerpanelet mødes 2 gange årligt, og drøfter målene i Sundhedsstrategier 2019-2025 ud fra en på forhånd fastlagt dagsorden.

Catherina Væversted Lauritzen fra Fagenheden Sundhed og Ældre deltager under punktet. 

Der er afsat 15 minutter til punktet.

Økonomi

Sundhedsstrategierne bør i høj grad tænkes sammen med den enkelte fagenheds øvrige politikker og strategier, således at fagenhedens indsatser, der hvor det er relevant også har fokus på sundhedsstrategiernes tre temaer, mental sundhed, sundhedsadfærd og kroniks sygdom. Indsatser, som sættes i gang på tværs af fagenheder på baggrund af sundhedsstrategierne, kan i et vist omfang understøttes af midler fra masterplanen for Sundhed og Træning for en afgrænset periode. Det betyder, at den enkelte fagenhed også må afsætte ressourcer til sundhedsstrategiernes tværgående indsatser og fremadrettet må de nødvendige ressourcer til disse tænkes ind i kommende budgetter.

Beslutning 

00.01.00-G01-48-10

3. Aktuelt - hvad sker der i Integrationsrådets bagland

Forventet sagsgang

INT

Indstilling

Formanden for Integrationsrådet indstiller: 
1. At medlemmer orienterer om aktuelle tiltag fra erhverv, foreninger, frivilligt arbejde med videre, i relation til integration i Mariagerfjord Kommune.
2. At integrationsrådet drøfter om ovenstående orientering giver anledning til understøttelse fra Integrationsrådet.

Sagsfremstilling

Integrationsrådets medlemmer er forankret i forskellige foreninger, råd, erhverv med videre.

Med dette punkt sikrer rådet, at der løbende sker orientering ind i rådet og at der samtidigt sker en aktiv stillingtagen til om rådet skal have en understøttende rolle.

Der er afsat 20 minutter til punktet.

Beslutning 

00.01.00-G01-48-10

4. Status på Integrationsrådets økonomi

Forventet sagsgang

INT.

Anledning

Status på Integrationsrådets økonomi.

Indstilling

Formanden for Integrationsrådet indstiller: 
1. At status på Integrationsrådets økonomi tages til orientering.

Sagsfremstilling

På hvert møde følger Integrationsrådet op på økonomi. Opdateret oversigt er vedlagt i bilag.

Der er afsat 10 minutter til punktet.  

Beslutning 

00.01.00-G01-48-10

5. Uddeling af integrationspris 2020

Forventet sagsgang

INT.

Anledning

Uddeling af Integrationspris 2020 efter Frivillig Fredag aflysning.

Indstilling

Formand indstiller til Integrationsrådet:

1. At der træffes beslutning om, hvordan prisen uddeles i 2020.

Sagsfremstilling

Da Frivillig Fredag 2020 blev aflyst pga. coronavirus og de nye restriktioner medførte at et mindre arrangement også måtte aflyses har modtager af prisen og de nominerede endnu ikke fået en tilkendegivelse. Sekretær har været i løbende kontakt.

Da det ikke ser ud til at der kan afholdes et arrangement med prisoverrækkelse i 2020 foreslåes alternativ løsning:

Formand og medlem af Integrationsrådet overrækker pris, blomster og diplom til vinderne, på et nærmere bestemt sted efter aftale.

Formand overrækker buket blomster til de nominerede.

Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse sørger for presse og billeder.

Såfremt Integrationsrådets medlemmer har andre forslag drøftes disse.

Der er afsat 10 minutter til punktet.

Beslutning 

00.01.00-G01-48-10

6. Integrationsrådets beretning 2020

Forventet sagsgang

INT.

Anledning

Integrationsrådets årlige beretning.

Indstilling

Formanden indstiller til Integrationsrådet:

1. At Integrationsrådet drøfter beretningens indhold.

2. At Integrationsrådet beslutter beretningens indhold.

Sagsfremstilling

Jævnfør forretningsordenens § 16 skal Integrationsrådet hver år udarbejde en skriftlig beretning over rådets virksomhed.

Beretningen skal indeholde integrationsrådets vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af kommunalbestyrelsen.

Tilbageblik på 2020:

Antallet af borgere på selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse har generelt været faldende i Mariagerfjord Kommune, både i indeværende år og over de senere år.

Den aktuelle coronapandemi har ikke haft så betydelig konsekvens som forventet.

Mariagerfjord Kommune ligger pænt i forhold til landsniveau og under niveauet i resten af Nordjylland.

Der henvises til vedhæftede bilag.

I slutningen af 2019 besluttede Integrationsrådet, at nedsætte en gruppe, der havde til formål at komme med forslag til arrangementer i 2020.

På første møde i 2020 drøftede Integrationsrådet ønske være mere aktive i forhold til, at holde arrangementer for flygtninge i Mariagerfjord Kommune.
Konkret besluttedes, at afsætte økonomiske midler til at holde en workshop med virksomheder, erhvervsråd og Mariagerfjord Kommune/Jobcenter samt virksomhedsbesøg for integrationsrådet i tæt samarbejde med Virksomhedsservice.

Dertil støtter Integrationsrådet aktivt lokale initiativer eks. netværksgrupper som Bydelsmødre, kvindenetværk i BIHDAN  , modersmålundervisning, Forældrekorpset og ” Frivillig Fredag”, de to sidstnævnte blev desværre aflyst.

Den aktuelle covid-19 pandemi har umuliggjort mange arrangementer i 2020, hvorfor Integrationsrådet i Mariagerfjrod Kommune ikke har haft mulighed for at være aktivt støttende for arrangementer i kommunen.

Integrationsrådet har prioriteret løbende dialog med Jobcentret omkring integrationsindsatsen. Formålet med dialogen er planlægning af eventuelle områder og aktiviteter, hvor Integrationsrådet kan støtte. Der er derudover løbende dialogmøde med Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse.

 

Der er afsat 20 minutter til punktet.

Beslutning 

00.01.00-G01-48-10

7. Praksis for Integrationrådets medlemmer

Forventet sagsgang

INT.

Anledning

Praksis ved ansøgning af økonomiske midler og indstilling til Integrationspris for Integrationsrådet medlemmer.

Indstilling

Formanden indstiller til Integrationsrådet:

1. At praksis drøftes.

2. At praksis godkendes.

Sagsfremstilling

De fleste af Integrationsrådets medlemmer er udpeget fra foreninger, organisationer mv. hvilket medfører, at der kan komme ansøgninger om økonomisk støtte fra de enkelte medlemmers bagland.

Der kan af samme årsag komme indstilling til Integrationsprisen fra medlemmer eller medlemmers bagland.

Forslag til praksis ved ansøgning af økonomiske midler:

For at sikre Integrationsrådets medlemmers habilitet og legitimitet deltages ikke under behandling af punkter, hvor medlem eller forening, organisation mv. har søgt om økonomisk støtte.

Forslag til praksis ved indstilling til Integrationspris:

For at sikre Integrationsrådets medlemmers habilitet og legitimitet deltages ikke under behandling af Integrationspris såfremt et medlem eller forening, organisation mv. som medlemmet repræsenterer er indstillet til prisen. Derudover deltages ikke såfremt et medlem af Integrationsrådet har indstillet en kandidat til prisen.

Der er afsat 20 minutter til punktet.  

Beslutning 

00.01.00-G01-48-10

8. Mødeplan 2021

Forventet sagsgang

INT.

Indstilling

Formand indstiller til Integrationsrådet:

1. At mødeplan for 2021 - 2021 drøftes.

2. At mødeplan for 2021 - 2022 godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge Integrationsrådets Forretningsorden skal rådet afholde mindst 4 møder om året.  

Forslag til mødedatoer og mødesteder i 2021 og første møde i 2022:

12. maj 2021 kl. 17-19, Hadsund Rådhus.

1. september 2021 kl. 17-19, Hobro Rådhus.

24. november 2021 kl. 17-19, julefrokost - nærmere sted aftales.

23. februar 2022 kl. 17-19, Hobro Rådhus.

Der er afsat 5 minutter til punktet.

Beslutning 

15.00.00-P35-1-18

9. Orientering fra dialogmøde med Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse

Forventet sagsgang

INT

Anledning

Dialogmøde afholdt 1. oktober 2020. 

Indstilling

Formanden indstiller til Integrationsrådet:

1. At Integrationsrådet tager orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

Dialogmødet mellem Integrationsrådet og Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse skal skabe rum for en orientering om de emner, som optager Integrationsrådet lige nu.

Kommunens integrationspolitik drøftes med særligt fokus på de opmærksomhedspunkter, som Integrationsrådet ser og med fokus på hvordan Integrationsrådet kan bidrage til Integrationspolitikken.

Formanden for Integrationsrådet orienterer om dialogmøde med Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse omkring rådets aktuelle arbejde, hvordan Integrationsrådet kan bidrage til integrationspolitikken og hvilke opmærksomhedspunkter rådet ser i integrationsindsatsen i Mariagerfjord Kommune.

Der er afsat 10 minutter til punktet.  

Beslutning 

Lukkede dagsordenspunkter