Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Byrådet den 28. marts 2019 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus
 

 

Pkt.Tekst
Åbne dagsordenspunkter
43Godkendelse af dagsorden
44Endelige overførsler af uforbrugte drifts- og anlægsmidler fra 2018 til 2019
45Anlægsregnskab - Investeringer i Velfærdsteknologi
46Anlægsregnskab - Vedligeholdelse af kommunale bygninger
47Anlægsregnskab - Køb af Rørholmsgade 8
48Anlægsregnskab - Veje i byområder 2018.
49Anlægsregnskab - Sti mellem Mariager og Assens
50Anlægsregnskab - Omlægning af fortove 2018
51Anlægsregnskab - Asfalt veje 2018 - Kontrakt med MUNCK
52Anlægsregnskab - Landsbypuljeordningen
53Anlægsregnskab - Rundkørsel ved NOPA i Hobro
54Regnskabsbemærkninger 2018 - Økonomiudvalget
55Regnskab 2018
56Salg af ejendomme 2018
57Udnyttelse af låneramme for 2018
58Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 29 for Lyngbakken i Hadsund Syd
59Endelig vedtagelse af lokalplan 120/2019 for et boligområde ved Lyngbakken i Hadsund Syd
60Forslag til kommuneplantillæg nr. 46 for boliger på Døstrupvej i Hørby Skoleby ved Hobro
61Forslag til lokalplan 149/2019 boliger på Døstupvej i Hørby Skoleby
62Forbindelsesvej mellem Nordre Ringvej, Løgstørvej og Skivevej
63Godkendelse af mobilitetsprojekt i Havbakke skoledistrikt
64Flytning af budget for special- og omsorgstandplejen
65Finansieringsaftale Taleinstituttet/Nordjysk hjerneskadecenter
66Støtte til iværksætterrådgivning
67Årsberetning 2018 for Seniorrådet
68Årsberetning 2018 for Handicaprådet
69Rådhusstruktur
70Forslag om at Mariagerfjord Kommune bliver skattelyfri kommune
71Rammer for politikeres besøg på kommunale institutioner
72Spørgetid
74Omfartsvej ved Mariager
Lukkede dagsordenspunkter
73Orientering fra Borgmesteren

Åbne dagsordenspunkter

00.01.00-G01-45-17

43. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

BY

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Byrådet godkendte også behandling af tillægsdagsordenen.

Jørgen Hammer Sørensen (O) foreslog, at sag nummer 60 og 61 sendes tilbage til Udvalget for Teknik og Miljø grundet nye oplysninger i sagen.

Forslaget blev godkendt.

 

00.32.00-S00-2-18

44. Endelige overførsler af uforbrugte drifts- og anlægsmidler fra 2018 til 2019

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Inden behandling af Regnskab 2018 skal Byrådet forholde sig til de endelige drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019.

Byrådet godkendte 28. februar 2019 de foreløbige overførsler af uforbrugte driftsmidler på 90,794 mio. kr. og uforbrugte rådighedsbeløb til anlæg på 8,731 mio. kr.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

 1. At der overføres yderligere 2,449 mio kr. i uforbrugte driftsmidler.
 2. At der overføres yderligere -2,156 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 54:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 28. februar 2019 de foreløbige overførsler af uforbrugte driftsmidler på 90,794 mio. kr. og uforbrugte rådighedsbeløb til anlæg på 8,731 mio. kr.

I de endelige dritsoverførsler foreslås overført yderligere 2,449 mio. kr. Hermed bliver de endelige driftsoverførsler på 93,243 mio. kr. I tabel 1 fremgår fordelingen af de endelige driftsoverførsler sig på de politiske udvalg fra 2018 til 2019.

Tabel 1

 

I de endelige anlægsoverførsler foreslås der overført yderligere -2,156 kr. (tabel 2). Hermed bliver de endelige anlægsoverførsler 6,575 mio. kr. for alle politiske udvalg.

Tabel 2Økonomi

Tillægsbevilling på 293.000 kr. som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Godkendt.

 

85.11.00-S55-1-19

45. Anlægsregnskab - Investeringer i Velfærdsteknologi

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I denne sag skal Byrådet behandle anlægsregnskabet for investeringer i Velfærdsteknologi, idet anlægsregnskabets bruttoudgifter overstiger 2,0 mio. kr., jvf. Lov om Kommunernes styrelse.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 55:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

Sagsfremstilling

Til budget 2017 blev der afsat pulje på 1,0 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i efterfølgende år til "Investeringer i Velfærdsteknologi".

Der blev i 2017 kun anvendt 30.000 kr. af puljen. Det uforbrugte rådighedsbeløb på 970.000 kr. blev overført til "Veldfærdsteknologi 2018".

Den samlede bevilling i 2018 var på 2,970 mio. kr.

Der er anvendt i alt 2,106 mio. kr.

Beløbet er anvendt til investering i Viewcare-teknologien. En løsning hvor der opstilles en skærm hos borgeren, hvor en sundhedsmedarbejder så efterfølgende kan gennemføre et "virtuelt besøg" hos borgeren.

Økonomi

Det uforbrugte rådighedsbeløb på 863.239 kr. er overført til 2019, jævnfør Byrådets beslutning 28.02.19.

Beslutning

Godkendt.

 

82.00.00-S55-1-19

46. Anlægsregnskab - Vedligeholdelse af kommunale bygninger

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I denne sag skal Byrådet behandle anlægsregnskabet for vedligeholdelse af kommunale bygninger, idet anlægsregnskabets bruttoudgifter overstiger 2,0 mio. kr., jvf. Lov om Kommunernes styrelse.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 56:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

Sagsfremstilling

Økonomi har lavet regnskab over det afsluttede anlægsprojekt "Vedligeholdelse af kommunale bygninger" 2018.

Der gives årligt en anlægsbevilling til vedligeholdelse af kommunens bygninger, og der laves derfor også hvert år et anlægsregnskab for projektet.

Der blev ved budgetvedtagelsen 2018 givet en bevilling på 11,082 mio. kr. Herudover er der overført 3,490 mio. kr. fra 2017 til 2018 fra vedligeholdelse af kommunale bygninger 2017.

Den samlede bevilling i 2018 var på 14,572 mio. kr.

Der er i alt anvendt 13,972 mio. kr. til planlagte og akutte vedligeholdelsesopgaver på kommunale bygninger. De planlagte opgaver er udført i henhold til de udarbejdede vedligeholdelesplaner, for de respektive bygninger.

Økonomi

Det uforbrugte rådighedsbeløb på 600.000 er overført til 2019, jvf. Byrådets beslutning 28. februar 2019.

Beslutning

Godkendt.

 

82.01.00-S55-1-19

47. Anlægsregnskab - Køb af Rørholmsgade 8

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I denne sag skal Byrådet behandle anlægsregnskabet for køb af Rørholmsgade 8, idet anlægsregnskabets bruttoudgifter overstiger 2,0 mio. kr., jvf. Lov om Kommunernes styrelse.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 57:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 24. august 2017 at købe ejendommen Rørholmsgade 8, Hobro.

Bygningen skulle anvendes til Job og Uddannelsescentret (JUC), som tidligere havde til huse på Smedevej i Hobro.

Byrådet gav en bevilling på 3,4 mio. kr.

Der er anvendt 3,397 mio. kr. til køb og handelsomkostninger.

Beslutning

Godkendt.

 

05.00.00-S55-2-19

48. Anlægsregnskab - Veje i byområder 2018.

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY 

Anledning

Hvis et anlægsregnskab har bruttoudgifter over 2,0 mio. kr., så skal det godkendes af Byrådet, ifølge Lov om Kommunernes styrelse.

Anlægsregnskab for anlægsprojekt "Asfaltering af veje i byområder 2018" fremsendes til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes. 

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. marts 2019, pkt. 54:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V), Per Kragelund (V).

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 58:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

Sagsfremstilling

Økonomi har lavet regnskab over det afsluttede anlægsprojekt i 2018 "Asfaltering af veje i byområder 2018".

Regnskabet vedrører en 4-årig partneringskontrakt om asfaltering af kommunens veje indenfor byområderne, som er indgået med YIT Danmark A/S.

Økonomi

Bevillingen på anlægsprojektet var i 2018 på 4 mio. kr.

Bevillingen er efterfølgende opdelt i 2 projekter:

3 mio. kr. til asfaltering og 1 mio. kr. til renovering af fortove/kantfliser på strækninger, der samtidig asfalteres.

Endvidere blev der overført 365.000 kr. uforbrugt rådighedsbeløb fra 2017 vedr. asfaltering i byområder.

Den samlede bevilling i 2018 var 3,365 mio. kr.

Der er anvendt i alt  2,144 mio. kr. til asfaltering i byområder i 2018.

Det uforbrugte rådighedsbeløb på 1,220 mio. kr. overføres til 2019, ifølge Byrådets beslutning 28. februar 2019.

Beslutning

Godkendt.

 

05.04.06-S55-1-19

49. Anlægsregnskab - Sti mellem Mariager og Assens

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Regnskabet for anlægsprojektet "Sti mellem Mariager og Assens" er afsluttet og forelægges til Byrådets godkendelse. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. marts 2019, pkt. 55:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V), Per Kragelund (V). 

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 59:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

Sagsfremstilling

Regnskabet for anlægsprojektet "Sti mellem Mariager og Assens" afspejler udgifter, der er afholdt i forbindelse med første etape af stien, og omhandler udgifter som ikke kan medregnes i ansøgning til cykelstipuljen, da omkostninger er afholdt før tilsagnet fra cykelstipuljen er givet.

Første etape afsluttes og sammenlægges med bevilling for anden etape.

Beslutning

Godkendt.

 

05.00.00-S55-4-19

50. Anlægsregnskab - Omlægning af fortove 2018

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Regnskabet for anlægsprojektet "Omlægning af fortove 2018" er afsluttet og forelægges til Byrådets godkendelse. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At restbudget overføres til 2019.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. marts 2019, pkt. 56:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V), Per Kragelund (V). 

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 60:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet "Omlægning af fortove 2018" er reserveret til fortovs- og anlægsarbejde på Hostrupvej.

Økonomi

Anlægsbudgettet var på i alt 3,217 mio. kr.

Der er udført arbejde for i alt 2,076 mio. kr.

Restbeløbet på 1,141 mio.kr. overføres til 2019 jf. Byrådets beslutning af 28. februar 2019. Beløbet er reserveret til fortovsarbejder på Hostrupvej.

Beslutning

Godkendt.

 

05.00.00-S55-1-19

51. Anlægsregnskab - Asfalt veje 2018 - Kontrakt med MUNCK

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Hvis et anlægsregnskab har bruttoudgifter over 2,0 mio. kr., så skal det godkendes af Byrådet, ifølge Lov om Kommunernes styrelse.

Anlægsregnskab for anlægsprojekt "Asfalt veje - Kontrakt med MUNCK 2018" fremsendes til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. marts 2019, pkt. 57:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V), Per Kragelund (V). 

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 61:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

Sagsfremstilling

Økonomi har lavet regnskab over det afsluttede anlægsprojekt i 2018 "Asfalt veje - Kontrakt med MUNCK 2018".

Regnskabet vedrører en 15-årig funktionskontrakt om asfaltering af kommunens veje undenfor byområderne, som er indgået med Munck.

Økonomi

Udgifterne til asfaltering fordeles med 50% på driften og 50% på anlæg.

Bevillingen i 2018 på anlægsprojektet var på 7,950 mio. kr.

Der er anvendt i alt  7,017 mio. kr. til asfaltering i 2018.

Det uforbrugte rådighedsbeløb på 933.000 kr. tilgår kassen, ifølge Byrådets beslutning 28. februar 2019.

Beslutning

Godkendt.

 

01.11.00-S55-1-19

52. Anlægsregnskab - Landsbypuljeordningen

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Hvis et anlægsregnskab har bruttoudgifter over 2,0 mio. kr., så skal det godkendes af Byrådet, ifølge Lov om Kommunernes styrelse.

Anlægsregnskab for "Landsbypuljeordningen" fremsendes til Byrådets godkendelse. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. marts 2019, pkt. 58:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V), Per Kragelund (V). 

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 62:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

Sagsfremstilling

Økonomi har lavet regnskab for ejendomme, der har modtaget støtte til nedrivning i henhold til "Landsbypuljeordningen".

Regnskabet vedrører i alt 62 ejendomme, hvor udgifter og refusioner for ejendommene er bogført i årene 2015-2018.

Økonomi

Udgifter i alt        4.415.937 kr.

Refusioner i alt   -2.533.186 kr.

Nettoudgift i alt    1.882.751 kr.

Der i i årene 2015-2018 løbende hjemtaget lån på 95% af nettoudgiften, svarende til 1.788.613 kr.

Det resterende beløb på 94.138 kr. (1.882.751 kr. minus 1.788.613 kr.) finansieres af de årlige afsatte budgetmidler på 125.000 kr. til formålet.

Beslutning

Godkendt.

 

05.00.00-S55-3-19

53. Anlægsregnskab - Rundkørsel ved NOPA i Hobro

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Regnskabet for anlægsprojektet "Rundkørsel ved NOPA i Hobro" er afsluttet og forelægges til Byrådets godkendelse. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes. 

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. marts 2019, pkt. 59:

Indstilles godkendt, idet det bemærkes at endelig færdiggørelse af projektet m.h.p. slidlag finansieres af øvrige midler i 2019, ligesom det bemærkes at projektet vil belaste Hostrupvej-projektet med yderligere 240.000.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V), Per Kragelund (V). 

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 63:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

Sagsfremstilling

Rundkørslen ved NOPA i Hobro er etableret og taget i brug. Rundkørslen er endnu ikke helt færdiggjort. Færdiggørelse (asfaltslidlag, opstribning, jordtilførsel) anslås til ca. 490.000 kr. som finansieres af Teknik og Byg i 2019.

Økonomi

Bevillingen til rundkørslen ved NOPA i Hobro var 5 mio. kr.

Jf. regnskabet, er forbruget på anlægsprojektet i alt 4,992 mio. kr.

Beslutning

Godkendt.

 

00.32.00-S00-2-18

54. Regnskabsbemærkninger 2018 - Økonomiudvalget

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 skal regnskab med bemærkninger behandles i fagudvalgene inden forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At bemærkningerne godkendes.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 64:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen i Mariagerfjord Kommune skal årsregnskabet forelægges Økonomiudvalget 20. marts 2019 og Byrådet 28. marts 2019.

Regnskaberne skal forelægges fagudvalgene inden den samlede behandling af årsregnskabet i Økonomiudvalget og Byrådet.

For Økonomiudvalget viser regnskaber for 2018 følgende overordnede resultat i hele 1.000 kr.

 Oprindeligt budgetKorrigeret budgetRegnskabAfvigelse
Drift i alt281.271 292.290261.41130.879
Anlæg i alt14.733 -53.24915.554-68.803
Renter, tilskud, udligning og skatter i alt-2.627.356 -2.628.824-2.637.1928.368
Balanceforskydninger32.266 -95.18613.743-108.929

 

Specificeret regnskab med bemærkninger fremgår af bilaget.

Beslutning

Godkendt.

 

00.32.00-S00-2-18

55. Regnskab 2018

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Det samlede regnskab for Mariagerfjord Kommune 2018 er nu færdigt. Byrådet skal derfor tage stilling til, om det kan blive sendt til kommunens eksterne revisor BDO til revision af årsregnskabet 2018.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At regnskab 2018 bliver sendt til kommunens revision.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 66:

Indstilles godkendt.

Økonomidirektøren udsendte 'Ny balance for Regnskab 2018'. Bilaget tilføjes sagen forud for sagens behandling i Byrådet.

Fraværende: Peder Larsen (F) 

Sagsfremstilling

Byrådet skal tage stilling til, om Marigerfjord Kommunes regnskab for 2018 skal sendes til kommunens eksterne revision. Økonomi har udarbejdet regnskabet 2018 med tilhørende bilag.

Regnskabsopgørelsen, finansieringsoversigt samt balance for 2018 fremgår i følgende oversigter.

Regnskabsopgørelse

Finansieringsoversigt  

Balance

Byrådets målsætninger

Mariagerfjord Kommunes Byråd har vedtaget tre overordnede økonomiske målsætninger i februar måned 2018.

 1. Drift
  Kommunen skal have et overskud på minimum 100 mio. kr. på driften.
  Målet er opfyldt med et realiseret resultat på 130,1 mio. kr.
 2. Anlæg
  Kommunen skal have anlægsudgifter på minimum 1.100 kr. pr. indbygger.
  Målet er opfyldt med anlægsudgifter på 118,1 mio. kr., som svarer til cirka 2.811 kr. pr. indbygger.
 3. Kassebeholdning
  Kommunen skal have en gennemsnitlig beholdning på minimum 100 mio. kr.
  Der har i 2018 været en gennemsnitlig kassebeholdning på 119,7 mio. kr.
Serviceramme
Servicerammen, som udgør de udgifter Mariagerfjord Kommune må afholde til service på fagområderne i alt, udgjorde i det godkendte budget 2018 1.826.851.000 kr.

I regnskab 2018 blev der afholdt 1.815.620.000 kr. til udgifter indenfor Servicerammen.

Mariagerfjord Kommune anvendte således 11.231.000 kr. mindre til udgifter indenfor servicerammen i forhold til budgettet.

Tillægsbevillinger

I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på netto 53,997 mio. kr.:Regnskabsbemærkningerne for de enkelte områder er behandlet af de politisk udvalg primo marts 2019.

Alle bemærkningerne er godkendt.

Beslutning

Godkendt.

 

82.02.00-S55-1-19

56. Salg af ejendomme 2018

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I denne sag skal Byrådet behandle anlægsregnskabet for salg af ejendomme 2018, idet anlægsregnskabets indtægter overstiger 2,0 mio. kr., jvf. Lov om Kommunernes styrelse.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 67:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

Sagsfremstilling

Økonomi har lavet anlægsregnskab for salg af ejendomme 2018.

Der var oprindelig en indtægtsbevilling på 1,0 mio. kr. Hertil er overført besparelsen på 800.000 kr. i budget 2018 vedr. arealoptimering.

I 2018 har kommunen solgt følgende ejendomme:

Svinget 2, Døstrup

Elmevej 1, Assens

Ndr. Truevej 8, Vebbestrup.

De samlede indtægter for salg af ejendomme er på 4,1 mio. kr.

Økonomi

Merindtægten på 2,3 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Godkendt.

 

00.34.00-Ø00-1-17

57. Udnyttelse af låneramme for 2018

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Byrådet skal i denne sag tage stilling til, om Mariagerfjord Kommune skal udnytte kommunens låneramme for 2018, samt om lånene skal hjemtages med fast eller variabel rente

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:
1. At der hjemtages et lån på 32,104 mio. kr. som variabelt forrentet 25 års lån med en rente på -0,15 % (pr. 12. februar 2019).
2. At lånene optages i april 2019.

Økonomiudvalget, 6. marts 2019, pkt. 46:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

Sagsfremstilling

Kommunerne har på de skattefinansierede områder primært låneadgang til følgende områder:

 • Energibesparende foranstaltninger
 • Lån til betaling af ejendomsskatter
 • Jordforsyning - 85% af udgiften til erhvervelse af visse typer arealer og ejendomme

 
Herudover er der mulighed for at opnå dispensation til låneoptagelse på basis af ansøgninger og lånepuljer.

Lånerammen, som udgør kommunens mulighed for låneoptagelse, opgøres som summen af de udgifter, der er afholdt på ovennævnte udgiftsområder i regnskabsåret 2018.

Lånerammen fordeler sig på følgende områder:

Økonomi har modtaget vejledende indikation fra Kommunekredit på følgende lånemuligheder med rentesatser pr. 12. februar 2019:

Låneoptagelse med 25 års afdrag:

 • Fast rente 1,19 %
 • Variabel rente -0,15 %

 

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har vedtaget en lånepolitik. Af lånepolitikken fremgår, at 70% af kommunens lån skal være med fast rente og op til 30% af lånene kan være med variabel rente.

Pt. er porteføljen 75,9 % med fast rente, i alt 463 mio. kr. og 24,1 % med variabel rente, i alt 147 mio. kr.

Hvis Mariagerfjord Kommune vælger at optage lånet med variabel rente, bliver porteføljen 72,1% med fast rente og 27,9 % med variabel rente.

Hvis Byrådet beslutter, at lånet optages med variabel rente vil Økonomi indhente tilbud fra de pengeinstitutter, der har afdeling i Mariagerfjord Kommune og Kommunekredit.

Hvis Byrådet beslutter, at lånet optages med fast rente eller med basis rente, hjemtages lånet i Kommunekredit, idet de lokale pengeinstitutter ikke ønsker at afgive tilbud med fast eller basis rente.

Det anbefales, at lånene optages i april med i alt 32,104 mio. kr.

Beslutning

Godkendt.

 

01.02.15-P16-1-17

58. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 29 for Lyngbakken i Hadsund Syd

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 29 for at udvide ramme HAD.B.1 til også at omfatte et mindre område med to boliger ved Lyngbakken, som er omfattet af lokalplan 120/2019, og for at reducere ramme HAD.R.12 tilsvarende.

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af forslaget til kommuneplantillæg.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 29 vedtages endeligt med nedenstående ændringer:

 • Administrative rettelser, f.eks. udskiftning af baggrundskort til bilag 1 og mindre rettelser i teksten, der ikke har betydning i forhold til indholdet.
 • Der tilføjes en rammebeskrivelse for HAD.R.12, som også ændres med tillægget.

 

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. marts 2019, pkt. 43:

Indstilles godkendt.

Jens Riise Dalgaard (A), Peter Muhl (A) og Niels Peter Christoffersen (A) kunne ikke tiltræde indstillingen, idet de ikke ønsker planen godkendt.

Udvalget besluttede, at alle høringsskrivelser indlægges i sagen inden behandling i Byrådet.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 68:

Et flertal i Økonomiudvalget kunne ikke tiltræde indstillingen.

Imod stemte: Casper Hedegaard (B), Jens-Henrik Kirk (C), Leif Skaarup (A), Karen Østergaard (A) og Peder Larsen (F).

Undlod at stemme: Henrik Sloth (V), Mogens Jespersen (V) og Jan Andersen (UP).

Sagsfremstilling

Indhold og baggrund

Kommuneplantillægget udvider kommuneplanramme HAD.B.1 til at omfatte de to boliger og det reducerer kommuneplanramme HAD.R.12 tilsvarende. 

Planområdet omfatter et i alt ca. 4500 m2 stort areal, beliggende ved et eksisterende boligområde ved Søhøjvej/Lyngbakken i Hadsund Syd. Lokalplanen udvidder området med to boliger, hvoraf den ene er opført i landzone og ikke er omfattet af hverken kommuneplanrammer eller lokalplan.

Byrådet besluttede på mødet 27. april 2017 at igangsætte udarbejdelsen af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for området, med henblik på at få den eksisterende bolig over i byzone og give mulighed for endnu en bolig på matr.nr. 11y Haderup, Vindblæs, som på nuværende tidspunkt er udlagt til rekreative formål i kommuneplanramme HAD.R.12.

På byrådsmødet 23. november 2017 blev det besluttet at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 29 og lokalplan 120/2017 i offentlig høring i perioden 5. til 26. december 2017.

Planforslagene blev første gang fremsendt til endelig vedtagelse i Udvalget for Teknik og Miljø 5. februar 2018, hvor et flertal i udvalget indstiller, at endelig stillingtagen til kommuneplantillægget og lokalplanen afventer den samlede byudviklingsplan for hele Hadsund, der på daværende tidspunkt forventes sat igang i 2018. Samtidig blev det besluttet, at såfremt udviklingsplanen ikke var igang ved udgangen af 2018, så skulle planerne tages op igen.

Høringssvar

Der er i høringsperioden modtaget 10 bemærkninger, hvoraf det ene er en samlet bemærkning fra 19 beboere fra boligområdet ved Lyngbakken.

Bemærkningerne berører primært sikring af grundvandsinteresserne, sikring af de geologiske og landskabelige interesser og forholdet omkring vejadgang til området.

Overordnet udtrykkes der modstand mod udstykning af endnu en boligparcel, beliggende i et rekreativt område, som potentielt udgør en trussel i forhold til vandværkets boring, som vandforsyner nærområdet. Næsten alle foreslår at planerne forkastes.

Beslutning

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø blev ikke godkendt.

For stemte 6: Per Kragelund (V), Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), Danny Juul Jensen (V), Niels Erik Poulsen (V), Jørgen Hammer Sørensen (O) og Pia Adelsteen (O).

Imod stemte 23: Mogen Jespersen (V), Peter Krogh Olsen (V), Svend Madsen (V), Søren Greve (V), Henrik Sloth (V), Per Laursen (V), Helle Mølgaard (V), Jørgen Pontoppidan (V), Jens-Henrik Kirk (C), Jan Andersen (UP), Casper Hedegaard (B), Peder Larsen (F), Leif Skaarup (A), Jens Riise Dalgaard (A), Niels Peter Christoffersen (A), Mette Binderup (A), Jane Grøn (A), Edin Hajder (A), Karen Østergaard (A), Svend Skifter Andersen (A), Lene Nielsen (A), Thomas Høj (A) og Peter Muhl (A).

 

01.02.05-P16-19-17

59. Endelig vedtagelse af lokalplan 120/2019 for et boligområde ved Lyngbakken i Hadsund Syd

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til lokalplan 120/2019, der omfatter to boliger ved Lyngbakken i Hadsund Syd.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal vedtages endeligt med de beskrevne rettelser.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet,

1. At forslag til lokalplan 120/2019 vedtages endeligt med nedenstående ændringer:

 • Der tilføjes en redegørelse for retningslinjerne for skovrejsning, økologiske forbindelser, dallandskaber, større sammenhængende landskaber og bevaringsværdige landskaber under afsnit 4.2 Kommuneplanen. Alle retningslinjer vurderes at være af underordnet betydning i forhold til lokalplanens indhold.
 • Der tilføjes et afsnit 4.6 Naturbeskyttelsesloven til lokalplanens redegørelse, hvor der redegøres for skovbyggelinjen, som vurderes at være af underordnet betydning i forhold til lokalplanens indhold.
 • § 4 Udstykning udgår, da der ikke er nogen udstykningsplan og der kun er tale om to grunde, hvoraf den ene er udstykket.
 • § 5.2 udgår, idet byggefeltet svarede til hele grunden.
 • § 5.4 ændres fra bebyggelse tillades i to etager til at bebyggelse kun må opføres med én etage med udnyttet tagetage.
 • § 8.3 om forbud mod parkering af lastbiler og større varevogne indenfor lokalplanområdet udgår, jf. indsigelsesnotatet ad) 9 pkt. 4.
 • Bilag 2 tilrettes, så byggefelt og beskyttelseszonen på 35 meter omkring vandværkets boring fjernes. Beskyttelseszonen er der stadig (jf. bekendtgørelse 1.1.2017), men den medtages ikke i lokalplanen, da området så i givet fald vil være pålagt en beskyttelseszone, hvis boringen senere nedlægges.


Udvalget for Teknik og Miljø, 11. marts 2019, pkt. 44:

Indstilles godkendt.

Jens Riise Dalgaard (A), Peter Muhl (A) og Niels Peter Christoffersen (A) kunne ikke tiltræde indstillingen, idet de ikke ønsker planen godkendt.

Udvalget besluttede, at alle høringsskrivelser indlægges i sagen inden behandling i Byrådet.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 69:

Et flertal i Økonomiudvalget kunne ikke tiltræde indstillingen.

Imod stemte: Casper Hedegaard (B), Jens-Henrik Kirk (C), Leif Skaarup (A), Karen Østergaard (A) og Peder Larsen (F).

Undlod at stemme: Henrik Sloth (V), Mogens Jespersen (V) og Jan Andersen (UP).

Sagsfremstilling

Formål og baggrund

Lokalplanens formål er at fastlægge områdets anvendelse til åben/lav boligbebyggelse med mulighed for opførelse af to boliger.

Byrådet besluttede på mødet 27. april 2017 at igangsætte udarbejdelsen af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for to boliger. På byrådsmødet 23. november 2017 blev det besluttet at sende forslag til lokalplan 120/2017 og forslag til kommuneplantillæg nr. 29 i offentlig høring i perioden 5. til 26. december 2017.

Lokalplanforslaget blev første gang fremsendt til endelig vedtagelse i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. februar 2018, hvor et flertal i udvalget indstillede, at endelig stillingtagen til kommuneplantillægget og lokalplanen skulle afvente den samlede byudviklingsplan for hele Hadsund, der på daværende tidspunkt forventedes sat igang i 2018. Samtidig blev det besluttet, at såfremt udviklingsplanen ikke var igang ved udgangen af 2018, skulle lokalplanforslaget tages op igen.

Høringssvar

Der er i høringsperioden modtaget 10 høringssvar, hvoraf det ene er et samlet svar fra 19 beboere i området. Bemærkningerne berører primært sikring af grundvandsinteresserne, sikring af de geologiske og landskabelige interesser og forholdet omkring vejadgang til området. Overordnet udtrykkes der modstand mod udstykning af endnu en boligparcel, beliggende i et rekreativt område, som potentielt udgør en trussel i forhold til vandværkets boring, som vandforsyner nærområdet. Næsten alle indsigere beder udvalget om at forkaste planerne.

Servitutter

I høringsperioden har der været henvist til to servitutter fra henholdsvis 1903 og 1994, i følge hvilke vandværket har sikret sig ret til at tage vand og færdes over matr.nr. 11y Haderup By, Vindblæs. De ledninger og anlæg der nævnes i servitutterne ligger udenfor lokalplanområdet. Der er i begge tilfælde tale om privatretlige servitutter, hvor to parter har indgået en privat overenskomst, herunder aftale om erstatning, som ikke er i strid med eller berører lokalplanen.

Ved forslagets godkendelse i Byrådet blev en servitut om forkøbsret diskuteret. Der er lyst en servitut om forkøbsret på ejendommen, men da servitutten er privatretlig, har den ikke betydning for lokalplanen, idet lokalplanen ikke regulerer ejerforhold. Servitutten gælder derfor fortsat uafhængig af lokalplanens vedtagelse.

Beslutning

Sagen bortfaldt grundet beslutning i sag nummer 58.

 

01.02.00-P16-1-19

60. Forslag til kommuneplantillæg nr. 46 for boliger på Døstrupvej i Hørby Skoleby ved Hobro

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden har udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 46 for boliger på Døstrupvej i Hørby Skoleby ved Hobro. Med tillægget udlægges der en ny bolig ramme der muliggør opførelse af åben-lav og tæt-lav boliger i udkanten af Hørby Skoleby ved Hobro.

Byrådet skal tage stilling til, om kommuneplantillæg nr. 46 skal sendes i offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 46 sendes i offentlig høring i 8 uger.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. marts 2019, pkt. 46:

Udvalget besluttede, at lokalplanområdet skal tilrettes i det sydvestlige hjørne med henblik på sikring af adgang til anlæg af sti til Kraftcenter Rosendal.

Efter tilretning, indstilles lokalplanen til høring i 8 uger, idet udvalget bemærker, at der i høringsfasen forventes bemærkninger og evt. efterfølgende justering i områdets stibetjening.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 70:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

Sagsfremstilling

Fagenheden har udarbejdet forslag til kommuneplantillægr nr. 46 for boliger på Døstrupvej i Hørby Skoleby ved Hobro. Kommuneplantillægget udlægger en ny boligramme, som giver virksomheden Karl Jensen A/S og ejer af matr. nr. 13o, Hørby By, Hørby mulighed for at opføre boliger på matr.nre. 13p, 15u og 13o i Hørby Skoleby ved Hobro. Området er placeret i udkanten af Hørby Skoleby hvor der tidligere har været en planteskole. Området vil bestå af både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med en grøn kile i midten der forbinder områderne sammen, derudover vil området blive forbundet med skole og hal via stiforbindelser.

For at muliggøre opførelse af åben-lav og tæt-lav boliger udlægges der en ny ramme HOB.B.55.

Anbefaling af høringsperiode

Da der er tale om et forslag til kommuneplantillæg, der ifølge Planlovens bestemmelser har været i to ugers forudgående foroffentlighed, skal planforslaget i høring i 8 uger.

Beslutning

Byrådet besluttede at sende sagen til fornyet behandling i Udvalget for Teknik og Miljø.

 

01.02.00-P16-2-18

61. Forslag til lokalplan 149/2019 boliger på Døstupvej i Hørby Skoleby

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden har udarbejdet forslag til Lokalplan 149/2019 for at tilvejebringe plangrundlaget for opførelse af åben-lav og tæt-lav boliger umiddelbart nord for Hørby Skoleby ved Hobro.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal sendes i offentlig høring i otte uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i otte uger.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. marts 2019, pkt. 47:

Udvalget besluttede, at lokalplanområdet skal tilrettes i det sydvestlige hjørne med henblik på sikring af adgang til anlæg af sti til Kraftcenter Rosendal.

Efter tilretning, indstilles lokalplanen til høring i 8 uger, idet udvalget bemærker, at der i høringsfasen forventes bemærkninger og evt. efterfølgende justering i områdets stibetjening.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 71:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

Inddragelse

Forude for udarbejdelse af lokalplan 149/2019 for boliger på Døstrupvej i Hørby Skoleby ved Hobro er der gennemført en fordebat med de nærmeste naboer. Under fordebatten er der indkommet bemærkninger fra tre naboer med følgende temaer:

 • Trafiksikkerhed - cykelstier, fortov og stier til Rosendalskolen.
 • Etageantal.
 • Reservation til udvidelse af Rosendal Kraftcenter.
 • Tagmaterialer.
 • Beplantning.

 

Temaerne er beskrevet og kommenteret nærmere i indsigelsesnotatet.

Sagsfremstilling

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til lokalplan 149/2019 for boliger på Døstrupvej umiddelbart nord for Hørby Skoleby ved Hobro. Lokalplanforslaget giver virksomheden A/S Karl Jensen og ejeren af matr. nr. 13o, Hørby By, Hørby mulighed for at opføre boliger på matr.nre. 13p, 15u og 13o i Hørby Skoleby ved Hobro.

Området er placeret i udkanten af Hørby Skoleby, hvor der tidligere har været en planteskole. Området vil bestå af både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse og en grøn kile i midten binder områderne sammen. Derudover vil området blive forbundet med Rosendalskolen og Rosendalhallen via stiforbindelser.

Forbindelsesvej

Fagenheden er på nuværende tidspunkt i gang med at konkretisere Hobro udviklingsplan så det sikres, at de nye byudviklingsområder bliver koblet op på Hobro midtby, skole, naturen og øvrig infrastruktur via vej- og stiforbindelser. I den forbindelse skal der også fastlægges linjeføring af en kommende forbindelsesvej mellem Ndr. Ringvej og Løgstørvej og mellem Løgstørvej og Skivevej. Etablering af et boligområde på matr. nr. 13o vil sandsynligvis forhindre, at forbindelsesvejen kan planlægges langs Vielshøjen via Tobberupvej til Søndre Ringvej, da det vil give for meget trafikstøj til boligerne.

Stiforbindelse

Fagenheden har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen overvejet et stiforløb fra Ribesvej og langs lokalplanens vestlige grænse for at sikre en stiforbindelse fra skole og hal til eventuelle fremtidige boligerområde nord for lokalplanområdet, se vedhæftet bilag. Virksomheden A/S Karl Jensen, der er ejer af den sydlige del af lokalplanområder, ønsker imidlertid ikke at udlægge areal til sådan en sti langs det vestlige skel.

Anbefaling af høringsperiode

Fagenheden anbefaler en høringsperiode på 8 uger. Forslaget vil dermed følge høringsperioden for forslaget til det tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 43, der i henhold til Planloven skal være i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Byrådet besluttede at sende sagen til fornyet behandling i Udvalget for Teknik og Miljø.

 

01.02.17-P16-1-18

62. Forbindelsesvej mellem Nordre Ringvej, Løgstørvej og Skivevej

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg er i samarbejde med Center for Byråd, Personale og Strategi ved at udarbejde en fysisk konkretisering af Hobro Udviklingsplan. Den fysiske plan skal blandt andet fastlægge den overordnede infrastruktur, herunder forbindelsevej mellem Nordre Ringvej, Løgstørvej og Skivevej.

Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at der skal foretages en undersøgelse af linieføringen for forbindelsesvejen.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal meddeles tillægsbevilling på 250.000 kr til undersøgelsen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At der meddeles tillægsbevilling på 250.000 kr til ekstern undersøgelse af kapacitet og linieføring for forbindelsesvejen mellem Nordre Ringvej, Løgstørvej og Skivevej.

2. At fagenheden Teknik og Byg bemyndiges til at antage ekstern rådgivning til undersøgelsen.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. marts 2019, pkt. 50:

Indstilles godkendt.

Erik Kirkegaard Mikkelsen (V) og Per Kragelund (V) kunne ikke tiltræde godkendelsen, idet de ønskede projektet indarbejdet i budget for 2020.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V).

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 72:

Indstilles godkendt, idet Økonomiudvalget bemærker, at undersøgelsen ikke skal indeholde perspektiver over potentialer og udfordringer i en

forbindelsesvejs forlængelse mod syd mellem Skivevej og Randersvej.

Fraværende: Peder Larsen (F)

Sagsfremstilling

Udviklingsplanen for Hobro

Byrådet godkendte 28. juni 2018 Hobro Udviklingsplan. Udviklingsplanen består af en midtbyplan og en helhedsplan for hele byen.

Byrådet vedtog samtidig, at der skal udarbejdes en fysisk plan for udviklingen af Hobro.

Formålet med en fysisk plan for Hobro er at implementere Udviklingsplanens principper. I den fysiske plan fastlægges således en række overordnede strukturer i form af veje, stier, håndtering af overfladevand og grønne kiler. Strukturer, der samtidig understøtter byens udvikling samt de eksisterende infrastrukturer og funktioner. Den fysiske plan kan dermed danne grundlag for at fastlægge en udviklingsrækkefølge, som kan sikre en effektiv og økonomisk udnyttelse af byens infrastruktur både over og under jordoverfladen (veje, stier, afløb, varme, mv.).

Forbindelsevej mellem Nordre Ringvej, Løgstørvej og Skivevej

Det en del af den fysiske plan at fastlægge de fremtidige overordnede infrastruktur omkring Hobro. En vigtig del heraf er etablering af en forbindelsesven mellem Nordre Ringvej, Løgstørvej og Skivevej.

Forbindelsesvejen er tidligere tænkt som en del af en omfartsvej fra Nordre Ringvej til Skivevej og videre til Randersvej, så den kunne aflaste hovedvejen igennem Hobro midtby. På møde den 5. september 2018 besluttede Økonomiudvalget imidlertid, at der udelukkende skal undersøges en forbindelsevej nord for Skivevej med henblik på at kunne indgå i Budget 2020-2023. Fagenheden anbefaler for en god ordens skyld, at undersøgelsen tillige perspektiverer over potentialer og udfordringer i en forbindelsesvejs forlængelse mod syd mellem Skivevej og Randersvej.

Under Økonomiudvalgets behandling af sagen gjorde direktøren for Teknik og Miljø opmærksom på, at en undersøgelse ikke kan foretages uden inddragelse af eksterne konsulenter. Fagenheden anslår, at en ekstern undersøgelse kræver en tillægsbevilling på 250.000 kr.

Beslutning

Byrådet godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget.

 

13.05.00-P20-1-18

63. Godkendelse af mobilitetsprojekt i Havbakke skoledistrikt

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Der er udarbejdet et mobilitetsplan for et landdistrikt med Havbakkedistriktet som case.

Mobilitetsplanen indstilles til Byrådets godkendelse

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At Mobilitetsplanen godkendes

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. marts 2019, pkt. 61:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V), Per Kragelund (V).

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 73:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

Inddragelse

Det har været en præmis for projektet, at der skulle være en væsentlig inddragelse af borgerne i Havbakkedistriktet. Dette er sket gennem borgermøder og workshops.

Sagsfremstilling

I starten af 2018 blev der igangsat et projekt med at få udarbejdet en mobilitetsplan for et landdistrikt, hvor Havbakkedistriktet er blevet brugt som case.

Der blev indgået en rådgivningsaftale med NT i forhold til udarbejdelsen af mobilitetsplanen.

Målsætninger for Mobilitetsplanen

·       Forbedre borgernes oplevede mobilitet

·       Sikre mere bæredygtig mobilitet og bedre udnyttelse af ressourcer

·       Flere borgere kører kollektivt, samkører og hjælper hinanden med transporten

·       Styrke mobiliteten for mobilitetsudfordrede grupper og ramme helt nye målgrupper

·       Producere nye løsninger sammen med borgerne – styrke samproduktion

·       Afdække lokale mobilitetsbehov

·       Afprøve nye, fleksible og behovstilpassede transportløsninger

·       Sikre lokal forankring og ejerskab til transportløsninger

Projektorganisering og proces

Der har været nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe med repræsentation fra forvaltningen og NT.

Der ud over har der været nedsat en referencegruppe bestående af byrådspolitikere fra lokalområdet, som løbende er blevet orienteret om og inddraget i processen.

Det har gennem projektforløbet været afgørende, at der har været en stor lokal inddragelse i processen via borgermøder og workshops

Mobilitetsplanen indeholder en behovsanalyse, som har givet et billede af de behov og udfordringer, som borgerne oplever lokalt.

Med afsæt i dette er der udarbejdet et handlingskatalog, som både indeholder allerede kendte tilbud/løsninger som tilsyneladende ikke tilstrækkeligt kendte, men også nye idéer til løsninger.

Pilotprojekt

I opstarten af projektet med Mobilitetsplanen åbnede der sig en mulighed for at søge en pulje i Trafikstyrelsens pulje for kollektiv trafik i yderområder.

Der blev ansøgt om 300.000 kr., og der blev givet tilsagn om støtte på det ansøgte på det vilkår, at Mariagerfjord Kommune skulle bidrage med et tilsvarende beløb i egen finansiering.

Dermed blev det muligt at igangsætte et pilotprojekt omkring delebusser og delebiler, som også er en del af handlingskataloget i Mobilitetsplanen.

I denne proces har det været helt afgørende, at få samlet en række borgere, som kan repræsentere hele lokalområdet bredt, som kan bidrage med at få gennemført pilotprojektet.

Der er nedsat en arbejdsgruppe sammen med en række engagerede borgere.

Der bliver primo marts stiftet en lokal mobilitetsforening for Havbakkedistriktet, som i praksis skal administrere de 2 delebusser og delebilen.

Der er i pilotforsøgsperioden indgået en partnerskabsaftale mellem Mariagerfjord kommune og mobilitetsforeningen.

Det videre forløb

I handlingskataloget er der, ud over det allerede igangsatte pilotprojekt, angivet en række handlinger/tiltag som der skal arbejdes videre med.

Det har også været tanken med mobilitetsplanen, at de erfaringer der er opnået i processen, skal kunne indgå i tilsvarende områder andre steder i Mariagerfjord kommune. Her kan det anbefales at afvente pilotprojektets evaluering.

Beslutning

Godkendt.

 

27.00.00-G01-6-19

64. Flytning af budget for special- og omsorgstandplejen

Forventet sagsgang

SO/BF, ØK, BY

Anledning

I dag er special- og omsorgstandplejen placeret under budgettet for Sundhed og Omsorg. Den kommunale tandpleje er placeret under Børn og Families budget. For at kunne skabe et bedre overblik over forbrug, stille større faglige krav til leverandører af specialtandpleje samt sikre faglig udvikling af omsorgstandplejen, ønskes budgettet for special- og omsorgstandplejen overflyttet fra Sundhed og Omsorg til tandplejen under Børn og Familie fra 1. januar 2019.

Indstilling

Direktøren for Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet:

1. At special- og omsorgstandplejens budget pr. 1. januar 2019 flyttes fra Sundhed og Omsorg til Børn og Familie.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 4. marts 2019, pkt. 23:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Per Laursen (V), Mette Binderup (A).

Udvalget for Børn og Familie, 12. marts 2019, pkt. 25:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 74:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

Sagsfremstilling

Sundhed og Omsorg er i dag budgetansvarlige for special- og omsorgstandplejen, mens den kommunale tandpleje hører under Børn og Families budgetområde. Denne opdeling af tandplejen har været gældende siden kommunesammenlægningen i 2007. Da den kommunale tandpleje i dag varetager både tandplejen for børn og unge, omsorgstandplejen og specialtandplejen, og opgaverne sker sideløbende og oftest af samme personalegrupper, vil et samlet budget dog i højere grad kunne understøtte det nuværende arbejde i tandplejen.

I dag varetages omsorgstandplejen ude på de enkelte plejecentre, og det er Myndighed og Visitation, der visiterer borgere til omsorgstandpleje. I 2019 er der et mål om at visitere flere borgere ind i omsorgstandplejen. Ønsket om at flere visiteres til omsorgstandpleje skyldes blandt andet, at flere ældre i dag har bevaret deres tandsæt i en meget høj alder. Dette er væsentligt at vedligeholde, også når den ældre bliver svækket og kommer på plejehjem.

Ved flytning af budgettet vil det stadig være personalet på plejecentrene, der varetager den daglige omsorgstandpleje, men den kommunale tandpleje vil i endnu højere grad kunne understøtte arbejdet med omsorgstandpleje.

Den kommunale tandpleje vil blandt andet have fokus på følgende i samarbejdet med plejecenterpersonalet og visitationen:

 • Et øget samarbejde med visitatorerne - herunder fokus på at opstille nye visitationskriterier og sikre løbende dialog
 • Øget fokus på opkvalificering af plejepersonale og øget samarbejde om borgerne
 • Årlig undervisning af plejepersonalet i tandpleje
 • Individuel instruktion ved den den enkelte borger
 • Udarbejdelse af individuelle mundplejeplaner, som blandt andet indeholder en vurdering af den enkelte borgers evne til selv at børste tænder

 

For så vidt angår specialtandpleje er udgifterne hertil steget de senere år både til de kommunale og til de private tandpleje klinikker. De øgede udgifter til den specialiserede behandling skyldes blandt andet, at Mariagerfjord Kommune afholder udgifterne til andre kommuners borgere, som er bosat i Mariagerfjord Kommune på opholdssteder som eksempelvis Sødisbakke. Herudover ses et behov for, at der kan stilles faglige krav til behandling og at priserne til blandt andet de protetiske behandlinger fremadrettet forhandles på et fagligt grundlag. Hvis det samlede budget overflyttes til den kommunale tandpleje vil det i større grad være muligt at gennemskue udgifterne til den specialiserede behandling.

Den kommunale tandpleje har allerede iværksat flere tiltag, som skal ruste de kommunale klinikker til at varetage en større andel af borgere med specielle behov. Blandt andet har tandplejen etableret loftlifte i de handicapvenlige klinikker i både Hadsund og Hobro for at kunne tilbyde kvalificeret behandling til særligt kørestolsbrugerne.

Med udgangspunkt i et ønske om at sikre en faglig opkvalificering af omsorgs- og specialtandplejen og en naturlig sammenhæng i hele tandplejen ønskes budgettet overflyttet fra Sundhed og Omsorg til Børn og Familie med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2019.

Økonomi

Der skal budgetoverføres 2.072.000 kr. fra Sundhed og Omsorg til Børn og Families budget. Budgettet har de senere år været stabilt og med et mindre overskud. Dog var der behov for en tillægsbevilling i 2017. Udgifter til omsorgstandpleje hos private tandlæger er stadigt faldende, og dette sammen med svagt stigende indtægter, har kunnet dække stigende udgifter til specialtandpleje udført både af kommunens klinikker og specialklinikker i Region Nordjylland og Region Midt. Tandplejen har i 2019 afsat 200.000 kr. til at dække de forventede merudgifter, som vil komme, hvis antallet af patienter i omsorgstandplejen øges.Beslutning

Godkendt.

 

27.00.00-P27-1-19

65. Finansieringsaftale Taleinstituttet/Nordjysk hjerneskadecenter

Forventet sagsgang

SO/BF, ØK, BY

Anledning

Den fireårige forpligtende finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland gældende for 2016-2019 udløber 31. december 2019. På møde i Kommunekontaktrådet (KKR) 8. februar 2019 besluttede et flertal i KKR at anbefale, at man ikke indgår en ny aftale ved den nuværende finansieringsaftales udløb. På den baggrund indstiller KKR til de 11 kommunalbestyrelser i Nordjylland, at man ikke indgår en ny finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.

Indstilling

Direktøren for Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet:

1. At indstillingen fra KKR om at vælge finansieringsmodel B godkendes.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 4. marts 2019, pkt. 25:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Per Laursen (V), Mette Binderup (A).

Udvalget for Børn og Familie, 12. marts 2019, pkt. 24:

Indstilles godkendt. Udvalget anerkender det lokale arbejde, og vi anvender allerede andre tilbud, og vil dermed fortsat kunne give Mariagerfjord Kommunes borgere et højt kvalificeret tilbud. Det er forventningen at ventelister kan afkortes.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 76:

Økonomiudvalget indstiller Udvalget for Børn og Families indstilling til godkendelse i Byrådet.

Fraværende: Peder Larsen (F)

Inddragelse

Handicaprådet drøftede sagen på deres møde 14. marts 2019.

Det er væsentligt for handicaprådet, at de borgere der har behov for et højt specialiseret tilbud får dette rettidigt - uanset hvilken model der vælges.

Sagsfremstilling

Der har i efteråret 2018 været drøftelser på administrativt niveau vedrørende en ny finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland, som i dag er en del af det forstærkede samarbejde under rammeaftalen (læs mere i bilag 1). Aalborg Kommune har i den forbindelse fremlagt to modeller for en ny finansieringsaftale. Model A: ”Nuværende aftale” og model B ”ingen aftale”.

Model A:

Model A indebærer, at der indgås en ny finansieringsaftale, hvor Taleinstituttet er garanteret en minimumsomsætning på 18,2 mio. kr., således at specialiseringsniveauet kan opretholdes. Ved denne model vil Aalborg Kommune fortsat finansiere 10,3 mio. kr., mens de øvrige ti nordjyske kommuner finansierer 7,9 mio. kr. Fordelingen af de 7,9 mio. kr. mellem de ti nordjyske kommune kan ske på en af to følgende måder:

 • Model A0 (fordeling efter nuværende metode): 4 mio. kr. fordeles objektivt på baggrund af befolkningstal i de nordjyske kommer. Restfinansieringen fordeles efter kommunernes forbrug i det foregående år.
 • Model A1 (fordeling efter befolkningstal): De 7,9 mio. fordeles objektivt på baggrund af befolkningstal.

 

Model B:

I model B fornyes den nuværende aftale ikke. Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjyllands kapacitet justeres, således at det primært er et tilbud målrettet Aalborg Kommunes borgere.

Et flertal i KKR Nordjylland anbefaler, at man går videre med Model B, hvilket betyder følgende:

 • Der indgås ikke en finansieringsaftale og Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjyllands kapacitet justeres således, at det primært er et Aalborg Kommune tilbud
 • Alene hvis der er ledig kapacitet, vil der kunne købes enkeltydelser på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland og i dette tilfælde til aftalt VISO takst. De enkelte kommuner kan indgå bilaterale aftaler og fortsætte som aftagere af ydelserne fra Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland
 • Kommunerne er ikke garanteret, at der ikke kan forekomme ventelister
 • Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland udgår af det forstærkede samarbejde, men vil fortsat være en del af det almindelige rammeaftalesamarbejde

 

De to modeller uddybes yderligere i bilag 2.

Forbrug af taleinstituttets ydelser

Mariagerfjord Kommune har i aftaleperioden for 2016-2019 haft et forbrug af ydelser på Taleinstituttittet/Hjerneskadecenter Nordjylland, der ikke har modsvaret den andel Mariagerfjord Kommune finansierer i samarbejdet. Det betyder, at kommunen har betalt mere for de anvendte ydelser, end man har fået ud af at være med i samarbejdsaftalen. Mariagerfjord Kommune har gennem alle årene været interesserede i at købe enkeltydelser tilsvarende behovet i stedet for at købe ydelserne inden for en fastlagt økonomisk ramme. Det har dog ikke været muligt grundet samarbejdsstrukturen.

Mariagerfjord Kommunes relativt lave forbrug af taleinstituttets ydelser kan forklares i, at kommunen selv løser langt de fleste opgaver, når det vedrører det almene og avancerede niveau af genoptræning. Disse opgaver varetages af kommunens neuroteam, hvor der er ansat terapeuter med særlig uddannelse og erfaring inden for det neurologiske områder. Derudover har kommunen indgået et samarbejde med Vesthimmerlands Kommune omkring Center for Kommunikation og Undervisning (CKU). CKU tilbyder kognitiv træning og talepædagogisk undervisning til borgere med erhvervet hjerneskade, henholdsvis i Hobro, Arden og Aars. Denne løsning har også sammenhæng til kommunens geografiske beliggenhed og prioritering af nærhedsprincippet over for borgerne.

I forhold til den højtspecialiserede rehabilitering er borgere med behov for dette ofte blevet tilbudt et forløb på det højtspecialiserede landsdækkende tilbud Neurocenter Østerskoven i Hobro. Det skyldes, at mange af disse borgere har brug den højt specialiserede rehabilitering døgnet rundt, hvilket Neurocenter Østerskoven tilbyder. Da Neurocenter Østerskoven er beliggende i Hobro har kommunen også kunne tilrettelægge ambulante forløb for borgere med behov for højt specialiseret rehabilitering i egen bolig. Således er der også her en overvejelse i forhold til nærhed for den enkelte borger.

CKU varetager tilbud primært for voksne, mens Østerskoven har tilbud til borgere fra 15 år og opefter. Derfor har en del af udgifterne til Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland omhandlet ydelser målrettet børn- og ungeområdet. Forbruget af Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjyllands ydelser på børn- og ungeområdet har dog også været faldende de senere år. Det skyldes ligeledes, at en større og større andel af genoptræningen på det almene og avancerede niveau for børn og unge nu varetages i kommunen af blandt andet PPR. Derudover har en del af forbruget hos Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland omhandlet samråd, hvilket vil sige faglig sparring til blandt andet det kommunale hjerneskade team.

Hvis Mariagerfjord Kommune træder ud af aftalen, vil det ikke have konsekvenser for det nuværende serviceniveau, da kommunen selv varetager en stor andel af opgaverne og har gode muligheder for at købe ydelser på institutioner beliggende i kommunen. Samtidig undersøges lige nu muligheden for at indgå et himmerlandsk samarbejde med Rebild og Vesthimmerlands Kommune om hjerneskadeområdet. Der er planlagt et samarbejdsmøde, hvor rammer og forventninger skal drøftes.

Økonomi

Mariagerfjord Kommune har både i 2016, 2017 og 2018 forbrugt færre ydelser end finansieringsandelen modsvarer. Ved at træde ud af samarbejdet vil Mariagerfjord Kommune kunne tilkøbe ydelser baseret på det reelle behov, samtidig med at der vil være et overskud i forhold til finansieringsandelen.

 201620172018
Finansieringsandel 451.157460.631528.639
Forbrug 406.762273.632352.764
Mindreforbrug 44.395186.999175.875

 

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

24.00.00-Ø40-1-18

66. Støtte til iværksætterrådgivning

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Mariagerfjord Erhvervsråd anmoder Mariagerfjord Kommune om økonomisk bidrag på 186.000 kr. til iværksætterrådgivning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Mariagerfjord Kommune i 2019 udbetaler en engangsbevilling på 186.000 kr. til iværksætterrådgivning.

2. At der udarbejdes en resultatkontrakt mellem Mariagerfjord Erhvervsråd og Mariagerfjord Kommune for 2020.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 77:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune har tidligere bidraget økonomisk til grundlaget for et fælles nordjysk tilbud om iværksætterrådgivning via programmet Nordjysk NewBizz. Programmet har været forankret ved Væksthus Nordjylland og hos de nordjyske erhvervskontorer. Iværksættertilbuddet har været finansieret via bevillinger fra EU’s Socialfond, EU’s Regionalfond og Vækstforum Nordjylland samt med medfinansiering fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. I 2016-2018 har Mariagerfjord Kommune årligt bidraget med 4 kr. pr. indbygger. I 2018 svarede dette til et beløb på 186.000 kr., som blev sendt direkte til Væksthuset.

Væksthus Nordjylland - nu Erhvervshus Nordjylland - har konstateret en række uhensigtsmæssigheder i forbindelse med administration af iværksættertilbuddet under reglerne for EU’s Socialfond, hvorfor de ikke har søgt om programbevilling for 2019 og frem. Erhvervshuset og de nordjyske erhvervsråd har uden held søgt andre finansieringsmuligheder via EU-programmer, fonde med videre. Herefter er det besluttet, at Erhvervshus Nordjylland og erhvervsrådene vil forsøge at videreføre konceptet med de væsentligste tilbud til før-startere og iværksættere i form af iværksættercafeer og individuel afklaring.

Det nye iværksættertilbud forventes finansieret ved en kombination af erhvervsrådenes basisbevillinger og kommunernes hidtidige bidrag til Væksthusets iværksætterprogram. Derfor søger Mariagerfjord Erhvervsråd nu om, at Mariagerfjord Kommune med virkning fra 1. januar 2019 støtter den lokale iværksættervejledning med et beløb på 186.000 kr. svarende til det beløb, der tidligere blev betalt til Væksthuset, så indsatsen kan videreføres lokalt.

På baggrund af Mariagerfjord Erhvervsråds fremsendte oplysninger om det nye lokale iværksættertiltag (se bilag), indstilles det, at Mariagerfjord Kommune i 2019 udbetaler en engangsbevilling på 186.000 kr. til iværksætterrådgivning med henvisning til, at der i løbet af 2019 bør ske en fremtidig rolleafklaring i forhold til hvilke opgaver, Erhvervshus Nordjylland fremadrettet forventes at udføre.

Yderligere indstilles det, at der udarbejdes en resultatkontrakt for 2020, så Økonomiudvalget har et klart overblik over, hvilke opgaver Mariagerfjord Erhvervsråd løser for det årlige grundkontingent.

Økonomi

Der ansøges om 186.000 kr. til iværksætterrådgivning i 2019.

I Mariagerfjord Kommunes tekniske budget 2019 er der allerede afsat 186.000 kr. til 'Nordjysk Iværksætternetværk' (Teknisk budget 2019, side 27 under 'Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter').

Beslutning

Godkendt.

 

27.69.40-P07-1-19

67. Årsberetning 2018 for Seniorrådet

Forventet sagsgang

TM/SO/KF, ØK, BY

Anledning

I denne sag præsenteres årsberetning 2018 for Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune. 

Indstilling

Direktøren for Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet:

1. At årsberetningen 2018 fra Seniorrådet godkendes.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 4. februar 2019, pkt. 14:

Indstilles godkendt.

Udvalget vil gerne kvittere for det gode samarbejde.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V) og Peter Muhl (A).

Udvalget for Kultur og Fritid, 5. februar 2019, pkt. 22:

Indstilles godkendt.

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. februar 2019, pkt. 37:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V).

Økonomiudvalget, 6. marts 2019, pkt. 48:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

Inddragelse

Seniorrådet godkendte årsberetningen på seniorrådsmøde 15. januar 2019.

Sagsfremstilling

I Seniorrådets årsberetning for 2018 er rådets arbejde i løbet af året nærmere beskrevet. Årsberetningen er vedlagt som bilag.

I årsberetningen fremhæves blandt andet, at Seniorrådet som vanligt har været inddraget i budgetprocessen, hvor Seniorrådets udtalelse medvirkede til at begrænse nedskæring på puljen til frivilligt socialt arbejde.

Beslutning

Godkendt.

 

27.69.48-K07-1-19

68. Årsberetning 2018 for Handicaprådet

Forventet sagsgang

AU/TM/BF/SO/KF, ØK, BY

Anledning

I denne sag præsenteres årsberetning for 2018 for Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet:

1. At årsberetningen for Handicaprådet 2018 godkendes.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 4. februar 2019, pkt. 15:

Indstilles godkendt.

Udvalget vil gerne kvittere for det gode samarbejde.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V) og Peter Muhl (A).

Udvalget for Kultur og Fritid, 5. februar 2019, pkt. 23:

Indstilles godkendt.

Udvalget for Børn og Familie, 6. februar 2019, pkt. 14:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Mette Binderup (A), Peter Krogh Olsen (V).

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. februar 2019, pkt. 36:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, 7. februar 2019, pkt. 22:
Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A).

Økonomiudvalget, 6. marts 2019, pkt. 49:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

Inddragelse

Handicaprådet godkendte årsberetningen på handicaprådsmødet 16. januar 2019.

Sagsfremstilling

Formanden for Handicaprådet udarbejder årsberetning for Handicaprådets arbejde i 2018.

Beretningen er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Godkendt.

 

82.06.00-P16-1-11

69. Rådhusstruktur

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Af budgetaftalen for Budget 2019-22 fremgår det, at Byrådet inden udgangen af 1. kvartal 2019 skal træffe beslutning om den fremtidige rådhusstruktur.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der træffes beslutning om der skal arbejdes videre med et af de beskrevne scenarier - model 1, model 2, model 3 eller model 3B

2. Der gives en bevilling på 1,5 mio. kr. finansieret af kassen, hvis scenariet er model 1

3. Der gives en bevilling på 1,0 mio. kr. finansieret af kassen, hvis scenariet er model 2, 3 eller 3B. Denne bevilling skal også finansiere en analyse af den eksisterende struktur i forhold til optimering af fagenheder og medarbejdernes placering i bygningerne.

4. Der gives en bevilling på 0,250 mio. kr. finansieret af kassen, hvis den eksisterende rådhusstruktur bevares til gennemførsel af analyse i forhold til optimering af fagenheder og medarbejdernes placering i bygningerne.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 79:

Økonomiudvalget indstiller, at der arbejdes videre med Model 3B, og der gives en bevilling på 1,0 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen. Denne bevilling skal også finansiere en analyse af den eksisterende struktur i forhold til optimering af fagenheder og medarbejdernes placering i bygningerne.

Jens-Henrik Kirk (C) kunne ikke tiltræde indstillingen, da han ønsker model 1 gennemført, at der etableres et nyt samlet rådhus.

Sagsfremstilling

I oplægget til 2025-strategi, som indgik i Byrådets budgettemamøde 28. juni 2018, var et af forslagene at vurdere kommunens rådhusstruktur. Af budgetaftalen for Budget 2019-22 fremgår det, at Byrådet inden udgangen af 1. kvartal 2019 skal træffe beslutning om den fremtidige rådhusstruktur.

Oplægget tager udgangspunkt i en analyse af rationalet ved at samle rådhusene, beskrevet i tre modeller.

Model 1

Et nyt samlet rådhus.

Model 2

Fremtidig samling af rådhusfunktioner på to lokationer, Øst og Vest i kommunen, hvor rådhuset i Hadsund bevares og de resterende sammenlægges i ét nyt rådhus.

Model 3

Samling af de rådhusfunktioner, der er spredt i Hobro, på én adresse. Arden, Mariager og Hadsund bevares.

Analysen er vedhæftet som bilag, hvoraf også forudsætningerne for beregningerne fremgår. Hovedkonklusionen i analysen er:

 • Model 1: Det koster årligt kommunen 7.648.719 kr. (bruttorationale) at fastholde den nuværende rådhusstruktur set i forhold til at samle de nuværende 8 administrations-adresser i én ny samlet bygning. Efter investering i nybyggeri, vil der fra år 1 være et årligt overskud på mindst 2,24 mio. kr.

 

 • Model 2: Hvis der opføres et nyt rådhus til erstatning for rådhusene i Hobro, Arden og Mariager – og Hadsund bevares – vil der fra år 1 være et overskud på 337.000 kr.

 

 • Model 3: Hvis de fire adresser i Hobro samles i et nyt byggeri og Hadsund, Arden og Mariager bevares, vil der fra år 2 være overskud på 5.000 kr.

 

I analysen er der forhold, der ikke er medregnet, og som det på nuværende grundlag vil være for usikre at estimere. Det drejer sig primært om arealerhvervelse og p-pladser, hvor allerede eksisterende forhold vil have betydning. Som udgangspunkt koster det ca. 49.000 kr. i renter og afdrag (pr. marts 2019) at lånefinansiere 1 mio. kr. Normtal for nyanlægning af P-pladser er ca 40.000 kr. pr. plads. Dermed er et nøgletal ca. 200.000 kr. årligt i renter og afdrag for nyanlægning pr. 100 p-pladser. Behovet for antal p-pladser vil være afhængig af både scenarie og eksisterende forhold.

Øvrige overvejelser - Model 3B

I oplægget til 2025-strategi var et andet af emnerne muligheden for et Sundhedshus i Hobro. Der er udarbejdet notat herom med baggrund i, at Byrådet har vedtaget, at der skal arbejdes med ”kloge kvadratmetre”. I den forbindelse står man på sundheds- og omsorgsområdet over for nogle bygningsmæssige udfordringer. De består blandt andet i høje udgifter til husleje, dårlig udnyttelse af kvadratmeterne på flere lejemål og væsentlige arbejdsmiljøproblemer forårsaget i de fysiske forhold på Brogade i Hobro, hvor Hjemmeplejen, Sygeplejen og Sundhed og Træning har til huse. Samtidig skaber den demografiske udvikling med flere ældre og flere borgere med kroniske sygdomme et øget pres på det nære sundhedsvæsen. Derfor er der et presserende behov for at tænke i nye løsninger inden for sundheds- og omsorgsområdet i Mariagerfjord Kommune. Endelig er der med Regeringens udspil til Sundhedsreform lagt op til yderligere fokus på det nære sundhedsvæsen.

Uagtet model for rådhusstruktur, bør et grundlag for at sammentænke et byggeri med sundhedshus indgå i den videre proces. Ligeledes bør også tidligere overvejelser vedr. kulturhus/bibliotek, eller delfunktioner i forhold hertil, indgå i en videre proces for behov, areal- og økonomidimensionering.

Der er brug for, at der træffes beslutning omkring den fremtidige rådhusstruktur i Mariagerfjord Kommune, og i forlængelse heraf afsættes midler til et forprojekt, der gennembelyser, -beskriver og -beregner på et konkret projekt, som kan danne grundlag for en endelig beslutning omkring omfang, beliggenhed, funktion og indhold frem mod kommende Budget 2021.

Nuværende struktur i organisering og funktion på de eksisterende rådhuse

Hvis Byrådet beslutter ikke at arbejde videre med model 1, et nyt samlet rådhus, er der behov for at optimere den nuværende udnyttelse af de eksisterende bygninger. Den geografiske placering af fagenheder og stabsfunktioner er historisk betinget og er ikke nødvendigvis den optimale struktur i dag. Dette skyldes opgaveglidninger, nye tværgående faglige- og strategiske samarbejder og af- og udvikling af opgaveområder set hen over de seneste 10 år. Det er derfor nødvendigt at vurdere, om medarbejderne forsat er placeret de rigtige steder i forhold til løsning af deres opgaver og det tværfaglige samarbejde.

En særskilt udfordring for den nuværende struktur er nye sikkerhedskrav som følge af persondataforordningen, hvor det i langt højere grad skal reguleres, hvem der har adgang til de enkelte dele af bygningerne.

Beslutning

Jens-Henrik Kirk (C) foreslog en afstemning om model 1, et samlet rådhus i Mariagerfjord Kommune.

Byrådet stemte om forslaget. 

For stemte 6: Svend Madsen (V), Søren Greve (V), Jørgen Pontoppidan (V), Jens-Henrik Kirk (C), Casper Hedegaard (B) og Niels Peter Christoffersen (A).

Imod stemte 23: Mogens Jespersen (V), Peter Krogh Olsen (V), Per Kragelund (V), Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), Danny Juul Jensen (V), Niels Erik Poulsen (V), Henrik Sloth (V), Per Laursen (V), Helle Mølgaard (V), Jan Andersen (UP), Jørgen Hammer Sørensen (O), Pia Adelsteen (O), Peder Larsen (F), Leif Skaarup (A), Jens Riise Dalgaard (A), Mette Binderup (A), Jane Grøn (A), Edin Hajder (A), Karen Østergaard (A), Svend Skifter Andersen (A), Lene Nielsen (A), Thomas Høj (A) og Peter Muhl (A).

Forslaget blev ikke godkendt.

Byrådet godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget.

For stemte 28: Mogens Jespersen (V), Peter Krogh Olsen (V), Svend Madsen (V), Søren Greve (V), Per Kragelund (V), Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), Danny Juul Jensen (V), Niels Erik Poulsen (V), Henrik Sloth (V), Per Laursen (V), Helle Mølgaard (V), Jørgen Pontoppidan (V), Jan Andersen (UP), Jørgen Hammer Sørensen (O), Pia Adelsteen (O), Casper Hedegaard (B), Peder Larsen (F), Leif Skaarup (A), Jens Riise Dalgaard (A), Niels Peter Christoffersen (A), Mette Binderup (A), Jane Grøn (A), Edin Hajder (A), Karsen Østergaard (A), Svend Skifter Andersen (A), Lene Nielsen (A), Thomas Høj (A) og Peter Muhl (A).

Imod stemte 1: Jens-Henrik Kirk (C) kunne ikke tiltræde indstillingen, da han ønsker model 1 gennemført, at der etableres et nyt samlet rådhus.

 

00.01.00-G01-28-19

70. Forslag om at Mariagerfjord Kommune bliver skattelyfri kommune

Forventet sagsgang

BY

Anledning

Peder Larsen (F) og Jens-Henrik Kirk (C) har fremsendt forslag om at Mariagerfjord Kommune bliver skattelyfri kommune.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At forslaget drøftes.

Sagsfremstilling

Peder Larsen (F) og Jens-Henrik Kirk (C) har 6. marts 2019 sendt følgende forslag til borgmesteren med anmodning om, at forslaget behandles på byrådsmødet:

"Mariagerfjord kommune bør underskrive IBIS/Oxfams charter for Skattelyfri Kommune, således at Mariagerfjord hurtigst muligt, og helst inden Folkemødet 2019, kan figurere blandt de kommuner, som går forrest i kampen mod skattely.

Begrundelse:

Hvert år køber kommunerne ind for 87 milliarder kroner hos private virksomheder. Det er det samme, som det koster at drive over 2.100 danske folkeskoler i et år! Lige nu er der ingen, der tjekker, hvor de penge ryger hen bagefter.

Men eftersom vi gang på gang ser, hvordan store virksomheder laver aggressiv skatteplanlægning, er der grund til se forholdene efter i sømmene.

Kommunerne, herunder Mariagerfjord Kommune, har et særligt ansvar for at bekæmpe skattely, fordi kommunerne selv er finansieret via skatten. Det er skatteydernes penge som bruges til at betale kommunens leverandører og underleverandører med. De penge skal ikke gå via skumle skuffeselskaber ned i lommerne på virksomheder, der tager fra det danske samfund uden at give noget igen.

Skattely går også ud over alle de virksomheder, der opfører sig ordentligt og betaler deres fair andel til fællesskabet. De små, lokale virksomheder, som Mariagerfjord Kommune har mange af, bliver udsat for uretfærdig konkurrence, når de byder ind på velfærdsopgaver eller andre serviceopgaver ude i kommunerne. Det skyldes, at mange store internationale virksomheder kan tilbyde en lavere pris på opgaverne, fordi de sparer skatten. Det er ikke fair.

Bilag: Kopi af charteret (vedhæftet)

Link til kampagnen Skattelyfri Kommune - https://www.stopskattely.nu/problemet".

Beslutning

Peder Larsen (F) og Jens-Henrik Kirk (C) ønskede en afstemning om forslaget om, at Mariagerfjord Kommune bliver skattelyfri kommune, som det fremgår af sagsfremstillingen.

Forslaget blev ikke godkendt.

For stemte 14: Jens-Henrik Kirk (C), Casper Hedegaard (B), Peder Larsen (F), Leif Skaarup (A), Jens Riise Dalgaard (A), Niels Peter Christoffersen (A), Mette Binderup (A), Jane Grøn (A), Edin Hajder (A), Karen Østergaard (A), Svend Skifter Andersen (A), Lene Nielsen (A), Thomas Høj (A) og Peter Muhl (A).

Imod stemte 15: Mogens Jespersen (V), Peter Krogh Olsen (V), Svend Madsen (V), Søren Greve (V), Per Kragelund (V), Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), Danny Juul Jensen (V), Niels Erik Poulsen (V), Henrik Sloth (V), Per Laursen (V), Helle Mølgaard (V), Jørgen Pontoppidan (V), Jan Andersen (UP), Jørgen Hammer Sørensen (O) og Pia Adelsteen (O).

 

00.01.00-P21-2-17

71. Rammer for politikeres besøg på kommunale institutioner

Forventet sagsgang

BY

Anledning

Byrådet besluttede 31. januar 2019, at administrationens forslag til revidering af 'Rammer for politiske besøg på kommunens institutioner og arbejdspladser' skulle forenkles.

Der henvises i den forbindelse til punkt nr. 2 på dagsordenen på byrådsmødet 31. januar 2019.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At det nye forslag til 'Rammer for politiske besøg på kommunale institutioner og arbejdpladser' godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 31. januar 2019, at administrationens forslag til revidering af 'Rammer for politiske besøg på kommunens institutioner og arbejdspladser' skulle forenkles.

Der henvises i den forbindelse til punkt nr. 2 på dagsordenen på byrådsmødet 31. januar 2019.

Det nye forslag til 'Rammer for politiske besøg på kommunale institutioner og arbejdspladser' er udformet, så det i hovedtræk alene beskriver det lovgivningsmæssige udgangspunkt i kommunestyrelsesloven. Derudover beskrives de praktiske forhold for planlægning og aflæggelse af besøgene.

Forslaget er vedlagt som bilag.

  

Hvis Byrådet godkender forslaget, vil dokumentet blive tilrettet administrativt, så det fremgår i sin endelige form.

Økonomi

Forslaget vurderes ikke at have nogen økonomiske konsekvenser ud over de ressourcer, der anvendes på institutionerne i forbindelse med eventuelle besøg.

Beslutning

Godkendt.

 

00.01.00-G01-46-17

72. Spørgetid

Sagsfremstilling

I forbindelse med ordinære byrådsmøder kan presse og tilhørere stille korte spørgsmål om alle emner indenfor et max. tidsforbrug på 15 minutter.

Spørgsmålene rettes til Borgmesteren til eventuel videregivelse til de enkelte udvalgsformænd.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

 

05.01.35-G01-1-19

74. Omfartsvej ved Mariager

Forventet sagsgang

BY

Anledning

Pia Adelsteen (O) har fremsendt forslag om, at Byrådet tilkendegiver hvorvidt man ønsker omfartsvejen ved Mariager.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At forslaget drøftes.

Sagsfremstilling

Pia Adelsteen (O) har 21. marts 2019 sendt følgende forslag til borgmesteren med anmodning om, at forslaget behandles på byrådsmødet:

"Stillingtagen til omfartsvej syd om Mariager. Jeg ønsker at byrådet tilkendegiver hvorvidt man ønsker vejen eller ej".

Beslutning

Drøftet.

 

Lukkede dagsordenspunkter

00.01.00-G01-47-17

73. Orientering fra Borgmesteren

 

Bilag